Terdzo-KI-008Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user. 
Terdzo-KI-008.pdf

Click the picture above to view the Shechen manuscript.

ཕུར་པ་ཡང་གསང་སྤུ་གྲིའི་བརྒྱུད་འདེབས་

phur pa yang gsang spu gri'i brgyud 'debs

by  གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་ (Terdak Lingpa Gyurme Dorje)
revealed by  གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ (Guru Chökyi Wangchuk)
in cycle  ཕུར་པ་ཡང་གསང་སྤུ་གྲི་ (Phur pa yang gsang spu gri)
Volume 31 (ཀི) / Pages 301-302 / Folios 1a1 to 1b2

[edit]

ཕུར་པ་ཡང་གསང་སྤུ་གྲིའི་བརྒྱུད་འདེབས་ནི། ཀུན་བཟང་རིགས་ལྔ་རིག་འཛིན་རྡོ་རྗེ་ཆོས། །ལས་ཀྱི་དབང་ཆེན་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །མཁར་ཆེན་མཚོ་རྒྱལ་གཏེར་སྟོན་ཆོས་དབང་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདུད་དཔུང་འཇོམས་པར་ཤོག །མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ་དྭགས་སྟོན་གཉན་སྟོན་དང་། །སེ་ལྡིང་ཡབ་སྲས་ཆོས་སྐུ་འོད་ཟེར་ཞབས། །དཔལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདུད་དཔུང་འཇོམས་པར་ཤོག །རིག་འཛིན་ལེགས་ལྡན་ཞབས་དང་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་། །དབང་ཕྱུག་རབ་བརྟན་བསོད་ནམས་མཆོག་ལྡན་དཔལ། །འཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་གཏེར་བརྒྱུད་དང་པོ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདུད་དཔུང་འཇོམས་པར་ཤོག །པད་གླིང་རྒྱལ་བ་དོན་གྲུབ་རང་གྲོལ་མཚན། །བསྟན་འཛིན་གྲགས་པ་མདོ་སྔགས་བསྟན་འཛིན་བཟང་། །ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་གཏེར་བརྒྱུད་གཉིས་པ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདུད་དཔུང་འཇོམས་པར་ཤོག །ཁ་སྐོང་། བརྒྱུད་སྲོལ་ཀུན་འདུས་གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ། །རིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་ཀློང་ཡངས་འོད་གསལ་ཞབས། །མཆོག་སྤྲུལ་པད་དབང་ཁྲི་ཆེན་པད་རྒྱལ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདུད་དཔུང་འཇོམས་པར་ཤོག །འཕྲིན་ལས་ཆོས་སྒྲོན་སངས་རྒྱས་ཀུན་དགའི་མཚན། །ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་པའི་སྲོག་འཛིན་འཇམ་པའི་དབྱངས། །འཕྲིན་ལས་ཡོངས་གྲུབ་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདུད་དཔུང་འཇོམས་པར་ཤོག །བརྒྱུད་འདེབས་ཁ་སྐོང་གུ་ཎས་སོ། །གཞི་དུས་ཏིང་འཛིན་གསུམ་གྱི་རོལ་པ་ལས། །དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་གྱི་རྣམ་པར་ཡོངས་ཤར་བས། །སྒོ་གསུམ་ལས་ཉོན་མུན་པ་དབྱིངས་སྦྱངས་ནས། །འབྲས་བུ་སྐུ་གསུམ་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །ཅེས་པའང་རྒྱལ་ཁམས་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེས་སོ།།


Footnotes[edit]

Other Information[edit]

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).