Cycle Pages

< User:Mort
MortCycle Pages
 CycleParentcycleCycletibParentcycletib
Terdzo-'A-001Thugs rje chen po rgyal ba rgya mtshoཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་
Terdzo-'A-002Thugs rje chen po rgyal ba rgya mtshoཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་
Terdzo-'A-003Thugs rje chen po rgyal ba rgya mtshoཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་
Terdzo-'A-004Thugs rje chen po rgyal ba rgya mtshoཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་
Terdzo-'A-005Thugs rje chen po ngan song kun skyobཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ངན་སོང་ཀུན་སྐྱོབ་
Terdzo-'A-006Thugs rje chen po ngan song kun skyobཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ངན་སོང་ཀུན་སྐྱོབ་
Terdzo-'A-007Thugs rje chen po gsang ba 'dus paཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་གསང་བ་འདུས་པ་
Terdzo-'A-008Thugs rje chen po gsang ba 'dus paཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་གསང་བ་འདུས་པ་
Terdzo-'A-009Thugs rje chen po gsang ba 'dus paཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་གསང་བ་འདུས་པ་
Terdzo-'A-010Thugs rje chen po gsang ba 'dus paཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་གསང་བ་འདུས་པ་
Terdzo-'A-011Thugs rje chen po gsang ba 'dus paཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་གསང་བ་འདུས་པ་
Terdzo-'A-012Thugs rje chen po gsang ba 'dus paཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་གསང་བ་འདུས་པ་
Terdzo-'A-013Thugs rje chen po gsang ba 'dus paཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་གསང་བ་འདུས་པ་
Terdzo-'A-014Thugs rje chen po gsang ba 'dus paཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་གསང་བ་འདུས་པ་
Terdzo-'A-015Thugs rje chen po mun sel sgron meཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ་
Terdzo-'A-016Thugs rje chen po mun sel sgron meཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ་
Terdzo-'A-017Thugs rje chen po mun sel sgron meཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ་
Terdzo-'A-018Thugs rje chen po don gsal sgron meཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དོན་གསལ་སྒྲོན་མེ་
Terdzo-'A-019Thugs rje chen po don gsal sgron meཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དོན་གསལ་སྒྲོན་མེ་
Terdzo-'A-020Thugs rje chen po don gsal sgron meཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དོན་གསལ་སྒྲོན་མེ་
Terdzo-'A-021Thugs rje chen po yi ge drug pa'i gsol 'debsཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་གེ་དྲུག་པའི་གསོལ་འདེབས་
Terdzo-'A-022Thugs rje chen po yi ge drug pa'i gsol 'debsཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་གེ་དྲུག་པའི་གསོལ་འདེབས་
Terdzo-'A-023Thugs rje chen po 'khor ba dbyings sgrolཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཁོར་བ་དབྱིངས་སྒྲོལ་
Terdzo-'A-024Thugs rje chen po 'khor ba dbyings sgrolཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཁོར་བ་དབྱིངས་སྒྲོལ་
Terdzo-'A-025Thugs rje chen po 'khor ba dbyings sgrolཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཁོར་བ་དབྱིངས་སྒྲོལ་
Terdzo-'A-026Thugs rje chen po 'khor ba las sgrolཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཁོར་བ་ལས་སྒྲོལ་
Terdzo-'A-027Thugs rje chen po 'khor ba las sgrolཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཁོར་བ་ལས་སྒྲོལ་
Terdzo-'A-028Thugs rje chen po 'khor ba las sgrolཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཁོར་བ་ལས་སྒྲོལ་
Terdzo-'A-029Thugs rje chen po 'khor ba las sgrolཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཁོར་བ་ལས་སྒྲོལ་
Terdzo-'A-030Thugs rje chen po 'khor ba las sgrolཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཁོར་བ་ལས་སྒྲོལ་
Terdzo-'A-031Thugs rje chen po 'khor ba las sgrolཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཁོར་བ་ལས་སྒྲོལ་
Terdzo-'A-032Thugs rje chen po pad+ma'i dbang phyugGrol tig dgongs pa rang grol gyi chos sdeཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨའི་དབང་ཕྱུག་གྲོལ་ཏིག་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་གྱི་ཆོས་སྡེ་
Terdzo-'A-033Thugs rje chen po pad+ma'i dbang phyugGrol tig dgongs pa rang grol gyi chos sdeཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨའི་དབང་ཕྱུག་གྲོལ་ཏིག་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་གྱི་ཆོས་སྡེ་
Terdzo-'A-034Thugs rje chen po pad+ma'i dbang phyugGrol tig dgongs pa rang grol gyi chos sdeཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨའི་དབང་ཕྱུག་གྲོལ་ཏིག་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་གྱི་ཆོས་སྡེ་
Terdzo-'A-035Thugs rje chen po ngan song rang grolཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ངན་སོང་རང་གྲོལ་
Terdzo-'A-036Thugs rje chen po ngan song rang grolཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ངན་སོང་རང་གྲོལ་
Terdzo-'A-037Thugs rje chen po ngan song rang grolཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ངན་སོང་རང་གྲོལ་
Terdzo-'A-038Thugs rje chen po ngan song rang grolཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ངན་སོང་རང་གྲོལ་
Terdzo-'A-039Thugs rje chen po ngan song rang grolཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ངན་སོང་རང་གྲོལ་
Terdzo-'A-040Thugs rje chen po ngan song rang grolཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ངན་སོང་རང་གྲོལ་
Terdzo-'A-041Thugs rje chen po ngan song rang grolཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ངན་སོང་རང་གྲོལ་
Terdzo-'I-001Dbang sdud 'khor loByang gterདབང་སྡུད་འཁོར་ལོ་བྱང་གཏེར་
Terdzo-'I-002Dbang sdud 'khor loByang gterདབང་སྡུད་འཁོར་ལོ་བྱང་གཏེར་
Terdzo-'I-003Dbang sdud 'khor loByang gterདབང་སྡུད་འཁོར་ལོ་བྱང་གཏེར་
Terdzo-'I-004Thugs rje chen po bde gshegs kun 'dusཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་
Terdzo-'I-005Thugs rje chen po bde gshegs kun 'dusཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་
Terdzo-'I-006Thugs rje chen po bde gshegs kun 'dusཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་
Terdzo-'I-007Dbang gi las sbyor pad+ma mkha' 'groZab bdun rtsa gsum tshe'i zab paདབང་གི་ལས་སྦྱོར་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་ཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་ཚེའི་ཟབ་པ་
Terdzo-'I-008Dbang gi las sbyor pad+ma mkha' 'groZab bdun rtsa gsum tshe'i zab paདབང་གི་ལས་སྦྱོར་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་ཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་ཚེའི་ཟབ་པ་
Terdzo-'I-009Thugs rje chen po pad+ma gar dbang sgyu 'phrul drwa baཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་གར་དབང་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་
Terdzo-'I-010Thugs rje chen po pad+ma gar dbang sgyu 'phrul drwa baཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་གར་དབང་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་
Terdzo-'I-011Gshin rje hrIH dmar gyi srung zlog gsad gsumགཤིན་རྗེ་ཧྲཱིཿདམར་གྱི་སྲུང་ཟློག་གསད་གསུམ་
Terdzo-'I-012Nyi zla nag po'i gdams skorཉི་ཟླ་ནག་པོའི་གདམས་སྐོར་
Terdzo-'I-013Nyi zla nag po'i gdams skorཉི་ཟླ་ནག་པོའི་གདམས་སྐོར་
Terdzo-'I-014Nyi zla nag po'i gdams skorཉི་ཟླ་ནག་པོའི་གདམས་སྐོར་
Terdzo-'I-015Gza' bdud mon pa ke ta'i gdams skorགཟའ་བདུད་མོན་པ་ཀེ་ཏའི་གདམས་སྐོར་
Terdzo-'I-016Gza' bdud mon pa ke ta'i gdams skorགཟའ་བདུད་མོན་པ་ཀེ་ཏའི་གདམས་སྐོར་
Terdzo-'I-017Rta mgrin gsang ba 'dus paརྟ་མགྲིན་གསང་བ་འདུས་པ་
Terdzo-'I-018Las kyi mkha' 'gro rdo rje sder moZab bdun rtsa gsum tshe'i zab paལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་རྡོ་རྗེ་སྡེར་མོ་ཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་ཚེའི་ཟབ་པ་
Terdzo-'I-019Las kyi mkha' 'gro rdo rje sder moZab bdun rtsa gsum tshe'i zab paལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་རྡོ་རྗེ་སྡེར་མོ་ཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་ཚེའི་ཟབ་པ་
Terdzo-'I-023Gnubs lugs a pa rA dzi ta'i rtsod rgyalགནུབས་ལུགས་ཨ་པ་རཱ་ཛི་ཏའི་རྩོད་རྒྱལ་
Terdzo-'I-024Gnubs lugs a pa rA dzi ta'i rtsod rgyalགནུབས་ལུགས་ཨ་པ་རཱ་ཛི་ཏའི་རྩོད་རྒྱལ་
Terdzo-'I-025Gnubs lugs a pa rA dzi ta'i rtsod rgyalགནུབས་ལུགས་ཨ་པ་རཱ་ཛི་ཏའི་རྩོད་རྒྱལ་
Terdzo-'I-027Gnubs lugs a pa rA dzi ta'i rtsod rgyalགནུབས་ལུགས་ཨ་པ་རཱ་ཛི་ཏའི་རྩོད་རྒྱལ་
Terdzo-'I-029Bka' rdzogs pa chen po pad+ma yongs grol snying thigབཀའ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་པདྨ་ཡོངས་གྲོལ་སྙིང་ཐིག་
Terdzo-'I-031Rdo rje phur pa yang gsang bla medརྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་ཡང་གསང་བླ་མེད་
Terdzo-'I-034Bstan pa srung ba'i skor bzhiབསྟན་པ་སྲུང་བའི་སྐོར་བཞི་
Terdzo-'I-035Gnubs lugs gshin rjeགནུབས་ལུགས་གཤིན་རྗེ་
Terdzo-'I-036Gnubs lugs gshin rjeགནུབས་ལུགས་གཤིན་རྗེ་
Terdzo-'I-037Gnubs lugs gshin rjeགནུབས་ལུགས་གཤིན་རྗེ་
Terdzo-'I-038Bla ma'i thugs sgrub yang snying 'dus paབླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་འདུས་པ་
Terdzo-'I-039Rta mgrin gsang ba 'dus paརྟ་མགྲིན་གསང་བ་འདུས་པ་
Terdzo-'I-040Rta mgrin gsang ba 'dus paརྟ་མགྲིན་གསང་བ་འདུས་པ་
Terdzo-'I-043Pad+ma'i zhal gdams rtsa gsum mthong ba rang grolGrol tig dgongs pa rang grol gyi chos sdeཔདྨའི་ཞལ་གདམས་རྩ་གསུམ་མཐོང་བ་རང་གྲོལ་གྲོལ་ཏིག་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་གྱི་ཆོས་སྡེ་
Terdzo-'I-047Gshin rje dregs pa 'joms byedགཤིན་རྗེ་དྲེགས་པ་འཇོམས་བྱེད་
Terdzo-'I-050'jam dpal pha rol rgol 'jomsBla ma'i thugs sgrub bar chad kun selའཇམ་དཔལ་ཕ་རོལ་རྒོལ་འཇོམས་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་
Terdzo-'I-051'jam dpal pha rol rgol 'jomsBla ma'i thugs sgrub bar chad kun selའཇམ་དཔལ་ཕ་རོལ་རྒོལ་འཇོམས་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་
Terdzo-'I-052'jam dpal pha rol rgol 'jomsBla ma'i thugs sgrub bar chad kun selའཇམ་དཔལ་ཕ་རོལ་རྒོལ་འཇོམས་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་
Terdzo-'I-053'jam dpal pha rol rgol 'jomsBla ma'i thugs sgrub bar chad kun selའཇམ་དཔལ་ཕ་རོལ་རྒོལ་འཇོམས་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་
Terdzo-'I-054'jam dpal pha rol rgol 'jomsBla ma'i thugs sgrub bar chad kun selའཇམ་དཔལ་ཕ་རོལ་རྒོལ་འཇོམས་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་
Terdzo-'I-055'jam dpal pha rol rgol 'jomsBla ma'i thugs sgrub bar chad kun selའཇམ་དཔལ་ཕ་རོལ་རྒོལ་འཇོམས་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་
Terdzo-A-001Dpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen poདཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་
Terdzo-A-002Dpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen poདཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་
Terdzo-A-003Dpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen poདཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་
Terdzo-A-004Dpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen poདཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་
Terdzo-A-005Dpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen poདཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་
Terdzo-A-006-1Dpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen poདཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་
Terdzo-A-006-2Dpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen poདཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་
Terdzo-A-007Dpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen poདཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་
Terdzo-A-008Dpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen poདཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་
Terdzo-A-009Dpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen poདཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་
Terdzo-A-010Dpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen poདཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་
Terdzo-A-011Dpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen poདཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་
Terdzo-A-012Bla ma'i thugs sgrub yang snying 'dus paབླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་འདུས་པ་
Terdzo-A-013Tshe sgrub bdud rtsi 'khyil baཚེ་སྒྲུབ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་བ་
Terdzo-A-014Tshe sgrub bdud rtsi 'khyil baཚེ་སྒྲུབ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་བ་
Terdzo-A-015Tshe sgrub bdud rtsi 'khyil baཚེ་སྒྲུབ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་བ་
Terdzo-A-016Tshe sgrub bdud rtsi 'khyil baཚེ་སྒྲུབ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་བ་
Terdzo-A-017Snyan brgyud bdud rtsi'i mchog tigསྙན་བརྒྱུད་བདུད་རྩིའི་མཆོག་ཏིག་
Terdzo-A-018Snyan brgyud bdud rtsi'i mchog tigསྙན་བརྒྱུད་བདུད་རྩིའི་མཆོག་ཏིག་
Terdzo-A-019Dam rdzas bdud rtsi'i sgrub thabsདམ་རྫས་བདུད་རྩིའི་སྒྲུབ་ཐབས་
Terdzo-A-020-1Dam rdzas bdud rtsi'i sgrub thabsདམ་རྫས་བདུད་རྩིའི་སྒྲུབ་ཐབས་
Terdzo-A-020-2Dam rdzas bdud rtsi'i sgrub thabsདམ་རྫས་བདུད་རྩིའི་སྒྲུབ་ཐབས་
Terdzo-A-021Rdor sems thugs kyi thig leZab bdun rgyud zab sgyu 'phrulརྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཟབ་བདུན་རྒྱུད་ཟབ་སྒྱུ་འཕྲུལ་
Terdzo-A-022Dam rdzas bdud rtsi'i sgrub thabsདམ་རྫས་བདུད་རྩིའི་སྒྲུབ་ཐབས་
Terdzo-A-023Dam rdzas bdud rtsi'i sgrub thabsདམ་རྫས་བདུད་རྩིའི་སྒྲུབ་ཐབས་
Terdzo-A-024Bka' brgyad gsang ba yongs rdzogsབཀའ་བརྒྱད་གསང་བ་ཡོངས་རྫོགས་
Terdzo-A-025'od ldan rtag ngu'i bcud lenའོད་ལྡན་རྟག་ངུའི་བཅུད་ལེན་
Terdzo-A-026'od ldan rtag ngu'i bcud lenའོད་ལྡན་རྟག་ངུའི་བཅུད་ལེན་
Terdzo-A-027Dbang lag bcud lenདབང་ལག་བཅུད་ལེན་
Terdzo-A-028Gter kha bdun pa bcud len cong zhi maགཏེར་ཁ་བདུན་པ་བཅུད་ལེན་ཅོང་ཞི་མ་
Terdzo-A-029Shug 'bru'i bcud len gzhung zhal shesཤུག་འབྲུའི་བཅུད་ལེན་གཞུང་ཞལ་ཤེས་
Terdzo-A-030Kun tu bzang po dgongs pa zang thalByang gterཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དགོངས་པ་ཟང་ཐལ་བྱང་གཏེར་
Terdzo-A-031Seng gdong dkar mo'i shu dag dkar po'i bcud lenསེང་གདོང་དཀར་མོའི་ཤུ་དག་དཀར་པོའི་བཅུད་ལེན་
Terdzo-AA-001Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-002Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-003Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-004Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-005Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-006Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-007Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-008Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-009Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-010Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-011Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-012Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-013Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-014Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-015Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-016Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-017Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-018Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-019Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-020Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-021Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-022Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-023Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-024Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-025Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-026Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-027Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-028Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-029Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-030Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-031Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-032Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-033Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-034Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-035Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-036Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-037Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-038Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-039Rdzogs chen lta ba klong yangs
Dam chos rdzogs pa chen po sde gsum
དམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
རྫོགས་ཆེན་ལྟ་བ་ཀློང་ཡངས་
Terdzo-AA-040Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-041Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-042Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-043Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-044Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-045Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-046Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-047Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-048Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-049Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-050Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-051Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-052Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-053Dam chos rdzogs pa chen po sde gsum
Klong sde rdo rje zam pa
ཀློང་སྡེ་རྡོ་རྗེ་ཟམ་པ
དམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-054Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-055Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-056Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-057Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-058Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-059Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-060Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-061Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-062Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-063Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-064Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-065Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-066Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-067Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-068Bka' brgyad yang gsang dregs pa kun 'dul
Dam chos rdzogs pa chen po sde gsum
དམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
བཀའ་བརྒྱད་ཡང་གསང་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་
Terdzo-AA-069Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-070Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-071Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-072Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-073Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-074Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-075Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-076Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-077Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-078Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-079Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-080Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-081Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-082Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-083Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-084Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-085Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-086Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-087Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-088Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-089Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-090Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-091Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-092Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-093Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-094Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-095Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-096Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-097Rdzogs chen lta ba klong yangs
Dam chos rdzogs pa chen po sde gsum
དམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
རྫོགས་ཆེན་ལྟ་བ་ཀློང་ཡངས་
Terdzo-AA-098Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-099Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-100Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AA-101Dam chos rdzogs pa chen po sde gsumདམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-AE-002Dwags po'i gsang lam bla sgrubདྭགས་པོའི་གསང་ལམ་བླ་སྒྲུབ་
Terdzo-AI-001Gsang sngags lam gyi rim pa rin po che gsal ba'i sgron meགསང་སྔགས་ལམ་གྱི་རིམ་པ་རིན་པོ་ཆེ་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་
Terdzo-AI-002Gsang sngags lam gyi rim pa rin po che gsal ba'i sgron meགསང་སྔགས་ལམ་གྱི་རིམ་པ་རིན་པོ་ཆེ་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ
Terdzo-AI-003Gsang sngags lam gyi rim pa rin po che gsal ba'i sgron meགསང་སྔགས་ལམ་གྱི་རིམ་པ་རིན་པོ་ཆེ་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་
Terdzo-AI-005-1Bla ma dmar khrid kyi zhal gdams zhus lan skorབླ་མ་དམར་ཁྲིད་ཀྱི་ཞལ་གདམས་ཞུས་ལན་སྐོར་
Terdzo-AI-005-2Bla ma dmar khrid kyi zhal gdams zhus lan skorབླ་མ་དམར་ཁྲིད་ཀྱི་ཞལ་གདམས་ཞུས་ལན་སྐོར་
Terdzo-AI-005-3Bla ma dmar khrid kyi zhal gdams zhus lan skorབླ་མ་དམར་ཁྲིད་ཀྱི་ཞལ་གདམས་ཞུས་ལན་སྐོར་
Terdzo-AI-005-4Bla ma dmar khrid kyi zhal gdams zhus lan skorབླ་མ་དམར་ཁྲིད་ཀྱི་ཞལ་གདམས་ཞུས་ལན་སྐོར་
Terdzo-AI-007Zhal gdams snying po 'dus paDam chos snying po skor lngaཞལ་གདམས་སྙིང་པོ་འདུས་པ་དམ་ཆོས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་
Terdzo-AI-011Bla ma nor bu rgya mtshoབླ་མ་ནོར་བུ་རྒྱ་མཚོ་
Terdzo-AI-012Bla ma dgongs pa 'dus paབླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་
Terdzo-BA-001Bka' brgyad gsang ba yongs rdzogsབཀའ་བརྒྱད་གསང་བ་ཡོངས་རྫོགས་
Terdzo-BA-002Bka' brgyad gsang ba yongs rdzogsབཀའ་བརྒྱད་གསང་བ་ཡོངས་རྫོགས་
Terdzo-BA-003Bka' brgyad gsang ba yongs rdzogsབཀའ་བརྒྱད་གསང་བ་ཡོངས་རྫོགས་
Terdzo-BA-004Bka' brgyad gsang ba yongs rdzogsབཀའ་བརྒྱད་གསང་བ་ཡོངས་རྫོགས་
Terdzo-BA-005Bka' brgyad gsang ba yongs rdzogsབཀའ་བརྒྱད་གསང་བ་ཡོངས་རྫོགས་
Terdzo-BA-006Bka' brgyad gsang ba yongs rdzogsབཀའ་བརྒྱད་གསང་བ་ཡོངས་རྫོགས་
Terdzo-BA-007Bka' brgyad rang byung rang sharByang gterབཀའ་བརྒྱད་རང་བྱུང་རང་ཤར་བྱང་གཏེར་
Terdzo-BA-008Bka' brgyad rang byung rang sharByang gterབཀའ་བརྒྱད་རང་བྱུང་རང་ཤར་བྱང་གཏེར་
Terdzo-BA-009Bka' brgyad rang byung rang sharByang gterབཀའ་བརྒྱད་རང་བྱུང་རང་ཤར་བྱང་གཏེར་
Terdzo-BA-010Bka' brgyad rang byung rang sharByang gterབཀའ་བརྒྱད་རང་བྱུང་རང་ཤར་བྱང་གཏེར་
Terdzo-BA-011Bka' brgyad rang byung rang sharByang gterབཀའ་བརྒྱད་རང་བྱུང་རང་ཤར་བྱང་གཏེར་
Terdzo-BA-012Bka' brgyad rang byung rang sharByang gterབཀའ་བརྒྱད་རང་བྱུང་རང་ཤར་བྱང་གཏེར་
Terdzo-BA-013Bka' brgyad rang byung rang sharByang gterབཀའ་བརྒྱད་རང་བྱུང་རང་ཤར་བྱང་གཏེར་
Terdzo-BA-014Bka' brgyad rang byung rang sharByang gterབཀའ་བརྒྱད་རང་བྱུང་རང་ཤར་བྱང་གཏེར་
Terdzo-BA-015Dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtshoདཔལ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་
Terdzo-BA-016Dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtshoདཔལ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་
Terdzo-BA-017Dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtshoདཔལ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་
Terdzo-BA-018Dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtshoདཔལ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་
Terdzo-BA-019Dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtshoདཔལ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་
Terdzo-BA-020Dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtshoདཔལ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་
Terdzo-BA-021Dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtshoདཔལ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་
Terdzo-BA-022Dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtshoདཔལ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་
Terdzo-BA-023Dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtshoདཔལ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་
Terdzo-BA-024Dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtshoདཔལ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་
Terdzo-BA-025Dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtshoདཔལ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་
Terdzo-BA-026Dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtshoདཔལ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་
Terdzo-BA-027Dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtshoདཔལ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་
Terdzo-BA-028Dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtshoདཔལ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་
Terdzo-BA-029Dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtshoདཔལ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་
Terdzo-BA-030Dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtshoདཔལ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་
Terdzo-BA-031Dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtshoདཔལ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་
Terdzo-BA-032Bka' brgyad yang gsang thugs kyi me longབཀའ་བརྒྱད་ཡང་གསང་ཐུགས་ཀྱི་མེ་ལོང་
