Anuyoga

From Rinchen Terdzö


Introduction

The shortest section of the Terdzö, this section comprises treasures and pure visions expounding the yogas of the completion stage.


Texts in Volume 55 on Anuyoga

རྩ་བའི་ས་བཅད་གཉིས་པ་ལུང་ཨ་ནུ་ཡོ་གའི་སྐོར་  ·  rtsa ba'i sa bcad gnyis pa lung a nu yo ga'i skor  ·  Volume 55 texts 1-27
Title Author Location
རྗེ་བཙུན་མར་པ་ལོ་ཙཱའི་གདམས་པ་ཆོས་དྲུག་སྲས་མཁར་མའི་སྐོར་རྣམས་ Gu ru chos kyi dbang phyug Vol 55 · Txt 1 · Pgs 1-134
རྫོགས་ཆེན་མ་རྒྱུད་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ལམ་ཁྱེར་ལས༔ བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་བཀའ་བབས་ནང་གི་ལོ་རྒྱུས་ Kun dga' 'bum ma Vol 55 · Txt 2 · Pgs 135-159
རྫོགས་ཆེན་མ་རྒྱུད་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ལམ་ཁྱེར་ལས༔ གཏེར་གྱི་བྱུང་ཁུངས་སྦས་ཚུལ་གསང་བའི་ལོ་རྒྱུས་དང༔ གསང་བའི་རྣམ་ཐར་ཁྲིད་གཞུང་ཆེན་མོ Kun dga' 'bum ma Vol 55 · Txt 3 · Pgs 161-252
རྫོགས་ཆེན་མ་རྒྱུད་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ལམ་ཁྱེར་ལས༔ གསང་དབང་གི་ལག་ལེན་ Kun dga' 'bum ma Vol 55 · Txt 4 · Pgs 253-256
རྫོགས་ཆེན་མ་རྒྱུད་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ལམ་ཁྱེར་ལས༔ ཞེ་སྡང་རྡོ་རྗེའི་ཤོག་དྲིལ་ Kun dga' 'bum ma Vol 55 · Txt 5 · Pgs 257-262
རྫོགས་ཆེན་མ་རྒྱུད་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ལམ་ཁྱེར་ལས༔ འདོད་ཆགས་རྡོ་རྗེའི་ཤོག་དྲིལ Kun dga' 'bum ma Vol 55 · Txt 6 · Pgs 263-266
རྫོགས་ཆེན་མ་རྒྱུད་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ལམ་ཁྱེར་ལས༔ གཏི་མུག་རྡོ་རྗེའི་ཤོག་དྲིལ་ Kun dga' 'bum ma Vol 55 · Txt 7 · Pgs 267-271
རྫོགས་ཆེན་མ་རྒྱུད་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ལམ་ཁྱེར་ལས༔ ཕྲག་དོག་རྡོ་རྗེའི་ཤོག་དྲིལ་ Kun dga' 'bum ma Vol 55 · Txt 8 · Pgs 273-276
རྫོགས་ཆེན་མ་རྒྱུད་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ལམ་ཁྱེར་ལས༔ ང་རྒྱལ་རྡོ་རྗེའི་ཤོག་དྲིལ་ Kun dga' 'bum ma Vol 55 · Txt 9 · Pgs 277-280
རྫོགས་ཆེན་མ་རྒྱུད་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ལམ་ཁྱེར་གྱི་ཕྲིན་ལས་བཻ་ཌཱུརྱའི་ཟ་མ་ཏོག་ 'jam mgon kong sprul Vol 55 · Txt 10 · Pgs 281-316
རྫོགས་ཆེན་མ་རྒྱུད་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ལམ་ཁྱེར་གྱི་དབང་གི་ཆོ་ག་བཻ་ཌཱུརྻའི་དོ་ཤལ་ 'jam mgon kong sprul Vol 55 · Txt 11 · Pgs 317-338
གཏུམ་མོའི་མེ་དབང་ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་ Kun bzang nges don dbang po Vol 55 · Txt 12 · Pgs 339-358
