Gu ru chos kyi dbang phyug


གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་
gu ru chos kyi dbang phyug

Guru Chökyi Wangchuk

RTZ Guru Chowang.jpg
Tertön name
Second Terton King  གཏེར་སྟོན་རྒྱལ་པོ་གཉིས་པ་
Other names
 • གུ་རུ་ཆོས་དབང་
 • gu ru chos dbang
Dates
Birth:   1212
Death:   1270
Place of birth:   lho brag
Tibetan date of birth
Gender:   Male
Element:   Water
Animal:   Monkey
Rab Jyung:   4
About
Religious Affiliations
Nyingma
Is emanation of
Khri srong lde'u btsan · Nyangral Nyima Özer
Has following emanations
Jamyang Khyentse Wangpo
Teachers
sa skya paN+Di ta
Students
jo mo sman mo · sman lung pa mi bskyod rdo rje · Yar klungs sprul sku
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P326
Treasury of Lives Link
http://treasuryoflives.org/biographies/view/Guru-Chowang/5588
Himalayan Art Resources Link or Other Art Resource
http://www.himalayanart.org/search/set.cfm?setID=3254
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ (gu ru chos kyi dbang phyug)

Page #s for bio of this person: 436 to 442

Folio #s for bio of this person: 48b5 to 51b2

སྣ་ཐག་སས་བྱས་ཧོར་དམག་བོད་དུ་འོང༔ ངན་སོང་ཟེར་ཡང་དེ་འདྲའི་སྡུག་བསྔལ་མེད༔ མི་ལ་སྲིད་བཅད་སྲིད་སྲུང་མང་དུ་ཡོད༔ སེམས་ཅན་ས་འོག་ནོན་པའི་དུས་ཙམ་ན༔ གནམ་སྐས་མཁར་ཆུར་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང༔ གཏེར་སྟོན་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ཅེས་བྱ་འབྱུང༔ ཞེས་པའི་གཏེར་སྟོན་རྒྱལ་པོ་ལྔ་དང་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་གསུམ་དུ་གྲགས་པ་ལས་གཉིས་པ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ནི། ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་ཉིད་མངའ་བདག་ཉང་རིན་པོ་ཆེ་ནས་འབྲས་བུའི་མཐར་སོན་ཏེ་མ་ཆགས་པདྨ་ཅན་དུ་སངས་རྒྱས་པའི་གསུང་གི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་བསྟན་པ་སྟེ། ལྷོ་བྲག་ཏུ་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་གི་དུས་ནས་ནུས་པ་ཅན་བར་མ་ཆད་དུ་བྱོན་པའི་གདུང་རིགས་ཡབ་སྤང་སྟོན་གྲུབ་པའི་སྙིང་པོ་དང་། ཡུམ་མཁའ་འགྲོའི་རྒྱུད་པ་དཀར་བཟའ་མགོན་སྐྱིད་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་སྤྲེལ་ལོ་དཔྱིད་ཟླ་ར་བའི་ཚེས་བཅོ་ལྔའི་ཉི་ཤར་ལ་ངོ་མཚར་བའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་དང་བཅས་ཏེ་སྐུ་བལྟམས། སྐབས་དེར་མཚན་བརྗོད་གསེར་གྱི་བྲི་ཞིང་ཡོད་པའི་ཚིགས་མཚམས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་ལྟར་མཚན་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ཏུ་གསོལ། འབྲི་གུང་སྐྱོབ་པ་དང་ཞང་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་གྲུབ་ཆེན་མང་པོས་སྲས་ཁྱད་པར་ཅན་འབྱུང་བའི་ལུང་བསྟན་སྔོན་ནས་ཡབ་ལ་གནང་བར་འདུག །དགུང་ལོ་བཞི་པ་ནས་འབྲི་ཀློག་གི་དབུ་བརྩམ་རིག་པའི་གནས་མཐའ་དག །བོན་གྱི་གཞུང་ཆེན་དང་མདོས་གཞུང་ཆེན་མོ་ཡན་ཆད་ཐོས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མཛད། ཡབ་དང་མངའ་བདག་འགྲོ་མགོན་མཚུར་སྟོན་ཡབ་སྲས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་གསར་རྙིང་གི་བླ་མ་མང་པོ་བསྟེན་ནས་མདོ་དང་གསང་སྔགས་གསར་རྙིང་། བཀའ་གཏེར་གྱི་སྨིན་གྲོལ་དང་བཤད་རྒྱུན། ཞི་བྱེད་གཅོད་ཡུལ་ཆོས་དྲུག་ཕྱག་རྫོགས་ལ་སོགས་པའི་གདམས་ངག་མཐའ་ཡས་པ་གསན། བར་བར་དུ་སོ་སོའི་བསྙེན་སྒྲུབ་སོགས་ཉམས་བཞེས་བརྒྱུད་མར་གནང་། དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་པར་ཉམས་སྣང་ལ་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མས་ཤེལ་མཁར་ཞིག་གི་རྩེར་ཁྲིད་པས་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་དང་མཇལ། དེར་མཁའ་འགྲོ་མ་གདོང་པ་བཞི་པ་ཞིག་འདུག་པའི་ཞལ་བཞི་ནས་བསྟན་པ་སྤེལ་ཞིང་གདུལ་དཀའ་འདུལ་བའི་ལུང་བསྟན་ཐོབ། དགུང་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་པར་ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་ལས་སེམས་བསྐྱེད་དང་ཆོས་འབྲེལ་གསན་པའི་སྐབས་མནལ་ལམ་དུ་རྒྱ་ནག་རི་བོ་རྩེ་ལྔར་འཇམ་དཔལ་དང་མཇལ་ནས་གདམས་ངག་ཁྱད་པར་ཅན་གསུངས་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པའི་ངེས་ཤེས་རྙེད། གྲ་པ་མངོན་ཤེས་ཀྱི་གཏེར་མ་ཁ་བྱང་ཞིག་རིམ་པར་བརྒྱུད་ནས་ཕྱག་ཏུ་འབྱོར་པ་ལ་བརྟེན། དགུང་ལོ་ཉེར་གཉིས་པར་ལ་ཡག་ཉིན་གྱི་ལུང་པ་གནམ་སྐས་ཅན་ནས་ཡང་བྱང་བླངས། གཏེར་སྲུང་ཀླུ་བདུད་མགོ་དགུ་དང་། ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་ཡུམ་གྱི་ཆ་བྱད་ཅན་གཉིས་ཀྱིས་ལྡེའུ་མིག་གཏད། ཀེའུ་ཚང་གི་སྒོ་ཕྱེས་པས་གཏེར་བཅུད་བྱ་རྒོད་ཁྱུང་ཙམ་པ་ཞིག་བྱུང་བ་ལ་ཞོན་ནས་གནམ་རིམ་པ་བཅུ་གསུམ་གྱི་སྟེང་འཇའ་འོད་འཁྱིལ་བའི་གུར་ཁང་དུ་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ཞལ་མཇལ་ཏེ་རིག་པ་རྩལ་གྱི་དབང་ཐོབ། བདུད་རྩིའི་བུམ་པ་གནང་། སླར་གཏེར་བྱང་ལྟར་སྒོ་ཕྱེས་པས་ཁྲོ་ཆུའི་ཀླུ་བདུད་མགོ་དགུའི་གཟུགས་ཁྲུ་གང་པ་དང་ཟངས་ཀྱི་གྭའུ་གཉིས་སྤྱན་དྲངས་པའི་ཀླུ་གཟུགས་ཀྱི་ནང་ནས་གདམས་ངག་སྐོར་བཞི། གྭའུའི་ནང་ནས་མན་ངག་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བྱོན། ཡབ་ཀྱང་ཆོས་གཏེར་འཁྲུལ་མེད་ལ་ཐུགས་ཆེས་ནས་བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་ལ་ཉམས་ལེན་མཐར་ཕྱིན་དགོས་པ་དང་ལས་ཚོགས་རིགས་ཁྱབ་བརྡལ་དུ་མི་སྤེལ་བའི་ཞལ་གདམས་གནང་། མངའ་བདག་འགྲོ་མགོན་ནས་ཀྱང་ལེགས་སོ་བསྩལ། འདིས་ཐོག་དྲངས་པའི་གཏེར་ཁ་ཆེན་པོ་བཅོ་བརྒྱད་ཐུགས་གཏེར་དང་བཅུ་དགུ་བཞེས་པའི་སྡོམ་ནི། གནམ་སྐས་ཅན་དང་བྲག་དམར་རྟ་མགྲིན་ཞབས། །མོན་ཁ་སྟེང་དང་རྟ་མགྲིན་དབེན་རྩའི་སྒོ། །མཁོ་ཡི་གཤིན་དམར་རྟ་མགྲིན་སྒྲོམ་ཚེས་ལ། །སྲས་མཁའ་སྐྱ་བོ་ཕུག་རིང་ཕྱག་མཐེབ་མ། །བསམ་ཡས་ཨཱརྻ་ལྕགས་ཕུར་མོན་བུམ་ཐང་། །རྩིས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་རོང་བྲག་ཧ་བོ་གངས། །རང་གབ་དོན་གྱི་གཏེར་དང་བཅས་པ་སྟེ། །ལས་འཕྲོའི་དབང་གིས་ཆོས་དབང་བདག་དང་མཇལ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །མནལ་ལམ་རྟ་དཀར་མ་དང་ཞྭ་ནག་མ་སོགས་ལས་གསལ་བ་ལྟར་སྔ་ཕྱིར་དག་པའི་སྣང་བར་རྔ་ཡབ་པདྨ་འོད་དུ་ཕེབས་ནས་ཨོ་རྒྱན་རིག་འཛིན་འདུས་པའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྒྲུབ་ཆེན་མཛད་ཅིང་དབང་དང་གདམས་ངག་ལུང་བསྟན་བསླབ་བྱ་མཐའ་ཡས་པ་བསྩལ། སྐུའི་བཀོད་པ་དྲུག་གཅིག་ཆར་དུ་བསྟན་པ་དང་། ནམ་མཁའ་ལ་འཕུར་བ་དང་། རྡོ་ལ་ཕྱག་ཞབས་ཀྱི་རྗེས་གྲངས་མེད་པ་འཇོག་པ་སོགས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་བཀོད་པ་དུ་མ་བསྟན་པས་རྙིང་མ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ཀུན་མཁྱེན་འཕགས་འོད་ཆོས་འོད་བུ་སྟོན་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་ཀྱིས་ཀྱང་། གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ནི་འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བའི་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའོ་ཞེས་བསྔགས་པར་མཛད། ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་གི་ཕྱི་མ་ལྷའི་བུ་འོད་མཐའ་ཡས་ནས་མངའ་བདག་ཉང་རལ་བར་གྱི་སྐྱེ་བ་བཅུ་གསུམ་ཐ་ལེར་དྲན། བརྒྱ་བྱིན་དང་ལྷའི་བུ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་མཆོད་བསྟོད་ཕུལ། བོད་ཀྱི་ལྷ་འདྲེ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བླ་མར་བཀུར་ཞིང་སྙན་གྲགས་ཀྱིས་འཇིག་རྟེན་གཡོས། ཚོང་དུས་འགུར་མོ་དང་བསམ་འགྲུབ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཁང་གཉིས་བཞེངས། ལྷ་སའི་ཇོ་ཤཱཀ་དང་མཚུངས་པའི་ཐུབ་པའི་དབང་པོའི་སྣང་བརྙན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་རི་བཏང་བཟུང་ནས་སྤྱན་དྲངས་པ། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེས་ཧ་བོའི་གངས་ལ་སྦས་པ་དེ་གཏེར་ཆེན་འདི་ཉིད་ཀྱིས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་ལ་ཡག་གུ་རུ་ལྷ་ཁང་དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ་ནས་གདན་སའི་གཙོ་བོར་མཛད། དེ་སྐབས་སུ་བྱོན་པའི་བོད་ཡུལ་བླ་ཆེན་མི་ཆེན་རིས་སུ་མ་ཆད་པས་ཞབས་ལ་གཏུགས། ལང་གྲོའི་རྣམ་འཕྲུལ་པདྨ་དབང་ཆེན་དང་གཉལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར་སོགས་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་སྲས་བརྒྱད་བར་མ་ཆད་པ་བྱོན་ཅིང་། ཁྱད་པར་སློབ་རྒྱུད་ཀྱི་གཙོ་བོ་སྨན་ལུང་པ་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ་ཞེས་སྔ་འགྱུར་བཀའ་གཏེར་ཀུན་ལ་མཁས་པ་ཆེན་པོར་གྱུར་པ་དེ་དང་། བལ་པོ་བྷ་རོ་གཙུག་འཛིན་དང་། སྣོད་ལྡན་གྱི་བུ་དགུ། ཀཿཐོག་པ་མ་ཎི་རིན་ཆེན་ཞེས་སྐུ་ལུས་མ་སྤངས་པར་དག་པའི་ཞིང་དུ་གཤེགས་པ་དེ་ཉིད་སོགས་གྲུབ་པའི་གོ་འཕང་མཐོན་པོར་གཤེགས་པའི་སློབ་བརྒྱུད་རྣམས་ཀྱིས་འཕགས་བལ་དང་བོད་ཁམས་མཐའ་དབུས་ཀུན་དུ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཕྲིན་ལས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ཟབ་ཆོས་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་བའི་རྒྱུན་ད་ལྟའི་བར་ཟམ་མ་ཆད་པར་བཞུགས་ཤིང་དེ་ལྟ་བུའི་རྨད་དུ་བྱུང་་་་་་་བའི་མཛད་པ་ཆེན་པོ་མཐར་ཕྱིན་ནས་དགུང་ལོ་ང་དགུ་པ་ལ་ལྟས་དང་ཆོ་འཕྲུལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བསྟན་ཏེ་པདྨ་འོད་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོར་གཤེགས་སོ། །དུས་དེ་ཙམ་ན་སྔགས་པ་གཉིས་ལམ་དུ་འདྲི་རྨེད་བྱེད་པ་ནའང་ཁྱེད་ཅག་གཏེར་ཁ་གོང་འོག་གང་གི་ལུགས་ཡིན་ཟེར་བའི་ཟབ་གཏེར་གྱི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོར་གྱུར་པའོ། །དེ་ལྟར་གྲུབ་ཐོབ་གཏེར་སྟོན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་རྒྱས་པ་རྗེ་རང་གི་གསུང་ལུང་རྒྱུན་བཅས་བཞུགས་པ་དང་། སྙིང་པོ་ལྟ་བུ་རྙིང་རྒྱུད་དཀར་ཆག་དག་ཏུ་གསལ་བ་ལས་འདིར་ས་བོན་ཙམ་ཞིག་སྨོས་པ་ཡིན་ཅིང་། གཏེར་ཁ་ཆེན་པོ་བཅོ་བརྒྱད་ཞལ་ཕྱེས་པའི་ནང་ནས། བླ་མ་གསང་འདུས་སོགས་བླ་སྒྲུབ་སྐོར་ལྔ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡང་སྙིང་འདུས་པ། འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས། རྫོགས་ཆེན་སངས་རྒྱས་མཉམ་སྦྱོར། བཀའ་བརྒྱད་གསང་རྫོགས། འཆར་ཁ་གནམ་སྐས་མ། རྟ་མགྲིན་ནག་པོ། ཡང་དག་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོ། གཏུམ་པོ་སེང་སྒྲོག །ཕུར་པ་སྤུ་གྲི །སྔགས་རྒོད་ལོཀྟྲི། དཔལ་མགོན་མ་ནིང་། གཞན་ཡང་གཏེར་ཕྲན་དང་གསུང་འབུམ་གྱི་སྐོར་ཅི་རིགས་པ་བཅས་དངོས་ཅག་ལྟ་བུས་ཀྱང་འབད་པ་དུ་མས་བཙལ་ཏེ་ཞུས་ཤིང་བསྙེན་སྒྲུབ་ཅི་རིགས་པའང་བགྱིས་པ་ལགས་ན། གཏེར་ཁ་གོང་འོག་འདི་དག་གཏེར་ཁ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བ་ལྟ་བུར་གྱུར་པས་རྙིང་བསྟན་འཛིན་པ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་གསན་བཞེས་འཆད་སྤེལ་སྒོམ་སྒྲུབ་སོགས་ལ་ཐུགས་གཞོལ་བས་བསྟན་པའི་མེ་རོ་གསོ་བར་ཅི་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ལགས།

sna thag sas byas hor dmag bod du 'ong:_ngan song zer yang de 'dra'i sdug bsngal med:_mi la srid bcad srid srung mang du yod:_sems can sa 'og non pa'i dus tsam na:_gnam skas mkhar chur sbas pa'i gter kha 'di:_mi bzhag 'don pa'i rtags de bstan nas 'byung:_gter ston chos kyi dbang phyug ces bya 'byung:_zhes pa'i gter ston rgyal po lnga dang mchog gi sprul sku gsum du grags pa las gnyis pa gu ru rin po che chos kyi dbang phyug ni/_chos rgyal khri srong lde'u btsan nyid mnga' bdag nyang rin po che nas 'bras bu'i mthar son te ma chags pad+ma can du sangs rgyas pa'i gsung gi rnam 'phrul du bstan pa ste/_lho brag tu chos rgyal khri srong gi dus nas nus pa can bar ma chad du byon pa'i gdung rigs yab spang ston grub pa'i snying po dang /_yum mkha' 'gro'i rgyud pa dkar bza' mgon skyid gnyis kyi sras su sprel lo dpyid zla ra ba'i tshes bco lnga'i nyi shar la ngo mtshar ba'i cho 'phrul chen po dang bcas te sku bltams/_skabs der mtshan brjod gser gyi bri zhing yod pa'i tshigs mtshams kyi rten 'brel ltar mtshan chos kyi dbang phyug tu gsol/_'bri gung skyob pa dang zhang rin po che sogs grub chen mang pos sras khyad par can 'byung ba'i lung bstan sngon nas yab la gnang bar 'dug_/dgung lo bzhi pa nas 'bri klog gi dbu brtsam rig pa'i gnas mtha' dag_/bon gyi gzhung chen dang mdos gzhung chen mo yan chad thos pa dpag tu med pa mdzad/_yab dang mnga' bdag 'gro mgon mtshur ston yab sras gtso bor gyur pa'i gsar rnying gi bla ma mang po bsten nas mdo dang gsang sngags gsar rnying /_bka' gter gyi smin grol dang bshad rgyun/_zhi byed gcod yul chos drug phyag rdzogs la sogs pa'i gdams ngag mtha' yas pa gsan/_bar bar du so so'i bsnyen sgrub sogs nyams bzhes brgyud mar gnang /_dgung lo bcu gsum par nyams snang la rje btsun sgrol mas shel mkhar zhig gi rtser khrid pas rdo rje sems dpa' dang mjal/_der mkha' 'gro ma gdong pa bzhi pa zhig 'dug pa'i zhal bzhi nas bstan pa spel zhing gdul dka' 'dul ba'i lung bstan thob/_dgung lo bco brgyad par sa skya paN chen las sems bskyed dang chos 'brel gsan pa'i skabs mnal lam du rgya nag ri bo rtse lngar 'jam dpal dang mjal nas gdams ngag khyad par can gsungs pas chos thams cad thob pa'i nges shes rnyed/_gra pa mngon shes kyi gter ma kha byang zhig rim par brgyud nas phyag tu 'byor pa la brten/_dgung lo nyer gnyis par la yag nyin gyi lung pa gnam skas can nas yang byang blangs/_gter srung klu bdud mgo dgu dang /_ye shes mkha' 'gro yum gyi cha byad can gnyis kyis lde'u mig gtad/_ke'u tshang gi sgo phyes pas gter bcud bya rgod khyung tsam pa zhig byung ba la zhon nas gnam rim pa bcu gsum gyi steng 'ja' 'od 'khyil ba'i gur khang du sangs rgyas rdo rje sems dpa'i zhal mjal te rig pa rtsal gyi dbang thob/_bdud rtsi'i bum pa gnang /_slar gter byang ltar sgo phyes pas khro chu'i klu bdud mgo dgu'i gzugs khru gang pa dang zangs kyi gwa'u gnyis spyan drangs pa'i klu gzugs kyi nang nas gdams ngag skor bzhi/_gwa'u'i nang nas man ngag brgya rtsa brgyad byon/_yab kyang chos gter 'khrul med la thugs ches nas bla rdzogs