Terdzo-BA-033Bka' brgyad yang gsang thugs kyi me longབཀའ་བརྒྱད་ཡང་གསང་ཐུགས་ཀྱི་མེ་ལོང་
Terdzo-BA-034Bka' brgyad yang gsang thugs kyi me longབཀའ་བརྒྱད་ཡང་གསང་ཐུགས་ཀྱི་མེ་ལོང་
Terdzo-BA-035Bka' brgyad yang gsang dregs pa kun 'dulབཀའ་བརྒྱད་ཡང་གསང་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་
Terdzo-BA-036Bka' brgyad yang gsang dregs pa kun 'dulབཀའ་བརྒྱད་ཡང་གསང་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་
Terdzo-BA-037Bka' brgyad yang gsang dregs pa kun 'dulབཀའ་བརྒྱད་ཡང་གསང་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་
Terdzo-BA-038Bka' brgyad yang gsang dregs pa kun 'dulབཀའ་བརྒྱད་ཡང་གསང་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་
Terdzo-BI-001Gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skorགནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་
Terdzo-BI-002Gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skorགནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་
Terdzo-BI-006Thugs sgrub kyi las tshogs rin chen khang bu'i skorByang gterཐུགས་སྒྲུབ་ཀྱི་ལས་ཚོགས་རིན་ཆེན་ཁང་བུའི་སྐོར་བྱང་གཏེར་
Terdzo-BI-007Thugs sgrub kyi las tshogs rin chen khang bu'i skorByang gterཐུགས་སྒྲུབ་ཀྱི་ལས་ཚོགས་རིན་ཆེན་ཁང་བུའི་སྐོར་བྱང་གཏེར་
Terdzo-BI-008Thugs sgrub kyi las tshogs rin chen khang bu'i skorByang gterཐུགས་སྒྲུབ་ཀྱི་ལས་ཚོགས་རིན་ཆེན་ཁང་བུའི་སྐོར་བྱང་གཏེར་
Terdzo-BI-009Gu ge chig drilགུ་གེ་ཆིག་དྲིལ་
Terdzo-BI-015Gsang mtshan thugs kyi sgrub paByang gterགསང་མཚན་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་བྱང་གཏེར་
Terdzo-BI-019Zab gsang pad+ma'i snying thigཟབ་གསང་པདྨའི་སྙིང་ཐིག་
Terdzo-BI-022Byang gterབྱང་གཏེར་
Terdzo-BI-023Dug srung rta ri maདུག་སྲུང་རྟ་རི་མ་
Terdzo-BI-024Dug srung gser gzungs snyan brgyudདུག་སྲུང་གསེར་གཟུངས་སྙན་བརྒྱུད་
Terdzo-BI-025Dgra jag 'ching ba'i man ngag ra ru maདགྲ་ཇག་འཆིང་བའི་མན་ངག་ར་རུ་མ་
Terdzo-BI-026Dgra jag 'ching ba'i man ngag ra ru maདགྲ་ཇག་འཆིང་བའི་མན་ངག་ར་རུ་མ་
Terdzo-BI-027Byang gterབྱང་གཏེར་
Terdzo-BI-028Rta mgrin gsang ba 'dus pa
Dgongs gter thugs kyi klong gsal
Gu ru drag po me rlung 'khyil ba
གུ་རུ་དྲག་པོ་མེ་རླུང་འཁྱིལ་བ་
དགོངས་གཏེར་ཐུགས་ཀྱི་ཀློང་གསལ་
རྟ་མགྲིན་གསང་བ་འདུས་པ་
Terdzo-BI-029Gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skorགནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་
Terdzo-BI-032Byang gterབྱང་གཏེར་
Terdzo-BI-033Gu ru drag po me rlung 'khyil baགུ་རུ་དྲག་པོ་མེ་རླུང་འཁྱིལ་བ་
Terdzo-BI-037Bla ma'i thugs sgrub bar chad kun selབླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་
Terdzo-BI-038Gu ru drag po me rlung 'khyil baགུ་རུ་དྲག་པོ་མེ་རླུང་འཁྱིལ་བ་
Terdzo-BI-041Phyir zlog 'khor lo 'bar baཕྱིར་ཟློག་འཁོར་ལོ་འབར་བ་
Terdzo-BI-043Srung 'khor gnam lcags rdo rje'i thog chenསྲུང་འཁོར་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའི་ཐོག་ཆེན་
Terdzo-BI-044Chos bdag bar chad sel ba'i chos kaཆོས་བདག་བར་ཆད་སེལ་བའི་ཆོས་ཀ་
Terdzo-BI-045Chos bdag bar chad sel ba'i chos kaཆོས་བདག་བར་ཆད་སེལ་བའི་ཆོས་ཀ་
Terdzo-BI-046Chos bdag bar chad sel ba'i chos kaཆོས་བདག་བར་ཆད་སེལ་བའི་ཆོས་ཀ་
Terdzo-BI-047Chos bdag bar chad sel ba'i chos kaཆོས་བདག་བར་ཆད་སེལ་བའི་ཆོས་ཀ་
Terdzo-BI-048Chos bdag bar chad sel ba'i chos kaཆོས་བདག་བར་ཆད་སེལ་བའི་ཆོས་ཀ་
Terdzo-BI-049Chos bdag bar chad sel ba'i chos kaཆོས་བདག་བར་ཆད་སེལ་བའི་ཆོས་ཀ་
Terdzo-BI-050Rig 'dzin rak+sha thod phrengBla ma'i thugs sgrub bar chad kun selརིག་འཛིན་རཀྴ་ཐོད་ཕྲེང་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་
Terdzo-BI-051Rig 'dzin rak+sha thod phrengBla ma'i thugs sgrub bar chad kun selརིག་འཛིན་རཀྴ་ཐོད་ཕྲེང་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་
Terdzo-BI-052Rig 'dzin rak+sha thod phrengBla ma'i thugs sgrub bar chad kun selརིག་འཛིན་རཀྴ་ཐོད་ཕྲེང་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་
Terdzo-BI-053Rig 'dzin rak+sha thod phrengBla ma'i thugs sgrub bar chad kun selརིག་འཛིན་རཀྴ་ཐོད་ཕྲེང་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་
Terdzo-BI-054Rig 'dzin rak+sha thod phrengBla ma'i thugs sgrub bar chad kun selརིག་འཛིན་རཀྴ་ཐོད་ཕྲེང་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་
Terdzo-BI-055Rig 'dzin rak+sha thod phrengBla ma'i thugs sgrub bar chad kun selརིག་འཛིན་རཀྴ་ཐོད་ཕྲེང་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་
Terdzo-BI-056Rig 'dzin rak+sha thod phrengBla ma'i thugs sgrub bar chad kun selརིག་འཛིན་རཀྴ་ཐོད་ཕྲེང་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་
Terdzo-BI-057Rig 'dzin rak+sha thod phrengBla ma'i thugs sgrub bar chad kun selརིག་འཛིན་རཀྴ་ཐོད་ཕྲེང་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་
Terdzo-BI-058Mi g.yo ba bdud bzhi zil gnonBla ma'i thugs sgrub bar chad kun selམི་གཡོ་བ་བདུད་བཞི་ཟིལ་གནོན་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་
Terdzo-BI-059Mi g.yo ba bdud bzhi zil gnonBla ma'i thugs sgrub bar chad kun selམི་གཡོ་བ་བདུད་བཞི་ཟིལ་གནོན་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་
Terdzo-BI-060Zhi byed lha mo bdunཞི་བྱེད་ལྷ་མོ་བདུན་་
Terdzo-BI-061Zhi byed lha mo bdunཞི་བྱེད་ལྷ་མོ་བདུན་་
Terdzo-BI-062Zhi byed lha mo bdunཞི་བྱེད་ལྷ་མོ་བདུན་་
Terdzo-BI-063Zhi byed lha mo bdunཞི་བྱེད་ལྷ་མོ་བདུན་་
Terdzo-BI-064Klong gsal rdo rje snying poཀློང་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་
Terdzo-BI-065Gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skorགནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་
Terdzo-BI-066Gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skorགནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་
Terdzo-BI-067Gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skorགནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་
Terdzo-BI-068Kun bzang dgongs pa kun 'dusཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་
Terdzo-BI-069Dam chos sprul sku snying thigདམ་ཆོས་སྤྲུལ་སྐུ་སྙིང་ཐིག་
Terdzo-BI-070Dam chos sprul sku snying thigདམ་ཆོས་སྤྲུལ་སྐུ་སྙིང་ཐིག་
Terdzo-BI-071Gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skorགནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་
Terdzo-BI-072Gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skorགནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་
Terdzo-CA-001Mnga' bdag yab sras thugs dam rgyun gyi nyams len zab pa skor bdunམངའ་བདག་ཡབ་སྲས་ཐུགས་དམ་རྒྱུན་གྱི་ཉམས་ལེན་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན
Terdzo-CA-002Mnga' bdag yab sras thugs dam rgyun gyi nyams len zab pa skor bdunམངའ་བདག་ཡབ་སྲས་ཐུགས་དམ་རྒྱུན་གྱི་ཉམས་ལེན་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན
Terdzo-CA-003Mnga' bdag yab sras thugs dam rgyun gyi nyams len zab pa skor bdunམངའ་བདག་ཡབ་སྲས་ཐུགས་དམ་རྒྱུན་གྱི་ཉམས་ལེན་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན
Terdzo-CA-004Mnga' bdag yab sras thugs dam rgyun gyi nyams len zab pa skor bdunམངའ་བདག་ཡབ་སྲས་ཐུགས་དམ་རྒྱུན་གྱི་ཉམས་ལེན་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན
Terdzo-CA-005Mnga' bdag yab sras thugs dam rgyun gyi nyams len zab pa skor bdunམངའ་བདག་ཡབ་སྲས་ཐུགས་དམ་རྒྱུན་གྱི་ཉམས་ལེན་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་
Terdzo-CA-006Mnga' bdag yab sras thugs dam rgyun gyi nyams len zab pa skor bdunམངའ་བདག་ཡབ་སྲས་ཐུགས་དམ་རྒྱུན་གྱི་ཉམས་ལེན་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན
Terdzo-CA-007Ma rgyud snying po don gsumམ་རྒྱུད་སྙིང་པོ་དོན་གསུམ་
Terdzo-CA-008Ma rgyud snying po don gsumམ་རྒྱུད་སྙིང་པོ་དོན་གསུམ་
Terdzo-CA-009Ma rgyud snying po don gsumམ་རྒྱུད་སྙིང་པོ་དོན་གསུམ་
Terdzo-CA-010Bde gshegs rtsa gsum 'chi med dril sgrubབདེ་གཤེགས་རྩ་གསུམ་འཆི་མེད་དྲིལ་སྒྲུབ་
Terdzo-CA-011Bde gshegs rtsa gsum 'chi med dril sgrubབདེ་གཤེགས་རྩ་གསུམ་འཆི་མེད་དྲིལ་སྒྲུབ་
Terdzo-CA-012Bde gshegs rtsa gsum 'chi med dril sgrubབདེ་གཤེགས་རྩ་གསུམ་འཆི་མེད་དྲིལ་སྒྲུབ་
Terdzo-CA-013Bde gshegs rtsa gsum 'chi med dril sgrubབདེ་གཤེགས་རྩ་གསུམ་འཆི་མེད་དྲིལ་སྒྲུབ་
Terdzo-CA-014Bde gshegs rtsa gsum 'chi med dril sgrubབདེ་གཤེགས་རྩ་གསུམ་འཆི་མེད་དྲིལ་སྒྲུབ་
Terdzo-CA-015Bde gshegs rtsa gsum 'chi med dril sgrubབདེ་གཤེགས་རྩ་གསུམ་འཆི་མེད་དྲིལ་སྒྲུབ་
Terdzo-CA-016Bde gshegs rtsa gsum 'chi med dril sgrubབདེ་གཤེགས་རྩ་གསུམ་འཆི་མེད་དྲིལ་སྒྲུབ་
Terdzo-CA-017Bde gshegs rtsa gsum 'chi med dril sgrubབདེ་གཤེགས་རྩ་གསུམ་འཆི་མེད་དྲིལ་སྒྲུབ་
Terdzo-CA-018Rtsa gsum zab mo kun 'dusརྩ་གསུམ་ཟབ་མོ་ཀུན་འདུས་
Terdzo-CA-019Rtsa gsum zab mo kun 'dusརྩ་གསུམ་ཟབ་མོ་ཀུན་འདུས་
Terdzo-CA-020Rtsa gsum zab mo kun 'dusརྩ་གསུམ་ཟབ་མོ་ཀུན་འདུས་
Terdzo-CA-021Rtsa gsum bde gshegs 'dus paརྩ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་
Terdzo-CA-022Rtsa gsum bde gshegs 'dus paརྩ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་
Terdzo-CA-023Rtsa gsum bde gshegs 'dus paརྩ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་
Terdzo-CA-024Rtsa gsum spyi 'dus snying tigརྩ་གསུམ་སྤྱི་འདུས་སྙིང་ཏིག་
Terdzo-CA-025Rtsa gsum spyi 'dus snying tigརྩ་གསུམ་སྤྱི་འདུས་སྙིང་ཏིག་
Terdzo-CA-026Rtsa gsum spyi 'dus snying tigརྩ་གསུམ་སྤྱི་འདུས་སྙིང་ཏིག་
Terdzo-CA-027Zab bdun rtsa gsum tshe'i zab paThugs dam zab pa skor bdunཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་ཚེའི་ཟབ་པ་ཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་
Terdzo-CA-028Zab bdun rtsa gsum tshe'i zab paThugs dam zab pa skor bdunཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་ཚེའི་ཟབ་པ་ཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་
Terdzo-CA-029Zab bdun rtsa gsum tshe'i zab paThugs dam zab pa skor bdunཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་ཚེའི་ཟབ་པ་ཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་
Terdzo-CA-030Zab bdun rtsa gsum tshe'i zab paThugs dam zab pa skor bdunཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་ཚེའི་ཟབ་པ་ཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་
Terdzo-CA-031Zab bdun rtsa gsum tshe'i zab paThugs dam zab pa skor bdunཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་ཚེའི་ཟབ་པ་ཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་
Terdzo-CA-032Byang gterབྱང་གཏེར་
Terdzo-CA-033Byang gterབྱང་གཏེར་
Terdzo-CA-034Dag snang brda' don lam zabདག་སྣང་བརྡའ་དོན་ལམ་ཟབ་
Terdzo-CA-035Sku gsum lam khyerསྐུ་གསུམ་ལམ་ཁྱེར་
Terdzo-CA-036Sku gsum lam khyerསྐུ་གསུམ་ལམ་ཁྱེར་
Terdzo-CA-037Sku gsum lam khyerསྐུ་གསུམ་ལམ་ཁྱེར་
Terdzo-CA-039Bla ma kun 'dus yid bzhin nor buབླ་མ་ཀུན་འདུས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་
Terdzo-CA-040Bla ma yid bzhin nor buYi dam dgongs 'dus rta mchog rol paབླ་མ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཡི་དམ་དགོངས་འདུས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་
Terdzo-CA-042Smin lugs bla ma'i rnal 'byorསྨིན་ལུགས་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་
Terdzo-CA-044Dgongs gter bstan bcos rdo rje slob dpon sgrub paདགོངས་གཏེར་བསྟན་བཅོས་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སྒྲུབ་པ་
Terdzo-CA-045Dgongs gter bstan bcos rdo rje slob dpon sgrub paདགོངས་གཏེར་བསྟན་བཅོས་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སྒྲུབ་པ་
Terdzo-CA-046Dgongs gter bstan bcos rdo rje slob dpon sgrub paདགོངས་གཏེར་བསྟན་བཅོས་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སྒྲུབ་པ་
Terdzo-CA-047Dgongs gter bstan bcos rdo rje slob dpon sgrub paདགོངས་གཏེར་བསྟན་བཅོས་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སྒྲུབ་པ་
Terdzo-CA-048Bla ma'i thugs sgrub bar chad kun selབླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་
Terdzo-CA-049Bla ma'i thugs sgrub bar chad kun selབླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་
Terdzo-CA-050Bla ma'i thugs sgrub bar chad kun selབླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་
Terdzo-CA-051Bla ma'i thugs sgrub bar chad kun selབླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་
Terdzo-CA-052Bla ma'i thugs sgrub bar chad kun selབླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་
Terdzo-CA-053Bla ma'i thugs sgrub bar chad kun selབླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་
Terdzo-CHA-001Bla ma gsang ba 'dus paབླ་མ་གསང་བ་འདུས་པ་
Terdzo-CHA-002Bla ma gsang ba 'dus paབླ་མ་གསང་བ་འདུས་པ་
Terdzo-CHA-003Bla ma gsang ba 'dus paབླ་མ་གསང་བ་འདུས་པ་
Terdzo-CHA-004Bla ma gsang ba 'dus paབླ་མ་གསང་བ་འདུས་པ་
Terdzo-CHA-005Bla ma gsang ba 'dus paབླ་མ་གསང་བ་འདུས་པ་
Terdzo-CHA-006Bla ma gsang ba 'dus paབླ་མ་གསང་བ་འདུས་པ་
Terdzo-CHA-007-1Bla ma gsang ba 'dus paབླ་མ་གསང་བ་འདུས་པ་
Terdzo-CHA-007-2Bla ma gsang ba 'dus paབླ་མ་གསང་བ་འདུས་པ་
Terdzo-CHA-008Bla ma gsang ba 'dus paབླ་མ་གསང་བ་འདུས་པ་
Terdzo-CHA-009Bla ma gsang ba 'dus paབླ་མ་གསང་བ་འདུས་པ་
Terdzo-CHA-010Bla ma bstan gnyis skor gsumབླ་མ་བསྟན་གཉིས་སྐོར་གསུམ་
Terdzo-CHA-011Bla ma bstan gnyis skor gsumབླ་མ་བསྟན་གཉིས་སྐོར་གསུམ་
Terdzo-CHA-012Bla ma bstan gnyis skor gsumབླ་མ་བསྟན་གཉིས་སྐོར་གསུམ་
Terdzo-CHA-013Bla ma bstan gnyis skor gsumབླ་མ་བསྟན་གཉིས་སྐོར་གསུམ་
Terdzo-CHA-014Zab lam bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor buཟབ་ལམ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་
Terdzo-CHA-015Zab lam bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor buཟབ་ལམ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་
Terdzo-CHA-016Zab lam bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor buཟབ་ལམ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་
Terdzo-CHA-017Zab lam bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor buཟབ་ལམ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་
Terdzo-CHA-018Zab lam bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor buཟབ་ལམ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་
Terdzo-CHA-019'chi med tshe sgrub bu ston gong khug maའཆི་མེད་ཚེ་སྒྲུབ་བུ་སྟོན་གོང་ཁུག་མ་
Terdzo-CHA-020Longs sku 'chi med 'od snangByang gter
Kun tu bzang po dgongs pa zang thal
ལོངས་སྐུ་འཆི་མེད་འོད་སྣང་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དགོངས་པ་ཟང་ཐལ་
བྱང་གཏེར་
Terdzo-CHA-021Longs sku 'chi med 'od snangByang gter
Kun tu bzang po dgongs pa zang thal
ལོངས་སྐུ་འཆི་མེད་འོད་སྣང་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དགོངས་པ་ཟང་ཐལ་
བྱང་གཏེར་
Terdzo-CHA-022Tshe sgrub gsang ba 'dus paཚེ་སྒྲུབ་གསང་བ་འདུས་པ་
Terdzo-CHA-023Tshe sgrub gsang ba 'dus paཚེ་སྒྲུབ་གསང་བ་འདུས་པ་
Terdzo-CHA-024Tshe sgrub gsang ba 'dus paཚེ་སྒྲུབ་གསང་བ་འདུས་པ་
Terdzo-CHA-025Tshe sgrub gsang ba 'dus paཚེ་སྒྲུབ་གསང་བ་འདུས་པ་
Terdzo-CHA-026Tshe sgrub gsang ba 'dus paཚེ་སྒྲུབ་གསང་བ་འདུས་པ་
Terdzo-CHA-027Tshe sgrub gsang ba 'dus paཚེ་སྒྲུབ་གསང་བ་འདུས་པ་
Terdzo-CHA-028Tshe sgrub gsang ba 'dus paཚེ་སྒྲུབ་གསང་བ་འདུས་པ་
Terdzo-CHA-029Bla ma yongs rdzogsབླ་མ་ཡོངས་རྫོགས་
Terdzo-CHA-030Thugs sgrub bde gshegs 'dus paཐུགས་སྒྲུབ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་
Terdzo-CHA-031Thugs sgrub bde gshegs 'dus paཐུགས་སྒྲུབ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་
Terdzo-CHA-032Thugs sgrub bde gshegs 'dus paཐུགས་སྒྲུབ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་
Terdzo-CHA-033Kun bzang thugs gterཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་
Terdzo-CHA-034Kun bzang thugs gterཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་
Terdzo-CHA-035Kun bzang thugs gterཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་
Terdzo-CHA-036Kun bzang thugs gterཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་
Terdzo-CHA-037Bla ma rig 'dzin gdung sgrubByang gterབླ་མ་རིག་འཛིན་གདུང་སྒྲུབ་བྱང་གཏེར་
Terdzo-CHA-038Bla ma rig 'dzin gdung sgrubByang gterབླ་མ་རིག་འཛིན་གདུང་སྒྲུབ་བྱང་གཏེར་
Terdzo-CHA-039Bla ma bde mchog 'khor loབླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོ་
Terdzo-CHA-040Bla ma bde mchog 'khor loབླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོ་
Terdzo-CHA-041Bla ma bde mchog 'khor loབླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོ་
Terdzo-CHA-042Bla ma bde mchog 'khor loབླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོ་
Terdzo-CHI-001Zab mo gsang ba yongs 'dus mkha' 'gro ye shes mtsho rgyalཟབ་མོ་གསང་བ་ཡོངས་འདུས་མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་
Terdzo-CHI-002Zab mo gsang ba yongs 'dus mkha' 'gro ye shes mtsho rgyalཟབ་མོ་གསང་བ་ཡོངས་འདུས་མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་
Terdzo-CHI-003Zab mo gsang ba yongs 'dus mkha' 'gro ye shes mtsho rgyalཟབ་མོ་གསང་བ་ཡོངས་འདུས་མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་
Terdzo-CHI-004Bla ma drag po yum bka' khros ma nag moབླ་མ་དྲག་པོ་ཡུམ་བཀའ་ཁྲོས་མ་ནག་མོ་
Terdzo-CHI-005Yum bka' rdo rje phag moBla ma rgyal ba kun 'dusཡུམ་བཀའ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་བླ་མ་རྒྱལ་བ་ཀུན་འདུས་
Terdzo-CHI-006Yum bka' rdo rje phag moBla ma rgyal ba kun 'dusཡུམ་བཀའ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་བླ་མ་རྒྱལ་བ་ཀུན་འདུས་
Terdzo-CHI-007Rtsa gsum dbang chen 'dus paརྩ་གསུམ་དབང་ཆེན་འདུས་པ་
Terdzo-CHI-008Yum bka' bde chen rgyal moKlong chen snying gi thig leཡུམ་བཀའ་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་མོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་
Terdzo-CHI-009Yum bka' bde chen rgyal moKlong chen snying gi thig leཡུམ་བཀའ་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་མོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་
Terdzo-CHI-010Yum bka' bde chen rgyal moKlong chen snying gi thig leཡུམ་བཀའ་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་མོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་
Terdzo-CHI-011Rje btsun sgrol ma'i snying tigརྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་སྙིང་ཏིག་
Terdzo-CHI-012'chi med 'phags ma'i snying thigའཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་
Terdzo-CHI-013'chi med 'phags ma'i snying thigའཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་
Terdzo-CHI-014'chi med 'phags ma'i snying thigའཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་
Terdzo-CHI-015'chi med 'phags ma'i snying thigའཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་
Terdzo-CHI-016'chi med 'phags ma'i snying thigའཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་
Terdzo-CHI-017'chi med 'phags ma'i snying thigའཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་
Terdzo-CHI-018'chi med 'phags ma'i snying thigའཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་
Terdzo-CHI-019'chi med 'phags ma'i snying thigའཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་
Terdzo-CHI-020'chi med 'phags ma'i snying thigའཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་
Terdzo-CHI-021'chi med 'phags ma'i snying thigའཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་
Terdzo-CHI-022'chi med 'phags ma'i snying thigའཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་
Terdzo-CHI-023'chi med 'phags ma'i snying thigའཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་
Terdzo-CHI-024'chi med 'phags ma'i snying thigའཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་
Terdzo-CHI-025'chi med 'phags ma'i snying thigའཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་
Terdzo-CHI-026'chi med 'phags ma'i snying thigའཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་
Terdzo-CHI-027Zab chos rig 'dzin thugs thigཟབ་ཆོས་རིག་འཛིན་ཐུགས་ཐིག་
Terdzo-CHI-028'chi med 'phags ma'i snying thigའཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་
Terdzo-CHI-029'chi med 'phags ma'i snying thigའཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་
Terdzo-CHI-030'chi med 'phags ma'i snying thigའཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག
Terdzo-CHI-031'chi med 'phags ma'i snying thigའཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་
Terdzo-CHI-032Rgyud sde bzhi dang rjes su 'brel ba'i rje btsun sgrol maརྒྱུད་སྡེ་བཞི་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་
Terdzo-CHI-033Rgyud sde bzhi dang rjes su 'brel ba'i rje btsun sgrol maརྒྱུད་སྡེ་བཞི་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་
Terdzo-CHI-034Jo bo lugs sgrol ma'i maN+Dal bzhi cho gaཇོ་བོ་ལུགས་སྒྲོལ་མའི་མཎྜལ་བཞི་ཆོ་ག་
Terdzo-CHI-035Mkha' 'gro dgongs 'dus snying poDam chos snying po skor lngaམཁའ་འགྲོ་དགོངས་འདུས་སྙིང་པོ་དམ་ཆོས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་
Terdzo-CHI-036Mkha' 'gro dgongs 'dus snying poDam chos snying po skor lngaམཁའ་འགྲོ་དགོངས་འདུས་སྙིང་པོ་དམ་ཆོས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་
Terdzo-CHI-037'phags ma sgrol ma 'jigs pa kun selBla ma'i thugs sgrub bar chad kun selའཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་ཀུན་སེལ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་
Terdzo-CHI-038'phags ma sgrol ma 'jigs pa kun selBla ma'i thugs sgrub bar chad kun selའཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་ཀུན་སེལ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་
Terdzo-CHI-039'phags ma sgrol ma 'jigs pa kun selBla ma'i thugs sgrub bar chad kun selའཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་ཀུན་སེལ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་
Terdzo-CHI-040'phags ma sgrol ma 'jigs pa kun selBla ma'i thugs sgrub bar chad kun selའཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་ཀུན་སེལ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་
Terdzo-CHI-041'phags ma sgrol ma 'jigs pa kun selBla ma'i thugs sgrub bar chad kun selའཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་ཀུན་སེལ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་
Terdzo-CHI-042Dgongs gter sgrol ma'i zab tigདགོངས་གཏེར་སྒྲོལ་མའི་ཟབ་ཏིག་
Terdzo-CHI-043Dgongs gter sgrol ma'i zab tigདགོངས་གཏེར་སྒྲོལ་མའི་ཟབ་ཏིག་
Terdzo-CHI-044Dgongs gter sgrol ma'i zab tigདགོངས་གཏེར་སྒྲོལ་མའི་ཟབ་ཏིག་
Terdzo-CHI-045Dgongs gter sgrol ma'i zab tigདགོངས་གཏེར་སྒྲོལ་མའི་ཟབ་ཏིག་
Terdzo-CHI-046Zur bza'i thugs dam skor drugཟུར་བཟའི་ཐུགས་དམ་སྐོར་དྲུག་
Terdzo-CHI-047Zur bza'i thugs dam skor drugཟུར་བཟའི་ཐུགས་དམ་སྐོར་དྲུག་
Terdzo-CHI-048Zur bza'i thugs dam skor drugཟུར་བཟའི་ཐུགས་དམ་སྐོར་དྲུག་
Terdzo-CHI-049Gdams zab be bum mkha' 'gro gsang ba ye shesགདམས་ཟབ་བེ་བུམ་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཡེ་ཤེས་
Terdzo-CHI-050Gdams zab be bum mkha' 'gro gsang ba ye shesགདམས་ཟབ་བེ་བུམ་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཡེ་ཤེས་
Terdzo-CHI-051Gcod yul stan thog gcig maགཅོད་ཡུལ་སྟན་ཐོག་གཅིག་མ་
Terdzo-CHI-052Gcod yul stan thog gcig maགཅོད་ཡུལ་སྟན་ཐོག་གཅིག་མ་
Terdzo-CHI-053Gcod yul stan thog gcig maགཅོད་ཡུལ་སྟན་ཐོག་གཅིག་མ་
Terdzo-CHI-054Gcod yul stan thog gcig maགཅོད་ཡུལ་སྟན་ཐོག་གཅིག་མ་
Terdzo-CI-001Sgrol ma 'jigs pa kun skyobསྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་ཀུན་སྐྱོབ་
Terdzo-CI-002Sgrol ma 'jigs pa kun skyobསྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་ཀུན་སྐྱོབ་
Terdzo-CI-003Sgrol ma 'jigs pa kun skyobསྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་ཀུན་སྐྱོབ་
Terdzo-CI-004Bla ma dgongs pa 'dus paབླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་
Terdzo-CI-005Bla ma dgongs pa 'dus paབླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་
Terdzo-CI-006Mtsho rgyal skor gsumRta mgrin gsang ba 'dus paམཚོ་རྒྱལ་སྐོར་གསུམ་རྟ་མགྲིན་གསང་བ་འདུས་པ་
Terdzo-CI-007Mtsho rgyal skor gsumRta mgrin gsang ba 'dus paམཚོ་རྒྱལ་སྐོར་གསུམ་རྟ་མགྲིན་གསང་བ་འདུས་པ་
Terdzo-CI-008Rdo rje phag mo'i zab khrid yang gsang kun gyi snying poརྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ཟབ་ཁྲིད་ཡང་གསང་ཀུན་གྱི་སྙིང་པོ་
Terdzo-CI-009Rdo rje phag mo'i zab khrid yang gsang kun gyi snying poརྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ཟབ་ཁྲིད་ཡང་གསང་ཀུན་གྱི་སྙིང་པོ་
Terdzo-CI-010Rdo rje phag mo'i zab khrid yang gsang kun gyi snying poརྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ཟབ་ཁྲིད་ཡང་གསང་ཀུན་གྱི་སྙིང་པོ་
Terdzo-CI-011Rdo rje phag mo'i zab khrid yang gsang kun gyi snying poརྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ཟབ་ཁྲིད་ཡང་གསང་ཀུན་གྱི་སྙིང་པོ་
Terdzo-CI-012Rdo rje phag mo'i zab khrid yang gsang kun gyi snying poརྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ཟབ་ཁྲིད་ཡང་གསང་ཀུན་གྱི་སྙིང་པོ་
Terdzo-CI-013Phag dkar ye shes 'khor lo gsang chen thugs tigཕག་དཀར་ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོ་གསང་ཆེན་ཐུགས་ཏིག་
Terdzo-CI-014Phag dkar ye shes 'khor lo gsang chen thugs tigཕག་དཀར་ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོ་གསང་ཆེན་ཐུགས་ཏིག་
Terdzo-CI-015Phag dkar ye shes 'khor lo gsang chen thugs tigཕག་དཀར་ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོ་གསང་ཆེན་ཐུགས་ཏིག་
Terdzo-CI-016'phags ma yid bzhin zla ba tshe sbyin maRdzogs pa chen po gsang ba snying thig yang zab bsdus pa'i snying poའཕགས་མ་ཡིད་བཞིན་ཟླ་བ་ཚེ་སྦྱིན་མ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་གསང་བ་སྙིང་ཐིག་ཡང་ཟབ་བསྡུས་པའི་སྙིང་པོ་
Terdzo-CI-017'phags ma yid bzhin zla ba tshe sbyin maRdzogs pa chen po gsang ba snying thig yang zab bsdus pa'i snying poའཕགས་མ་ཡིད་བཞིན་ཟླ་བ་ཚེ་སྦྱིན་མ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་གསང་བ་སྙིང་ཐིག་ཡང་ཟབ་བསྡུས་པའི་སྙིང་པོ་
Terdzo-CI-018Dam chos sprul sku snying thigདམ་ཆོས་སྤྲུལ་སྐུ་སྙིང་ཐིག་
Terdzo-CI-019Dam chos sprul sku snying thigདམ་ཆོས་སྤྲུལ་སྐུ་སྙིང་ཐིག་
Terdzo-CI-020Rtsa gsum rig 'dzin srog sgrubརྩ་གསུམ་རིག་འཛིན་སྲོག་སྒྲུབ་
Terdzo-CI-021Rtsa gsum rig 'dzin srog sgrubརྩ་གསུམ་རིག་འཛིན་སྲོག་སྒྲུབ་
