Gu ru chos dbang gi zab gter


1 Text(s) in this Cycle[edit]

གུ་རུ་ཆོས་དབང་གི་ཟབ་གཏེར་ལས་བྱོན་པའི་མ་ནིང་རྒྱུན་གཏོར་
Front left margin rgyun gtor
Back left margin gter mdzod spyi'i yan lag chos dbang ma ning
Location Volume 41, Text 19, Pages 497-503
Cycle Gu ru chos dbang gi zab gter
Revealed by Gu ru chos kyi dbang phyug
Colophon
  • Contributor colophon page 503: ཅེས་བསྔོས་པས་འཐུས་པར་ཁྱབ་བདག་སྨན་ལུང་པས་གསུངས