thugs gsum la nyams len mthar phyin dgos pa dang las tshogs rigs khyab brdal du mi spel ba'i zhal gdams gnang /_mnga' bdag 'gro mgon nas kyang legs so bstsal/_'dis thog drangs pa'i gter kha chen po bco brgyad thugs gter dang bcu dgu bzhes pa'i sdom ni/_gnam skas can dang brag dmar rta mgrin zhabs/_/mon kha steng dang rta mgrin dben rtsa'i sgo/_/mkho yi gshin dmar rta mgrin sgrom tshes la/_/sras mkha' skya bo phug ring phyag mtheb ma/_/bsam yas Ar+Ya lcags phur mon bum thang /_/rtsis kyi lha khang rong brag ha bo gangs/_/rang gab don gyi gter dang bcas pa ste/_/las 'phro'i dbang gis chos dbang bdag dang mjal/_/zhes gsungs pa ltar ro/_/mnal lam rta dkar ma dang zhwa nag ma sogs las gsal ba ltar snga phyir dag pa'i snang bar rnga yab pad+ma 'od du phebs nas o rgyan rig 'dzin 'dus pa'i tshogs dang bcas pa rnams kyis sgrub chen mdzad cing dbang dang gdams ngag lung bstan bslab bya mtha' yas pa bstsal/_sku'i bkod pa drug gcig char du bstan pa dang /_nam mkha' la 'phur ba dang /_rdo la phyag zhabs kyi rjes grangs med pa 'jog pa sogs rdzu 'phrul gyi bkod pa du ma bstan pas rnying ma tsam du ma zad/_kun mkhyen 'phags 'od chos 'od bu ston rin po che sogs kyis kyang /_gu ru chos kyi dbang phyug ni 'gran zla dang bral ba'i grub thob chen po'o zhes bsngags par mdzad/_chos rgyal khri srong gi phyi ma lha'i bu 'od mtha' yas nas mnga' bdag nyang ral bar gyi skye ba bcu gsum tha ler dran/_brgya byin dang lha'i bu rnams kyis kyang mchod bstod phul/_bod kyi lha 'dre thams cad kyis bla mar bkur zhing snyan grags kyis 'jig rten g.yos/_tshong dus 'gur mo dang bsam 'grub bde ba chen po'i lha khang gnyis bzhengs/_lha sa'i jo shAka dang mtshungs pa'i thub pa'i dbang po'i snang brnyan 'phags pa klu sgrub kyis ri btang bzung nas spyan drangs pa/_gu ru rin po ches ha bo'i gangs la sbas pa de gter chen 'di nyid kyis spyan drangs te la yag gu ru lha khang du bzhugs su gsol nas gdan sa'i gtso bor mdzad/_de skabs su byon pa'i bod yul bla chen mi chen ris su ma chad pas zhabs la gtugs/_lang gro'i rnam 'phrul pad+ma dbang chen dang gnyal nyi ma 'od zer sogs khyad par can gyi sras brgyad bar ma chad pa byon cing /_khyad par slob rgyud kyi gtso bo sman lung pa mi bskyod rdo rje zhes snga 'gyur bka' gter kun la mkhas pa chen por gyur pa de dang /_bal po b+ha ro gtsug 'dzin dang /_snod ldan gyi bu dgu/_kaHthog pa ma Ni rin chen zhes sku lus ma spangs par dag pa'i zhing du gshegs pa de nyid sogs grub pa'i go 'phang mthon por gshegs pa'i slob brgyud rnams kyis 'phags bal dang bod khams mtha' dbus kun du thugs rje chen po'i phrin las gtso bor gyur pa'i zab chos rgya cher spel ba'i rgyun da lta'i bar zam ma chad par bzhugs shing de lta bu'i rmad du byung ba'i mdzad pa chen po mthar phyin nas dgung lo nga dgu pa la ltas dang cho 'phrul bsam gyis mi khyab pa bstan te pad+ma 'od kyi pho brang chen por gshegs so/_/dus de tsam na sngags pa gnyis lam du 'dri rmed byed pa na'ang khyed cag gter kha gong 'og gang gi lugs yin zer ba'i zab gter gyi shing rta chen por gyur pa'o/_/de ltar grub thob gter ston thams cad kyi rgyal po 'di nyid kyi sku gsung thugs yon tan phrin las kyi rnam thar rgyas pa rje rang gi gsung lung rgyun bcas bzhugs pa dang /_snying po lta bu rnying rgyud dkar chag dag tu gsal ba las 'dir sa bon tsam zhig smos pa yin cing /_gter kha chen po bco brgyad zhal phyes pa'i nang nas/_bla ma gsang 'dus sogs bla sgrub skor lnga yan lag dang bcas pa/_thugs rje chen po yang snying 'dus pa/_'khor ba dong sprugs/_rdzogs chen sangs rgyas mnyam sbyor/_bka' brgyad gsang rdzogs/_'char kha gnam skas ma/_rta mgrin nag po/_yang dag bde chen snying po/_gtum po seng sgrog_/phur pa spu gri_/sngags rgod lok+t+ri/_dpal mgon ma ning /_gzhan yang gter phran dang gsung 'bum gyi skor ci rigs pa bcas dngos cag lta bus kyang 'bad pa du mas btsal te zhus shing bsnyen sgrub ci rigs pa'ang bgyis pa lags na/_gter kha gong 'og 'di dag gter kha thams cad kyi rtsa ba lta bur gyur pas rnying bstan 'dzin pa chen po rnams kyis kyang gsan bzhes 'chad spel sgom sgrub sogs la thugs gzhol bas bstan pa'i me ro gso bar ci nas gsol ba 'debs pa lags/