Terdzo-CI-022Rtsa gsum rig 'dzin srog sgrubརྩ་གསུམ་རིག་འཛིན་སྲོག་སྒྲུབ་
Terdzo-CI-023Rtsa gsum rig 'dzin srog sgrubརྩ་གསུམ་རིག་འཛིན་སྲོག་སྒྲུབ་
Terdzo-CI-024Rtsa gsum rig 'dzin srog sgrubརྩ་གསུམ་རིག་འཛིན་སྲོག་སྒྲུབ་
Terdzo-CI-025Thugs rje chen po bde gshegs kun 'dusཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་
Terdzo-CI-026Thugs rje chen po bde gshegs kun 'dusཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་
Terdzo-CI-027Thugs rje chen po bde gshegs kun 'dusཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་
Terdzo-DA-001Gsang thig snying po'i skor bdunགསང་ཐིག་སྙིང་པོའི་སྐོར་བདུན་
Terdzo-DA-002Gsang thig snying po'i skor bdunགསང་ཐིག་སྙིང་པོའི་སྐོར་བདུན་
Terdzo-DA-003Gsang thig snying po'i skor bdunགསང་ཐིག་སྙིང་པོའི་སྐོར་བདུན་
Terdzo-DA-004Gsang thig snying po'i skor bdunགསང་ཐིག་སྙིང་པོའི་སྐོར་བདུན་
Terdzo-DA-005Gsang thig snying po'i skor bdunགསང་ཐིག་སྙིང་པོའི་སྐོར་བདུན་
Terdzo-DA-006Gsang thig snying po'i skor bdunགསང་ཐིག་སྙིང་པོའི་སྐོར་བདུན་
Terdzo-DA-007Gsang thig snying po'i skor bdunགསང་ཐིག་སྙིང་པོའི་སྐོར་བདུན་
Terdzo-DA-008Gsang thig snying po'i skor bdunགསང་ཐིག་སྙིང་པོའི་སྐོར་བདུན་
Terdzo-DA-009Gsang thig snying po'i skor bdunགསང་ཐིག་སྙིང་པོའི་སྐོར་བདུན་
Terdzo-DA-011Gsang thig snying po'i skor bdunགསང་ཐིག་སྙིང་པོའི་སྐོར་བདུན་
Terdzo-DA-012Gsang thig snying po'i skor bdunགསང་ཐིག་སྙིང་པོའི་སྐོར་བདུན་
Terdzo-DA-013Gsang thig snying po'i skor bdunགསང་ཐིག་སྙིང་པོའི་སྐོར་བདུན་
Terdzo-DA-014Gsang thig snying po'i skor bdunགསང་ཐིག་སྙིང་པོའི་སྐོར་བདུན་
Terdzo-DA-015Gsang thig snying po'i skor bdunགསང་ཐིག་སྙིང་པོའི་སྐོར་བདུན་
Terdzo-DA-016Gsang thig snying po'i skor bdunགསང་ཐིག་སྙིང་པོའི་སྐོར་བདུན་
Terdzo-DA-017Bla sgrub rtsa ba tshig bdun paབླ་སྒྲུབ་རྩ་བ་ཚིག་བདུན་པ
Terdzo-DA-018Bla sgrub rtsa ba tshig bdun paབླ་སྒྲུབ་རྩ་བ་ཚིག་བདུན་པ
Terdzo-DA-019Bla sgrub rtsa ba tshig bdun paབླ་སྒྲུབ་རྩ་བ་ཚིག་བདུན་པ
Terdzo-DA-020Bla sgrub rtsa ba tshig bdun paབླ་སྒྲུབ་རྩ་བ་ཚིག་བདུན་པ་
Terdzo-DA-021Bla sgrub rtsa ba tshig bdun paབླ་སྒྲུབ་རྩ་བ་ཚིག་བདུན་པ
Terdzo-DA-022Bla sgrub rtsa ba tshig bdun paབླ་སྒྲུབ་རྩ་བ་ཚིག་བདུན་པ
Terdzo-DA-023Bla sgrub rtsa ba tshig bdun paབླ་སྒྲུབ་རྩ་བ་ཚིག་བདུན་པ
Terdzo-DA-024Bla sgrub rtsa ba tshig bdun paབླ་སྒྲུབ་རྩ་བ་ཚིག་བདུན་པ
Terdzo-DA-025Bla sgrub rtsa ba tshig bdun paབླ་སྒྲུབ་རྩ་བ་ཚིག་བདུན་པ་
Terdzo-DA-026Bla sgrub rtsa ba tshig bdun paབླ་སྒྲུབ་རྩ་བ་ཚིག་བདུན་པ
Terdzo-DA-027Bla sgrub rtsa ba tshig bdun paབླ་སྒྲུབ་རྩ་བ་ཚིག་བདུན་པ
Terdzo-DA-028Bla sgrub rtsa ba tshig bdun paབླ་སྒྲུབ་རྩ་བ་ཚིག་བདུན་པ
Terdzo-DA-029Bla sgrub rtsa ba tshig bdun paབླ་སྒྲུབ་རྩ་བ་ཚིག་བདུན་པ
Terdzo-DA-030Bla sgrub rtsa ba tshig bdun paབླ་སྒྲུབ་རྩ་བ་ཚིག་བདུན་པ
Terdzo-DA-031Bla sgrub rtsa ba tshig bdun paབླ་སྒྲུབ་རྩ་བ་ཚིག་བདུན་པ་
Terdzo-DA-032'jam pa'i dbyangs dngos chos rgyal tshangs pa lha'i me tog gi bla sgrub ye shes snang ba rgyas paའཇམ་པའི་དབྱངས་དངོས་ཆོས་རྒྱལ་ཚངས་པ་ལྷའི་མེ་ཏོག་གི་བླ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱས་པ་
Terdzo-DA-033'jam pa'i dbyangs dngos chos rgyal tshangs pa lha'i me tog gi bla sgrub ye shes snang ba rgyas paའཇམ་པའི་དབྱངས་དངོས་ཆོས་རྒྱལ་ཚངས་པ་ལྷའི་མེ་ཏོག་གི་བླ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱས་པ་
Terdzo-DA-034'jam pa'i dbyangs dngos chos rgyal tshangs pa lha'i me tog gi bla sgrub ye shes snang ba rgyas paའཇམ་པའི་དབྱངས་དངོས་ཆོས་རྒྱལ་ཚངས་པ་ལྷའི་མེ་ཏོག་གི་བླ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱས་པ་
Terdzo-DA-035'jam pa'i dbyangs dngos chos rgyal tshangs pa lha'i me tog gi bla sgrub ye shes snang ba rgyas paའཇམ་པའི་དབྱངས་དངོས་ཆོས་རྒྱལ་ཚངས་པ་ལྷའི་མེ་ཏོག་གི་བླ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱས་པ་
Terdzo-DA-036Dwags po'i gsang lam bla sgrubདྭགས་པོའི་གསང་ལམ་བླ་སྒྲུབ་
Terdzo-DA-037Dwags po'i gsang lam bla sgrubདྭགས་པོའི་གསང་ལམ་བླ་སྒྲུབ་
Terdzo-DA-038Dwags po'i gsang lam bla sgrubདྭགས་པོའི་གསང་ལམ་བླ་སྒྲུབ་
Terdzo-DA-039Gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skorགནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར
Terdzo-DA-040Gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skorགནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་
Terdzo-DA-041Gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skorགནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་
Terdzo-DA-042Gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skorགནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་
Terdzo-DA-043Gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skorགནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་
Terdzo-DA-044Gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skorགནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་
Terdzo-DA-045Karma pak+shi zhal gzigs ma'i bla sgrubཀརྨ་པཀྴི་ཞལ་གཟིགས་མའི་བླ་སྒྲུབ་
Terdzo-DA-046Karma pak+shi zhal gzigs ma'i bla sgrubཀརྨ་པཀྴི་ཞལ་གཟིགས་མའི་བླ་སྒྲུབ་
Terdzo-DA-047Yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya canKlong chen snying gi thig leཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་
Terdzo-DA-048Yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya canKlong chen snying gi thig leཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་
Terdzo-DA-049Yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya canKlong chen snying gi thig leཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་
Terdzo-DA-050Yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya canKlong chen snying gi thig leཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་
Terdzo-DA-051Yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya canKlong chen snying gi thig leཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་
Terdzo-DA-052Yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya canKlong chen snying gi thig leཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་
Terdzo-DA-053Grub thob chen po'i thugs tigགྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་
Terdzo-DA-054Grub thob chen po'i thugs tigགྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་
Terdzo-DA-055Grub thob chen po'i thugs tigགྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་
Terdzo-DA-056Grub thob chen po'i thugs tigགྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་
Terdzo-DA-057Grub thob chen po'i thugs tigགྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་
Terdzo-DA-058Grub thob chen po'i thugs tigགྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་
Terdzo-DA-059Grub thob chen po'i thugs tigགྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་
Terdzo-DA-060Dag snang sku gsum rigs 'dus zab tigདག་སྣང་སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་ཟབ་ཏིག་
Terdzo-DA-061Dag snang sku gsum rigs 'dus zab tigདག་སྣང་སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་ཟབ་ཏིག་
Terdzo-DA-062Dag snang sku gsum rigs 'dus zab tigདག་སྣང་སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་ཟབ་ཏིག་
Terdzo-DA-063Dag snang sku gsum rigs 'dus zab tigདག་སྣང་སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་ཟབ་ཏིག་
Terdzo-DA-064Dag snang sku gsum rigs 'dus zab tigདག་སྣང་སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་ཟབ་ཏིག་
Terdzo-DA-065Dag snang sku gsum rigs 'dus zab tigདག་སྣང་སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་ཟབ་ཏིག་
Terdzo-DA-066Dag snang sku gsum rigs 'dus zab tigདག་སྣང་སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་ཟབ་ཏིག་
Terdzo-DA-067Gu ru drag po dmar po bde gshegs 'dus paགུ་རུ་དྲག་པོ་དམར་པོ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་
Terdzo-DA-068Drag sgrub 'bring po me'i spu griདྲག་སྒྲུབ་འབྲིང་པོ་མེའི་སྤུ་གྲི་
Terdzo-DA-069Gu ru drag po dmar po bde gshegs 'dus paགུ་རུ་དྲག་པོ་དམར་པོ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་
Terdzo-DA-070Gu ru drag po dmar po bde gshegs 'dus paགུ་རུ་དྲག་པོ་དམར་པོ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་
Terdzo-DA-071Gu ru drag po dmar po bde gshegs 'dus paགུ་རུ་དྲག་པོ་དམར་པོ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་
Terdzo-DA-072Gu ru drag po dmar po bde gshegs 'dus paགུ་རུ་དྲག་པོ་དམར་པོ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་
Terdzo-DI-001Bla ma'i thugs sgrub bar chad kun selབླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་
Terdzo-DI-005Gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skorགནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་
Terdzo-DI-006Bla ma'i thugs sgrub yang snying 'dus paབླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་འདུས་པ་
Terdzo-DI-007Rtsa gsum rig 'dzin srog sgrubརྩ་གསུམ་རིག་འཛིན་སྲོག་སྒྲུབ་
Terdzo-DI-011-1Byang chen spyod pa'i sgron meབྱང་ཆེན་སྤྱོད་པའི་སྒྲོན་མེ
Terdzo-DI-011-2Byang chen spyod pa'i sgron meབྱང་ཆེན་སྤྱོད་པའི་སྒྲོན་མེ
Terdzo-DI-013Thun mtshams chos spyod gsar rnying gi gdams ngag dgos pa kun tshangཐུན་མཚམས་ཆོས་སྤྱོད་གསར་རྙིང་གི་གདམས་ངག་དགོས་པ་ཀུན་ཚང་
Terdzo-DI-014Gser 'od dam paThun mtshams chos spyod gsar rnying gi gdams ngag dgos pa kun tshangགསེར་འོད་དམ་པཐུན་མཚམས་ཆོས་སྤྱོད་གསར་རྙིང་གི་གདམས་ངག་དགོས་པ་ཀུན་ཚང་
Terdzo-DI-015Dam can spyi'i gtor ma'i cho ga nyung ngur bsdus paདམ་ཅན་སྤྱིའི་གཏོར་མའི་ཆོ་ག་ཉུང་ངུར་བསྡུས་པ་
Terdzo-DI-016Dam can spyi'i gtor ma'i cho ga nyung ngur bsdus paདམ་ཅན་སྤྱིའི་གཏོར་མའི་ཆོ་ག་ཉུང་ངུར་བསྡུས་པ་
Terdzo-DI-017Snga 'gyur bka' ma
Bka' brgyad bde gshegs 'dus pa
བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་
སྔ་འགྱུར་བཀའ་མ
Terdzo-DI-018Gu ru chos dbang gi zab gterགུ་རུ་ཆོས་དབང་གི་ཟབ་གཏེར
Terdzo-DI-019Byang gterབྱང་གཏེར
Terdzo-DI-026Gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skorགནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་
Terdzo-DI-027Gter chen klong gsal snying po'i zab gter skorགཏེར་ཆེན་ཀློང་གསལ་སྙིང་པོའི་ཟབ་གཏེར་སྐོར་
Terdzo-DI-030Gtum po dregs pa kun 'dulགཏུམ་པོ་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ
Terdzo-DI-031Thugs dam zab pa skor bdunཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན
Terdzo-DI-032Thugs dam zab pa skor bdunཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་
Terdzo-DI-033Thugs rje chen po 'khor ba las sgrolཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཁོར་བ་ལས་སྒྲོལ་
Terdzo-DI-035Bla ma yang tig
Pad+ma'i zhal gdams grol thig mthong ba rang grol
པདྨའི་ཞལ་གདམས་གྲོལ་ཐིག་མཐོང་བ་རང་གྲོལ་
བླ་མ་ཡང་ཏིག་
Terdzo-DI-039Mkhyen brtse'i dag snang tshogs mchodམཁྱེན་བརྩེའི་དག་སྣང་ཚོགས་མཆོད
Terdzo-DI-040Rdo rje gling pa'i gter chosརྡོ་རྗེ་གླིང་པའི་གཏེར་ཆོས
Terdzo-DI-042Bka' brgyad gsang ba yongs rdzogs
Bka' brgyad rang byung rang shar
བཀའ་བརྒྱད་གསང་བ་ཡོངས་རྫོགས་
བཀའ་བརྒྱད་རང་བྱུང་རང་ཤར་
Terdzo-DI-043Zhi khro na rag dong sprugsཞི་ཁྲོ་ན་རག་དོང་སྤྲུགས
Terdzo-DI-044Rgyud dri ma med pa'i rgyal poརྒྱུད་དྲི་མ་མེད་པའི་རྒྱལ་པོ
Terdzo-DI-045Pad+ma'i zhal gdams grol thig mthong ba rang grolGrol tig dgongs pa rang grol gyi chos sdeཔདྨའི་ཞལ་གདམས་གྲོལ་ཐིག་མཐོང་བ་རང་གྲོལ་གྲོལ་ཏིག་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་གྱི་ཆོས་སྡེ་
Terdzo-DI-046Gsang sngags spyi chings kyi gdams ngag zab mo them yig med pa'i skorགསང་སྔགས་སྤྱི་ཆིངས་གི་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་ཐེམ་ཡིག་མེད་པའི་སྐོར
Terdzo-DI-047Gsang sngags spyi chings kyi gdams ngag zab mo them yig med pa'i skorགསང་སྔགས་སྤྱི་ཆིངས་གི་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་ཐེམ་ཡིག་མེད་པའི་སྐོར
Terdzo-DI-048-1Dri ma med pa'i rgyal poདྲི་མ་མེད་པའི་རྒྱལ་པོ་
Terdzo-DI-048-2Dri ma med pa'i rgyal poདྲི་མ་མེད་པའི་རྒྱལ་པོ་
Terdzo-DI-050Smin lugs rab gnas cho ga dge legs 'dod 'joསྨིན་ལུགས་རབ་གནས་ཆོ་ག་དགེ་ལེགས་འདོད་འཇོ
Terdzo-DI-051Smin lugs rab gnas cho ga dge legs 'dod 'joསྨིན་ལུགས་རབ་གནས་ཆོ་ག་དགེ་ལེགས་འདོད་འཇོ
Terdzo-DI-052Smin lugs rab gnas cho ga dge legs 'dod 'joསྨིན་ལུགས་རབ་གནས་ཆོ་ག་དགེ་ལེགས་འདོད་འཇོ
Terdzo-DI-053Mkhyen brtse'i rab gnas bsdus pa dge legs char 'bebམཁྱེན་བརྩེའི་རབ་གནས་བསྡུས་པ་དགེ་ལེགས་ཆར་འབེབ
Terdzo-DI-054Mkhyen brtse'i rab gnas bsdus pa dge legs char 'bebམཁྱེན་བརྩེའི་རབ་གནས་བསྡུས་པ་དགེ་ལེགས་ཆར་འབེབ
Terdzo-DI-055Mkhyen brtse'i rab gnas bsdus pa dge legs char 'bebམཁྱེན་བརྩེའི་རབ་གནས་བསྡུས་པ་དགེ་ལེགས་ཆར་འབེབ
Terdzo-DI-056Gu ru drag po ye shes rab 'barགུ་རུ་དྲག་པོ་ཡེ་ཤེས་རབ་འབར
Terdzo-DZA-001NA ga rak+sha drag sgrubནཱ་ག་རཀྴ་དྲག་སྒྲུབ
Terdzo-DZA-002'jam dpal nA ga rak+shaའཇམ་དཔལ་ནཱ་ག་རཀྴ་
Terdzo-DZA-003'jam dpal nA ga rak+shaའཇམ་དཔལ་ནཱ་ག་རཀྴ་
Terdzo-DZA-004'jam dpal nA ga rak+shaའཇམ་དཔལ་ནཱ་ག་རཀྴ་
Terdzo-DZA-005'jam dpal nA ga rak+shaའཇམ་དཔལ་ནཱ་ག་རཀྴ་
Terdzo-DZA-006'jam dpal nA ga rak+shaའཇམ་དཔལ་ནཱ་ག་རཀྴ་
Terdzo-DZA-007Gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skorགནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་
Terdzo-DZA-008Gtum po nA ga rak+shaDregs 'dul drag po gnam lcags 'khor loགཏུམ་པོ་ནཱ་ག་རཀྴ་དྲེགས་འདུལ་དྲག་པོ་གནམ་ལྕགས་འཁོར་ལོ་
Terdzo-DZA-009Gtum po nA ga rak+shaDregs 'dul drag po gnam lcags 'khor loགཏུམ་པོ་ནཱ་ག་རཀྴ་དྲེགས་འདུལ་དྲག་པོ་གནམ་ལྕགས་འཁོར་ལོ་
Terdzo-DZA-010Gtum po nA ga rak+shaDregs 'dul drag po gnam lcags 'khor loགཏུམ་པོ་ནཱ་ག་རཀྴ་དྲེགས་འདུལ་དྲག་པོ་གནམ་ལྕགས་འཁོར་ལོ་
Terdzo-DZA-011Gu ru mtsho skyes rdo rje 'chi med bdud rtsi'i bum paགུ་རུ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་བུམ་པ་
Terdzo-DZA-012Tshe sgrub lcags sdong maByang gterཚེ་སྒྲུབ་ལྕགས་སྡོང་མ་བྱང་གཏེར་
Terdzo-DZA-013Tshe sgrub lcags sdong maByang gterཚེ་སྒྲུབ་ལྕགས་སྡོང་མ་བྱང་གཏེར་
Terdzo-DZA-014'chi med tshe lha yongs rdzogsBka' brgyad rang byung rang sharའཆི་མེད་ཚེ་ལྷ་ཡོངས་རྫོགས་བཀའ་བརྒྱད་རང་བྱུང་རང་ཤར་
Terdzo-DZA-015'chi med tshe lha yongs rdzogsBka' brgyad rang byung rang sharའཆི་མེད་ཚེ་ལྷ་ཡོངས་རྫོགས་བཀའ་བརྒྱད་རང་བྱུང་རང་ཤར་
Terdzo-DZA-016Tshe sgrub nyi zla kha sbyorཚེ་སྒྲུབ་ཉི་ཟླ་ཁ་སྦྱོར་
Terdzo-DZA-017Zhi khro'i tshe sgrub 'od zer drwa baRdzogs chen lta ba klong yangsཞི་ཁྲོའི་ཚེ་སྒྲུབ་འོད་ཟེར་དྲྭ་བ་རྫོགས་ཆེན་ལྟ་བ་ཀློང་ཡངས་
Terdzo-DZA-018Zhi khro'i tshe sgrub 'od zer drwa baRdzogs chen lta ba klong yangsཞི་ཁྲོའི་ཚེ་སྒྲུབ་འོད་ཟེར་དྲྭ་བ་རྫོགས་ཆེན་ལྟ་བ་ཀློང་ཡངས་
Terdzo-DZA-019Tshe sgrub rdo rje phreng baཚེ་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་ཕྲེང་བ་
Terdzo-DZA-020Tshe sgrub rdo rje phreng baཚེ་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་ཕྲེང་བ་
Terdzo-DZA-021Tshe sgrub rdo rje phreng baཚེ་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་ཕྲེང་བ་
Terdzo-DZA-022Gter kha bzhi 'dus tshe sgrub bdud rtsi bum chungགཏེར་ཁ་བཞི་འདུས་ཚེ་སྒྲུབ་བདུད་རྩི་བུམ་ཆུང་
Terdzo-DZA-023Tshe dbang mda' 'phel maཚེ་དབང་མདའ་འཕེལ་མ་
Terdzo-DZA-024Tshe sgrub ye shes 'od mchogBla ma rig 'dzin yongs 'dus kyi chos sdeཚེ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་འོད་མཆོག་བླ་མ་རིག་འཛིན་ཡོངས་འདུས་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་
Terdzo-DZA-025Tshe sgrub ye shes 'od mchogBla ma rig 'dzin yongs 'dus kyi chos sdeཚེ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་འོད་མཆོག་བླ་མ་རིག་འཛིན་ཡོངས་འདུས་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་
Terdzo-DZA-026Tshe sgrub ye shes 'od mchogBla ma rig 'dzin yongs 'dus kyi chos sdeཚེ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་འོད་མཆོག་བླ་མ་རིག་འཛིན་ཡོངས་འདུས་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་
Terdzo-DZA-027Dam chos dgongs pa yang zabདམ་ཆོས་དགོངས་པ་ཡང་ཟབ་
Terdzo-DZA-028Dam chos dgongs pa yang zabདམ་ཆོས་དགོངས་པ་ཡང་ཟབ་
Terdzo-DZI-001Tshe sgrub rdo rje'i snying poLam zab bla ma sgrub paཚེ་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་པོ་ལམ་ཟབ་བླ་མ་སྒྲུབ་པ་
Terdzo-DZI-002Tshe sgrub rdo rje'i snying poLam zab bla ma sgrub paཚེ་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་པོ་ལམ་ཟབ་བླ་མ་སྒྲུབ་པ་
Terdzo-DZI-003'chi med klong gsal rdo rje'i srog sgrubའཆི་མེད་ཀློང་གསལ་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་སྒྲུབ་
Terdzo-DZI-004'chi med klong gsal rdo rje'i srog sgrubའཆི་མེད་ཀློང་གསལ་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་སྒྲུབ་
Terdzo-DZI-005Tshe sgrub 'od kyi snying poཚེ་སྒྲུབ་འོད་ཀྱི་སྙིང་པོ་
Terdzo-DZI-006Dag snang lha mo tsaN+Da lI'i skorདག་སྣང་ལྷ་མོ་ཙཎྜ་ལཱིའི་སྐོར་
Terdzo-DZI-007Dag snang lha mo tsaN+Da lI'i skorདག་སྣང་ལྷ་མོ་ཙཎྜ་ལཱིའི་སྐོར་
Terdzo-DZI-008Dag snang lha mo tsaN+Da lI'i skorདག་སྣང་ལྷ་མོ་ཙཎྜ་ལཱིའི་སྐོར
Terdzo-DZI-009Dag snang lha mo tsaN+Da lI'i skorདག་སྣང་ལྷ་མོ་ཙཎྜ་ལཱིའི་སྐོར་
Terdzo-DZI-010Dag snang mkha' 'gro'i chos skor tshe sgrub rdo rje'i rgya mdudདག་སྣང་མཁའ་འགྲོའི་ཆོས་སྐོར་ཚེ་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེའི་རྒྱ་མདུད
Terdzo-DZI-011Tshe sgrub nyi ma'i snying poཚེ་སྒྲུབ་ཉི་མའི་སྙིང་པོ
Terdzo-DZI-012Dag snang gsang ba'i skorདག་སྣང་གསང་བའི་སྐོར་
Terdzo-DZI-013Tshe dpag med sgrub pa 'chi bdag dpung 'jomsཚེ་དཔག་མེད་སྒྲུབ་པ་འཆི་བདག་དཔུང་འཇོམས
Terdzo-DZI-014Tshe dpag med sgrub pa 'chi bdag dpung 'jomsཚེ་དཔག་མེད་སྒྲུབ་པ་འཆི་བདག་དཔུང་འཇོམས
Terdzo-DZI-015-1'chi med 'ja' lus rdo rje'i srog sgrub'chi med mtsho skyes snying tigའཆི་མེད་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་སྒྲུབ་འཆི་མེད་མཚོ་སྐྱེས་སྙིང་ཏིག་
Terdzo-DZI-015-2'chi med 'ja' lus rdo rje'i srog sgrub'chi med mtsho skyes snying tigའཆི་མེད་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་སྒྲུབའཆི་མེད་མཚོ་སྐྱེས་སྙིང་ཏིག་
Terdzo-DZI-016'chi med 'ja' lus rdo rje'i srog sgrub'chi med mtsho skyes snying tigའཆི་མེད་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་སྒྲུབ་འཆི་མེད་མཚོ་སྐྱེས་སྙིང་ཏིག་
Terdzo-DZI-017Pad+ma tshe yi snying tigཔདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཏིག
Terdzo-DZI-018Pad+ma tshe yi snying tigཔདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཏིག་
Terdzo-DZI-019Pad+ma tshe yi snying tigཔདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཏིག
Terdzo-DZI-020Tshe sgrub ye shes snying poGrub chen mi tra'i snying thigཚེ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲའི་སྙིང་ཐིག་
Terdzo-DZI-021Tshe sgrub ye shes snying poGrub chen mi tra'i snying thigཚེ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོགྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲའི་སྙིང་ཐིག་
Terdzo-DZI-022Tshe sgrub ye shes snying poGrub chen mi tra'i snying thigཚེ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོགྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲའི་སྙིང་ཐིག་
Terdzo-DZI-023'chi med 'phags ma'i snying thigའཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་
Terdzo-DZI-024'chi med 'phags ma'i snying thigའཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་
Terdzo-DZI-025Bla ma tshe lha rnam gsum skorབླ་མ་ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་སྐོར
Terdzo-DZI-026Bla ma tshe lha rnam gsum skorབླ་མ་ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་སྐོར་
Terdzo-DZI-027Bla ma tshe lha rnam gsum skorབླ་མ་ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་སྐོར
Terdzo-DZI-028Bla ma tshe lha rnam gsum skorབླ་མ་ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་སྐོར
Terdzo-DZI-029Bla ma tshe lha rnam gsum skorབླ་མ་ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་སྐོར་
Terdzo-DZI-030Kun tu bzang po dgongs pa zang thalByang gterཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དགོངས་པ་ཟང་ཐལབྱང་གཏེར་
Terdzo-DZI-031'jam dpal pha rol rgol 'jomsBla ma'i thugs sgrub bar chad kun selའཇམ་དཔལ་ཕ་རོལ་རྒོལ་འཇོམས་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་
Terdzo-DZI-032Sgeg rdor lugsསྒེག་རྡོར་ལུགས་
Terdzo-DZI-033Sgeg rdor lugsསྒེག་རྡོར་ལུགས་
Terdzo-DZI-035Bla bslu 'chi bdag gi g.yul las rgyal baབླ་བསླུ་འཆི་བདག་གི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བ
Terdzo-DZI-036Bla bslu 'chi bdag gi g.yul las rgyal baབླ་བསླུ་འཆི་བདག་གི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བ
Terdzo-DZI-038Bla 'gugs 'chi med rig 'dzinབླ་འགུགས་འཆི་མེད་རིག་འཛིན
Terdzo-DZI-040Rdzogs chen lugs kyi 'byung lnga'i 'chi bluརྫོགས་ཆེན་ལུགས་ཀྱི་འབྱུང་ལྔའི་འཆི་བླུ་
Terdzo-DZI-041Rdzogs chen lugs kyi 'byung lnga'i 'chi bluརྫོགས་ཆེན་ལུགས་ཀྱི་འབྱུང་ལྔའི་འཆི་བླུ་
Terdzo-DZI-044Bla ma dgongs pa 'dus pa
'ja' tshon ma ning zhi ba'i las tshogs
བླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ
འཇའ་ཚོན་མ་ནིང་ཞི་བའི་ལས་ཚོགས་
Terdzo-DZI-045Rtsa gsum rig 'dzin srog sgrubརྩ་གསུམ་རིག་འཛིན་སྲོག་སྒྲུབ
Terdzo-DZI-046Bka' rdzogs pa chen po yang zab dkon mchog spyi 'dusབཀའ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཟབ་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས
Terdzo-DZI-047Bka' rdzogs pa chen po yang zab dkon mchog spyi 'dusབཀའ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཟབ་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་
Terdzo-DZI-048Bka' rdzogs pa chen po yang zab dkon mchog spyi 'dusབཀའ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཟབ་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས
Terdzo-DZI-053Bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel
Rdo rje tshe'i skor tshe sgrub yang gsang bla med
བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་
རྡོ་རྗེ་ཚེའི་སྐོར་ཚེ་སྒྲུབ་ཡང་གསང་བླ་མེད་
Terdzo-DZI-054Nyang gter 'jam dbyangsཉང་གཏེར་གཏེར་འཇམ་དབྱངས་
Terdzo-DZI-055Bla ma gsang ba 'dus paབླ་མ་གསང་བ་འདུས་པ
Terdzo-DZI-056Rdzogs chen lta ba klong yangsརྫོགས་ཆེན་ལྟ་བ་ཀློང་ཡངས
Terdzo-DZI-057Bla ma dgongs pa 'dus paབླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་
Terdzo-DZI-058Bla ma dgongs pa 'dus paབླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་
Terdzo-DZI-059Bla ma rig 'dzin yongs 'dus kyi chos sdeབླ་མ་རིག་འཛིན་ཡོངས་འདུས་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་
Terdzo-DZI-060Bla ma 'jam dpal smra ba'i seng geBla ma'i thugs sgrub bar chad kun selབླ་མ་འཇམ་དཔལ་སྨྲ་བའི་སེང་གེ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་
Terdzo-DZI-061Bla ma 'jam dpal smra ba'i seng geBla ma'i thugs sgrub bar chad kun selབླ་མ་འཇམ་དཔལ་སྨྲ་བའི་སེང་གེ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་
Terdzo-DZI-064Grol tig dgongs pa rang grol gyi chos sdeགྲོལ་ཏིག་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་གྱི་ཆོས་སྡེ་
Terdzo-DZI-065Klong gsal rdo rje snying poཀློང་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་
Terdzo-DZI-066Klong gsal rdo rje snying poཀློང་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་
Terdzo-DZI-067Rtsa gsum 'od gsal snying tigརྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་
Terdzo-DZI-068Rtsa gsum 'od gsal snying tigརྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་
Terdzo-DZI-069Rtsa gsum 'od gsal snying tigརྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་
Terdzo-DZI-070Rtsa gsum 'od gsal snying tigརྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་
Terdzo-DZI-071Rtsa gsum 'od gsal snying tigརྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་
Terdzo-DZI-072Rtsa gsum 'od gsal snying tigརྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་
Terdzo-DZI-073Rtsa gsum 'od gsal snying tigརྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་
Terdzo-DZI-074Ma ti lugs 'jam dkarམ་ཏི་ལུགས་འཇམ་དཀར
Terdzo-DZI-075Ma ti lugs 'jam dkarམ་ཏི་ལུགས་འཇམ་དཀར
Terdzo-DZI-076Pha dam pa'i lugsཕ་དམ་པའི་ལུགས
Terdzo-DZI-077Bram ze phur bu'i lugsབྲམ་ཟེ་ཕུར་བུའི་ལུགས་
Terdzo-GA-001Dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub paདཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་
Terdzo-GA-002Dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub paདཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་
Terdzo-GA-003Dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub paདཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་
Terdzo-GA-004-1Dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub paདཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་
Terdzo-GA-004-2Dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub paདཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་
Terdzo-GA-005Dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub paདཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་
Terdzo-GA-006Dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub paདཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་
Terdzo-GA-007Zab chos rig 'dzin thugs thigཟབ་ཆོས་རིག་འཛིན་ཐུགས་ཐིག་
Terdzo-GA-008Dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub paདཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ
Terdzo-GA-009Dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub paདཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་
Terdzo-GA-010Dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub paདཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་
Terdzo-GA-011Dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub paདཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་
Terdzo-GA-012Dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub paདཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ
Terdzo-GA-013Dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub paདཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་
Terdzo-GA-014Dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub paདཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་