གཏེར་ཁ་གཉིས་འདུས་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་ཁྲིད་ཟིན་མདོར་བསྡུས་ཟབ་དོན་ཀུན་འདུས་ 'jam mgon kong sprul Vol 55 · Txt 13 · Pgs 359-387
བཀའ་འདུས་བརྒྱུད་པའི་རིག་འཛིན་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་རྡོ་རྗེའི་ཕྲེང་བ་ Mchog gyur gling pa Vol 55 · Txt 14 · Pgs 389-390
སྔོན་ཆིངས་ཟུར་བྱང་ Vol 55 · Txt 15 · Pgs 391-392
ལུང་ཆེན་རྡོ་རྗེ་བཀོད་པ་ལས༔ བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ཡི༔ སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱུན་གྱི་ཉམས་ལེན་ Mchog gyur gling pa Vol 55 · Txt 16 · Pgs 393-426
སྨན་མཆོད་ Vol 55 · Txt 17 · Pgs 427
ལུང་ཆེན་རྡོ་རྗེ་བཀོད་པ་ལས༔ བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ཡི༔ རྣལ་འབྱོར་རྒྱུན་གྱི་ཉམས་ལེན་ Mchog gyur gling pa Vol 55 · Txt 18 · Pgs 429-443
ལུང་ཆེན་རྡོ་རྗེ་བཀོད་པ་རྩ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་ 'jam mgon kong sprul Vol 55 · Txt 19 · Pgs 445-505
ལུང་གི་མདོ༔ མདོ་ལུང་ཆེན་མོ་ལྔ་ཡི་དགོངས་པ༔ རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ལས༔ རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པ༔ Mchog gyur gling pa Vol 55 · Txt 20 · Pgs 507-546
མདོ་ལུང་ཆེན་པོ་ལྔའི་དགོངས་པ་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པའི་དོན་དབང་གི་ཆོ་ག་ལུང་ཆོས་བདུད་རྩིའི་ཞུན་ཐིགས་ 'jam mgon kong sprul Vol 55 · Txt 21 · Pgs 547-562
ཟབ་བདུན་དབང་ཟབ་རྟ་མགྲིན་ལས༔ རྟ་མགྲིན་སྙིང་པོ་དོན་འདུས་ Mchog gyur gling pa Vol 55 · Txt 22 · Pgs 563-568
ཟབ་བདུན་རྟ་མགྲིན་དབང་གི་ཟབ་པ་ལས། སྨིན་བྱེད་སྙིང་པོ་གཏོར་མའི་དབང་བསྐུར་གྱི་ཡི་གེ་པདྨའི་ཟིལ་ཐིགས་ 'jam mgon kong sprul Vol 55 · Txt 23 · Pgs 569-581
གྲུབ་ཐོབ་པདྨ་བཛྲ་གྱི༔ ཐུགས་དམ་ཀུན་གྱི་མཐིལ་ཐུག་པ༔ བླ་མེད་ཡང་དག་མི་གཡོ་བ༔ བདེ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་གྱི༔ སྒྲུབ་ཐབས་ཉེ་ལམ་རྡོ་རྗེའི་ཟམ༔ Mchog gyur gling pa Vol 55 · Txt 24 · Pgs 583-604
ལུང་ལུགས་མི་གཡོ་བ་རྡོ་རྗེ་ཟམ་པའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱང་བུ་བདེ་ཆེན་དགྱེས་དབྱངས་ 'jam mgon kong sprul Vol 55 · Txt 25 · Pgs 605-620
ལུང་ལུགས་མི་གཡོ་བ་རྡོ་རྗེ་ཟམ་པའི་དབང་བསྐུར་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས་པ་བདེ་ཆེན་མྱུ་གུ་ 'jam mgon kong sprul Vol 55 · Txt 26 · Pgs 621-640
ལུང་ལུགས་ཐུགས་ཀྱི་ཕུར་གཅིག་རྩ་བའི་སྒྲུབ་པ་ Mchog gyur gling pa Vol 55 · Txt 27 · Pgs 641-660