List of Cycles Associated with this Person

 1. 'chi med tshe sgrub bu ston gong khug ma (1 of 1 Texts)
 2. Bka' brgyad gsang ba yongs rdzogs (9 of 9 Texts)
 3. Bka' brgyad rang byung rang shar (1 of 19 Texts)
 4. Bla ma gsang ba 'dus pa (20 of 20 Texts)
 5. Dpal phyag na rdo rje gtum po me lce phreng ba (5 of 5 Texts)
 6. Dzam+b+ha la dkar po 'brug zhon gtso rkyang (2 of 2 Texts)
 7. Gshin rje 'char kha nag po (3 of 3 Texts)
 8. Gter kha bdun pa bcud len cong zhi ma (1 of 1 Texts)
 9. Gu ru chos dbang gi zab gter (1 of 1 Texts)
 10. Karma thod phreng rtsal gu ru dar nag ber chen (2 of 2 Texts)
 11. Kha 'bar ma dkar nag khra gsum (2 of 2 Texts)
 12. Khrag 'thung bde gshegs 'dus pa (1 of 12 Texts)
 13. Ma hA gu ru mtsho skyes rdo rje sku gsum rigs 'dus (1 of 6 Texts)
 14. Mar pa'i chos drug sras mkhar ma (1 of 1 Texts)
 15. Pad+ma'i g.yang 'bum (2 of 2 Texts)
 16. Phur pa yang gsang spu gri (19 of 19 Texts)
 17. Rdzogs pa chen po yang ti sangs rgyas mnyam sbyor (3 of 3 Texts)
 18. Sde brgyad 'joms byed lok+t+ri pA la (1 of 2 Texts)
 19. Sgrol dkar tshe sgrub (1 of 1 Texts)
 20. Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang (7 of 70 Texts)
 21. Shug 'bru'i bcud len gzhung zhal shes (1 of 1 Texts)
 22. Smin gling lugs brtan ma bcu gnyis (3 of 3 Texts)
 23. Sngags rgod lok+t+ri pA la (14 of 14 Texts)
 24. Thugs rje chen po 'khor ba dong sprug (5 of 5 Texts)
 25. Thugs rje chen po yang snying 'dus pa (9 of 9 Texts)
 26. Yang dag snying po gser zhun mar me gcig pa (5 of 5 Texts)
 27. Yum ka mtsho rgyal d+hA ki gtsug gi rgyan gcig ma (3 of 3 Texts)

List of Works in the Rinchen Terdzö

 1. གསང་འདུས་བླ་མའི་ལས་བྱང་སྙིང་པོ་རབ་གསལ་ (Vol. 6, Text 1)
 2. བླ་མ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྒྱུན་ཁྱེར་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ (Vol. 6, Text 2)
 3. གུ་རུ་ཆོས་དབང་གི་ཟབ་གཏེར་ལས་བྱོན་པའི་མ་ནིང་གི་རྒྱུན་གཏོར་སོགས་ (Vol. 6, Text 3)
 4. བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་གསང་བ་འདུས་པའི་སྨིན་བྱེད་དབང་བསྐུར་གྱི་ཡི་གེ་རྣམ་དག་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་ (Vol. 6, Text 4)
 5. ལམ་ཁྱེར་གསུམ་གྱི་ཟིན་ཏིག་ (Vol. 6, Text 5)
 6. བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་གསང་བ་འདུས་པའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡི་གེ་ཉུང་གསལ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཡིད་ཀྱི་འདོད་འཇོ་ (Vol. 6, Text 6)
 7. བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་གསང་བ་འདུས་པའི་སྒྲུབ་པ་སྙན་བརྒྱུད་ཞག་བདུན་མའི་ཞལ་ཤེས་གསལ་བྱེད་རིག་འཛིན་ཌཱ་ཀིའི་ཐུགས་ཁྲག་ (Vol. 6, Text 7)
 8. གུར་སྒྲོམ་དཔེའུ་རིས་ (Vol. 6, Text 8)
 9. བླ་མ་གསང་བ་འདུས་པའི་ཟབ་རྒྱ་བརྒྱད་ཀྱི་དང་པོ་བསྒོམ་པའི་གནད་ཟིན་བྲིས་སུ་བགྱིས་པ་ (Vol. 6, Text 9)
 10. ཆོས་དབང་གཏེར་བྱོན་བླ་སྒྲུབ་ཆ་རྐྱེན་རིམ་ལྔའི་ཁྲིད་ཡིག་ཟབ་དོན་སྙིང་པོ་ (Vol. 6, Text 10)
 11. འཆི་མེད་ཚེ་སྒྲུབ་བུ་སྟོན་གོང་ཁུག་མའི་སྐོར་རྣམས་ (Vol. 6, Text 20)
 12. མ་ཧཱ་གུ་རུ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་ལས༔ ལོ་རྒྱུས་སྒྲུབ་པ་དང་བཅས་པ་ (Vol. 8, Text 9)
 13. ཀརྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གུ་རུ་དར་ནག་བེར་ཆེན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ (Vol. 12, Text 1)
 14. གུ་རུ་དར་ནག་བེར་ཆེན་གྱི་བྱིན་རླབས་བྱེད་ཚུལ་ཡང་ཟབ་སྙིང་པོ་ (Vol. 12, Text 2)
 15. བཀའ་བརྒྱད་གསང་བ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་བྱང་བུ་འཇུག་བདེར་བཀོད་པ་མཆོག་གསང་གྲུབ་པའི་བདེ་ལམ་ (Vol. 15, Text 1)
 16. བཀའ་བརྒྱད་གསང་རྫོགས་ལས་བྱང་སྐོང་ཟློག་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་ (Vol. 15, Text 2)
 17. ཆོས་དབང་བཀའ་བརྒྱད་གསང་རྫོགས་སྐོང་ཟློག་འགྲེས་བྱང་ (Vol. 15, Text 3)
 18. བཀའ་བརྒྱད་གསང་བ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་མགྱོགས་དབང་བུམ་པའི་རྒྱ་ཅན་བལྟས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་དཔལ་ཆེན་གསང་ལམ་ (Vol. 15, Text 4)
 19. བཀའ་བརྒྱད་གསང་བ་ཡོངས་རྫོགས་ལས༔ རིམ་ལྔ་གདན་ཐོག་གཅིག་མ་ (Vol. 15, Text 5)