Terdzo-GA-015Dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub paདཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་
Terdzo-GA-016Zab chos zhi khro dgongs pa rang grolཟབ་ཆོས་ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་
Terdzo-GA-017Zab chos zhi khro dgongs pa rang grolཟབ་ཆོས་ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་
Terdzo-GA-018Zab chos zhi khro dgongs pa rang grolཟབ་ཆོས་ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་
Terdzo-GA-019Zab chos zhi khro dgongs pa rang grolཟབ་ཆོས་ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་
Terdzo-GA-020Zab chos zhi khro dgongs pa rang grolཟབ་ཆོས་ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་
Terdzo-GA-021Zab chos zhi khro dgongs pa rang grolཟབ་ཆོས་ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་
Terdzo-GA-022Zab chos zhi khro dgongs pa rang grolཟབ་ཆོས་ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་
Terdzo-GA-023-1Zab chos zhi khro dgongs pa rang grolཟབ་ཆོས་ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་
Terdzo-GA-023-2Zab chos zhi khro dgongs pa rang grolཟབ་ཆོས་ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་
Terdzo-GA-024Zab chos zhi khro dgongs pa rang grolཟབ་ཆོས་ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་
Terdzo-GA-025Zab chos zhi khro dgongs pa rang grolཟབ་ཆོས་ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་
Terdzo-GA-026Zab chos zhi khro dgongs pa rang grolཟབ་ཆོས་ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་
Terdzo-GA-027Zab chos zhi khro dgongs pa rang grolཟབ་ཆོས་ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་
Terdzo-GA-028Zab chos zhi khro dgongs pa rang grolཟབ་ཆོས་ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་
Terdzo-GA-029Zab chos zhi khro dgongs pa rang grolཟབ་ཆོས་ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་
Terdzo-GA-030Grol tig dgongs pa rang grol gyi chos sdeགྲོལ་ཏིག་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་གྱི་ཆོས་སྡེ་
Terdzo-GA-031Gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skorགནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་
Terdzo-GA-032Grol tig dgongs pa rang grol gyi chos sdeགྲོལ་ཏིག་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་གྱི་ཆོས་སྡེ་
Terdzo-GA-033Gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skorགནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་
Terdzo-GA-034Gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skorགནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་
Terdzo-GA-035Bka' 'dus snying po yid bzhin nor buབཀའ་འདུས་སྙིང་པོ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་
Terdzo-GA-036Bka' 'dus snying po yid bzhin nor buབཀའ་འདུས་སྙིང་པོ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་
Terdzo-GA-037Bka' 'dus snying po yid bzhin nor buབཀའ་འདུས་སྙིང་པོ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་
Terdzo-GA-038Sgrub thabs snying po skor lngaGrub thob chen po'i thugs tigསྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་
Terdzo-GA-039Sgrub thabs snying po skor lngaGrub thob chen po'i thugs tigསྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་
Terdzo-GA-040Sgrub thabs snying po skor lngaGrub thob chen po'i thugs tigསྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་
Terdzo-GA-041Sgrub thabs snying po skor lngaGrub thob chen po'i thugs tigསྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་
Terdzo-GA-044Sgrub thabs snying po skor lngaGrub thob chen po'i thugs tigསྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་
Terdzo-GI-001Bka' rdzogs pa chen po yang zab dkon mchog spyi 'dusབཀའ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཟབ་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་
Terdzo-GI-002Klong gsal rdo rje snying poཀློང་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་
Terdzo-GI-003Klong gsal rdo rje snying poཀློང་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་
Terdzo-GI-004Klong gsal rdo rje snying poཀློང་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་
Terdzo-GI-005Bka' gter zung 'jug mkha' 'gro seng gdong maབཀའ་གཏེར་ཟུང་འཇུག་མཁའ་འགྲོ་སེང་གདོང་མ་
Terdzo-GI-006Bka' gter zung 'jug mkha' 'gro seng gdong maབཀའ་གཏེར་ཟུང་འཇུག་མཁའ་འགྲོ་སེང་གདོང་མ་
Terdzo-GI-007Mkha' 'gro bdud 'dul drag mo seng ge'i gdong pa canDA ki'i snyan brgyud zab moམཁའ་འགྲོ་བདུད་འདུལ་དྲག་མོ་སེང་གེའི་གདོང་པ་ཅན་ཌཱ་ཀིའི་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོ་
Terdzo-GI-008Mkha' 'gro bdud 'dul drag mo seng ge'i gdong pa canDA ki'i snyan brgyud zab moམཁའ་འགྲོ་བདུད་འདུལ་དྲག་མོ་སེང་གེའི་གདོང་པ་ཅན་ཌཱ་ཀིའི་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོ་
Terdzo-GI-009Mkha' 'gro bdud 'dul drag mo seng ge'i gdong pa canDA ki'i snyan brgyud zab moམཁའ་འགྲོ་བདུད་འདུལ་དྲག་མོ་སེང་གེའི་གདོང་པ་ཅན་ཌཱ་ཀིའི་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོ་
Terdzo-GI-010Mkha' 'gro bdud 'dul drag mo seng ge'i gdong pa canDA ki'i snyan brgyud zab moམཁའ་འགྲོ་བདུད་འདུལ་དྲག་མོ་སེང་གེའི་གདོང་པ་ཅན་ཌཱ་ཀིའི་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོ་
Terdzo-GI-011Mkha' 'gro bdud 'dul drag mo seng ge'i gdong pa canDA ki'i snyan brgyud zab moམཁའ་འགྲོ་བདུད་འདུལ་དྲག་མོ་སེང་གེའི་གདོང་པ་ཅན་ཌཱ་ཀིའི་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོ་
Terdzo-GI-012Mkha' 'gro bdud 'dul drag mo seng ge'i gdong pa canDA ki'i snyan brgyud zab moམཁའ་འགྲོ་བདུད་འདུལ་དྲག་མོ་སེང་གེའི་གདོང་པ་ཅན་ཌཱ་ཀིའི་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོ་
Terdzo-GI-013Mkha' 'gro bdud 'dul drag mo seng ge'i gdong pa canDA ki'i snyan brgyud zab moམཁའ་འགྲོ་བདུད་འདུལ་དྲག་མོ་སེང་གེའི་གདོང་པ་ཅན་ཌཱ་ཀིའི་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོ་
Terdzo-GI-014Mkha' 'gro bdud 'dul drag mo seng ge'i gdong pa canDA ki'i snyan brgyud zab moམཁའ་འགྲོ་བདུད་འདུལ་དྲག་མོ་སེང་གེའི་གདོང་པ་ཅན་ཌཱ་ཀིའི་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོ་
Terdzo-GI-015Ye shes kyi mkha' 'gro ma seng ge'i gdong pa can gyi skorGtum po dregs pa kun 'dulཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་སེང་གེའི་གདོང་པ་ཅན་གྱི་སྐོར་གཏུམ་པོ་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་
Terdzo-GI-016Ye shes kyi mkha' 'gro ma seng ge'i gdong pa can gyi skorGtum po dregs pa kun 'dulཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་སེང་གེའི་གདོང་པ་ཅན་གྱི་སྐོར་གཏུམ་པོ་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་
Terdzo-GI-017Ye shes kyi mkha' 'gro ma seng ge'i gdong pa can gyi skorGtum po dregs pa kun 'dulཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་སེང་གེའི་གདོང་པ་ཅན་གྱི་སྐོར་གཏུམ་པོ་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་
Terdzo-GI-018Ye shes kyi mkha' 'gro ma seng ge'i gdong pa can gyi skorGtum po dregs pa kun 'dulཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་སེང་གེའི་གདོང་པ་ཅན་གྱི་སྐོར་གཏུམ་པོ་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་
Terdzo-GI-019Ye shes kyi mkha' 'gro ma seng ge'i gdong pa can gyi skorGtum po dregs pa kun 'dulཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་སེང་གེའི་གདོང་པ་ཅན་གྱི་སྐོར་གཏུམ་པོ་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་
Terdzo-GI-020Ye shes kyi mkha' 'gro ma seng ge'i gdong pa can gyi skorGtum po dregs pa kun 'dulཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་སེང་གེའི་གདོང་པ་ཅན་གྱི་སྐོར་གཏུམ་པོ་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་
Terdzo-GI-021Ye shes kyi mkha' 'gro ma seng ge'i gdong pa can gyi skorGtum po dregs pa kun 'dulཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་སེང་གེའི་གདོང་པ་ཅན་གྱི་སྐོར་གཏུམ་པོ་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་
Terdzo-GI-022Bi ma'i bla sgrub lam zab snying poབི་མའི་བླ་སྒྲུབ་ལམ་ཟབ་སྙིང་པོ་
Terdzo-GI-023Bi ma'i bla sgrub lam zab snying poབི་མའི་བླ་སྒྲུབ་ལམ་ཟབ་སྙིང་པོ་
Terdzo-GI-024Bka' brgyad gsang ba yongs rdzogsབཀའ་བརྒྱད་གསང་བ་ཡོངས་རྫོགས་
Terdzo-GI-025Bka' brgyad bde gshegs 'dus paབཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་
Terdzo-GI-026Gtum po dregs pa kun 'dulགཏུམ་པོ་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་
Terdzo-GI-027Gtum po dregs pa kun 'dulགཏུམ་པོ་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་
Terdzo-GI-028Gtum po dregs pa kun 'dulགཏུམ་པོ་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་
Terdzo-GI-029Thugs dam zab pa skor bdunཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་
Terdzo-GI-030Thugs dam zab pa skor bdunཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་
Terdzo-GI-031Thugs dam zab pa skor bdunཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་
Terdzo-GI-032Thugs dam zab pa skor bdunཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་
Terdzo-GI-033Thugs dam zab pa skor bdunཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་
Terdzo-GI-034Thugs dam zab pa skor bdunཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་
Terdzo-GI-035Thugs dam zab pa skor bdunཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་
Terdzo-GI-036Thugs dam zab pa skor bdunཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་
Terdzo-GI-037Nyang lugs srid pa gter khyimཉང་ལུགས་སྲིད་པ་གཏེར་ཁྱིམ་
Terdzo-GI-038Srid pa gter khyimསྲིད་པ་གཏེར་ཁྱིམ
Terdzo-GI-039Srid pa gter khyimསྲིད་པ་གཏེར་ཁྱིམ་
Terdzo-GI-040Dpal rdo rje gtsug lag phrin las drag poདཔལ་རྡོ་རྗེ་གཙུག་ལག་ཕྲིན་ལས་དྲག་པོ་
Terdzo-GI-041Dpal rdo rje gtsug lag phrin las drag poདཔལ་རྡོ་རྗེ་གཙུག་ལག་ཕྲིན་ལས་དྲག་པོ་
Terdzo-GI-042Thugs dam zab pa skor bdunཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་
Terdzo-GI-043Thugs dam zab pa skor bdunཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་
Terdzo-GI-044Thugs dam zab pa skor bdunཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་
Terdzo-GI-045Thugs dam zab pa skor bdunཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་
Terdzo-HA-001G.yu thog snying thigགཡུ་ཐོག་སྙིང་ཐིག་
Terdzo-HA-002G.yu thog snying thigགཡུ་ཐོག་སྙིང་ཐིག་
Terdzo-HA-003G.yu thog snying thigགཡུ་ཐོག་སྙིང་ཐིག་
Terdzo-HA-004Bla sgrub sdug bsngal mun sel thugs rje'i nyi 'odG.yu thog snying thigབླ་སྒྲུབ་སྡུག་བསྔལ་མུན་སེལ་ཐུགས་རྗེའི་ཉི་འོད་གཡུ་ཐོག་སྙིང་ཐིག་
Terdzo-HA-005Bla sgrub sdug bsngal mun sel thugs rje'i nyi 'odG.yu thog snying thigབླ་སྒྲུབ་སྡུག་བསྔལ་མུན་སེལ་ཐུགས་རྗེའི་ཉི་འོད་གཡུ་ཐོག་སྙིང་ཐིག་
Terdzo-HA-006Bla sgrub sdug bsngal mun sel thugs rje'i nyi 'odG.yu thog snying thigབླ་སྒྲུབ་སྡུག་བསྔལ་མུན་སེལ་ཐུགས་རྗེའི་ཉི་འོད་གཡུ་ཐོག་སྙིང་ཐིག་
Terdzo-HA-007Bla sgrub sdug bsngal mun sel thugs rje'i nyi 'odG.yu thog snying thigབླ་སྒྲུབ་སྡུག་བསྔལ་མུན་སེལ་ཐུགས་རྗེའི་ཉི་འོད་གཡུ་ཐོག་སྙིང་ཐིག་
Terdzo-HA-008G.yu thog snying thigགཡུ་ཐོག་སྙིང་ཐིག་
Terdzo-HA-009G.yu thog snying thigགཡུ་ཐོག་སྙིང་ཐིག་
Terdzo-HA-010G.yu thog snying thigགཡུ་ཐོག་སྙིང་ཐིག་
Terdzo-HA-011Sman bla'i rtsa praསྨན་བླའི་རྩ་པྲ་
Terdzo-HA-012Dag snang sman bla longs sku gtso 'khor lngaདག་སྣང་སྨན་བླ་ལོངས་སྐུ་གཙོ་འཁོར་ལྔ་
Terdzo-HA-013Dag snang sman bla longs sku gtso 'khor lngaདག་སྣང་སྨན་བླ་ལོངས་སྐུ་གཙོ་འཁོར་ལྔ་
Terdzo-HA-014Dag snang sman bla longs sku gtso 'khor lngaདག་སྣང་སྨན་བླ་ལོངས་སྐུ་གཙོ་འཁོར་ལྔ་
Terdzo-HA-015Bi ma'i bla sgrub lam zab snying poབི་མའི་བླ་སྒྲུབ་ལམ་ཟབ་སྙིང་པོ་
Terdzo-HA-016Bi ma'i bla sgrub lam zab snying poབི་མའི་བླ་སྒྲུབ་ལམ་ཟབ་སྙིང་པོ་
Terdzo-HA-017Bi ma'i bla sgrub lam zab snying poབི་མའི་བླ་སྒྲུབ་ལམ་ཟབ་སྙིང་པོ་
Terdzo-HA-018Bi ma'i bla sgrub lam zab snying poབི་མའི་བླ་སྒྲུབ་ལམ་ཟབ་སྙིང་པོ་
Terdzo-HA-019'chi med 'phags ma'i snying thigའཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་
Terdzo-HA-020'chi med 'phags ma'i snying thigའཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་
Terdzo-HA-021'chi med 'phags ma'i snying thigའཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་
Terdzo-HA-022-1'chi med 'phags ma'i snying thigའཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་
Terdzo-HA-022-2'chi med 'phags ma'i snying thigའཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་
Terdzo-HA-023'chi med 'phags ma'i snying thigའཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་
Terdzo-HA-024Gso thabs bdud rtsi bum chen gyi skorགསོ་ཐབས་བདུད་རྩི་བུམ་ཆེན་གྱི་སྐོར་
Terdzo-HA-025Gso thabs bdud rtsi bum chen gyi skorགསོ་ཐབས་བདུད་རྩི་བུམ་ཆེན་གྱི་སྐོར་
Terdzo-HA-026Bdud rtsi bum chungབདུད་རྩི་བུམ་ཆུང་
Terdzo-HA-027Bdud rtsi bum paབདུད་རྩི་བུམ་པ་
Terdzo-HA-028Bdud rtsi bum paབདུད་རྩི་བུམ་པ་
Terdzo-HA-029Bdud rtsi bum paབདུད་རྩི་བུམ་པ་
Terdzo-HI-001Rdzogs pa chen po yang ti sangs rgyas mnyam sbyorརྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཏི་སངས་རྒྱས་མཉམ་སྦྱོར་
Terdzo-HI-002Rdzogs pa chen po yang ti sangs rgyas mnyam sbyorརྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཏི་སངས་རྒྱས་མཉམ་སྦྱོར་
Terdzo-HI-003Rdzogs pa chen po yang ti sangs rgyas mnyam sbyorརྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཏི་སངས་རྒྱས་མཉམ་སྦྱོར་
Terdzo-HI-004Rdzogs pa chen po yang ti nag po gser gyi 'bru gcig paརྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཏི་ནག་པོ་གསེར་གྱི་འབྲུ་གཅིག་པ་
Terdzo-HI-005Rdzogs pa chen po yang ti nag po gser gyi 'bru gcig paརྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཏི་ནག་པོ་གསེར་གྱི་འབྲུ་གཅིག་པ་
Terdzo-HI-006Rdzogs pa chen po yang ti nag po gser gyi 'bru gcig paརྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཏི་ནག་པོ་གསེར་གྱི་འབྲུ་གཅིག་པ་
Terdzo-HI-007Rdzogs pa chen po yang ti nag po gser gyi 'bru gcig paརྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཏི་ནག་པོ་གསེར་གྱི་འབྲུ་གཅིག་པ་
Terdzo-HI-008Rdzogs pa chen po yang ti nag po gser gyi 'bru gcig paརྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཏི་ནག་པོ་གསེར་གྱི་འབྲུ་གཅིག་པ་
Terdzo-HI-009Rdzogs pa chen po yang ti nag po gser gyi 'bru gcig paརྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཏི་ནག་པོ་གསེར་གྱི་འབྲུ་གཅིག་པ་
Terdzo-HI-010Rdzogs pa chen po yang ti nag po gser gyi 'bru gcig paརྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཏི་ནག་པོ་གསེར་གྱི་འབྲུ་གཅིག་པ་
Terdzo-HI-011Rdzogs pa chen po yang ti nag po gser gyi 'bru gcig paརྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཏི་ནག་པོ་གསེར་གྱི་འབྲུ་གཅིག་པ་
Terdzo-HI-012Rdzogs pa chen po yang ti nag po gser gyi 'bru gcig paརྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཏི་ནག་པོ་གསེར་གྱི་འབྲུ་གཅིག་པ་
Terdzo-HI-013Rdzogs pa chen po yang ti nag po gser gyi 'bru gcig paརྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཏི་ནག་པོ་གསེར་གྱི་འབྲུ་གཅིག་པ་
Terdzo-HI-014'jam dpal snying thigDam chos rdzogs pa chen po sde gsumའཇམ་དཔལ་སྙིང་ཐིག་དམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-HI-015'jam dpal snying thigDam chos rdzogs pa chen po sde gsumའཇམ་དཔལ་སྙིང་ཐིག་དམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-HI-016Pad+ma gar dbang snying thigDam chos rdzogs pa chen po sde gsumཔདྨ་གར་དབང་སྙིང་ཐིག་དམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-HI-017Gsang ba'i bdag po'i snying thigDam chos rdzogs pa chen po sde gsumགསང་བའི་བདག་པོའི་སྙིང་ཐིག་དམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-HI-018Rigs gsum snying thigDam chos rdzogs pa chen po sde gsumརིགས་གསུམ་སྙིང་ཐིག་དམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-HI-019Rigs gsum snying thigDam chos rdzogs pa chen po sde gsumརིགས་གསུམ་སྙིང་ཐིག་དམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-HI-020Rigs gsum snying thigDam chos rdzogs pa chen po sde gsumརིགས་གསུམ་སྙིང་ཐིག་དམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-HI-021Rigs gsum snying thigDam chos rdzogs pa chen po sde gsumརིགས་གསུམ་སྙིང་ཐིག་དམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-HI-022Rigs gsum snying thigDam chos rdzogs pa chen po sde gsumརིགས་གསུམ་སྙིང་ཐིག་དམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-HI-023Rigs gsum snying thigDam chos rdzogs pa chen po sde gsumརིགས་གསུམ་སྙིང་ཐིག་དམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-HI-024Rigs gsum snying thigDam chos rdzogs pa chen po sde gsumརིགས་གསུམ་སྙིང་ཐིག་དམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-HI-025Rigs gsum snying thigDam chos rdzogs pa chen po sde gsumརིགས་གསུམ་སྙིང་ཐིག་དམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-HI-026Rigs gsum snying thigDam chos rdzogs pa chen po sde gsumརིགས་གསུམ་སྙིང་ཐིག་དམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-HI-027Rigs gsum snying thigDam chos rdzogs pa chen po sde gsumརིགས་གསུམ་སྙིང་ཐིག་དམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-HI-028Rigs gsum snying thigDam chos rdzogs pa chen po sde gsumརིགས་གསུམ་སྙིང་ཐིག་དམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-HI-029Rigs gsum snying thigDam chos rdzogs pa chen po sde gsumརིགས་གསུམ་སྙིང་ཐིག་དམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-HI-030Rigs gsum snying thigDam chos rdzogs pa chen po sde gsumརིགས་གསུམ་སྙིང་ཐིག་དམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-HI-031Rigs gsum snying thigDam chos rdzogs pa chen po sde gsumརིགས་གསུམ་སྙིང་ཐིག་དམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
Terdzo-HI-032Bla ma dgongs pa 'dus paབླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་
Terdzo-HUNG-001Rtsa gsum 'od gsal snying tigརྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་
Terdzo-HUNG-002Rtsa gsum 'od gsal snying tigརྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་
Terdzo-HUNG-003Rtsa gsum 'od gsal snying tigརྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་
Terdzo-HUNG-004Rtsa gsum 'od gsal snying tigརྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་
Terdzo-HUNG-005Rtsa gsum 'od gsal snying tigརྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་
Terdzo-HUNG-006Rtsa gsum 'od gsal snying tigརྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་
Terdzo-HUNG-007Rtsa gsum 'od gsal snying tigརྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་
Terdzo-HUNG-008Rtsa gsum 'od gsal snying tigརྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་
Terdzo-HUNG-009Rtsa gsum 'od gsal snying tigརྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་
Terdzo-HUNG-010Rtsa gsum 'od gsal snying tigརྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་
Terdzo-HUNG-011Rtsa gsum 'od gsal snying tigརྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་
Terdzo-HUNG-012Rtsa gsum 'od gsal snying tigརྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་
Terdzo-HUNG-013Rtsa gsum 'od gsal snying tigརྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་
Terdzo-HUNG-014Pad+ma gsang ba'i thig leཔདྨ་གསང་བའི་ཐིག་ལེ་
Terdzo-HUNG-015Pad+ma gsang ba'i thig leཔདྨ་གསང་བའི་ཐིག་ལེ་
Terdzo-HUNG-016Pad+ma gsang ba'i thig leཔདྨ་གསང་བའི་ཐིག་ལེ་
Terdzo-HUNG-017Pad+ma gsang ba'i thig leཔདྨ་གསང་བའི་ཐིག་ལེ་
Terdzo-HUNG-018Pad+ma gsang ba'i thig leཔདྨ་གསང་བའི་ཐིག་ལེ་
Terdzo-HUNG-019Pad+ma gsang ba'i thig leཔདྨ་གསང་བའི་ཐིག་ལེ་
Terdzo-HUNG-020Pad+ma gsang ba'i thig leཔདྨ་གསང་བའི་ཐིག་ལེ་
Terdzo-HUNG-021Pad+ma gsang ba'i thig leཔདྨ་གསང་བའི་ཐིག་ལེ་
Terdzo-HUNG-022Pad+ma gsang ba'i thig leཔདྨ་གསང་བའི་ཐིག་ལེ་
Terdzo-HUNG-023Pad+ma gsang ba'i thig leཔདྨ་གསང་བའི་ཐིག་ལེ་
Terdzo-HUNG-024Pad+ma gsang ba'i thig leཔདྨ་གསང་བའི་ཐིག་ལེ་
Terdzo-HUNG-025Thugs sgrub bde gshegs 'dus pa
Pad+ma gsang ba'i thig le
ཐུགས་སྒྲུབ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་
པདྨ་གསང་བའི་ཐིག་ལེ་
Terdzo-HUNG-026Pad+ma gsang ba'i thig leཔདྨ་གསང་བའི་ཐིག་ལེ་
Terdzo-HUNG-027Pad+ma gsang ba'i thig leཔདྨ་གསང་བའི་ཐིག་ལེ་
Terdzo-HUNG-028Pad+ma gsang ba'i thig leཔདྨ་གསང་བའི་ཐིག་ལེ་
Terdzo-HUNG-029Grol tig dgongs pa rang grol gyi chos sde
Pad+ma gsang ba'i thig le
གྲོལ་ཏིག་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་གྱི་ཆོས་སྡེ་
པདྨ་གསང་བའི་ཐིག་ལེ་
Terdzo-HUNG-030Pad+ma gsang ba'i thig leཔདྨ་གསང་བའི་ཐིག་ལེ་
Terdzo-HUNG-031Pad+ma gsang ba'i thig leཔདྨ་གསང་བའི་ཐིག་ལེ་
Terdzo-HUNG-032Pad+ma gsang ba'i thig leཔདྨ་གསང་བའི་ཐིག་ལེ་
Terdzo-HUNG-033Pad+ma gsang ba'i thig leཔདྨ་གསང་བའི་ཐིག་ལེ་
Terdzo-HUNG-034Pad+ma gsang ba'i thig leཔདྨ་གསང་བའི་ཐིག་ལེ་
Terdzo-HUNG-035Pad+ma gsang ba'i thig leཔདྨ་གསང་བའི་ཐིག་ལེ་
Terdzo-JA-001Bla ma dgongs pa 'dus paབླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་
Terdzo-JA-002Bla ma dgongs pa 'dus paབླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་
Terdzo-JA-003Bla ma dgongs pa 'dus paབླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་
Terdzo-JA-004Bla ma dgongs pa 'dus paབླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་
Terdzo-JA-005Bla ma dgongs pa 'dus paབླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་
Terdzo-JA-006Bla ma dgongs pa 'dus paབླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་
Terdzo-JA-007Bla ma dgongs pa 'dus paབླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་
Terdzo-JA-008Bla ma dgongs pa 'dus paབླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་
Terdzo-JA-009Bla ma dgongs pa 'dus paབླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་
Terdzo-JA-010Bla ma dgongs pa 'dus paབླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་
Terdzo-JA-011Bla ma dgongs pa 'dus paབླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་
Terdzo-JA-012Bla ma dgongs pa 'dus paབླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་
Terdzo-JA-013Bla ma dgongs pa 'dus paབླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་
Terdzo-JA-014Bla ma bka' brgyad 'dus pa rin chen gter spungsབླ་མ་བཀའ་བརྒྱད་འདུས་པ་རིན་ཆེན་གཏེར་སྤུངས་
Terdzo-JA-015Bla ma bka' brgyad 'dus pa rin chen gter spungsབླ་མ་བཀའ་བརྒྱད་འདུས་པ་རིན་ཆེན་གཏེར་སྤུངས་
Terdzo-JA-016Bla ma bka' brgyad 'dus pa rin chen gter spungsབླ་མ་བཀའ་བརྒྱད་འདུས་པ་རིན་ཆེན་གཏེར་སྤུངས་
Terdzo-JA-017Bla ma bka' brgyad 'dus pa rin chen gter spungsབླ་མ་བཀའ་བརྒྱད་འདུས་པ་རིན་ཆེན་གཏེར་སྤུངས་
Terdzo-JA-018Bla ma'i thugs sgrub yang snying 'dus paབླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་འདུས་པ་
Terdzo-JA-019Bla ma'i thugs sgrub yang snying 'dus paབླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་འདུས་པ་
Terdzo-JA-020Bla ma'i thugs sgrub yang snying 'dus paབླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་འདུས་པ་
Terdzo-JA-021Bla ma'i thugs sgrub yang snying 'dus paབླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་འདུས་པ་
Terdzo-JA-022Bla ma'i thugs sgrub yang snying 'dus paབླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་འདུས་པ་
Terdzo-JA-023Bla ma'i thugs sgrub yang snying 'dus paབླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་འདུས་པ་
Terdzo-JA-024Bla ma'i thugs sgrub yang snying 'dus paབླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་འདུས་པ་
Terdzo-JA-025Bla ma'i thugs sgrub yang snying 'dus paབླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་འདུས་པ་
Terdzo-JA-026Bla ma nor bu rgya mtshoབླ་མ་ནོར་བུ་རྒྱ་མཚོ་
Terdzo-JA-027Bla ma nor bu rgya mtshoབླ་མ་ནོར་བུ་རྒྱ་མཚོ་
Terdzo-JA-028Bla ma rig 'dzin yongs 'dus kyi chos sdeBla ma bka' brgyad yongs 'dusབླ་མ་རིག་འཛིན་ཡོངས་འདུས་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་བླ་མ་བཀའ་བརྒྱད་ཡོངས་འདུས་
Terdzo-JA-029Gu ru sgrub thabs yon tan gter mdzodགུ་རུ་སྒྲུབ་ཐབས་ཡོན་ཏན་གཏེར་མཛོད་
Terdzo-JA-030Gu ru sgrub thabs yon tan gter mdzodགུ་རུ་སྒྲུབ་ཐབས་ཡོན་ཏན་གཏེར་མཛོད་
Terdzo-JA-031Gu ru sgrub thabs yon tan gter mdzodགུ་རུ་སྒྲུབ་ཐབས་ཡོན་ཏན་གཏེར་མཛོད་
Terdzo-JA-032Gu ru sgrub thabs yon tan gter mdzodགུ་རུ་སྒྲུབ་ཐབས་ཡོན་ཏན་གཏེར་མཛོད་
Terdzo-JA-033Gu ru sgrub thabs yon tan gter mdzodགུ་རུ་སྒྲུབ་ཐབས་ཡོན་ཏན་གཏེར་མཛོད་
Terdzo-JA-034Gu ru sgrub thabs yon tan gter mdzodགུ་རུ་སྒྲུབ་ཐབས་ཡོན་ཏན་གཏེར་མཛོད་
Terdzo-JA-035Gu ru sgrub thabs yon tan gter mdzodགུ་རུ་སྒྲུབ་ཐབས་ཡོན་ཏན་གཏེར་མཛོད་
Terdzo-JI-001Dpal mgon legs ldan tshogs kyi bdag poདཔལ་མགོན་ལེགས་ལྡན་ཚོགས་ཀྱི་བདག་པོ་
Terdzo-JI-002Dpal mgon legs ldan tshogs kyi bdag poདཔལ་མགོན་ལེགས་ལྡན་ཚོགས་ཀྱི་བདག་པོ་
Terdzo-JI-003Dpal mgon legs ldan tshogs kyi bdag poདཔལ་མགོན་ལེགས་ལྡན་ཚོགས་ཀྱི་བདག་པོ་
Terdzo-JI-004Thugs dam zab pa skor bdunཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་
Terdzo-JI-005Thugs dam zab pa skor bdunཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་
Terdzo-JI-006Thugs dam zab pa skor bdunཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་
Terdzo-JI-007Thugs dam zab pa skor bdunཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་
Terdzo-JI-008Thugs dam zab pa skor bdunཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་
Terdzo-JI-009Ye shes mgon po phyag bzhi paཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་པ་
Terdzo-JI-010Ye shes mgon po phyag bzhi paཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་པ
Terdzo-JI-011Mgon po g.yul zlog gi mdos kyi zin bris sgron me skor gsumམགོན་པོ་གཡུལ་ཟློག་གི་མདོས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་སྒྲོན་མེ་སྐོར་གསུམ་
Terdzo-JI-012Mgon po g.yul zlog gi mdos kyi zin bris sgron me skor gsumམགོན་པོ་གཡུལ་ཟློག་གི་མདོས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་སྒྲོན་མེ་སྐོར་གསུམ་
Terdzo-JI-013Mgon po g.yul zlog gi mdos kyi zin bris sgron me skor gsumམགོན་པོ་གཡུལ་ཟློག་གི་མདོས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་སྒྲོན་མེ་སྐོར་གསུམ་
Terdzo-JI-014Mgon po g.yul zlog gi mdos kyi zin bris sgron me skor gsumམགོན་པོ་གཡུལ་ཟློག་གི་མདོས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་སྒྲོན་མེ་སྐོར་གསུམ་
Terdzo-JI-015Ye shes mgon po phyag bzhi paཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་པ་
Terdzo-JI-016Thugs dam zab pa skor bdunཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་
Terdzo-JI-017Thugs dam zab pa skor bdunཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་
Terdzo-JI-018Mkhon lugs rnying ma gur mgon srog gi spu griམཁོན་ལུགས་རྙིང་མ་གུར་མགོན་སྲོག་གི་སྤུ་གྲི་
Terdzo-JI-019Dpal rdo rje nag po chen po gur gyi mgon poདཔལ་རྡོ་རྗེ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་གུར་གྱི་མགོན་པོ་
Terdzo-JI-020Thugs rje chen po pad+ma gar dbang sgyu 'phrul drwa baཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་གར་དབང་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་
Terdzo-JI-021Thugs rje chen po pad+ma gar dbang sgyu 'phrul drwa baཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་གར་དབང་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་
Terdzo-JI-022Chos skyong zab mo skor dguཆོས་སྐྱོང་ཟབ་མོ་སྐོར་དགུ་
Terdzo-JI-023Chos skyong zab mo skor dguཆོས་སྐྱོང་ཟབ་མོ་སྐོར་དགུ་
Terdzo-JI-024Dpal ye shes kyi mgon po ma ning 'khor bcasདཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་མ་ནིང་འཁོར་བཅས་
Terdzo-JI-025Bla ma'i thugs sgrub yang snying 'dus paབླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་འདུས་པ་
Terdzo-JI-026Bla ma'i thugs sgrub yang snying 'dus paབླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་འདུས་པ་
Terdzo-JI-027Bla ma'i thugs sgrub yang snying 'dus paབླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་འདུས་པ་
Terdzo-JI-028Bla ma'i thugs sgrub yang snying 'dus paབླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་འདུས་པ་
Terdzo-JI-029Bla ma'i thugs sgrub yang snying 'dus paབླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་འདུས་པ་
Terdzo-JI-030Dpal ldan phrin las kyi mgon po trak+shad bka' gter lugsདཔལ་ལྡན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་མགོན་པོ་ཏྲཀྴད་བཀའ་གཏེར་ལུགས་
Terdzo-KHI-001Rdo rje phur pa gnam lcags spu griYang gsang mkha' 'gro'i snying khragརྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་གནམ་ལྕགས་སྤུ་གྲི་ཡང་གསང་མཁའ་འགྲོའི་སྙིང་ཁྲག་
Terdzo-KHI-002Rdo rje phur pa gnam lcags spu griYang gsang mkha' 'gro'i snying khragརྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་གནམ་ལྕགས་སྤུ་གྲི་ཡང་གསང་མཁའ་འགྲོའི་སྙིང་ཁྲག་
Terdzo-KHI-003Dpal rdo rje gzhon nu thugs kyi thig leདཔལ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་
Terdzo-KHI-004Dpal rdo rje gzhon nu thugs kyi thig leདཔལ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ
Terdzo-KHI-005Dpal rdo rje gzhon nu thugs kyi thig leདཔལ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་
Terdzo-KHI-006Dpal rdo rje gzhon nu thugs kyi thig leདཔལ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་
Terdzo-KHI-007Dpal rdo rje gzhon nu thugs kyi thig leདཔལ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་
Terdzo-KHI-008Dpal rdo rje gzhon nu thugs kyi thig leདཔལ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ
Terdzo-KHI-009Dpal rdo rje gzhon nu thugs kyi thig leདཔལ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་
Terdzo-KHI-010Dpal rdo rje gzhon nu thugs kyi thig leདཔལ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་
Terdzo-KHI-011Stag tshang rdo rje phur pa rdo rje sems dpa' rigs lnga rgyan gcigསྟག་ཚང་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་རིགས་ལྔ་རྒྱན་གཅིག་
Terdzo-KHI-012Stag tshang rdo rje phur pa rdo rje sems dpa' rigs lnga rgyan gcigསྟག་ཚང་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་རིགས་ལྔ་རྒྱན་གཅིག་
Terdzo-KHI-013Stag tshang rdo rje phur pa rdo rje sems dpa' rigs lnga rgyan gcigསྟག་ཚང་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་རིགས་ལྔ་རྒྱན་གཅིག་
Terdzo-KHI-014Snyan brgyud phrin las phur pa'i gnad tigསྙན་བརྒྱུད་ཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་
Terdzo-KHI-015Snyan brgyud phrin las phur pa'i gnad tigསྙན་བརྒྱུད་ཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་
Terdzo-KHI-016Snyan brgyud phrin las phur pa'i gnad tigསྙན་བརྒྱུད་ཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་
Terdzo-KHI-017-1Snyan brgyud phrin las phur pa'i gnad tigསྙན་བརྒྱུད་ཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག
Terdzo-KHI-017-2Snyan brgyud phrin las phur pa'i gnad tigསྙན་བརྒྱུད་ཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་
Terdzo-KHI-018Snyan brgyud phrin las phur pa'i gnad tigསྙན་བརྒྱུད་ཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་
Terdzo-KHI-019Snyan brgyud phrin las phur pa'i gnad tigསྙན་བརྒྱུད་ཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་
Terdzo-KHI-020Snyan brgyud phrin las phur pa'i gnad tigསྙན་བརྒྱུད་ཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་
Terdzo-KHI-021Snyan brgyud phrin las phur pa'i gnad tigསྙན་བརྒྱུད་ཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་
Terdzo-KHI-022-1Snyan brgyud phrin las phur pa'i gnad tigསྙན་བརྒྱུད་ཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་
Terdzo-KHI-022-2Snyan brgyud phrin las phur pa'i gnad tigསྙན་བརྒྱུད་ཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་
Terdzo-KHI-023Snyan brgyud phrin las phur pa'i gnad tigསྙན་བརྒྱུད་ཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་
Terdzo-KHI-024Snyan brgyud phrin las phur pa'i gnad tigསྙན་བརྒྱུད་ཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་
Terdzo-KHI-025Snyan brgyud phrin las phur pa'i gnad tigསྙན་བརྒྱུད་ཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་
Terdzo-KHI-026Snyan brgyud phrin las phur pa'i gnad tigསྙན་བརྒྱུད་ཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་
Terdzo-KHI-027Yang gsang thugs kyi phur gcigZab bdun mngon spyod phur paཡང་གསང་ཐུགས་ཀྱི་ཕུར་གཅིག་ཟབ་བདུན་མངོན་སྤྱོད་ཕུར་པ་
Terdzo-KHI-028Yang gsang thugs kyi phur gcigZab bdun mngon spyod phur paཡང་གསང་ཐུགས་ཀྱི་ཕུར་གཅིག་ཟབ་བདུན་མངོན་སྤྱོད་ཕུར་པ་
Terdzo-KHI-029Yang gsang thugs kyi phur gcigZab bdun mngon spyod phur paཡང་གསང་ཐུགས་ཀྱི་ཕུར་གཅིག་ཟབ་བདུན་མངོན་སྤྱོད་ཕུར་པ་
Terdzo-KHI-030Yang gsang thugs kyi phur gcigZab bdun mngon spyod phur paཡང་གསང་ཐུགས་ཀྱི་ཕུར་གཅིག་ཟབ་བདུན་མངོན་སྤྱོད་ཕུར་པ་
Terdzo-KHI-031Yang gsang thugs kyi phur gcigZab bdun mngon spyod phur paཡང་གསང་ཐུགས་ཀྱི་ཕུར་གཅིག་ཟབ་བདུན་མངོན་སྤྱོད་ཕུར་པ་
Terdzo-KHI-032Yang gsang thugs kyi phur gcigZab bdun mngon spyod phur paཡང་གསང་ཐུགས་ཀྱི་ཕུར་གཅིག་ཟབ་བདུན་མངོན་སྤྱོད་ཕུར་པ་
Terdzo-KHI-033Yang gsang thugs kyi phur gcigZab bdun mngon spyod phur paཡང་གསང་ཐུགས་ཀྱི་ཕུར་གཅིག་ཟབ་བདུན་མངོན་སྤྱོད་ཕུར་པ་
Terdzo-KHI-034Yang gsang thugs kyi phur gcigZab bdun mngon spyod phur paཡང་གསང་ཐུགས་ཀྱི་ཕུར་གཅིག་ཟབ་བདུན་མངོན་སྤྱོད་ཕུར་པ་
Terdzo-KHI-035Yang gsang thugs kyi phur gcigZab bdun mngon spyod phur paཡང་གསང་ཐུགས་ཀྱི་ཕུར་གཅིག་ཟབ་བདུན་མངོན་སྤྱོད་ཕུར་པ་
Terdzo-KHI-036Yang gsang thugs kyi phur gcigZab bdun mngon spyod phur paཡང་གསང་ཐུགས་ཀྱི་ཕུར་གཅིག་ཟབ་བདུན་མངོན་སྤྱོད་ཕུར་པ་
Terdzo-KHI-037Gsang thig rdo rje gzhon nu phyag rgya gcig paGsang thig snying po'i skor gsumགསང་ཐིག་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པ་གསང་ཐིག་སྙིང་པོའི་སྐོར་གསུམ་
Terdzo-KHI-038Gsang thig rdo rje gzhon nu phyag rgya gcig paGsang thig snying po'i skor gsumགསང་ཐིག་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པ་གསང་ཐིག་སྙིང་པོའི་སྐོར་གསུམ་
Terdzo-KHI-039Gsang thig rdo rje gzhon nu phyag rgya gcig paGsang thig snying po'i skor gsumགསང་ཐིག་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པ་གསང་ཐིག་སྙིང་པོའི་སྐོར་གསུམ་
Terdzo-KHI-040Srid pa ma mo sgang sharསྲིད་པ་མ་མོ་སྒང་ཤར་
Terdzo-KHI-041Srid pa ma mo sgang sharསྲིད་པ་མ་མོ་སྒང་ཤར་
Terdzo-KHI-042Srid pa ma mo sgang sharསྲིད་པ་མ་མོ་སྒང་ཤར་
Terdzo-KHI-043Srid pa ma mo sgang sharསྲིད་པ་མ་མོ་སྒང་ཤར་
Terdzo-KHI-044Snyan brgyud srid pa ma mo'i gnad tigསྙན་བརྒྱུད་སྲིད་པ་མ་མོའི་གནད་ཏིག
Terdzo-KHI-045Snyan brgyud srid pa ma mo'i gnad tigསྙན་བརྒྱུད་སྲིད་པ་མ་མོའི་གནད་ཏིག་
Terdzo-KHI-046Snyan brgyud srid pa ma mo'i gnad tigསྙན་བརྒྱུད་སྲིད་པ་མ་མོའི་གནད་ཏིག་
Terdzo-KHI-047-1Snyan brgyud srid pa ma mo'i gnad tigསྙན་བརྒྱུད་སྲིད་པ་མ་མོའི་གནད་ཏིག་
Terdzo-KHI-047-2Snyan brgyud srid pa ma mo'i gnad tigསྙན་བརྒྱུད་སྲིད་པ་མ་མོའི་གནད་ཏིག་
Terdzo-KHI-048-1Snyan brgyud srid pa ma mo'i gnad tigསྙན་བརྒྱུད་སྲིད་པ་མ་མོའི་གནད་ཏིག
Terdzo-KHI-048-2Snyan brgyud srid pa ma mo'i gnad tigསྙན་བརྒྱུད་སྲིད་པ་མ་མོའི་གནད་ཏིག་
Terdzo-KHI-049Snyan brgyud srid pa ma mo'i gnad tigསྙན་བརྒྱུད་སྲིད་པ་མ་མོའི་གནད་ཏིག་
Terdzo-KHI-050Dpal mngon rdzogs rgyal poZab bdun ma moདཔལ་མངོན་རྫོགས་རྒྱལ་པོ་ཟབ་བདུན་མ་མོ་
Terdzo-KHI-051Dpal mngon rdzogs rgyal poZab bdun ma moདཔལ་མངོན་རྫོགས་རྒྱལ་པོ་ཟབ་བདུན་མ་མོ་
Terdzo-KHI-052Dpal mngon rdzogs rgyal poZab bdun ma moདཔལ་མངོན་རྫོགས་རྒྱལ་པོ་ཟབ་བདུན་མ་མོ་
Terdzo-KHI-053Dpal mngon rdzogs rgyal poZab bdun ma moདཔལ་མངོན་རྫོགས་རྒྱལ་པོ་ཟབ་བདུན་མ་མོ་
Terdzo-KHI-054Dpal mngon rdzogs rgyal poZab bdun ma moདཔལ་མངོན་རྫོགས་རྒྱལ་པོ་ཟབ་བདུན་མ་མོ་
Terdzo-KHI-055Zab gsang seng gdong snyan brgyudཟབ་གསང་སེང་གདོང་སྙན་བརྒྱུད་
Terdzo-KHI-056Zab gsang seng gdong snyan brgyudཟབ་གསང་སེང་གདོང་སྙན་བརྒྱུད་
Terdzo-KI-001Rlung gi bcud len bka' babs dang poརླུང་གི་བཅུད་ལེན་བཀའ་བབས་དང་པོ་
Terdzo-KI-002Rlung gi bcud len bka' babs dang poརླུང་གི་བཅུད་ལེན་བཀའ་བབས་དང་པོ་
Terdzo-KI-003Rlung gi bcud len bka' babs bar maརླུང་གི་བཅུད་ལེན་བཀའ་བབས་བར་མ་
Terdzo-KI-004-2Rlung gi bcud len bka' babs phyi ma zab chos 'ja' lus 'od pung rang grolརླུང་གི་བཅུད་ལེན་བཀའ་བབས་ཕྱི་མ་ཟབ་ཆོས་འཇའ་ལུས་འོད་པུང་རང་གྲོལ་
Terdzo-KI-005Rlung gi bcud len bka' babs phyi ma zab chos 'ja' lus 'od pung rang grolརླུང་གི་བཅུད་ལེན་བཀའ་བབས་ཕྱི་མ་ཟབ་ཆོས་འཇའ་ལུས་འོད་པུང་རང་གྲོལ་
Terdzo-KI-006Stag tshang rdo rje phur pa rdo rje sems dpa' rigs lnga rgyan gcigསྟག་ཚང་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་རིགས་ལྔ་རྒྱན་གཅིག་
Terdzo-KI-007Phur pa yang gsang spu griཕུར་པ་ཡང་གསང་སྤུ་གྲི་
Terdzo-KI-008Phur pa yang gsang spu griཕུར་པ་ཡང་གསང་སྤུ་གྲི་
Terdzo-KI-009Phur pa yang gsang spu griཕུར་པ་ཡང་གསང་སྤུ་གྲི་
Terdzo-KI-010Phur pa yang gsang spu griཕུར་པ་ཡང་གསང་སྤུ་གྲི་
Terdzo-KI-011Phur pa yang gsang spu griཕུར་པ་ཡང་གསང་སྤུ་གྲི་
Terdzo-KI-012Phur pa yang gsang spu griཕུར་པ་ཡང་གསང་སྤུ་གྲི་
Terdzo-KI-013Phur pa yang gsang spu griཕུར་པ་ཡང་གསང་སྤུ་གྲི་
Terdzo-KI-014-1Phur pa yang gsang spu griཕུར་པ་ཡང་གསང་སྤུ་གྲི་
Terdzo-KI-014-2Phur pa yang gsang spu griཕུར་པ་ཡང་གསང་སྤུ་གྲི་
Terdzo-KI-014-3Phur pa yang gsang spu griཕུར་པ་ཡང་གསང་སྤུ་གྲི་
Terdzo-KI-015Phur pa yang gsang spu griཕུར་པ་ཡང་གསང་སྤུ་གྲི་
Terdzo-KI-016-1Phur pa yang gsang spu griཕུར་པ་ཡང་གསང་སྤུ་གྲི་
Terdzo-KI-016-2Phur pa yang gsang spu griཕུར་པ་ཡང་གསང་སྤུ་གྲི་
Terdzo-KI-017-1Phur pa yang gsang spu griཕུར་པ་ཡང་གསང་སྤུ་གྲི་
Terdzo-KI-017-2Phur pa yang gsang spu griཕུར་པ་ཡང་གསང་སྤུ་གྲི་
Terdzo-KI-018Phur pa yang gsang spu griཕུར་པ་ཡང་གསང་སྤུ་གྲི་
Terdzo-KI-019Phur pa yang gsang spu griཕུར་པ་ཡང་གསང་སྤུ་གྲི་
Terdzo-KI-020Phur pa yang gsang spu griཕུར་པ་ཡང་གསང་སྤུ་གྲི་
Terdzo-KI-021Phur pa yang gsang spu griཕུར་པ་ཡང་གསང་སྤུ་གྲི་
Terdzo-KI-022Phur pa spu griByang gterཕུར་པ་སྤུ་གྲི་བྱང་གཏེར་
Terdzo-KI-023Phur pa spu griByang gterཕུར་པ་སྤུ་གྲི་བྱང་གཏེར་
Terdzo-KI-024Phur pa spu griByang gterཕུར་པ་སྤུ་གྲི་བྱང་གཏེར་
Terdzo-KI-025Rdo rje phur pa thugs kyi nying khuརྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་ཐུགས་ཀྱི་ཉིང་ཁུ་
Terdzo-KI-026Rdo rje phur pa thugs kyi nying khuརྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་ཐུགས་ཀྱི་ཉིང་ཁུ་
Terdzo-KI-027Rdo rje phur pa thugs kyi nying khuརྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་ཐུགས་ཀྱི་ཉིང་ཁུ་
Terdzo-KI-028Rdo rje phur pa thugs kyi nying khuརྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་ཐུགས་ཀྱི་ཉིང་ཁུ་
Terdzo-KI-029Rdo rje phur pa yang gsang bla medརྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་ཡང་གསང་བླ་མེད་
Terdzo-KI-030Rdo rje phur pa yang gsang bla medརྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་ཡང་གསང་བླ་མེད
Terdzo-KI-031Rdo rje phur pa yang gsang bla medརྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་ཡང་གསང་བླ་མེད་
Terdzo-KI-032Rdo rje phur pa yang gsang bla medརྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་ཡང་གསང་བླ་མེད་
Terdzo-KI-033Rdo rje phur pa yang gsang bla medརྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་ཡང་གསང་བླ་མེད་
Terdzo-KI-034Rdo rje phur pa yang gsang bla medརྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་ཡང་གསང་བླ་མེད
Terdzo-KI-035Rdo rje phur pa yang gsang bla medརྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་ཡང་གསང་བླ་མེད་
Terdzo-KI-036Rdo rje phur pa yang gsang srog gi spu griརྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་ཡང་གསང་སྲོག་གི་སྤུ་གྲི་
Terdzo-KI-037Rdo rje phur pa yang gsang srog gi spu griརྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་ཡང་གསང་སྲོག་གི་སྤུ་གྲི་
Terdzo-KI-038Rdo rje phur pa yang gsang srog gi spu griརྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་ཡང་གསང་སྲོག་གི་སྤུ་གྲི་
Terdzo-KI-039Rig 'dzin thugs thig phur paZab chos rig 'dzin thugs thigརིག་འཛིན་ཐུགས་ཐིག་ཕུར་པ་ཟབ་ཆོས་རིག་འཛིན་ཐུགས་ཐིག་
Terdzo-KI-040Rig 'dzin thugs thig phur paZab chos rig 'dzin thugs thigརིག་འཛིན་ཐུགས་ཐིག་ཕུར་པ་ཟབ་ཆོས་རིག་འཛིན་ཐུགས་ཐིག་
Terdzo-LA-001Rta mgrin dpa' bo gcig pa gnam lcags me'i 'khor loརྟ་མགྲིན་དཔའ་བོ་གཅིག་པ་གནམ་ལྕགས་མེའི་འཁོར་ལོ
Terdzo-LA-002Rta mgrin dpa' bo gcig pa gnam lcags me'i 'khor loརྟ་མགྲིན་དཔའ་བོ་གཅིག་པ་གནམ་ལྕགས་མེའི་འཁོར་ལོ
Terdzo-LA-003Rta mgrin dregs pa dbang sdudByang gterརྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་དབང་སྡུད་བྱང་གཏེར་
Terdzo-LA-004Rta mgrin dregs pa dbang sdudByang gterརྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་དབང་སྡུད་བྱང་གཏེར་
Terdzo-LA-005Rta mgrin dregs pa dbang sdudByang gterརྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་དབང་སྡུདབྱང་གཏེར་
Terdzo-LA-006Rta mgrin gsang ba 'dus paརྟ་མགྲིན་གསང་བ་འདུས་པ་
Terdzo-LA-007Rta mgrin gsang ba 'dus paརྟ་མགྲིན་གསང་བ་འདུས་པ་
Terdzo-LA-008Rta mgrin gsang ba 'dus paརྟ་མགྲིན་གསང་བ་འདུས་པ་
Terdzo-LA-009Rta mgrin snying thig snying po don sbyorརྟ་མགྲིན་སྙིང་ཐིག་སྙིང་པོ་དོན་སྦྱོར
Terdzo-LA-010Rta mgrin snying thig snying po don sbyorརྟ་མགྲིན་སྙིང་ཐིག་སྙིང་པོ་དོན་སྦྱོར་
Terdzo-LA-011Rta mgrin snying thig snying po don sbyorརྟ་མགྲིན་སྙིང་ཐིག་སྙིང་པོ་དོན་སྦྱོར་
Terdzo-LA-012Rta mgrin snying thig snying po don sbyorརྟ་མགྲིན་སྙིང་ཐིག་སྙིང་པོ་དོན་སྦྱོར་
Terdzo-LA-013Rta mgrin snying thig snying po don sbyorརྟ་མགྲིན་སྙིང་ཐིག་སྙིང་པོ་དོན་སྦྱོར་
Terdzo-LA-014Dbang chen dregs pa kun 'dulGrol tig dgongs pa rang grol gyi chos sdeདབང་ཆེན་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་གྲོལ་ཏིག་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་གྱི་ཆོས་སྡེ་
Terdzo-LA-015Dbang chen dregs pa kun 'dulGrol tig dgongs pa rang grol gyi chos sdeདབང་ཆེན་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་གྲོལ་ཏིག་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་གྱི་ཆོས་སྡེ་
Terdzo-LA-016Dbang chen dregs pa kun 'dulGrol tig dgongs pa rang grol gyi chos sdeདབང་ཆེན་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་གྲོལ་ཏིག་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་གྱི་ཆོས་སྡེ་
Terdzo-LA-017Dbang chen dregs pa kun 'dulGrol tig dgongs pa rang grol gyi chos sdeདབང་ཆེན་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་གྲོལ་ཏིག་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་གྱི་ཆོས་སྡེ་
Terdzo-LA-018Zab chos rta phag yid bzhin nor buཟབ་ཆོས་རྟ་ཕག་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་
Terdzo-LA-019Zab chos rta phag yid bzhin nor buཟབ་ཆོས་རྟ་ཕག་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་
Terdzo-LA-020Zab chos rta phag yid bzhin nor buཟབ་ཆོས་རྟ་ཕག་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་
Terdzo-LA-021Gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skorགནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་
Terdzo-LA-022Yi dam dgongs 'dus rta mchog rol paཡི་དམ་དགོངས་འདུས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་
Terdzo-LA-023Yi dam dgongs 'dus rta mchog rol paཡི་དམ་དགོངས་འདུས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་
Terdzo-LA-024Yi dam dgongs 'dus rta mchog rol paཡི་དམ་དགོངས་འདུས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་
Terdzo-LA-025Yi dam dgongs 'dus rta mchog rol paཡི་དམ་དགོངས་འདུས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་
Terdzo-LA-026Rta mchog rol pa'i snying tigརྟ་མཆོག་རོལ་པའི་སྙིང་ཏིག་
Terdzo-LA-027Rta mchog rol pa'i snying tigརྟ་མཆོག་རོལ་པའི་སྙིང་ཏིག་
Terdzo-LA-028Rta mchog rol pa'i snying tigརྟ་མཆོག་རོལ་པའི་སྙིང་ཏིག་
Terdzo-LA-029Rta mchog rol pa'i snying tigརྟ་མཆོག་རོལ་པའི་སྙིང་ཏིག་
Terdzo-LA-030Rta mchog rol pa'i snying tigརྟ་མཆོག་རོལ་པའི་སྙིང་ཏིག་
Terdzo-LA-031Dbang chen 'dus pa rta mgrin yang phyung dmar poZab bdun dbang zab rta mgrinདབང་ཆེན་འདུས་པ་རྟ་མགྲིན་ཡང་ཕྱུང་དམར་པོ་ཟབ་བདུན་དབང་ཟབ་རྟ་མགྲིན་
Terdzo-LA-032Dbang chen 'dus pa rta mgrin yang phyung dmar poZab bdun dbang zab rta mgrinདབང་ཆེན་འདུས་པ་རྟ་མགྲིན་ཡང་ཕྱུང་དམར་པོ་ཟབ་བདུན་དབང་ཟབ་རྟ་མགྲིན་
Terdzo-LA-033Dbang chen 'dus pa rta mgrin yang phyung dmar poZab bdun dbang zab rta mgrinདབང་ཆེན་འདུས་པ་རྟ་མགྲིན་ཡང་ཕྱུང་དམར་པོ་ཟབ་བདུན་དབང་ཟབ་རྟ་མགྲིན་
Terdzo-LA-034Dbang chen 'dus pa rta mgrin yang phyung dmar poZab bdun dbang zab rta mgrinདབང་ཆེན་འདུས་པ་རྟ་མགྲིན་ཡང་ཕྱུང་དམར་པོ་ཟབ་བདུན་དབང་ཟབ་རྟ་མགྲིན་
Terdzo-LA-035Dbang chen 'dus pa rta mgrin yang phyung dmar poZab bdun dbang zab rta mgrinདབང་ཆེན་འདུས་པ་རྟ་མགྲིན་ཡང་ཕྱུང་དམར་པོ་ཟབ་བདུན་དབང་ཟབ་རྟ་མགྲིན་
Terdzo-LA-036Dbang chen 'dus pa rta mgrin yang phyung dmar poZab bdun dbang zab rta mgrinདབང་ཆེན་འདུས་པ་རྟ་མགྲིན་ཡང་ཕྱུང་དམར་པོ་ཟབ་བདུན་དབང་ཟབ་རྟ་མགྲིན་
Terdzo-LA-037Gsang thig snying po'i skor bdunགསང་ཐིག་སྙིང་པོའི་སྐོར་བདུན་
Terdzo-LA-038Gsang thig snying po'i skor bdunགསང་ཐིག་སྙིང་པོའི་སྐོར་བདུན་
Terdzo-LA-039Dpal rta mgrin nag poདཔལ་རྟ་མགྲིན་ནག་པོ་
Terdzo-LA-040Dpal rta mgrin nag poདཔལ་རྟ་མགྲིན་ནག་པོ་
Terdzo-LA-041Rta mgrin lcags ral yang phyung nag poརྟ་མགྲིན་ལྕགས་རལ་ཡང་ཕྱུང་ནག་པོ་
Terdzo-LA-042Rta mgrin lcags ral yang phyung nag poརྟ་མགྲིན་ལྕགས་རལ་ཡང་ཕྱུང་ནག་པོ་
Terdzo-LA-043Rta mgrin lcags ral yang phyung nag poརྟ་མགྲིན་ལྕགས་རལ་ཡང་ཕྱུང་ནག་པོ་
Terdzo-LA-044Rta mgrin lcags ral yang phyung nag poརྟ་མགྲིན་ལྕགས་རལ་ཡང་ཕྱུང་ནག་པོ
Terdzo-LA-046Rta mgrin gsang ba 'dus paརྟ་མགྲིན་གསང་བ་འདུས་པ་
Terdzo-LA-047Rta mgrin gsang ba 'dus paརྟ་མགྲིན་གསང་བ་འདུས་པ་
Terdzo-LA-048Rta mgrin gsang ba 'dus paརྟ་མགྲིན་གསང་བ་འདུས་པ་
Terdzo-LA-049Rta mgrin nag po lcags ral yang gsang thugs kyi sgrub paརྟ་མགྲིན་ནག་པོ་ལྕགས་རལ་ཡང་གསང་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་
Terdzo-LA-050Rta mgrin nag po lcags ral yang gsang thugs kyi sgrub paརྟ་མགྲིན་ནག་པོ་ལྕགས་རལ་ཡང་གསང་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་
Terdzo-LA-051Rta mgrin nag po lcags ral yang gsang thugs kyi sgrub paརྟ་མགྲིན་ནག་པོ་ལྕགས་རལ་ཡང་གསང་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ
Terdzo-LI-001Rdzogs pa chen po gsang ba snying thig yang zab bsdus pa'i snying poརྫོགས་པ་ཆེན་པོ་གསང་བ་སྙིང་ཐིག་ཡང་ཟབ་བསྡུས་པའི་སྙིང་པོ་
Terdzo-LI-002Rdzogs pa chen po gsang ba snying thig yang zab bsdus pa'i snying poརྫོགས་པ་ཆེན་པོ་གསང་བ་སྙིང་ཐིག་ཡང་ཟབ་བསྡུས་པའི་སྙིང་པོ་
Terdzo-LI-003Rdzogs pa chen po gsang ba snying thig yang zab bsdus pa'i snying poརྫོགས་པ་ཆེན་པོ་གསང་བ་སྙིང་ཐིག་ཡང་ཟབ་བསྡུས་པའི་སྙིང་པོ་
Terdzo-LI-004Rdzogs pa chen po gsang ba snying thig yang zab bsdus pa'i snying poརྫོགས་པ་ཆེན་པོ་གསང་བ་སྙིང་ཐིག་ཡང་ཟབ་བསྡུས་པའི་སྙིང་པོ་
Terdzo-LI-005Lce btsun snying thigLce btsun chen po'i bi ma la'i zab tigལྕེ་བཙུན་སྙིང་ཐིག་ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག
Terdzo-LI-006Lce btsun snying thigLce btsun chen po'i bi ma la'i zab tigལྕེ་བཙུན་སྙིང་ཐིག་ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་
Terdzo-LI-007Lce btsun snying thigLce btsun chen po'i bi ma la'i zab tigལྕེ་བཙུན་སྙིང་ཐིག་ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་
Terdzo-LI-008Lce btsun snying thigLce btsun chen po'i bi ma la'i zab tigལྕེ་བཙུན་སྙིང་ཐིག་ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་
Terdzo-LI-009Lce btsun snying thigLce btsun chen po'i bi ma la'i zab tigལྕེ་བཙུན་སྙིང་ཐིག་ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་
Terdzo-LI-010Lce btsun snying thigLce btsun chen po'i bi ma la'i zab tigལྕེ་བཙུན་སྙིང་ཐིག་ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་
Terdzo-LI-011Lce btsun snying thigLce btsun chen po'i bi ma la'i zab tigལྕེ་བཙུན་སྙིང་ཐིག་ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་
Terdzo-LI-012Lce btsun snying thigLce btsun chen po'i bi ma la'i zab tigལྕེ་བཙུན་སྙིང་ཐིག་ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་
Terdzo-LI-013-1Mkha' 'gro yang tigRdzogs pa chen po mkha' 'gro snying thigམཁའ་འགྲོ་ཡང་ཏིག་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཐིག་
Terdzo-LI-013-2Mkha' 'gro yang tigRdzogs pa chen po mkha' 'gro snying thigམཁའ་འགྲོ་ཡང་ཏིག་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཐིག་
Terdzo-LI-014Rdzogs pa chen po mkha' 'gro snying thigརྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཐིག་
Terdzo-LI-015Rdzogs pa chen po mkha' 'gro snying thigརྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཐིག་
Terdzo-LI-016Rdzogs pa chen po mkha' 'gro snying thigརྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཐིག་
Terdzo-LI-017Kun tu bzang po dgongs pa zang thalByang gterཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དགོངས་པ་ཟང་ཐལ་བྱང་གཏེར་
Terdzo-LI-018Kun tu bzang po dgongs pa zang thalByang gterཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དགོངས་པ་ཟང་ཐལ་བྱང་གཏེར་
Terdzo-LI-019Kun tu bzang po dgongs pa zang thalByang gterཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དགོངས་པ་ཟང་ཐལ་བྱང་གཏེར་
Terdzo-LI-020Ka dag rang byung rang sharByang gterཀ་དག་རང་བྱུང་རང་ཤར་བྱང་གཏེར་
Terdzo-LI-021Rdzogs chen lta ba klong yangsརྫོགས་ཆེན་ལྟ་བ་ཀློང་ཡངས་
Terdzo-LI-022Rdzogs chen snying po hUM skorརྫོགས་ཆེན་སྙིང་པོ་ཧཱུྃ་སྐོར་
Terdzo-LI-023Rdzogs chen snying po hUM skorརྫོགས་ཆེན་སྙིང་པོ་ཧཱུྃ་སྐོར་
Terdzo-LI-024Rdzogs chen snying po hUM skorརྫོགས་ཆེན་སྙིང་པོ་ཧཱུྃ་སྐོར་
Terdzo-LI-025Rdzogs chen snying po hUM skorརྫོགས་ཆེན་སྙིང་པོ་ཧཱུྃ་སྐོར་
Terdzo-LI-026Rdzogs chen snying po hUM skorརྫོགས་ཆེན་སྙིང་པོ་ཧཱུྃ་སྐོར་
Terdzo-LI-027Rdzogs chen snying po hUM skorརྫོགས་ཆེན་སྙིང་པོ་ཧཱུྃ་སྐོར་
Terdzo-LI-028Rdzogs chen snying po hUM skorརྫོགས་ཆེན་སྙིང་པོ་ཧཱུྃ་སྐོར་
Terdzo-LI-029Rdzogs chen snying po hUM skorརྫོགས་ཆེན་སྙིང་པོ་ཧཱུྃ་སྐོར་
Terdzo-LI-030Rdzogs chen snying po hUM skorརྫོགས་ཆེན་སྙིང་པོ་ཧཱུྃ་སྐོར་
Terdzo-LI-031Rdzogs chen snying po hUM skorརྫོགས་ཆེན་སྙིང་པོ་ཧཱུྃ་སྐོར་
Terdzo-LI-032Rdzogs chen snying po hUM skorརྫོགས་ཆེན་སྙིང་པོ་ཧཱུྃ་སྐོར་
Terdzo-LI-033Rdzogs chen snying po hUM skorརྫོགས་ཆེན་སྙིང་པོ་ཧཱུྃ་སྐོར་
Terdzo-LI-034Rdzogs chen snying po hUM skorརྫོགས་ཆེན་སྙིང་པོ་ཧཱུྃ་སྐོར་
Terdzo-LI-035Rdzogs chen snying po hUM skorརྫོགས་ཆེན་སྙིང་པོ་ཧཱུྃ་སྐོར་
Terdzo-LI-036Rdzogs chen snying po hUM skorརྫོགས་ཆེན་སྙིང་པོ་ཧཱུྃ་སྐོར་
Terdzo-MA-001Bka' brgyad dngos grub snying poTshe dpag med gnam lcags rdo rje dngos grub kun 'dusབཀའ་བརྒྱད་དངོས་གྲུབ་སྙིང་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེ་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འདུས་
Terdzo-MA-002Bka' brgyad dngos grub snying poTshe dpag med gnam lcags rdo rje dngos grub kun 'dusབཀའ་བརྒྱད་དངོས་གྲུབ་སྙིང་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེ་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འདུས་
Terdzo-MA-003Bka' brgyad bde gshegs yongs 'dusབཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་ཡོངས་འདུས་
Terdzo-MA-004Bka' brgyad bde gshegs yongs 'dusབཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་ཡོངས་འདུས་
Terdzo-MA-005Bka' brgyad bde gshegs yongs 'dusབཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་ཡོངས་འདུས་
Terdzo-MA-006Bka' brgyad bde gshegs yongs 'dusབཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་ཡོངས་འདུས་
Terdzo-MA-007Dgongs gter thugs kyi klong gsalGnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skorདགོངས་གཏེར་ཐུགས་ཀྱི་ཀློང་གསལ་གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་
Terdzo-MA-008Dgongs gter thugs kyi klong gsalGnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skorདགོངས་གཏེར་ཐུགས་ཀྱི་ཀློང་གསལ་གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་
Terdzo-MA-009Bka' 'dus snying po yid bzhin nor buབཀའ་འདུས་སྙིང་པོ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་
Terdzo-MA-010Bka' 'dus snying po yid bzhin nor buབཀའ་འདུས་སྙིང་པོ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་
Terdzo-MA-011Bka' 'dus snying po yid bzhin nor buབཀའ་འདུས་སྙིང་པོ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་