 20. སྒྲུབ་ཆེན་བཀའ་བརྒྱད་གསང་བ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་བསྙེན་ཡིག་དཔལ་ཆེན་ཐུགས་དྲིལ་ (Vol. 15, Text 6)
 21. དུར་ཁྲོད་བརྒྱད་ཀྱི་བྱིན་འབེབ་བཀོལ་བྱང་ (Vol. 16, Text 19)
 22. འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཡང་སྙིང་ (Vol. 16, Text 39)
 23. གཤིན་རྗེ་འཆར་ཁ་ནག་པོའི་ཕྲིན་ལས་ (Vol. 18, Text 16)
 24. འཇོམས་བྱེད་འཆར་ཀ་ནག་པོའི་ཆོ་གའི་ལག་ལེན་ཉུང་ངུ་རྣམ་གསལ་ (Vol. 18, Text 17)
 25. གཤིན་རྗེ་འཆར་ཁ་ནག་པོའི་གདོང་ཟོར་གནམ་ལྕགས་སྤུ་གྲི་འབར་བའི་ཟོར་དབང་གནམ་ལྕགས་འཁོར་ལོ་དང་ཟོར་དབང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་སྐུར་བའི་ཚུལ་གནམ་ལྕགས་ཞུན་ཐིག་ (Vol. 18, Text 18)
 26. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡང་སྙིང་འདུས་པའི་བརྒྱུད་འདེབས་ཐུགས་རྗེ་མཁའ་ཁྱབ་ (Vol. 22, Text 1)
 27. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡང་སྙིང་འདུས་པའི་ལས་བྱང་བལྟས་ཆོག་ཏུ་བསྒྲིགས་པ་བདེ་བ་རབ་འབྱམས་ (Vol. 22, Text 2)
 28. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡང་སྙིང་འདུས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱུན་ཁྱེར་མདོར་བསྡུས་པའི་རིམ་པ་ (Vol. 22, Text 3)
 29. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡང་སྙིང་འདུས་པའི་གནས་ལུང་ཐུགས་རྗེའི་དཔྱང་ཐག་གིས་གཤིན་པོ་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་ཆོ་ག་བདེ་ཆེན་ལམ་སྒྲོན་ (Vol. 22, Text 4)
 30. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡང་སྙིང་འདུས་པ་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ལུང་གི་ཆོ་ག་མདོར་བསྡུས་པ་ཡེ་ཤེས་ལྕགས་ཀྱུ་ (Vol. 22, Text 5)
 31. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡང་སྙིང་འདུས་པའི་གནས་ལུང་བསྡུས་པའི་སྐབས་རིགས་དྲུག་གནས་འདྲེན་མདོར་བསྡུས་སུ་བྱ་བའི་ཚུལ་ (Vol. 22, Text 6)
 32. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡང་སྙིང་འདུས་པའི་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་ཆོ་ག་འགྲོ་བ་ཀུན་འདུལ་ (Vol. 22, Text 7)
 33. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡང་སྙིང་འདུས་པའི་སྒྲུབ་ཆེན་གྱི་ཁོག་དབུབ་གཞན་ཕན་བདུད་རྩིའི་ཆུ་གཏེར་ (Vol. 22, Text 8)
 34. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡང་སྙིང་འདུས་པའི་བསྙེན་ཡིག་འདུས་གསལ་དུ་བཀོད་པ་འབྲེལ་ཚད་གཏན་བདེའི་ས་བོན་ (Vol. 22, Text 9)
 35. རྟ་ནག་ལྕགས་རལ་ཅན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ (Vol. 26, Text 45)
 36. ཆོས་དབང་གཏེར་བྱོན་ཡང་དག་སྙིང་པོའི་སྐོར་ལས༔ ཟབ་གཏེར་ཁ་བྱང་དཀར་ཆག་ (Vol. 27, Text 14)
 37. ཆོ་གའི་སྔོན་འགྲོ་བཀའ་བརྒྱད་གསང་རྫོགས་ལས་ཕྱུང་བ་ (Vol. 27, Text 15)
 38. ཡང་དག་སྙིང་པོའི་ལས་བྱང་ཉུང་གསལ་ (Vol. 27, Text 16)
 39. ཡང་དག་སྙིང་པོའི་བསྙེན་ཡིག་ཉུང་གསལ་ (Vol. 27, Text 17)
 40. ཆོས་དབང་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་བྱོན་ཡང་དག་སྙིང་པོའི་དབང་ཆོག་བདེ་ཆེན་འཇུག་ངོགས་ (Vol. 27, Text 18)
 41. གུ་རུ་སེང་གེ་སྒྲ་སྒྲོག་གི་སྒོས་སྒྲུབ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོའི་གཞུང་མེ་ལྕེ་ཕྲེང་བ་ (Vol. 28, Text 14)
 42. ཕྱག་རྡོར་གཏུམ་པོ་མེ་ལྕེ་ཕྲེང་བ་ཆོས་དབང་ལུགས་ཀྱི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ (Vol. 28, Text 15)
 43. དཔལ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོ་མེ་ལྕེ་ཕྲེང་བའི་ལས་བྱང་ (Vol. 28, Text 16)
 44. ཕྱག་རྡོར་གཏུམ་པོ་མེ་ལྕེ་ཕྲེང་བའི་རྒྱུན་ཁྱེར་ (Vol. 28, Text 17)
 45. ཆོས་དབང་གཏུམ་པོའི་བསྙེན་ཡིག་ཨུཏྤ་ལའི་ཆུན་པོ་ (Vol. 28, Text 18)
 46. བཀའ་བརྒྱད་གསང་བ་ཡོངས་རྫོགས་ལས༔ བདུད་རྩི་སྨན་སྒྲུབ་ཀྱི་ལས་ཚོགས་ (Vol. 30, Text 26)
 47. བཅུད་ལེན་གྱི་ཆོ་ག་མཆོག་ཏུ་ཟབ་པའི་གདམས་པ་ (Vol. 30, Text 30)
 48. བདུད་རྩི་ཤུག་པའི་བཅུད་ལེན་ (Vol. 30, Text 31)
 49. རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ལྟ་ཁྲིད་རྫོང་འཕྲང་ལྟ་དགོངས་ཀྱི་གདམས་པ་སངས་རྒྱས་ངོ་སྤྲོད་ (Vol. 31, Text 7)
 50. ཕུར་པ་ཡང་གསང་སྤུ་གྲིའི་བརྒྱུད་འདེབས་ (Vol. 31, Text 8)
 51. སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་སྔོན་གཏོར་ (Vol. 31, Text 9)
 52. རྡོ་རྗེ་ཕུར་བུ་ཡང་གསང་སྤུ་གྲིའི་ལས་བྱང་ཀུན་བཟང་རོལ་མཚོ་ (Vol. 31, Text 10)
 53. རྗེས་ཆོག་ (Vol. 31, Text 11)
 54. རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་རྒྱུན་གཏོར་ (Vol. 31, Text 12)
 55. གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གི་ཕུར་པ་ཡང་གསང་སྤུ་གྲིའི་རྒྱུན་ཁྱེར་ (Vol. 31, Text 13)
 56. དཔལ་རྡོ་རྗེ་ཕུར་བུའི་དམར་ཆེན་གཏོར་ཟློག་གི་ལས་རིམ་བདུད་འཇོམས་རྣམ་རོལ་ (Vol. 31, Text 14)