Terdzo-MA-012Khrag 'thung bde gshegs 'dus paGrub thob chen po'i thugs tigཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་
Terdzo-MA-013Khrag 'thung bde gshegs 'dus paGrub thob chen po'i thugs tigཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་
Terdzo-MA-014Khrag 'thung bde gshegs 'dus paGrub thob chen po'i thugs tigཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་
Terdzo-MA-015Khrag 'thung bde gshegs 'dus paGrub thob chen po'i thugs tigཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་
Terdzo-MA-016-1Khrag 'thung bde gshegs 'dus paGrub thob chen po'i thugs tigཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་
Terdzo-MA-016-2Khrag 'thung bde gshegs 'dus paGrub thob chen po'i thugs tigཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་
Terdzo-MA-017Khrag 'thung bde gshegs 'dus paGrub thob chen po'i thugs tigཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་
Terdzo-MA-018Khrag 'thung bde gshegs 'dus paGrub thob chen po'i thugs tigཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་
Terdzo-MA-019Khrag 'thung bde gshegs 'dus paGrub thob chen po'i thugs tigཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་
Terdzo-MA-020Khrag 'thung bde gshegs 'dus paGrub thob chen po'i thugs tigཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་
Terdzo-MA-021Khrag 'thung bde gshegs 'dus paGrub thob chen po'i thugs tigཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་
Terdzo-MA-022Khrag 'thung bde gshegs 'dus paGrub thob chen po'i thugs tigཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་
Terdzo-MA-023Rdzogs chen bka' 'dus rtsa ba snying thigརྫོགས་ཆེན་བཀའ་འདུས་རྩ་བ་སྙིང་ཐིག་
Terdzo-MA-024Rdzogs chen bka' 'dus rtsa ba snying thigརྫོགས་ཆེན་བཀའ་འདུས་རྩ་བ་སྙིང་ཐིག་
Terdzo-MA-025Rdzogs chen bka' 'dus rtsa ba snying thigརྫོགས་ཆེན་བཀའ་འདུས་རྩ་བ་སྙིང་ཐིག་
Terdzo-MA-026Rdzogs chen bka' 'dus rtsa ba snying thigརྫོགས་ཆེན་བཀའ་འདུས་རྩ་བ་སྙིང་ཐིག་
Terdzo-MA-027Rdzogs chen bka' 'dus rtsa ba snying thigརྫོགས་ཆེན་བཀའ་འདུས་རྩ་བ་སྙིང་ཐིག་
Terdzo-MA-028Rdzogs chen bka' 'dus rtsa ba snying thigརྫོགས་ཆེན་བཀའ་འདུས་རྩ་བ་སྙིང་ཐིག་
Terdzo-MA-029Rdzogs chen bka' 'dus rtsa ba snying thigརྫོགས་ཆེན་བཀའ་འདུས་རྩ་བ་སྙིང་ཐིག་
Terdzo-MA-030Rdzogs chen bka' 'dus rtsa ba snying thigརྫོགས་ཆེན་བཀའ་འདུས་རྩ་བ་སྙིང་ཐིག་
Terdzo-MA-031Sgrub chen bka' brgyad bde gshegs kun 'dusསྒྲུབ་ཆེན་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་
Terdzo-MA-032Sgrub chen bka' brgyad bde gshegs kun 'dusསྒྲུབ་ཆེན་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་
Terdzo-MA-033Sgrub chen bka' brgyad bde gshegs kun 'dusསྒྲུབ་ཆེན་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་
Terdzo-MA-034Yi dam bka' 'dus snying poDam chos snying po skor lngaཡི་དམ་བཀའ་འདུས་སྙིང་པོ་དམ་ཆོས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་
Terdzo-MA-035Yi dam bka' 'dus snying poDam chos snying po skor lngaཡི་དམ་བཀའ་འདུས་སྙིང་པོ་དམ་ཆོས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་
Terdzo-MA-036Yi dam bka' 'dus snying poDam chos snying po skor lngaཡི་དམ་བཀའ་འདུས་སྙིང་པོ་དམ་ཆོས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་
Terdzo-MA-037'jam dpal rdzogs chenའཇམ་དཔལ་རྫོགས་ཆེན་
Terdzo-MA-039Zab rgya dang po bstan pa 'jam dpal zhi ba ye shes sems dpa' blo'i mun selཟབ་རྒྱ་དང་པོ་བསྟན་པ་འཇམ་དཔལ་ཞི་བ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་བློའི་མུན་སེལ་
Terdzo-MA-040Zab rgya dang po bstan pa 'jam dpal zhi ba ye shes sems dpa' blo'i mun selཟབ་རྒྱ་དང་པོ་བསྟན་པ་འཇམ་དཔལ་ཞི་བ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་བློའི་མུན་སེལ་
Terdzo-MA-041Zab rgya dang po bstan pa 'jam dpal zhi ba ye shes sems dpa' blo'i mun selཟབ་རྒྱ་དང་པོ་བསྟན་པ་འཇམ་དཔལ་ཞི་བ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་བློའི་མུན་སེལ་
Terdzo-MA-042Zab rgya dang po bstan pa 'jam dpal zhi ba ye shes sems dpa' blo'i mun selཟབ་རྒྱ་དང་པོ་བསྟན་པ་འཇམ་དཔལ་ཞི་བ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་བློའི་མུན་སེལ་
Terdzo-MA-043Zab rgya gnyis pa bstan pa 'jam dpal zhi drag phyed ma longs spyod tshe 'phelཟབ་རྒྱ་གཉིས་པ་བསྟན་པ་འཇམ་དཔལ་ཞི་དྲག་ཕྱེད་མ་ལོངས་སྤྱོད་ཚེ་འཕེལ་
Terdzo-MA-044Zab rgya gnyis pa bstan pa 'jam dpal zhi drag phyed ma longs spyod tshe 'phelཟབ་རྒྱ་གཉིས་པ་བསྟན་པ་འཇམ་དཔལ་ཞི་དྲག་ཕྱེད་མ་ལོངས་སྤྱོད་ཚེ་འཕེལ་
Terdzo-MI-002Dgongs gter thugs rje chen po'i mig 'byedThugs kyi rdo rje'i dgongs gterདགོངས་གཏེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་མིག་འབྱེད་ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་དགོངས་གཏེར་
Terdzo-MI-003Dgongs gter thugs rje chen po'i mig 'byedThugs kyi rdo rje'i dgongs gterདགོངས་གཏེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་མིག་འབྱེད་ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་དགོངས་གཏེར་
Terdzo-MI-005Byang gterབྱང་གཏེར་
Terdzo-MI-006Byang gterབྱང་གཏེར་
Terdzo-MI-007Gsang mtshan thugs kyi sgrub paByang gterགསང་མཚན་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་བྱང་གཏེར་
Terdzo-MI-008Byang gterབྱང་གཏེར་
Terdzo-MI-011Rta mgrin gsang ba 'dus paརྟ་མགྲིན་གསང་བ་འདུས་པ་
Terdzo-MI-012Thugs rje chen po gsang ba 'dus paཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་གསང་བ་འདུས་པ་
Terdzo-MI-016Bdud rtsi'i tshe bumབདུད་རྩིའི་ཚེ་བུམ
Terdzo-MI-017Gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skorགནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་
Terdzo-MI-018Gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skorགནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་
Terdzo-MI-019Gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skorགནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་
Terdzo-MI-021Ye shes kyi bya khyung dmar poཡེ་ཤེས་ཀྱི་བྱ་ཁྱུང་དམར་པོ་
Terdzo-MI-022Khyung chen yongs rdzogsBka' brgyad rang byung rang sharཁྱུང་ཆེན་ཡོངས་རྫོགས་བཀའ་བརྒྱད་རང་བྱུང་རང་ཤར་
Terdzo-MI-023Khyung chen yongs rdzogsBka' brgyad rang byung rang sharཁྱུང་ཆེན་ཡོངས་རྫོགས་བཀའ་བརྒྱད་རང་བྱུང་རང་ཤར་
Terdzo-MI-024Las kyi bya khyung nag po'i chos skorByang gterལས་ཀྱི་བྱ་ཁྱུང་ནག་པོའི་ཆོས་སྐོར་བྱང་གཏེར་
Terdzo-MI-025Las kyi bya khyung nag po'i chos skorByang gterལས་ཀྱི་བྱ་ཁྱུང་ནག་པོའི་ཆོས་སྐོར་བྱང་གཏེར་
Terdzo-MI-026Las 'brel gter byon rta mgrin gnyen po lha gsumལས་འབྲེལ་གཏེར་བྱོན་རྟ་མགྲིན་གཉེན་པོ་ལྷ་གསུམ་
Terdzo-MI-027Dag snang rgya can chos sde rta mchog rol pa gnyen po lha bzhiདག་སྣང་རྒྱ་ཅན་ཆོས་སྡེ་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་གཉེན་པོ་ལྷ་བཞི
Terdzo-MI-028Dag snang rgya can chos sde rta mchog rol pa gnyen po lha bzhiདག་སྣང་རྒྱ་ཅན་ཆོས་སྡེ་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་གཉེན་པོ་ལྷ་བཞི
Terdzo-MI-029Bla ma'i thugs sgrub yang snying 'dus paབླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་འདུས་པ་
Terdzo-MI-030Dpal rta mgrin gnyen po lha lnga snyan brgyud snying po'i yang zhunདཔལ་རྟ་མགྲིན་གཉེན་པོ་ལྷ་ལྔ་སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་པོའི་ཡང་ཞུན
Terdzo-MI-031Dpal rta mgrin gnyen po lha lnga snyan brgyud snying po'i yang zhunདཔལ་རྟ་མགྲིན་གཉེན་པོ་ལྷ་ལྔ་སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་པོའི་ཡང་ཞུན
Terdzo-MI-032Dpal rta mgrin gnyen po lha lnga snyan brgyud snying po'i yang zhunདཔལ་རྟ་མགྲིན་གཉེན་པོ་ལྷ་ལྔ་སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་པོའི་ཡང་ཞུན
Terdzo-MI-033Khyung sgrub bdud 'dul nag moBdud 'dul drag mo'i chos skorཁྱུང་སྒྲུབ་བདུད་འདུལ་ནག་མོ་བདུད་འདུལ་དྲག་མོའི་ཆོས་སྐོར་
Terdzo-MI-034Gu ru zhi drag khyung chen rigs lnga'i sgrub thabs gdug pa kun 'dulགུ་རུ་ཞི་དྲག་ཁྱུང་ཆེན་རིགས་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་གདུག་པ་ཀུན་འདུལ་
Terdzo-MI-035Gu ru zhi drag khyung chen rigs lnga'i sgrub thabs gdug pa kun 'dulགུ་རུ་ཞི་དྲག་ཁྱུང་ཆེན་རིགས་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་གདུག་པ་ཀུན་འདུལ་
Terdzo-MI-036Gdug pa 'dul byed khro rgyal khyungYi dam dgongs 'dus rta mchog rol paགདུག་པ་འདུལ་བྱེད་ཁྲོ་རྒྱལ་ཁྱུང་ཡི་དམ་དགོངས་འདུས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་
Terdzo-MI-037Gdug pa 'dul byed khro rgyal khyungYi dam dgongs 'dus rta mchog rol paགདུག་པ་འདུལ་བྱེད་ཁྲོ་རྒྱལ་ཁྱུང་ཡི་དམ་དགོངས་འདུས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་
Terdzo-MI-038Gdug pa 'dul byed khro rgyal khyungYi dam dgongs 'dus rta mchog rol paགདུག་པ་འདུལ་བྱེད་ཁྲོ་རྒྱལ་ཁྱུང་ཡི་དམ་དགོངས་འདུས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་
Terdzo-MI-039Gtum po dregs pa kun 'dulགཏུམ་པོ་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་
Terdzo-MI-040Gtum po dregs pa kun 'dulགཏུམ་པོ་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་
Terdzo-MI-041Klong gsal mkha' 'gro snying thigཀློང་གསལ་མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཐིག་
Terdzo-MI-042Klong gsal mkha' 'gro snying thigཀློང་གསལ་མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཐིག་
Terdzo-MI-043Klong gsal mkha' 'gro snying thigཀློང་གསལ་མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཐིག་
Terdzo-MI-044Klong gsal mkha' 'gro snying thigཀློང་གསལ་མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཐིག་
Terdzo-MI-045Khyung dmar me'i gshog pa canཁྱུང་དམར་མེའི་གཤོག་པ་ཅན་
Terdzo-MI-046Bla ma drag po rta khyung 'bar baKlong chen snying gi thig leབླ་མ་དྲག་པོ་རྟ་ཁྱུང་འབར་བ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་
Terdzo-MI-047Bla ma drag po rta khyung 'bar baKlong chen snying gi thig leབླ་མ་དྲག་པོ་རྟ་ཁྱུང་འབར་བ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་
Terdzo-MI-048Bla ma drag po rta khyung 'bar baKlong chen snying gi thig leབླ་མ་དྲག་པོ་རྟ་ཁྱུང་འབར་བ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་
Terdzo-MI-049Bla ma drag po rta khyung 'bar baKlong chen snying gi thig leབླ་མ་དྲག་པོ་རྟ་ཁྱུང་འབར་བ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་
Terdzo-MI-050Gsang bdag nyi ma mdung gang maThugs kyi rdo rje'i dgongs gterགསང་བདག་ཉི་མ་མདུང་གང་མ་ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་དགོངས་གཏེར་
Terdzo-MI-051Gsang bdag nyi ma mdung gang maThugs kyi rdo rje'i dgongs gterགསང་བདག་ཉི་མ་མདུང་གང་མ་ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་དགོངས་གཏེར་
Terdzo-MI-052Bla ma'i thugs sgrub bar chad kun selབླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་
Terdzo-MI-053Bla ma'i thugs sgrub bar chad kun selབླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་
Terdzo-NA-001Karma thod phreng rtsal gu ru dar nag ber chenཀརྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གུ་རུ་དར་ནག་བེར་ཆེན་
Terdzo-NA-002Karma thod phreng rtsal gu ru dar nag ber chenཀརྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གུ་རུ་དར་ནག་བེར་ཆེན་
Terdzo-NA-003Thugs sgrub rdo rje drag po rtsalByang gterཐུགས་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་དྲག་པོ་རྩལ་བྱང་གཏེར་
Terdzo-NA-004Thugs sgrub rdo rje drag po rtsalByang gterཐུགས་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་དྲག་པོ་རྩལ་བྱང་གཏེར་
Terdzo-NA-005Thugs sgrub rdo rje drag po rtsalByang gterཐུགས་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་དྲག་པོ་རྩལ་བྱང་གཏེར་
Terdzo-NA-006Thugs sgrub rdo rje drag po rtsalByang gterཐུགས་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་དྲག་པོ་རྩལ་བྱང་གཏེར་
Terdzo-NA-007Thugs sgrub rdo rje drag po rtsalByang gterཐུགས་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་དྲག་པོ་རྩལ་བྱང་གཏེར་
Terdzo-NA-008Thugs sgrub rdo rje drag po rtsalByang gterཐུགས་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་དྲག་པོ་རྩལ་བྱང་གཏེར་
Terdzo-NA-009Thugs sgrub rdo rje drag po rtsalByang gterཐུགས་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་དྲག་པོ་རྩལ་བྱང་གཏེར་
Terdzo-NA-010Thugs sgrub rdo rje drag po rtsalByang gterཐུགས་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་དྲག་པོ་རྩལ་བྱང་གཏེར་
Terdzo-NA-011Thugs sgrub rdo rje drag po rtsalByang gterཐུགས་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་དྲག་པོ་རྩལ་བྱང་གཏེར་
Terdzo-NA-012Thugs sgrub rdo rje drag po rtsalByang gterཐུགས་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་དྲག་པོ་རྩལ་བྱང་གཏེར་
Terdzo-NA-013Dag snang tshe gur sbrags ma'i sgrub skorByang gterདག་སྣང་ཚེ་གུར་སྦྲགས་མའི་སྒྲུབ་སྐོརབྱང་གཏེར་
Terdzo-NA-014Snyan brgyud gu ru rdo rje drag poསྙན་བརྒྱུད་གུ་རུ་རྡོ་རྗེ་དྲག་པོ་
Terdzo-NA-015Snyan brgyud gu ru rdo rje drag poསྙན་བརྒྱུད་གུ་རུ་རྡོ་རྗེ་དྲག་པོ
Terdzo-NA-016Gu ru drag po me rlung 'khyil baགུ་རུ་དྲག་པོ་མེ་རླུང་འཁྱིལ་བ་
Terdzo-NA-017Gu ru drag po me rlung 'khyil baགུ་རུ་དྲག་པོ་མེ་རླུང་འཁྱིལ་བ་
Terdzo-NA-018Gu ru drag po me rlung 'khyil baགུ་རུ་དྲག་པོ་མེ་རླུང་འཁྱིལ་བ་
Terdzo-NA-019Gu ru drag po me rlung 'khyil baགུ་རུ་དྲག་པོ་མེ་རླུང་འཁྱིལ་བ་
Terdzo-NA-020Gu ru drag po me rlung 'khyil baགུ་རུ་དྲག་པོ་མེ་རླུང་འཁྱིལ་བ་
Terdzo-NA-021Dag snang gu ru drag po kI la yaདག་སྣང་གུ་རུ་དྲག་པོ་ཀཱི་ལ་ཡ་
Terdzo-NA-022Dag snang gu ru drag po kI la yaདག་སྣང་གུ་རུ་དྲག་པོ་ཀཱི་ལ་ཡ་
Terdzo-NA-023Dag snang gu ru drag po kI la yaདག་སྣང་གུ་རུ་དྲག་པོ་ཀཱི་ལ་ཡ་
Terdzo-NA-024Gu ru drag po dbu dgu ye shes rang gsalByang gterགུ་རུ་དྲག་པོ་དབུ་དགུ་ཡེ་ཤེས་རང་གསལ་བྱང་གཏེར་
Terdzo-NA-025Gu ru drag po dbu dgu ye shes rang gsalByang gterགུ་རུ་དྲག་པོ་དབུ་དགུ་ཡེ་ཤེས་རང་གསལ་བྱང་གཏེར་
Terdzo-NA-026Gu ru drag po dbu dgu ye shes rang gsalByang gterགུ་རུ་དྲག་པོ་དབུ་དགུ་ཡེ་ཤེས་རང་གསལ་བྱང་གཏེར་
Terdzo-NA-027Gu ru drag po dbu dgu ye shes rang gsalByang gterགུ་རུ་དྲག་པོ་དབུ་དགུ་ཡེ་ཤེས་རང་གསལ་བྱང་གཏེར་
Terdzo-NA-028Gu ru drag po dbu dgu ye shes rang gsalByang gterགུ་རུ་དྲག་པོ་དབུ་དགུ་ཡེ་ཤེས་རང་གསལ་བྱང་གཏེར་
Terdzo-NA-029Karma ma hA gu ru'i sgrub skorཀརྨ་མ་ཧཱ་གུ་རུའི་སྒྲུབ་སྐོར་
Terdzo-NA-030Karma ma hA gu ru'i sgrub skorཀརྨ་མ་ཧཱ་གུ་རུའི་སྒྲུབ་སྐོར་
Terdzo-NA-031Karma ma hA gu ru'i sgrub skorཀརྨ་མ་ཧཱ་གུ་རུའི་སྒྲུབ་སྐོར་
Terdzo-NA-032Karma ma hA gu ru'i sgrub skorཀརྨ་མ་ཧཱ་གུ་རུའི་སྒྲུབ་སྐོར་
Terdzo-NA-033Karma ma hA gu ru'i sgrub skorཀརྨ་མ་ཧཱ་གུ་རུའི་སྒྲུབ་སྐོར་
Terdzo-NA-034Yang zab rtsa gsum snying po'i skorཡང་ཟབ་རྩ་གསུམ་སྙིང་པོའི་སྐོར་
Terdzo-NA-035Yang zab rtsa gsum snying po'i skorཡང་ཟབ་རྩ་གསུམ་སྙིང་པོའི་སྐོར་
Terdzo-NA-036Dam chos dgongs pa yang zabདམ་ཆོས་དགོངས་པ་ཡང་ཟབ་
Terdzo-NA-037Bla ma drag po yang gsang gnam lcags me'i 'khor loབླ་མ་དྲག་པོ་ཡང་གསང་གནམ་ལྕགས་མེའི་འཁོར་ལོ
Terdzo-NA-038Bla ma drag po yang gsang gnam lcags me'i 'khor loབླ་མ་དྲག་པོ་ཡང་གསང་གནམ་ལྕགས་མེའི་འཁོར་ལོ་
Terdzo-NGA-001Rdor sems thugs kyi thig leZab bdun rgyud zab sgyu 'phrulརྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཟབ་བདུན་རྒྱུད་ཟབ་སྒྱུ་འཕྲུལ་
Terdzo-NGA-002Rdor sems thugs kyi thig leZab bdun rgyud zab sgyu 'phrulརྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེཟབ་བདུན་རྒྱུད་ཟབ་སྒྱུ་འཕྲུལ་
Terdzo-NGA-003Rdor sems thugs kyi thig leZab bdun rgyud zab sgyu 'phrulརྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེཟབ་བདུན་རྒྱུད་ཟབ་སྒྱུ་འཕྲུལ་
Terdzo-NGA-004Rdor sems thugs kyi thig leZab bdun rgyud zab sgyu 'phrulརྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཟབ་བདུན་རྒྱུད་ཟབ་སྒྱུ་འཕྲུལ་
Terdzo-NGA-005Rdor sems thugs kyi thig leZab bdun rgyud zab sgyu 'phrulརྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཟབ་བདུན་རྒྱུད་ཟབ་སྒྱུ་འཕྲུལ་
Terdzo-NGA-006Zab bdun rgyud zab sgyu 'phrulThugs dam zab pa skor bdunཟབ་བདུན་རྒྱུད་ཟབ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་
Terdzo-NGA-007Zab bdun rgyud zab sgyu 'phrulThugs dam zab pa skor bdunཟབ་བདུན་རྒྱུད་ཟབ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་
Terdzo-NGA-008Zhi khro na rak dong sprugsRdor sems thugs kyi thig leཞི་ཁྲོ་ན་རཀ་དོང་སྤྲུགས་རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་
Terdzo-NGA-009Zhi khro na rak dong sprugsRdor sems thugs kyi thig leཞི་ཁྲོ་ན་རཀ་དོང་སྤྲུགས་རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་
Terdzo-NGA-010Zhi khro na rak dong sprugsRdor sems thugs kyi thig leཞི་ཁྲོ་ན་རཀ་དོང་སྤྲུགས་རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་
Terdzo-NGA-011Zhi khro na rak dong sprugsRdor sems thugs kyi thig leཞི་ཁྲོ་ན་རཀ་དོང་སྤྲུགས་རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་
Terdzo-NGA-012Tshe skor phrin las rgyas paZab bdun rgyud zab sgyu 'phrulཚེ་སྐོར་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་པ་ཟབ་བདུན་རྒྱུད་ཟབ་སྒྱུ་འཕྲུལ་
Terdzo-NGA-013Tshe skor phrin las rgyas paZab bdun rgyud zab sgyu 'phrulཚེ་སྐོར་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་པ་ཟབ་བདུན་རྒྱུད་ཟབ་སྒྱུ་འཕྲུལ་
Terdzo-NGA-014Dpal he ru ka 'dus pa'i thugs tig bde mchog sangs rgyas mnyam sbyorདཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་འདུས་པའི་ཐུགས་ཏིག་བདེ་མཆོག་སངས་རྒྱས་མཉམ་སྦྱོར་
Terdzo-NGA-015Dpal he ru ka 'dus pa'i thugs tig bde mchog sangs rgyas mnyam sbyorདཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་འདུས་པའི་ཐུགས་ཏིག་བདེ་མཆོག་སངས་རྒྱས་མཉམ་སྦྱོར་
Terdzo-NGA-016Dpal he ru ka 'dus pa'i thugs tig bde mchog sangs rgyas mnyam sbyorདཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་འདུས་པའི་ཐུགས་ཏིག་བདེ་མཆོག་སངས་རྒྱས་མཉམ་སྦྱོར་
Terdzo-NGA-017Rtsa gsum dril sgrubརྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་
Terdzo-NGA-018Rtsa gsum dril sgrubརྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་
Terdzo-NGA-019Rtsa gsum dril sgrubརྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་
Terdzo-NGA-020Rtsa gsum dril sgrubརྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་
Terdzo-NGA-021Rtsa gsum dril sgrubརྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་
Terdzo-NGA-022Rtsa gsum dril sgrubརྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་
Terdzo-NGA-023Rtsa gsum dril sgrubརྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་
Terdzo-NGA-024Kar lugs rtsa gsum dril sgrubཀར་ལུགས་རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་
Terdzo-NGA-025Kar lugs rtsa gsum dril sgrubཀར་ལུགས་རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་
Terdzo-NGA-026Kar lugs rtsa gsum dril sgrubཀར་ལུགས་རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་
Terdzo-NGA-027Rtsa gsum 'bras bu'i don khridBla ma'i thugs sgrub yang snying 'dus paརྩ་གསུམ་འབྲས་བུའི་དོན་ཁྲིད་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་འདུས་པ་
Terdzo-NGA-028Rtsa gsum 'bras bu'i don khridBla ma'i thugs sgrub yang snying 'dus paརྩ་གསུམ་འབྲས་བུའི་དོན་ཁྲིད་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་འདུས་པ་
Terdzo-NGA-029Rtsa gsum 'bras bu'i don khridBla ma'i thugs sgrub yang snying 'dus paརྩ་གསུམ་འབྲས་བུའི་དོན་ཁྲིད་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་འདུས་པ་
Terdzo-NGA-030Rtsa gsum 'bras bu'i don khridBla ma'i thugs sgrub yang snying 'dus paརྩ་གསུམ་འབྲས་བུའི་དོན་ཁྲིད་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་འདུས་པ་
Terdzo-NGA-031Rtsa gsum 'bras bu'i don khridBla ma'i thugs sgrub yang snying 'dus paརྩ་གསུམ་འབྲས་བུའི་དོན་ཁྲིད་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་འདུས་པ་
Terdzo-NGA-032'jam dbyangs bla ma'i rtsa gsum dril sgrubའཇམ་དབྱངས་བླ་མའི་རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་
Terdzo-NGA-033'jam dbyangs bla ma'i rtsa gsum dril sgrubའཇམ་དབྱངས་བླ་མའི་རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་
Terdzo-NGA-034'jam dbyangs bla ma'i rtsa gsum dril sgrubའཇམ་དབྱངས་བླ་མའི་རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་
Terdzo-NGA-035'jam dbyangs bla ma'i rtsa gsum dril sgrubའཇམ་དབྱངས་བླ་མའི་རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ
Terdzo-NGA-036Bla ma rig 'dzin yongs 'dus kyi chos sdeབླ་མ་རིག་འཛིན་ཡོངས་འདུས་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་
Terdzo-NGA-037Bla ma rig 'dzin yongs 'dus kyi chos sdeབླ་མ་རིག་འཛིན་ཡོངས་འདུས་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་
Terdzo-NGA-038Dam chos dgongs pa yang zabདམ་ཆོས་དགོངས་པ་ཡང་ཟབ་
Terdzo-NGA-039Dam chos dgongs pa yang zabདམ་ཆོས་དགོངས་པ་ཡང་ཟབ་
Terdzo-NGA-040Rje btsun sgrol ma dkar mo yid bzhin nor mchogDam chos dgongs pa yang zabརྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་དཀར་མོ་ཡིད་བཞིན་ནོར་མཆོག་དམ་ཆོས་དགོངས་པ་ཡང་ཟབ་
Terdzo-NGA-041Rje btsun sgrol ma dkar mo yid bzhin nor mchogDam chos dgongs pa yang zabརྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་དཀར་མོ་ཡིད་བཞིན་ནོར་མཆོག་དམ་ཆོས་དགོངས་པ་ཡང་ཟབ་
Terdzo-NGA-042Rje btsun sgrol ma dkar mo yid bzhin nor mchogDam chos dgongs pa yang zabརྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་དཀར་མོ་ཡིད་བཞིན་ནོར་མཆོག་དམ་ཆོས་དགོངས་པ་ཡང་ཟབ་
Terdzo-NGI-001Gsang bdag phyag rdor gtum po drag sngagsགསང་བདག་ཕྱག་རྡོར་གཏུམ་པོ་དྲག་སྔགས་
Terdzo-NGI-002Gsang bdag phyag rdor gtum po drag sngagsགསང་བདག་ཕྱག་རྡོར་གཏུམ་པོ་དྲག་སྔགས་
Terdzo-NGI-003Gsang bdag phyag rdor gtum po drag sngagsགསང་བདག་ཕྱག་རྡོར་གཏུམ་པོ་དྲག་སྔགས་
Terdzo-NGI-004Gsang bdag phyag rdor gtum po drag sngagsགསང་བདག་ཕྱག་རྡོར་གཏུམ་པོ་དྲག་སྔགས་
Terdzo-NGI-006Sde brgyad 'joms byed lok+t+ri pA laསྡེ་བརྒྱད་འཇོམས་བྱེད་ལོཀྟྲི་པཱ་ལ་
Terdzo-NGI-007Sngags rgod lok+t+ri pA laསྔགས་རྒོད་ལོཀྟྲི་པཱ་ལ་
Terdzo-NGI-008Sngags rgod lok+t+ri pA laསྔགས་རྒོད་ལོཀྟྲི་པཱ་ལ་
Terdzo-NGI-009Sngags rgod lok+t+ri pA laསྔགས་རྒོད་ལོཀྟྲི་པཱ་ལ་
Terdzo-NGI-010Sngags rgod lok+t+ri pA laསྔགས་རྒོད་ལོཀྟྲི་པཱ་ལ་
Terdzo-NGI-011Sngags rgod lok+t+ri pA la
Sde brgyad 'joms byed lok+t+ri pA la
སྔགས་རྒོད་ལོཀྟྲི་པཱ་ལ་
སྡེ་བརྒྱད་འཇོམས་བྱེད་ལོཀྟྲི་པཱ་ལ་
Terdzo-NGI-012Sngags rgod lok+t+ri pA laསྔགས་རྒོད་ལོཀྟྲི་པཱ་ལ་
Terdzo-NGI-013Sngags rgod lok+t+ri pA laསྔགས་རྒོད་ལོཀྟྲི་པཱ་ལ་
Terdzo-NGI-014Sngags rgod lok+t+ri pA laསྔགས་རྒོད་ལོཀྟྲི་པཱ་ལ་
Terdzo-NGI-015Sngags rgod lok+t+ri pA laསྔགས་རྒོད་ལོཀྟྲི་པཱ་ལ་
Terdzo-NGI-016Sngags rgod lok+t+ri pA laསྔགས་རྒོད་ལོཀྟྲི་པཱ་ལ་
Terdzo-NGI-017Sngags rgod lok+t+ri pA laསྔགས་རྒོད་ལོཀྟྲི་པཱ་ལ་
Terdzo-NGI-018Sngags rgod lok+t+ri pA laསྔགས་རྒོད་ལོཀྟྲི་པཱ་ལ་
Terdzo-NGI-019Sngags rgod lok+t+ri pA laསྔགས་རྒོད་ལོཀྟྲི་པཱ་ལ་
Terdzo-NGI-020Gu ru drag po me rlung 'khyil baགུ་རུ་དྲག་པོ་མེ་རླུང་འཁྱིལ་བ་
Terdzo-NGI-021Thugs dam zab pa skor bdunཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་
Terdzo-NGI-022Thugs dam zab pa skor bdunཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་
Terdzo-NGI-023Nyang gter smin gling lugs khros ma nag moཉང་གཏེར་སྨིན་གླིང་ལུགས་ཁྲོས་མ་ནག་མོ་
Terdzo-NGI-024Nyang gter smin gling lugs khros ma nag moཉང་གཏེར་སྨིན་གླིང་ལུགས་ཁྲོས་མ་ནག་མོ་
Terdzo-NGI-025Nyang gter smin gling lugs khros ma nag moཉང་གཏེར་སྨིན་གླིང་ལུགས་ཁྲོས་མ་ནག་མོ་
Terdzo-NGI-026Nyang gter smin gling lugs khros ma nag moཉང་གཏེར་སྨིན་གླིང་ལུགས་ཁྲོས་མ་ནག་མོ་
Terdzo-NGI-027Nyang gter smin gling lugs khros ma nag moཉང་གཏེར་སྨིན་གླིང་ལུགས་ཁྲོས་མ་ནག་མོ་
Terdzo-NGI-028Nyang gter smin gling lugs khros ma nag moཉང་གཏེར་སྨིན་གླིང་ལུགས་ཁྲོས་མ་ནག་མོ་
Terdzo-NGI-029Nyang gter smin gling lugs khros ma nag moཉང་གཏེར་སྨིན་གླིང་ལུགས་ཁྲོས་མ་ནག་མོ་
Terdzo-NGI-030Nyang gter smin gling lugs khros ma nag moཉང་གཏེར་སྨིན་གླིང་ལུགས་ཁྲོས་མ་ནག་མོ་
Terdzo-NGI-031Nyang gter smin gling lugs khros ma nag moཉང་གཏེར་སྨིན་གླིང་ལུགས་ཁྲོས་མ་ནག་མོ་
Terdzo-NGI-032Nyang gter smin gling lugs khros ma nag moཉང་གཏེར་སྨིན་གླིང་ལུགས་ཁྲོས་མ་ནག་མོ་
Terdzo-NGI-033Nyang gter smin gling lugs khros ma nag moཉང་གཏེར་སྨིན་གླིང་ལུགས་ཁྲོས་མ་ནག་མོ་
Terdzo-NGI-034Nyang gter smin gling lugs khros ma nag moཉང་གཏེར་སྨིན་གླིང་ལུགས་ཁྲོས་མ་ནག་མོ་
Terdzo-NGI-035Nyang gter smin gling lugs khros ma nag moཉང་གཏེར་སྨིན་གླིང་ལུགས་ཁྲོས་མ་ནག་མོ་
Terdzo-NGI-036Nyang gter smin gling lugs khros ma nag moཉང་གཏེར་སྨིན་གླིང་ལུགས་ཁྲོས་མ་ནག་མོ་
Terdzo-NGI-037Nyang gter smin gling lugs khros ma nag moཉང་གཏེར་སྨིན་གླིང་ལུགས་ཁྲོས་མ་ནག་མོ་
Terdzo-NGI-038Sgrol dkar tshe sgrubསྒྲོལ་དཀར་ཚེ་སྒྲུབ་
Terdzo-NGI-039Yum ka mtsho rgyal d+hA ki gtsug gi rgyan gcig maBla ma gsang ba 'dus paཡུམ་ཀ་མཚོ་རྒྱལ་དྷཱ་ཀི་གཙུག་གི་རྒྱན་གཅིག་མ་བླ་མ་གསང་བ་འདུས་པ་
Terdzo-NGI-040Yum ka mtsho rgyal d+hA ki gtsug gi rgyan gcig maBla ma gsang ba 'dus paཡུམ་ཀ་མཚོ་རྒྱལ་དྷཱ་ཀི་གཙུག་གི་རྒྱན་གཅིག་མ་བླ་མ་གསང་བ་འདུས་པ་
Terdzo-NGI-041Yum ka mtsho rgyal d+hA ki gtsug gi rgyan gcig maBla ma gsang ba 'dus paཡུམ་ཀ་མཚོ་རྒྱལ་དྷཱ་ཀི་གཙུག་གི་རྒྱན་གཅིག་མ་བླ་མ་གསང་བ་འདུས་པ་
Terdzo-NGI-042Mkha' 'gro gsang ba kun 'dusམཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་
Terdzo-NGI-043Mkha' 'gro gsang ba kun 'dusམཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་
Terdzo-NGI-044Mkha' 'gro gsang ba kun 'dusམཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་
Terdzo-NGI-045Mkha' 'gro gsang ba kun 'dusམཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་
Terdzo-NGI-046Mkha' 'gro gsang ba kun 'dusམཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་
Terdzo-NGI-047Mkha' 'gro gsang ba kun 'dusམཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་
Terdzo-NGI-048Mkha' 'gro gsang ba kun 'dusམཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་
Terdzo-NGI-049Mkha' 'gro gsang ba kun 'dusམཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་
Terdzo-NGI-050Mkha' 'gro gsang ba kun 'dusམཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་
Terdzo-NGI-051Mkha' 'gro gsang ba kun 'dusམཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་
Terdzo-NGI-052Mkha' 'gro gsang ba kun 'dusམཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་
Terdzo-NGI-053Mkha' 'gro gsang ba kun 'dusམཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་