 57. སྔགས་དང་བདེན་སྟོབས་ཀྱིས་ཟློག་པ་ (Vol. 31, Text 15)
 58. ཆད་ཐོ་བསྒྲག་པ་ (Vol. 31, Text 16)
 59. དཔལ་རྡོ་རྗེ་ཕུར་བུའི་ཕྲིན་ལས་དགྲ་བགེགས་སྒྲོལ་བའི་མན་ངག་རྡོ་རྗེའི་མེ་ཆར་ (Vol. 31, Text 17)
 60. ཆོས་དབང་ཕུར་པའི་སྨད་ལས་རྡོ་རྗེའི་མེ་ཆར་ལས་ཁོལ་དུ་བྱུང་བ་ (Vol. 31, Text 18)
 61. ལས་བུམ་སྒྲུབ་ཐབས་ (Vol. 31, Text 19)
 62. དཔལ་རྡོ་རྗེ་ཕུར་བུའི་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་རིམ་པ་གསལ་བར་བྱེད་པ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་དགའ་སྟོན་ (Vol. 31, Text 20)
 63. ཆོས་དབང་ཕུར་པ་སྤུ་གྲིའི་སྔགས་བྱང་སོགས་ཉེར་མཁོ་ (Vol. 31, Text 21)
 64. རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་ཡང་གསང་སྤུ་གྲི་འབར་བའི་ལས་བྱང་ཁྱེར་བདེ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཀུན་བཟང་བདེ་ལམ་ (Vol. 31, Text 22)
 65. རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་ཡང་གསང་སྤུ་གྲི་འབར་བའི་ཞི་རྒྱས་ཀྱི་སྦྱིན་སྲེག་གྲུབ་གཉིས་མྱུར་སྦྱིན་ (Vol. 31, Text 23)
 66. རྡོ་རྗེ་ཕུར་བུ་ཡང་གསང་སྤུ་གྲིའི་བསྙེན་ཡིག་རིན་ཆེན་སྙེ་མ་ (Vol. 31, Text 24)
 67. རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་ཡང་གསང་སྤུ་གྲིའི་དབང་བསྐུར་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བཻ་ཌཱུརྱའི་བུམ་བཟང་ (Vol. 31, Text 25)
 68. བཀའ་བརྒྱད་གསང་བ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་བཀའ་སྲུང་དྲེགས་པའི་སྡེ་དཔོན་སུམ་བཅུའི་མཆོད་གསོལ་བསྡུས་པ་ (Vol. 33, Text 24)
 69. ལོཀྟྲིའི་བརྒྱུད་འདེབས་ (Vol. 34, Text 7)
 70. སྔགས་རྒོད་ལོཀྟྲི་པཱ་ལའི་ལས་བྱང་སྙིང་པོའི་དོན་གསལ་ (Vol. 34, Text 8)
 71. དྲང་སྲོང་ཁྲོ་བོའི་བསྟོད་པ་ (Vol. 34, Text 9)
 72. གཏེར་སྲུང་མཆོད་པ་ (Vol. 34, Text 10)
 73. ཉང་དང་ཆོས་དབང་གཏེར་ཁ་གོང་འོག་གཉིས་འདུས་སྔགས་རྒོད་ལོཀྟྲིའི་རྒྱུན་ཁྱེར་ (Vol. 34, Text 11)
 74. དྲང་སྲོང་དྲི་མེད་ལ་ཆུ་གཏོར་འབུལ་བའི་རིམ་པ་ (Vol. 34, Text 12)
 75. སྔགས་རྒོད་ལོཀྟྲི་པཱ་ལའི་སྲུང་ཟློག་གཏོར་ཟོར་ལ་བརྟེན་པའི་ལས་རིམ་བལྟས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་དྲང་སྲོང་དམོད་པའི་ཐོག་མདའ་ (Vol. 34, Text 13)
 76. འགུགས་བྱང་ (Vol. 34, Text 14)
 77. སྔགས་རྒོད་ལོཀྟྲིའི་སྲུང་ཟློག་གསད་པའི་མན་ངག་རྡོ་རྗེའི་ཐོག་འབེབ་ (Vol. 34, Text 15)
 78. འགུགས་པ་རྟ་རྨིག་མ་ (Vol. 34, Text 16)
 79. ལོཀྟྲིའི་སྲུང་ཟློག་གསད་པའི་ལས་ཁྱད་པར་བའམ་དཀྱུས་འགྲེ་ཙམ་ལ་ཐུན་བཞིའི་ངེས་པས་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་སྐབས་རྣམས་སུ་མཁོ་བའི་ཐུན་གཏོར་འབུལ་བ (Vol. 34, Text 17)
 80. སྔགས་རྒོད་ལོཀྟྲི་པཱ་ལའི་འབྱུང་བཞིའི་མཐའ་སྡུད་ལས་སྦྱོར་དྲག་པོའི་གད་རྒྱངས (Vol. 34, Text 18)
 81. དྲང་སྲོང་ལོཀྟྲི་ཞི་དྲག་གི་བསྙེན་ཡིག་མདོར་བསྡུས་གནད་དོན་རབ་གསལ་ (Vol. 34, Text 19)
 82. སྒྲོལ་མ་དཀར་མོའི་སྒྲུབ་པ་ (Vol. 34, Text 38)
 83. དྷཱ་ཀི་གཙུག་གི་རྒྱན་གཅིག་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་སྒྲུབ་པ་ (Vol. 34, Text 39)
 84. བླ་མ་གསང་བ་འདུས་པའི་ཆོས་སྡེ་ལས་ཡུམ་ཀ་མཚོ་རྒྱལ་དྷཱ་ཀི་གཙུག་གི་རྒྱན་གཅིག་མའི་ཕྱི་ནང་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་ཚོགས་མཆོད་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད་པ་ (Vol. 34, Text 40)
 85. དྷཱ་ཀི་གཙུག་གི་རྒྱན་གཅིག་གི་དབང་གི་ཆོ་ག་ཆོག་ཁྲིགས་སུ་བཀོད་པ་བདེ་ཆེན་ལམ་བཟང་ (Vol. 34, Text 41)
 86. བོད་ཁམས་སྐྱོང་བའི་བརྟན་མ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་གསོལ་མཆོད་སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་བུམ་ལས་ཟུར་དུ་ཕྱུང་བ་ (Vol. 39, Text 16)
 87. བོད་སྐྱོང་བརྟན་མ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་གསོལ་མཆོད་ཉུང་ངུར་བསྡུས་པ་འདོད་འཇོའི་སྙེ་མ་ (Vol. 39, Text 17)
 88. གུ་རུ་ཆོས་དབང་གི་ཟབ་གཏེར་ལས་བྱོན་པའི་མ་ནིང་རྒྱུན་གཏོར་ (Vol. 41, Text 19)
 89. ཉམས་ཆག་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་བཤགས་པའི་རྒྱལ་པོ་ན་རག་དོང་སྤྲུགས་ (Vol. 41, Text 43)
 90. བཅས་ཆོག་སྲོག་ཤིང་བརྟན་པའི་ཙཀྲ་དོན་ཡོད་འཁོར་ལོ་ (Vol. 42, Text 38)
 91. གསུར་མཆོད་འདོད་ཡོན་སྤྲིན་ཕུང་ (Vol. 43, Text 36)
 92. ཁ་འབར་མ་དཀར་ནག་ཁྲ་གསུམ་གྱི་གཞུང་ (Vol. 43, Text 54)
 93. ཁ་འབར་མ་དཀར་ནག་ཁྲ་གསུམ་གྱི་གཏོར་མའི་ཆོ་ག་ཀུན་ཕན་ནོར་བུ་ (Vol. 43, Text 55)
 94. ཆུ་སྒྱུར་གྱི་མན་ངག་ཟབ་པ་འགའ་ཞིག་ (Vol. 44, Text 69)
 95. གཟའ་ཐོག་རྦབ་གསུམ་སྲུང་བ་ (Vol. 45, Text 4)
 96. གཉན་རིམས་ལྷོག་པའི་བཅོས་ཐབས་ (Vol. 46, Text 9)
 97. མཁའ་འགྲོ་མ་སྨེ་བརྩེགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ (Vol. 47, Text 26)
 98. བླ་མ་གསང་འདུས་ཀྱི་ཆ་ལག་མཁའ་འགྲོ་གྲིབ་སེལ་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཟླ་ཤེལ་བདུད་རྩི་ (Vol. 47, Text 27)
 99. བཀའ་འགྱུར་རོ་ཅོག་གི་སྙིང་པོ་བསྡུས་པའི་གཟུངས་ (Vol. 48, Text 19)
 100. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུག་གི་རྒྱུད་ (Vol. 48, Text 20)
 101. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུག་གི་ལས་བྱང་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་པདྨའི་འཛུམ་ཟེར་ (Vol. 48, Text 21)
 102. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུག་གི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་གོང་མའི་ཕྱག་བཞེས་ཟླ་བའི་འཛུམ་ཟེར་ (Vol. 48, Text 22)
 103. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུག་གི་དབང་བསྐུར་བལྟས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཉི་མའི་འཛུམ་ཟེར་ (Vol. 48, Text 23)
 104. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཡང་སྙིང་གུ་རུ་ཆོས་དབང་གི་ཐུགས་བཅུད་ཐུགས་ཆེན་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུག་གི་ལམ་དུས་ཀྱི་དབང་ཆོག་རྒྱུན་ཁྱེར་ཨོ་རྒྱན་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་བདུད་རྩིའི་ཆར་འབེབ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་རྗེས་མཛད་པ་ (Vol. 48, Text 24)
 105. བཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་སཱཙྪ་ལ་བརྟེན་ནས་ཚེ་སྲིང་བའི་མན་ངག་དང་བཅས་པ་ (Vol. 48, Text 47)
 106. འཇམ་དབྱངས་བློ་ལྡན་མཆོག་སྲེད་སྒོས་སྒྲུབ་ (Vol. 49, Text 56)
 107. པདྨ་གཡང་འབུམ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ (Vol. 50, Text 40)
 108. ཆོས་དབང་པདྨའི་གཡང་འབུམ་འགྲེས་བྱང་ (Vol. 50, Text 41)
 109. འཕགས་པ་ཛམ་བྷ་ལ་དཀར་པོ་འབྲུག་ཞོན་གཙོ་བོའི་ཕྱི་ནང་གསང་བ་དང་། འཁོར་བཀའ་སྡོད་དུ་དང་། གསང་བ་གནད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བཅས་པ་རིན་ཆེན་སྤུངས་པ་ (Vol. 50, Text 42)
 110. ཛམྦྷ་ལ་དཀར་པོ་འབྲུག་ཞོན་གཙོ་རྐྱང་གི་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་རིན་ཆེན་སྙིང་པོ་ (Vol. 50, Text 43)
 111. འཕགས་པ་ཛཾ་བྷ་ལ་དམར་པོའི་གསང་སྒྲུབ་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ (Vol. 50, Text 44)
 112. འཕགས་པ་ཛམ་བྷ་ལ་ནག་པོའི་ཆུ་སྦྱིན་གྱི་ཆོ་ག་དངོས་གྲུབ་སྙིང་པོ་ (Vol. 50, Text 45)
 113. ལྷ་བུ་བཙོན་འཛིན་གྱི་སྲུང་བ་བྲི་ཐབས་ཟབ་མོ་ (Vol. 51, Text 67)
 114. བླ་མ་གསང་བ་འདུས་པ་ལས། པདྨ་རྒྱལ་པོའི་སྒོས་སྒྲུབ་ཁོལ་ཕྱུང་ (Vol. 52, Text 29)
 115. ཆོས་དབང་རིན་པོ་ཆེའི་དག་སྣང་སྤྱི་སྲུང་བྱད་མ་འབུམ་རྡུགས་ (Vol. 53, Text 22)
 116. ཡང་ཟློག་རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ་གྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་ཕས་རྒོལ་ཕྱིར་ཟློག་ (Vol. 53, Text 41)
 117. ལྟས་ངན་ཟློག་པའི་མན་ངག་ཕྱག་ལེན་མ་ (Vol. 54, Text 11)
 118. རྗེ་བཙུན་མར་པ་ལོ་ཙཱའི་གདམས་པ་ཆོས་དྲུག་སྲས་མཁར་མའི་སྐོར་རྣམས་ (Vol. 55, Text 1)
 119. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཏི་སངས་རྒྱས་མཉམ་སྦྱོར་གྱི་རིག་པའི་རྩལ་དབང་དང་། སྤྱི་ཏི་དང་ཐུན་མོང་བའི་རིག་པའི་རྩལ་དབང་རྒྱས་པར་བསྐུར་བའི་ཡི་གེ་ཡེ་ཤེས་སྒོ་འབྱེད་ (Vol. 59, Text 1)
 120. རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཉིང་ཁུ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཏི་སངས་རྒྱས་མཉམ་སྦྱོར་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་འདུས་ཤིང་གསལ་བ་ཡེ་ཤེས་རང་ཤར་ (Vol. 59, Text 2)
 121. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཏི་སངས་རྒྱས་མཉམ་སྦྱོར་གྱི་སྔོན་འགྲོའི་འདོན་ཆ་ཟུར་དུ་བཀོལ་བ་ཡེ་ཤེས་ལམ་འཇུག་ (Vol. 59, Text 3)
 122. གསང་འདུས་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱི་སྒོས་སྒྲུབ་དང་འབྲེལ་བ་ཟླུམ་པོ་བཞི་དབང་ (Vol. 61, Text 3)
 123. གསང་འདུས་གཏོར་དབང་གནད་ཀྱི་ཤོག་གཅིག་མར་གྲགས་པ་ (Vol. 61, Text 4)
 124. བླ་མ་ལོངས་སྐུའི་རྫོང་ཆེན་ཚེའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་ཚེ་དབང་ (Vol. 61, Text 13)
 125. ཆོས་དབང་ལུགས་རྟ་ནག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་རྗེས་གནང་ (Vol. 61, Text 24)
 126. ཆོས་དབང་ལུགས་ཀྱི་དྲང་སྲོང་ལོཀྟྲི་པཱ་ལའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་རིག་པ་གཏད་པ་ (Vol. 61, Text 38)
 127. ཆོས་དབང་དང་པད་གླིང་ལུགས་ཀྱི་དཔལ་མགོན་མ་ནིང་གི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་སྲོག་དབང་ (Vol. 61, Text 44)
 128. བོད་ཀྱི་ཡུལ་བདག་ཆེན་མོ་དམ་ཅན་བརྟན་མ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་སྲོག་གཏད་དང་བཅས་པ (Vol. 61, Text 57)