Terdzo-NGI-054Mkha' 'gro gsang ba kun 'dusམཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་
Terdzo-NGI-055Mkha' 'gro gsang ba kun 'dusམཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་
Terdzo-NGI-056Mkha' 'gro gsang ba kun 'dusམཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་
Terdzo-NGI-057Mkha' 'gro gsang ba kun 'dusམཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་
Terdzo-NGI-058Mkha' 'gro gsang ba kun 'dusམཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་
Terdzo-NGI-059Mkha' 'gro gsang ba kun 'dusམཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་
Terdzo-NGI-060Mkha' 'gro gsang ba kun 'dusམཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་
Terdzo-NGI-061Mkha' 'gro gsang ba kun 'dusམཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་
Terdzo-NGI-062Mkha' 'gro gsang ba kun 'dusམཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་
Terdzo-NGI-063Mkha' 'gro gsang ba kun 'dusམཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་
Terdzo-NGI-064Mkha' 'gro gsang ba kun 'dusམཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་
Terdzo-NGI-065Mkha' 'gro gsang ba kun 'dusམཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་
Terdzo-NGI-066Mkha' 'gro gsang ba kun 'dusམཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་
Terdzo-NGI-067Mkha' 'gro gsang ba kun 'dusམཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་
Terdzo-NGI-068Mkha' 'gro gsang ba kun 'dusམཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་
Terdzo-NGI-069Mkha' 'gro gsang ba kun 'dusམཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་
Terdzo-NGI-070Mkha' 'gro gsang ba kun 'dusམཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་
Terdzo-NGI-071Mkha' 'gro gsang ba kun 'dusམཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་
Terdzo-NGI-072Mkha' 'gro gsang ba kun 'dusམཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་
Terdzo-NGI-073Mkha' 'gro gsang ba kun 'dusམཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་
Terdzo-NGI-074Mkha' 'gro gsang ba kun 'dusམཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་
Terdzo-NGI-075Mkha' 'gro gsang ba kun 'dusམཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་
Terdzo-NGI-076Mkha' 'gro gsang ba kun 'dusམཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་
Terdzo-NGI-077Mkha' 'gro gsang ba kun 'dusམཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས
Terdzo-NGI-078Mkha' 'gro gsang ba kun 'dusམཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་
Terdzo-NGI-079Mkha' 'gro gsang ba kun 'dusམཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་
Terdzo-NI-001Gshin po rjes 'dzin thar pa'i myur lamགཤིན་པོ་རྗེས་འཛིན་ཐར་པའི་མྱུར་ལམ་
Terdzo-NI-002Gshin po rjes 'dzin thar pa'i myur lamགཤིན་པོ་རྗེས་འཛིན་ཐར་པའི་མྱུར་ལམ་
Terdzo-NI-003Gshin po rjes 'dzin thar pa'i myur lamགཤིན་པོ་རྗེས་འཛིན་ཐར་པའི་མྱུར་ལམ་
Terdzo-NI-004Bar do'i chos bshad thos pas rnam grolབར་དོའི་ཆོས་བཤད་ཐོས་པས་རྣམ་གྲོལ་
Terdzo-NI-005Thugs rje chen po ngan song rang grolཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ངན་སོང་རང་གྲོལ་
Terdzo-NI-006Thugs rje chen po gsang ba 'dus paཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་གསང་བ་འདུས་པ་
Terdzo-NI-007Gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skorགནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་
Terdzo-NI-008Kun bzang thugs gterཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་
Terdzo-NI-009Yi dam gsang ba'i bdag po phyag na rdo rje'i snyan brgyudཡི་དམ་གསང་བའི་བདག་པོ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་སྙན་བརྒྱུད་
Terdzo-NI-010Thugs rje chen po gsang ba 'dus paཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་གསང་བ་འདུས་པ་
Terdzo-NI-013Zab bdun mngon spyod phur paThugs dam zab pa skor bdunཟབ་བདུན་མངོན་སྤྱོད་ཕུར་པ་ཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་
Terdzo-NI-014Rnam par 'dren mchog rnams kyi sku gdung mchod tshul tshogs gnyis rin chen chu 'dzinརྣམ་པར་འདྲེན་མཆོག་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་གདུང་མཆོད་ཚུལ་ཚོགས་གཉིས་རིན་ཆེན་ཆུ་འཛིན་
Terdzo-NI-015Rnam par 'dren mchog rnams kyi sku gdung mchod tshul tshogs gnyis rin chen chu 'dzinརྣམ་པར་འདྲེན་མཆོག་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་གདུང་མཆོད་ཚུལ་ཚོགས་གཉིས་རིན་ཆེན་ཆུ་འཛིན་
Terdzo-NI-016Rnam par 'dren mchog rnams kyi sku gdung mchod tshul tshogs gnyis rin chen chu 'dzinརྣམ་པར་འདྲེན་མཆོག་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་གདུང་མཆོད་ཚུལ་ཚོགས་གཉིས་རིན་ཆེན་ཆུ་འཛིན་
Terdzo-NI-017Dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub paདཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་
Terdzo-NI-018Zhi rgyas kyi sbyin sreg dngos grub rgya mtshoཞི་རྒྱས་ཀྱི་སྦྱིན་སྲེག་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་
Terdzo-NI-019Bla ma'i thugs sgrub yang snying 'dus paབླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་འདུས་པ་
Terdzo-NI-020Rdzas gcig sbyin sregརྫས་གཅིག་སྦྱིན་སྲེག་
Terdzo-NI-021Bla ma dgongs pa 'dus paབླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་
Terdzo-NI-022Gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skorགནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་
Terdzo-NI-024Bla ma yang tigབླ་མ་ཡང་ཏིག་
Terdzo-NI-025Rdzogs pa chen po mkha' 'gro snying thigརྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཐིག་
Terdzo-NI-026Bla ma dgongs pa 'dus paབླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་
Terdzo-NI-027Bla ma dgongs pa 'dus paབླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་
Terdzo-NI-028Bla ma dgongs pa 'dus paབླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་
Terdzo-NI-029Bla ma dgongs pa 'dus paབླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་
Terdzo-NI-030Sangs rgyas sras gcig gi rgyudསངས་རྒྱས་སྲས་གཅིག་གི་རྒྱུད་
Terdzo-NI-031Bla ma dgongs pa 'dus paབླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་
Terdzo-NI-032Bla ma dgongs pa 'dus paབླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་
Terdzo-NI-033Bla ma dgongs pa 'dus paབླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་
Terdzo-NI-034Bla ma'i thugs sgrub bar chad kun selབླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་
Terdzo-NI-035Bla ma longs sku 'gro 'dul ngan song dong sprugBla ma'i thugs sgrub bar chad kun selབླ་མ་ལོངས་སྐུ་འགྲོ་འདུལ་ངན་སོང་དོང་སྤྲུག་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་
Terdzo-NI-036Bla ma'i thugs sgrub bar chad kun selབླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་
Terdzo-NI-037Bla ma'i thugs sgrub bar chad kun selབླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་
Terdzo-NI-039Bla ma dgongs pa 'dus paབླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་
Terdzo-NI-040Bla ma dgongs pa 'dus paབླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་
Terdzo-NI-041Bla ma dgongs pa 'dus paབླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་
Terdzo-NI-042Gtsug lag gto bcos srung ba brgya rtsaགཙུག་ལག་གཏོ་བཅོས་སྲུང་བ་བརྒྱ་རྩ་་
Terdzo-NI-043Gtsug lag gto bcos srung ba brgya rtsaགཙུག་ལག་གཏོ་བཅོས་སྲུང་བ་བརྒྱ་རྩ་
Terdzo-NI-044Mkha' 'gro rlung 'khorམཁའ་འགྲོ་རླུང་འཁོར
Terdzo-NI-045Mkha' 'gro rlung 'khorམཁའ་འགྲོ་རླུང་འཁོར
Terdzo-NI-046Mkha' 'gro rlung 'khorམཁའ་འགྲོ་རླུང་འཁོར
Terdzo-NI-049Sngags 'bum dkar po rdo rje'i go khrabསྔགས་འབུམ་དཀར་པོ་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཁྲབ་
Terdzo-NI-050Sngags 'bum dkar po rdo rje'i go khrabསྔགས་འབུམ་དཀར་པོ་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཁྲབ་
Terdzo-NI-051Bla ma dgongs pa 'dus paབླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་
Terdzo-NI-052Gu ru drag po ye shes rab 'barགུ་རུ་དྲག་པོ་ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་
Terdzo-NI-053Za yig nor bu'i bang mdzodཟ་ཡིག་ནོར་བུའི་བང་མཛོད་
Terdzo-NI-054Za yig nor bu'i bang mdzodཟ་ཡིག་ནོར་བུའི་བང་མཛོད་
Terdzo-NI-056Gu ru drag po ye shes rab 'barགུ་རུ་དྲག་པོ་ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་
Terdzo-NI-057Gu ru'i rten 'brel yang snying 'dus paགུ་རུའི་རྟེན་འབྲེལ་ཡང་སྙིང་འདུས་པ་
Terdzo-NI-058Kun bzang dgongs pa kun 'dusཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་
Terdzo-NI-059Kun bzang dgongs pa kun 'dusཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་
Terdzo-NI-060Nyang gter thugs chen 'gro 'dulཉང་གཏེར་ཐུགས་ཆེན་འགྲོ་འདུལ
Terdzo-NI-061Bla ma dgongs pa 'dus paབླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་
Terdzo-NI-062Bla ma dgongs pa 'dus paབླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་
Terdzo-NI-063Thugs rje chen po gsang ba 'dus paཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་གསང་བ་འདུས་པ་
Terdzo-NI-065Rtsa gsum rig 'dzin srog sgrubརྩ་གསུམ་རིག་འཛིན་སྲོག་སྒྲུབ
Terdzo-NI-066Bla ma dgongs pa 'dus paབླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་
Terdzo-NI-067Rdo rje phur pa yang gsang bla medརྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་ཡང་གསང་བླ་མེད་
Terdzo-NI-068Gsang spyod mkha' 'gro'i snyan brgyudགསང་སྤྱོད་མཁའ་འགྲོའི་སྙན་བརྒྱུད་
Terdzo-NYA-001Bla ma pad+ma badz+raThugs rje chen po 'khor ba las sgrolབླ་མ་པདྨ་བཛྲ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཁོར་བ་ལས་སྒྲོལ་
Terdzo-NYA-002Bla ma pad+ma badz+raThugs rje chen po 'khor ba las sgrolབླ་མ་པདྨ་བཛྲ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཁོར་བ་ལས་སྒྲོལ་
Terdzo-NYA-003Bla sgrub gnyis sgos dbangZab lam thugs kyi nor bu
Bla ma rgyal ba 'dus pa
བླ་སྒྲུབ་གཉིས་སྒོས་དབང་བླ་མ་རྒྱལ་བ་འདུས་པ་
ཟབ་ལམ་ཐུགས་ཀྱི་ནོར་བུ་
Terdzo-NYA-004Pad+ma'i zhal gdams grol thig mthong ba rang grolGrol tig dgongs pa rang grol gyi chos sdeཔདྨའི་ཞལ་གདམས་གྲོལ་ཐིག་མཐོང་བ་རང་གྲོལ་གྲོལ་ཏིག་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་གྱི་ཆོས་སྡེ་
Terdzo-NYA-005Pad+ma'i zhal gdams rtsa gsum mthong ba rang grolGrol tig dgongs pa rang grol gyi chos sdeཔདྨའི་ཞལ་གདམས་རྩ་གསུམ་མཐོང་བ་རང་གྲོལ་གྲོལ་ཏིག་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་གྱི་ཆོས་སྡེ་
Terdzo-NYA-006Pad+ma'i zhal gdams rtsa gsum mthong ba rang grolGrol tig dgongs pa rang grol gyi chos sdeཔདྨའི་ཞལ་གདམས་རྩ་གསུམ་མཐོང་བ་རང་གྲོལ་གྲོལ་ཏིག་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་གྱི་ཆོས་སྡེ་
Terdzo-NYA-007Pad+ma'i zhal gdams rtsa gsum mthong ba rang grolGrol tig dgongs pa rang grol gyi chos sdeཔདྨའི་ཞལ་གདམས་རྩ་གསུམ་མཐོང་བ་རང་གྲོལ་གྲོལ་ཏིག་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་གྱི་ཆོས་སྡེ་
Terdzo-NYA-008Grol tig dgongs pa rang grol gyi chos sdeགྲོལ་ཏིག་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་གྱི་ཆོས་སྡེ་
Terdzo-NYA-009Ma hA gu ru mtsho skyes rdo rje sku gsum rigs 'dusམ་ཧཱ་གུ་རུ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་
Terdzo-NYA-010-1Ma hA gu ru mtsho skyes rdo rje sku gsum rigs 'dusམ་ཧཱ་གུ་རུ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་
Terdzo-NYA-010-3Ma hA gu ru mtsho skyes rdo rje sku gsum rigs 'dusམ་ཧཱ་གུ་རུ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་
Terdzo-NYA-010-4Ma hA gu ru mtsho skyes rdo rje sku gsum rigs 'dusམ་ཧཱ་གུ་རུ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་
Terdzo-NYA-010-5Ma hA gu ru mtsho skyes rdo rje sku gsum rigs 'dusམ་ཧཱ་གུ་རུ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་
Terdzo-NYA-011Ma hA gu ru mtsho skyes rdo rje sku gsum rigs 'dusམ་ཧཱ་གུ་རུ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་
Terdzo-NYA-012Bka' rdzogs pa chen po yang zab dkon mchog spyi 'dusབཀའ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཟབ་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་
Terdzo-NYA-013Bka' rdzogs pa chen po yang zab dkon mchog spyi 'dusབཀའ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཟབ་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་
Terdzo-NYA-014Bka' rdzogs pa chen po yang zab dkon mchog spyi 'dusབཀའ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཟབ་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་
Terdzo-NYA-015Bka' rdzogs pa chen po yang zab dkon mchog spyi 'dusབཀའ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཟབ་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་
Terdzo-NYA-016Bka' rdzogs pa chen po yang zab dkon mchog spyi 'dusབཀའ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཟབ་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་
Terdzo-NYA-017Bka' rdzogs pa chen po yang zab dkon mchog spyi 'dusབཀའ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཟབ་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་
Terdzo-NYA-018Bka' rdzogs pa chen po yang zab dkon mchog spyi 'dusབཀའ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཟབ་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་
Terdzo-NYA-019Bka' rdzogs pa chen po yang zab dkon mchog spyi 'dusབཀའ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཟབ་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་
Terdzo-NYA-020Bka' rdzogs pa chen po yang zab dkon mchog spyi 'dusབཀའ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཟབ་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་
Terdzo-NYA-021Bka' rdzogs pa chen po yang zab dkon mchog spyi 'dusབཀའ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཟབ་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་
Terdzo-NYA-022Bka' rdzogs pa chen po yang zab dkon mchog spyi 'dusབཀའ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཟབ་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་
Terdzo-NYA-023Bka' rdzogs pa chen po yang zab dkon mchog spyi 'dusབཀའ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཟབ་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས
Terdzo-NYA-024Dam chos sprul sku snying thigདམ་ཆོས་སྤྲུལ་སྐུ་སྙིང་ཐིག་
Terdzo-NYA-025Dam chos sprul sku snying thigདམ་ཆོས་སྤྲུལ་སྐུ་སྙིང་ཐིག་
Terdzo-NYA-026Dam chos sprul sku snying thigདམ་ཆོས་སྤྲུལ་སྐུ་སྙིང་ཐིག་
Terdzo-NYA-027Dam chos sprul sku snying thigདམ་ཆོས་སྤྲུལ་སྐུ་སྙིང་ཐིག་
Terdzo-NYI-001Smin gter dpal mgon zhal bzhi paZab chos rig 'dzin thugs thigསྨིན་གཏེར་དཔལ་མགོན་ཞལ་བཞི་པ་ཟབ་ཆོས་རིག་འཛིན་ཐུགས་ཐིག་
Terdzo-NYI-002Smin gter dpal mgon zhal bzhi paZab chos rig 'dzin thugs thigསྨིན་གཏེར་དཔལ་མགོན་ཞལ་བཞི་པ་ཟབ་ཆོས་རིག་འཛིན་ཐུགས་ཐིག་
Terdzo-NYI-003Smin gter dpal mgon zhal bzhi paZab chos rig 'dzin thugs thigསྨིན་གཏེར་དཔལ་མགོན་ཞལ་བཞི་པ་ཟབ་ཆོས་རིག་འཛིན་ཐུགས་ཐིག་
Terdzo-NYI-004Smin gter dpal mgon zhal bzhi paZab chos rig 'dzin thugs thigསྨིན་གཏེར་དཔལ་མགོན་ཞལ་བཞི་པ་ཟབ་ཆོས་རིག་འཛིན་ཐུགས་ཐིག་
Terdzo-NYI-005-1Bstan srung yongs rdzogsBka' brgyad rang byung rang sharབསྟན་སྲུང་ཡོངས་རྫོགས་བཀའ་བརྒྱད་རང་བྱུང་རང་ཤར་
Terdzo-NYI-005-2Bstan srung yongs rdzogsBka' brgyad rang byung rang sharབསྟན་སྲུང་ཡོངས་རྫོགས་བཀའ་བརྒྱད་རང་བྱུང་རང་ཤར་
Terdzo-NYI-006Bstan srung yongs rdzogsBka' brgyad rang byung rang sharབསྟན་སྲུང་ཡོངས་རྫོགས་བཀའ་བརྒྱད་རང་བྱུང་རང་ཤར་
Terdzo-NYI-007Tshogs bdag gter ma khams byon maཚོགས་བདག་གཏེར་མ་ཁམས་བྱོན་མ་
Terdzo-NYI-008Tshogs bdag gter ma khams byon maཚོགས་བདག་གཏེར་མ་ཁམས་བྱོན་མ་
Terdzo-NYI-009Tshogs bdag gter ma khams byon maཚོགས་བདག་གཏེར་མ་ཁམས་བྱོན་མ་
Terdzo-NYI-010Tshogs bdag gter ma khams byon maཚོགས་བདག་གཏེར་མ་ཁམས་བྱོན་མ་
Terdzo-NYI-011Tshogs bdag gter ma khams byon maཚོགས་བདག་གཏེར་མ་ཁམས་བྱོན་མ་
Terdzo-NYI-012Tshogs bdag gter ma khams byon maཚོགས་བདག་གཏེར་མ་ཁམས་བྱོན་མ་
Terdzo-NYI-013Zab bdun mngon spyod phur paThugs dam zab pa skor bdunཟབ་བདུན་མངོན་སྤྱོད་ཕུར་པ་ཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་
Terdzo-NYI-014Zab bdun mngon spyod phur paThugs dam zab pa skor bdunཟབ་བདུན་མངོན་སྤྱོད་ཕུར་པ་ཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་
Terdzo-NYI-015Chos skyong dgongs 'dus snying poDam chos snying po skor lngaཆོས་སྐྱོང་དགོངས་འདུས་སྙིང་པོདམ་ཆོས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་
Terdzo-NYI-016Chos skyong dgongs 'dus snying poDam chos snying po skor lngaཆོས་སྐྱོང་དགོངས་འདུས་སྙིང་པོདམ་ཆོས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་
Terdzo-NYI-017Thugs rje chen po 'khor ba las sgrolཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཁོར་བ་ལས་སྒྲོལ་
Terdzo-NYI-018Thugs rje chen po 'khor ba las sgrolཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཁོར་བ་ལས་སྒྲོལ་
Terdzo-NYI-019Nag mo ral gcig ma'i snying thun gsang ba'i rgyudནག་མོ་རལ་གཅིག་མའི་སྙིང་ཐུན་གསང་བའི་རྒྱུད་
Terdzo-NYI-020Rta mgrin gsang ba 'dus paརྟ་མགྲིན་གསང་བ་འདུས་པ་
Terdzo-NYI-021Smin gling lugs ma mo sngags kyi srung maསྨིན་གླིང་ལུགས་མ་མོ་སྔགས་ཀྱི་སྲུང་མ་
Terdzo-NYI-022Smin gling lugs ma mo sngags kyi srung maསྨིན་གླིང་ལུགས་མ་མོ་སྔགས་ཀྱི་སྲུང་མ་
Terdzo-NYI-023Dpal ldan rang byung rgyal mo'i skor ma mo srog sgrubདཔལ་ལྡན་རང་བྱུང་རྒྱལ་མོའི་སྐོར་མ་མོ་སྲོག་སྒྲུབ་
Terdzo-NYI-024Sngags kyi srung ma drag po sum sgrilསྔགས་ཀྱི་སྲུང་མ་དྲག་པོ་སུམ་སྒྲིལ་
Terdzo-NYI-025Grol tig dgongs pa rang grol gyi chos sdeགྲོལ་ཏིག་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་གྱི་ཆོས་སྡེ་
Terdzo-NYI-026Grol tig dgongs pa rang grol gyi chos sdeགྲོལ་ཏིག་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་གྱི་ཆོས་སྡེ་
Terdzo-NYI-027Gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skorགནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་
Terdzo-NYI-028Mkha' 'gro yang tigམཁའ་འགྲོ་ཡང་ཏིག་
Terdzo-NYI-029Smin gling lugs rdo rje g.yu sgron maསྨིན་གླིང་ལུགས་རྡོ་རྗེ་གཡུ་སྒྲོན་མ་
Terdzo-NYI-030Kun bzang dgongs pa kun 'dusཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་
Terdzo-NYI-031Gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skorགནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་
Terdzo-NYI-032Lha sman rdo rje g.yu sgron ma dbu phyogsལྷ་སྨན་རྡོ་རྗེ་གཡུ་སྒྲོན་མ་དབུ་ཕྱོགས་
Terdzo-NYI-033Rdzogs pa chen po mkha' 'gro snying thigརྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཐིག་
Terdzo-NYI-034KaM tsang snyan brgyud
Rdzogs pa chen po mkha' 'gro snying thig
ཀཾ་ཙང་སྙན་བརྒྱུད་
རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཐིག་
Terdzo-NYI-035Khrag mtsho 'khyil baཁྲག་མཚོ་འཁྱིལ་བ་
Terdzo-NYI-036Rta mgrin gsang ba 'dus paརྟ་མགྲིན་གསང་བ་འདུས་པ་
Terdzo-NYI-037Mon bu pu tra ming sring gi sgrub thabs ka bkol maམོན་བུ་པུ་ཏྲ་མིང་སྲིང་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀ་བཀོལ་མ་
Terdzo-NYI-038Mon bu pu tra ming sring gi sgrub thabs ka bkol maམོན་བུ་པུ་ཏྲ་མིང་སྲིང་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀ་བཀོལ་མ་
Terdzo-NYI-039Dpal sa skya pa'i yab chos yang phur thun mong gi bka' srung dkar bdud lcam dralདཔལ་ས་སྐྱ་པའི་ཡབ་ཆོས་ཡང་ཕུར་ཐུན་མོང་གི་བཀའ་སྲུང་དཀར་བདུད་ལྕམ་དྲལ་
Terdzo-NYI-040-1'chi bdag las kyi gshin rjeའཆི་བདག་ལས་ཀྱི་གཤིན་རྗེ་
Terdzo-NYI-040-2'chi bdag las kyi gshin rjeའཆི་བདག་ལས་ཀྱི་གཤིན་རྗེ་
Terdzo-NYI-041'chi bdag las kyi gshin rjeའཆི་བདག་ལས་ཀྱི་གཤིན་རྗེ་
Terdzo-NYI-042Dam can rdo rje legs pa mgar dmarདམ་ཅན་རྡོ་རྗེ་ལེགས་པ་མགར་དམར་
Terdzo-NYI-043Dam can rdo rje legs pa mgar ba nag poདམ་ཅན་མགར་བ་ནག་པོ་
Terdzo-NYI-044Ma mgon 'khor lnga'i skor dam can mgar nagམ་མགོན་འཁོར་ལྔའི་སྐོར་དམ་ཅན་མགར་ནག་
Terdzo-NYI-045Ma mgon 'khor lnga'i skor dam can mgar nagམ་མགོན་འཁོར་ལྔའི་སྐོར་དམ་ཅན་མགར་ནག་
Terdzo-NYI-046Thugs rje chen po don gsal sgron meཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དོན་གསལ་སྒྲོན་མེ་
Terdzo-NYI-047Thugs rje chen po don gsal sgron meཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དོན་གསལ་སྒྲོན་མེ་
Terdzo-NYI-048Thugs rje chen po pad+ma gar dbang sgyu 'phrul drwa baཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་གར་དབང་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་
Terdzo-NYI-049Thugs rje chen po pad+ma gar dbang sgyu 'phrul drwa baཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་གར་དབང་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་
Terdzo-NYI-050Bdud mgon seng gdong gi rgyudབདུད་མགོན་སེང་གདོང་གི་རྒྱུད་
Terdzo-NYI-051Dpal ldan zhing skyong dbang po'i sgrub skorདཔལ་ལྡན་ཞིང་སྐྱོང་དབང་པོའི་སྒྲུབ་སྐོར་
Terdzo-OM-001Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzangསྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་
Terdzo-OM-002Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzangསྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་
Terdzo-OM-003Bla ma gsang ba 'dus paSgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzangབླ་མ་གསང་བ་འདུས་པ་སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་
Terdzo-OM-004Bla ma gsang ba 'dus paSgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzangབླ་མ་གསང་བ་འདུས་པ་སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་
Terdzo-OM-005Bla ma yongs rdzogsSgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzangབླ་མ་ཡོངས་རྫོགས་སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་
Terdzo-OM-006Gu ru drag po dmar po bde gshegs 'dus paSgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzangགུ་རུ་དྲག་པོ་དམར་པོ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་
Terdzo-OM-007Gu ru drag po dmar po bde gshegs 'dus paSgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzangགུ་རུ་དྲག་པོ་དམར་པོ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་
Terdzo-OM-008Drag sgrub 'bring po me'i spu griSgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzangདྲག་སྒྲུབ་འབྲིང་པོ་མེའི་སྤུ་གྲི་སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་
Terdzo-OM-009Gu ru drag po dmar po bde gshegs 'dus pa
Drag sgrub 'bring po me'i spu gri
Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzangགུ་རུ་དྲག་པོ་དམར་པོ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་
དྲག་སྒྲུབ་འབྲིང་པོ་མེའི་སྤུ་གྲི་
སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་
Terdzo-OM-010Snga 'gyur bka' maSgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzangསྔ་འགྱུར་བཀའ་མསྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་
Terdzo-OM-011Thugs sgrub rdo rje drag po rtsalSgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzangཐུགས་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་དྲག་པོ་རྩལ་སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་
Terdzo-OM-012Snga 'gyur bka' maSgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzangསྔ་འགྱུར་བཀའ་མསྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་
Terdzo-OM-013Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzangསྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་
Terdzo-OM-014Tshe sgrub lcags sdong maSgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzangཚེ་སྒྲུབ་ལྕགས་སྡོང་མ་སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་
Terdzo-OM-015Tshe khrid rdo rje'i phreng baSgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzangཚེ་ཁྲིད་རྡོ་རྗེའི་ཕྲེང་བ་སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་
Terdzo-OM-016Tshe sgrub 'chi med dpal sterSgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzangཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་དཔལ་སྟེར་སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་
Terdzo-OM-017Thugs rje chen po rgyal po lugsSgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzangཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་པོ་ལུགས་སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་
Terdzo-OM-018Thugs rje chen po rgyal po lugsSgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzangཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་པོ་ལུགསསྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་
Terdzo-OM-019Thugs rje chen po rgyal ba rgya mtsho lha dguSgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzangཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་ལྷ་དགུ་སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་
Terdzo-OM-020'jam dpal gshin rje gshed yang zlog me'i spu griSgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzangའཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཡང་ཟློག་མེའི་སྤུ་གྲི་སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་
Terdzo-OM-021'jam dpal gshin rje gshed yang zlog me'i spu griSgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzangའཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཡང་ཟློག་མེའི་སྤུ་གྲི་སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་
Terdzo-OM-022Rta mgrin gsang sgrubSgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzangརྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་
Terdzo-OM-023Rta mgrin lcags ral yang phyung nag poSgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzangརྟ་མགྲིན་ལྕགས་རལ་ཡང་ཕྱུང་ནག་པོ་སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་
Terdzo-OM-024Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzangསྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་
Terdzo-OM-025Gsang bdag dregs pa kun 'dulSgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzangགསང་བདག་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་
Terdzo-OM-026Phyag rdor gtum po drag po gsang sgrubSgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzangཕྱག་རྡོར་གཏུམ་པོ་དྲག་པོ་གསང་སྒྲུབ་སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་
Terdzo-OM-027Phyag rdor khang bu brtsegs paSgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzangཕྱག་རྡོར་ཁང་བུ་བརྩེགས་པ་སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་
Terdzo-OM-028Nyang gter phag mo zhal gnyis maSgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzangཉང་གཏེར་ཕག་མོ་ཞལ་གཉིས་མ་སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་
Terdzo-OM-029Nyang gter rdo rje phag mo don grub maSgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzangཉང་གཏེར་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་དོན་གྲུབ་མ་སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་
Terdzo-OM-030Nyang gter phag mo dbu bcad maSgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzangཉང་གཏེར་ཕག་མོ་དབུ་བཅད་མ་སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་
Terdzo-OM-031Nyang gter smin gling lugs khros ma nag moSgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzangཉང་གཏེར་སྨིན་གླིང་ལུགས་ཁྲོས་མ་ནག་མོ་སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་
Terdzo-OM-032Ma ti lugs 'jam dkarSgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzangམ་ཏི་ལུགས་འཇམ་དཀར་སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་
Terdzo-OM-033Pha dam pa'i lugsSgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzangཕ་དམ་པའི་ལུགས་སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་
Terdzo-OM-034Bram ze phur bu'i lugsSgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzangབྲམ་ཟེ་ཕུར་བུའི་ལུགས་སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་
Terdzo-OM-035Snga 'gyur bka' maSgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzangསྔ་འགྱུར་བཀའ་མ་སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་
Terdzo-OM-036Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzangསྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་
Terdzo-OM-037Snga 'gyur bka' maSgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzangསྔ་འགྱུར་བཀའ་མ་སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་
Terdzo-OM-038Sngags rgod lok+t+ri pA laSgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzangསྔགས་རྒོད་ལོཀྟྲི་པཱ་ལ་སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་
Terdzo-OM-039'jam dpal nA ga rak+shaSgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzangའཇམ་དཔལ་ནཱ་ག་རཀྴ་སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་
Terdzo-OM-040Snga 'gyur bka' maSgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzangསྔ་འགྱུར་བཀའ་མ་སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་
Terdzo-OM-041Snga 'gyur bka' maSgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzangསྔ་འགྱུར་བཀའ་མ་སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་
Terdzo-OM-042Ye shes mgon po phyag bzhi paSgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzangཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་པ་སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་
Terdzo-OM-043Nyang gter mgon po dkar poSgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzangཉང་གཏེར་མགོན་པོ་དཀར་པོསྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་
Terdzo-OM-044Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzangསྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་
Terdzo-OM-045Snga 'gyur bka' maSgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzangསྔ་འགྱུར་བཀའ་མ་སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་
Terdzo-OM-046Snga 'gyur bka' maSgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzangསྔ་འགྱུར་བཀའ་མ་སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་
Terdzo-OM-047Snying thigSgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzangསྙིང་ཐིག་སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་
Terdzo-OM-048Snying thigSgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzangསྙིང་ཐིག་སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་
Terdzo-OM-049Snga 'gyur bka' ma
Re ti rang byung rgyal mo'i gsang sgrub skor
Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzangརེ་ཏི་རང་བྱུང་རྒྱལ་མོའི་གསང་སྒྲུབ་སྐོར་
སྔ་འགྱུར་བཀའ་མ་
སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་
Terdzo-OM-050Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzangསྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་
Terdzo-OM-051Rdzogs pa chen po mkha' 'gro snying thigSgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzangརྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཐིག་སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་
Terdzo-OM-052Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzangསྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་
Terdzo-OM-053Rta mgrin gsang ba 'dus paSgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzangརྟ་མགྲིན་གསང་བ་འདུས་པ་སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་
Terdzo-OM-054Dam can rdo rje legs pa mgar dmar
Byang gter
Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzangདམ་ཅན་རྡོ་རྗེ་ལེགས་པ་མགར་དམར་
བྱང་གཏེར་
སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་
Terdzo-OM-055Dpal ldan zhing skyong dbang po'i sgrub skorSgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzangདཔལ་ལྡན་ཞིང་སྐྱོང་དབང་པོའི་སྒྲུབ་སྐོར་སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་
Terdzo-OM-056Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzangསྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་
Terdzo-OM-057Smin gling lugs brtan ma bcu gnyisSgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzangསྨིན་གླིང་ལུགས་བརྟན་མ་བཅུ་གཉིས་སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་
Terdzo-OM-058Nyang gter rgyal chen pe harSgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzangཉང་གཏེར་རྒྱལ་ཆེན་པེ་ཧ་ར་སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་
Terdzo-OM-059Rnam sras ser chen sprin gseb maSgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzangརྣམ་སྲས་སེར་ཆེན་སྤྲིན་གསེབ་མསྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་
Terdzo-OM-060Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzangསྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་
Terdzo-OM-061Gnubs lugsSgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzangགནུབས་ལུགས་སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་
Terdzo-OM-062Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzangསྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་
Terdzo-OM-063Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzangསྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་
Terdzo-OM-064Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzangསྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་
Terdzo-OM-065Grwa mngon dzaM dmarSgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzangགྲྭ་མངོན་ཛཾ་དམར་སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་
Terdzo-OM-066Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzangསྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་
Terdzo-OM-067Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzangསྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་
Terdzo-OM-068Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzangསྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་
Terdzo-OM-069Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzangསྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་
Terdzo-OM-070Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzangསྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་
Terdzo-PA-001Bka' rdzogs pa chen po yang zab dkon mchog spyi 'dusབཀའ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཟབ་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་
Terdzo-PA-002Bka' rdzogs pa chen po yang zab dkon mchog spyi 'dusབཀའ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཟབ་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་
Terdzo-PA-003Dam chos sprul sku snying thigདམ་ཆོས་སྤྲུལ་སྐུ་སྙིང་ཐིག་
Terdzo-PA-004Dam chos sprul sku snying thigདམ་ཆོས་སྤྲུལ་སྐུ་སྙིང་ཐིག་
Terdzo-PA-005Dam chos sprul sku snying thigདམ་ཆོས་སྤྲུལ་སྐུ་སྙིང་ཐིག་
Terdzo-PA-006Dag snang rgya can rdo rje gro lod gnam lcags me 'khorདག་སྣང་རྒྱ་ཅན་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་གནམ་ལྕགས་མེ་འཁོར་
Terdzo-PA-007Dag snang rgya can rdo rje gro lod gnam lcags me 'khorདག་སྣང་རྒྱ་ཅན་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་གནམ་ལྕགས་མེ་འཁོར་
Terdzo-PA-008Dag snang rgya can rdo rje gro lod gnam lcags me 'khorདག་སྣང་རྒྱ་ཅན་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་གནམ་ལྕགས་མེ་འཁོར་
Terdzo-PA-009Dag snang rgya can rdo rje gro lod gnam lcags me 'khorདག་སྣང་རྒྱ་ཅན་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་གནམ་ལྕགས་མེ་འཁོར་
Terdzo-PA-010Dag snang rgya can yang gsang karma drag poདག་སྣང་རྒྱ་ཅན་ཡང་གསང་ཀརྨ་དྲག་པོ་
Terdzo-PA-011Dag snang rgya can yang gsang karma drag poདག་སྣང་རྒྱ་ཅན་ཡང་གསང་ཀརྨ་དྲག་པོ་
Terdzo-PA-012Dag snang rgya can yang gsang karma drag poདག་སྣང་རྒྱ་ཅན་ཡང་གསང་ཀརྨ་དྲག་པོ་
Terdzo-PA-013Dag snang rgya can yang gsang karma drag poདག་སྣང་རྒྱ་ཅན་ཡང་གསང་ཀརྨ་དྲག་པོ་
Terdzo-PA-014Gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skorགནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་
Terdzo-PA-015Gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skorགནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་
Terdzo-PA-016Smin gling gu ru drag dmarསྨིན་གླིང་གུ་རུ་དྲག་དམར་
Terdzo-PA-017Smin gling gu ru drag dmarསྨིན་གླིང་གུ་རུ་དྲག་དམར་
Terdzo-PA-018Smin gling gu ru drag dmarསྨིན་གླིང་གུ་རུ་དྲག་དམར་
Terdzo-PA-019Smin gling gu ru drag dmarསྨིན་གླིང་གུ་རུ་དྲག་དམར་
Terdzo-PA-020Smin gling gu ru drag dmarསྨིན་གླིང་གུ་རུ་དྲག་དམར་
Terdzo-PA-021Smin gling gu ru drag dmarསྨིན་གླིང་གུ་རུ་དྲག་དམར་
Terdzo-PA-022Smin gling gu ru drag dmarསྨིན་གླིང་གུ་རུ་དྲག་དམར
Terdzo-PA-023Smin gling gu ru drag dmarསྨིན་གླིང་གུ་རུ་དྲག་དམར་
Terdzo-PA-024Gu ru drag po ye shes rab 'barགུ་རུ་དྲག་པོ་ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་
Terdzo-PA-025Gu ru drag po ye shes rab 'barགུ་རུ་དྲག་པོ་ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་
Terdzo-PA-026Gu ru drag po ye shes rab 'barགུ་རུ་དྲག་པོ་ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་
Terdzo-PA-027Gu ru drag po ye shes rab 'barགུ་རུ་དྲག་པོ་ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་
Terdzo-PA-028Gu ru drag po ye shes rab 'barགུ་རུ་དྲག་པོ་ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་
Terdzo-PA-029Gu ru drag po ye shes rab 'barགུ་རུ་དྲག་པོ་ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་
Terdzo-PA-030Gu ru drag po ye shes rab 'barགུ་རུ་དྲག་པོ་ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་
Terdzo-PA-031Gu ru drag po ye shes rab 'barགུ་རུ་དྲག་པོ་ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་
Terdzo-PA-032Gu ru drag po ye shes rab 'barགུ་རུ་དྲག་པོ་ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་
Terdzo-PA-033Gu ru drag po ye shes rab 'barགུ་རུ་དྲག་པོ་ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་
Terdzo-PA-034Gu ru drag po ye shes rab 'barགུ་རུ་དྲག་པོ་ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་
Terdzo-PA-035Gu ru drag po ye shes rab 'barགུ་རུ་དྲག་པོ་ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་
Terdzo-PA-036Gu ru drag po ye shes rab 'barགུ་རུ་དྲག་པོ་ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་
Terdzo-PA-037Gu ru drag po ye shes rab 'barགུ་རུ་དྲག་པོ་ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་
Terdzo-PA-038Gu ru drag po ye shes rab 'barགུ་རུ་དྲག་པོ་ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་
Terdzo-PA-039Gu ru drag po ye shes rab 'barགུ་རུ་དྲག་པོ་ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་
Terdzo-PA-040Thugs sgrub drag po gu ru rdo rje drag rtsalGsang 'dus rdo rje'i thigs paཐུགས་སྒྲུབ་དྲག་པོ་གུ་རུ་རྡོ་རྗེ་དྲག་རྩལ་གསང་འདུས་རྡོ་རྗེའི་ཐིགས་པ་
Terdzo-PA-041Thugs sgrub drag po gu ru rdo rje drag rtsalGsang 'dus rdo rje'i thigs paཐུགས་སྒྲུབ་དྲག་པོ་གུ་རུ་རྡོ་རྗེ་དྲག་རྩལ་གསང་འདུས་རྡོ་རྗེའི་ཐིགས་པ་
Terdzo-PA-042Thugs sgrub drag po gu ru rdo rje drag rtsalGsang 'dus rdo rje'i thigs paཐུགས་སྒྲུབ་དྲག་པོ་གུ་རུ་རྡོ་རྗེ་དྲག་རྩལ་གསང་འདུས་རྡོ་རྗེའི་ཐིགས་པ་
Terdzo-PA-043Thugs sgrub drag po gu ru rdo rje drag rtsalGsang 'dus rdo rje'i thigs paཐུགས་སྒྲུབ་དྲག་པོ་གུ་རུ་རྡོ་རྗེ་དྲག་རྩལ་གསང་འདུས་རྡོ་རྗེའི་ཐིགས་པ་
Terdzo-PA-044Thugs sgrub drag po gu ru rdo rje drag rtsalGsang 'dus rdo rje'i thigs paཐུགས་སྒྲུབ་དྲག་པོ་གུ་རུ་རྡོ་རྗེ་དྲག་རྩལ་གསང་འདུས་རྡོ་རྗེའི་ཐིགས་པ་
Terdzo-PA-045Gter kha gnyis 'dus drag sgrub me'i 'khor loZab lam thugs kyi nor bu
Bla ma rgyal ba 'dus pa
གཏེར་ཁ་གཉིས་འདུས་དྲག་སྒྲུབ་མེའི་འཁོར་ལོ་བླ་མ་རྒྱལ་བ་འདུས་པ་
ཟབ་ལམ་ཐུགས་ཀྱི་ནོར་བུ་
Terdzo-PA-046Gter kha gnyis 'dus drag sgrub me'i 'khor loZab lam thugs kyi nor bu
Bla ma rgyal ba 'dus pa
གཏེར་ཁ་གཉིས་འདུས་དྲག་སྒྲུབ་མེའི་འཁོར་ལོ་བླ་མ་རྒྱལ་བ་འདུས་པ་
ཟབ་ལམ་ཐུགས་ཀྱི་ནོར་བུ་
Terdzo-PA-047Bdud 'dul ma hA gu ru drag po rdo rje gro lodབདུད་འདུལ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་དྲག་པོ་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་
Terdzo-PA-048Bdud 'dul ma hA gu ru drag po rdo rje gro lodབདུད་འདུལ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་དྲག་པོ་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་
Terdzo-PA-049Bdud 'dul ma hA gu ru drag po rdo rje gro lodབདུད་འདུལ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་དྲག་པོ་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་
Terdzo-PA-050Bdud 'dul ma hA gu ru drag po rdo rje gro lodབདུད་འདུལ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་དྲག་པོ་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་
Terdzo-PA-051Bdud 'dul ma hA gu ru drag po rdo rje gro lodབདུད་འདུལ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་དྲག་པོ་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་
Terdzo-PA-052Bdud 'dul ma hA gu ru drag po rdo rje gro lodབདུད་འདུལ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་དྲག་པོ་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་
Terdzo-PA-053Bdud 'dul ma hA gu ru drag po rdo rje gro lodབདུད་འདུལ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་དྲག་པོ་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་
Terdzo-PA-054Bdud 'dul ma hA gu ru drag po rdo rje gro lodབདུད་འདུལ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་དྲག་པོ་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་
Terdzo-PA-055Bdud 'dul ma hA gu ru drag po rdo rje gro lodབདུད་འདུལ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་དྲག་པོ་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་
Terdzo-PA-056Gsang ba ye shes mkha' 'gro snying gi thig leགསང་བ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་
Terdzo-PA-057Gsang ba ye shes mkha' 'gro snying gi thig leགསང་བ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་
Terdzo-PA-058Gsang ba ye shes mkha' 'gro snying gi thig leགསང་བ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་
Terdzo-PA-059Gu ru drag po dmar nag khro rol phur buགུ་རུ་དྲག་པོ་དམར་ནག་ཁྲོ་རོལ་ཕུར་བུ་
Terdzo-PA-060Gu ru drag po dmar nag khro rol phur buགུ་རུ་དྲག་པོ་དམར་ནག་ཁྲོ་རོལ་ཕུར་བུ་
Terdzo-PA-061Gu ru drag khrosགུ་རུ་དྲག་ཁྲོས་
Terdzo-PA-062Gu ru drag khrosགུ་རུ་དྲག་ཁྲོས་
Terdzo-PA-063Gu ru drag po pad+ma khrag 'thung 'dus paགུ་རུ་དྲག་པོ་པདྨ་ཁྲག་འཐུང་འདུས་པ་
Terdzo-PA-064Gu ru drag po pad+ma khrag 'thung 'dus paགུ་རུ་དྲག་པོ་པདྨ་ཁྲག་འཐུང་འདུས་པ་
Terdzo-PA-065Bla ma bka' brgyad 'dus paZab bdun rtsa gsum tshe'i zab paབླ་མ་བཀའ་བརྒྱད་འདུས་པ་ཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་ཚེའི་ཟབ་པ་
Terdzo-PA-066Bla ma bka' brgyad 'dus paZab bdun rtsa gsum tshe'i zab paབླ་མ་བཀའ་བརྒྱད་འདུས་པ་ཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་ཚེའི་ཟབ་པ་
Terdzo-PA-067Bla ma bka' brgyad 'dus paZab bdun rtsa gsum tshe'i zab paབླ་མ་བཀའ་བརྒྱད་འདུས་པ་ཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་ཚེའི་ཟབ་པ་
Terdzo-PA-068Bla ma bka' brgyad 'dus paZab bdun rtsa gsum tshe'i zab paབླ་མ་བཀའ་བརྒྱད་འདུས་པ་ཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་ཚེའི་ཟབ་པ་
Terdzo-PA-069Rig 'dzin rdzu 'phrul mthu chen rdo rje gro lodBla ma'i thugs sgrub bar chad kun selརིག་འཛིན་རྫུ་འཕྲུལ་མཐུ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་
Terdzo-PA-070Rig 'dzin rdzu 'phrul mthu chen rdo rje gro lodBla ma'i thugs sgrub bar chad kun selརིག་འཛིན་རྫུ་འཕྲུལ་མཐུ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་
Terdzo-PA-071Rig 'dzin rdzu 'phrul mthu chen rdo rje gro lodBla ma'i thugs sgrub bar chad kun selརིག་འཛིན་རྫུ་འཕྲུལ་མཐུ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་
Terdzo-PHA-001Gu ru drag po mthing gaགུ་རུ་དྲག་པོ་མཐིང་ག་
Terdzo-PHA-002Gu ru drag po mthing gaགུ་རུ་དྲག་པོ་མཐིང་ག་
Terdzo-PHA-003Gu ru drag po mthing gaགུ་རུ་དྲག་པོ་མཐིང་ག
Terdzo-PHA-004Gu ru drag po mthing gaགུ་རུ་དྲག་པོ་མཐིང་ག་
Terdzo-PHA-005Gu ru drag po mthing gaགུ་རུ་དྲག་པོ་མཐིང་ག་
Terdzo-PHA-006Gu ru drag po mthing gaགུ་རུ་དྲག་པོ་མཐིང་ག་
Terdzo-PHA-007Gu ru drag po mthing gaགུ་རུ་དྲག་པོ་མཐིང་ག་
Terdzo-PHA-008Gu ru drag po mthing gaགུ་རུ་དྲག་པོ་མཐིང་ག་
Terdzo-PHA-009Gro lod gsang sgrub gdug pa kun 'dulགྲོ་ལོད་གསང་སྒྲུབ་གདུག་པ་ཀུན་འདུལ་
Terdzo-PHA-010Gro lod gsang sgrub gdug pa kun 'dulགྲོ་ལོད་གསང་སྒྲུབ་གདུག་པ་ཀུན་འདུལ་
Terdzo-PHA-011Gro lod gsang sgrub gdug pa kun 'dulགྲོ་ལོད་གསང་སྒྲུབ་གདུག་པ་ཀུན་འདུལ་
Terdzo-PHA-013Bka' brgyad bde gshegs 'dus paབཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་
Terdzo-PHA-014Bka' brgyad bde gshegs 'dus paབཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་
Terdzo-PHA-015Bka' brgyad bde gshegs 'dus paབཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་
Terdzo-PHA-016Bka' brgyad bde gshegs 'dus paབཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་
Terdzo-PHA-017Bka' brgyad bde gshegs 'dus paབཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་
Terdzo-PHA-018Bka' brgyad bde gshegs 'dus paབཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་
Terdzo-PHA-019Bka' brgyad bde gshegs 'dus paབཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་
Terdzo-PHA-020Bka' brgyad bde gshegs 'dus paབཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་
Terdzo-PHA-021Bka' brgyad bde gshegs 'dus paབཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་
Terdzo-PHA-022Bka' brgyad bde gshegs 'dus paབཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་
Terdzo-PHA-023Bka' brgyad bde gshegs 'dus paབཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་
Terdzo-PHA-024Bka' brgyad bde gshegs 'dus paབཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་
Terdzo-PHA-025Bka' brgyad bde gshegs 'dus paབཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་
Terdzo-PHA-026Bka' brgyad bde gshegs 'dus paབཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་
Terdzo-PHA-027Bka' brgyad bde gshegs 'dus paབཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་
Terdzo-PHA-028Bka' brgyad bde gshegs 'dus paབཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་
Terdzo-PHA-029Bka' brgyad bde gshegs 'dus paབཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་
Terdzo-PHA-030Bka' brgyad bde gshegs 'dus paབཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་
Terdzo-PHA-031Bka' brgyad bde gshegs 'dus paབཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་
Terdzo-PHA-032Bka' brgyad bde gshegs 'dus paབཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་
Terdzo-PHA-033Bka' brgyad bde gshegs 'dus paབཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་
Terdzo-PHA-034Bka' brgyad bde gshegs 'dus paབཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་
Terdzo-PHI-001Bla ma'i thugs sgrub yang snying 'dus paབླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་འདུས་པ་
Terdzo-PHI-002Bla ma'i thugs sgrub yang snying 'dus paབླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་འདུས་པ་
Terdzo-PHI-006Bka' brgyad bde gshegs yongs 'dusབཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་ཡོངས་འདུས་
Terdzo-PHI-007Bka' brgyad bde gshegs yongs 'dusབཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་ཡོངས་འདུས་
Terdzo-PHI-008Bka' brgyad bde gshegs yongs 'dusབཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་ཡོངས་འདུས་
Terdzo-PHI-009Gu ru drag po ye shes rab 'barགུ་རུ་དྲག་པོ་ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་
Terdzo-PHI-010Gu ru drag po ye shes rab 'barགུ་རུ་དྲག་པོ་ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་
Terdzo-PHI-011Gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skorགནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་
Terdzo-PHI-012Gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skorགནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་
Terdzo-PHI-013Gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skorགནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་
Terdzo-PHI-014Gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skorགནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་
Terdzo-PHI-015Gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skorགནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་
Terdzo-PHI-016Gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skorགནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་
Terdzo-PHI-017Gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skorགནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་
Terdzo-PHI-018Gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skorགནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་
Terdzo-PHI-019Gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skorགནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་
Terdzo-PHI-020Gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skorགནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་
Terdzo-PHI-021Gtum po dregs pa kun 'dulགཏུམ་པོ་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་
Terdzo-PHI-022Gtum po dregs pa kun 'dulགཏུམ་པོ་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་
Terdzo-PHI-023Bla ma'i thugs sgrub bar chad kun selབླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་
Terdzo-PHI-024Sha brgya zan brgya'i gto chogཤ་བརྒྱ་ཟན་བརྒྱའི་གཏོ་ཆོག་
Terdzo-PHI-025Sha brgya zan brgya'i gto chogཤ་བརྒྱ་ཟན་བརྒྱའི་གཏོ་ཆོག་
Terdzo-PHI-026Rtsa gsum rig 'dzin srog sgrubརྩ་གསུམ་རིག་འཛིན་སྲོག་སྒྲུབ་
Terdzo-PHI-029Gtum po dregs pa kun 'dulགཏུམ་པོ་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་
Terdzo-PHI-030Thugs kyi rdo rje'i dgongs gterཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་དགོངས་གཏེར་
Terdzo-PHI-031Thugs kyi rdo rje'i dgongs gterཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་དགོངས་གཏེར་
Terdzo-PHI-032Thugs kyi rdo rje'i dgongs gterཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་དགོངས་གཏེར་
Terdzo-PHI-033Thugs kyi rdo rje'i dgongs gterཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་དགོངས་གཏེར་
Terdzo-PHI-034Thugs kyi rdo rje'i dgongs gterཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་དགོངས་གཏེར་
Terdzo-PHI-035Rwa srung dug khrag bum thang maརྭ་སྲུང་དུག་ཁྲག་བུམ་ཐང་མ་
Terdzo-PHI-036Rwa srung lcags sdong maརྭ་སྲུང་ལྕགས་སྡོང་མ་
Terdzo-PHI-037Rdzas srungརྫས་སྲུང་
Terdzo-PHI-038Rwa srung bum lcagsརྭ་སྲུང་བུམ་ལྕགས་
Terdzo-PHI-039Rwa srung bum lcagsརྭ་སྲུང་བུམ་ལྕགས་
Terdzo-PHI-040Rwa dong snyan brgyudརྭ་དོང་སྙན་བརྒྱུད་
Terdzo-PHI-041'go ba'i lha lngas skyob pa'i gdams paའགོ་བའི་ལྷ་ལྔས་སྐྱོབ་པའི་གདམས་པ་
Terdzo-PHI-042'go ba'i lha lngas skyob pa'i gdams paའགོ་བའི་ལྷ་ལྔས་སྐྱོབ་པའི་གདམས་པ་
Terdzo-PHI-043'go ba'i lha lngas skyob pa'i gdams paའགོ་བའི་ལྷ་ལྔས་སྐྱོབ་པའི་གདམས་པ་
Terdzo-PHI-044'go ba'i lha lngas skyob pa'i gdams paའགོ་བའི་ལྷ་ལྔས་སྐྱོབ་པའི་གདམས་པ་
Terdzo-PHI-053Bla ma dgongs pa 'dus paབླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་
Terdzo-PHI-054Bla ma dgongs pa 'dus paབླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་
Terdzo-PHI-055Gu ru drag po me rlung 'khyil baགུ་རུ་དྲག་པོ་མེ་རླུང་འཁྱིལ་བ་
Terdzo-PHI-056Rta mgrin gsang ba 'dus paརྟ་མགྲིན་གསང་བ་འདུས་པ་
Terdzo-PHI-057Gu ru drag po ye shes rab 'barགུ་རུ་དྲག་པོ་ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་
Terdzo-PHI-058Gu ru drag po ye shes rab 'barགུ་རུ་དྲག་པོ་ཡེ་ཤེས་རབ་འབར
Terdzo-PHI-059Gu ru drag po ye shes rab 'barགུ་རུ་དྲག་པོ་ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་
Terdzo-PHI-060Gu ru drag po ye shes rab 'barགུ་རུ་དྲག་པོ་ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་
Terdzo-PHI-061Gu ru drag po ye shes rab 'barགུ་རུ་དྲག་པོ་ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་
Terdzo-PHI-062Gu ru drag po ye shes rab 'barགུ་རུ་དྲག་པོ་ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་
Terdzo-PHI-063Gu ru drag po ye shes rab 'barགུ་རུ་དྲག་པོ་ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་
Terdzo-PHI-064Gu ru drag po ye shes rab 'barགུ་རུ་དྲག་པོ་ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་
Terdzo-PHI-065Gu ru drag po ye shes rab 'barགུ་རུ་དྲག་པོ་ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་
Terdzo-PHI-066Gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skorགནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་