Terdzo-RI-001Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user. 
Terdzo-RI-001.pdf

Click the picture above to view the Shechen manuscript.

རྗེ་བཙུན་མར་པ་ལོ་ཙཱའི་གདམས་པ་ཆོས་དྲུག་སྲས་མཁར་མའི་སྐོར་རྣམས་

rje btsun mar pa lo tsA'i gdams pa chos drug sras mkhar ma'i skor rnams

by  གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ (Guru Chökyi Wangchuk)
revealed by  གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ (Guru Chökyi Wangchuk)
in cycle  མར་པའི་ཆོས་དྲུག་སྲས་མཁར་མ་ (Mar pa'i chos drug sras mkhar ma)
Volume 55 (རི) / Pages 1-134 / Folios 1a1 to 67b5

First Text in Volume

Tibetan Text

༄༅། །རྗེ་བཙུན་མར་པ་ལོ་ཙཱའི་གདམས་པ་ཆོས་དྲུག་སྲས་མཁར་མའི་སྐོར་རྣམས་བཞུགས་སོ། །གུ་རུ་ཆོས་དབང་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་བྱོན་ནོ། ། ཨེ་མ་ཧོ་ངོ་མཚར་ཆེ། གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གིས། གཏེར་ཁ་བཅོ་བརྒྱད་ཞལ་ཕྱེ་བ་ལས། གྲོ་བོ་ལུང་སྲས་མཁར་སྐྱ་བོ་ནས། གསར་མའི་ཡང་སྙིང་། རྗེ་མར་པ་ལོ་ཙཱའི་ཐུགས་དམ་ཉིང་ཁུ་མའི་གཏེར་བྱུང་ཚུལ་བཤད་ན་གསུམ་སྟེ། ཁ་བྱང་ཇི་ལྟར་བྱུང་ཚུལ་དང་། གཏེར་ཇི་ལྟར་བཏོན་ཚུལ་དང་། དེས་འགྲོ་དོན་ཇི་ལྟར་བྱུང་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ཁ་བྱང་བྱུང་ཚུལ་ལ། བདག་གིས་བླ་མ་སེ་བྲོ་གྱང་གསར་བ་བྱ་བ་ལས་སྒྱུ་འཕྲུལ་རོང་ལུགས། མངོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས། སྤྱོད་འཇུག །མདོ་སྡེ། སྐྱེས་རབས། ཀ་ཀ་ནི། ཕག་མོ་དཔྱལ་ལུགས། དགྱེས་པ་རྡོ་རྗེ་རྣམས་ཉན་པའི་དུས་སུ་ཆོས་ཁུག་ཅིག་ཞལ་ཕྱེ་ནས་ཀུན་ལ་གཟིགས་པ་བསྩལ་པའི་རྗེས་སུ། དར་ཆེན་གསུམ་རིམ་ལ་དྲིལ་བའི་ཤོག་དྲིལ་གཅིག་འདུག །ཅི་ལགས་ཞུས་པས་དེས་དོན་མེད། ཁྱོད་རྙིང་མ་བ་ངེད་གསར་མ་བའི་ཆོས་ལ་མི་མོས། དེར་ཆུགས་ལ་སྒྲུབ་ཁང་གི་ཀེའུ་ཚང་དུ་སྐྱོལ་གསུངས། དེ་ན་ཅི་བདོག་ཅིས་ཀྱང་གསུངས་དང་ཉམས་དགའ་ཞུས་པས། ང་འོལ་ཆུང་བ་མིན་ན། གདམས་པ་ཐུན་མོང་མིན་པ་འདོན་དུ་ཡོད་པ་ལ། ད་ང་འཆི་བ་འདྲ། དེའི་ནང་ན་འོ་སྐོལ་གྱི་མེས་ཆེན་པོ། སེ་བྲོ་རིན་ཆེན་དབང་ཕྱུག་བྱ་བ། ལོ་ཙཱ་བའི་བླ་མ་བདུན་བསྟེན་པ་དེས། བླ་མ་མར་པའི་སྲས་དགེ་འདུན་ལ་དགྱེས་པ་རྡོ་རྗེ་གསན་ཅིང་ཡོད་ཙ་ན། བླ་མ་མར་པ་ལོ་ཙཱ་བའི་གདུང་ཁང་། སྲས་བྱ་རིད་འཁོར་ལོས་ལྐོག་ཏུ་བཙོངས་པས། སྲས་དགེ་འདུན་གྱིས་བླུར་མ་ཐུབ་པར། མཐུ་མཚམས་སུ་བཞུགས་ནས་ཆོས་གསུང་པ་ལས། བླ་མ་ལ་ཇོ་མོས་དུག་བཏང་། ཤུལ་དུ་སྒོའི་ཕྱི་ལྕགས་བཅུག་ནས་མོ་རང་བྲོས། བླ་མ་འགྲོངས་ལ་ཁད་པའི་རྩར། ཕྱི་ནས་རྩིག་པ་ལ་འཛེགས་ནས་ཕྱིན། ཕྱིང་ཁུག་ནག་པོ་ཐོངས་གསུངས་ནས་ཁྱེར་བྱོན་ཙ་ན། མེ་ཞིག་ཐོངས་གསུངས་ནས་བཏང་བས། ད་ཁང་ཐོག་ནས་བུད་མེད་དེ་བྱུང་ངམ་ལྟོས་གསུངས། ལྟར་ཕྱིན་པའི་ཤུལ་དུ་ཤོག་དུད་མནམ་ནས་ལོག་ཕྱིན་ཙ་ན། དཔེ་ཚོ་མེ་ལ་ཕུལ་ནས། ཤོག་དྲིལ་གཅིག་ཚགས་མཛད་ནས་འདི་སྐད་གསུངས་སོ། །ཆོས་རྗེ་ལོ་ཙཱ་བའི་ཞལ་ནས། རྗེ་ནཱ་རོ་པཎ་ཆེན། བླ་མ་བདེ་ཆེན་རོལ་པ། རྗེ་བཙུན་མ་མི་རུས་ཀྱི་རྒྱན་ཆ་ཅན་གསུམ་གྱི་ཐུགས་ཀྱི་བཅུད་ཕྱུང་བ། བཀའ་རྒྱས་བཏབ་པ། མི་རབས་ལྔ་རུ་སྤེལ་དབང་མེད་པའི་མན་ངག་གི་དཀར་ཆག་ཡོད་པ་ཡིན་པས། ཁྱོད་ཀྱིས་ཀྱང་ལ་ཆའི་རྒྱ་མ་བཤིག་མ་བལྟ་བར། རིམ་པར་བཀའ་རྒྱས་ཐོབས་ལ་བུའམ་སློབ་མ་དམ་ཚིག་ཅན་ལ་མི་རབས་ལྔར་རྒྱས་ཀྱང་ཐོབས་ལ་གཏོད་གསུངས་པ་ཡིན། ད་ཁྱོད་ལ་གཏོད་པ་ཡིན་པས་ང་ཡན་ལ་གཅིག་སོང་། ཁྱོད་མན་ཆད་གསུམ་ལ་རྒྱ་ཁྲོལ་གསུངས་ནས་གཏད་པ་ཡིན། དེ་མ་ཡིན་པ་ཡང་ལོ་ཙཱ་བ་ལ་ཕྱག་དཔེ་རུས་རྒྱན། བླ་མ་ལོ་ཙཱ་བའི་གདུང་ཐམས་ཅད་ཀྱང་གཏད་གདའ། བླ་ཆེན་གྱིས་བླ་མ་རྗེ་བཙུན་ལ་གཏད་གདའ། རྗེ་བཙུན་གྱི་ཞལ་ནས། ཁྱོད་ཀྱང་ཕོ་ཀྲོག་ཆེ་བལྟ་བར་སྲིད་པས་མ་བལྟ་བར། ཁྱོད་རང་ལ་བུ་གོ་ཆོད་བྱུང་ན་འདོན་དུ་ཆུགས་གསུངས་ནས་ཚིགས་བྱས་པ་ལགས་ཏེ། ད་བུ་ནི་སྐྱེས་ཚད་ཤི། རྒྱལ་ཚའི་ཕོ་སྤྱོད་འདི་འདྲ། ཤེད་བྱེ་དུས་འདྲ་བྱུང་ཐོན་པ་སྲིད་དམ། ཁྱེད་ལ་གསར་མའི་སྲེད་པ་མེད་གདའ་བས་སྦེད་པ་ཡིན། ལ་ཆའི་རྒྱ་འདུག་ངས་ཀྱང་མ་བལྟས་སོ་གསུང་ངོ་། །དེ་ནས་བདེན་བསམ་སྲེད་པ་མ་བྱུང་། བླ་མ་གྲོངས་ནས་ལོ་གསུམ་སོང་ཙ་ན། རྒྱལ་ཚའི་ཞྭ་ལ་ཤོག་དྲིལ་དྲིལ་བའི་དར་ཆེན་གསུམ་ཁྲ་ཤིག་གེ་བཏགས་ནས་འདུག་པས། ཨ་ཕ་འདི་ལ་དྲིལ་བའི་ཤོག་དྲིལ་ལ་བླ་མས་རྩིས་ཆེ་བ་ཡིན་ག་ན་ཡོད་བྱས་པས། རྒྱལ་ཚ་ན་རེ། ཤོག་དྲིལ་བསྐྱུར་བཏང་། སོང་བ་གར་ཡང་མ་སོང་སྟེ། ངེད་ཀྱི་ཨ་ཁུ་སློབ་དཔོན་ཅོལ་ཆུང་བ་ལ་མིས་མགོ་བསྐོར་གདའ་བ་གསར་མ་བ་ལ་གཏེར་ཡོད་ཟེར་བ་ངས་མ་ཐོས། རྫུན་རྐྱལ་གཅིག་གིས་བྲིས་ནས་དར་གྱིས་དྲིལ་བས། ད་བརླག་པ་ཡིན་མོད་ཟེར། འོ་ན་ང་ལ་ཞུ། ད་ལྟ་འགྲོ་བྱས་ནས་ཕྱིན་པ་དང་། ཕྱགས་དར་ཁྲོད་ཁུང་གཅིག་ན་བོར་ནས་ཧྲིལ་ལེ་གདའ། དེའི་ནང་ན་མར་ལ། འགྲོ་མགོན་བླ་མ་གསུམ་ལ་གུས་བཏུད་དེ། །རྒྱུད་ཀྱི་ཡང་སྙིང་མན་ངག་ཀུན་ལས་ཁྱད་པར་འཕགས། །བླ་མ་རྣམ་གསུམ་བཀའ་རྒྱས་བཏབ་སྟོབས་ཀྱིས། །བཀའ་བཞིན་གཏེར་ཁ་གསུམ་དུ་སྦ་བར་བགྱིས། །ཡི་དམ་མཆོག་སྒྲུབ་སྐོར་དང་བཀའ་སྲུང་བཅས། །ལྟ་བའི་མཐར་ཐུག་ནམ་མཁའ་རྡོ་རྗེ་དང་། །སྙིང་པོ་ཆོས་དྲུག་ཐུགས་རྒྱུད་འོག་སྒོ་བདུན། ཁོལ་བོ་དར་ཐོད་ཅན་གྱིས་རྗེས་བཏུལ་བའི། །མན་ངག་བཅུ་གསུམ་རྒྱ་དཔེ་དག་ལས་བསྒྱུར། །བཀའ་རྟགས་བླ་མ་རྣམ་གསུམ་ཕྱག་ཞབས་ཐེབས། །མར་ཆུང་སྲིན་ལག་ཁྲག་ཕྱུང་རྒྱ་ཤོག་བཀོད། །སེང་ལྡེང་པོད་ན་བྲུབས་ཏེ་སྲས་མཁར་འདབས། །བྱང་དུ་ཟང་ཐལ་ནང་བཞུགས་ཕྱི་དང་ནང་། །གང་ནས་ཕྱུང་ཡང་སྟབས་བདེ་དེ་ཡི་ནང་། །ཕྱི་གཅིག་ཤེས་རྩའི་ཕྱོགས་ནས་མཐོ་ཉེར་གཉིས། །ཟུར་ནས་མདའ་གང་བཅལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ལོགས། །རྒྱ་ཡིག་བཛྲ་བྲིས་ཡོད་དེ་ཕྱུང་པས། །དོན་གྲུབ་བརྒྱ་རྩའི་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་མཆོད། །ཕྱི་མོ་གཏེར་དུ་སླར་ཟློག་དཀར་ཆག་དག་ཀྱང་ཞོག །གཅིག་གཉིས་གསུམ་ལ་ཆོས་བརྒྱུད་སྤེལ་གོང་དུ། །དབང་རྫོགས་ཐོབ་བྱས་རྡོ་རྗེ་འཆང་བདག་འཇུག །བདག་གིས་སྒོ་ཕྱེ་བཀའ་རྒྱས་མནན་ལ་གཏད། །སྒྲུབ་པ་དམ་བཅའི་གནས་གདམས་ཚད་མར་སྤེལ། །ྀཨཚ། ཞེས་བྱུང་ངོ་། །གཉིས་པ་གཏེར་དངོས་ཇི་ལྟར་བྱུང་ཚུལ་ནི། བདག་གི་བསམ་པ་ལ་ཁ་བྱང་འདི་བསྐོར་བསྐོར་ནས་བདག་ལ་བྱུང་རྟིང་ལ། ད་འདོན་པ་གཅིག་གི་དུས་ལ་བབ་འདུག་བསམས་ནས་གྲུམ་ལ་བརྒལ་ཏེ། གྲོ་བོ་ལུང་དུ་ཟླ་བ་ཕྱེད་བསྒུགས་ཀྱང་སྲས་མཁར་ཇོ་བོ་བསྟན་ཁྲིས་བཟུང་ནས། འཁྲུགས་ཟོན་བྱེད་པས་ནང་དུ་མ་བརྟོལ། ཕྱི་ནས་སྐས་འཛུགས་མ་ནུས་པས་ལོག་ཕྱིན། ཕྱིས་ལ་དྲུག་པའི་སྒོམ་ཆེན་གཅིག་ལ་གདམས་ངག་སྟེར་བར་བྱས་ནས་བཏང་བས། གཏེར་ཐོན་ནས་གྲུམ་གྱི་ལ་ཁར་ཕོ་ལོང་བརྒྱབས་ནས་དོ་ཤི་བྱས་སྣང་། དེ་ནས་པོ་ཏིའི་ཞལ་བཤུས་གཏེར་ཚབ་བསྐྱལ། ཚོགས་བརྒྱ་རྩ་བཏང་ངོ་། །གསུམ་པ་གཏེར་དེའི་འགྲོ་དོན་ནི། བླ་མ་གཉོས་ལྷ་རིན་ཆེན་རྒྱལ་པོས་ཞུ་གསུངས་ནས་འདིའི་ལས་ཅན་གདམས་ཡུལ་ཀྱང་ཁོ་རང་ཡིན་སྙམས་ནས། མ་ལུས་པར་གཏད་པ་ད་ལྟ་ཡང་འགྲོ་དོན་མཛད་ཀྱིན་བདོག །དེ་རྗེས་གསུམ་བཞི་ཙམ་སྤེལ་ལོ། །སྲས་མཁར་ཆོས་དྲུག་གི་གཏེར་འབྱུང་གི་ལེ་འུའོ། །རྗེ་མར་པ་ལོ་ཙཱ་བ། གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག །ལྷ་དར་མ་རྒྱལ་པོ། བླ་མ་དར་མ་སྒང་བ། རྟོགས་ལྡན་ཡན་པ་བློ་བདེ། པྲཛྙཱ་བྷ་དྲ། པྲཛྙཱབུདྡྷ། དྷརྨེ་ཤྭ་ར། བྷུདྡྷ་མ་ཏི། དེས་བདག་ལའོ།། །། ༄༅། །གྲོ་ལུང་གཏེར་གྱི་ཁ་བྱང་བཞུགས་སོ། །རྗེ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་གསང་བའི་བདག །ཏེ་ལོ་ནཱ་རོའི་ཞབས་པད་འདུད། །བདག་འདྲ་མར་སྟོན་བློ་གྲོས་ཀྱིས། །རྒྱ་དང་བལ་པོ་ཆུ་བཞིན་དཀྲུགས། །རིན་ཆེན་གསེར་ལ་ལོངས་སྤྱོད་དེ། །ཨེ་མ་ངོ་མཚར་རྨད་ཀྱི་ཆོས། །རྒྱུད་ལུང་གདམས་པ་ཀུན་རྫོགས་ཞུས། །ཡང་དྲིལ་སྙིང་གི་ནོར་བུའི་མཛོད། །སྙན་བརྒྱུད་གདམས་སྐོར་བཅོ་ལྔ་འདི། །རྡོ་རྗེ་འཆང་ལ་མཆོད་བྱས་རྗེས། །བོད་དུ་ཁ་བལྟས་འོང་འདོད་ཚེ། །མཚན་ལྡན་ཐར་པའི་ལམ་སྟོན་་་ནཱ་རོ་པ།དང་། །བླ་མ་བདེ་ཆེན་རོལ་པ་་་མཻ་ཏྲི་པ།དང་། །རྗེ་བཙུན་མི་རུས་རྒྱན་ཅན་ལ། །གསེར་གྱི་མཎྜལ་གསུམ་བརྩེགས་ནི། །རིན་ཆེན་སྣ་ལྔའི་ཕྲ་བཀོད་ཕུལ། །གཡུ་དམར་སེང་མགོས་སྣ་དྲངས་པའི། །དྲུག་དམར་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་དང་། །མུ་ཏིག་ཧབ་རྩེ་བདུན་པོ་དང་། །གླ་བ་བཅུ་གསུམ་ཕུལ་ནས་ནི། །གདུང་བས་གསོལ་བཏབ་བསྐོར་བ་བྱས། །གདུང་བས་བརྒྱལ་པ་སངས་པའི་ཚེ། །ཐུགས་བརྒྱུད་འདི་དག་གནང་སྐབས་ཕྱེ། །རྗེ་བཙུན་ཀུན་གྱི་ཞལ་ནས་ཀྱང་། །བུ་ཁྱོད་སྙན་བརྒྱུད་སྔར་རྫོགས་ཀྱི། །ལས་ལྡན་བྱུང་ན་ཟུར་ཙམ་སྟོན། །སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་བསྟན་པ་ཡང་། །ཡང་ཚ་དེ་ཚ་ཡན་ཆད་འབྱུང་། །དེ་རྗེས་མན་ངག་སྙན་པ་ཡིས། །སྒོམ་ཆེན་བསོད་ནམས་བདུད་དབང་འགྲོ། །སྙན་བརྒྱུད་ཚོང་འདུས་འོ་བཞིན་ལད། །ཕ་ཡི་གཏེར་འཚོང་བོད་ཁམས་གང་། །རྣལ་འབྱོར་སྐྱ་རེའི་ལག་ཏུ་ཡང་། །འདྲ་མིན་སྙན་བརྒྱུད་བདུན་བདུན་འཆང་། །གཞུང་མང་བསྟན་ཕྱིར་ཡིད་ཆེས་མེད། །གྲུབ་ཐོབ་ནམ་ལངས་སྐར་སྐྱ་འདྲ། །སྒོམ་ཆེན་ནོར་འདོད་མི་ནག་སྡུད། །ཟབ་མོའི་དབང་བཀའ་གསེར་དུ་འཚོང་། །སྙིང་པོ་ཆོས་དྲུག་ཟོང་དུ་འགྲེམས། །དུད་སོལ་ལྷ་མོ་ལ་སོགས་པའི། །བཀའ་སྲུང་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱང་འཁྲུགས། །བཀའ་ལ་རས་གཅོད་གང་བྱེད་པའི། །སྒོམ་ཆེན་རྣམས་ཀྱང་ཚེ་ཐུང་སྟེ། །ཕལ་ཆེར་དྲུག་ཅུའི་ཚིགས་མི་འདའ། །ང་ཡི་བཀའ་འཆང་ཚད་མའི་བུས། །འཁོར་ནི་བརྒྱ་ལས་མི་འདའ་སྟེ། །བུ་མཆོག་བཅུ་ལས་འདས་ས་རེ། །ཅི་ཕྱིར་ཞེ་ན་རང་རང་ཚོས། །རང་གི་སྙིང་པོ་རྙེད་པ་དང་། །གཞན་སྐྱོང་མི་ཚེས་མི་ཐུབ་པས། །དེ་ལས་མང་བར་མི་བསྐྱང་ངོ་། །གལ་ཏེ་སྐྱོང་ཡང་མི་འཁྱོངས་ཏེ། །ཚོགས་པ་བརྒྱ་ལ་གྲུབ་ཐོབ་རེ། །ནམ་ཡང་རྙེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དུས་ཀྱི་མཐས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་དཀའ། །གལ་ཏེ་འཁོར་མང་སྤྲོ་དགའ་བ། །དེ་ཡི་མཐའ་ནི་མི་བཙུན་ཏེ། །ཅི་ཕྱིར་ཉོན་མོངས་རགས་དུས་ཏེ། །སེང་གེའི་ཁོག་པ་ནང་སྙིང་དོར། །ཐ་མར་བདུད་ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ་འགྱུར། །དེ་ཕྱིར་སྣོད་ལྡན་འགའ་རེ་ཡོད། །འོན་ཀྱང་དུས་ཀྱི་མཐར་སོང་བས། །ཀུན་ཀྱང་དམ་ཚིག་སྡོམ་མི་གནས། །དུག་ལྔ་རགས་པས་རྣམ་རྟོག་རགས། །རྣམ་རྟོག་རགས་པས་བཀའ་རྣམས་དཀྲུགས། །སྣོད་ལྡན་སྐལ་ལྡན་འགའ་ཡོད་ཀྱང་། །མན་ངག་ཚད་མ་ནུབ་པའི་ཚེ། །ཐུགས་བརྒྱུད་འདི་ཡི་མན་ངག་འཛིན། །དེ་ཕྱིར་ལོ་ཙཱ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཀྱང་། །ད་ལྟ་སྤེལ་བར་མ་བྱེད་པར། །གཏེར་ཁ་གསུམ་དུ་རྒྱ་ཡིས་ཐོབས། །དབང་ནི་བརྒྱུད་པ་མ་ལུས་སྟོན། །ཐུགས་བརྒྱུད་བྱིན་རླབས་ཕྱི་ཕྱིར་འབུངས། །ཞེས་གསུངས་གདམས་ལུང་རྗེས་གནང་ཐོབ། །མར་ཆུང་སྤྲོ་ཆེས་མ་བཟོད་ཀྱང་། །ལྷ་བྲོ་བརྡུང་ཞིང་བོད་དུ་མཆིས། །ཐུགས་བརྒྱུད་རྒྱ་དཔེ་ཤོག་དྲིལ་རྣམས། །གྲོ་བོ་ལུང་དུ་དཀར་ཆག་བསྒྱུར། །སྙིང་འདྲའི་བུ་མཆོག་མགོ་ཡག་གིས། །ཐུགས་བརྒྱུད་དཔེ་ཚར་ལྔ་བྲིས་ནས། །གཏེར་ཁ་ལྔ་རུ་གཏམས་ཏེ་བཞག །ཐུགས་བརྒྱུད་གདམས་སྐོར་བཅོ་ལྔ་པ། །གཏེར་ཁ་གསུམ་དུ་ཡང་གབ་སྟེ། །འདི་ནི་སྲས་མཁར་ནང་དུ་གཏམས། །ཀུན་ལས་ཁྱད་པར་འདི་ཆེ་བས། །སྙིང་གི་བུ་དང་འདི་འཕྲད་ཚེ། །ཚོགས་འཁོར་བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད་གཏང་། །ང་ཡི་བུ་མཆོག་མེས་རྔོག་སོགས། །དབང་ཆུ་མ་ཆད་གྲུབ་ཐོབ་ལས། །དགྱེས་རྡོར་བདེ་མཆོག་དབང་བཀའ་དང་། །ཕག་མོའི་བྱིན་རླབས་ཐོབ་པར་བྱ། །དེ་ནས་ལོ་དང་ཟླ་དྲུག་ཏུ། །རང་གི་རྒྱུད་ལ་ཉམས་སུ་བླང་། །དེ་ནས་ལས་ཅན་སྐྱོང་བའི་ཚེ། །མོས་གུས་སྙིང་གི་བརྩོན་འགྲུས་ཅན། །མི་ཕྱེད་དད་ཐོབ་གཅིག་གཉིས་བསྟེན། །བདག་ལ་འདོད་བློ་མི་བདོག་ཀྱང་། །སློབ་མའི་སྣོད་ནི་རྟོགས་པའི་ཕྱིར། །སྤང་དག་ཞབས་ཏོག་ཅི་ནུས་བརྟག །ལོ་གསུམ་བྲན་དུ་བཀོལ་ཞིང་བརྟག །དཀའ་བའི་ལས་ལ་བསྐུལ་ཞིང་བརྟག །མ་ཁྲེལ་དད་པ་ཐོབ་འདུག་ན། །བརྒྱ་རྩའི་ཚོགས་ཀྱིས་རྩ་གསུམ་མཆོད། །དབང་རྫོགས་བསྐུར་ཞིང་བསྐྱེད་རིམ་དབབ། །དེ་ནས་རིམ་གྱིས་མན་ངག་གཏད། །མཐར་ནི་བཀའ་རྒྱ་མནའ་རྒྱ་བཏང་། །ཐུགས་བརྒྱུད་གདམས་སྐོར་བཅོ་ལྔ་ནི། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་བཅུད། །མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་ཁྲག་ཡིན། །སྣོད་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་སྲོག་སྙིང་ཡིན། །མ་སྤེལ་སྙིང་གི་དཀྱིལ་དུ་བཅང་། །སྲས་མཁར་ནང་དུ་ཨ་ཐམ་རྒྱ། །ཨེ་མ་ངོ་མཚར་སྙིང་གི་གཏེར། །དབང་བསྐུར་མཐར་ཐུག་རྡོ་རྗེ་འཆང་། །བླ་མའི་དབང་བསྐུར་ཤོག་དྲིལ་གཅིག༡༽ །ལྟ་བའི་མཐར་ཐུག་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ། །ནམ་མཁའི་རྡོ་རྗེའི་ཤོག་དྲིལ་གཅིག༢༽ །རྒྱལ་པོ་ཡིན་ནོ་ཡིད་ལ་བརྣག །བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་དཔལ་གྱི་དཔལ། །འཇིགས་བྱེད་རྡོ་རྗེའི་ཤོག་དྲིལ་གཅིག༣༽ །བསྐྱེད་རིམ་བསྡུས་པ་ཟབ་མན་ངག །དགྱེས་མཛད་རྡོ་རྗེའི་ཤོག་དྲིལ་གཅིག༤༽ །མཁའ་འགྲོ་ཀུན་གྱི་གཙོ་མོ་སྟེ། །རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ཤོག་དྲིལ་༥༽དང་། །གཏུམ་མོ་ནས་ནི་གྲོང་འཇུག་བར། །སྙིང་པོ་ཆོས་དྲུག་ཤོག་དྲིལ་བརྒྱད།༡༣༽ །བཀའ་ཡི་སྲུང་མ་རྣལ་འབྱོར་མ། །དུད་སོལ་ལྷ་མོའི་ཤོག་དྲིལ་གཅིག༡༤༽ །ཁོལ་པོ་དར་ཐོད་ཅན་ལ་གཅིག༡༥༽ །དེ་ལྟར་རྒྱ་དཔེ་ཤོག་དྲིལ་ནི། །བཅོ་ལྔ་དག་ལ་བོད་སྐད་དུ། །བསྒྱུར་ཏེ་དཀར་ཆག་སིལ་བུར་བཀོད། །བཀའ་མི་འཆུག་པའི་ཚད་མར་བཞག །བཀའ་རྟགས་ཕྱག་རྒྱ་ཡིད་ཆེས་བསྟན། །དཔལ་ཆེན་ནཱ་རོའི་ཕྱག་རྗེས་དང་། །མ་གཅིག་རྗེ་བཙུན་མི་རུས་ཀྱི། །རྒྱན་ཅན་མ་ཡི་ཞབས་རྗེས་དང་། །རྗེ་བཙུན་རོལ་པའི་མཐེབ་རྗེས་གསུམ། །མར་ཆུང་སྲིན་ལག་གཡོན་ཁྲག་ཕྱུང་། །རྗེས་གསུམ་བཀོད་པ་རྟེན་གྱི་མཆོག །དམ་ཆོས་མཛོད་འཛིན་སྐལ་བར་ལྡན། །བློ་གྲོས་བདག་བསྡུས་བླ་མ་ཡི། །བཀའ་བབས་ཐོབ་པའི་བུ་མཆོག་དང་། །གཏེར་འཕྲད་ནས་ནི་སྤྱོད་པར་ཤོག །མི་རབས་ལྔ་ནས་སྤེལ་བར་ཤོག །ཤིན་ཏུ་གསང་གསང་གསང་། །རབ་ཏུ་སྒོམས་སྒོམས་སྒོམས། །བརྩོན་པས་སྒྲུབས་སྒྲུབས་སྒྲུབས། བུ་མཆོག་བསྟན་བསྟན་བསྟན། གཅིག་ལ་མི་བསྣུབ་བོ། །གཉིས་ལ་མི་སྤེལ་ལོ། །ལས་འཕྲོ་ཅན་ལ་མ་ངེས་སོ། །གསེར་གྱི་མཎྜལ་གསུམ་གྱིས་བཀའ་རྒྱ་བཀྲོལ། རྒྱ་བླ་མའི་བཀའ་རྒྱ། རྒྱ་ཌཱ་ཀིའི་གཉན་རྒྱ། རྒྱ་སྔགས་པའི་མཐུ་རྒྱ། རྒྱ་མན་ངག་གི་ཟབ་རྒྱ། ཆོས་དབང་བདག་གིས་སྲས་མཁར་ནང་ནས་རྙེད། །གུ་ཧྱ།། ༈ །།རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་ཐར་པའི་ལམ་སྟོན། བདེ་ཆེན་རོལ་པ། རྗེ་བཙུན་མི་རུས་ཀྱི་རྒྱན་ཆ་ཅན་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཉི་ཟླ་བཞིན་དུ་སེམས་ཅན་སྨིན་པར་མཛད་དུ་གསོལ། སྤྱིར་གྱི་རྒྱ་གར་དུ་ལོ་བཅུ་དགུ་བསྡད། དུས་ཕྱིས་བོད་དུ་གསེར་འཚོལ་དུ་འོངས་པས་སྙིའི་བྲག་རར་ནུབ་གཅིག་ཉལ་བའི་རྨི་ལམ་ལ། ཡུལ་ལ་སྟོད་ཀྱི་བུད་མེད་ཐམས་ཅད་འདུས་ནས། ཁོ་བོ་ལ་ཕྱག་རྟེན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱས་པ་རྨིས་ཙ་ན། ཁོ་བོའི་བསམ་པ་ལ་མདང་གི་ལོངས་སྤྱོད་དེ་རྣམས་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་ཕྱག་ཏུ་འབུལ་དུ་ཡོད་ན་ཁོ་བོའི་བསམ་པ་མཐར་ཕྱིན་པ་ལ་སྙམས་ནས་ཅུང་ཞིག་བསམ་པས། གལ་ཏེ་ནོར་འདྲ་བ་དང་འཕྲད་འོང་ངམ་སྙམ་ནས་ཕྱིན་ཙ་ན། དེ་ནས་རིང་པོར་མ་ཐོགས་པར་བྱང་ངམ་རའི་གསེར་བརྡོལ་བ་ཐོས་ནས་བྱང་དུ་ཕྱིན་པས་ལྷ་མོ་དུད་སོལ་མའི་མཐུ་བཙོངས། གཞན་ཡང་སྒྲུབ་ཡིག་མང་དུ་ཞུ་བ་བྱུང་བ་ལས། དུས་དེར་གསེར་སྲང་ཉི་ཤུ་རྙེད་པ་ཡིན། མར་པ་མགོ་ཡག་གིས་གསེར་སྲང་བཅུའི་ཞབས་ཏོག་བྱས། གཞན་ཡང་གོས་སྣ་ཚུན་ཆོད་རྩིས་དམིགས་སུ་བཅུག་པས་གསེར་སྲང་བཞི་བཅུ་བྱུང་། ཡང་རྒྱ་གར་དུ་ཕྱིན་ནས་བླ་མ་ཐར་པའི་ལམ་སྟོན་དང་སྣ་ལ་མཇལ་བ་ཡིན། དེར་གསེར་གྱི་མཎྜལ་གཡུའི་ཕྲ་བཀོད་པ་ཕུལ། རྡོ་རྗེ་གདན་ལ་སོགས་པའི་རྟེན་ཁྱད་པར་ཅན་རྣམས་ལ་མཆོད་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བྱས་ནས། མཁའ་འགྲོ་འདུ་བའི་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་རྣམས་སུ་ཚོགས་འཁོར་རྒྱ་ཆེན་པོ་བྱས་ནས། བདག་གིས་དཀའ་ལས་བྱས་པའི་གདམས་ངག་འདི་རྣམས་ཀྱིས་འགྲོ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལ་ཕན་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པ་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་གསོལ་བ་དྲག་ཏུ་བཏབ་ཅིང་། ཕྱིས་བོད་དུ་འོང་བའི་དུས་སུ་བླ་མ་བདེ་ཆེན་རོལ་པ་དང་། རྗེ་བཙུན་མི་རུས་ཀྱི་རྒྱན་ཆ་ཅན་གཉིས་ལ་གསེར་གྱི་མཎྜལ་གསུམ་བརྩེགས་ལ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཕྲ་བཀོད་པ་ཕུལ་ནས། གསོལ་བ་དྲག་ཏུ་བཏབ་པས་དུས་དེར་ལུང་བསྟན་དང་རྗེས་སུ་གནང་བ་ཡང་མཛད། ཐུགས་ནས་ཕྱུང་བའི་གདམས་ངག་འདི་རྣམས་གནང་བ་ཡིན་ནོ། །དུས་དེར་དགའ་ཆེས་ཏེ་ཏེ་ཏེ་བརྡུངས་པ་ལས། ཤིང་འོད་མའི་ཡལ་ག་ཆར་ལག་མ་གཅིག་རྐང་པ་ལ་ཟུག་ནས་རྨ་བྱུང་སྟེ་ཡུན་རིང་དུ་སྦྱངས། གཉོས་འབྱུང་པོ་དང་གཉིས་བོད་དུ་འགྲོ་བའི་ལམ་སྟབས་ཀྱང་ཆག་སྟེ་ཟླ་བ་གཅིག་ལ་སོས་སུ་མ་འདོད། ཕྱིས་གཉོས་འབྱུང་པོ་ན་རེ། ཁྱོད་བོད་དུ་འགྲོ་བ་ལ་བར་ཆད་ཆེ་གསུངས། དེར་རྒྱ་གར་གྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་ན་རེ། ཁྱོད་བོད་དུ་མ་འགྲོ་ངེད་རྣམས་ཀྱི་ཁྱོ་བྱ་དགོས་ཟེར། ངས་ཕྱིས་ལོག་ལ་འོང་བྱས་པས་ཐོངས་པ་ཡིན། གཉོས་ཀྱིས་ཁྱོད་ལ་གདམས་ངག་ཅི་འདྲ་ཡོད་ཟེར། ཐུགས་ལས་བྱུང་བའི་མན་ངག་འདི་ལྟ་བུ་ཡོད་བྱས་པས། འོ་ན་ང་ཡང་རྒྱ་གར་དུ་ལོག་ནས་འཚོལ་དུ་འགྲོ་བས། ཁྱོད་ཀྱིས་བླ་མ་སུ་ལ་ཞུས་ཟེར་འདྲིར་བྱུང་བ་ལ། ང་ལ་བླ་མ་ཐར་པའི་ལམ་སྟོན་བྱ་བ་གཅིག་ཡོད་པ་དེ་ནི་ཕྱིའི་རྒྱ་མཚོའི་སླེ་ལ་ཡོད། ང་ལ་བདེ་ཆེན་རོལ་པ་བྱ་བ་གཅིག་ཡོད་པ་དུར་ཁྲོད་བརྒྱད་ན་རེས་མོས་ཀྱིས་རྒྱུ་བ་ཡིན། ང་མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ཀྱིས་དར་གྱི་འདོ་ལེ་ལ་བཏེགས་ནས་ཨོ་རྒྱན་གྱི་གནས་སུ་ཞུས་པ་ཡིན་ང་དེར་ཁྱོད་ཀྱིས་མི་བརྟོལ་བྱས། སྔོན་གྱི་ལས་འཕྲོ་མེད་ཙ་ན་བཙལ་བས་རྙེད་པར་དཀའ་བར་གདའ་འོ། །ཐུགས་ཀྱི་ཉིང་ཁུ་པུཥྤ་ཧ་རིའི་ནཱ་རོ་པ་ལས་རྙེད་པའོ། །ྀཨཚ། ཁ་བྱང་སྲས་དགེ་འདུན་ལ་གཏད། དེས་སེ་བྲོ་རིན་ཆེན་དབང་ཕྱུག་ལ་གཏད། དེས་སེ་བྲོ་རྗེ་བཙུན་ལ་གཏད། དེས་སེ་བྲོ་གྱང་གསར་བ་ལ་གཏད། དེས་ཆོས་དབང་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གཏད། དེ་ནས་གཏེར་ཐོན་ནས་སྲས་པདྨ་དབང་ཆེན་ལ་གཏད། དེས་གྲུབ་ཐོབ་མེ་ལོང་རྡོ་རྗེ་ལ་གཏད། དེས་རིན་ཆེན་རྒྱལ་པོ་ལ་གཏད་ནས་རིམ་པར་བརྒྱུད་དོ།། ༈ །།གྲོ་ལུང་ཁ་བྱང་ནི། གྲོ་བོ་ལུང་དུ་གསེར་སྡིང་པ་རྗེ་བོ་སངས་རྒྱས་མགོན་གྱིས་མཁར་རྩིག་པའི་བྲག་གཤགས་པས། སཱཙྪ་རས་དང་རེ་བས་དྲིལ་བའི་ནང་ནས་ཐུགས་ཀྱི་ཉིང་ཁུ་རྙེད་དོ། །དེ་ནས་གསེར་སྡིང་པ་གྲུབ་ཆེན་གཞོན་ནུ་འོད་ཀྱི་ཕྱག་ཏུ་བྱུང་ནས་རིམ་པར་བརྒྱུད་དོ། །འདི་ཡན་བཀའ་འགྱུར་བས་ཐོབ། ༄༅། །དབང་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་ཤོག་དྲིལ་བཞུགས་སོ།། ༼༡༽ རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འདི་རྣམས་ཀྱི་དབང་ལུང་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། སྤྲོས་བཅས་དང་། སྤྲོས་མེད་བསྡུས་པའི་ལུགས་སོ། །དེ་ལ་སྤྲོས་བཅས་ནི། མཁས་པ་པཎྜི་ཏའི་ལུགས་ཏེ། ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་ཀྱི་དབང་ཆུ་ལྟར་བསྐུར་བ་ཡིན་པས་གཞན་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །འདི་ནི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཀུ་སཱ་ལིའི་ལུགས་ཏེ། སྤྲོས་པ་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ་ཟབ་མོའི་ལུགས་ཡིན་ནོ། །རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ། བློ་རབ་སྔོན་སྦྱངས་པ་ལས་འཕྲོ་ཅན་ལ་བདག་འཇུག་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་དབང་ཟབ་མོ་འདི་ཁོ་ན་ཡིན་ཕྱིར་བཀའ་རབ་ཏུ་དམ་པར་བྱའོ། །འདི་རྡོ་རྗེ་འཆང་གིས་གསང་བའི་བདག་པོ་ལ་བསྐུར། དེས་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ལ། དེས་ཏེ་ལོ་པ་ལ། དེས་ནཱ་རོ་པ་ལ། དེས་མར་ཆུང་བདག་ལ་པུཥྤ་ཧ་རིར་བསྐུར། བུ་ཆེན་གཞན་ལ་སེམས་ཀྱིས་མ་ཁྲོལ་ནས་ཐུགས་གཏད་མན་ངག་སྐོར་གྱི་ཆོས་སྒོ་དབང་མཆོག་དེ་ཉིད་ཕྱི་མའི་སྐལ་ལྡན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཕགས་པའི་རིགས་མཆོག་བདག་བརྫུས་གཅིག་དང་འཕྲད་པར་ཤོག །ཅེས་སྨོན་ལམ་བཏབ་ནས། དུད་སོལ་ལྷ་མོ་ལ་གཉེར་གཏད་དོ། །སྲས་མཁར་ནང་དུ་ཨ་ཐཾ་རྒྱ། རྒྱ་གར་སྐད་དུ། བཛྲ་སཏྭ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ། བོད་སྐད་དུ། རྡོ་རྗེ་སེམས་ཆེན་བླ་མའི་དབང་།་་་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་སྐུ། རྡོ་རྗེ་འཆང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འདི་ལ་སྔོན་འགྲོ་དངོས་གཞི་རྗེས། །སྔོན་འགྲོ་དབེན་པར་་་རིན་པོ་ཆེའི།མཎྜལ་བཤམ། །རྩ་བརྒྱུད་ཀྱི།་་་བླ་མ་རྣམས་ལ་ཡང་ཡང་་་བདུན་ནམ་ཉེར་གཅིག།འབུལ། །ཚོགས་འཁོར་ལོ་གྲངས་སྤྱི་གཞུང་བསྲང་། །དངོས་གཞི་གསོལ་བཏབ་དབང་ཞུ་བ། །ཀྱེ་ཧོ་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་དགོངས། །བདག་མཚན་འདི་ཞེས་བྱ་བ་ལ། །དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཕྲིན་ལས་དང་། །དབྱེར་མེད་དབང་རྫོགས་བསྐུར་དུ་གསོལ། །ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་སྨིན་པར་མཛོད། །ལན་གསུམ་གསོལ་བ་བཏབ་རྗེས་ལ། །ཡིག་བརྒྱ་གསུམ་གྱིས་ལས་སྦྱངས་ལ། །རང་ཉིད་ཡི་དམ་ལྷར་་་དགྱེས་རྡོར་བདེ་མཆོག།བསྐྱེད་པའི། །སྤྱི་གཙུག་བླ་མ་་་ཐམས་ཅད་འདུས་པ།རྡོ་རྗེ་འཆང་། །མཐིང་ག་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ། །ཆོས་དབྱིངས་ཀུན་བཟང་ཡུམ་དང་སྦྱོར། །ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་གསོར། །གཡོན་པ་དངུལ་དཀར་དྲིལ་བུ་བརྟེན། །རིན་ཆེན་རུས་པའི་རྒྱན་དྲུག་མཛེས། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་གནས་འབྲུ་གསུམ་མཚན། །གསང་བ་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པ། །སྦུ་གུ།་་་ནང་ཧཱུྃ་རྩེ་ལ་་་བྱང་སེམས་དཀར།ཕཊ་ཀྱིས་མཚན། །ཡུམ་གསང་པདྨའི་ཟེ་འབྲུར་ཨཱཾཿ་་་དམར་པོ། ཡི་དམ་དུ་གསལ་བའི།་་་རང་གི་ཐུགས་ལས་འོད་ཟེར་་་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུ།འཕྲོས། །ཕྱོགས་བཅུའི་བླ་མ་བདེ་བར་གཤེགས།་་་པ་ཐམས་ཅད། མ་ལུས་བཀུག་ནས་དེ་ཐུགས་བསྟིམ། །ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་འཇུག་བྱང་སེམས་་་དཀར་དམར་གཡས་སུ་འཁྱིལ་བ།སྤེལ། །གཟི་བརྗིད་འོད་དུ་འབར་བར་བསྒོམ།་་་བླ་མ། དབང་བཞི་བསྐུར་བར་གསོལ་བ་བཏབ།་་་ལན་གསུམ། བྱང་སེམས་སྤྱི་གཙུག་དུང་ཁང་སྐྱིལ། །ལུས་སྒྲིབ་དག་ནས་ལྷ་བསྒོམ་་་པའི་དབང་་་ཐོབ། དགའ་བའི་ཉམས་སྐྱེས་བུམ་དབང་ཐོབ། །བྱང་སེམས་མགྲིན་པའི་གནས་སུ་དབབ།་་་བདེ་སྟོང་ངང་། མཆོག་དགའི་ཉམས་སྐྱེས་གསང་དབང་ངོ་།་་རྩ་རླུང་བསྒོམ་པའི་དབང་། བྱང་སེམས་སྙིང་གའི་གནས་སུ་དབབ། །ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་དགའི་ཡེ་ཤེས་དབང་།་་་ཡིད་སྒྲིབ་དག །འོག་སྒོ་བདེ་བ་ཆེན་པོ།་་་ཀྱེ་ཧོ། བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་བྱང་ཆུབ་སེམས། །འདི་ཡི་རང་བཞིན་རང་རིག་ཡེ་ཤེས་ཏེ། །རྡོ་རྗེ་འཆང་བ་ཀུན་གྱི་རྗེ། །རང་དང་ཐ་དད་ཡོད་མ་ཡིན།་་་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་དབང་། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་སྒོམ་དབང་ཐོབ། །དེ་ནས་དྲི་མ་ཀུན་དག་ནས། །བདེ་སྟོང་དྲན་མེད་་་སྨྲ་བསམ་བརྗོད་བྲལ།ཉམས་དང་ལྡན། །དེ་ཉིད་དབང་བཞི་ཡོངས་རྫོགས་ནས། །རང་ཉིད་རྡོ་རྗེ་འཆང་དུ་བསམ། །དབྱེར་མེད་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོར་ཤེས། །དངོས་པོའི་གནས་ཐབས་རང་བྱུང་ལ། །ལམ་མཆོག་་་དབང་རིམ་པ་མན་ངག་དང་བཅས་པ།དེ་ཡིས་རང་གྲོལ་ནས། །འབྲས་བུ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཉིད་འགྲུབ། །དེ་རྗེས་ཆོས་བཀའ་་་ནམ་མཁའ་རྡོ་རྗེ་དང་མན་བཅོ་ལྔ།རིམ་པར་གཏད། །སྒོ་གསུམ་ཚོགས་གསོག་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱིས། །ཆོས་བདག་བླ་མ་དེ་མཉེས་བྱ། །ཌཱ་ཀི་ལ།་་་གཏོར་ཚོགས་བཟང་པོས་གཏད་རྒྱ་དགྲོལ། །དབང་ཆུ་ཀུན་འདུས་་་མར་ཆུང།སྙིང་གི་ཁྲག །ཐུགས་བརྒྱུད།་་་གཏེར་ཁ་འདི་ཡི་སྲོག་ཡིན་ཕྱིར། །གཅིག་གཉིས་གསུམ་ལས་མ་སྤེལ་བར། །བདག་འཇུག་རྒྱུན་པར་ཉམས་སུ་བླང་། །སྙིང་གི་བུ་མཆོག་ཁྱོད་ཀྱིས་ཆོངས། །སྙན་བརྒྱུད་བཀའ་འཁྱལ་་་མི་རབས་ལྔ་ན།འཆོལ་བའི་ཚེ། །ཐུགས་བརྒྱུད་སྐོར་འདིས་བསྟན་པ་སོས། །གྲུབ་ཐོབ་བརྒྱུད་པ་གདོན་མི་ཟ། །སྲས་མཁར་ནང་དུ་ཨ་ཐཾ་རྒྱ། །ྀཨཚ།། །། ༄༅། །དབང་གི་རྗེས་སུ་ངོ་སྤྲོད་པར་བྱེད་པའི་ཐབས་ལྟ་བ་ནམ་མཁའ་རྡོ་རྗེའི་ཤོག་དྲིལ་ས་མ་ཡཱ་ཏི་གུ་ཧྱ། ༼༢༽ ཨོ་རྒྱན་གྱི་ཞལ་གདམས། མཁའ་འགྲོ་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་སྙིང་། རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་བསྡུས་པའི་མན་ངག །རིན་པོ་ཆེ་གསེར་ཞུན་དྲིལ་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་རྒྱལ་ལ། །བཀའ་རྟགས་ཕྱག་རྒྱ་དགུ་ཡོད་དེ། །གཞན་གྱིས་གནོད་པ་མི་བསྐྱེལ་བར། །ཕན་པ་ཕུན་ཚོགས་སྒྲུབ་ཕྱིར་རོ། །ཆོས་ཉིད་སྐྱེ་མེད་རྒྱལ་པོ་ལ། །རྒྱས་གདབ་དགུ་ཡི་མན་ངག་ཡོད། །ཉོན་མོངས་དགྲ་ལས་རྒྱལ་བའི་ཕྱིར། །གཞན་ཕན་ཕུན་ཚོགས་སྒྲུབ་ཕྱིར་རོ།་་་ཀ།་་་གཟུང་བ་མེད་དེ་རང་གི་སྣང་བ་ཡིན་པས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་རྒྱས་གདབ་པའི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དང་།༡༽ འཛིན་པ་མེད་དེ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་ཡིན་པས་མི་བསྐྱོད་པའི་རྒྱས་གདབ་པ་དང་།༢༽ སྦྱོར་བ་དངོས་གཞི་རོ་གཅིག་པས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རྒྱ་དང་།༣༽ བསྒོམ་བྱ་སྒོམ་བྱེད་དང་སྒོམ་པ་པོ་རོ་གཅིག་པས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་རྒྱ་དང་།༤༽ སྦྱོར་བ་དངོས་གཞི་རོ་གཅིག་པས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རྒྱ་དང་།༥༽ ཆགས་པ་དང་ཆགས་བྲལ་དང་ཆགས་པ་བར་མ་གསུམ་མཉམ་པ་སྣང་སྟོང་དབྱེར་མེད་པའི་རྒྱ་དང་།༦༽ དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་ལུང་མ་བསྟན་གསུམ་ཆོས་ཉིད་དུ་རོ་གཅིག་པའི་རྒྱ་དང་།༧༽ འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་འོད་གསལ་བའི་ངང་དུ་རོ་གཅིག་པའི་རྒྱ་དང་།༨༽ བརྟན་གཡོ་སྣོད་བཅུད་རྣམས་ཧེ་རུ་ཀའི་རོལ་པའི་རྒྱས་གདབ་པའོ།།༩༽ རྒྱས་གདབ་དགུ་ཡིས་སྣོད་བཅུད་ཀུན། །བདེ་སྟོང་གཉིས་མེད་རྒྱ་ཡིས་གདབ། །ཡུལ་ནི་གང་དང་གང་དག་ལ། །ཐམས་ཅད་ལས་ནི་སེམས་བསྡུས་ནས། །གང་གིས་བདག་ཉིད་གཡོ་མེད་པར། །གནས་པ་མིག་གིས་གཟུགས་དག་གམ། །གནས་པ་རྣ་བས་སྒྲ་དག་གམ། །གནས་པ་སྣ་ཡིས་དྲི་དག་གམ། །གནས་པ་ལྕེ་ཡིས་རོ་དག་གམ། །གནས་པ་ལུས་ཀྱིས་རེག་དག་གམ། །གནས་པ་ཡིད་ཀྱིས་ཆོས་རྣམས་ལ། །ཤེས་པའི་བློ་དེ་རྟོག་བྲལ་ཡིན། །རྟོག་པ་སྐྱེ་དང་འགག་པ་ཡང་། །རང་རིག་ཉིད་ཀྱིས་མྱོང་བས་ན། །རྟོག་དང་བྲལ་བ་མངོན་སུམ་འགྲུབ། །གང་ཞིག་རྟོག་བྲལ་དོན་དེ་ལ། །ཚོར་བ་བདེ་བ་ལ་བརྟེན་ནས། །སྒོམ་པ་ཕོ་ཉའི་ལམ་དུ་འགྱུར། །གང་ལ་དང་པོ་རྟོག་མེད་ལ། །དགའ་བ་ཞེས་སུ་བཤད་པ་དང་། །རྟོག་བྲལ་བདེ་མྱོང་གཉིས་པ་ལ། །མཆོག་དགའ་ཞེས་སུ་བཤད་པ་ཡིན། །དེ་ནི་ལུས་ཀྱི་བདེ་བ་སྟེ། །ཡིད་འོང་ཡུལ་ལས་འབྱུང་བ་འོ། །རྟོག་དང་བྲལ་བ་གསུམ་པ་ནི། །ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་དགའ་ཀུན་བཤད་དེ། །ཡིད་ཀྱིས་ཕུན་སུམ་བདེ་བ་ཡིན། །གཟུང་འཛིན་དྲི་མ་དང་བྲལ་བ། །མྱོང་བ་གསལ་བ་སྐྱེས་པ་ནི། །རང་རིག་བདེ་ཆེན་ཞེས་སུ་བཤད། །འཇིག་རྟེན་འདི་དང་ཕ་རོལ་དག །མཉམ་པར་ཤེས་ཤིང་བསྒོམ་པ་ནི། །འདའ་ཀའི་མན་ངག་གཞན་ནས་བཙལ་མི་དགོས། །སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཆོས་ཉིད་སྐུར་ཤེས་ནས། །འབྲས་བུ་ཐོབ་བྱ་གསར་དུ་སྐྱེ་བ་མེད། །སེམས་ཀྱི་ངང་ལ་འཕེལ་འགྲིབ་མེད་ཤེས་ན། །སྒོམ་མ་ཤར་ཡང་བསྒོམ་པ་བཙལ་མི་དགོས། །ལེགས་བྱས་ཉེས་བྱས་གློ་བུར་ཡིན་ཤེས་ན། །དམ་ཚིག་ཉམས་ཀྱང་དེ་ཉིད་བཤགས་པའི་མཆོག །ཇི་ལྟར་སྣང་བ་དེ་ལྟར་བདེན། །ཇི་ལྟར་བཏགས་པ་དེ་ལྟར་མེད། །ཇི་ལྟར་བཙལ་བ་དེ་ལྟར་སྐྱོན། །ཇི་ལྟར་བཙལ་བ་དེ་ལྟར་བྲལ། །ཡུལ་ནི་གང་དང་གང་དག་ལ། །རྟོག་བྲལ་གསལ་བར་སྐྱེ་གྱུར་པ། །དེ་ཚེ་དེ་འོ་མི་སེམས་པ། །དེ་ནི་སྟོང་ཉིད་སྒོམ་པ་ཡིན། །རང་རིག་གཉིས་མེད་བསྒོམ་བྱ་ཞེས། །གང་ལ་གདམས་ངག་ཕོག་གྱུར་ཀྱང་། །གཉིས་མེད་ཉིད་དུ་མ་མྱང་ན། །གང་ཟག་བསྟན་ཀྱང་མིང་དུ་ཟད། །སེམས་ཉིད་འོད་གསལ་རྒྱ་མཚོ་ལ། །གློ་བུར་རྦ་རླབས་ཚུལ་དུ་རྟོགས། །སེམས་ཉིད་ནམ་མཁའ་སྟོང་པ་ལ། །གློ་བུར་སྤྲིན་གྱི་ཚུལ་དུ་བརྟག །སྒོམ་དུ་མེད་པའི་ལྷུན་གྲུབ་སྒོམ། །ཉམས་མྱོང་སྒོམ་པའི་རྒྱལ་པོ་ལ། །རྟོག་པའི་དྲི་མ་ངང་གིས་སྟོང་། །མངོན་སུམ་ཚད་མ་མཐོང་བ་ཉིད། །ཤེས་བྱའི་སྣང་བ་ཡིན་པར་གསལ། །རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་འགག་པ་དང་། །སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་སྤོང་བ་ལ། །མི་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ངང་ལ་བཞག །བསྒོམ་དུ་མེད་པའི་སྒོམ་པ་ཉིད། །རྣམ་པར་རྟོག་པ་མེད་པ་ལ། །རྣམ་རྟོག་མེད་ཅེས་སྒྲོས་མི་གདགས། །དངོས་པོ་གདོད་ནས་གཉིས་མེད་ལ། །གཉིས་མེད་ཅེས་ཀྱང་བསམ་མི་བྱ། །བདེ་ཆེན་སྒྲོ་སྐུར་བྲལ་བ་ལ། །བྲལ་ལོ་སྙམ་དུ་བསམ་ན་སྐྱོན། །ཉམས་མྱོང་འོད་གསལ་དག་པ་ལ། །དག་གོ་ཞེས་ཀྱང་རློམ་མི་བྱ། །རློམ་སེམས་མེད་པར་གནས་པའི་ཚེ། །རྟོག་པ་རང་གི་ངང་གིས་འགགས། །ཆོས་དང་གང་ཟག་བདག་ཅེས་པ། །རྟོག་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། །རྟོག་པའི་རང་བཞིན་འོད་གསལ་བ། །ཤེས་ན་དེ་ཚེ་ཉིད་ནས་འགག །རྣལ་འབྱོར་ནང་དུ་ཁ་བལྟས་པས། །སེམས་ལས་མ་གཏོགས་མྱོང་བ་མེད། །སྣང་སྲིད་རྟག་དང་མི་རྟག་པ། །དགག་པ་དང་ནི་སྒྲུབ་པ་མེད། །སེམས་ཀྱང་ཡེ་ཤེས་ཡིན་ཤེས་ན། །མྱ་ངན་འདས་པ་བསྟན་མི་དགོས། །གལ་ཏེ་ཆགས་སྡང་སྐྱེས་གྱུར་ན། །གཉེན་པོ་མི་སྡུག་བྱམས་སོགས་ནི། །འགྲོ་ལ་སེམས་རྒྱུད་གཉིས་མི་འཆང་། །ཇི་ལྟར་སྤྲིན་ནི་སྣ་ཚོགས་དག །ནམ་མཁའི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པ་ལྟར། །དང་པོ་འོད་གསལ་གློ་བུར་བྱས། །ཕྱིས་ནི་རང་གི་ངང་འགགས་ན། །གཉེན་པོ་དག་ནི་སུ་ལ་བསྒོམ། །མ་རིག་འཁྲུལ་པའི་བག་ཆགས་ཀྱི། །སེམས་ཀྱིས་སྒྱུ་མ་བཞིན་སྣང་ལ། །མི་མཁས་སྒྱུ་མ་འཆོས་པ་བཞིན། །གཉེན་པོ་སྒོམ་པ་ཡ་རེ་འཆའ། །སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་འོད་གསལ་བས། །སྐྱེ་བ་ཉིད་ལ་མི་རྟག་ན། །གློ་བུར་དག་པར་ག་ལ་འགྱུར། །དེ་བས་གཉེན་པོ་མི་བསྒོམ་སྟེ། །གཉེན་པོ་མེད་ཅེས་སྒོམ་པའང་མིན། །མཚན་མར་མི་འཛིན་རྣལ་འབྱོར་པ། །འདི་དང་འདི་འགལ་སེམས་པ་མེད། །སྒྲུབ་པ་ཉིད་ཀྱང་འགག་མེད་པས། །འདུ་མི་བྱེད་པས་ནམ་མཁའ་འདྲ། །འདུ་ཤེས་ལས་བྱུང་ཏིང་འཛིན་སྐྱོན། །འདུ་མི་བྱེད་ཅེས་སེམས་པའང་མེད། །མངོན་སུམ་རྟོག་བྲལ་རྒྱུན་བསྲིང་ན། །སྒོམ་པ་ཞེས་ནི་ཐ་སྙད་འདོགས། །རྟོག་མེད་ཡེ་ནས་སྐྱེ་བས་ན། །སྒྲོ་འདོགས་སེལ་བ་སྒོམ་པ་ཡིན། །སྒྲོ་འདོགས་མེད་པས་བསལ་དུ་མེད། །བཅོས་མེད་རང་གསལ་མ་བྱུང་ན། །ནན་གྱིས་མི་རྟོག་བསྒོམས་གྱུར་ཀྱང་། །མི་རྟོག་པ་ཉིད་སྒྲིབ་པའི་རྒྱུ། །དཔེར་ན་སྨན་ཉིད་མ་ཞུ་བས། །ནད་ཀྱི་ནང་ནས་ལྕི་བ་བཞིན། །དེ་བས་སེམས་ཉིད་ངང་རྟོགས་ན། །འབད་མེད་བསྒོམ་ལ་སྒྲོ་འདོགས་བཅད། །སྒྱུ་མ་ཆུ་ཟླ་བཞིན་དུ་མེད་ཤེས་ན། །སྟོང་ཞེས་བརྗོད་པས་སེམས་ལ་ཡོངས་མི་གོལ། །སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་སྣང་སྟོང་རྟོགས་ན་ནི། །འགྲོ་བ་རྣམས་ལ་བྱམས་པ་ངང་གིས་སྐྱེ། །བདག་དང་གཞན་ལ་དབྱེ་བ་མེད་པར་ཡང་། །ཆུ་ཟླ་ལྟ་བུའི་བློ་ནི་སྐྱེས་གྱུར་ན། །བདེ་བ་ཆེན་པོ་བསྒོམ་ཞེས་དེ་ལ་བྱ། །གང་ཞིག་རྟོག་པས་བར་བཅད་ན། །དགའ་བདེའི་ཏིང་འཛིན་ཉམས་འགྱུར་བས། །ཕྱག་རྒྱ་བཞི་ཡི་ཡུལ་རྣམས་ལ། །ཚོར་བ་བདེ་བ་སྐྱེ་བར་འགྱུར། །རྗེ་བཙུན་རྟོགས་པའི་སྟོབས་བརྟན་པས། །རྟོག་དང་བཅས་པ་སྐྱེ་མི་འགྱུར། །དེ་བས་བདེ་བའི་ཏིང་འཛིན་ལ། །རྣལ་འབྱོར་པ་ཡི་ཡིད་བཞག་ནས། །གཉིས་མེད་བདེ་ཆེན་བསྒོམ་པར་བྱ། །གང་ཞིག་བདེ་བའི་ཏིང་འཛིན་ལ། །སེམས་གནས་པ་ནི་ཞི་གནས་ཡིན། །དེ་ལ་དགའ་དང་མཆོག་དགའ་དང་། །ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་དགའ་ཕུལ་བྱུང་ཡང་། །ཞི་གནས་སེམས་ལས་མ་འདས་ཏེ། །ལུས་དང་སེམས་ཀྱི་བདེ་བར་ཟད། །བདེ་ཆེན་དོན་གྱི་རྒྱས་བཏབ་ན། །ལྷག་མཐོང་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་འགྱུར། །གང་ཞིག་བདེ་བའི་ཆོས་ཅན་ལ། །སྟོང་ཉིད་སྒྲུབ་པ་གང་ཡིན་པ། །ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་དགའ་ཡིན་སྙམ་སྟེ། །དེ་ནི་རྗེས་དཔག་སྒོམ་པའི་ལམ། །སོ་སོར་རྟོག་པའི་རྣལ་འབྱོར་ཏེ། །བདེ་བ་ཆེན་པོའི་མིང་མེད་པ། །འོད་གསལ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ལས། །དགའ་བདེ་རྦ་རླབས་ཚུལ་དུ་ཤེས། །དེ་ཉིད་སྟོང་པ་སྒོམ་པ་ཡིན། །བདེ་དང་ཡིད་བདེ་གང་ཡིན་པ། །དེ་ཡི་རང་བཞིན་སྟོང་ཤེས་ན། །གཏན་ཚིགས་ལ་སོགས་དོན་མེད་ཡིན། །ཆུ་ནི་དྭངས་པར་གྱུར་པ་ལས། །ཉ་དག་མྱུར་དུ་འཕར་བ་ལྟར། །དེ་བཞིན་སྟོང་པའི་རང་བཞིན་ལས། །སྣ་ཚོགས་སྟོང་ཞིང་ཤེས་པ་འགག །སྣོད་བཅུད་བདེ་ཆེན་རྒྱས་བཏབ་ནས། །སེམས་ཀྱི་གླང་པོ་ཡན་བཏང་ཡང་། །གནས་མ་རྙེད་ནས་ལྡོག་པར་འགྱུར། །དངོས་པོ་གསར་པ་མཐོང་བ་ན། །དེ་དེ་བདེ་བའི་རྒྱས་བཏབ་ན། །གཡེང་བ་ཉིད་ཀྱང་གཡེང་བ་མེད། །སྤྱོད་ལམ་རོ་སྙོམས་ཡིན་ཤེས་པས། །འགྲོ་འོང་ཉིད་ཀྱང་འགྲོ་འོང་མིན། །རྒྱུ་འབྲས་སྐྱེ་མེད་རྒྱས་བཏབ་པས། །སྐྱེ་བ་ཉིད་ཀྱང་སྐྱེས་པ་མིན། །འགག་པ་ཐིམ་པའི་རྒྱས་བཏབ་པས། །འགགས་པ་ཉིད་ཀྱང་འགག་པ་མེད། །བདེ་གཤེགས་ཉིད་ནི་བདེ་ཆེན་ཉིད་ཀྱི་སྐུ། །ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་བདེ་གཤེགས་ཉིད་དང་མཉམ། །གང་ཞིག་བཙུན་མོའི་བྷ་གར་བདེ་མྱོང་དང་། །གང་ཞིག་མེ་ལོང་གཟུགས་ལས་བདེ་མྱོང་དང་། །གང་ཞིག་གཏུམ་མོའི་དྲོད་ལས་བདེ་མྱོང་དང་། །གང་ཞིག་དགོད་དང་བལྟ་དང་ལག་བཅངས་དང་། །འོ་བྱས་འཁྱུད་པས་བདེ་བ་དམ་པ་མྱོང་། །རྟོག་མེད་མྱོང་བར་གྱུར་ཀྱང་བདེ་ཆེན་གྱི། །རྒྱས་མ་བཏབ་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་མེད་ཅེས། །རྡོ་རྗེ་འཆང་དབང་གསུང་བཞིན་ཚད་མས་གྲུབ། །བདེ་བ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་རྒྱས་བཏབ་བྱ། །རྒྱས་བཏབ་ཅེས་བྱ་དོན་གྱི་ངོ་བོ་ཡང་། །དམིགས་པའི་ཡུལ་ལ་སྒྱུ་མར་ཟད་མོད་ཀྱི། །རང་གིས་མྱོང་བ་སྒྱུ་མར་མངོན་སུམ་དུ། །རིག་པ་དེ་ལ་རྒྱས་བཏབ་ཅེས་སུ་བརྗོད། །རྟོག་པ་རེ་རེ་བཅད་པས་རྒྱས་བཏབ་མིན། །དེ་ཕྱིར་རྗེས་དཔག་སྒོམ་ལ་རྒྱས་བཏབ་མིན། །ཤེས་བྱའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྤྲོས་དང་བྲལ་བ་ཡི། །མངོན་སུམ་དེར་སྣང་རྒྱ་ཡི་རྣམ་པར་འབྱུང་། །དེས་ན་རྒྱས་བཏབ་ཅེས་ནི་བྱ་བར་བཤད། །གཉེན་པོ་རྒྱལ་པོ་མངོན་སུམ་ཡིན། །གཅིག་དང་དུ་བྲལ་གཏན་ཚིགས་དག །འོད་གསལ་ཤེས་ལ་དགོས་པ་མེད། །གླང་པོ་མངོན་སུམ་རྙེད་གྱུར་ནས། །གླང་པོའི་རྗེས་ནི་འཚོལ་བྱེད་དམ། །བདེ་ཆེན་དེར་སྣང་མངོན་སུམ་ལ། །ལུང་དང་རྗེས་དཔག་བཙལ་མི་དགོས། །མྱོང་བ་དངོས་པོའི་གཤིས་ཡིན་པས། །ཆད་པར་ལྟ་བའི་དོགས་པ་མེད། །གང་ལའང་ངོ་བོར་མི་སེམས་པས། །སྒྲོ་འདོགས་པ་ཡི་དོགས་པ་མེད། །སྣོད་བཅུད་བདེ་ཆེན་རྒྱས་བཏབ་པས། །ཉོན་མོངས་དགྲ་ལ་ལྡང་དོགས་མེད། །ལས་ལ་བྱེད་དོ་བྱས་ཞེས་པ། །དགེ་སྡིག་གང་ལའང་མི་སེམས་ཤིང་། །རྨི་ལམ་ལས་དང་ཁྱད་མེད་པས། །ངན་སོང་གསུམ་གྱི་དོགས་པ་མེད། །གང་དང་གང་ལ་སེམས་པ་ན། །བདེ་ཆེན་དེར་སྣང་ངོ་ཤེས་ན། །གཉེན་པོ་གཞན་ཞིག་བཙལ་མི་དགོས། །བྱ་བ་བཏང་བའི་སེམས་ཉིད་འདི། །ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་རྣམ་པར་གནས། །ཇི་ལྟར་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་དང་། །ཇི་ལྟར་མར་ལ་མར་བཞག་བཞིན། །རང་གིས་རང་གི་ཡེ་ཤེས་བཞིན། །ལེགས་མཐོང་གང་ཡིན་འདིར་ཕྱག་ཡིན། །དེ་ཉིད་གཉིས་མེད་མཆོད་པ་ཡིན། །གཉེན་པོ་སྟོང་ཉིད་ལྟ་བ་འདི། །སྡིག་པ་བཤགས་པའི་མཆོག་ཡིན་ཏེ། །མེ་དང་གྲང་བ་རེག་པ་བཞིན། །བདེ་སྟོང་མངོན་སུམ་འདི་དང་འགལ། །རྗེས་སུ་ཡི་རང་ལ་སོགས་དང་། །ཆོས་སྤྱོད་སྡོམ་པའི་ནང་ན་ནི། །དོན་དམ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཡིན་པས། །སྟོང་ཉིད་མངོན་སུམ་མཐོང་འདི་མཆོག །དཀྱིལ་འཁོར་སྦྱིན་སྲེག་བཟླས་བརྗོད་ཀྱི། །ནང་ན་བདེ་ཆེན་དཀྱིལ་འཁོར་མཆོག །གད་དང་གང་ལ་བློ་བཞག་པ། །དེ་དང་དེ་ཡི་བདེ་ཆེན་དུ། །ཤེས་ན་མལ་ཆ་གདན་དག་དང་། །གོས་དང་ཟས་ལ་སོགས་པ་དང་། །གཡོག་དང་གཉེན་བཤེས་འཁོར་རྣམས་ཀུན། །བདེ་ཆེན་ཤེས་པ་སྒོམ་པའི་མཆོག །བྱིས་པའི་བློ་ཅན་དངོས་ལ་ཞེན་པ་རྣམས། །རྣམ་པར་རྟོག་པས་རྟོག་པ་ཉིད་ལ་སྤྱོད། །དངོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་བཅོས་སུ་མེད་ན་ཡང་། །གྲུབ་མཐའ་ངན་པས་བསླད་པས་འཆོས་པར་བྱེད། །གདོད་ནས་འོད་གསལ་རྣམ་དག་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས། །བདེ་གཤེགས་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཡི་མཁྱེན་པར་མཉམ། །འཁོར་བའི་ཕུང་པོ་སྒྱུ་མ་རྣམ་དག་ཅེས། །ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུའི་སྣང་བ་སྒྱུ་མར་མཉམ། །གལ་ཏེ་སྒྱུ་མའི་རྒྱུན་ལ་བདེ་སྡུག་དང་། །དགའ་དང་སྡུག་པའི་བྱེ་བྲག་ཡོད་མིན་དང་། །དེར་སྣང་སྐད་ཅིག་རེ་རེ་སྐྱེས་པ་ལ། །བདེ་སྡུག་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་ཆེན་པོར་གཅིག །རྣམ་པར་རྟོག་པས་ཐ་དད་འབྱེད་ན་ཡང་། །མི་རྟོག་ངང་ལ་རོ་གཅིག་གྱུར་པར་སྣང་། །དང་པོའི་ལས་ཅན་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་ལ། །བདེ་བ་ལམ་དུ་བྱེད་པར་གསུངས་པ་ཡང་། །གང་ཞིག་བླ་མས་ཕན་པའི་ལུང་ཐོབ་ན། །བདེ་སྡུག་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་ཆེན་པོར་འགྱུར། །དཔེར་ན་གསེར་དངུལ་ཟངས་ལྕགས་ཐ་དད་ཀྱང་། །གསེར་འགྱུར་རྩི་ཡི་ནུས་པའི་ཐབས་རྙེད་ནས། །ཐམས་ཅད་གསེར་མདོག་ཟངས་སུ་འགྱུར་བ་ལྟར། །སེམས་ཀྱང་བདེ་ཆེན་རོ་གཅིག་ངང་དུ་འགྱུར། །སྒྱུ་མ་སྨིག་རྒྱུ་དྲི་ཟའི་གྲོང་ཁྱེར་རྣམས། །རྟོག་དང་བྲལ་བ་སྟོང་པའི་རྣམ་པར་སྐྱེས། །དེ་བཞིན་སྒྱུར་སྣང་སེམས་ཀྱི་སྒྱུ་འདྲར་ཤེས། །བདེ་ཆེན་རྒྱས་གདབ་བདག་བྱིན་རླབས་པ་ལས། །སྒྱུ་མའི་དཔེ་ཡིས་དོན་རྣམས་བཙལ་མེད་པས། །ཐམས་ཅད་སྒྱུ་འདྲ་རྨི་འདྲ་དགག་སྒྲུབ་མེད། །ཕྱག་རྒྱའི་ལམ་པས་བདེ་བ་སྟོང་པར་ཤེས། །ཐམས་ཅད་སྟོང་དང་མི་སྟོང་དགག་སྒྲུབ་མེད། །ཆོས་ཀྱི་དོན་གོ་སེམས་ཉིད་སྟོང་པ་ཤེས། །ཆོས་རྣམས་ཀུན་ལ་ཡོད་མེད་དགག་སྒྲུབ་མེད། །རྟོག་མེད་མངོན་སུམ་ལམ་ལ་བློ་བཞག་པས། །རྟགས་ཀྱི་རྗེས་འབྲངས་གཞན་སེལ་བྱེད་པ་མེད། །དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་ཇི་ལྟར་སངས་རྒྱས་ལྟར། །ནང་དུ་བལྟས་པས་སེམས་ཀྱི་གསང་ཤེས་པས། །སྒྲིབ་པ་ཀུན་ཟད་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ཤིང་། །སངས་རྒྱས་ཞིང་སྦྱངས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྒྲོལ། །ཐམས་ཅད་བཟང་དགུ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བར་ངེས། །ཇི་ལྟར་སྦྲུལ་གྱི་རང་བཞིན་ཤེས་གྱུར་ནས། །དེ་ཡི་དུག་གིས་གནོད་པ་མི་འབྱུང་བཞིན། །གང་གིས་ཉོན་མོངས་འཁོར་བའི་རང་བཞིན་ཤེས། །དེ་ནི་དེ་མ་ཐག་ཏུ་དེ་གྲོལ་འགྱུར། །སྣོད་ནི་གཞལ་ཡས་ཁང་ཆེན་ལ། །བཅུད་ནི་ལྷ་དང་ལྷ་མོ་ཡིན། །འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་བདེ་གཤེགས་དྲུག །དམྱལ་བའི་འཇིག་རྟེན་བདེ་བ་ཅན། །ཡི་དྭགས་དུད་འགྲོ་བདེ་ཆེན་གྱི། །ངང་དུ་ཤེས་པ་ལྷ་ཡི་སྐུ། །སེམས་ལ་འགག་པ་མེད་པ་ཉིད། །གཉེན་པོའི་མཆོག་ཏུ་ཁོ་བོས་མཐོང་། །དཔེར་ན་རྨི་ལམ་གནས་སྐབས་ན། །བདེ་དང་སྡུག་བསྔལ་སྣང་བ་ཀུན། །སད་པར་གྱུར་ན་རོ་གཅིག་ལྟར། །དེ་བཞིན་འཁོར་བའི་བདེ་སྡུག་ཀུན། །སྐྱེ་མེད་ངང་དུ་རོ་གཅིག་ན། །རྣལ་འབྱོར་སེམས་ལ་བླང་དོར་མེད། །དགྲ་གཉེན་རྨི་ལམ་འདྲར་ཤེས་ན། །ཆགས་སྡང་གཉེན་པོ་བསྒོམ་མི་དགོས། །སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཡོངས་ཤེས་ན། །ཆོས་ཉིད་གཞན་དུ་བསྒོམ་མི་དགོས། །དུས་གསུམ་ཁམས་གསུམ་ཐ་དད་དུ། །སེམས་རྟོག་གློ་བུར་ཡིན་ཤེས་ནས། །རང་གི་རང་བཞིན་ཡོངས་ཤེས་ན། །སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་བཙལ་མི་དགོས། །སྐྱེ་འགག་ནམ་མཁའི་སྐྲ་ཤད་བཞིན། །སྔ་ཕྱི་སྐྱེ་བ་སྟོང་པས་ན། །མ་སྐྱེས་ཤེས་ན་བསྒོམ་རྒྱུ་མེད། །རྒྱལ་བའི་ཐུགས་བཞིན་རྟོག་མེད་ལ། །སྐྱེ་བ་མེད་པ་ཞེས་སུ་གྲགས། །གཉེན་པོ་སྤང་བྱ་དབྱེར་མེད་ཀྱི། །དོན་ལ་བྱ་རྩོལ་མེད་པ་ཉིད། །བཏང་སྙོམས་ཆེན་པོ་སྒོམ་པའི་མཆོག །དཔེར་ན་མི་འགའ་བཙོན་བྱས་ན། །དེ་ལ་འབད་རྩོལ་གྱིས་བྲོས་ལ། །དེ་ཉིད་བཙོན་ལས་བཏང་ན་ནི། །དེ་ལ་འབད་རྩོལ་མེད་གནས་བཞིན། །ཉོན་མོངས་འབད་པས་བཀག་ན་ནི། །ཆོད་དཀར་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་ལ། །དེ་ཉིད་བདག་ཉིད་ལྕགས་བཀྲོལ་ནས། །ཡུལ་ལ་རང་གར་བཏང་ན་ནི། །རང་གི་ངང་གིས་རྟོག་མེད་འགྱུར། །དེས་ན་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཡིས། །འབྲས་བུ་ལམ་དུ་བྱེད་པར་གསུངས། །བླུན་པོས་ཡོད་མེད་སྒྲོ་བཏགས་ཀྱང་། །གདོད་ནས་སྐྱེས་ཀྱང་མ་མྱོང་ལ། །མཁས་པས་དགག་པར་སེམས་པ་མེད། །ཆེད་དུ་གཉེན་པོ་བསྒོམ་མི་དགོས། །དེ་ཉིད་ཀྱིས་ནི་སངས་རྒྱས་ཤིང་། །དེ་ཉིད་ཀྱིས་ནི་ཉོན་མོངས་འཇོམས། །བདེ་ཆེན་ལམ་ལ་བརྟེན་པ་ནི། །ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་རྣམ་པར་གྲོལ། །རྣམ་པར་རྟོག་པ་རྣམ་སྤངས་ཤིང་། །གཟུང་དང་འཛིན་པ་བྲལ་བ་ཡི། །བྱེད་པ་པོ་གཉིས་སུ་མེད་པས། །ཡེ་ཤེས་འདུས་མ་བྱས་པ་སྟེ། །རྒྱུ་དང་རྐྱེན་གྱིས་མ་བསྐྱེད་པ། །ཤྲཱི་ནི་གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་ཏེ། །ཧེ་ནི་རྒྱུ་སོགས་སྤངས་པ་ཡིན། །རུ་ནི་བཀོད་པ་དང་བྲལ་བ། །ཀ་ནི་གང་དུའང་མི་གནས་པ། །སེམས་ཀྱི་ངང་ལ་རྣམ་གནས་པ། །མྱ་ངན་འདས་པ་བསྟན་དུ་མེད། །གཟུགས་དང་འདོད་ཡོན་ལྔ་ལ་སོགས། །རང་གི་སྣང་བ་འཁྲུལ་པའི་ཕྱིར། །རྣམ་སྣང་མཛད་ཀྱི་རྒྱ་ཡིས་གདབ།༡༽ །བདེ་བ་ཆེན་པོའི་མན་ངག་གོ །འཛིན་པ་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་ནི། །རང་སྣང་འཁྲུལ་པ་ལས་བྱུང་ཕྱིར། །མི་བསྐྱོད་པ་ཡི་རྒྱ་ཡིས་གདབ།༢༽ །བདེ་བ་ཆེན་པོའི་མན་ངག་གོ །སེམས་ཉིད་རང་རིག་གཉིས་མེད་པར། །མི་བསམ་བདེ་ཆེན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་རྟོག་དང་བྲལ། །རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་རྒྱ་ཡིས་གདབ།༣༽ །བསྒོམ་པར་བྱ་དང་སྒོམ་བྱེད་གཉིས། །སྒོམ་པ་རོ་གཅིག་གྱུར་ཙ་ན། །གཉིས་སུ་མེད་པའི་རྒྱ་ཡིས་གདབ།༤༽ །ཕྱི་ཡི་ཕྱག་དང་མཆོད་པ་ལ། །སྦྱོར་བ་དངོས་གཞིའི་བརྟུལ་ཞུགས་སོགས། །བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རྒྱ་ཡིས་གདབ།༥༽ །ཆགས་པ་དགའ་དང་མཆོག་དགའ་སྟེ། །དགའ་བྲལ་ལ་སོགས་ཆགས་བྲལ་ཡིན། །བར་མ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་དགའ་སྟེ། །སྣང་སྟོང་དབྱེར་མེད་རྒྱ་ཡིས་གདབ།༦༽ །དགེ་བ་རྣམ་པར་དཀར་བ་སྟེ། །མི་དགེ་རྣམ་པར་གནག་པ་འོ། །ལུང་མ་བསྟན་གྱི་བག་ལ་ཉལ། །ཆོས་ཉིད་རོ་གཅིག་རྒྱ་ཡིས་གདབ།༧༽ །འཁོར་བ་སྤང་བྱར་བརྟག་པ་དང་། །མྱ་ངན་འདས་པ་བསྒྲུབ་བྱར་བལྟས། །གཉིས་སུ་མེད་པ་འོད་གསལ་གྱི། །ངང་དུ་གཅིག་པའི་རྒྱས་གདབ་བོ།༨༽ །ཕྱི་ཡི་མཚན་ཉིད་གཞལ་ཡས་ཁང་། །ནང་བཅུད་སེམས་ཅན་ལྷ་ཚོགས་པ། །ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་སྐུ་ཡན་ལག །ཟག་མེད་རོལ་པའི་རྒྱས་གདབ་བོ།༩༽ །རྒྱས་གདབ་དགུ་ཡི་མན་ངག་གིས། །བརྟན་གཡོ་སྣོད་བཅུད་མ་ལུས་པ། །བདེ་སྟོང་གཉིས་མེད་རྒྱ་ཡིས་གདབ། །རྒྱལ་པོ་ཆོས་ཉིད་སྐྱེ་མེད་ཀྱི། །མན་ངག་ཐམས་ཅད་འདི་ན་གསལ།། ༈ རྗེ་མར་པ་ལས་བྱུང་བའི་མན་ངག་འདི་རྣམས་ཤོག་དྲིལ་སཱཙྪ་ཆེན་མོའི་ནང་དུ་བཅུག་རས་རེ་བས་དྲིལ་ནས་གྲོ་བོ་ལུང་གི་བྲག་གསེབ་དུ་གཏེར་དུ་སྦས། དུས་ཕྱིས་རྗེ་བོ་སྡིག་ཅན་གཅིག་གིས་སྤེའུ་བརྩིགས་པའི་བྲག་གཤགས་པས་རྙེད་དེ་ཁོས་ངོ་མ་ཤེས། དེ་ནས་བརྒྱུད་དེ་ཁོ་བོའི་ལག་ཏུ་བྱུང་ངོ་།་་་བསོད་ནམས་མ་བསགས་གཟུགས་ངན་ཞིང་། །སྦྱངས་པའི་ལས་འཕྲོ་མེད་པའི་མིས། །བལྟས་ཀྱང་མཐོང་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། །བཙལ་བས་རྙེད་པར་ག་ལ་འགྱུར། །རིན་ཆེན་གསེར་དང་ས་ལེ་སྦྲམ། །ས་ཡི་འོག་ནས་འབྱུང་བ་ལ། །བསོད་ནམས་དམན་པའི་གང་ཟག་གིས། །བལྟས་པས་མི་མཐོང་བཙལ་བས་སུ། །རྙེད་པར་ཡང་ནི་མི་འགྱུར་རོ། །མ་བཙལ་བརྩོན་འགྲུས་མ་བྱས་ཀྱང་། །བསོད་ནམས་བསགས་པའི་ལག་ཏུ་འགྲིམ། །སྙན་བརྒྱུད་ལག་ལེན་རིན་པོ་ཆེ། །མན་ངག་མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ཀྱིས་གསང་། །བརྒྱུད་པ་གོང་མའི་ཐུགས་ཕྱུང་པ། །ཡི་གེར་བྲི་བར་མི་འོས་ཀྱང་། །ཕྱི་རབས་སེམས་ཅན་དོན་གཉེར་གྱི། །ལས་ཅན་གཅིག་དང་འཕྲད་ནས་འོང་། །ཟས་སུ་སྟོང་ཉིད་བདེ་ཆེན་ཟ། །སྙིང་རྗེའི་གོས་གྱོན་དཔའ་བ་གཅིག །ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་མཁའ་འདྲ་བས། །མིང་ཡང་མཁའ་འགྲོ་ཐོགས་མེད་བསྟན། །དུས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་བྱ་ལོ་ལ། །རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་མཆོད་པའི་དུས། །ཐུབ་མཆོག་དམ་པའི་སྤྱན་སྔ་རུ། །སྨན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཨ་རུ་ར། །འབྲུ་མཆོག་ལོ་འདབ་རྒྱས་པ་ཡི། །མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་ཕུལ་དུས་དེར། །མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་གནས་ན་རྒྱུ། །སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་ཚོགས་འཁོར་བཤམས། །དུས་དེར་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་བ་ཡིན། །ཨ་ལ་ལ་སྟེ་ཨ་ལ་ལ། །ཨེ་མ་ངོ་མཚར་རྨད་ཀྱི་ཆོས། །མཆོག་ཏུ་དགའ་བ་སྦྱིན་པ་པོ། །གཞན་ལ་ཕན་པ་རྒྱ་ཆེན་འབྱུང་། །བདེ་ཆེན་རྟོགས་པའི་མན་ངག་འདི། །སྡེབ་སྦྱོར་གོ་རིམ་བསྒྲིགས་པ་མིན། །ཉམས་མྱོང་རྟོགས་པ་འཕེལ་བའི་ལུང་། །དམ་པས་སྤྱི་བོར་བླང་བར་མཛོད། །ལྟ་བ་ནམ་མཁའ་རྡོ་རྗེའི་ཤོག་དྲིལ་གཙིགས་ཀྱི་རྒྱ་བདུན་དང་བཅས་དམ་པར་སྦས་སོ། །ས་མ་ཡཱ་ཏི་གུ་ཧྱ།། །། ༄། མར་པའི་ཆོས་དྲུག་གི་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ། །རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་ཏེ་ལོ་ཤེར་བཟང་དང་། །ནཱ་རོ་པཎ་ཆེན་མར་པ་ལོ་ཙཱ་སྟེ། །སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་པའི་གྲུབ་ཐོབ་རྣམ་བཞི་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དབང་སྐུར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞུ་བདེ་འབར་བའི་དགའ་བཞི་མངོན་གྱུར་ཅིང་། །འོད་གསལ་ནམ་མཁའ་རྡོ་རྗེ་རྟོགས་པར་ཤོག །གུ་རུ་ཆོས་དབང་དར་མ་རྒྱལ་པོ་དང་། །དར་མ་སྒང་པ་ཡན་པ་བློ་བདེ་སྟེ། །ལུང་བསྟན་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམ་བཞི་ལ། །གསོལ་བ༴ ཞུ་བདེ༴ འོད་གསལ༴ སྨྱུག་ཚལ་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་གླིང་པ་སོགས། །དྷརྨེ་ཤྭ་ར་རྩ་བའི་བླ་མ་སྟེ། །བྱིན་རླབས་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམ་བཞི་ལ། །གསོལ་བ༴ ཞུ་བདེ༴ འོད་གསལ༴ གསང་འདུས་བདེ་དགྱེས་གདན་བཞི་མཱ་ཡཱ་དང་། །སངས་རྒྱས་ཐོད་པ་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་སོགས། །མན་ངག་ཕྱུང་བའི་རྒྱུད་སྡེའི་ལྷ་ཚོགས་ལ། །གསོལ་བ༴ ཞུ་བདེ༴ འོད་གསལ༴ བདག་མེད་མ་དང་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ། །དུད་སོལ་ལྷ་མོ་ཁོལ་པོ་དར་ཐོད་ཅན། །ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ལ། །གསོལ་བ༴ ཞུ་བདེ༴ འོད་གསལ་ནམ་མཁའ་རྡོ་རྗེ་རྟོགས་པར་ཤོག །ཅེས་པ་འདི་རྣལ་འབྱོར་དྷརྨེ་ཤྭ་རས་ཡི་གེར་བཀོད་པའོ།། །། ༄༅། །བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་འཇིགས་བྱེད་རྡོ་རྗེའི་ཤོག་དྲིལ་བཞུགས་སོ།། ༼༣༽ རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཨེ་ཀ་བཱི་ར་སཱ་དྷ་ནཾ་ནཱ་མ། བོད་སྐད་དུ། དཔའ་བོ་གཅིག་པའི་སྒྲུབ་ཐབས། དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དང་པོ་མལ་ནས་ལངས་ཏེ། གདོང་ལ་སོགས་པ་དག་པར་བྱས་ཏེ། སྟན་བདེ་བ་ལ་འདུག་སྟེ། རང་སྐད་ཅིག་གིས་ཧེ་རུ་ཀར་བསྐྱེད། སྙིང་གར་པཾ་ལས་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །དེའི་སྟེང་དུ་རཾ་ལས་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་བསམ། དེའི་སྟེང་དུ་ཡི་གེ་ཧཱུྃ་ཁ་དོག་མཐིང་ག་བསམ། དེའི་འོད་ཟེར་གྱིས་མདུན་གྱི་ནམ་མཁའ་ལ་གཙོ་བོ་དང་། བླ་མ་དང་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་། ལྷ་མོ་རྣམས་དམིགས་ཏེ། ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་པཱུ་ཙ་དང་བདུན་རྣམ་དག་བྱ། ཡང་འོད་ཟེར་དེ་ཉིད་ཀྱིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་གསལ་བར་བྱས་ནས། ཚད་མེད་པ་བཞི་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །དེའི་རྗེས་ལ་སྔགས་འདིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿསརྦ་དྷརྨཱཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅་ཧཾ། ཞེས་བརྗོད་ནས། སྟོང་པའི་ངང་ལས། ཉི་མའི་སྟེང་དུ་ཧཱུྃ་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་ངོ་བོར་གསལ་བར་བསྐྱེད་པར་བྱའོ། །དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་བགེགས་བསྲེགས་ཏེ། སྙིང་གར་ཧཱུྃ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་བཅོམ་ལྡན་འདས་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོ་ནི། སྣ་ཚོགས་པདྨ་ཉི་མའི་སྟེང་ན་རོ་གན་རྐྱལ་དུ་མནན་པའི་སྙིང་གར་ཞབས་གཡས་བརྐྱང་ཞིང་གཡོན་བསྐུམ་པའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་ཕྱེད་པའི་གར་སྟབས་ཀྱིས་བཞུགས་པ། ཞལ་གཅིག་སྤྱན་གསུམ་པ་མཆེ་བ་བཞི་གཙིགས་པ། དབུ་སྐྲ་ཐོར་ཚུགས་དར་གྱིས་བརྒྱན་པ། ཕྱག་གཡས་ན་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་འཕྱར་བ། གཡོན་ཐོད་པ་ཁྲག་གིས་བཀང་པ་ཐུགས་ཀར་བསྣམས་པ། རང་གི་ཕྱག་རྒྱ་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ལ་འཁྱུད་པ། མི་མགོ་སྐམ་པོ་ལྔས་དབུ་བརྒྱན་པ། ཕྱག་གདུབ་དང་། དབུ་རྒྱན་དང་། མགུལ་རྒྱན་དང་། སྙན་ཆ་དང་། གདུབ་འཁོར་དང་། དབུའི་ནོར་བུ་དང་། མཆོད་ཕྱིར་ཐོགས། སྐུ་རགས་འོག་པགས་དང་། ཞབས་གདུབ་དང་ཐལ་བ་ཕྱག་གདུབ་ཀྱིས་བརྒྱན་པ། སྟག་གི་པགས་པའི་ཤམ་ཐབས་དང་། མི་མགོ་རློན་པ་ལྔ་བཅུའི་དོ་ཤལ་ཅན། ལང་ཚོས་རོལ་པ་སྒེག་པ་ལ་སོགས་པ་གར་གྱི་ཉམས་དགུ་དང་ལྡན་པ། རོལ་པའི་ཁྲོ་བོ་མཚན་དཔེ་བྱད་ཀྱིས་བརྒྱན་པའི་སྐུ། འོད་ཟེར་རབ་ཏུ་འབར་བའོ། །ཡུམ་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་སྐུ་མདོག་དམར་མོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་མ། ཞབས་གཡོན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞབས་དང་སྦྱར་ནས་བརྐྱང་བ། གཡས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞབས་སྟེང་ན་རོལ་པ། མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ཀྱིས་བརྒྱན་པའི་སྐུ་གཅེར་བུ་སྤྱན་གསུམ་མཆེ་བ་གཙིགས་པ། ཕག་པའི་ཞལ་གདོང་ཅན། ལང་ཚོ་རོལ་པ་དང་ལྡན་པ། ཕྱག་གཡོན་ན་ཐོད་པ་ཁྲག་གིས་བཀང་བས་ཡབ་ཀྱི་མགུལ་ནས་འཁྱུད་པ། གཡས་ཀྱིས་གྲི་གུག་བསྣམས་ཤིང་སྡིགས་མཛུབ་མཛད་པ། སྐྲ་གྲོལ་བ་རྣམ་པར་མཛེས་པ། ཕྱག་རྒྱ་ལྔ་ཡིས་རྣམ་པར་བརྒྱན་ཅིང་མི་མགོ་སྐམ་པོ་ལྔས་དབུ་ལ་བརྒྱན་པ། ལྔ་བཅུའི་དོ་ཤལ་ཅན་འོད་ཟེར་རབ་ཏུ་འབར་བའོ། །ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀ་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་ལ་བརྟེན་ནས་བཞུགས་པར་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །དཔྲལ་བ་དང་མགྲིན་པ་སྙིང་ག་གསུམ་དུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གསུམ་གྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས། ཐུགས་ཀར་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེའི་ལྟེ་བར་ཧཱུྃ་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །དེའི་འོད་ཟེར་གྱིས་རང་དང་འདྲ་བའི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་བཀུག་སྟེ་བདག་ཉིད་ལ་བསྟིམ་པར་བྱའོ། །སླར་འོད་ཟེར་གྱིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་བསྐུལ་ཏེ། བདག་ལ་དབང་བསྐུར་ནས་མཆོད་ཅིང་བསྟོད་པར་བསམ། དེ་ནས་བདུད་རྩི་མྱང་བ་བྱས་ནས་སྤྱི་བོ་དང་མགྲིན་པ་དང་སྙིང་ག་དང་ལྟེ་བ་རྣམས། བདེ་བ་ཆེན་པོ་དང་། ལོངས་སྤྱོད་དང་། ཆོས་དང་། སྤྲུལ་པའི་འཁོར་ལོར་བསམ་སྟེ། ཧཾ་ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཨ། དེ་རྣམས་གནས་བཞི་ལ་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་དེར་སྲོག་དང་རྩོལ་བའི་སྦྱོར་བས། ཨ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་སྦར་བས་སྔར་བཀོད་པའི་ཡི་གེ་བསྲེགས་ཏེ། ཧཾ་ལས་བདུད་རྩིའི་ཐིགས་པ་བབས་པས་སྐེ་ཡན་ཆད་དགའ་བ། སྙིང་ག་ཡན་ཆད་མཆོག་དགའ། ལྟེ་བ་ཡན་ཆད་ཁྱད་པར་གྱི་དགའ་བ། གསང་བར་སླེབས་པས་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་དགའ་བ་སྟེ། དེ་ལྟ་བུ་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་བརྟན་ཞིང་སེམས་རྩེ་གཅིག་པར་བྱས་ལ། དུ་བ་ལ་སོགས་པའི་རྟགས་རྙེད་ནས་སྤྲིན་མེད་པའི་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་ཆོས་ཉིད་མངོན་དུ་བྱའོ། །དེ་ལྟ་བུ་ལ་ཇི་སྲིད་གནས་ཀྱི་བར་བྱའོ། །མ་གོམས་པས་སྐྱོ་བར་གྱུར་ན་སྔོན་དུ་བཤད་པའི་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུ་ལ་དམིགས་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་བཟླས་པ་བྱེད་ན། ཨོཾ་ཧྲཱིཿཧ་ཧ་བཛྲ་བཻ་རོ་ཙ་ནཱི་ཡཻ་ཧུཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་ཧྲཱིཿཧ་ཧ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཡཻ་ཧུཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་ཧྲཱིཿཧ་ཧ་ལཱ་མཱ་ཡཻ་ཧུཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་ཧྲཱིཿཧ་ཧ་ཁཎྜ་རོ་ཧི་ནཱི་ཡཻ་ཧུཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་ཧྲཱིཿཧ་ཧ་རཱུ་པི་ནཱི་ཡཻ་ཧུཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཅེས་པ་འདི་བཟླ་བར་བྱའོ། །དེ་ནས་མཆོད་པ་ལྔས་མཆོད་པར་བྱའོ། །ཡང་ཡུམ་བདག་མེད་མ་བསྒོམ་པར་འདོད་ན། སྐུ་མདོག་ནག་མོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་མ་ཕག་པའི་ཞལ་གདོང་ཅན། གོང་བཞིན་བསྒོམས་ནས་བཟླས་པའི་མན་ངག་ལ། ཨོཾ་ཧྲཱིཿཧ་ཧ་བཛྲ་བྷ་རཱ་ཧི་པྲ་མ་ཡེ་ཧུཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཅེས་བརྗོད་ལ། དེ་ཡང་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་དང་འདྲ་བ་ལ། བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་ཡིན་ཏེ། ངག་ཏུ་ཡང་ཧྲཱིཿཞེས་བརྗོད་པས་ཡེ་ཤེས་སེམས་མ་རང་དང་འདྲ་བ་གཅིག་ཨོ་རྒྱན་གྱི་གནས་ནས་བཀུག་ལ་རང་གི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་བསྟིམ། ཡི་གེ་འབྲུ་གསུམ་གྱིས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྱིན་གྱིས་བརླབ། ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་བྱུང་བས་བདུད་དང་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་བསྲེགས་པར་བསམ། ཧ་ཧའི་སྒྲ་སྒྲོག་པ། གད་མོ་ཆེར་བཞད་པ། དུར་ཁྲོད་ཀྱི་བདག་མོ་ཀེང་རུས་ཀྱི་ཁྲི་དང་མི་རོའི་གདན་ལ་བཞུགས་ཏེ། དམ་ཚིག་དང་ལྡན་པའི་སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་ལ་ཤིན་ཏུ་གུས་པས་རྗེས་ཀྱི་སྤྱོད་ལམ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་ལུས་དང་གྲིབ་མའི་ཚུལ་དུ་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །ཡང་ན་ཕག་མོར་སྒོམ་པ་དང་། ཡང་ན་བདག་མེད་མར་སྒོམ་པ་གཉིས་རང་གང་མོས་སུ་བྱའོ། །དེ་ལ་སྒོམ་བཟླས་ནུས་ཚད་དུ་བྱ་སྟེ། དེའི་རྗེས་ལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ངང་ལ་བཞག་གོ །དམངས་ཕྲིན་ལས་མཐུན་སྦྱོར་གྱི་གདམས་ངག་གི་ཡིག་ཆུང་དམ་པའོ། །ྀཨཚ། ༈ དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དང་པོ་རང་སྐད་ཅིག་གིས་ཧེ་རུ་ཀར་བསམ་པའི་སྙིང་གར་ཡི་གེ་ཧཱུྃ་བསམ་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས་བླ་མ་དང་བདེ་མཆོག་ལྷ་ལྔའི་དལ་སྤྱན་དྲངས་ཏེ། ཡིད་ཀྱིས་ཕྱག་བྱ་མཆོད་པ་དབུལ་ཏེ། ཡང་གཟུགས་རྡོ་རྗེ་མ་དཀར་མོ་ཕྱག་ན་མེ་ལོང་བསྣམས་པ་སྐུ་ཕྱི་ནང་མེད་པ་གསལ་བར་བྱེད་པ། སྒྲ་མ་སྔོན་མོ་པི་ཝང་འཛིན་པ། དྲི་མ་སེར་མོ་དུང་ཆོས་འཛིན་པ། རོ་མ་དམར་མོ་ཐོད་པ་བྱང་སེམས་ཀྱིས་བཀང་བ། རེག་མ་ལྗང་གུ་ལྷའི་ན་བཟའ་པཉྩ་ལི་ཀཱ་བསྣམས་པ་སྤྲུལ་ལ་ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་མཆོད་པར་བཞེས་ཤིག་ཅེས་དབུལ། དེ་ནས་བདག་ཉིད་ཀྱི་སྙིང་གར་ཡི་གེ་ཧཱུྃ་ལས་འོད་འཕྲོས་རིགས་ཀྱི་ཡུམ་བཞི་ལ་ཕོག་པས། མཁའ་འགྲོ་མ། ལཱ་མ། དུམ་སྐྱེས་མ། གཟུགས་ཅན་མ་དང་བཞིས་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔས་བཀང་བའི་ཐོད་པ་ཐོགས་ཏེ་མཆོད་པར་བསམ་མོ། །དེ་ནས་ཡུམ་ལ་ཐིམ་ནས་བདེ་བས་མཆོད་པར་བསམ། ཕྱིའི་མཆོད་པ་ནི་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པའང་སྙིང་གའི་ཧཱུྃ་ལས་ཐོན་པར་བསམ། དེ་ནས་སྡིག་པ་བཤགས། མདུན་གྱི་ལྷ་གཤེགས་སུ་གསོལ། དེ་ནས་ཧཱུྃ་གི་འོད་ཟེར་ལས་སྭ་བྷཱ་ཝས་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་བསམ། སྟོང་པའི་ངང་ལས་རཾ་ལས་ཉི་མའི་སྟེང་དུ་ཧཱུྃ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་ཏེ་ཁམས་གསུམ་གྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་ནས་རོའི་ལྟེ་བའི་ཧཱུྃ་ལ་ཐིམ་སྟེ་གྱུར་པ་ལས། བདག་ཉིད་ཧེ་རུ་ཀར་གྱུར་པར་བསམ། དེ་ཡང་རྒྱན་ཆ་ལུགས་དང་ལྡན་པར་བསམ་མོ། །དེ་ནས་རང་ཉིད་ཀྱི་སྙིང་གར་སྣ་ཚོགས་པདྨ་བསམ་སྟེ། དེའི་སྟེང་དུ་ཧཱུྃ་ལས་འོད་འཕྲོས་རང་དང་འདྲ་བའི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁའ་ལ་སྤྱན་དྲངས་ནས་ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿས་བདག་ཉིད་ལ་བསྟིམ་པར་བྱའོ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་ནི། དཔྲལ་བ་མགྲིན་པ་སྙིང་གར་པདྨ་དང་ཟླ་བའི་སྟེང་དུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གསུམ་བསམ། ཡང་དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་ཏེ་བདེ་མཆོག་ལྷ་ལྔའི་དལ་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་སྔར་བཞིན་མཆོད་ནས་གསལ་གདབ། གཙོ་བོའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡོན་ཏན་གྱི་ལྷ་མོ་བྱུང་སྟེ་བདག་ལ་དབང་བསྐུར་པས། དབང་རྟགས་མི་བསྐྱོད་པ་བྱུང་བར་བསམ། དེ་ནས་བདུད་རྩི་མྱང་བར་བྱས་ཏེ། དེ་ནས་རྫོགས་པའི་རིམ་པ་འདི་ལྟར་བསྒོམ་པར་བྱ་སྟེ། འཁོར་ལོ་བཞིའི་སྤྱི་བོར་ཧཾ། མགྲིན་པར་ཨོཾ། སྙིང་གར་ཧཱུྃ། ལྟེ་བར་ཨ་བསམ་སྟེ། སྔར་བཀོད་པའི་འཁོར་ལོའི་རྩའི་དྲི་མ་དང་ཡི་གེ་བསྲེགས་པར་བྱས་ལ་ཧཾ་ལས་བྱང་སེམས་ལྟེ་བའི་ཨ་ལ་བབས་པས་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་དུ་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །དུ་བ་ལ་སོགས་པའི་རྟགས་རྙེད་ནས་སྤྲིན་མེད་པའི་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་ཆོས་ཉིད་མངོན་དུ་བྱའོ། །མ་གོམས་པའི་དབང་གིས་སྐྱོ་བར་གྱུར་ན། དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུ་དམིགས་ལ་བཟླས་པ་བྱའོ། །དེ་ནས་གཏོར་མ་གཏོང་ན་དང་པོ་བྱང་སེམས་བསྒོམ། དེ་ནས་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ངང་ལ་གནས། ཡཾ་གཅིག་གྱུར་པ་ལས་རླུང་དལ་གཅིག་བསམ། དེའི་སྟེང་དུ་རཾ་ལས་མེ། ཀཾ་ལས་མི་མགོ་གསུམ་གྱི་སྒྱེད་པུ། དེའི་སྟེང་དུ་ཨ་ལས་ཐོད་པ་བསམ། དེའི་དབུས་སུ་བི་ལས་དྲི་ཆེན། ཤར་དུ་མུ་ལས་དྲི་ཆུ། ལྷོར་ར་ལས་རཀྟ། ནུབ་ཏུ་ཤུ་ལས་བྱང་སེམས། བྱང་དུ་མ་ལས་ཀླད་པ། ཤར་ལྷོར་གོ་ལས་རྟའི་ཤ །ལྷོ་ནུབ་ཏུ་ཀུ་ལས་ཁྱིའི་ཤ །ནུབ་བྱང་དུ་ད་ལས་བ་གླང་གི་ཤ །བྱང་ཤར་དུ་ཧ་ལས་གླང་པོ་ཆེའི་ཤ །དབུས་སུ་ན་ལས་མིའི་ཤ །དེ་ནས་དབུས་ཀྱི་ནམ་མཁའ་ལ་ཨོཾ། དེའི་སྟེང་དུ་ཨཱཿ དེའི་སྟེང་དུ་ཧཱུྃ་བསམ་ལ། དེ་ནས་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཞེས་བརྗོད་པས། རླུང་གིས་མེ་སྦར་ཐོད་པ་དྲོས་ནས་ནང་གི་རྫས་ཁོལ་བར་བསམ་ལ་ཨོཾ་ལྷུང་བས་རྒྱ་ཆེན་པོར་གྱུར་པར་བསམ། ཨཱཿལྷུང་བས་ཟག་པ་མེད་པའི་བདུད་རྩིར་གྱུར་པར་བསམ། ཧཱུྃ་ལྷུང་བས་རྡོ་རྗེ་ཁོང་སྟོང་གི་ལྟེ་བར་ཧཱུྃ་གིས་མཚན་པ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྦྱོར་མཚམས་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩི་སྤྱན་དྲངས། རྡོ་རྗེའི་སྦུ་གུ་ནས་བབས། དམ་ཚིག་གི་བདུད་རྩི་དང་འདྲེས། རྡོ་རྗེས་དཀྲུགས་པས་དེ་ཡང་ཞུ་བར་བསམ་མོ། །དེ་ནས་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ལན་བདུན་བརྗོད་པས་ཟག་པ་མེད་པའི་བདུད་རྩི་ཆེན་པོར་བསམ་སྟེ་བྱིན་གྱིས་བརླབ། དེ་ནས་མཛུབ་མོ་མདུད་པ་བྱས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་དང་། ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་རལླི་ཧོཿ ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ བཛྲ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཡཻ་ས་མ་ཡ་སཏྭཾ། དྲྀ་ཤྱ་ཧོཿ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཞེས་པའི་སྔགས་ལན་གསུམ་མམ་ལྔའི་བར་དུ་བརྗོད་པས་མགྲོན་ཐམས་ཅད་སྤྱན་དྲངས་ལ། དེ་ནས་སྙིང་གའི་ཧཱུྃ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་ཏེ། སྐད་ཅིག་དེ་ཉིད་ལ་བདེ་མཆོག་ལྷ་ལྔའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་གྱུར་པར་བསམ། དེ་རྣམས་ཀྱི་ལྕེ་ཧཱུྃ་ལས་རྡོ་རྗེ་སྦུ་གུ་ཅན་དུ་བསམ་སྟེ། རྡོ་རྗེ་ཐལ་མོ་ཁ་གྱེན་དུ་ཕྱེ་བའི་ཕྱག་རྒྱ་བཅིངས་ལ། ཨོཾ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། སརྦ་ཡཀྵ་རཀྵ་ས་བྷཱུ་ཏ་པྲེ་ཏ་པི་ཤཱ་ཙ་ཨུནྨཱ་ད། ཨ་པསྨར། ཌཱ་ཀ་ཌཱ་ཀི་ནྱཱ་ད་ཡ་ཨི་མཾ་བ་ལིཾ་གྲྀཧྞནྟུ། ས་མ་ཡ་རཀྵན་ཏུ། མ་མ་སརྦ་སིདྡྷིམྨེ་པྲ་ཡཙྪན་ཏུ། ཡ་ཐཻ་བཾ། ཡ་ཐེཥྚཾ། བྷུཉྫ་ཐ། པཱི་པཱ་ཐ། ཛི་གྷྲ་ཐ། མཱ་ཏི་ཀྲ་མ་ཐ། མ་མ་སརྦ་ཀཱ་ར་ཏ་ཡ། སཏྶུ་ཁཾ་བི་ཤུདྡྷཱ་ཡ། ས་ཧཱ་ཡི་ཀ་བྷ་ཝནྟུ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་བྱ་བའི་སྔགས་ཀྱིས་དབུལ་བར་བྱའོ། །དེ་ནས། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་བདེ་གཤེགས་ཡུམ། །འདོད་པའི་དབང་ཕྱུག་སྐལ་ལྡན་མ། །མཁའ་འགྲོ་ཆེན་མོ་རྣལ་འབྱོར་གཙོ། །རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་ཁྲོ་རྒྱལ་མ། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོ་རྡོ་རྗེའི་སྐུ། །ཧེ་རུ་ཀ་དང་ཡང་དག་སྦྱོར། །དབུ་སྟོང་མ་ལ་སྤྱན་སྟོང་མ། །སྟོང་ཕྲག་བཅུ་ཡི་ཞལ་གདོང་ཅན། །ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པས་ཀྱང་བསྟོད། ཀེང་རུས་འཇིགས་སུ་རུང་བའི་ཁྲི་སྟེང་དུ། །ཧཱུྃ་ལས་བདུད་འདུལ་ཁྲོ་ཆེན་སྐུ་སྤྲུལ་པ། །འཇིགས་བྱེད་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་རྒྱལ་ཆེན་པོ། །སྐུ་མདོག་མཐིང་ནག་མེ་ཕུང་འབར་བའི་འོད། །ཅེས་པ་ལ་སོགས་པས་བསྟོད། འདོད་པའི་དོན་ལ་གསོལ་བ་བཏབ། གཏོར་མ་ས་གཙང་སར་སྤུང་ངོ་། །དཔལ་ཧེ་རུའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་མན་ངག་རྫོགས་སོ།། །། ༄༅། །དཔལ་དགྱེས་པ་རྡོ་རྗེ་ཕྱག་གཉིས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེའི་ཤོག་དྲིལ་བཞུགས་སོ།། ༼༤༽ རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཤྲཱི་ཧེ་བཛྲ་དྭི་བྷུ་ཛ་སཱ་དྷ་ནཾ་ནཱ་མ། བོད་སྐད་དུ། །དཔལ་དགྱེས་པ་རྡོ་རྗེ་ཕྱག་གཉིས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཞེས་བྱ་བ། དཔལ་རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འཇིག་རྟེན་གསུམ་ལ་ཁྱབ་མཛད་པ། །ཤེས་རབ་ཐབས་ཀྱིས་ཁ་སྦྱར་ནས། །འཇིག་རྟེན་ཀུན་ལ་བདེ་སྟེར་བའི། །དཔལ་ལྡན་ཧེ་རུ་ཀ་ལ་འདུད། །མདོར་བསྡུས་པ་སྟེ་རྒྱས་པར་མིན། །སྐལ་ལྡན་སེམས་ཅན་དོན་དུ་ནི། །སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ནི་བཤད་པར་བྱ། །ནངས་པར་མལ་ནས་ལངས་ནས་ནི། །གདོང་ལ་སོགས་པ་དག་པར་བྱ། །དུར་ཁྲོད་དག་གམ་ཆུ་ཡི་ངོས། །ཤིན་ཏུ་དབེན་པའི་ས་ཕྱོགས་སུ། །ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ཐུགས་རྗེའི་བདག །རྣལ་འབྱོར་དཔའ་བོས་བསྒྲུབ་པར་བྱ། །སྤྱི་བོ་ནས་ནི་རྐང་པའི་བར། །དབྱངས་ཡིག་བཅུ་དྲུག་དགོད་པར་བྱ། །དེ་ཡིས་རང་གི་ལུས་པོ་འདི། །སྟོན་ཀའི་ཟླ་བ་ལྟ་བུར་གསལ། །སྙིང་གར་པཾ་ལས་པདྨ་དང་། །རཾ་ལས་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་བསམ། །དེ་ཡི་སུམ་མདོར་མེ་ལྟ་བུས། །བགེགས་ཀྱི་ཚོགས་རྣམས་བསྲེགས་པར་བསམ། །དེ་ནས་བགེགས་བསྐྲད་བདག་ཉིད་ནི། །མདུན་དུ་བླ་མ་འདོད་ལྷ་དང་། །སངས་རྒྱས་ལྷ་མོའི་ཚོགས་རྣམས་ལ། །ཡིད་ཀྱིས་རབ་ཏུ་མཆོད་པར་བསམ། །དེ་ནས་སྙིང་གའི་ཡི་གེ་ཧཱུྃ། །བསམ་སྟེ་འོད་ཟེར་རྣམ་འཕྲོས་ནས། །བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་དགའ་བ་དང་། །བཏང་སྙོམས་ཡང་ནི་བསྒོམ་པར་བྱ། །དེ་རྗེས་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི། །རང་བཞིན་མེད་པར་ཤེས་པར་བྱ། །སྐད་ཅིག་སྟོང་པ་ཉིད་གནས་ཏེ། །ཨོཾ་ཤཱུནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ། སྔགས་འདིས་ཡེ་ཤེས་ལྔ་དངོས་སུ། །ཧཱུྃ་གི་བདག་ཉིད་ཤེས་པར་བྱ། །འོད་ཟེར་རྣམ་ལྔ་ཀུན་དུ་འཁྲུགས། །དེ་ཡིས་སེམས་ཅན་མ་ལུས་པ། །སྦྱངས་ཏེ་སྙིང་གར་ཐིམ་པར་བསམ། །ཐིག་ལེ་ཞུ་བ་དེ་ལས་ནི། །བདག་ཉིད་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་གྱུར། །ཞལ་གཅིག་པ་ལ་ཕྱག་གཉིས་པ། །སྐུ་མདོག་ནག་པོ་ཤིན་ཏུ་འཇིགས། །ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་བསྣམས། །རྡོ་རྗེ་ཕག་མོས་མགུལ་ནས་འཁྱུད། །ལྷ་མོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་མ། །གཡོན་པ་ཐོད་པ་ཁ་ཊྭཱཾ་འཛིན། །དེ་བཞིན་གཡས་ན་གྲི་གུག་འཛིན། །ཅུང་ཟད་མཆེ་བ་གཙིགས་པ་སྟེ། །བདག་པོའི་ཞལ་ནི་མངོན་པར་མཛད། །གཡས་བརྐྱང་བ་ཡི་བཞུགས་ཐབས་སོ། །པདྨ་ཉི་མའི་སྟེང་ན་བཞུགས། །ཕྱག་རྒྱ་ལྔ་དང་བཅས་པའི་ལྷ། །སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེས་དབུ་ལ་བརྒྱན། །དབུ་རྒྱན་ཐོད་པ་དུམ་བུས་བྱས། །སྤྱི་བོར་ཟླ་བ་ཕྱེད་པས་མཛེས། །མི་མགོ་བརྒྱ་ཕྱེད་ཆུན་འཕྱངས་ཅན། །སྟག་གི་པགས་པའི་ཤམ་ཐབས་བྱས། །དེ་ཉིད་གསུམ་གྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབ། །སྙིང་གར་ཡེ་ཤེས་ས་བོན་བསམ། །དེ་ཡི་འོད་ཟེར་གྱིས་བཀུག་ནས། །ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་བསྟིམ་པར་བྱ། །དེ་ཡིས་ཕུང་པོ་ཁམས་ལ་སོགས། །རང་བཞིན་གྱིས་ནི་དག་པར་བསམ། །སླར་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱིས་ནི། །དབང་བསྐུར་མཆོད་དང་བསྟོད་པར་བསམ། །བདུད་རྩི་མྱང་བར་བྱས་ནས་ནི། །དོན་དམ་བདེ་བ་རྟོགས་པར་བྱ། །ལུས་ལ་འཁོར་ལོ་རང་དམིགས་ཏེ། །ལྟེ་བ་སྙིང་མགྲིན་སྤྱི་བོ་རུ། །སྤྲུལ་པ་ཆོས་དང་ལོངས་སྤྱོད་དང་། །བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོ་བསམ་པར་བྱ། །འཁོར་ལོ་བཞི་ཡི་དབྱེ་བ་ཡིས། །དགའ་བ་ལ་སོགས་ཤེས་པར་བྱ། །དང་པོ་སྤྲུལ་པའི་འཁོར་ལོ་ནི། །འདབ་མ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི་པ། །དེ་ཡི་ལྟེ་བར་ཡི་གེ་ཨ། །མཁའ་འགྲོ་མ་ཡི་སྡོམ་པར་བཤད། །གཉིས་པ་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་དེ། །དེ་ཡི་ལྟེ་བར་ཡི་གེ་ཧཱུྃ། །བདེ་གཤེགས་ལྔ་ཡི་རང་བཞིན་ནོ། །གསུམ་པ་ལོངས་སྤྱོད་འཁོར་ལོ་ནི། །འདབ་མ་བཅུ་དྲུག་བསམ་པར་བྱ། །དེ་ཡི་ལྟེ་བར་གནས་པ་ནི། །རྣམ་པར་སྣང་མཛད་རང་བཞིན་ཨོཾ། །བཞི་པ་བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོ་ནི། །འདབ་མ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་པ། །དེ་ཡི་དབུས་སུ་ཡི་གེ་ཧཾ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཅན། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་སྡོམ་པར་བཤད། །རྫོགས་པའི་རིམ་པ་བསྐྱེད་པ་ནི། །བསམ་སྟེ་ཐམས་ཅད་བཞིར་ཤེས་བྱ། །ཕུང་པོ་ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་སོགས། །ཡེ་ཤེས་མེ་སྦར་བསྲེག་པར་བྱ། །སྲོག་དང་རྩོལ་བའི་སྦྱོར་བ་ཡིས། །ཤེས་རབ་གཏུམ་མོ་སྦར་བར་བྱ། །ལྟེ་བ་ལས་སྦར་གཏུམ་མོ་ཡིས། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་ནི་བསྲེག་པར་བྱ། །སྤྱན་ལ་སོགས་པ་བསྲེགས་ནས་ཀྱང་། །ཧཾ་བསྲེག་རི་བོང་རྒྱུན་ཡང་འབབ། །རྣ་བ་གཡས་ནས་ཕྱིར་བྱུང་ཏེ། །སངས་རྒྱས་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཞུགས་ནས། །མདུན་དུ་སོང་སྟེ་སྤྱི་བོར་ཞུགས། །ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩི་བླངས་ནས་ཀྱང་། །བདག་གི་སྤྱི་བོར་འབིགས་པར་བསམ། །སྔོན་དུ་བསྲེགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་། །སྤྱན་ལ་སོགས་པ་གསོ་བར་བྱ། །ལྟེ་བ་རང་བཞིན་དེ་གནས་སུ། །མཉམ་ཉིད་མཉམ་པར་གཞག་པར་བྱ། །སྣང་བ་མེད་ཅིང་གཞི་མེད་པ། །རྡུལ་ཕྲན་ཐོགས་མེད་བསམ་མི་ཁྱབ། །སེམས་མེད་སེམས་དེ་སེམས་ཀྱི་ཚུལ། །ཡེ་ཤེས་དབྱེ་བའི་རང་བཞིན་ཅན། །རྣལ་འབྱོར་པ་ཡིས་མྱངས་ནས་ཀྱང་། །སླར་ཡང་དེ་ལས་ལྡང་པར་བྱ། །སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་དངོས་པོ་རྣམས། །ཕུང་པོ་ལ་སོགས་སླར་ཡང་བསྲེག །སྐྲ་ཡི་རྩེ་མོ་བརྒྱར་གཤགས་པའི། །ཚད་མེད་དེ་ནི་བསྒོམ་པར་བྱ། །འགྲོ་བ་དང་ནི་འོང་བ་རྣམས། །བྱས་ནས་ལྟེ་བར་ཐིམ་པར་བསམ། །དང་པོ་དབྱངས་ཡིག་ཞུ་བ་ཡིས། །འོད་གསལ་ཐིག་ལེ་བསྒོམ་པར་བྱ། །བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེས་གསུངས་པ་འོ། །དངོས་གྲུབ་མཚན་མ་འབྱུང་བར་འགྱུར། །ནང་གི་མཚན་མ་སྐྱེས་པ་ན། །ཕྱི་ཡི་མཚན་མ་སྐྱེ་བར་འགྱུར། །མཚན་མ་རྙེད་པའི་རྣལ་འབྱོར་པས། །སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །རྣམ་པར་དག་པ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་རྟོགས་པར་འགྱུར། །བསྒོམས་པས་ངལ་ལམ་སྐྱོ་ན་ནི། །གསང་སྔགས་འདི་དག་ཆེ་བརྗོད་བྱ། །ཨོཾ་ཏྲཻ་ལོཀྱཱ་ཀྵེ་པ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་བཛྲ་བཻ་རོ་ཙ་ནཱི་ཡཻ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། །ལྷ་དང་ལྷ་མོའི་གསང་སྔགས་སོ། །བཟླས་པ་ལ་ནི་སྐྱོ་གྱུར་ན། །འབྱུང་པོ་རྣམས་ལ་གཏོར་མ་སྦྱིན། །ཨོཾ་ཨ་ཀཱ་རོ་མུ་ཁཾ་སརྦ་དྷརྨཱ་ཎཱཾ་ཨཱདྱ་ནུཏྤནྣ་ཏྭཱཏ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཟ་བའི་ཚེ་ན་རྣལ་འབྱོར་པས། །བདུད་རྩིར་བསམ་སྟེ་ཟ་བར་བྱ། །རྣལ་འབྱོར་པས་ནི་ཁྲུས་བྱེད་ཚེ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱིས་དབང་བསྐུར་བསམ། །གཉིད་ལོག་ཚེ་ན་རྣལ་འབྱོར་པས། །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་བདག་ཉིད་བསམ། །འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་དག་གིས་ནི། །བདག་དང་གཞན་རྣམས་མཆོད་པར་བསམ། །ཇི་ལྟར་བདག་ཉིད་དེ་བཞིན་གཞན། །ཤེས་ནས་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་འཇུག །སྤྱོད་ལམ་བཞི་ཀའི་དུས་ཉིད་དུ། །གང་འདོད་ལྷ་ཡི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ། །སྔགས་དང་དབྱིབས་དང་ཆོས་བདག་ཉིད། །རྣལ་འབྱོར་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་འདོད། །རྣལ་འབྱོར་རྣམ་པ་འདི་གསུམ་གྱིས། །སྲིད་པའི་སྐྱོན་གྱིས་གོས་མི་འགྱུར། །སྤྲོས་མེད་འཁོར་ལོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ནི། །བརྩམས་པའི་དགེ་བ་གང་ཐོབ་པ། །དེ་ཡིས་སེམས་ཅན་མ་ལུས་པ། །སྤྲོས་མེད་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་ཤོག །སློབ་དཔོན་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེས་མཛད་པ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ནཱ་རོ་པ་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་མར་སྟོན་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་བསྒྱུར་པ་རྫོགས་སོ།། །། ༄། དགྱེས་པ་རྡོ་རྗེ་དཔའ་བོ་གཅིག་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་བསྡུས་པ་བཞུགས་སོ། །དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྒྲུབ་ཐབས་བསྡུས་པའི་མན་ངག །དང་པོ་མལ་ནས་ལངས་ལ། ཁ་གདོང་ལ་སོགས་པ་དག་པར་བྱས་ལ། སྟན་འཇམ་པ་ལ་བདེ་བར་འདུག་ལ། སྙིང་གར་པཾ་ལས་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་དམར་པོ་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །དེའི་སྟེང་དུ་རཾ་ལས་ཉི་མའི་དལ་བསམ་སྟེ། དེའི་སྟེང་དུ་ཧཱུྃ་མཐིང་ནག་གི་འོད་ཟེར་གྱིས་མདུན་གྱི་ནམ་མཁའ་ལ་བླ་མ་དང་། སངས་རྒྱས་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་། ལྷ་མོ་རྣམས་དམིགས་པར་བྱས་ལ། ཡིད་ཀྱིས་མཆོད་པར་བསམ་མོ། །འོད་ཟེར་གྱིས་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་གསལ་བར་བྱས་ལ། ཚད་མེད་པ་བཞི་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿསརྦ་དྷརྨཱཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅་ཧཾ། ཞེས་པའི་རྟིང་ལ། ཨོཾ་ཤཱུནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ། ཞེས་བརྗོད་པས་སྙིང་གར་ཉི་མའི་སྟེང་དུ་ཧཱུྃ། དེ་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་ངོ་བོར་གསལ་བར་དམིགས་པར་བྱའོ། །དེའི་འོད་ཟེར་སྤྲོས་པས་བགེགས་རྣམས་བསྲེགས་ལ། སྙིང་གའི་ཧཱུྃ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པ་དེའི་ལྟེ་བ་ལ་ཧཱུྃ་གསལ་ཏེ། དེའི་འོད་ཟེར་གྱིས་ཁམས་གསུམ་གྱི་སེམས་ཅན་སྦྱངས་ཏེ། འོད་ཟེར་འདུས་མ་ཐག་ཏུ་རྡོ་རྗེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་སྐུ་མདོག་ནག་པོ། ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ། གཡས་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ། གཡོན་དྲིལ་བུ་འཁྲོལ་བ། མཆེ་བ་གཙིགས་ཤིང་རལ་པ་ཐོད་པའི་དབུ་རྒྱན་ཅན། སྤྱི་གཙུག་འཁོར་ལོ་དང་། རྣ་རྒྱན་དང་། མགུལ་རྒྱན་དང་། གདུ་བུ་དང་། སྐ་རགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ། མི་མགོའི་ཆུན་འཕྱངས་ཅན། སྐྱིལ་ཀྲུང་ཕྱེད་པའི་གར་སྟབས་ཀྱིས་གནས་པའོ། །དཔྲལ་བ་དང་། མགྲིན་པ་དང་། སྙིང་གར་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ལ། ཡུམ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་དམར་མོ། གཡས་གྲི་གུག །གཡོན་ཐོད་པ། ཁ་ཊྭཱཾ་ག་མཆན་ཁུང་དུ་བཅུག་པ། རུས་པའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པས་ཡབ་ལ་འཁྱུད་པའོ། །ཐུགས་ཀ་ན་སྣ་ཚོགས་པདྨ་ལ་ཧཱུྃ་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །དེའི་འོད་ཟེར་གྱིས་རང་དང་འདྲ་བའི་ཡེ་ཤེས་པ་བཀུག་ལ། རང་ཉིད་ལ་བསྟིམ་པར་བྱའོ། །སླར་ཡང་འོད་ཟེར་གྱིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་སྤྲུལ་ཏེ། དེ་དག་ལ་མཆོད་པ་དང་དབང་བསྐུར་བར་བསམ་སྟེ་མཆོད་པ་དང་། བསྟོད་པ་དང་། བདུད་རྩི་མྱང་བར་བྱས་ནས། ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་དམིགས་པར་བྱའོ། །སྤྱི་བོ་དང་། མགྲིན་པ་དང་། སྙིང་ག་དང་། ལྟེ་བར། བདེ་བ་ཆེན་པོ་དང་ལོངས་སྤྱོད་དང་། ཆོས་དང་སྤྲུལ་པའི་འཁོར་ལོ་བསམ་སྟེ། ཧཾ་དང་། ཨོཾ་དང་། ཧཱུྃ་དང་། ཨ་སྟེ། དེ་དག་གི་ལྟེ་བར་བསྒོམ་པར་བྱ་སྟེ། དེ་དག་ལ་སྲོག་དང་རྩོལ་བའི་སྦྱོར་བས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་སྦར་ལ། སྔར་བཀོད་པའི་ཡི་གེ་བསྲེག་པར་བྱའོ། །ཧཾ་ལས་བདུད་རྩིའི་ཐིག་ལེ་བབས་པར་བྱས་ལ། བདེ་བ་འབར་བར་བསམ་མོ། །དེར་སེམས་གཏད་དེ་རྩེ་གཅིག་པར་བྱས་ནས་དུ་བ་ལ་སོགས་པའི་རྟགས་རྙེད་ནས། སྤྲིན་མེད་པའི་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་ཆོས་ཉིད་མངོན་དུ་བྱའོ། །དེ་ལྟ་བུ་ཅི་ནུས་པ་བྱས་ལ། མ་གོམས་པའི་དབང་གིས་སྐྱོ་བར་གྱུར་ན། སྔོན་དུ་བཤད་པའི་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་སྐུ་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུ་ལ་དམིགས་ཏེ་ལྡང་བར་བྱའོ། །དེའི་བཟླས་པ་ནི། ཨོཾ་ཏྲཻ་ལོཀྱཱ་ཀྵེ་པ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་བཟླས་པ་བྱའོ། །བཟླས་པས་སྐྱོ་བར་གྱུར་ན། དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་མདུན་དུ་སྙིང་ག་ནས་སྤྲོས་ཏེ། མཆོད་པ་ལྔས་མཆོད་ནས་རང་གི་སྙིང་གར་བསྡུ་བར་བྱའོ། །དཔའ་བོ་གཅིག་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་བསྡུས་པ་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པའོ། །ྀཨཚ།། །། ༄༅། །བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་སེར་སྣ་རྡོ་རྗེའི་ཤོག་དྲིལ་ས་མ་ཡཱ་ཏི་གུ་ཧྱ། ༼༥༽ རྒྱ་གར་སྐད་དུ། བཛྲ་བྷ་རཱ་ཧི་སཱ་དྷ་ནཾ་ནཱ་མ། བོད་སྐད་དུ། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་བདག་མེད་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཨོཾ་ཧྲཱིཿགྷ་གྷ་གྷཱ་ཏ་ཡ་གྷཱ་ཏ་ཡ་སརྦ་དུཥྚཱན་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། སྲུང་བའི་སྔགས་སོ། །ལྟེ་བའི་ནང་དུ་རཾ་ལས་མེའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྲུ་གསུམ་དམར་པོ་པདྨ་འདབ་མ་བཞི་པ། དེའི་སྟེང་དུ་ཧྲཱིཿནག་པོ་བསམ། དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་རོའི་སྟེང་དུ་ཉི་མའི་དལ་གྱི་སྟེང་ན་བཞེངས་པ། ཞབས་གཡས་བརྐྱང་བ། གཡོན་བསྐུམ་པ། རུས་པའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པ། དབུ་སྐྲ་དམར་སེར་གྱེན་དུ་བསྒྲེང་བ། ཐོད་པ་ལྔས་ཅོད་པན་བྱས་པ། ཕྱག་རྒྱ་ལྔས་བརྒྱན་པ། མི་མགོའི་ཕྲེང་བས་སྐུ་ལ་བརྒྱན་པ། ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེ་ལྕགས་ཀྱུ་འཛིན་པ། གཡོན་པ་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་དང་སྡིགས་མཛུབ། ཞལ་གཅིག་སྤྱན་གསུམ་པ་ཁྲོ་གཉེར་མཆེ་བ་གཙིགས་པ་ཕག་གི་ཞལ་ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་པ། གསུས་པ་ཆེ་བ། ལྗགས་མྱུར་བ། ཞལ་ཁྲག་གིས་བཀང་བ། སྐུ་ལུས་གབ་པ། ཧ་ཧའི་སྒྲ་སྒྲོག་པ་དེ་ལྟ་བུའི་བདག་ཉིད་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །ཨོཾ་བཛྲ་ཝཱ་རཱ་ཧི་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་སརྦ་དུཥྚཱཾ་ཧྲཱིཿསྭཱ་ཧཱ། ཉེ་བའི་སྙིང་པོ་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཧ། སྙིང་པོ་འབུམ་བཟླས་པས་ངེས་པར་འགྲུབ་པའོ། །ཨོཾ་ཨཱཿཧྲཱིཿཧཾ་ཧཾ། སྔགས་འདིས་ཤ་ཆེན་ཕྱེ་མར་བྱས་ནས་བྲིས་སྐུ་ལ་བདུག་པ་ཉིན་མཚན་དུ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བྱས་ན་ཞག་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གིས་འགྲུབ་བོ། །དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་བསྐྱེད་པ་དང་། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་དང་། རང་བཞིན་གྱི་གནས་ནས་རང་འདྲ་བའི་ལྷ་མོ་གཅིག་སྤྱན་དྲངས་ཏེ། མཆོད་པས་མཆོད་ཅིང་རང་ལ་བསྟིམ། བདེ་མཆོག་ལྷ་ལྔས་ཐོད་པ་བདུད་རྩིས་བཀང་བས་དབང་བསྐུར་བས་སྤྱི་བོར་ཐིགས་པ་གཅིག་ལུས་པས་མི་བསྐྱོད་པས་དབུ་བརྒྱན་པར་བསམ་མོ། །ཨོཾ་ཧྲཱིཿཧཾ་ཧཾ་ཧ་ཧ་ཧི་ཧི་ཕེཾ་ཕེཾ། ཉིན་མཚན་ཕྱེད་ནས་འཛིན་གཏོར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཅིང་བཞག །དར་གཡོགས་དང་བདུད་རྩི་ལྔ་དང་མཆོད་པ་ལྔ་བྱའོ། །རྣལ་འབྱོར་མ་ནི་སུ་ལ་ཡང་མི་སྨྲ་བར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་བྱས་ན་ཇོ་མོ་བདག་མེད་མས་ངེས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབ་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལ་སྔགས་པས་ས་ཕྱོགས་དབེན་ཞིང་ཉམས་དགའ་བར་མཆོད་པའི་རྫས་རྣམས་སྟ་གོན་བྱ། བདེ་བའི་སྟན་ལ་ཁ་ནུབ་ཏུ་བལྟས་ཏེ་འདུག་ལ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་འཐོབ་པར་བྱ་སྙམ་དུ་བསམ། བླ་མ་སྤྱི་བོར་བསྒོམ་མཎྜལ་ཡང་བཤམ། ས་གཞི་ལ་སོགས་སྲོག་ཆགས་མེད་པར་མཎྜལ་ལེགས་པར་བྱས་ལ་དག་པ་གསུམ་བརྗོད་པས་བདག་ལྷ་མོར་གྲུབ་པར་བསམ། གོང་གི་གྷཱ་ཏའི་སྔགས་བརྗོད་ནས་བདག་དང་གནས་དང་རྣལ་འབྱོར་བསྲུང་བར་བྱའོ། །དེ་ལ་མེ་ཏོག་གི་ཚོམ་བུ་གཅིག་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ་བདག་བསྲུང་བའོ། །མཎྜལ་ལ་གཅིག་བཞག་སྟེ་གནས་བསྲུང་བར་བྱའོ། །རྣལ་འབྱོར་ལ་གཏོར་ཏེ་རྣལ་འབྱོར་བསྲུང་བའོ། །དེ་ནས་མཎྜལ་དེ་པཾ་ལས་པདྨ་འདབ་མ་ལྔ་བསམ། དེའི་དབུས་སུ་བཾ་བརྗོད་ལ་མེ་ཏོག་གཅིག་བཞག་ཇོ་མོ་རྣལ་འབྱོར་མར་གྱུར་པར་བསམ། དེ་ལྟར་འདབ་མ་ལྔ་ལ་ཧོཾ་ཡོཾ་ལ་སོགས་པ་བརྗོད་ཅིང་མེ་ཏོག་གཡོན་དུ་བཀོད་པས། དཔའ་མོ་ལྔ་བྱུང་བར་བསམ་ཞིང་། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་བསྟིམ་ལ་མཆོད་པ་བྱ། དེའི་རྗེས་ལ་བདུད་རྩི་མྱང་རྡོ་རྗེའི་ཁྲུས་བྱ། རང་གི་ལྟེ་བར་ཧྲཱིཿལས་འཁོར་ལོ་དམར་པོ་གྲུ་གསུམ་བསམ། ཡང་ན་སྙིང་གར་བསམ། དེའི་དབུས་སུ་ཧྲཱིཿནག་པོ་གཅིག་ལ་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་འཁོར་བར་བལྟས་ཏེ། ཨོཾ་བཛྲ་ཝ་རཱ་ཧི་ཨཱ་བྷེ་ཤ་ཡ་སརྦ་དུཥྚཱཾ་ཧྲཱིཿཞེས་བཟླའོ། །ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཧཾ་ཧཾ་ཧེ་ཧེ་ཧ་ཧ་ཧི་ཧི་ཕེཾ་ཕེཾ། ཞེས་བྱ་བའི་སྔགས་འདི་ལན་གསུམ་བརྗོད་ནས་གཏོར་མ་སྦྱིན་ནོ། །སྒོམ་པ་ལས་ལྡང་བར་འདོད་ན་ཡེ་ཤེས་པ་དང་བླ་མ་སྤྱི་བོར་བསམ་སྟེ་བཟོད་པར་གསོལ་ནས་བཛྲ་མུཿགཤེགས་སུ་གསོལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྫོགས་སོ། །ྀཨཚ།། །། ༄། དུས་སྦྱོར་མཐུན་སྤྱོད་རྩི་བ་དང་ལས་བཞིའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་མན་ངག་གོ །དཔལ་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མ་ལ་ན་མོ། དུས་སྦྱོར་མཐུན་སྤྱོད་བརྩི་བ་དང་། །མཐུན་སྡེབ་ལྟོ་ནང་སྦྱོར་བ་དང་། །དམངས་ནི་ཕྲིན་ལས་མཐུན་སྦྱོར་གྱི། །མན་ངག་ཅེས་བྱ་འདི་ནས་སྟོན། །དེ་ལ་དུས་སྦྱོར་མཐུན་སྤྱོད་ནི། །ཟླ་བ་ཉ་དང་སྐར་མ་རྒྱལ། །གཟའ་དང་རྒྱུ་སྐར་སྦྱོར་ཞེས་བྱ། །དྲག་པོའི་ལས་ལ་མར་ངོ་དང་། །གཟའ་དང་རྒྱུ་སྐར་ངན་པར་འདོད། །ཞི་བའི་ལས་ནི་ཐོ་རངས་བྱ། །རྒྱས་པ་སྔ་དྲོ་བྱེད་པར་གསུངས། །དབང་གི་ལས་ནི་ཉི་ནུབ་ཡིན། །དྲག་པོ་སྲོད་ལ་བྱེད་པར་གསུངས། །ཞི་བའི་དུས་ལ་ངེས་པ་མེད། །རྒྱས་པའི་དུས་ནི་ར་བ་གཙོ། །སྟོན་ཟླ་འབྲིང་པོ་རྒྱལ་བས་བསྔགས། །ལོ་ཐོག་ཤིང་ཐོག་སྨིན་པ་དང་། །སྟོན་ཐོག་ནང་དུ་སྡུད་དུས་སུ། །ས་སེར་ཐབ་ཁུང་ལས་བྱས་ཏེ། །རྒྱ་ཤུག་ཙནྡན་ལ་སོགས་པ། ཁ་དོག་སེར་པོའི་མེ་སྤར་རོ། །དུས་ཚོད་ས་དང་བསྲེག་རྫས་སོགས། །གཞུང་བཞིན་དུ་ཡང་འོང་ཞེས་བྱ། །མཐུན་སྡེབ་ལྟོ་ནང་སྦྱོར་བ་ནི། །དལ་དབུས་ཀྱི་ནི་གཙོ་བོ་ཡི། །ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་རྒྱལ་ཆེན་པོས། །ཕག་མོ་དང་ནི་སྦྱོར་ཞེས་བྱ། །ཡིག་བདུན་ཕག་མོའི་ཉེ་སྙིང་ལ། །རྟག་ཏུ་བསྙེན་པ་བྱ་བར་གསུངས། །དེ་ནས་ལས་རྫོགས་སྒྲུབ་པ་ནི། །ཞི་བའི་ལས་ལ་ཌཱ་ཀི་མ། །རྒྱས་པར་རཱུ་པི་ནཱི་ཡིན་ཏེ། ཁཎྜ་རོ་ཡིས་དབང་དུ་སྡུད། །དྲག་པོའི་ལས་ལ་ཡཱ་མཱ་བསྔགས། །རིགས་ཀྱི་ཡུམ་བཞི་དཔའ་བོ་དང་། །ཕྲིན་ལས་གང་བྱེད་ཞལ་སྦྱོར་ཞིང་། །སྔགས་ཀྱང་ལྟོ་ནང་སྦྱོར་བ་འོ། །དུས་བཞིའི་མཆོད་པ་མ་ཆག་ཅིང་། །ལག་པའི་མཆོད་པས་རྟག་ཏུ་མཆོད། །དེ་ནས་སྦྱིན་སྲེག་བྱ་བར་གསུངས། །སྤོས་ལ་སོགས་པ་ཕྱི་མཆོད་དང་། །བདུད་རྩིའི་གཏོར་མ་ལ་སོགས་བཤམ། །ཡམ་ཤིང་ཀུ་ཤ་དཱུར་བ་དང་། །མར་དང་བཅས་པའི་བསྲེག་རྫས་རྣམས། །རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་དགང་བླུག་གི །གཟར་བུ་དང་བཅས་མདུན་དུ་བཤམ། །བདག་ཉིད་སྐད་ཅིག་ལྷར་བསྐྱེད་ལ། །བསྲུང་བ་གསུམ་བྱ་གོ་བགོས་ཏེ། །ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་སྤྱན་དྲངས་ནས། །ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿས་རང་ལ་གཞུག །ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿསརྦ་དྷརྨཱཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅་ཧཾ། ཞེས་པའི་སྔགས་ཀྱིས་ཐབ་བསང་ལ། །གཞལ་ཡས་ཁང་ནི་གདན་དང་བཅས། །རཾ་ལས་མེ་ལྷ་སྐུ་མདོག་དཀར། །ཞལ་གཅིག་ཕྱག་ནི་བཞི་པར་བསྒོམ། །ཨོཾ་ཨག་ན་ཡེ་དེ་བ་ཏཱ་སརྦ་པཱ་པཾ་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པའི་སྔགས་ཀྱིས་ཡམ་ཤིང་དང་། །མར་ལ་སོགས་པའི་བསྲེག་རྫས་རྣམས། །ལན་ནི་བདུན་བདུན་འབུལ་བར་བྱ། །ཚངས་པ་མེ་ལྷ་བསྟོད་བྱས་ཏེ། །དེ་ནས་དེ་ཡི་ཐུགས་ཀ་རུ། །ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་བསམ་བྱས་ལ། །ཕྱོགས་བཅུའི་དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོར་མ། །ཐམས་ཅད་སྤྱན་དྲངས་དེ་ལ་བསྟིམ། །དེ་ཡི་ཐུགས་ཀར་བླ་མ་ཡང་། །གསལ་བར་དམིགས་ལ་མཆོད་པ་འབུལ། །ཕྱག་འཚལ་ཕྱི་ནང་གསང་བ་ཡི། །མཆོད་པ་མ་ལུས་རྫོགས་པར་འབུལ། །སྐབས་འདིར་ལག་མཆོད་བྱ་བར་གསུངས། །དལ་དང་མཎྜལ་གང་ཡིན་གྱི། །ལྷ་དེ་ལྷག་པའི་ལྷས་བསྐུལ་ནས། །ལྷག་པའི་ལྷ་དང་གཉིས་མེད་བསམ། །མཎྜལ་ལག་སྟེང་མེ་ཐབ་ཏུ། །དཔའ་བོ་དྲུག་དང་དཔའ་མོ་དྲུག །དེ་ལས་གཞན་པ་མི་འདོད་དོ། །དེ་ནས་ལྷག་པའི་ལྷ་འདུས་ཏེ། །མེ་ཡི་ལྷ་དང་གཉིས་མེད་བསམ། །ཡི་གེ་བརྒྱ་པས་བརྟན་པར་བྱ། །དེ་རྗེས་ཡམ་ཤིང་ལ་སོགས་དབུལ། །ཡི་དམ་ལྷ་ཡི་རྩ་སྔགས་ལ། །རིགས་ཀྱི་ཡུམ་བཞིའི་ཉེ་སྙིང་རྣམས། །མཁས་པས་འདིར་ནི་སྦྱོར་ཤེས་བྱ། །སརྦ་པཱ་པཾ་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པས་ལན་བདུན་འབུལ་བ་དང་། ཕྱི་གདོན་གྱི་བར་ཆད་དུ་གྱུར་པའི་བགེགས་རིགས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུའི་གནོད་པ་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ནང་འབྱུང་བའི་བར་ཆད་དུ་གྱུར་པ་ནད་རིགས་བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞིའི་གནོད་པ་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་ཀྱི་བར་ཆད་དུ་གྱུར་པ་ཉོན་མོངས་པ་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་གི་གནོད་པ་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྐྱེན་དུ་གྱུར་པ་རྨི་ལམ་ངན་པ་དང་མཚན་མ་ངན་པ་དང་ལྟས་ངན་པ་ཐམས་ཅད་དང་། ལོ་སྐག་དང་། ཟླ་སྐག་དང་། དུས་མ་ཡིན་པར་འཆི་བ་དང་། གཞན་གྱི་བསམ་ངན་ལ་སོགས་པ་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་བརྗོད་ལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཐམས་ཅད་བཤགས། འདོད་པའི་དོན་ལ་གསོལ་བ་གདབ་བོ། །དེ་ནས་བཛྲ་མུཿཞེས་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་ལྷ་ཤར་ལྷོར་གཤེགས། དམ་ཚིག་པ་མེར་གྱུར་པའི་ནང་དུ་འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་བསམ་ལ། ཨོཾ་ཨགྣ་ཡེ་ལ་སོགས་པས་རྫས་ལྷག་མ་རྣམས་བསྲེག་གོ། །། ༄། ཞར་བྱུང་ལས་ཁ་ཚར་གྱི་གདམས་པ་བཞུགས་སོ། །ཡང་མཐུན་སྡེབ་ལྟོ་ནང་སྦྱོར་བ་ལ། རིགས་གསུམ་མགོན་པོ་གང་མོས་ལ་ཕྱག་བྱའོ། །མངོན་ཤེས་ཤར་བར་འདོད་ན་འདི་ལྟར་བྱ་སྟེ། ཏིལ་དང་། སྦྲང་རྩི་དང་། བ་དམར་མོའི་འོ་མ་དང་། ར་དཀར་མོའི་འོ་མ་དང་། བུད་མེད་ཁྱེའུས་འཐུང་བའི་ནུ་ཞོ་དང་། སྤང་རྒྱན་གྱི་ཁུ་བ་དང་། གུ་གུལ་རྣམས་སྦྱར་ལ་མེ་ལོང་གིས་ཁ་བཅད། དེ་ལེགས་པར་བསྙལ་ནས་མ་ཆགས་བར་དུ་བཟླའོ། །ཨོཾ་ན་མཿསརྦ་ཀྲཱུཾ་ཀྲཱུཾ་ཡ་ཏྲི་དེ་བ་མ་ཏྲི་དུ་རུ་ཁུ་ལུཾ་ཏྲི་གར་པ་ཨ་གྲ་ཙག་ཤུ་མ་ར་ཧི་ཏ་གྲ་མ་ཐ་དྷ་ཙུབ་ཏ་ཙུས་སྭཱ་ཧཱ། ཉ་སྟོང་དུས་བཞིའི་ཞག་ལ་མཎྜལ་ཟླུམ་པོ་གྲུ་གང་པ་ལ་མེ་ཏོག་ཚོམ་བུ་གསུམ་དགྲམ། རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་དུ་རིགས་གསུམ་གྱི་གཏོར་མ་བཤམ། ནངས་ནུབ་དུས་གསུམ་དུ་བཤགས་པ་བྱ། ཞག་བདུན་ན་མིག་ལ་བྱུགས་པའི་སྔགས་ནི། ཙཀྵུཿམནྟྲ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ། གྲུབ་ན་སྲིད་པ་གསུམ་ཡང་མཐོང་། མ་གྲུབ་ན་ལན་འགའ་བསྐྱར་རོ། །ྀཨཚ། ༄། ཆོས་དྲུག་དྲིལ་བ་རྡོ་རྗེའི་མགུར་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་གུ་རུ། རྗེ་མར་པ་ལོ་ཙཱ་དེ་ཉིད། བི་ཀ་མ་ལའི་གནས་སུ་བཞུགས་དུས། ལན་གཅིག་ཐུགས་སྐྱོ་ནས་གཟིགས་རྟོག་ལ་སོགས་པ་མཛད་ཀྱང་། ཐུགས་སྐྱོ་བ་མ་སངས་ཏེ། སེང་ལྡེང་སྟུག་པོའི་ནགས་གསེབ་ན་ཕར་ལ་སྐྱོ་བསངས་ལ་བྱོན་པས། བླ་མ་དྲན་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། རྗེ་བཙུན་ནཱ་རོ་པ་དངོས་སུ་བྱོན་ནས་བུ་ལོ་ཙཱ་བའི་སྐྱོ་བ་བསང་བའི་ཕྱིར། ཆོས་དྲུག་ཏུ་དྲིལ་བ་རྡོ་རྗེའི་མགུར་འདི་གནང་བ་ཡིན་ནོ་གསུངས། བླ་མ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དལ་འབྱོར་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་འདི། །གཡར་སྐྱོ་ཙ་ན་འདི་སྐད་གསུངས། །སེམས་ཀྱི་གནས་ཐབས་ལྟ་བའི་གདིང་། །ལུས་ཀྱི་གནས་ཐབས་སྒོམ་པའི་གནད། །ཕྱི་ནི་སྒྱུ་མ་ལྷ་ཡི་སྐུ། །ནང་ན་རྩ་གསུམ་འཁོར་ལོ་བཞི། །འོག་ན་ཨ་ཤད་ཙཎྜ་ལཱི། །སྟེང་ན་ཧཾ་ཡིག་གི་ཐིག་ལེ་ཅན། །སྟེང་འོག་རླུང་གི་འཁོར་ལོའི་དབྱིབས། །བར་ན་བདེ་སྟོང་གསལ་བའི་ཉམས། །མིང་ཡང་གཏུམ་མོའི་གདམས་ངག་ཟེར། །སེམས་གནད་དུ་ཚུད་དམ་ལོ་ཙཱ་བ། །དུས་རྨི་ལམ་ཙམ་གྱི་འཁྲུལ་པ་ལ། །གནས་མགྲིན་པ་གནད་ཀྱི་ས་བོན་ཅན། །ཕྱི་ཡི་སྣང་བ་སྒྱུ་མ་ཙམ། །ནང་གི་ཉམས་མྱོང་སྨྲ་མི་གཏུབ། །ཉིན་མཚན་གྱི་སྣང་བ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །མིང་ཡང་སྒྱུ་ལུས་ཀྱི་གདམས་ངག་ཟེར། །བློ་ཞེན་པ་ལོག་གམ་ལོ་ཙཱ་བ། །གཉིད་དང་རྨི་ལམ་གྱི་བར་ཤེད་ན། །གཏི་མུག་ཆོས་སྐུའི་ངོ་བོ་ཉིད། །བརྗོད་མེད་འོད་གསལ་བདེ་བའི་ཉམས། །རྗེས་ལ་འོད་གསལ་རྒྱ་ཡིས་ཐེབས། །མིང་ཡང་འོད་གསལ་གྱི་གདམས་ངག་ཟེར། །སེམས་སྐྱེ་མེད་དུ་གོ་འམ་ལོ་ཙཱ་བ། །སྒོ་བརྒྱད་འཁོར་བའི་སྐར་ཁུང་ཅན། །སྒོ་གཅིག་མ་ཧཱ་མུ་དྲའི་ལམ། །སྒོ་བརྒྱད་བཀག་ནས་སྒོ་གཅིག་འབྱེད། །སེམས་ཀྱི་མདའ་ལ་རླུང་གི་གཞུ། །ཧིཀ་ཀའི་རྒྱུད་ཀྱིས་རབ་བསྐུལ་ཏེ། །ཀླད་པའི་དཀྱིལ་གྱི་ཧཾ་ལ་བརྒྱབ། །རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཆོས་ཉིད་འདས། །མིང་ཡང་འཕོ་བའི་གདམས་ངག་ཟེར། །རླུང་དུས་སུ་ཁེགས་སམ་ལོ་ཙཱ་བ། །རྨི་ལམ་དུས་ཀྱི་ཤེས་པ་དེ། །བར་དོའི་སེམས་དང་བསྲེ་དགོས་ན། །ལུས་ནི་ལོངས་སྐུའི་ངོ་བོ་ཉིད། །རྨི་ལམ་བར་དོ་བསྲེ་བའི་གནད། །མིང་ཡང་བར་དོའི་གདམས་ངག་ཟེར། །རྨི་ལམ་འབྱོངས་སམ་ལོ་ཙཱ་བ། །རང་ལུས་དུས་ཀྱི་ཚད་ལམ་ཕེབས། །གཞན་ལུས་མཚན་ལྡན་རྟེན་གྱི་ཡུལ། །བར་ན་ཡིག་འབྲུ་རླུང་གི་རྟ། །རང་ལུས་ཁང་སྟོང་བཞིན་དུ་བསྐྱུར། །གཞན་ལུས་སྤྲུལ་སྐུའི་ངོ་བོ་ཅན། །མིང་ཡང་གྲོང་འཇུག་གི་གདམས་ངག་ཟེར། །རླུང་ལས་སུ་རུང་ངམ་ལོ་ཙཱ་བ། །རྨི་ལམ་དུས་ཀྱི་སྣང་ཚུལ་དེ། །སྐྱེས་པ་རྨིས་ན་ཕོ་འདྲེར་འཛིན། །བུད་མེད་རྨིས་ན་མོ་འདྲེར་འཛིན། །བྱོལ་སོང་རྨིས་ན་ཀླུ་རུ་འཛིན། །དགའ་བ་རྨིས་ན་སེམས་དཔངས་སྐྱེ། །ངན་པ་རྨིས་ན་སྙིང་མི་དགའ། །འདྲེ་རང་སེམས་ཀྱི་རྩ་བ་མ་ཆོད་བར། །གནོད་བྱེད་ཀྱི་བགེགས་ལ་ཟད་པ་མེད། །ཕྱི་ནང་གི་ཆོས་ལ་ཐོས་པ་དགོས། །གོམས་པས་མཐའ་གཉིས་སྤོང་བ་ཡིན། །ཡིན་མིན་གྱི་སྒྲོ་འདོགས་ཆོད་ཙ་ན། །རྒོལ་བས་མི་འཇིགས་ཀྱི་གདིང་ཐོབ་ཡིན། །ཆོས་དྲུག་ཏུ་དྲིལ་བ་རྡོ་རྗེའི་མགུར། །མཁས་གྲུབ་ནཱ་རོ་པས་གསུངས་པ་རྫོགས་སོ།། །། ༄༅། །རྫོགས་རིམ་གྱི་སྐོར་ལས། སྟེང་སྒོ་གཏུམ་མོ་འདོད་ཆགས་རྡོ་རྗེའི་ཤོག་དྲིལ་ས་མ་ཡཱ་ཏི་གུ་ཧྱ། ༼༦༽ ཨོ་རྒྱན་གྱི་གདམས་པ་མཁའ་འགྲོ་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་སྙིང་། རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ། མན་ངག་རིན་པོ་ཆེ་གསེར་ཞུན་དྲིལ་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། དཔལ་ནཱ་རོ་པ་ཆེན་པོས་བཞེད་ཀྱིས། སེམས་ཀྱི་གནས་ཐབས་ལྟ་བའི་གདིང་། །ལུས་ཀྱི་གནས་ཐབས་སྒོམ་པའི་གནད། །ཕྱི་ན་སྒྱུ་མ་ལྔ་ཡི་སྐུ། །ནང་ནི་རྩ་གསུམ་འཁོར་ལོ་བཞི། །ཞེས་པའི་དོན། སྒྱུ་མའི་ལུས་ལྟ་བུའི་ལྷ་སྐུ་དང་། སེམས་ཀྱི་གནས་ཐབས་ལྟ་བའི་གདིང་ནི། བསྐྱེད་རྫོགས་ཚིག་བསྡུས་ཀྱི་སྐབས་སུ་སྟོན་ལ། ལུས་ཀྱི་གནས་ཐབས་སྒོམ་པའི་གནད་ལ། རྩ་གསུམ་འཁོར་ལོ་བཞི་ཞེས་གསུངས་པས། དེ་ཡང་དཔལ་ནཱ་རོ་པ་ཆེན་པོའི་བཞེད་ཀྱིས། རྩ་རྡོ་རྗེ་ཐོད་སྦྱོར་གྱི་མན་ངག །རླུང་རྡོ་རྗེ་ཐོད་སྦྱོར་གྱི་མན་ངག །ཐིག་ལེ་རྡོ་རྗེ་ཐོད་སྦྱོར་གྱི་མན་ངག་དང་གསུམ་འདིར་འདུས་ནས་སྟོན་པས། ཆགས་གྲོལ་གཉིས་ཀྱི་མན་ངག་ཅེས་བྱའོ། །དེ་ཡང་། རྒྱལ་པོ་མཆོག་གསུམ་དེ་རབ་མཆོད། །མནྟྲ་ཨཾ་ས་ང་ལ་དྲིས།་་་མནྟྲ་ནི་སྔགས། ཨཾ་ས་ནི་ཆ་ཤས་ཏེ་སྔགས་ཀྱི་ཆའི་རྒྱུད་ཅེས་བྱའོ། །དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་ལྷ་རྒྱལ་མཆོག །སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མཆོག་གསུམ་པ་ཡིན། །དེ་ཡང་འཁོར་ལོ་བཞི་ན་སྡེ་པ་བཞི་གནས། སྡེ་བཞི་ལྷའི་ཕོ་བྲང་བཞི། །ལྷའི་ཕོ་བྲང་བཞི་ན་ལྷ་བཞི་གནས་ཏེ། ལྷ་བཞིའི་ལྷ་རེ་རེ་ལ། འཁོར་བཞི་བཞི་གནས་སོ། །རྒྱུད་སཾ་བུ་ཊི་ནས་ཀྱང་། གང་ཕྱིར་བརྟན་པས་སྤྲུལ་པའི་ཕྱིར། །སྤྲུལ་པ་འཁོར་ལོ་གནས་བརྟན་པ། །ཆོས་རྣམས་ངག་ཏུ་འབྱིན་པས་ན། །ཐམས་ཅད་ཡོད་སྨྲ་ཆོས་འཁོར་རོ། །གང་ཕྱིར་མགྲིན་པར་ཉམས་མྱོང་བས། །ལོངས་སྤྱོད་འཁོར་ལོ་མང་པོས་བཀུར། །གང་ཕྱིར་བདེ་ཆེན་སྤྱིར་གནས་པས། །བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོ་ཕལ་ཆེན་པོ། །འཁོར་ལོ་བཞིར་ནི་སྡེ་བཞི་སྟེ། །དེ་དབུས་ལྟེ་བ་གཙུག་ལག་ཁང་། །ལྟེ་དབུས་སྤྲུལ་པའི་འཁོར་ལོ་ན། །དབང་ཆེན་ས་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་ཏེ། །ཨ་ལས་རིན་ཆེན་མགོན་པོ་བཞུགས། །ཨེ་ཡི་རང་བཞིན་ལྷ་མོ་སྤྱན། །མཁའ་འགྲོ་མ་བཞི་ཕྱོགས་ན་གནས། །འབྱུང་བ་བཞི་ལ་དབང་པས་ན། །ལས་ཚོགས་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའོ། །རྣམ་པར་སྣང་མཛད་རིགས་ཀྱི་ལྷ། །ཀུན་གྱི་དབུ་རྒྱན་ཚུལ་དུ་ཡོད། །ནམ་མཁའ་ལྷ་མོ་པང་ན་གནས། །དེ་ནི་འབྱུང་བ་གཅིག་ལ་དབང་། །སྙིང་ག་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ནི། །ཆུ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་ཉིད་ཡིན་ཏེ། །ཧཱུྃ་ལས་རྡོ་རྗེ་མགོན་པོ་བཞུགས། །བཾ་གྱི་རང་བཞིན་མཱ་མ་ཀཱི །རིགས་ཀྱི་དབུ་རྒྱན་གོང་དང་མཚུངས། །ཡུལ་ནི་འབྱུང་བ་གཅིག་ལ་དབང་། །མགྲིན་པ་མང་པོས་བཀུར་གནས་ནི། །མེ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་ཉིད་ཡིན་ཏེ། །པདྨ་མགོན་པོ་ཡི་གེ་ཧྲཱིཿ མཱ་ཡི་རང་བཞིན་གོས་དཀར་མོ། །ཀུན་གྱི་དབུ་རྒྱན་རྣམ་སྣང་མཛད། །ནམ་མཁའི་ལྷ་མོ་པང་ན་གནས། །བདེ་བ་ཆེན་པོའི་འཁོར་ལོ་ནི། །རླུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞེས་བྱ་བ། ཁཾ་ལས་ལས་ཀྱི་མགོན་པོ་བཞུགས། །ཡཱ་ཡི་རང་བཞིན་སྒྲོལ་མར་གྲགས། །ཀུན་གྱི་ཕྱོགས་ན་ལྷ་བཞི་སྟེ། །དེ་ནི་འབྱུང་བ་བཞི་ལ་དབང་། །རིགས་ཀྱི་བདག་པོ་གོང་དང་འདྲ། །དེ་ནི་ལྷ་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི། །ངེས་པ་ཁོ་ནར་བསྟན་པ་འོ། །སྔགས་ཀྱི་ངེས་པ་འདི་ལྟ་སྟེ། །གཡས་པ་ཐབས་ཀྱི་རྩ་སྒོ་ནས། །རླུང་ཁ་དོག་ལྔ་ཡི་རང་བཞིན་ཏེ། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་ངོ་བོར་གནས། །ཡི་གེ་ཧཱུྃ་དུ་གྱུར་ནས་སུ། །རླུང་དང་ཡི་གེ་ཐ་དད་མེད། །ཧཱུྃ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཕར་ལ་འཕྲོས། །འོད་ཟེར་ལྔ་ཡི་ནུས་པ་ལས། །ནང་བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་མ་ལུས་པ། །རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔའི་ངོ་བོར་གྱུར། །གཡོན་པ་ཤེས་རབ་རྩ་གནས་སུ། །འབྱུང་ལྔ་རླུང་གི་རང་བཞིན་ཏེ། །ཚུར་འདུས་ཡི་གེའི་རང་བཞིན་ཨོཾ། །རླུང་དང་ཡི་གེ་ཐ་དད་མེད། །འོད་ཟེར་ལྔ་ཡི་ངོ་བོར་བྱོན། །བརྟན་གཡོ་ནང་དུ་བལྟས་པ་ལས། །ཐམས་ཅད་འདུ་བ་མཚན་ཉིད་ཡིན། །སྤྱན་མ་ལ་སོགས་ཡུམ་ལྔར་གནས། །དབུས་ན་གནས་པ་ཆོས་ཉིད་རྩ། །ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏིའི་མར་སྣ་རུ། །སེམས་དམིགས་ཡི་གེ་ཨ་ལ་གཏད། །རླུང་དང་ཡི་གེ་ཐ་དད་མེད། །འབྱུང་བཞི་རླུང་གི་རང་བཞིན་དེ། །ནམ་མཁའི་རླུང་དུ་རོ་གཅིག་ན། །འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀུན་མཆོད་པའི་གནས། །རྡོ་རྗེ་འཛིན་པར་རང་ཉིད་འགྱུར། །སྐུ་གསུམ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་བདག །ཁྱབ་བདག་ནམ་མཁའི་གཟུགས་སུ་འགྱུར། །དེ་ནི་སྔགས་ཀྱི་ངེས་པ་སྟེ། །ངག་ལམ་རྡོ་རྗེའི་བཟླས་པ་འོ། །རྩ་གསུམ་འདུས་དབུས་མེ་ཐབ་ཀྱི། །རླུང་གིས་བསྐུལ་བའི་ཡེ་ཤེས་མེ། །ཤེས་རབ་སྟོབས་ཀྱིས་རབ་འབར་ཏེ། །ལྟེ་བར་གཏུམ་མོ་སྦར་ནས་ནི། །དེ་ཡི་མཐར་ཡང་རིམ་བཞིན་བསྲེག །བརྒྱད་ཀྱི་མཐར་ནི་བཅུ་པ་སྟེ། །ཡི་གེ་བཅུ་ཡི་འདུག་ཚུལ་དང་། །ཉོན་མོངས་ལྔ་ཡི་གནས་ཚུལ་གཉིས། །གཅིག་ཏུ་བསྡེབས་ནས་བསྲེགས་པ་ལས། །སྤྱི་གཙུག་ཧཾ་གི་རི་བོང་ལས། །ཞུན་མར་ཐིགས་པ་ཇི་བཞིན་དུ། །བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་འབབ་པ་ལས། །གཞུག་པར་རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ་དང་། །དེ་ཡི་ཡུམ་ལྔར་ཡེ་ཤེས་ལྔ། །རྒྱུ་ལ་འབྲས་བུའི་རྒྱས་བཏབ་ནས། །འབྲས་བུ་ལ་ཡང་རྒྱུས་རྒྱས་གདབ། །འདི་ནི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་སྟེ། །རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་རང་བཞིན་ནོ། །ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏིའི་མར་སྣ་ནས། །སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་ཡོངས་སུ་གྲུབ། །བདག་མེད་མ་ཡིས་མགུལ་ནས་འཁྱུད། །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་མཉམ་སྦྱོར་བས། །ཟུང་འཇུག་འབྲས་བུ་འདོད་པ་ཡིན། །བོལླ་ཀཀྐོ་ལ་བཅུག་ནས། །བསྲུབས་དང་སྲུབ་པའི་སྦྱོར་བ་ལས། །དགའ་བ་བཞི་པོ་རིམ་བཞིན་གནས། །བདེ་བ་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་ཡང་། །རྡོ་རྗེའི་རིགས་སོགས་བསྐུལ་ནས་ཀྱང་། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་ཡིས། །ཟླ་རེ་བཅུ་ཕྲག་གཉིས་པ་ལ། །བཅོ་ལྔ་པར་ནི་དེ་རབ་མཆོད། །དུས་མཆོད་ཆེན་པོར་འདོད་པ་ཡིན། །དགྱེས་པ་རྡོ་རྗེའི་ལུང་ལས་ཀྱང་། །ལྟེ་བར་གཏུམ་མོ་སྦར་ནས་ནི། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལྔ་བསྲེགས་ཤིང་། །སྤྱན་མ་ལ་སོགས་ཡང་བསྲེག་སྟེ། །ཧཾ་བསྲེགས་རི་བོང་ཅན་ཧཾ་འཛག །ཅེས་དང་། ཨེ་ཡི་རྣམ་པ་ལྷ་མོ་སྤྱན། །བཾ་གྱི་རྣམ་པ་བདག་མར་བརྗོད། །མཱ་ཡི་རང་བཞིན་གོས་དཀར་མོ། །ཡཱ་ནི་སྒྲོལ་མར་བརྗོད་པར་བྱ། །ཞེས་སོ། །འཁོར་ལོ་བཞི་ཡི་པད་འདབ་ལ། །ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་མཉམ་འདྲེས་པའི། །སྡེ་ཚན་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པ་ནི། །གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་དང་། །རྒྱུད་སྡེ་བཞི་དང་སྡེ་སྣོད་གསུམ། །བཅུ་གཉིས་བར་ནས་ཡི་གེ་ནི། །རྀ་རཱྀ་ལྀ་ལཱྀ་བཞི་སྟོན་པས། །གསང་སྔགས་རྒྱུད་དུ་འདོད་པ་ཡིན། །སྡེ་ཚན་ལྔ་ནི་མདོ་ཡི་སྡེ། །མཐར་གནས་ལྔ་ནི་མངོན་པ་ལ། །དེ་དབུས་ཡིག་འབྲུ་འདུལ་བ་དངོས། །བརྗོད་པ་ཀུན་གྱི་ཐོག་མར་ནི། །ཨ་ནི་ཁོང་ནས་འབྱུང་བ་ཡིན། །ཨ་ནི་ཡིག་འབྲུ་ཀུན་གྱི་མཆོག །ཁོང་ནས་འབྱུང་བ་སྐྱེ་བ་མེད། །ཚིག་ཀུན་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བྱེད། །རྣམ་ཐར་སྒོ་གསུམ་མཚོན་པ་ཡིན། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཡུམ་དེ་ལ། །རབ་ཏུ་གུས་པས་ཕྱག་བགྱིད་དོ། །སྡེ་པ་བཞི་ལ་གནས་བརྟན་བཞི། །ཐམས་ཅད་འདུས་ན་བཅུ་དྲུག་ཡོད། །ཆོས་དཔོན་ནམ་མཁའི་ཐིག་ལེས་བྱེད། །ཆོས་དང་སྐྱེ་མེད་ཚུལ་དུ་བཤད། །འབྱུང་བཞི་རླུང་གི་བཟའ་མི་ཡིན། །གང་ལ་གཉེར་བབ་དེ་ལས་བྱེད། །གནས་བརྟན་གཅིག་ལ་བཟའ་མི་ནི། །སྟོང་ཚོ་གཅིག་དང་བརྒྱད་ཅུ་ཡོད། །དེ་བཞིན་གནས་བརྟན་བཞི་པོ་ལ། །བཟའ་མི་སྟོང་ཚོ་བཞི་དང་ནི། །སུམ་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་ཡོད་པར་འདོད། །སྡེ་པ་གཅིག་གི་བཟའ་མི་ནི། །ཆོས་དཔོན་བཞི་ཡི་འཁོར་གྲངས་མཉམ། །གནས་བརྟན་པ་ཡི་སྡེ་པ་ལ། །ཕྱི་རྒྱ་རང་འདོམ་ཉི་ཤུ་ཡོད། །ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་སྡེ་པ་ལ། །ཕྱི་འདོམ་བཅུ་དྲུག་ཡོད་པ་ཡིན། །མང་པོས་བཀུར་བའི་སྡེ་པ་ལ། །རང་འདོམ་བཅུ་གཉིས་བར་དུ་བརྟག །སྤྱིར་གནས་ཕལ་ཆེན་སྡེ་པ་ལ། །ཕྱི་རྒྱ་བཅུ་དང་དྲུག་ཡོད་དེ། །གཉིས་པོ་དྲུག་ལ་ལྡན་པས་ནི། །བརྒྱད་པོ་གཉིས་སུ་འདོད་པ་ཡིན། །བརྒྱད་པོ་གཅིག་ལ་ཆོས་དཔོན་གྱི། །གྲོང་ཁང་ཆེ་ཆུང་ཚད་དང་ལྡན། །རྩ་རྣམས་ཁྱིམ་གྱི་ཚུལ་དུ་ཡོད། །ཕྱི་སྒོ་གཉིས་པོ་སྟེང་ནས་སྡོམ། །ནང་སྒོ་གཉིས་པོ་ནང་ནས་སྡོམ། །མཆོད་ཁང་སྒོ་མོ་དབུས་ན་དམ། །ཕྱེད་པ་མེད་དེ་ཤིན་ཏུ་དཀའ། །སྡེ་པ་བཞི་ཡི་ཆོས་དཔོན་ཚོ། །དུས་སྦྱོར་མཐུན་སྤྱོད་བརྩི་བ་ནི། །ཆུ་ཚོད་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་སོ། །དུས་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་རྩི་ཡིན་ཡོད། །རྩ་ཡི་ཆུ་ཚོད་སུམ་ཅུ་གཉིས། །སྤྱི་བོའི་གཙུག་ན་རྩི་ཡིན་ཡོད། །རླུང་གི་ཆུ་ཚོད་སུམ་ཅུ་གཉིས། །སྡེ་པ་བཞི་ལ་ཉིན་མཚན་གཉིས། །གཉིས་ཀྱི་གཉེར་རེས་འཁོད་ན་གསལ། །ཐིག་ལེའི་ཆུ་ཚོད་སུམ་ཅུ་གཉིས། །སྡེ་པ་བཞི་ལ་དྲིས་ན་གསལ། །རྩ་ཡི་ཆུ་ཚོད་བརྒྱད་པོ་ནི། །ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་སྡེ་པར་བརྩི། །རླུང་གི་ཐུན་ཆེན་བརྒྱད་པོ་ནི། །འཕོ་བ་གཉིས་ལ་ཐུན་ཚོད་གཅིག །ཉིན་མཚན་གཉིས་ལ་བརྒྱད་དུ་འདོད། །ཐིག་ལེའི་ཐུན་ཚོད་བརྒྱད་པོ་ནི། །འཁོར་ལོ་བཞི་ལ་བརྒྱད་བརྒྱད་གནས། །རྩ་ཡི་འཕོ་བ་བཅུ་དྲུག་ནི། །མགྲིན་པའི་གནས་ན་བརྩི་ཡིན་ཡོད། །རླུང་གི་འཕོ་བ་བཅུ་དྲུག་ནི། །ཐུན་ཚོད་རེ་ལ་འཕོ་དུས་གཉིས། །ཉིན་མཚན་གཉིས་ལ་བཅུ་དྲུག་ཡོད། །ཐིག་ལེའི་འཕོ་བ་བཅུ་དྲུག་ནི། །བཅུ་དྲུག་ཕྱེད་ཕྱེད་ཐིག་ལེ་ཅན། །རྩ་ཡི་དབྱུག་གུ་དྲུག་ཅུ་བཞི། །གནས་བརྟན་པ་ཡི་ཁྱིམ་ན་རྟག །རླུང་གི་དབྱུག་གུ་དྲུག་ཅུ་བཞི། །བཞི་ཐུན་རེ་ལ་ཕྱེད་དུ་བགོས། །ལྔ་བརྒྱད་བཞི་བཅུ་འོང་བ་ཡིན། །ཐིག་ལེའི་དབྱུ་གུ་དྲུག་ཅུ་བཞི། །སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་བབས་པ་དང་། །བཞི་ལ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་གནས། །དྲུག་ཅུ་རེ་བཞི་དེ་རུ་རྫོགས། །དུས་ཀྱི་རླུང་ནི་ཁུ་བྱུག་བཞིན། །དེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་གསལ་བར་གནས། །འབྱུང་བཞི་ཕྱི་ཡི་ཞིང་ས་ལ། །སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་དང་ལྷག་མ་གཉིས། །སྟོན་ཐོག་ཚུལ་དུ་རྩ་བ་ཡིན། །བདེ་བ་ཆེན་པོའི་སྣོད་དུ་སྡུས། །ཟས་སྐོམ་གཉིས་པོ་ནང་གི་རྫས། །རྩ་གསུམ་འདུས་མདོ་རྒྱ་ཐབ་སྟེ། །མཉམ་གནས་རླུང་གི་ཕྱག་ཚང་པས། །སྡེ་པ་བཞི་ཡི་བཟའ་མི་གསོ། །བཟའ་མི་གནས་སུ་མ་ཚུད་ན། །འཐབ་དང་རྩོད་པ་མང་པོ་འབྱུང་། །གནས་བརྟན་ཕྱི་རུ་ཐོན་པ་ན། །ནང་གི་བདེ་བ་ཉམས་ནས་འགྲོ། །གནས་གཞི་བཞི་ན་ཆོས་དཔོན་བཞི། །སྡེ་པ་བཞི་ལ་ཤིན་ཏུ་གཅེས། །བཞི་སྟོང་སུམ་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་པོ། །ཆོས་དཔོན་བཞི་ལ་འདུས་ནས་སུ། །སྟོང་པ་བརྒྱད་ཅུ་དང་མཉམ་ན། །རླུང་ནི་རྡོ་རྗེ་ཐོད་པ་ལ། །སྦྱོར་བའི་མན་ངག་འདི་ནས་སྟོན། །གཏུམ་མོའི་མན་ངག་བསྒོམ་པ་གཅེས། །སྡེ་པ་བཞི་ལ་གནས་བརྟན་བརྒྱད། །ཐམས་ཅད་བགྲོས་ནས་གནས་བརྟན་ལ། །འབབ་པའི་ཕྲིན་ལས་བྱེད་དུས་དེར། །ཉེ་ཞོ་མེད་པར་བྱོན་ནས་སུ། །སྔར་གྱི་གནས་བརྟན་བཞུགས་ནུས་ན། །ཐིག་ལེ་རྡོ་རྗེ་ཐོད་པ་ལ། །སྦྱོར་བའི་མན་ངག་འདི་ནས་སྟོན། །ཆགས་ལམ་བསྒོམ་པ་ཤིན་ཏུ་གཅེས། །རྩ་འདབ་སུམ་ཅུ་སོ་གཉིས་པོ། །ཀུན་འདར་མ་དང་ཁྱད་མེད་པར། །ཕྱི་ནང་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་དང་། །འགྱུ་བ་ཤིན་ཏུ་བདེ་བ་ནི། །གཟུང་འཛིན་གཉིས་ལས་གྲོལ་བ་དེ། །རྩ་རྣམས་རྡོ་རྗེ་ཐོད་པ་ལས། །དྷཱུ་ཏིའི་ནང་དུ་སྦྱོར་བ་འོ། །ཟུང་འཇུག་བསྒོམ་པ་ཤིན་ཏུ་གཅེས། །རང་ལུས་ཐབས་དང་ལྡན་པ་ལས། །བདག་གི་རྣམ་དག་དེ་ཡིས་ཤེས། །འཁོར་ལོ་བཞི་ཡི་ལྟེ་དབུས་ན། །ལྷ་ཡི་རྣམ་དག་ཡང་དག་གནས། །རླུང་གི་ཟུང་འཇུག་ཕྲ་མོ་གནས། །སྔགས་ཀྱི་བཟླས་པ་ཡིན་ཤེས་པས། །གཡས་གཡོན་གཉིས་ཀྱི་གཟུང་འཛིན་རླུང་། །དྷཱུ་ཏིར་གནས་པ་ཡེ་ཤེས་ཡིན། །དགའ་བ་བཞི་དང་སྐད་ཅིག་བཞི། །བཞི་ཚན་གཉིས་པོ་གཏུམ་མོ་དང་། །ཆགས་ལམ་གཉིས་ལ་སྦྱོར་ཤེས་ན། །དེ་ལྟར་བསྒོམས་པའི་རྟགས་རྣམས་ནི། །གཏུམ་མོའི་བཀའ་དཔེའི་ནང་ན་གསལ། །བརྒྱུད་པ་འདི་བཀའ་འཛིན་པ་ཡི། །འཕྲུལ་འཁོར་བླ་མའི་ཞལ་ལས་ཤེས། །གནས་པ་རྩ་ཡི་མན་ངག་དང་། །གཡོ་བ་རླུང་གི་མན་ངག་གཉིས། །བཀོད་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་གསུམ། །མན་ངག་འདི་ལས་གཞན་གྱིས་མིན། །དེ་ཕྱིར་ཤིན་ཏུ་རྙེད་དཀའ་འོ། །བྲང་གི་སྙིང་དང་དཔྲལ་བའི་མིག །མཆན་གྱི་བུ་ལས་གཅེས་མེད་ཕྱིར། །མན་ངག་འདི་ཡིས་གཏད་པ་ཡིན། །འདོད་ཆགས་རྡོ་རྗེ་ཉིད་ལ་འོ། །ས་མ་ཡཱ་ཏི། །ྀཨཚ།། །། ༄༅། །འོག་སྒོ་ཐབས་ལམ་ལས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་ཤོག་དྲིལ་ས་མ་ཡཱ་ཏི་གུ་ཧྱ། ༼༧༽ ཧེ་རུ་ཀ་ལ་ན་མོ། རྒྱལ་པོ་ཆོས་ཉིད་སྐྱེ་མེད་ལ། །བློན་པོ་རིགས་གསུམ་ལས་བྱེད་ཡོད། །དམངས་ནི་ཕྲིན་ལས་མཐུན་སྦྱོར་གྱིས། །དགོས་པའི་དུས་སུ་བསམ་པས་ཆོག །བློན་པོ་རིགས་གསུམ་ལས་བྱེད་ལ། །རྩ་དང་རླུང་དང་ཐིག་ལེ་གསུམ། །རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་གསུམ་གྱིས་ནི། །ལས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པར་བྱེད། །རྩ་ནི་ཁྱིམ་དང་འདྲ་བས་ན། །རླུང་གི་རང་བཞིན་མེ་ཡིན་ཏེ། །ཐིག་ལེ་ནོར་བུ་རྒྱལ་བས་གསུངས། །རྩ་རླུང་གཉིས་པོ་མ་བསྒོམས་ན། །ཐིག་ལེ་ཡོད་ཀྱང་བྱང་ཐང་གི །གཉེར་བྱེད་མེད་པའི་ནོར་དང་འདྲ། །ཉམས་དང་ཟག་དང་བོ་ལ་སོགས། །བདེ་ལོངས་སྦྱོང་དུ་ག་ལ་འབྱུང་། །རྩ་དང་ཐིག་ལེ་མ་བསྒོམ་ན། །རླུང་རྐྱང་གཅིག་པོ་བསྒོམས་པས་ནི། །མི་ལྟོགས་ལྐོག་པོར་འབྱུང་འདྲ་བའི། །གཞན་གྱིས་བཀུར་བའི་གནས་མེད་དེ། །འཕྲལ་དུ་སྡུག་ལ་ཕུགས་སུ་སྟོང་། །རླུང་དང་ཐིག་ལེ་མ་བསྒོམ་ན། །རྩ་ཡི་རང་བཞིན་བསྒོམས་ལགས་ཀྱང་། ཁང་སྟོང་གཉེར་བྱེད་མེད་འདྲ་བའི། །བྱ་དང་བོང་བུ་ཁྱི་ཕག་གི །གནས་མལ་དེ་ལ་གཞན་གྱིས་ནི། །དགོས་འདོད་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་རོ། །དེ་ལ་རྩ་ཡི་མཚན་ཉིད་ནི། །ཨ་བ་དྷཱུ་ཏི་སྲོག་གི་རྩ། །གཡས་གཡོན་རོ་རྐྱང་གཉིས་པོ་ནི། །ལུས་ཀྱི་རྩ་རུ་འདོད་པ་ཡིན། །སྤྱི་བོ་བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོ་ནི། །རྩ་འདབ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་པོ། ཁ་དོག་དཀར་པོ་འཁོར་ལོའི་དབྱིབས། །བདེ་བའི་འབྱུང་གནས་ཉིད་དུ་འདོད། །ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱའི་རྫོགས་རིམ་ཡིན། །དེ་དབུས་བ་ཡི་ནུ་མ་འོ། །མགྲིན་པ་ལོངས་སྤྱོད་འཁོར་ལོ་ནི། །བཅུ་དྲུག་རྩ་ཡི་འདབ་མ་དེ། ཁ་དོག་དམར་པོ་པདྨའི་དབྱིབས། །སྒྱུ་མར་རྟོགས་པའི་གནས་ཡོད་དེ། །རྨི་ལམ་དུས་ཀྱི་རྫོགས་རིམ་ཡིན། །དེ་དབུས་ཐིག་ལེ་དམར་པོ་འོ། །སྙིང་ག་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཡི། །རྡོ་རྗེའི་དབྱིབས་ལ་རྩ་འདབ་བརྒྱད། ཁ་དོག་སྔོན་པོར་འདོད་པ་ཡིན། །མི་རྟོག་སྐྱེ་བའི་གནས་ཡིན་པས། །འོད་གསལ་དུས་ཀྱི་རྫོགས་རིམ་ཡིན། །དེ་དབུས་ཧཱུྃ་ལ་དམིགས་པ་བསྒོམ། །ལྟེ་བ་སྤྲུལ་པའི་འཁོར་ལོ་ཡི། །རྩ་འདབ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི་པོ། ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་དྲྭ་བའི་དབྱིབས། །སྣ་ཚོགས་དངོས་གྲུབ་དེ་ལས་འབྱུང་། །ཐ་མལ་དུས་ཀྱི་རྫོགས་རིམ་ཡིན། །དམིགས་པའི་ཕྲིན་ལས་གང་བྱེད་གཙོ། །རླུང་གི་མཚན་ཉིད་འདི་བཞིན་གནས། །ཉིན་ཞག་གཅིག་ལ་ཐུན་ཆེན་བརྒྱད། །འཕོ་བ་བཅུ་དྲུག་དག་ཏུ་འདོད། །རྩ་ཡི་གནས་ནས་འཕོ་བ་བརྒྱད། །རླུང་གི་གནས་ནས་དེ་བཞིན་ཏེ། །གོ་རིམ་དག་ཏུ་ཤེས་པར་བྱ། །དགུན་ཟླ་འབྲིང་པོའི་སྔ་དྲོ་ལ། །མགྲིན་པའི་གནས་ནས་འབྱུང་བའི་ཁམས། །རོ་ཧི་ཏ་ཡི་རླུང་རྒྱུ་བ། །སྟེང་སྒོ་གཡས་ནས་འབྱུང་བ་འོ། །ཉིས་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་ཐལ་བ་དང་། །ཛ་ཏ་ར་ནི་གཡོན་ནས་འབྱུང་། །སྟེང་སྒོ་གཡོན་ནས་འབྱུང་བ་ལ། །གྲངས་ནི་གོང་དང་མཚུངས་པར་འདོད། །གཉིས་ཀ་ནས་ནི་ས་འབྱུང་སྟེ། །ཆ་ཙམ་ཅུང་ཟད་དལ་བར་རྒྱུ། །བུ་གུ་གཉིས་ནས་དྲག་པར་ནི། །འགྱུ་བ་རླུང་གི་རླུང་དུ་འདོད། །གྲངས་ནི་ལྔ་བརྒྱ་བཞི་བཅུ་ལས། །དེ་ལས་གཞན་པ་མི་འདོད་དོ། །འགྱུ་བ་མེད་ན་ནམ་མཁའི་རླུང་། །བགྲང་དུ་མི་བཏུབ་ཐུན་ཚོད་གཅིག །ཐུན་ཚོད་གཉིས་ཀྱི་དང་པོ་ནི། །སྙིང་གི་གནས་ནས་འབྱུང་བའི་ཁམས། །དང་པོ་ཆུ་རླུང་རྒྱུ་བ་དེ། ཁ་དོག་སྔོན་པོར་རབ་ཏུ་བརྟག །དེ་ཡི་རྗེས་ལ་ས་ཡི་རླུང་། ཁ་དོག་སེར་པོ་མཉམ་དུ་འདོད། །རླུང་དང་མེ་ཡི་ཁ་དོག་ནི། །རླུང་ནི་ཁ་དོག་ལྗང་བ་དེ། །མེ་ནི་དམར་པོའི་མཚན་ཉིད་ཅན། །ཕྱི་ལ་རྒྱུ་བར་འདོད་པ་དེ། །གྲངས་ནི་སྟོང་ཚོ་གཅིག་དང་ནི། །བརྒྱད་ཅུ་ཐམ་པར་འདོད་པ་ཡིན། །ནམ་མཁའི་རླུང་ལ་ཁ་དོག་མེད། །གོང་མ་ཚར་ན་ཤུགས་ཀྱིས་འབྱུང་། །ཐུན་ཚོད་གསུམ་པའི་དང་པོ་ལ། །ལྟེ་བའི་གནས་ནས་འབྱུང་བའི་ཁམས། །ས་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་ཉིད་ཡིན་ཏེ། །རིན་ཆེན་མགོན་པོ་འབྱུང་བ་འོ། །རླུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ཉིད་ལས་ནི། །ལས་ཀྱི་མགོན་པོ་བྱོན་པ་དང་། །མེ་དང་ཆུ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་ལས། །པདྨ་མགོན་དང་རྡོ་རྗེ་མགོན། །གོ་རིམ་བཞིན་དུ་བྱོན་དུས་སུ། །ནམ་མཁའི་མགོན་པོ་དབྱིངས་ན་གནས། །སངས་རྒྱས་རེ་ལ་སྐུ་ཚེ་ནི། །ཉིས་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་རེ་རེ་ལ། །གྲངས་ནི་མཉམ་པ་དག་ཏུ་འདོད། །ཐུན་བཞི་པ་ཡི་དང་པོ་ལ། །སྤྱི་བོའི་གནས་ནས་འབྱུང་བའི་ཁམས། །རླུང་གི་རླུང་ཉིད་རྒྱུ་བ་དེ། །ཕྱི་རུ་འཕེན་པ་སོར་བརྒྱད་དང་། །ནང་དུ་སྡུད་པ་སོར་བརྒྱད་དེ། །གཉིས་པོ་བཅུ་དྲུག་དག་ཏུ་འདོད། །དེ་ཡི་རྗེས་ལ་མེ་རླུང་རྒྱུ། །སྤྱི་བོའི་གཙུག་ནས་སོར་བརྒྱད་དེ། །རང་གནས་མགྲིན་པ་བཅུ་གཉིས་ཡིན། །ཕྱི་ནང་གཉིས་ལ་ཉི་ཤུ་བཞི། །རྩ་ནི་ཆུ་རླུང་རྒྱུ་བ་དེ། །རླུང་གི་གནས་ལ་སོར་བརྒྱད་ལ། །བཅུ་དྲུག་རང་གི་གནས་ནས་རྒྱུ། །ཕྱི་ནང་གཉིས་ལ་སུམ་ཅུ་གཉིས། །ཐ་མ་ས་རླུང་རྒྱུ་བ་ནི། །སྤྱི་བོའི་གཙུག་ནས་སོར་བརྒྱད་དེ། །རང་གནས་ལྟེ་བའི་དབུས་ནས་སུ། །ཉི་ཤུ་ཐམ་པ་རྒྱུ་བ་དེ། །ཕྱི་ནང་གཉིས་ལ་བཞི་བཅུར་འདོད། །ནམ་མཁའི་རླུང་ལ་བརྒྱད་ཡིན་ཏེ། །རླུང་གི་རླུང་དང་མཉམ་དུ་གནས། །ཕྱི་ནང་གཉིས་ལ་བཅུ་དྲུག་སྟེ། །ཚོར་བ་མེད་པར་རྒྱུ་བ་ཡིན། །ཐིག་ལེའི་མཚན་ཉིད་འདི་ལྟར་གནས། །སྤྱི་བོ་བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོ་ནི། །རྩ་ཡི་གཙོ་མོ་བརྒྱད་ཡིན་ཏེ། །གཡོན་ངོས་ཤར་གྱི་འདབ་མ་ནས། །འབྱུང་བ་ཆུ་ལ་དབང་བ་ཡི། ཁ་དོག་སྔོ་སྐྱའི་ཐིག་ལེ་གཉིས། །འཕོ་དང་གནས་དང་ལས་ཀུན་བྱེད། །ལྷོ་ངོས་མདུན་གྱི་འདབ་མ་ལ། །འབྱུང་བ་ས་ལ་དབང་བ་སྟེ། །སེར་སྐྱ་གསལ་བའི་ཐིག་ལེ་གཉིས། །འཕོ་དང་གནས་དང་ལས་ཀུན་བྱེད། །གཡས་ཀྱི་དམར་པོ་མེ་ལ་དབང་། །ནུབ་ངོས་དག་ཏུ་འདོད་པ་ཡིན། །རྒྱབ་ཀྱི་ལྗང་གུ་རླུང་ཡིན་ཏེ། །ཐིག་ལེ་འབྱུང་བ་བཞི་ལས་གྲུབ། །འཕོ་དང་གནས་དང་ལས་ཀུན་བྱེད། །བརྒྱད་ལས་བརྒྱད་ཆར་བཅུ་དྲུག་འབྱུང་། །བདེ་བ་ཆེན་པོའི་གནས་གནས་སོ། །བརྒྱད་ཀྱི་སྟེང་དུ་བརྒྱད་བསྣན་པས། །དེ་ལ་བཅུ་དྲུག་འབྱུང་བ་ཡིན། །མགྲིན་པ་ལོངས་སྤྱོད་གནས་སུ་འོ། །འབྱུང་བ་བཞི་དང་ས་ཕྱོགས་བཞི། །སྔོན་ལ་སོང་བ་ཚོ་ལ་དྲིས། །ནམ་མཁའི་ཐིག་ལེ་དབུས་ན་གནས། །ནམ་མཁའི་ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་འཇུག །བཅུ་དྲུག་བརྒྱད་དུ་དྲིལ་ནས་སུ། །མགྲིན་པའི་གནས་ནས་སྙིང་གར་བབས། །སྙིང་གའི་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་དང་། །སྔར་གྱི་བརྒྱད་པོ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས། །འབྱུང་བཞི་ལྟེ་བའི་ཐིག་ལེ་ལ། །ཆུ་ལ་ཆུ་ཉིད་བཞག་པ་འམ། །མར་ལ་མར་ཉིད་བཞག་པ་བཞིན། །བདེ་བ་ཆེན་པོའི་གནས་སུ་འཛག །ཐམས་ཅད་མཉམ་དུ་འདྲེས་ནས་སུ། །བརྒྱད་བཅས་དྷཱུ་ཏིའི་མར་སྣ་ལ། །བཞིས་ནི་ལུས་སེམས་བདེ་བས་ཁྱབ། །བཞི་ནི་གསང་བའི་རྡོ་རྗེར་བྱོན། །ས་དང་ཆུ་ཡི་ཐིག་ལེ་གཉིས། །པདྨའི་གནས་སུ་ཤོར་བ་དང་། །མེ་དང་རླུང་གི་ཐིག་ལེ་གཉིས། །ནོར་བུའི་རྩེ་མོར་སྐད་ཅིག་གནས། །སྐད་ཅིག་བར་མཚམས་དེ་ཉིད་ལ། །ནམ་མཁའི་ཐིག་ལེ་རྒྱུ་བ་ལ། །བདེ་ལ་མི་རྟོག་སྤྲོས་དང་བྲལ། །ལས་ཅན་གང་ཟག་གང་ཡིན་ནི། །གཉུག་མ་ཆོས་སུ་མཐོང་ནས་སུ། །གཉིས་པོ་ཕྱིར་ལ་མ་ཤོར་ན། །བདེ་ཆེན་གནས་སུ་སྤྱན་དྲངས་ལ། །བརྒྱད་པོ་གནས་བཞིར་གོ་རིམ་བཞིན། །གང་དུ་བྱོན་པའི་ནུས་པ་དང་། །རང་ཉིད་སྟོབས་དང་ལྡན་གྱུར་ན། །སྔར་གྱི་ཉམས་པ་སོས་གྱུར་ཏེ། །བདེ་ལ་མི་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ནི། །ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་མངོན་དུ་བྱེད། །སྐུ་གསུམ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་དང་ནི། །སངས་རྒྱས་ཕྲིན་ལས་མ་ལུས་ཀུན། །དེ་ལས་འབྱུང་གི་གཞན་དུ་མིན། །སྨིན་ལམ་དབང་གི་མན་ངག་ལ། །གང་ཟག་དབང་པོ་ཐ་མའི་དབང་དུ་བྱས་ན། ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་ལ་བརྟེན་ནས། རྡུལ་ཚོན་གྱི་དལ་ཞལ་ཕྱེ་སྟེ། དབང་བུམ་པའི་དབང་བསྐུར། བསྐུར་བའི་གནས་ནི་ལུས་ལ་བསྐུར། སྒྲིབ་པ་ནི་ལུས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་སྦྱོང་། གདམས་ངག་ནི་ཕྱི་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་སྟོན། དང་པོ་དགའ་བ་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་ལས། འབྲས་བུ་ནི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཐོབ། ཕྱག་རྒྱ་ནི་དམ་ཚིག་ཕྱག་རྒྱ་དང་འབྲེལ། གང་ཟག་དབང་པོ་འབྲིང་གི་དབང་དུ་བྱས་ན། མིའི་བུ་མོ་ལ་བསྟེན་ནས་བྷ་གའི་དལ་ཕྱེ་སྟེ། དབང་ནི་གསང་བའི་དབང་བསྐུར། བསྐུར་བའི་གནས་ནི་ངག་ལ་བསྐུར། སྒྲིབ་པ་ནི་ངག་གི་སྒྲིབ་པ་སྦྱོང་། གདམས་ངག་ནི་ནང་ཟབ་མོ་བསྐྱེད་པའི་མན་ངག་སྟོན། གཉིས་པ་མཆོག་དགའ་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་ལས། འབྲས་བུ་ནི་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ་ཐོབ། ཕྱག་རྒྱ་ནི་ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་དང་འབྲེལ་ལོ། །གང་ཟག་དབང་པོ་རབ་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ན། བྱང་སེམས་ཁུ་བའི་རྣམ་པ་ལ་བརྟེན་ནས། ཨ་བ་དྷཱུ་ཏིའི་དལ་ཞལ་ཕྱེ་སྟེ། དབང་ནི་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་བསྐུར། བསྐུར་བའི་གནས་ནི་སེམས་ལ་བསྐུར། སྒྲིབ་པ་ནི་སེམས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་སྦྱོང་། གདམས་ངག་ནི་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་མན་ངག་སྟོན། གསུམ་པ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་དགའ་བས། འབྲས་བུ་ཆོས་སྐུ་ཐོབ་བོ། །ཕྱག་རྒྱ་ནི་ཆོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་དང་འབྲེལ་ལོ། །གང་ཟག་དབང་པོ་ཡང་རབ་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ན། ཚོགས་དྲུག་གི་ཡུལ་ལ་བརྟེན་ནས། སྣང་སྲིད་ཀྱི་དལ་ཞལ་ཕྱེ་སྟེ་དབང་ཚིག་དབང་རིན་པོ་ཆེ་བསྐུར། བསྐུར་བའི་གནས་ནི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལ་བསྐུར། སྒྲིབ་པ་ནི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་སྒྲིབ་པ་སྦྱོང་། གདམས་ངག་ནི་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་གདམས་ངག་སྟོན། བཞི་པ་དགའ་བྲལ་གྱི་དགའ་བ་ལས། འབྲས་བུ་ནི་སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་པའི་འབྲས་བུ་ཐོབ། ཕྱག་རྒྱ་ནི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་འབྲེལ། ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱས་ལམ་དུ་གང་སློང་། ལམ་དུ་བདེ་བ་སློང་། རྒྱ་གང་གིས་གདབ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རྒྱས་གདབ། དབུགས་གང་གིས་དབྱུང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་དབྱུང་། ལྟ་བ་གར་སླེབ། སེམས་ཙམ་གྱི་ལྟ་བར་སླེབས། འབྲས་བུ་གང་སྨིན། རྒྱུ་མཐུན་པའི་འབྲས་བུ་སྨིན། ཆོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱས་ལམ་དུ་གང་སློང་། ཆོས་ཆོས་ཉིད་དུ་ལམ་དུ་སློང་། རྒྱ་གང་གིས་གདབ། རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་རྒྱས་གདབ། དབུགས་གར་དབྱུང་། རྡོ་རྗེ་འཆང་གིས་དབུགས་དབྱུང་། ལྟ་བ་གར་སླེབ། དབུ་མའི་ལྟ་བར་སླེབས། འབྲས་བུ་གང་སྨིན། རྣམ་པར་སྨིན་པའི་འབྲས་བུ་སྨིན། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོས་ལམ་དུ་གང་སློང་། སྣང་སྲིད་ལམ་དུ་སློང་། རྒྱ་གང་གིས་གདབ། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་རྒྱས་གདབ། དབུགས་གར་དབྱུང་། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔས་དབྱུང་། ལྟ་བ་གར་སླེབ། ཟུང་དུ་འཇུག་པ་ནམ་མཁའ་དང་འདྲ་བའི་ལྟ་བར་སླེབས། འབྲས་བུ་གང་སྨིན། དྲི་མ་དང་བྲལ་བའི་འབྲས་བུ་སྨིན། དམ་ཚིག་གི་ཕྱག་རྒྱས་ལམ་དུ་གང་སློང་། ཀུན་བརྟགས་ལམ་དུ་སློང་། རྒྱ་གང་གིས་གདབ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་རྒྱས་གདབ། དབུགས་གར་དབྱུང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་དབུགས་དབྱུང་། ལྟ་བ་གར་སླེབ། ཉན་ཐོས་ཀྱི་ལྟ་བར་སླེབས། འབྲས་བུ་གང་སྨིན། སྐྱེས་བུ་བྱེད་པའི་འབྲས་བུ་སྨིན། དེ་ལ་ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་བསྟེན་པར་འདོད་ན། རིག་མའི་མཚན་ཉིད་བཙུན་པ། ལུས་མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འོང་བ། སྐད་གདངས་འཇམ་ཞིང་ཚིག་བཙུན་པ། དྲི་ཞིམ་མདངས་དང་ལྡན་པ། ཤེས་རབ་ཆེ་ཞིང་གསང་ཐུབ་པ། ཉོན་མོངས་པ་ཆུང་བ། སྦྱོར་ཐབས་བཟོ་བ། འདོད་ཆགས་ཆེ་བ། ངོ་ཚ་ཆེ་བ། གཙང་སྦྲ་དང་ལྡན་པ། བརྩེ་གདུང་ཆེ་བ། དེ་ལྟ་བུའི་རིག་མ་ནི་དབང་གི་དུས་ན་བསྟེན་པར་བྱ་སྟེ། ཡབ་ཡུམ་གྱི་མཁའ་གསང་བྱིན་གྱིས་བརླབ། སྙོམས་པར་ཞུགས་པ་ལས་རྡོ་རྗེ་ནོར་བུའི་གྲོང་གི་དལ་དུ་བྱང་སེམས་ཀྱི་ཁུ་བའི་རྣམ་པ་ལས། འདིའི་ངོ་བོ་ཉམས་སུ་མྱོང་སྟེ་ཐིག་ལེ་རྡོ་རྗེ་ཐོད་སྦྱོར་གྱི་མན་ངག་འདི་ནི་དུས་ཚོད་ཟིན་པ་ཁུ་བྱུག་ལྟ་བུ་སྟེ། རྩ་དང་རླུང་བདེ་བའི་དུས་ཚོད་འཛིན་པའོ། །གཟུང་བའི་མན་ངག་ལ་གསུམ་ལས། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་གཟུང་བ་དང་། ཡི་གེ་རབ་མཆོག་གིས་གཟུང་བ་དང་། ཟངས་ཚགས་ཅན་གྱིས་གཟུང་བ་དང་གསུམ་མོ། །ཟློག་པའི་མན་ངག་ལ་གསུམ་སྟེ། རླུང་གིས་ཟློག་པ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་ཟློག་པ་དང་། བཙན་ཐབས་ཀྱིས་ཟློག་པ་དང་གསུམ་མོ། །ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པར་བྱ་བ་ལ་གསུམ། འཕྲུལ་འཁོར་གྱིས་ཁྱབ་པར་བྱ་བ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་ཁྱབ་པར་བྱ་བ་དང་། སྤྱོད་ལམ་གྱིས་ཁྱབ་པར་བྱ་བའོ། །ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་གཟུང་བར་བྱ་བ་ནི། སྤྱི་བོའི་ཧཾ་ལ་དམིགས་པ་ལྷན་གྱིས་གཏོད་པའོ། །ཡི་གེ་རབ་མཆོག་གིས་གཟུང་བ་ནི། གསང་གནས་སུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བསྒོམ་པའོ། །ཟངས་ཚགས་ཅན་ནི་རྩ་ཐམས་ཅད་ཟངས་དུང་གྱེན་དུ་འགྲེང་བ་ལྟར་བསྒོམ་པའོ། །ཟློག་པ་ལ་སྟེང་རླུང་མནན། འོག་རླུང་བསྡམ། གླིང་བཞི་བསྡུ། རྒྱ་མཚོ་རི་རབ་ངོས་ལ་སྦྱར། ལྕེ་ཡ་རྐན་ལ་གཏད། ཆུ་མིག་གྱེན་ལ་ལྡོག །ཧིཀ་གིས་དྲག་ཏུ་འཐེན། གཡས་གཡོན་དུ་ཐེབས་གསུམ་གསུམ་བགྲང་། དབུས་སུ་ཐེབས་གསུམ་བགྲང་། ལུས་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་པར་བྱ་བའི་ཐབས་ལ། སེང་གེའི་ལྟ་སྟངས་དང་། གཡས་གཡོན་དུ་ཕྱི་མིག་བལྟ། སེང་གེའི་སྤྲུག་སྟངས་བྱས་ལ་ལུས་དྲག་ཏུ་སྤྲུགས། དེ་རྣམས་ནི་ལུས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པར་བྱ་བའི་མན་ངག་གོ །པུཥྤ་ཧ་རིར་ནཱ་རོ་པ་ལས་རྙེད། གཙིགས་ཀྱི་རྒྱ་བདུན་དང་བཅས་དམ་པར་སྦོས། ས་མ་ཡ་སིདྡྷི། རྐྱང་པ་ཁྲི་དང་བརྒྱད་བརྒྱར་འཇུག །ཕྲུགས་སུ་སྦྱར་ན་ཉི་ཁྲི་དང་། །གཅིག་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་རབ་ཏུ་བརྟག །ཅེས་པ་དང་མཐུན་པར་འདུག །འཁོར་ལོ་ཉི་མ་བཞི་མཐུན་ཀྱང་། །ཟླ་བ་ཁུག་པ་ནམ་མཁའི་ཚང་། །དོན་གྱི་ཤུགས་ལས་ཁོ་བོས་ཤེས། །མེས་པོའི་ནོར་ལ་ཚ་བོས་སྤྱོད།། །། ༄༅། །སྒྱུ་ལུས་སྒྱུ་འཕྲུལ་རྡོ་རྗེའི་ཤོག་དྲིལ་ས་མ་ཡཱ་ཏི་གུ་ཧྱ། ༼༨༽ ཨོ་རྒྱན་གྱི་གདམས་པ། མཁའ་འགྲོ་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་སྙིང་། རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ། གསེར་ཞུན་དྲིལ་བ་ལྟ་བུའི་མན་ངག །དཔལ་ནཱ་རོ་པ་ཆེན་པོས་བཞེད་ཀྱིས། དུས་སྦྱོར་མཐུན་སྤྱོད་རྩི་བ་དང་། །མཐུན་སྡེབ་ལྟོ་ནང་སྦྱོར་བ་དང་། །དམངས་ནི་ཕྲིན་ལས་མཐུན་སྦྱོར་གྱི། །མན་ངག་འདི་ནས་གསལ་བར་སྟོན། །གསང་བ་དབང་གི་དུས་དག་ཏུ། །མེ་ལོང་དྲི་མ་དག་པ་ལ། །རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལེགས་བྲིས་ཏེ། །དེ་ཡི་གཟུགས་བརྙན་སྣང་དང་མཚུངས། །ཞེས་བྱ་བ་སྒྱུ་མའི་དཔེ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ནས་རྟོགས་པར་བྱའོ། །དེ་ཡང་སྒྱུ་ལུས་ཀྱི་མན་ངག་བདག་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པའི་རིམ་པ་འདི་ལ་དོན་བཞི་སྟེ། ངོ་བོ། ངེས་ཚིག །དབྱེ་བ། རྣམ་གྲངས་སོ། །སྒྱུ་མའི་ངོ་བོ་ནི། མེད་པ་གློ་བུར་དུ་སྒྲོ་བཏགས་ཏེ་མིང་དང་ཚིག་དང་ཐ་སྙད་དུ་བཟུང་སྟེ་དོན་དུ་སྣང་བའོ། །མིག་འཁྲུལ་སྒྱུ་མའི་ངེས་ཚིག་ནི། གླང་པོའི་རུས་པ་དང་རྔ་མོའི་སྤུ་དང་། ཤིང་བུ་དང་རྡེའུ་ལས་སྒྱུ་མའི་ཚོགས་སྤྲུལ་པ་དང་འདྲ་བར་ཕ་མའི་ཁུ་ཁྲག་འདྲེས་པ་ལས་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཚོགས་སྒྱུ་མའི་ལུས་སུ་གྲུབ་སྟེ་གསལ་བར་སྣང་ངོ་། །སྒྱུ་མ་མཁན་པོས་མི་ལ་སོགས་པ་དང་། རྟ་ཕྱུགས་ཀྱི་གཟུགས་བརྙན་སྤྲུལ་པའི་སྒྱུ་མ་བཤིགས་ཙམ་ན། སྔར་གྱི་རྫས་སུ་གྱུར་པ་བཞིན་དུ། རང་གི་ལུས་ཀྱི་རྐྱེན་བག་ཙམ་གཅིག་གིས་རང་ས་རྡོར་འགྲོ་སྟེ། བདག་གི་ལུས་མི་རྟག་པས་གྲུབ་པ་མེད་པ་སྒྱུ་མར་རྟོགས་པར་བྱའོ། །དབྱེ་ན་བཞི་ལས། སྤང་བྱ་སྒྱུ་མར་བལྟ་བ་དང་། བསྒྲུབ་བྱ་སྒྱུ་མར་བལྟ་བ་དང་། བདག་དོན་སྒྱུ་མར་བལྟ་བ་དང་། གཞན་དོན་སྒྱུ་མར་བལྟ་བའོ། །སྤང་བྱ་སྒྱུ་མར་བལྟ་བ་ནི། རིགས་དྲུག་གི་སྡུག་བསྔལ་དགྲར་མཐོང་སྟེ། སྤང་བྱར་བཏགས་པ་ཡང་སྒྱུ་མ་དངོས་སུ་བརྟག་གོ །བསྒྲུབ་བྱ་སྒྱུ་མར་བལྟ་བ་ནི། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ལམ་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་དགའ་བདེས་ཡིད་གདུངས་པ་ཡང་སྒྱུ་མ་དངོས་སུ་བལྟའོ། །བདག་དོན་སྒྱུ་མར་བལྟ་བ་ནི། སེམས་དམིགས་པའི་མན་ངག་ཆོས་ཀྱི་སྐུའི་བསྒྲུབ་བྱ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཡང་གྲུབ་པ་མེད་པ་སྒྱུ་མ་དངོས་སུ་བལྟའོ། །གཞན་དོན་སྒྱུ་མར་བལྟ་བ་ནི། རྨི་ལམ་ན་ཆོས་བཤད་པས་རང་ཡང་མ་གྲུབ་ལ་གཞན་ཡང་མ་གྲུབ་པ་བཞིན་ནོ། །འཁོར་འདས་རེ་དོགས་ཀྱི་བློ་དང་བྲལ་བའོ། །དབྱེ་བའི་སྐབས་སུ་སྒྱུ་མའི་རྣམ་གྲངས་ནི། སྣང་ཞིང་སྲིད་པའི་ཆོས་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་བཅོས་མར་འདུག་པས་སྒྱུ་མ་དང་སྤྲུལ་པ་ལྟ་བུ། རང་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་རང་བཞིན་དུ་འདུག་པས་རྨི་ལམ་དང་མིག་ཡོར་གྱི་སྐྱེས་བུ་ལྟ་བུ། སྣང་བ་དངོས་མེད་ལ་དངོས་པོར་གཟུང་བའི་འཁྲུལ་པར་འདུག་པས་མིག་ཡོར་དང་ནམ་མཁའི་སྐྲ་ཤད་ལྟ་བུ། སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པར་འདུག་པས་མེ་ལོང་གི་གཟུགས་བརྙན་དང་ཆུ་ནང་གི་ཟླ་བ་ལྟ་བུའོ། །གསལ་ལ་ངོས་གཟུང་མེད་པར་འདུག་པས་ནམ་མཁའི་འཇའ་ཚོན་དང་སྲིན་བུ་མེ་ཁྱེར་ལྟ་བུ། ནམ་མཁའ་ལ་རྒྱུ་བར་འདུག་པས་སྨིག་རྒྱུ་དང་དྲི་ཟའི་གྲོང་ཁྱེར་ལྟ་བུ། རྐྱེན་ལས་སྐྱེས་པར་འདུག་པས་བྲག་ཆ་དང་སྐར་མ་རབ་རིབ་ལྟ་བུ། མི་རྟག་པར་འདུག་པས་ཆུའི་ཆུ་བུར་ལྟ་བུ་དང་ན་བུན་ལྟ་བུར་རྟོགས་པར་བྱའོ། །དེ་རྣམས་རྒྱུ་རྐྱེན་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་མན་ངག་གོ །སྣང་བ་ཐམས་ཅད་མཉམ་བཞག་དུས་སུ་སྣང་བ་བཞིན་དུ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་སྒྱུ་མའམ་ཆུ་ཟླ་བཞིན་དུ་བྱས་ཤིང་བསྒོམ། དེ་བཞིན་བསྒོམས་པས་རང་བཞིན་མེད་དེ་གཉིས་མེད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་འཆར་རོ། །ཡང་ན་གཉིད་སད་ནས། རྗེས་ཐོབ་ལ་འདི་ལྟར་བྱ་སྟེ། ཐ་མལ་གྱི་ལུས་མེ་ལོང་དུ་གསལ་བ་དེ་མདུན་དུ་རང་ལ་བསྟན་ནས་ཡིད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་བལྟ་ཞིང་བསྒོམ། དེ་གསལ་པོར་བརྟན་པ་དེ་ལ་ཡོན་ཏན་བགྲང་ཞིང་བསྟོད་པ་བྱ་སྟེ། དེ་བཞིན་བྱས་པས་དེ་ལ་དགའ་བའི་སེམས་མི་འབྱུང་སྟེ་སྒྱུ་ལུས་ཡིན་པས་སོ། །སྐབས་སུ་དེ་ལ་མངན་གྱི་ཚིག་མང་པོ་བགྲང་ཞིང་བགྲངས་ཀྱང་མི་དགའ་བ་མི་འོང་བ་ལྟར་ལན་མང་དུ་བསྒོམས་པས་ཤིན་ཏུ་བརྟན་ན། སླར་དེ་རང་གི་ལུས་ལ་གཞུག་ཅིང་རང་བཞིན་སྒྱུ་མའི་ལུས་ལ་བསྟོད་ཀྱང་དགའ་བ་མེད། སྨད་ཀྱང་མི་དགའ་བ་མེད་པའི་ལུས་སུ་བསྒོམ། དེ་ལ་གསལ་དུ་མ་འདོད་ན་ཡང་མདུན་དུ་བསྒོམས་ལ། ཡང་ལུས་ལ་གཞུག་ཅིང་བསྒོམ་མོ། །དེས་ངེས་པར་ཆུ་ཟླ་ལ་སོགས་པའི་ལུས་སུ་མཐོང་བ་འོང་ལ། རང་གི་མངོན་ཞེན་ལོག་ནས་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཞེན་པ་བཟློག་པ་ལ་ཚེགས་མེད་དེ། ཐམས་ཅད་ཀྱང་སྒྱུ་མའི་ལོང་ལོང་དུ་མངོན་པར་འགྱུར་རོ། །ཐ་མལ་གྱི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་དུ་མི་འབྱུང་སྟེ། དེ་ལྟར་བྱུང་དུས་ན་རང་དང་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་འཕྲུལ་པ་ཡིན། ཇི་ལྟར་ཡང་བསྒྱུར་དུ་འདོད་སྙམ་དུ་བསམ། གཉིད་ཀྱི་དུས་དང་སད་པའི་དུས། དབྱེར་མེད་དུ་ཕྲིལ་ཕྲིལ་གནས་པ་ནི་གཉིད་ལོག་མ་ལོག་དབྱེར་མེད་པ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ཙམ་ན་སྒྱུ་མ་ལ་མངོན་སུམ་དུ་ཡིད་ཆེས་པས་གྲོང་འཇུག་གི་ལས་འགྲུབ་པ་ཡིན། ཆུ་སྐྱར་གྱི་སྒྲོ་དང་། རྨ་བྱའི་ཁྲག་དང་། ལྷང་མ་ལྷང་ཚེར་ལ་སོགས་པ་ཡང་གསང་དབང་གི་དུས་སུ་སྒྱུ་ལུས་ངོ་འཕྲོད་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་གལ་ཆེ་སྟེ། གནས་འཕྲུལ་ཤེས་པས་ཉམས་སུ་ལོངས་ཤིང་། ཡང་ན་འདི་ལྟར་བྱ་སྟེ། ལྟད་མོ་ཆེན་པོའམ་ཁྲོམ་ཆེན་པོར་ཕྱིན་ལ། འདི་རྣམས་འདོད་ཆགས་ཆེ་ལུགས་ལ་ཞེས་འོ་དོད་བོས། ཞེ་སྡང་ལ། གཏི་མུག་ལ་ཞེས་བོས་ཀྱང་མི་དགའ་བའི་སེམས་མི་འབྱུང་སྟེ། འདི་རྣམས་ཀྱི་འཕྱོར་ལུགས་ལ། གསོལ་ལུགས་ལ་ཞེས་བོས་ཀྱང་དགའ་བའི་སེམས་མི་འབྱུང་སྟེ། སྒྱུ་མ་དངོས་སུ་བལྟའོ། །འཁྲུགས་པ་ཆེན་པོའམ་ཁྲོམ་ཆེན་པོ་འདི་རྣམས་ཀྱི་ཞེ་སྡང་ལ། ང་རྒྱལ་དང་། ཕྲག་དོག་ལ་ཞེས་སྨྲས་པས་ཁོང་ལ་མི་དགའ་བ་མི་འབྱུང་བས་ཚིག་ལ་ཐ་དད་མེད་དེ་དོན་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །རང་དང་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་མི་དབྱེ་ཞིང་ཤེས་པའི་སྟེང་དུ་གཟེར་རེ་ཐེབས་པ་གཅིག་གིས་སྣང་བ་འདི་ལ་ལག་བཅུག་སྟེ་བསྒོམ་པ་ཡིན། སྒྱུ་ལུས་ཀྱི་མན་ངག་པུཥྤ་ཧ་རིའི་ནཱ་རོ་པ་ལས་རྙེད་པའོ།། །། ༄༅། །འོད་གསལ་གཏི་མུག་རྡོ་རྗེའི་ཤོག་དྲིལ་ས་མ་ཡཱ་ཏི་གུ་ཧྱ། ༼༩༽ ཨོ་རྒྱན་གྱི་གདམས་པ། མཁའ་འགྲོ་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་སྙིང་། རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ། གསེར་ཞུན་དྲིལ་བ་ལྟ་བུའི་མན་ངག །དེ་ཡང་དཔལ་ནཱ་རོ་པ་ཆེན་པོས་བཞེད་ཀྱིས། འགྲོ་བ་གང་ཞིག་གཉིད་ལོག་པ། །གཉིད་ལོག་སད་པར་མི་བྱེད་དོ། །ཟློག་པའི་སྒོམ་པ་འདི་དག་ནི། །སངས་རྒྱས་མུ་སྟེགས་ཀྱིས་མི་ཤེས། །ཞེས་པའི་ལུང་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་རྡེའུར་གཅེས་ཏེ་དེ་ལ་རྩ་རྡོ་རྗེ་ཐོད་སྦྱོར་གྱི་མན་ངག །རླུང་རྡོ་རྗེ་ཐོད་སྦྱོར་གྱི་མན་ངག །ཐིག་ལེ་རྡོ་རྗེ་ཐོད་སྦྱོར་གྱི་མན་ངག་གོ །རྒྱལ་པོ་མཆོག་གསུམ་དེ་རབ་མཆོད། །མནྟྲ་ཨཾ་ས་ང་ལ་དྲིས། །དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་ལྷ་རྒྱལ་མཆོག །སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མཆོག་གསུམ་པ་ཡིན། །དང་པོ་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་ནི། །བདེ་བར་གཤེགས་པ་མི་བསྐྱོད་པ། །བཞུགས་པའི་ཕོ་བྲང་དཀྱིལ་འཁོར་ཡིན། །མི་བསྐྱོད་པ་ཡི་ཐུགས་ཀ་རུ། །ཡི་གེ་ཧཱུྃ་གཅིག་གསལ་བར་བསྒོམ། །ཧཱུྃ་གི་ཡི་གེ་ནཱ་ད་ལ། །དམིགས་པ་མི་རྟོག་ངང་ལ་བཞག །ཉིན་པར་ནམ་མཁའི་མཐོངས་སུ་བསྒོམ། །མཚན་མོ་སྙིང་གི་དཀྱིལ་དུ་བསྒོམ། །ནམ་གུང་ཡོལ་ནས་ཐོ་རངས་བར། །ཐམས་ཅད་ཡོད་སྨྲའི་སྡེ་པ་སྟེ། །མི་བསྐྱོད་པ་ཡི་ཞིང་དུ་འདོད། །བླ་མ་མི་བསྐྱོད་ལྷ་ཚོགས་ལ། །སྲོད་ཀྱི་བར་དུ་གསོལ་བ་བཏབ། །སྲོད་ནས་ནམ་ནི་མ་ཕྱེད་བར། །གཉིད་མི་ཉལ་ཞིང་སྐུ་ཁམས་གསེང་། །ནམ་ཕྱེད་དུས་ནས་རང་ཉིད་ཀྱི། །སྙིང་གར་དམིགས་པ་གསལ་བྱས་ལ། །མགོ་བོ་ཤར་ཕྱོགས་དག་ཏུ་བསྟན། །ངོས་ནི་གཡས་པ་འོག་ཏུ་བཅུག །གཡོན་པ་ཐར་ལམ་སྙིང་ག་གཙོ། །མི་བསྐྱོད་བྱོན་པའི་གནས་ཡིན་པས། །དུས་དེར་བསྒོམ་པ་མན་ངག་ཡིན། །ཐམས་ཅད་ཡོད་སྨྲའི་སྡེ་པ་སྟེ། །སྤྱི་མཐུན་གནས་བརྟན་བཞི་ཡིས་བྱེད། །དེ་དུས་རང་ཉིད་སྒྲུབ་པ་ཡི། །ཐེ་ཚོམ་སྤྲོས་པ་མ་ཆོད་ན། །གདམས་ངག་ཆོས་དཔོན་ཉིད་ལ་ཞུ། །འདུན་མ་གནས་བརྟན་བཞི་ཡིས་བྱེད། །བཟའ་མི་སུམ་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་དང་། །སྟོང་ཚོ་བཞི་རུ་འདོད་པ་སྟེ། །ཆོས་དཔོན་ཉིད་ལ་འདུས་ནས་སུ། །ཐར་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་དང་། །ཆོས་རྣམས་སྤྲོས་དང་བྲལ་བ་ཡི། །སྣང་བའི་མཚན་མ་ཟད་གྱུར་ནས། །གནས་བརྟན་བཞི་ཡི་ཆོས་འདུན་ལ། །ཆོས་མེད་འདུན་མ་ཞིག་གྱུར་ན། །ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་འཚང་རྒྱ་བའི། །འོད་གསལ་སྐྱེ་མེད་འབྱུང་བའི་གནས། །ཐམས་ཅད་ཡོད་སྨྲའི་སྡེ་བས་ཤེས། །རྟོགས་པར་འདོད་ན་དེ་བཞིན་བསྒོམ། །ཉིན་པར་ནམ་མཁའི་མཐོངས་ཉིད་དུ། །ཡི་གེ་ཧཱུྃ་སྔོན་རང་མདོག་ལྡན། །ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་དམིགས་ནས་སུ། །དེ་ལས་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་ལྔ། །འཇིག་རྟེན་ཁམས་སུ་འཕྲོས་པ་ལས། །བརྟན་གཡོ་ཐམས་ཅད་འོད་དུ་ཞུ། །སླར་འདུས་ཧཱུྃ་ལ་ཐིམ་པ་ཡིས། །ཧཱུྃ་ཉིད་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་བསྒོམ། །མི་རྟོག་པ་ལ་བློ་བཞག་པས། །གནས་པར་ནུས་ན་དེ་ཉིད་བསྐྱང་། །གལ་ཏེ་གནས་པར་མ་ནུས་ན། །ཨུ་ཡི་རང་བཞིན་དོན་གྲུབ་སྟེ། །ཡི་གེ་ཧ་ལ་ཐིམ་པར་བསམ། །སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཧ་དེ་ཉིད། །ཟླ་ཚེས་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་ལ། །ཐིམ་ནས་ཟླ་ཚེས་ཐིག་ལེ་ལ། །ཐིམ་པས་མི་བསྐྱོད་དག་ཏུ་འདོད། །ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་དེ་དབུས་ཉིད། །ནཱ་ད་རྣམ་སྣང་མཛད་ཡིན་ཏེ། །ཕྱི་ནང་སྣོད་བཅུད་མ་ལུས་པ། །ཐིག་ལེར་དམིགས་ལ་མི་རྟོག་བསྒོམ། །ཉིན་མོའི་དུས་ནི་ཐམས་ཅད་དུ། །སྣ་ཚོགས་མཚན་མས་མ་གཡེང་བར། །སྟོང་པ་ཉིད་ལ་གནས་ནུས་ན། །མི་རྟོག་ཡེ་ཤེས་སྐྱེ་བར་འགྱུར། །སྤྲོས་པ་ཅན་གྱི་རྫོགས་རིམ་ཡིན། །ཤིན་ཏུ་སྤྲོས་མེད་རྣལ་འབྱོར་པ། །སྣང་བ་སྣ་ཚོགས་གསལ་བ་ནི། །མེ་ལོང་ནང་གི་གཟུགས་བརྙན་ལྟར། །ཆུ་ནང་ཟླ་བ་ཇི་བཞིན་དུ། །སྣང་བར་ཟད་མོད་གྲུབ་པ་མེད། །ཆགས་པའི་འཛིན་པས་མ་གོས་ཤིང་། །ཚོགས་དྲུག་ཡུལ་གྱིས་མ་བཅིངས་པས། །རང་སྣང་འཛིན་མེད་ཉིད་དུ་གྲོལ། །ཉིན་མོ་བསྒོམ་པའི་ལམ་དེ་ཡིན། །ལམ་གྱི་འོད་གསལ་ཞེས་བྱ་འོ། །མཚན་མོ་གཉིད་ཀྱི་འོད་གསལ་ནི། །གོང་གི་ལུས་གནད་དམིགས་པ་ལ། །མཆོག་ཏུ་ནན་ཏན་གཙོར་བྱས་ཏེ། །ལྷ་ཡི་རྒྱལ་མཆོག་མི་བསྐྱོད་པ། །སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མཆོག་ཧཱུྃ་ཉིད་ཡིན། །དེ་ཡང་ཉལ་བའི་དུས་ཉིད་དུ། །སྙིང་གའི་ཧཱུྃ་ལས་འོད་འཕྲོས་ནས། །རང་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི། །སྡིག་སྒྲིབ་མ་ལུས་དག་ནས་སུ། །བཤང་ལམ་གཉིས་ནས་ཐོན་པར་བསམ། །སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཧཱུྃ་ཉིད་ལ། །བསྙེན་པ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་དུ་བྱ། །དེ་ནས་གཉིད་དུ་འགྲོ་བ་ན། །ཧཱུྃ་གི་ཐིག་ལེ་ནཱ་ད་ལ། །དམིགས་ནས་མི་རྟོག་བསྒོམ་པ་ཡིན། །དྲུང་དུ་གྲོགས་པོ་གཅིག་བཞག་ལ། །གཉིད་དུ་ཡུན་རིང་མི་གཏང་བར། །གཉིད་ཐུན་མཚམས་སུ་གཅོད་པ་མན་ངག་ཡིན། །གྲོགས་པོས་བསླངས་པའི་དུས་དེ་རུ། །འོད་གསལ་ཟིན་ནམ་མ་ཟིན་པ། །རང་གིས་རང་ལ་དྲི་བར་གཅེས། །ཟིན་ན་གཉིད་ཀྱི་རང་བཞིན་དེ། །བདེ་སྟོང་ཉིད་དུ་འཆར་བ་དང་། །སད་པའི་དུས་དེར་རང་སེམས་དེ། །སྤྲོས་དང་བྲལ་བར་འཆར་བ་ཡིན། །དེས་ཀྱང་ཟིན་པར་མ་ནུས་ན། །བླ་མ་དཀོན་མཆོག་མཆོད་པ་དང་། །གྲོགས་པོ་རྟོགས་པའི་གདིང་ཡོད་ལ། །ཚོགས་གསོག་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་བྱ། །ཌཱ་ཀི་རྣམས་ལ་ཚོགས་གཏོར་དང་། །ཡི་དམ་ལྷ་ལ་གཏོར་མ་གཅིག །མི་ཤ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཡིས་བརྒྱན། །གློ་དཀར་གཅིག་ཏུ་སྦས་བཞག་ལ། །མཚམས་ཀྱི་བར་དུ་གཏའ་རུ་གཟུང་། །ཨ་བ་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་ཉིད་དུ། །ནམ་མཁའི་མཐོངས་ཉིད་གསལ་བར་བྱ། །ཚངས་པའི་བུ་གའི་འོག་ཉིད་དུ། །ཐིག་ལེ་སྔོན་པོ་སྲན་མ་ཙམ། །དེ་ལ་དམིགས་ནས་གཉིད་དུ་གཏང་། །འོད་གསལ་རྟོགས་པར་འགྱུར་བ་དང་། །བརྒྱ་ལ་རྨི་ལམ་རྨིས་ན་ཡང་། །མཚན་མ་བཟང་པོ་འབྱུང་བ་དང་། །རང་སེམས་བདེ་བ་དང་བཅས་ཏེ། །སྐྱོན་གྱིས་གོས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །སངས་རྒྱས་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་དང་། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མཐོང་སྣང་འབྱུང་། །དེ་ལ་ངེས་ཤེས་སྐྱེས་ནས་སུ། །འོད་གསལ་ཉིད་དུ་འཇུག་པར་འགྱུར། །ཟླ་ཕྱེད་བསྒོམ་པ་ཤིན་ཏུ་གཅེས། །དེས་ཀྱང་ཟིན་པར་མ་ནུས་ན། །གསང་བ་སྨིན་མཚམས་བར་དེ་རུ། །ཧཾ་དཀར་གཅིག་ལ་དམིགས་པ་གཏད། །སྟོང་པ་འོད་གསལ་ཡིན་སྙམ་དུ། །དམིགས་ལ་གཉིད་པར་བྱས་པས་ཟིན། །དྲན་པས་ཟིན་པ་ཤིན་ཏུ་གཅེས། །དེ་ལྟར་ཟླ་བ་ཕྱེད་དུ་བསྒོམ། །ཐ་མལ་གཉིད་ནི་སྤང་བར་བྱ། །དང་པོ་རྨི་ལམ་མེད་པའི་ཉམས། །གསལ་ལ་རྟོག་པ་མེད་པར་འབྱུང་། །དེ་ནི་ལམ་གྱི་འོད་གསལ་ལོ། །བརྟན་པ་ཐོབ་ནས་མངོན་འགྱུར་ཏེ། །འོད་གསལ་ཆོས་སྐུར་འབྱུང་བར་ངེས། །གཉིད་དང་མ་གཉིད་ཁྱད་མེད་དོ། །གཉིས་སྣང་བག་ཆགས་ཟད་པར་འགྱུར། །སྔོན་བྱུང་ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཡིས། །ཚོགས་གཉིས་སྔོན་དུ་སོང་བ་ལས། །འོད་གསལ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་དུས་དེར། །ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་ཆགས་པ་ཡིས། །འོད་གསལ་རྒྱུད་ལ་མ་སྐྱེས་པས། །ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཀུན་འདུས་ནས། །དེ་ཡི་དུས་སུ་དབང་བསྐུར་ཏེ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་མགྲིན་གཅིག་ཏུ། །འོད་གསལ་ལ་ནི་གནས་བགྱིས་ན། །འོད་གསལ་ལ་ནི་གནས་བྱས་ནས། །རང་དགའི་གཟུགས་སུ་སྟོན་པར་འགྱུར། །ཅེས་པའི་གསུང་ནི་བྱུང་བ་ལ། །བརྟེན་ནས་བྱང་ཆུབ་ཤིང་དྲུང་དུ། །རྩྭ་ཆག་གང་ལ་བཞུགས་གདན་བྱས། །རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་མ་བཤིགས་པར། །འོད་གསལ་བ་ལ་གནས་བྱ་སྙམ། །འདུན་པ་སྔོན་དུ་སོང་བ་ཡིས། །ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་ཞེན་པ་ཐོངས། །ཚོགས་གཉིས་སྔོན་དུ་སོང་བ་དང་། །སྲོད་ལ་བདུད་ཀྱི་ཚོགས་བཏུལ་ནས། །ཐོ་རངས་འོད་གསལ་མཚན་མེད་ཐོབ། །ཐུབ་མཆོག་དམ་པ་དཔའ་ཆེན་པོས། །སྐྱེས་བུ་ཀུན་གྱི་ཁ་ལོ་བསྒྱུར། །རྫོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ནི། །འོད་གསལ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །དོན་གཉིས་གྲུབ་པའི་འབྲས་བུ་ཡིས། །བསྟན་པ་འདི་ཉིད་ཡོངས་བཟུང་སྟེ། །བསྟན་པ་ལས་བྱུང་ཕྲིན་ལས་ནི། །འོད་གསལ་ཆེན་པོའི་མན་ངག་ཡིན། །གཉིད་ཀྱི་འོད་གསལ་མི་བརྟན་ཞིང་། །བར་མཚམས་མེད་པར་མ་འབྱོངས་ན། །བརྟན་པ་ཐོབ་པར་འདོད་པ་ཡིས། །ཉིན་པར་ཕྱི་ཡི་ནམ་མཁའ་ལ། །དམིགས་ལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྒོམ། །བསྐྱེད་རིམ་བཟླས་པ་ལ་སོགས་དང་། །འདུས་བྱས་མཚན་མའི་ཆོས་སྤྱོད་ཀུན། །སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་དྲན་མི་བྱ། །ཕྱི་དང་ནང་གི་བྱ་བ་དང་། །དགེ་དང་མི་དགེའི་ལས་རྣམས་ལ། །འཇུག་པར་འགྱུར་བ་ལྟ་ཅི་སྨྲོས། །ཉིན་མཚན་གཉིས་པོ་གང་དང་གང་། །འགྲོ་དང་སྐོར་བ་ལ་སོགས་པ། །ལུས་དང་ངག་གི་ཆོས་སྤྱོད་ཀུན། །སྐད་ཅིག་ཡུད་ཙམ་དྲན་ན་ཡང་། །དམ་ཚིག་ཉམས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན། །མི་མནོ་མི་བསམ་མི་སེམས་པར། །མི་བསྒོམ་མི་དཔྱད་རང་སེམས་ཉིད། །མཉམ་པ་ཉིད་དུ་བཞག་ནས་སུ། །ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ། །སྤྲོས་བྲལ་ཉིད་དུ་བསྐྱང་བར་གཅེས། །མིག་ནི་ནམ་མཁའི་དབུས་སུ་ལྟོས། །ཉིན་པར་སྒོམ་པའི་མན་ངག་ཡིན། །མཚན་མོ་གཉིད་ཀྱི་འོད་གསལ་དེ། །རྟག་པར་རྒྱུན་དུ་གནས་འདོད་ན། །དམིགས་པ་དུ་མ་མི་སྤོ་བར། །ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་ཉིད་དུ། །ནམ་མཁའ་སྔོ་སྐྱ་སྤྲིན་བྲལ་འོད། །མཚན་མ་དང་བྲལ་སྐྱེ་མེད་གནས། །ཆོས་ཉིད་མཚན་མའི་རྩ་དེ་ལ། །ཤེས་པ་ལྷན་གྱིས་གཏད་ལ་ཉལ། །ཡིད་ནི་ཨ་བ་དྷཱུ་ཏིའི་དབུས་སུ་ལྟོས། །མཚན་མོ་སྒོམ་པའི་མན་ངག་ཡིན། །གང་ཡང་ཡིད་ལ་མ་བྱས་ཤིང་། །འོད་གསལ་ཡིད་ལ་མ་བྱས་ན། །ཉིན་མཚན་གཉིས་ཀྱི་འཁྲུལ་པ་དེ། །སྐྱེ་མེད་སྤྲོས་དང་བྲལ་བར་འཆར། །རང་ཉིད་མཚམས་ནི་དམ་པར་བཅད། །གཡོག་པོ་གཅིག་གིས་མཐུན་རྐྱེན་སྒྲུབ། །སྲོད་ལ་གཡོག་པོ་གཉིད་དུ་བཏང་། །ཐོ་རངས་རང་ཉིད་ཉལ་བར་བྱ། །གཡོག་པོ་བསླངས་ལ་རྩར་བཞག་ལ། །སྐད་ནི་མི་ཆུང་མི་ཆེ་བར། །ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་འོད་གསལ་གྱི། །རང་བཞིན་ཡིན་ཞེས་ཟེར་དུ་གཞུག །མི་ཟན་ཟ་བའི་བར་ཉིད་དུ། །གཉིད་དུ་བཏང་ལ་གྲོགས་པོས་བསླང་། །དཔལ་ནཱ་རོ་ཆེན་པོའི་བཞེད་པ་ཡིན། །གཉིད་དང་རྨི་ལམ་གྱི་བར་ཤེད་ན། །གཏི་མུག་འོད་གསལ་གྱི་ངོ་བོ་ཅན། །རྗེས་ལ་འོད་གསལ་རྒྱ་ཡིས་ཐེབས། །སྐྱེ་མེད་ཆོས་སྐུའི་ངོ་བོ་ཅན། །མིང་ཡང་འོད་གསལ་གྱི་གདམས་ངག་ཟེར། །འཁྲུལ་པ་ལམ་སློང་ནི་ངོ་མཚར་ཆེ། །སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ལྭ་བ་པས། །ལོ་ནི་བཅུ་གཉིས་བར་དུ་ནི། །འོད་གསལ་བ་ལ་གཉིད་ལོག་པས། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ། །དེས་ན་གསང་སྔགས་ཐབས་ལམ་ཆེ། །ལམ་གྱི་འོད་གསལ་བསྒོམས་བྱས་ནས། །གཉིད་ཀྱི་འོད་གསལ་མཚམས་མེད་ན། །བར་དོ་དང་པོའི་འོད་གསལ་ལ། །བརྟན་པ་ཐོབ་པ་ཆོས་ཉིད་ཡིན། །དབེན་པའི་གནས་དང་མཐུན་པའི་གྲོགས། ཁ་ཟས་སྤྱོད་ལམ་མཐུན་རྐྱེན་སོགས། །སྒྲུབ་རྫས་མ་ཚང་མེད་པ་དང་། །ཤིན་ཏུ་གུས་པའི་ཡིད་ཀྱིས་སུ། །གསང་ནས་སྒྲུབ་པ་མན་ངག་ཡིན། །སྙན་བརྒྱུད་ལག་ལེན་ཡི་གེ་རིས། །དཀྱུས་སུ་བཀོད་པར་མི་རིགས་ཀྱང་། །སྙིང་དང་འདྲ་བའི་སྲས་བུ་ལ། །མིག་དང་འདྲ་བའི་མན་ངག་སྦྱིན། །འགྲོ་ལ་ཕན་དང་གནས་བྱའི་ཕྱིར། །སྐུ་གསུམ་ཐོབ་པའི་མན་ངག་ཡིན། །རྩོད་གཞི་དུས་ཀྱི་སྙིགས་མ་ལ། །ལྔ་བརྒྱ་ཐ་མར་རྙོགས་དུས་འདིར། །ལོག་ཆོས་མུ་སྟེགས་དར་བ་དང་། །ནང་པའི་བསྟན་པ་ཉམས་དུས་འདིར། །མི་ནད་འཁྲུག་པ་མུ་གེ་དང་། །དུས་མིན་འཆི་བ་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་། །ཚེ་དང་ལོངས་སྤྱོད་དར་གུད་ཆེ། །དབང་མ་བསྐུར་དང་ལུང་མ་ཐོབ། །སྔོན་གྱི་ལས་འཕྲོ་མེད་པའི་མིས། །མནར་མེད་པ་ལ་འཇུག་ཉེན་ཡོད། །ཤིན་ཏུ་དམ་པར་སྦས་ནས་སུ། །ཉམས་ལེན་ཟབ་མོ་གསང་ལ་གྱིས། །བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་རྒྱ་དང་། །མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ཀྱི་གཉན་རྒྱ་དང་། །ཟབ་མོ་གདམས་པའི་ཟབ་རྒྱ་གསུམ། །རྒྱ་གསུམ་གྱིས་བཏབ་མན་ངག་ཡིན། །ཟབ་རྒྱ། གསང་རྒྱ། གཏད་རྒྱ། ས་མ་ཡཱ་ཏི་ྀཨཚ།། །། ༄༅། །རྨི་ལམ་ཕྲག་དོག་རྡོ་རྗེའི་ཤོག་དྲིལ་ས་མ་ཡཱ་ཏི་གུ་ཧྱ། ༼༡༠༽ ཨོ་རྒྱན་གྱི་གདམས་པ། མཁའ་འགྲོ་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་སྙིང་། རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ། གསེར་ཞུན་དྲིལ་བ་ལྟ་བུའི་མན་ངག །རྒྱུད་དགྱེས་པ་རྡོ་རྗེའི་གཞུང་ལས། དང་པོ་སྤྲིན་དང་འདྲ་བ་སྟེ། །གཉིས་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་འགྱུར། །ཉལ་དང་ལོག་པའི་ཁྱད་པར་གྱིས། །སད་ལས་བྱེ་བྲག་གཞན་མེད་པར། །ཞེས་པ་དང་། དཔལ་ནཱ་རོ་པ་ཆེན་པོའི་བཞེད་ཀྱིས། རྨི་ལམ་དུས་ཀྱི་ཤེས་པ་དེ། །གནད་མགྲིན་པ་གནས་ཀྱི་ས་བོན་ཅན། །ཞེས་པས། དེ་ལ་རྩ་རྡོ་རྗེ་ཐོད་སྦྱོར་གྱི་མན་ངག །རླུང་རྡོ་རྗེ་ཐོད་སྦྱོར་གྱི་མན་ངག །ཐིག་ལེ་རྡོ་རྗེ་ཐོད་སྦྱོར་གྱི་མན་ངག་དང་གསུམ་གྱིས་སྟོན་པས། རྒྱལ་པོ་མཆོག་གསུམ་དེ་རབ་མཆོད། །མནྟྲ་ཨཾ་ས་ང་ལ་དྲིས། །ཞེས་པས། དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་ལྷ་རྒྱལ་མཆོག །སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མཆོག་གསུམ་པ་ཡིན། །ཡང་དག་པ་ཡི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས། །ཞིང་ཁམས་གཅིག་ན་བདེ་བ་གཅིག །མང་པོས་བཀུར་བ་ཡིན་པར་གྲགས། །མགྲིན་པ་མང་པོས་བཀུར་བས་ན། །མང་པོས་བཀུར་བ་ཞེས་བྱ་འོ། །དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར་ལོའི་དབུས་ན་ནི། །པདྨ་དམར་པོ་འདབ་བཞི་ལ། །སྣང་བ་མཐའ་ཡས་མཐེ་བོང་ཙམ། །དེ་ཡི་མགྲིན་པའི་དབུས་ཉིད་དུ། །ཐིག་ལེ་དམར་པོ་ཡུངས་དཀར་ཙམ། །དེ་ལ་དམིགས་པ་གསལ་བ་གཅིག །ཉི་མའི་དུས་སུ་བསྒོམ་པ་གཅེས། །ངག་ཏུ་ཨ་ནུ་ཏ་ར་ཨོཾ། །ཅི་ནུས་བསྙེན་པ་བྱ་བ་དང་། །ཕྱི་ནང་སྣོད་བཅུད་མ་ལུས་པ། །སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཞིང་ཁམས་སུ། །དྲན་འདུན་དྲག་པོ་ཡང་ཡང་བྱ། །འདུན་པ་བཅུ་དྲུག་བསྐྱེད་པར་བྱ། །རང་ཉིད་ཡི་དམ་ལྷར་བསྒོམས་པའི། །སྤྱི་བོའི་གཙུག་ཏུ་བླ་མ་རྣམས། །བསྒོམས་ལ་གསོལ་བ་དྲག་ཏུ་ཐོབས། །མང་པོས་བཀུར་བའི་གཉེར་རེས་ལ། །ཐུན་ཚོད་ནུབ་ཕྱོགས་པ་ཡི་དུས། །དང་པོ་མེ་རླུང་རྒྱུ་དུས་སུ། །མགོ་བོ་ནུབ་ཕྱོགས་དག་ཏུ་བསྟན། །ངོས་ནི་གཡོན་པ་འོག་ཏུ་གཞུག །དོ་ནུབ་རྨི་ལམ་རྨིས་པ་ན། །རྨི་ལམ་དུ་ནི་ངོ་ཤེས་པའི། །ཤེས་པ་གཏིང་དུ་བཏབ་པ་ལ། །ནུབ་ཀྱི་པདྨའི་འདབ་མ་ལ། །ཡི་གེ་དམར་པོ་ཏ་བསམ་སྟེ། །དེ་ལ་དམིགས་པ་གཏད་ལ་ཉལ། །ས་སྲོས་ནས་ནི་ནམ་ཕྱེད་བར། །པདྨ་མགོན་པོའི་ཞིང་ཁམས་ཡིན། །མང་པོས་བཀུར་བའི་ཆོས་དཔོན་དང་། །གནས་བརྟན་བཞི་ཡིས་འདུན་མ་བྱེད། །དེ་དུས་རང་ཉིད་སྒྲུབ་པ་པོའི། །ཐེ་ཚོམ་སྤྲོས་པ་མ་ཆོད་ན། །གདམས་ངག་ཆོས་དཔོན་བཞི་ལ་ཞུ། །འདུན་མ་གནས་བརྟན་བཞི་ཡིས་ཤེས། །བཤེས་མེད་ཕྱོགས་ཀྱི་མགྲོན་པོ་ལ། །བཟའ་མི་སུམ་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་དང་། །སྟོང་ཚོ་གཅིག་གིས་གཉེར་རེས་ཡིན། །ཡི་གེ་ཏ་ཡི་རྟེན་འབྲེལ་གྱིས། །ལུས་པོ་མེ་ཡིས་ཚིག་པ་འབྱུང་། །ཡི་གེ་ཨ་ལས་ཆུ་འབྱུང་ཞིང་། །ལྷོ་བྱང་ཡི་གེ་གཉིས་པོ་ལས། །རྦབ་དང་རླུང་དམར་འབྱུང་བ་ཡིན། །དེ་ལ་ངན་པར་མི་བལྟ་སྟེ། །མགོན་པོ་བཞི་ཡི་བྱིན་རླབས་ཡིན། ཁྱི་ཡིས་བཟུང་དང་དགྲ་ཡིས་དེད། །ཆོ་འཕྲུལ་མང་པོ་འབྱུང་བ་ན། །དེ་ནི་ཟིན་དུ་འགྲོ་བའི་རྟགས། །དེ་ལྟར་ཞག་གྲངས་བདུན་བདུན་བསྒོམ། །དེས་ཀྱང་ཟིན་པར་མ་ནུས་ན། །འདས་དང་མ་འོངས་ད་ལྟར་གྱི། །ཉིན་པར་མཐོང་བ་ལ་སོགས་པ། །ཅིར་སྣང་རྨི་ལམ་ཡིན་སྙམ་དུ། །ཡང་དང་ཡང་དུ་བསྒོམ་པར་བྱ། །ངག་ཏུ་རྨི་ལམ་སྒྱུ་མ་ཡིན། །ཞེས་པ་ཞག་བདུན་བར་དུ་བཟླ། །ཡང་ན་ངག་ཏུ་ཧཱུྃ་བགྲང་ཞིང་། །རྨི་ལམ་ཡིན་ནོ་སྙམ་དུ་བསམ། །ཐོ་རངས་སྨིན་མཚམས་ཧཾ་ལ་གཏད། །དྲན་པ་འདུན་པ་ཏུ་རེ་བྱ། །དད་པ་བར་ཆད་མེད་པ་དང་། །བརྩོན་འགྲུས་བར་ཆད་མེད་པ་དང་། །སྒྲུབ་པ་བར་ཆད་མེད་པ་ཡིས། །མྱུར་དུ་རྨི་ལམ་ཟིན་པར་བྱ། །དེ་ལས་རྨི་ལམ་ཟིན་པ་ན། །དང་པོ་སྤེལ་ཞིང་སྦྱང་བ་དང་། །ཡ་ང་སྤང་ཞིང་སྒྱུ་མར་བསླབ། །དེ་ལ་དང་པོ་སྤེལ་བ་ནི། །སངས་རྒྱས་ཞིང་ཁམས་གཅིག་ཉིད་ལས། །ཞིང་ཁམས་མང་པོ་སྤེལ་བ་ཡིན། །ཤར་ཕྱོགས་མངོན་དགའི་ཞིང་དེ་རུ། །བཅོམ་ལྡན་མི་བསྐྱོད་མགོན་པོ་ལ། །དམ་ཆོས་ཞུ་བར་འདོད་པ་ན། །གཡོན་གྱི་ཨ་ལ་དམིགས་ལ་ཉལ། །ནུ་ཉིད་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་ལ། །ཏ་ནི་པདྨ་མགོན་པོ་ཡིན། །ར་ནི་ལས་ཀྱི་མགོན་པོ་ཡིན། །སྒོམ་པའི་མན་ངག་གོང་དང་མཚུངས། །ཞག་བདུན་དྲན་འདུན་དྲག་པོ་བྱ། །སྦྱོང་བའི་མན་ངག་འོག་ནས་འབྱུང་། །ད་ནི་ཡ་ང་སྤང་བ་སྟེ། །ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་མཐོང་བ་ན། །དེ་ནི་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ་ཡིན། །སུ་ཞིག་འདི་ལ་འཇིགས་པར་བྱེད། །སྙམ་དུ་བསམ་ལ་མཆོང་བ་ཡིན། །མེ་ནི་པདྨ་མགོན་པོ་ལ། །རླུང་དམར་ལས་ཀྱི་མགོན་པོ་སྟེ། །ངམ་གྲོག་གཡང་ས་རིན་འབྱུང་ཡིན། །སྤྲུལ་པ་ཉིད་དུ་འདོད་པས་ན། །དེ་ལ་འཇིགས་པ་ག་ལ་སྐྱེ། ཁྱི་དང་དགྲ་ཡི་འཇིགས་པ་ཡང་། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་སོགས་ཀྱིས། །རྣམ་འཕྲུལ་དེ་ལྟར་ཤར་བ་ཡིན། །དེ་ལ་བདག་ཉིད་འཇིགས་པ་ན། །སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་སོགས་ལ། །བདག་ཉིད་འཇིགས་པ་ཇི་ཞིག་ཨང་། །བདག་དང་བླུན་པོ་བྱོལ་སོང་ལ། ཁྱད་མེད་སྙམ་དུ་ཡི་མུག་བསྒོམ། །སྣང་སྲིད་རྨི་ལམ་ཡིན་པ་ལ། །ཇི་ལྟར་བྱས་ཀྱང་བཏུབ་པ་ཡིན། །ཇི་ལྟར་བསམ་ཡང་འགྲུབ་པ་ཡིན། །ཕྱིན་པས་མི་བརྟོལ་ཅང་སྲིད་དམ། །དེ་ལྟར་བསམ་ཞིང་བཟླས་བརྗོད་བསྒོམ། །མ་གཉིད་དུས་སུ་ཆུ་བོ་ནི། །པུས་མོ་ནུབ་ཙམ་བརྒལ་བ་ཉིད། །ཡང་ཡང་དུ་ནི་བསྒོམ་པར་བྱ། །མེ་རླུང་ས་ཡང་དེ་དང་མཚུངས། །དེ་ནི་སྒྱུ་མར་བསླབ་དགོས་པས། །ཉི་ཟླ་གཉིས་ཀྱི་འོད་ཟེར་ལ། །འཇུས་ལ་ཉི་ཟླའི་སྟེང་དུ་བསྡད། །རྩ་གསུམ་ལ་སོགས་ལྷ་གནས་བལྟ། །མགོན་པོ་བྱམས་པའི་མདུན་ཉིད་དུ། །ཐལ་སྦྱར་ལ་སོགས་མདུན་བདར་ཏེ། །མདོ་སྡེའི་དགོངས་པ་མ་ལུས་འདྲི། །ལྷ་ཡི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་གྱི། ཁང་བཟང་ལྟད་མོར་བལྟ་བ་དང་། །རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་ཞབས་དྲུང་དུ། །ཨ་མོ་ལི་ཀའི་རྡོ་ལེབ་བལྟ། །དེ་སོགས་སྤྲུལ་པ་མང་པོ་བྱ། །མཁའ་ལ་སྤྱོད་དང་ས་ལ་སྤྱོད། །ས་འོག་ལ་སོགས་གནས་རྣམས་སུ། །སྐད་ཅིག་མ་ལ་ཕྱིན་གྱུར་ཏེ། །སྣང་སྲིད་སྒྱུ་མར་རྟོགས་པས་སུ། །སྒྱུ་མའི་ཆོ་འཕྲུལ་འབྱུང་བ་ཡིན། །ཨོ་རྒྱན་གནས་དང་རྡོ་རྗེའི་གདན། །ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་གནས་རྣམས་སུ། །སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་ཕྱིན་གྱུར་ཏེ། །མཆོད་པ་སྣ་ཚོགས་འབུལ་བ་ཡིན། །དེ་ནི་རྗེས་ལ་སྦྱང་བ་འོ། །དེ་ཡིས་མན་ངག་དེ་བཞིན་འགྲུབ། །མངོན་པར་དགའ་བའི་ཞིང་ཁམས་སུ། །རང་ཉིད་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔར་བསྒོམ། །ཞིང་ཁམས་དེ་ཡི་སེམས་ཅན་ལ། །སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པ་ཡི། །ཆོས་རྣམས་གཟུགས་བརྙན་ལྟ་བུར་བཤད། །མེ་ལོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས། །ཐམས་ཅད་བདེ་ལ་བཀོད་ནས་སུ། །ཞིང་ཁམས་གཞན་དུ་གཤེགས་པ་ཡིན། །དེ་ལ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཟེར། །དཔལ་དང་ལྡན་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ། །རང་རེ་རིན་འབྱུང་ཉིད་དུ་བསྒོམ། །ཞིང་ཁམས་དེ་ཡི་སེམས་ཅན་ལ། །མཐོ་དམན་བདེ་སྡུག་ལ་སོགས་པ། །རོ་མཉམ་གཅིག་ཏུ་བཤད་ལ་བཞག །མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས། །ཐམས་ཅད་བདེ་ལ་བཀོད་ལ་བཞག །པདྨ་ཅན་གྱི་ཞིང་ཁམས་སུ། །རང་ཉིད་པདྨ་མགོན་པོར་བསྒོམ། །དེ་ལ་གནས་པའི་སེམས་ཅན་ལ། །སེམས་ཉིད་སྤྲོས་དང་བྲལ་བར་བསྟན། །ཡུལ་ལྔ་སོ་སོར་མི་རྟོག་པའི། །ཡེ་ཤེས་ཡིན་ཞེས་དམ་ཆོས་བཤད། །དེ་རྣམས་བདེ་ལ་བཀོད་ནས་སུ། །རྔ་སྒྲ་ཅན་དུ་གཤེགས་པ་ཡིན། །རང་ཉིད་ལས་ཀྱི་མགོན་པོར་བསྒོམ། །དེ་ན་གནས་པའི་སེམས་ཅན་ལ། །སེམས་ཉིད་གཏན་ནས་མ་གྲུབ་པས། །ལས་བྱས་འགྲུབ་པ་མིན་ཞེས་བཤད། །བྱ་བ་གྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས། །སེམས་ཅན་དཔག་མེད་བདེ་ལ་བཀོད། །ཞིང་ཁམས་གཞན་ཡང་དེ་ལྟར་སྦྱང་། །ཉིན་པར་དམ་ཆོས་བཤད་པ་དང་། །མཚན་མོའི་དུས་ཀྱི་རྨི་ལམ་ན། །གཞན་ལ་དམ་ཆོས་བཤད་པ་གཉིས། །སེམས་ཀྱིས་གཉིས་སུ་བརྟགས་པ་ལས། །རང་བཞིན་དོན་ལ་ཁྱད་པར་མེད། །གཞན་ལ་ཕན་པའི་དངོས་པོ་ཡང་། །རྒྱུ་འབྲས་ཚུལ་གྱིས་དེ་ལྟར་བརྟག །དེ་ནི་སྦྱངས་པའི་དགོས་པ་འོ། །སྔར་གྱི་སྒྱུ་མར་བསླབ་དུས་སུ། །ཉི་ཟླའི་སྟེང་དུ་རང་ཉིད་ཀྱིས། །གནས་པའི་ནུས་པ་མ་བྱུང་ན། །འཁོར་ལོའི་དབུས་ཀྱི་ཉི་ཟླ་གཉིས། །ཉལ་ཁར་རྡོག་པའི་འོག་ཏུ་མནན། །མཁའ་ལ་འཕུར་བར་མ་ནུས་ན། །ནང་ན་གནས་པའི་ནམ་མཁའ་ལ། །ཡི་གེ་ཧཱུྃ་གིས་རྩལ་སྦྱོང་བྱ། །མེ་ལ་མཆོང་བར་མ་ནུས་ན། །ཡི་གེ་ཏ་ཡིས་རང་ལུས་བསྲེག །ཆུ་ལ་ཉམ་ང་བྱུང་བའི་ཚེ། །ཆུ་ཡི་གླེ་ལ་རྨི་ལམ་གཟུང་། །གཡང་ལ་མཆོང་བར་མ་ནུས་ན། །གད་པའི་ཕུག་ཏུ་རྩལ་སྦྱང་བྱ། །ཉི་ཟླ་གཉིས་ཀྱི་འོད་ཟེར་ལ། །འཇུ་བར་མ་ནུས་རང་ཉིད་ཀྱི། །ལག་པའི་མཐིལ་དུ་ཉི་ཟླ་གཉིས། །གཡས་སུ་ཟླ་བ་གཡོན་ཉི་མ། །གསལ་བར་བསྒོམས་པས་ཟིན་པར་འགྱུར། །ཞིང་ཁམས་བལྟ་བར་མ་ནུས་ན། །པདྨ་འདབ་བཞིའི་འཁོར་ལོ་ཚོ། །ཡི་གེ་འཁོར་ལོའི་ཚུལ་དུ་བསྐོར། །རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་ཞབས་དྲུང་དུ། །དམ་ཆོས་ཞུ་བར་མ་ནུས་ན། །གནས་པ་རྩ་གསུམ་འདུས་པའི་སར། །མཐེབ་གང་མ་ཡི་མན་ངག་བྱ། །རྗེ་བཙུན་མ་ཡི་ཚོགས་དབུས་སུ། །རང་ཉིད་གནས་པར་ནུས་འདོད་ན། །ལུས་ལ་གནས་པའི་རྗེ་བཙུན་མའི། །བྷ་གར་རྗེས་ཆགས་དམིགས་ལ་ཉལ། །ཚོགས་དང་གཏོར་མ་རེམ་ལ་བྱ། །དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་གནས་འདོད་ན། །མཆོད་ཁང་སྒོ་ཡི་ཡ་ཕུགས་ལ། །ནམ་མཁའ་སྔོན་པོ་གྲུ་གསུམ་ཡོད། །དེ་ལ་དམིགས་ལ་མི་རྟོག་བསྒོམ། །ལུས་སེམས་བགས་ཀྱིས་དལ་བ་དང་། །སེམས་ཉིད་སྤྲོས་དང་བྲལ་བ་ལ། །གོང་ནས་རྒྱུན་དུ་བསྒོམ་པ་གཅེས། །དེ་ལྟར་ཞག་ནི་བདུན་བདུན་བསྒོམ། །མ་ནོར་ལམ་མཆོག་འདི་ཉིད་ཡིན། །གོང་གི་དམིགས་པ་དུ་མ་རྣམས། །ལམ་གྱི་རྩལ་སྦྱོང་བྱ་བར་འདོད། །རྨི་ལམ་རྨིས་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །སྐྱེ་མེད་རྒྱ་ཡིས་ཐེབས་པ་ན། །ཆོས་རྣམས་མ་ལུས་ཐམས་ཅད་ཀུན། །གདན་ཐོག་གཅིག་ཏུ་བསྒོམ་ནུས་པའི། །མན་ངག་ཟབ་མོ་འདི་ན་ཡོད། །རྨི་ལམ་དུས་ཀྱི་སྣང་བ་དེ། །བར་དོའི་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་ན། །རྩལ་སྦྱོང་བར་དོའི་དུས་སུ་བྱེད། །ཉིན་པར་སྒྱུ་ལུས་བསྒོམ་པ་དེ། །རྨི་ལམ་གྱི་ནི་སྔོན་འགྲོ་ཡིན། །རྩལ་སྦྱོང་ལམ་གྱི་དུས་སུ་བྱེད། །རྨི་ལམ་དུས་ཀྱི་སྣང་བ་ལ། །སྐྱེ་མེད་རྒྱ་ཡིས་ཐེབས་པ་ན། །རྨི་ལམ་འོད་གསལ་དུ་འཕོ་ནུས་པས། །དག་པ་ཆོས་ཉིད་བར་དོ་ཡིན། །དཔལ་ནཱ་རོ་པ་ཡི་བཞེད་པ་ཡིན། །རྨི་ལམ་དུས་ཀྱི་ཤེས་པ་དེ། །བར་དོའི་ཤེས་པར་བསྲེ་དགོས་ཏེ། །རྨི་ལམ་བར་དོ་བསྲེ་བའི་གནད། །ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུའི་ངོ་བོ་ཅན། །ཆོས་སོ་སོར་མ་བྱེད་གཅིག་ཏུ་ཁྱེར། །ཉིན་པར་ལམ་གྱི་དུས་ཉིད་དུ། །ཕྱི་རོལ་སྣང་བ་དཀར་དམར་དང་། །ཡུལ་གྱི་དངོས་པོ་མ་ལུས་ཀུན། །རྨི་ལམ་བཞིན་དུ་བློས་ཆོད་ན། །རྨི་ལམ་དུས་ཀྱི་ཤེས་པ་རྣམས། །བློ་བྲལ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན། །བྱ་བ་བྱེད་དང་མི་བྱེད་པར། །དུས་ནི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ། །དྲན་དང་འདུན་པ་མ་བྲལ་ན། །བསམ་གཏན་གཉིད་ཀྱིས་འཚོ་བར་འགྱུར། །ཆོས་རྣམས་དྲན་པས་ཟིན་པར་གཅེས། །ལམ་ལ་བར་ཆད་མི་འབྱུང་ཞིང་། །ངེས་པར་སངས་རྒྱས་ཉིད་དུ་འགྱུར། །ལར་ནི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ། །རྨི་ལམ་ཟིན་པར་མ་ནུས་ཤིང་། །བརྟན་པ་ཐོབ་པར་མ་ནུས་ན། །ལུས་ནི་གཅེར་བུར་བྱས་ནས་སུ། །ལུང་སྟོང་ཕྱིན་ལ་འོ་དོད་འབོད། །བྱང་ཐང་ལུས་པའི་སྲོག་བཞིན་དུ། །ཡིད་ཀྱིས་སྐྱོ་ཤས་དྲག་པོ་བྱ། །ལུས་ནི་ཕྱི་ནང་ལྡོག་བྱས་ལ། །དོན་སྙིང་ཕྱི་རུ་ཁྲ་ལེར་བསམ། །དེ་ཡི་མགྲིན་པའི་དབུས་ཉིད་དུ། །ཡི་གེ་ཨ་ལ་དྲག་ཏུ་གཅུན། །རྭ་དུང་ཕྱོགས་བཞིར་འབུད་པ་དང་། །སྐབས་སུ་སྨྱོན་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་བྱ། །ཡིད་ལ་གཅགས་པའི་རྫས་རྣམས་ཀུན། །རྨི་ལམ་དུས་སུ་འབྱུང་བ་བཞིན། །རྟག་ཏུ་དགོས་པའི་ནོར་མཆོག་འདི། །རྨི་ལམ་དུས་སུ་ཅིས་མི་ཟིན། །བུདྡྷའི་དགོངས་པ་རང་ལ་གནས། །སྙིང་པོའི་དོན་བསྡུས་མན་ངག་འདི། །མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ཀྱིས་བཀའ་ནན་བྱས། །གཞན་ལ་མ་སྤེལ་སྦས་པ་འོ།། །། ༄༅། །འཕོ་བ་ཞེ་སྡང་རྡོ་རྗེའི་ཤོག་དྲིལ་ས་མ་ཡཱ་ཏི་གུ་ཧྱ། ༼༡༡༽ ཨོ་རྒྱན་གྱི་ཞལ་གདམས། མཁའ་འགྲོ་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་སྙིང་། རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ། རིན་པོ་ཆེ་གསེར་ཞུན་དྲིལ་བ་ལྟ་བུའི་མན་ངག །དཔལ་ནཱ་རོ་པའི་བཞེད་ཀྱིས། སྦྱངས་ཏེ་འཕོ་བའི་མན་ངག་གསུམ་ཡིན་གསུངས། དེ་ལ་རྩ་རྡོ་རྗེ་ཐོད་སྦྱོར་གྱི་མན་ངག །རླུང་རྡོ་རྗེ་ཐོད་སྦྱོར་གྱི་མན་ངག །ཐིག་ལེ་རྡོ་རྗེ་ཐོད་སྦྱོར་གྱི་མན་ངག་དང་གསུམ་མོ། །དེ་ལ་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་ལས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཚོགས་བསགས་ན། །དངོས་གྲུབ་དམ་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །མྱ་ངན་འདས་པ་མི་ཟད་མེས། །ཐལ་བའང་ལུས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་པ་དང་། གཞན་ཡང་། རྒྱལ་པོ་མཆོག་གསུམ་དེ་རབ་མཆོད། །མནྟྲ་ཨཾ་ས་ང་ལ་དྲིས། །དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་ལྷ་རྒྱལ་མཆོག །སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མཆོག་གསུམ་པ་ཡིན། །ལུས་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་བཞི་གནས་ཏེ། །དཀྱིལ་འཁོར་བཞི་ལ་ལྷ་བཞི་གནས། །ལྟེ་དབུས་རིན་འབྱུང་དཀྱིལ་འཁོར་ནི། །བསྐྱེད་པའི་ས་བོན་ཨ་ཡིན་ཏེ། ཁ་དོག་སེར་པོ་གསལ་བར་བསྒོམ། །ཨེ་ཡི་རང་བཞིན་ལྷ་མོ་སྤྱན། །ཡུམ་གྱི་ས་བོན་ཡིན་པར་འདོད། །སྙིང་ག་མི་བསྐྱོད་དཀྱིལ་འཁོར་ནི། །བསྐྱེད་པའི་ས་བོན་ཧཱུྃ་ཡིན་ཏེ། ཁ་དོག་སྔོན་པོ་གསལ་བར་བསྒོམ། །བཾ་གྱི་རང་བཞིན་བདག་ཡར་གནས། །མགྲིན་དབུས་སྣང་མཐའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནི། །བསྐྱེད་པའི་ས་བོན་ཧྲཱིཿཡིན་ཏེ། །མཱ་ཡི་རང་བཞིན་གོས་དཀར་མོ། །ཡུམ་ནི་དེ་ལས་བསྐྱེད་པར་འདོད། །སྤྱི་གཙུག་དོན་གྲུབ་དཀྱིལ་འཁོར་ནི། །བསྐྱེད་པའི་ས་བོན་ཁཾ་ཡིན་ཏེ། ཁ་དོག་ལྗང་གུ་གསལ་བར་བསྒོམ། །ཡཱ་ཡི་རང་བཞིན་དམ་ཚིག་སྒྲོལ། །ཡུམ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་བཞུགས། །སངས་རྒྱས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཆེ། །ཀུན་གྱི་དབུ་རྒྱན་ཚུལ་དུ་གནས། །ས་བོན་ཡི་གེ་ཨོཾ་དུ་འདོད། །ནམ་མཁའི་སྒྲོལ་མ་པང་ན་གནས། །སྤྱི་བོ་བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོ་ན། །སེམས་ཉིད་གཤེགས་པའི་ལམ་ཡོད་དེ། །དོན་ཡོད་གྲུབ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །འཆི་ཁར་རང་སེམས་འཕོ་བར་གསལ། །སྦྱང་དང་ལས་ལ་སྦྱར་བ་ལས། །སྦྱང་བའི་དུས་ན་འདི་བཞིན་བསྒོམ། །ཨ་བ་དྷཱུ་ཏིའི་མར་སྣ་ན། །མ་ལས་ཐོབ་པའི་ཐིག་ལེ་གཅིག །ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཉིད་དུ་གནས། །དེ་ལས་འོད་བྱུང་ཕྱི་ནང་གི །དངོས་པོ་མ་ལུས་བསྲེགས་པར་བསམ། །ཕྱི་ཡི་སྣང་བ་དཀར་དམར་ལ། །ནང་གི་རྣམ་རྟོག་མ་ལུས་པ། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་ཁ་དོག་དང་། །ཡུམ་གྱི་ས་བོན་ལ་སོགས་པ། །སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་བསྲེགས་པར་བསམ། །ཉི་མའི་འོད་ལས་མེ་བྱུང་སྟེ། །ཕྱི་ནང་མེད་པར་མེ་རུ་བསམ། །རང་ལུས་ཐུལ་གྱིས་འཚིགས་པར་བསམ། །རང་སེམས་ཡི་དམ་ལྷར་གསལ་བའི། །ལྟེ་བའི་དཀྱིལ་དུ་རིན་འབྱུང་བྱོན། །སྙིང་གར་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་དང་། །སྣང་བ་མཐའ་ཡས་དོན་ཡོད་གྲུབ། །མགྲིན་དབུས་སྤྱི་གཙུག་དག་ཏུ་བྱོན། །རང་སེམས་གཉུག་མའི་ངོ་བོ་ལས། །ལྷ་རྣམས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོར་བྱོན། །ཨ་བ་དྷཱུ་ཏིའི་ཡར་སྣ་ན། །ཕ་ལས་ཐོབ་པའི་ཐིག་ལེ་གཅིག །ཟླ་བའི་ཚུལ་དུ་གནས་ཀྱིན་ཡོད། །དེ་ལས་འོད་བྱུང་ཆུ་རྒྱུན་གྱིས། །ཕྱི་ནང་མ་ལུས་དག་པར་བསམ། །ལྷ་རྣམས་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ་བ་ཡིས། །ཤིན་ཏུ་མདངས་དང་ལྡན་པར་བསམ། །སྦྱང་བའི་དུས་ནི་ཐམས་ཅད་དུ། །སྒྱུ་ལུས་ཕུང་པོ་མི་བསྒོམ་པར། །རང་སེམས་ཡི་དམ་ལྷར་བསམས་ནས། །དངོས་པོ་ཀུན་ལ་ཞེན་པ་དང་། །ཆགས་པའི་མཚན་མ་ཅུང་ཟད་ཀྱིས། །འཆི་བར་ཡང་ནི་མི་ནུས་ཏེ། །སེམས་ཉིད་རྩལ་སྦྱོང་སྒོམ་པ་ལས། །སྟོང་པ་སྟོང་པ་ཆེན་པོ་དང་། །གསུམ་པ་ཤིན་ཏུ་སྟོང་པ་ལས། །འོད་གསལ་བ་ལ་གནས་པར་བྱ། །དེ་ཡི་བདེ་བ་ཆེན་པོར་ནི། །རང་དབང་མེད་པར་འཕོ་བ་ཡིན། །དཀྱིལ་འཁོར་བཞི་དང་ལྷ་བཞི་པོ། །དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་ལྷ་རྒྱལ་མཆོག །གོ་རིམ་བཞིན་དུ་མཇལ་བ་ཡིན། །སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མཆོག་ཡིག་འབྲུ་དགུ། །སྒོ་དགུ་འགེགས་ཀྱང་འདི་ན་གསལ། །ཡུམ་གྱིས་སྨད་ཀྱི་སྒོ་བཀག་ལ། །ཡབ་ཀྱིས་སྟོད་ནས་སྒོ་རྣམས་དགག །ཤིན་ཏུ་གསལ་བའི་མན་ངག་ནི། །ལས་ཀྱི་སྒྲོན་མེའི་ནང་དུ་ལྟོས། །བྱ་བ་བྱེད་དང་མི་བྱེད་པ། །ཆོ་ག་ཐམས་ཅད་དེ་ནས་སྟོན། །གཉིས་པ་ལས་ལ་སྦྱར་བ་ནི། །མགོ་བོ་བྱང་ཕྱོགས་དག་ཏུ་བསྟན། །ངོས་ནི་གཡས་པ་འོག་ཏུ་བཅུག །བླ་མ་ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་ལ། །བར་ཆད་མེད་པའི་གསོལ་བ་གདབ། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་འཆི་ལྟས་རྣམས། །གོ་རིམ་ངེས་པར་འབྱུང་བས་ན། །ཨ་བ་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་ཉིད་དུ། །རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔར་གསལ་བཏབ་ལ། །རྣམ་སྣང་སྤྱི་གཙུག་དག་ཏུ་བསྒོམ། །མིག་གི་དབང་པོ་འགག་དུས་དེར། །རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་ཡབ་ཡུམ་གཉིས། །མེ་ཡིས་སྲེག་པ་མན་ངག་ཡིན། །འོད་ཁ་དོག་སེར་པོ་ཡུངས་དཀར་ཙམ། །རྣམ་སྣང་མཛད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་བསྟིམ། །རྣ་བའི་དབང་པོ་འགགས་ཙམ་ན། །རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས། །མེ་ཡིས་སྲེག་པ་མན་ངག་ཡིན། །འོད་ཁ་དོག་སྔོན་པོ་སྲན་ཆུང་ཙམ། །རྣམ་སྣང་ཐུགས་ལ་གོང་དང་འདྲ། །སྣ་ཡི་དབང་པོ་འགགས་ཙམ་ན། །སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཡབ་ཡུམ་གཉིས། །མེ་ཡིས་སྲེག་པ་མན་ངག་ཡིན། །འོད་ཁ་དོག་དམར་པོ་སྐྱེར་འབྲུ་ཙམ། །རྣམ་སྣང་ཐུགས་ཀར་གོང་དང་འདྲ། །ལྕེ་ཡི་དབང་པོ་འགགས་དུས་དེར། །དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས། །མེ་ཡིས་སྲེག་པ་མན་ངག་ཡིན། །འོད་ཁ་དོག་ལྗང་གུ་བྱིའུ་སྲན་ཙམ། །རྣམ་སྣང་མཛད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་བསྟིམ། །རྩ་ཡི་མཚན་ཉིད་ཤིན་ཏུ་གཅེས། །ཉི་མའི་འོད་ལས་མེ་བྱུང་ནས། །རང་ཉིད་ལྷ་ཡི་སྐུར་བསྒོམས་པ། །བསྲེགས་ནས་འོད་དུ་ཞུ་བ་དེ། །རྣམ་སྣང་མཛད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་བསྟིམ། །ཐིག་ལེ་རྡོ་རྗེ་ཐོད་སྦྱོར་གྱི། །མན་ངག་ཐམས་ཅད་འདི་ནས་སྟོན། །ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་མེ་བོ་ཆེ། །སངས་རྒྱས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཆེ། །འོག་མིན་གནས་ན་བཞུགས་པ་ལ། །དུས་ནི་བསྐལ་པ་དཔག་མེད་དོ། །ཀུན་ལ་སྐྱེ་མེད་རྒྱ་ཡིས་གདབ། །མཁའ་ལ་སྤྱོད་དང་ས་ལ་སྤྱོད། །ས་འོག་སྤྱོད་པའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱིས། །གདུགས་དང་རྒྱལ་མཚན་བ་དན་རྣམས། །ཐོགས་ནས་མཁའ་སྤྱོད་གནས་སུ་བསུ། །ལྕེ་ཡི་དབང་པོ་ཉམས་པ་ཡིས། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཐིམ་དུས་དེར། །སྟེང་འོག་རླུང་གི་འབྱུང་འཇུག་ནི། །ལས་ཀྱི་སྒྲོན་མེས་གསལ་བར་བྱེད། །རླུང་ནི་རྡོ་རྗེ་ཐོད་པ་ལ། །སྦྱོར་བའི་མན་ངག་དེ་ནས་སྟོན། །གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་རྣམ་དག་པས། །ང་རྒྱལ་མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་སུ། །རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་འཚང་རྒྱ་འོ། །ཚོར་བའི་ཕུང་པོ་རྣམ་དག་པས། །ཞེ་སྡང་མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་སུ། །རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔར་འཚང་རྒྱ་འོ། །འདུ་ཤེས་ཕུང་པོ་རྣམ་དག་པས། །འདོད་ཆགས་སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་སུ། །སྣང་བ་མཐའ་ཡས་འཚང་རྒྱ་འོ། །འདུ་བྱེད་ཕུང་པོ་རྣམ་དག་པས། །ཕྲག་དོག་བྱ་བའི་ཡེ་ཤེས་སུ། །དོན་ཡོད་གྲུབ་པར་འཚང་རྒྱ་འོ། །རྣམ་ཤེས་ཕུང་པོ་རྣམ་དག་པས། །གཏི་མུག་ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་སུ། །རྣམ་པར་སྣང་མཛད་འཚང་རྒྱ་འོ། །ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པ་ལ་སོགས་དང་། །བག་ལ་ཉལ་རྣམས་གཏན་ནས་སྤངས། །རང་ཉིད་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་དུ། །ཚེ་འདི་ཉིད་དུ་འཚང་རྒྱ་འོ། །གོང་གི་འཆི་རྟགས་གང་ཞེ་ན། །ཕྱི་ཡི་སྣང་བ་དཀར་དམར་ལ། །དགྲ་དང་འདྲེ་ཡི་འདུ་ཤེས་འབྱུང་། །ཤིན་ཏུ་འཇིགས་པའི་འདུ་ཤེས་ཀྱིས། །སྤང་བྱའི་དངོས་པོ་མཐོང་བ་དེ། །ཕྱི་ཡི་འཆི་ལྟས་ཡིན་པར་གསུངས། །ནང་གི་འཆི་ལྟས་གང་ཞེ་ན། །བུ་ག་གཉིས་ནས་རྒྱུ་བའི་རླུང་། །ཛ་ར་ན་ནི་འགྱུ་བ་ཆད། །རོ་ཧི་ཏ་ནས་རྟག་པར་ནི། །བདུན་གསུམ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་ཏུ། །སྐད་ཅིག་གཅིག་ཀྱང་མི་འཕོ་བར། །རྟག་ཏུ་རྒྱུ་ན་འཕོས་ནས་འཆི། །གསང་བའི་འཆི་ལྟས་འདི་བཞིན་འོང་། །རྟག་ཏུ་ཐིག་ལེ་འཛག་པ་དང་། །ཐིག་ལེའི་ནང་དུ་ནག་པོ་འབྱུང་། །ཡང་ན་ཁྲག་དང་བཅས་ནས་འཛག །རྩ་རླུང་འཁྲུགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱིས། །བསྲུངས་པས་མི་ཐུབ་འཆི་བར་འགྱུར། །འཆི་བ་བསླུས་པས་མི་བསླུས་ཏེ། །ཚེ་ནི་ཕ་རོལ་འཕོ་བར་འགྱུར། །བསླུ་བར་འདོད་ན་འདི་བཞིན་བསྒོམ། །དང་པོ་ཕྱི་རྟགས་ངེས་པ་དེ། །དེ་ལ་མན་ངག་འདི་བཞིན་བྱ། །ནང་བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་མ་ལུས་པ། །ཡི་དམ་ལྷ་རུ་གསལ་བཏབ་ལ། །བྱིན་རླབས་དབང་བསྐུར་རྫོགས་པར་བྱ། །ཡི་དམ་ལྷ་ཡི་སྦྱོར་མཚམས་ནས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བདུད་རྩི་གཉིས། །དཀར་ལ་དམར་གྱི་མདངས་ཆགས་པ། །འབྲི་ཡི་མར་ཁུ་བཀོལ་ལྟ་བུ། །རང་གི་ལྕེ་ཡིས་བལྡག་པར་བསམ། །མིད་པས་ཁོག་པའི་གནས་སུ་བསྟིམ། །རྩ་གསུམ་རྩ་ཕྲན་ཐམས་ཅད་དུ། །བདེ་བ་དང་བཅས་ཁྱབ་འགྱུར་ཏེ། །བ་སྤུའི་བུ་གའི་སྒོ་ཉིད་དུ། །ཡི་གེ་ཧཱུྃ་དུ་གྱུར་པར་བསམ། །ནང་གི་འཆི་ལྟས་ངེས་པ་ལ། །སླུ་བའི་མན་ངག་འདི་བཞིན་བསྒོམ། །ལྟེ་བའི་འོག་ཉིད་སོར་བཞིའི་གནས། །རྩ་གསུམ་འདུས་པའི་གནས་ཉིད་དུ། །རླུང་གི་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་གཅིག །ཁ་དོག་ལྗང་གུ་གསལ་བར་བསྒོམ། །སྟེང་འོག་རླུང་ནི་ཁ་སྦྱར་ནས། །དྲག་ཏུ་གཅུན་པས་འཁོར་བར་བསམ། །འབྱུང་བ་ས་ཆུ་ལ་སོགས་མེ། །རླུང་གིས་གཏོར་ནས་སྟོང་པར་བསམ། །གསང་བའི་འཆི་ལྟས་ངེས་པ་ལ། །ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་མཚན་ལྡན་གཅིག །དབེན་པའི་གནས་སུ་བཀུག་ནས་ནི། །ཚོགས་དང་གཏོར་མ་རྒྱ་ཆེར་བཤམ། །མཎྜལ་དབུས་སུ་ཨ་གཅིག་བྲི། །གོ་རོ་ཙ་ན་བསྔགས་པ་ཡིན། །བླ་མ་རྣམས་ནི་སྤྱན་དྲངས་ལ། །ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་མཆོད་པ་འབུལ། །བུ་མོ་རྗེ་བཙུན་མ་རུ་བསྐྱེད། །དམ་ཚིག་ལ་གནས་ཡེ་ཤེས་གཞུག །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ནི་བྱིན་གྱིས་བརླབ། །ཨེ་ལས་ཆོས་འབྱུང་པདྨར་བསྒོམ། །ཧཱུྃ་ལས་རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་ཉིད་དེ། །གཉིས་པོ་སྦྱོར་བའི་དགའ་བ་ལས། །འཇིག་རྟེན་ཁམས་སུ་སྒྲ་བྱུང་སྟེ། །དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །ཐུགས་ཀྱི་རྒྱུད་བསྐུལ་བྱོན་ནས་སུ། །རིགས་ལྔ་རིགས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས། །འཁོར་ལོ་བཞི་ལ་ཐིམ་པར་བསམ། །རྡོ་རྗེ་རིགས་དང་རིན་ཆེན་རིགས། །པདྨ་ལས་ཀྱི་མགོན་པོ་རྣམས། །དེ་ལ་སོགས་པའི་རིགས་ཚོགས་ཀུན། །རིགས་བསྡུས་བྱེ་བྲག་སོ་སོ་ཡི། །བྱོན་པའི་གནས་ཉིད་ཤེས་པར་བྱ། །འཆི་བ་ཟློག་པའི་མན་ངག་གོ །དེས་ཀྱང་འཆི་བ་མ་ལོག་ན། །སྔོན་ལས་འཆི་དུས་ཆེན་པོ་ཡིན། །འཕོ་བའི་ལས་ལ་སྦྱོར་དུས་སུ། །གང་ལའང་ཞེན་པ་མེད་པ་གཅེས། །བླ་མ་དཀོན་མཆོག་ལ་སོགས་ལ། །མཆོད་པ་བཤམས་ལ་གསོལ་བ་གདབ། །རྣམ་སྣང་མཛད་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་རུ། །ཐིག་ལེ་ཁ་དོག་གོ་རིམ་བཞིན། །མ་ཡེངས་པ་ནི་གནད་ཡིན་ནོ། །སྟེང་འོག་རླུང་གི་ཁ་སྦྱོར་ཏེ། །རྒྱུ་ཞབས་སྒལ་པ་ལ་སྦྱར་ནས། །འོག་སྒོ་སྟེང་སྒོ་ལ་སྦྱོར་ལ། །སྦྱོར་བ་གསུམ་གྱི་མན་ངག་བྱ། །དུས་ལ་བབས་ན་གཏང་བ་དང་། །དུས་མིན་ལྷ་རྣམས་གསོད་པར་བྱེད། །སྟེང་ནས་ཐོག་ནི་བབ་པ་ལས། །དེ་ལ་མཁས་པས་ཅི་ཞིག་བྱ། །མན་ངག་གནད་ཀྱི་འཕོ་བ་ལ། །མྱུར་བ་ཉིད་དུ་བཟློག་པ་མེད། །ས་མ་ཡ། །ྀཨཚ།། །། ༄༅། །བར་དོ་ང་རྒྱལ་རྡོ་རྗེའི་ཤོག་དྲིལ་ས་མ་ཡཱ་ཏི་གུ་ཧྱ། ༼༡༢༽ ཨོ་རྒྱན་གྱི་ཞལ་གདམས། མཁའ་འགྲོ་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་སྙིང་། རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ། རིན་པོ་ཆེ་གསེར་ཞུན་དྲིལ་བའི་མན་ངག །དེ་ཡང་དཔལ་ནཱ་རོ་པ་ཆེན་པོས་བཞེད་ཀྱིས། བཅོམ་ལྡན་འདས་གདན་བཞིའི་ལུང་གཙོ་བོར་མཛད་དེ། །དེ་ཡང་གང་ཟག་གི །སྐྱེ་བ་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ། །འཆི་བའི་མིང་ཡང་དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན། །རིམ་གཉིས་དེ་དག་བླ་མའི་དྲིན་གྱིས་ནི། །རྙེད་པ་འདི་ནི་མ་འོངས་སངས་རྒྱས་ཡིན། །ཞེས་པའི་ལུང་འདིར་སྨྲོས་ཏེ། དེ་ཡང་རྩ་རྡོ་རྗེ་ཐོད་སྦྱོར་གྱི་མན་ངག །རླུང་རྡོ་རྗེ་ཐོད་སྦྱོར་གྱི་མན་ངག །ཐིག་ལེ་རྡོ་རྗེ་ཐོད་སྦྱོར་གྱི་མན་ངག་དང་གསུམ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་། རྒྱལ་པོ་མཆོག་གསུམ་དེ་རབ་མཆོད། །མནྟྲ་ཨཾ་ས་ང་ལ་དྲིས། །ཞེས་པས། དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་ལྷ་རྒྱལ་མཆོག །སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མཆོག་གསུམ་ཡིན་ནོ། །འདིར་ཡང་རྡོ་རྗེའི་ལུས་འདི་ལ། །རང་བཞིན་སྡེ་པ་བཞི་གནས་ཏེ། །དེ་ལ་ལྷ་བཞི་གནས་པ་འོ། །དེ་དེ་རྣམས་ནི་འཆི་བ་ན། །དོན་དམ་ཀུན་གྱི་བདེན་པ་འོ། །དེ་ལ་བར་དོ་འབྱུང་བ་དེ། །ལུས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཆི་བའི་ཚེ། །སྣང་བའི་མཚམས་ནི་འདི་ལྟར་སྦྱོར། །གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཐིམ་པས་ན། །ལུས་ཀྱི་ཉམས་སྟོབས་ཆུང་དུ་འགྲོ། །མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཐིམ་པས་ན། །དབང་ཆེན་དཀྱིལ་འཁོར་ཉིད་ལའོ། །ལུས་པོ་སྒུལ་སྐྱོད་མི་ནུས་ཤིང་། །མིག་གི་དབང་པོ་འགགས་པ་ཡིན། །རང་ལུས་མདངས་དང་མི་ལྡན་འགྱུར། །ཡུལ་གཟུགས་ཐམས་ཅད་མི་གསལ་ལོ། །རིན་ཆེན་མགོན་པོའི་རིགས་ཅན་གྱི། །ལྷ་རྣམས་ཐམས་ཅད་སྐད་ཅིག་གིས། །དོན་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་ཉིད་དུ་འཇུག །ཚོར་བའི་ཕུང་པོ་ཐིམ་པས་ནི། །ཚོར་བ་ཉམས་སུ་མི་མྱོང་ངོ་། །མེ་ལོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་ཐིམ། །ཆུ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་ཉིད་ལའོ། །ལུས་པོ་སྐམ་པར་འགྱུར་བ་ཡིན། །རྣ་བའི་དབང་པོ་ཐིམ་པས་ན། །སྒྲ་མི་ཐོས་ཤིང་སྒྲ་ཡུལ་འགགས། །རྡོ་རྗེ་མགོན་པོའི་རིགས་ཅན་གྱི། །ལྷ་རྣམས་ཐམས་ཅད་སྐད་ཅིག་གིས། །དོན་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་ཉིད་དུ་འཇུག །འདུ་ཤེས་ཕུང་པོ་ཐིམ་པས་ནི། །སེམས་ཅན་དྲན་པར་མི་འགྱུར་རོ། །སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཐིམ། །འགྲོ་བ་རྣམས་ནི་མི་དྲན་ནོ། །མེ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་ཉིད་ཐིམ་མོ། ཁ་ཟས་ཐམས་ཅད་མི་འཇུ་ཞིང་། །སྣ་ཡི་དབང་པོ་ཐིམ་པ་སྟེ། །སྟེང་རླུང་དལ་གྱིས་འགྲོ་བར་འགྱུར། །དྲི་ཡུལ་ཐིམ་པས་བྲོ་མི་འགྱུར། །པདྨ་མགོན་པོའི་རིགས་ཅན་གྱི། །ལྷ་རྣམས་ཐམས་ཅད་སྐད་ཅིག་གིས། །དོན་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་ཉིད་དུ་འཇུག །འདུ་བྱེད་ཕུང་པོ་ཐིམ་པས་ནི། །ལུས་ཀྱི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ལ། །ཡིད་ནི་འཇུག་པར་མི་འགྱུར་རོ། །བྱ་བ་གྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཐིམ། །དགོས་པ་དྲན་པར་མི་འགྱུར་རོ། །རླུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ཉིད་ཐིམ་པས། །རླུང་བཅུ་རང་གི་གནས་སུ་ཐིམ། །ལྕེ་ཡི་དབང་པོ་ཐིམ་པས་ནི། །ཐུང་དང་རྩ་བ་སྔོན་པོར་འགྱུར། །རོ་ཡི་ཡུལ་རྣམས་ཐིམ་པས་ནི། །རོ་དྲུག་ཉམས་སུ་མྱང་མི་འགྱུར། །ལས་ཀྱི་མགོན་པོའི་རིགས་ཅན་གྱི། །ལྷ་རྣམས་ཐམས་ཅད་སྐད་ཅིག་གིས། །དོན་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་ཉིད་ལ་འཇུག །རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཕུང་པོ་ནི། །སྣང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་རིམ་པ་ཡིས། །གཅིག་ལ་གཅིག་ཉིད་ཐིམ་པ་ན། །འོད་གསལ་མངོན་དུ་བྱེད་པར་འགྱུར། །ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཐིམ། །དེ་ལ་གནས་ཏེ་སྤྲོས་དང་བྲལ། །ནམ་མཁའི་ཁམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནི། །འདུས་མ་བྱས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཅན། །ལུས་ཀྱི་དབང་པོ་ཐིམ་པ་དེ། །སྟོང་ཉིད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཐོབ་པས། །ལུས་ནི་རེག་བྱའི་རྟོག་དང་བྲལ། །རྣམ་སྣང་མགོན་པོའི་རིགས་ཅན་གྱི། །ལྷ་རྣམས་ཐམས་ཅད་སྐད་ཅིག་གིས། །དོན་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་ཉིད་དུ་འཇུག །དེ་ལྟར་ཕུང་པོ་ལྔ་དང་ནི། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་དང་འབྱུང་བ་ལྔ། །དབང་པོ་ལྔ་དང་ཡུལ་ལྔ་པོ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་འོད་གསལ་གྱི། །དཀྱིལ་འཁོར་ཉིད་དུ་འཇུག་པར་བྱ། །དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་ཅེས་བྱའོ། །དབང་པོ་རབ་ཀྱི་གང་ཟག་གིས། །དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་འོད་གསལ་གྱི། །བར་དོ་དང་པོར་སངས་རྒྱ་བའི། །མན་ངག་ནཱ་རོ་ཆེན་པོའི་གཞུང་། །ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཡི་མན་ངག་གོ །གཉིས་པ་སྒྱུ་མའི་སྐུར་ལྡང་བའི། །དག་དང་མ་དག་རྣམ་གཉིས་པོ། །དག་པ་རྒྱལ་བའི་ཞིང་ཁམས་ན། །རང་ལུས་ཡི་དམ་ལྷར་གསལ་ནས། །འོད་གསལ་མེ་ཡི་དངོས་པོ་ཡིས། །བག་ཆགས་ཐམས་ཅད་བསྲེགས་པས་ན། །བརྟན་པ་ཐོབ་དང་སྤེལ་སྦྱང་གི །དགོས་པ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་ཡིན། །མ་དག་སྐྱེ་བའི་བར་དོ་ནི། །ལས་ངན་རྣམ་སྨིན་འཐུག་པ་དང་། །མ་རིག་པ་ཡི་དབང་གིས་སུ། །དམྱལ་བར་སྐྱེ་བའི་སྣང་བ་འབྱུང་། །ས་རླུང་ཐུར་ལ་ལོག་པ་ཡིས། ཁྲོན་པ་ཅི་རིགས་དཔག་ཚད་ཀྱི། །ནང་དུ་རང་ལུས་སྤྱི་ཚུགས་སུ། །ལོག་གིས་སོང་སྟེ་ཐུར་དུ་ལྷུང་། །དབང་ཆེན་ས་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་དེ། ཁོ་ལ་དམྱལ་བའི་སྣང་བ་འཆར། །རྟོགས་ན་རིན་ཆེན་མགོན་པོ་ཡིན། །ཡིད་གདུངས་པ་ཡིས་སྐམ་པ་དང་། །ས་ལ་སྡང་ཞིང་ཆུ་ལ་ཆགས། །ཆགས་སྡང་གཉིས་ཀྱིས་མཚམས་སྦྱར་ནས། །ཆུ་རླུང་ཐུར་ལ་ལོག་པ་ཡིས། ཁྲོན་པ་ཆེན་པོའི་གཏིང་ཉིད་དུ། །རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་སྣང་བ་འབྱུང་། །སྐོམ་པས་ཡིད་གདུང་ཆགས་པ་དང་། །རྒྱ་མཚོར་སུབ་ཀྱི་དོགས་པ་ཡིས། །སྡུག་བསྔལ་དཔག་མེད་ཉམས་སུ་མྱོང་། །ལས་ངན་དབང་གིས་ལུས་དེ་ལ། །ཆུ་རླུང་ཕོག་པས་གྲང་བ་ཡི། །དམྱལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཉམས་སུ་མྱོང་། །དབང་ཆེན་ཆུ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་དེ། ཁོ་ལ་དམྱལ་བའི་སྣང་བ་འཆར། །རྟོགས་ན་རྡོ་རྗེ་མགོན་པོ་ཡིན། །འཁྱགས་ནས་ཡིད་གདུང་ཤིན་ཏུ་མནར། །ཆུ་ལ་སྡང་ཞིང་མེ་ལ་ཆགས། །ཆགས་སྡང་གཉིས་ཀྱིས་མཚམས་སྦྱར་ནས། །མེ་རླུང་ཐུར་ལ་ལོག་པ་ཡིས། །འཁྱགས་ནས་མེ་ཡི་དྲུང་དུ་ཕྱིན། །ཉོན་མོངས་རླུང་གི་རང་བཞིན་གྱིས། །ཆགས་པས་མེ་བསྐྱོད་ལོ་ཀའི་ཁམས། །མེ་ཡི་རང་བཞིན་གཅིག་ཏུ་འབར། །མེ་རླུང་ཁོ་ལ་ཕོག་པ་ཡིས། །ཞེ་སྡང་རུམ་གྱིས་སྐྱེ་བ་ཡིན། །དབང་ཆེན་མེ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་དེ། ཁོ་ལ་དམྱལ་བའི་སྣང་བ་འཆར། །རྟོགས་ན་པདྨའི་མགོན་པོ་ཡིན། །ཚ་བས་ཡིད་གདུང་ཤིན་ཏུ་མནར། །མེ་ལ་སྡང་ཞིང་ཆུ་ལ་ཆགས། །ཆགས་སྡང་གཉིས་ཀྱིས་མཚམས་སྦྱར་ནས། །རླུང་གི་རླུང་ཉིད་ཐུར་ལ་ལོག །ཚ་ནས་རླུང་ལ་ཆགས་པས་སུ། །ཆགས་པ་རླུང་གི་རང་བཞིན་དུ། །ལོ་ཀ་ཁམས་ཀུན་རླུང་དུ་འཁྲུགས། །རླུང་གིས་བསྐྱོད་པས་རང་དབང་མེད། །ངན་སོང་གསུམ་དུ་འཁྱམས་དགོས་པས། །དབང་ཆེན་རླུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དེ། ཁོ་ལ་དམྱལ་བའི་སྣང་བར་འཆར། །རྟོགས་ན་ལས་ཀྱི་མགོན་པོ་ཡིན། །འཁྲུལ་པས་ཡིད་གདུང་ཤིན་ཏུ་མནར། །ཡི་མུག་རང་གི་ལུས་པོ་ལ། །གསོད་གཅོད་མཚོན་ཆའི་ལས་ལ་སོགས། །ལྕེབ་པའི་འདུ་ཤེས་བྱུང་ཙ་ན། །ཕྱོགས་ཀྱི་གཤིན་རྗེ་ཆེན་པོ་བཞིས། །སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་སླེབས་ནས་སུ། །རང་གིས་རང་ཉིད་མ་གསོད་ཅིག །དེ་འདྲའི་ལས་ལ་ཁོ་དག་མཁས། །བྱེད་པའི་འབྱུང་ཁུངས་འདི་ན་ཡོད། །སཏྭ་རེས་གཤག་ཅིང་སོག་ལེས་དྲ། །གསོར་གྱིས་འབིག་ཅིང་ཐོ་བས་རྡུང་། །རལ་གྲི་སྤུ་གྲིའི་ཚལ་གསེབ་ཏུ། ཁྱོད་ཉིད་དགའ་བའི་ལས་བྱ་འོ། །ཟེར་ཏེ་ཡར་འདྲུད་མར་ཤན་བྱེད། །དུཿཁ་དཔག་མེད་ཉམས་སུ་མྱོང་། །མི་བཟད་རྩུབ་པའི་ལས་བྱས་པས། །བཟོད་པར་དཀའ་བ་ཉམས་སུ་མྱོང་། །ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་ཆོ་ངེས་འདེབས། །སྐྱབས་གནས་སྐྱེལ་མ་ཏུ་རེ་དྲན། །བླ་མ་མཆོག་ལ་གུས་པ་ཡི། །འདུ་ཤེས་སྐད་ཅིག་སྐྱེས་པ་ན། །སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་ཐར་བར་ངེས། །སྤྱི་བོའི་གཙུག་གམ་སྙིང་གི་དཀྱིལ། །བླ་མ་རྟག་ཏུ་དྲན་པ་ཡིས། །རི་ཡིས་ནོན་དང་ཁྲོན་པ་ཡིས། །མ་དག་པ་ཡི་སྣང་བ་ལ། །ས་འབུམ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་གཅིག །རིན་ཆེན་མགོན་པོའི་ཕོ་བྲང་དུ། །བསམ་སྟེ་རང་ཉིད་བསྐོར་བར་བྱ། །རཏྣེ་རཏྣེའི་སྔགས་བཟླས་ཤིང་། །མོས་དང་གུས་པའི་ཡིད་ཀྱིས་སུ། །གསོལ་བ་ཤིན་ཏུ་དྲག་པོར་གདབ། །དཀྱིལ་འཁོར་དབུས་ཀྱི་བུམ་པ་ལ། །མི་བསྐྱོད་པ་ཡི་ཕོ་བྲང་དུ། །བསམ་སྟེ་བཏུང་དང་ཁྲུས་བྱས་ནས། །སྡུག་བསྔལ་གྲོལ་འགྱུར་ཐེ་ཚོམ་མེད། །རྒྱ་མཚོ་ཆེ་དང་ཆུ་རླུང་གིས། །མ་དག་པ་ཡི་སྣང་བ་ལ། །ཆུ་རླུང་དགྲ་རུ་ཤར་བ་ན། །ཀཾ་ཀ་ནི་ཡི་སྔགས་བཟླས་ཤིང་། །དད་གུས་ཤིན་ཏུ་དྲག་པོ་ཡིས། །བར་ཆད་མེད་པའི་གསོལ་བ་གདབ། །དུཿཁ་ཆེ་ལས་གྲོལ་བར་འགྱུར། །མེ་རླུང་དྲག་པོས་བསྐྱོད་པ་དང་། །སྣང་བ་མེ་རུ་བྱུང་བ་ན། །དུར་ཁྲོད་མགོན་པོའི་མེ་དེ་ཉིད། །པདྨ་མགོན་པོའི་ཕོ་བྲང་དུ། །མོས་པར་བསམ་སྟེ་རང་ཉིད་ཀྱི། །སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་དག་པར་བསམ། །དད་གུས་ཤིན་ཏུ་དྲག་པོ་གཅེས། །ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་སྔགས་བཟླས་ཤིང་། །གསོལ་བ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་གདབ། །རླུང་འཚུབ་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་ན། །སྒྲ་ཡི་སྣང་བ་ཤར་བ་ན། །རླུང་ནང་དུ་རྔུབ་པའི་སྦྱོར་བ་ཡིས། །ཕྱི་ཡི་འཚུབ་མ་ཞི་བར་བསམ། །སྤྱི་བོར་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་ཡི། །ཕོ་བྲང་བཏབ་ལ་མོས་གུས་བྱ། །དབྱངས་ཡིག་བཅུ་དྲུག་སྔགས་སུ་བགྲང་། །གཡེང་བ་མེད་པའི་བསམ་གཏན་བྱ། །གོང་ནས་རང་ལུས་ཐབས་ལྡན་གཅེས། །ལྷ་དང་སྔགས་སུ་ངེས་པ་ཡིས། །རྒྱལ་མཆོག་ཉིད་དུ་འདོད་པ་ཡིན། །གོང་ནས་འདུན་པ་དྲག་པོ་གཅེས། །སྔོན་སེར་སྣ་ཆེ་ལ་གོམས་པའི་མཐུས། །ཡི་དྭགས་གནས་སུ་སྐྱེ་བ་ན། །མི་མེད་བྱང་ཐང་སྟོང་པ་ལ། །ཉི་མ་གྲང་མོར་འཆར་བ་དང་། །ཟླ་བ་ཚ་མོར་འཆར་བ་འབྱུང་། །མྱ་ངམ་ཐང་གི་དཀྱིལ་ཉིད་དུ། །ཆུ་མེད་གྲམ་པ་སྐམ་པོར་སྐྲོག །སྐོམ་པ་ཆུ་ཡིས་ཡིད་གདུངས་ཏེ། །ཟས་ཀྱི་སྣང་བ་མི་མྱང་ཞིང་། །མཚོན་ཆ་ཐོགས་པས་སྲུང་བ་དང་། །དྲི་དང་རྣག་ཁྲག་ཉིད་དུ་མཐོང་། །ཟས་སྐོམ་སྐབས་སུ་མཐོང་ན་ཡང་། །ཟ་དང་འཐུང་བ་མི་ཤེས་ཤིང་། །མཁྲེག་པ་བཞིན་དུ་སྲ་བ་འོང་། །ལུས་པོ་དགྱེ་དང་རྒུ་བ་ཡི། །སྟོབས་ཉིད་ཤིན་ཏུ་ཆུང་བར་འོང་། ཁོག་པར་ལྕགས་སྲེག་བཅུག་འདྲ་འབྱུང་། ཁ་ནས་དུད་པ་འཐུལ་བ་དང་། །རུས་མགོ་པགས་ཀྱིས་བཏུམས་པ་དང་། །དུར་ཁྲོད་ཀེང་རུས་འདྲ་བའི་མདོག །རང་ལུས་གཞན་ལུས་དེ་ལྟར་སྣང་། །ཡི་དྭགས་ཉིད་དུ་སྐྱེ་བ་ནི། །དགག་པའི་ཐབས་ནི་འདི་བཞིན་བསྒོམ། །རང་ཉིད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོར་བསྐྱེད། །འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་ལོངས་སྤྱོད་ཀུན། །བློ་ཡིས་བླངས་ནས་སྦྱིན་པར་གཏང་། །ཡར་ལ་བླ་མ་དཀོན་མཆོག་མཆོད། །སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་བརྟན་པའི་བློས། །གང་ལའང་ཞེན་པ་མེད་པར་བྱ། །སྔོན་གཏི་མུག་ཆེ་ལ་གོམས་པ་ཡིས། །དུད་འགྲོ་ཉིད་དུ་སྐྱེ་བ་ན། །ཞག་ཕྱེད་དང་བཞི་ཡི་ཕྱི་མ་ལ། །གར་སྐྱེའི་ལུས་སུ་འགྱུར་ནས་འགྲོ། །ཆུ་ལ་གནས་པའི་དུད་འགྲོ་རུ། །གལ་ཏེ་སྐྱེས་ན་ཆུ་དེ་ཉིད། །གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་མཐོང་ནས་ཡོང་། །ས་སྟེང་གནས་པའི་དུད་འགྲོ་རུ། །སྐྱེ་ན་དུད་འགྲོ་ཕ་མར་མཐོང་། །ཆགས་སྡང་གཉིས་ཀྱིས་མཚམས་སྦྱར་ནས། ཁྱོ་དང་ཆུང་མའི་འདུ་ཤེས་འབྱུང་། །དུས་དེར་བླ་མའི་གདམས་པ་གཅེས། །སྔོན་ཡང་འདི་འདྲས་འཁོར་བར་འཁྱམས། །ད་ནི་གནས་ཤིག་ལེགས་གདམས་ནས། །ལམ་སྦྱོང་ཆོས་ལ་ཡིད་འཇུག་ཕྱིར། །རྒྱལ་རིགས་ཤིང་ཆེན་ལྟ་བུ་སོགས། །སེམས་ཅན་དོན་བྱེད་ནུས་པ་ཡི། །ལུས་གཅིག་ལེན་པའི་གདམས་ངག་ཡིན། །རིགས་གསུམ་ལས་བྱེད་ཅེས་བྱ་འོ། །ཆོས་ལྡན་རིགས་ཀྱིས་འགྲོ་དོན་སྨོན་ལམ་གདབ། །བར་དོ་གསུམ་པ་མངལ་སྒོ་དགག་པ་ནི། །བར་དོར་ཕ་མ་འདུ་འཕྲོད་བྱེད་དུས་དེར། །དབང་དུས་བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་བསྒོམ་པ་དང་། །རང་ཉིད་ཡི་དམ་ཡབ་ཡུམ་བསྒོམ་པ་ཡིས། །བདེ་སྟོང་ཆོས་སྐུར་དྲན་པར་བྱ། །ཕྲག་དོག་མིག་སེར་མི་འབྱུང་བར། །མཁའ་སྤྱོད་གནས་སུ་འགྲོ་བར་འགྱུར། །བར་དོའི་གདམས་པ་དེ་རྣམས་ཀྱང་། །ད་ལྟ་ཉིད་ནས་སྦྱང་ཞིང་བསྒོམ། །བར་དོ་གཉིས་ཀྱི་དུས་འདི་རུ། །དྲན་འདུན་དྲག་པོ་ཡེངས་མེད་གཅེས། །གཞན་ལ་མ་སྤེལ་ཡིད་ལ་སྦོས། །པུཥྤ་ཧ་རིར་ནཱ་རོ་པ་ལས་རྙེད་པའོ།། །། ༄༅། །གྲོང་འཇུག་སྒྱུ་འཕྲུལ་རྡོ་རྗེའི་ཤོག་དྲིལ་ས་མ་ཡཱ་ཏི་གུ་ཧྱ། ༼༡༣༽ ཨོ་རྒྱན་གྱི་ཞལ་གདམས། མཁའ་འགྲོ་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་བསྡུས་པའི་མན་ངག །རིན་པོ་ཆེ་གསེར་ཞུན་དྲིལ་བ་ལྟ་བུའི་གདམས་ངག་གོ །རླུང་སེམས་ལ་དབང་ཐོབ་ཅིང་སྒྱུ་མའི་དོན་ལ་ངེས་ཤེས་སྐྱེས་པའི་གང་ཟག་གིས་གྲོང་དུ་འཇུག་པའི་སྦྱོར་བ་བརྩམ་སྟེ། དེ་ཡང་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་ལས། གང་གིས་སྒྲུབ་པ་པོ་སྒྲུབ་ལ། །རང་གི་སྒྲུབ་པ་བཤད་པར་བྱ། །རྒན་པོ་མ་ཡིན་རྨ་མེད་ཅིང་། །མཛེ་དང་ཤུ་བ་ལ་སོགས་མེད། །ཤིན་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པ་ཡིས། །འབྱུང་པོའི་ཉི་མར་ལས་བསྒྲུབ་བྱ། །བདུད་རྩི་ལྔ་ཡི་ཁྱད་པར་དང་། །ལྷ་ཡི་ཆུ་ཡིས་བཀྲུ་བར་བྱ། །མཎྜལ་གྲུ་གསུམ་བྱས་ནས་ནི། ཞེས་པས། དེ་ལ་དང་པོ་ལོ་རྒྱུས་ནི། རྒྱ་གར་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་གཅིག་ཏུ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཛྙཱ་ན་སིདྡྷིས་གླང་པོ་ཆེ་ཤི་བའི་རོ་ལ་དངོས་སུ་འཕོ་བ་མཐོང་སྟེ། གླང་པོ་ཆེ་དེ་དཔག་ཚད་དུ་སོང་སྟེ་འགྱེལ་ནས་ལུས་ཞིག་པ་དང་། གྲོང་ཁྱེར་གྱི་མི་རྣམས་དགའ་བ་དང་ངོ་མཚར་དུ་གྱུར་ཏོ། །དེའི་གནད་ཅི་ལྟ་བུ་ཡིན་ཞེས་པ་དང་། རྒྱུད་གང་ན་བཞུགས་པ་དང་། སྤྱན་གང་གིས་དྲངས་པ་དང་། ཉམས་སུ་གང་གིས་བླངས་པ་དང་གསུམ་ཡིན་གསུངས། རྒྱུད་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་ལ་སོགས་པ་ན་བཞུགས། སྤྱན་སློབ་དཔོན་ནཱ་གཱརྫུ་ནས་དྲངས། ཉམས་སུ་སློབ་དཔོན་ཛྙཱ་ན་སིདྡྷིས་བླངས་སོ། །དག་པའི་རྒྱུད་རྣམས་ལས་གསལ་ཏེ་སྟེང་འོག་རླུང་ཚ་གྲང་དུས་མཉམ་དུ་རོ་གཅིག་པ་གཅིག་གིས་འོང་བ་ཡིན་ཏེ། གང་ཟག་གཞན་གྱིས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་དང་པོ་སྦྱང་བ། བར་དུ་སད་པ། ཐ་མ་ལས་ལ་སྦྱར་བ་གསུམ་ཡིན་གསུང་། དང་པོ་སྦྱང་བ་ནི། སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་ཤིང་སྣང་སྲིད་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྨི་ལམ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་ཐག་ཆོད་པ་གཅིག་གིས། དབེན་པའི་གནས་སུ་གཡོག་གཅིག་དང་གཉིས་ཕྱིན་ཏེ་མཆོད་པ་བཤམ། རྟེན་བཀྲམ་ནས་ཚོགས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་དང་མཐུན་པའི་ཁ་ཟས་ཅི་རིགས་པ་བཤམས་ཏེ། རང་འདུག་པའི་ཁྱིམ་དུ་མཎྜལ་ནག་པོ་བྱུགས་ལ། ཐོད་པ་མཚན་ལྡན་དུམ་བུ་གཅིག་པ་ནག་པོར་བྱུགས་ཏེ། དབུས་སུ་རྡོ་རྒྱུས་ཀྱིས་ཡི་གེ་ཧཱུྃ་གསལ་བ་གཅིག་བྲིས་ལ་མཎྜལ་གྱི་སྟེང་དུ་བཞག་སྟེ། ཐོད་པ་དེ་བསླངས་ལ་མཚོག་མ་གནམ་ལ་བསྟན། ལྟག་པ་ས་ལ་བཙུགས་ཏེ་ཧཱུྃ་རང་ལ་ཏ་ལེར་གསལ་བ་ཞིག་བཞག་དགོས་གསུང་ངོ་། །རང་གི་ཤེས་པ་ཧཱུྃ་ལ་གསལ་བར་དམིགས་ནས་རླུང་དྲག་ཏུ་གཏད་དེ་གཟུང་ངོ་། །དེ་ཟིན་པའི་རྟགས་ཐོད་པ་དྲོ་བའམ་འགུལ་བའམ། འཕར་བའམ། ཚེག་པ་ལ་སོགས་པ་བྱུང་ན། བར་དུ་སད་པ་ནི། རེ་ལུག་ལ་སོགས་པའི་རོ་ལ་སྔར་བཞིན་དམིགས་པ་གཏད་པས་འབྱིན་པའི་རླུང་གིས་འགུལ་བ་དང་། འཕར་བ་དང་། གཡོ་བ་དང་། དུ་བ་ལ་སོགས་པ་སྔོ་བུན་བུན་པ་འབྱུང་སྟེ་སྦྲང་བུ་དང་རེ་ལུག་གི་རོ་ལ་དེ་ལྟར་བསླབ་བོ། །དུ་བ་ལ་སོགས་པའི་རྟགས་བྱུང་བ་ན། གྲོང་གཞན་ལ་རྣམ་ཤེས་འཇུག་ནུས་པའོ། །ད་ནི་ལས་ལ་སྦྱར་བར་བྱ་སྟེ། རང་ཉིད་ཀྱི་ལུས་ཀྱིས་རྒས་ཏེ་སྒོམ་མ་ནུས་ན། གྲོང་གཞན་ལ་ཞུགས་ཏེ་བསྒོམ་པ་དང་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་མ་ལུས་པ་བྱའོ། །དེ་ཡང་ལུང་ལས། རོ་སྒྲུབ་པ་ཞེས་པ་ནི། རིམས་ཀྱིས་ཤི་བ་མ་ཡིན་པ། ལྐུགས་ནས་ཤི་བ་མ་ཡིན་པ། རྨ་མེད་པའི་རོ་མ་རུལ་མ་སུམ་པ་བླངས་ཏེ། ལྷ་ཡི་ཆུ་ཞེས་པ་ནི་དྲི་ཆུས་དག་པར་བཀྲུའོ། །བདུད་རྩི་ལྔས་མཎྜལ་བྱུགས་ལ་བཞག །འབྱུང་པོའི་ཉི་མ་ནི་ཚེས་བཅུའམ་བཅུ་བཞི་སྟེ་ཡར་ངོ་འོ། །མཎྜལ་གྲུ་གསུམ་ནི་ཆོས་འབྱུང་བྲིས་ཏེ་ནང་དུ་པདྨ་འདབ་མ་ལྔ་པ་གཅིག་ལ་དབུས་སུ་ཡི་གེ་ཨས་མཚན་པ། ཕྱོགས་སུ་རིགས་ལྔའི་ས་བོན་བཀོད་ནས། རོ་ལ་གོས་བསྐོན། རྒྱན་བཏགས་ནས་ཆོས་འབྱུང་གི་དབུས་སུ་བཞག་གོ །སྨྱུག་མ་སོར་བརྒྱད་པ་གཅིག་སྨྱུག་གུ་ཁར་བཞོགས་ཏེ། བཞོགས་པའི་ངོས་སྤྲ་ཚིལ་གྱིས་ཁ་ཆེར་བསྐྱེད་ལ། བྱང་སེམས་རང་ལ་ཕྱུང་སྟེ་སྤྲ་ཚིལ་གྱི་ངོས་སུ་བླུགས་ནས་གྲི་སོས་ངོས་འཇམ་པར་བདར་ཏེ་རོ་ཡི་སྣ་བུག་གཡོན་པར་བཅུག་ལ་ཕུས་གདབ། ཀླད་པའི་དཀྱིལ་དུ་སོང་བར་བསམ། རོ་དེ་ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་དམ་ཚིག་སེམས་དཔར་བསྐྱེད་ལ། བདག་གི་སེམས་ཉིད་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔར་བསམས་ནས་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་ལ་བསྟིམ་མོ། །རང་གི་སྣ་བུག་གཡས་ནས་རླུང་རྒྱུ་བ་དང་རོའི་གཡོན་པ་སྤྲད་དེ། ཕྱིར་འབྱིན་པའི་རླུང་གིས་ཤེས་པ་དང་རླུང་གཉིས་རྟག་པར་སྣ་གཡོན་པ་ནས་རོའི་སྙིང་གི་དཀྱིལ་དུ་ཞུགས་པར་བསམ་ཞིང་། ཧཱུྃ་ལས་ཐིག་ལེ་སྐྱ་ནར་གྱིས་འབྱུང་བར་བསམ། ཤེས་པ་དང་རླུང་གཉིས་ཚུར་ལུས་རྒུད་པ་ལ་མི་བསམ། རླུང་ཚུར་མི་བགྲང་ཞིང་། མ་ཡེངས་པར་འཕོས་པས་ཕ་རོལ་པོ་ལངས་ཏེ་རང་ཤི་ནས་འགྲོ་འོ། །ཆོས་འབྱུང་གི་ནང་ན་མངོན་བྱང་ལྔ་ལས་གཟུགས་སྐུར་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ། །རླུང་དང་ཤེས་པ་མ་ཡེངས་པ་གནད་ཡིན་ཏེ། སྙིང་གའི་ཧཱུྃ་ལ་ཤེས་པ་ཧྲིལ་ཙེར་གཏད་དེ་ཤེས་པ་བཅུག་པ་ལ་ཚུར་མི་དྲང་བར་རོ་ལངས་པ་དང་ཕུང་པོ་རྙིང་པ་གཞན་དུ་སྦ་འོ། །དེ་ནི་རང་གི་རླུང་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་དང་མོས་པ་དང་དད་པ་དང་རྩོལ་བ་དྲག་པོ་དང་སྣང་སྲིད་སྒྱུ་མ་ཙམ་དུ་ཡིད་ཆེས་པ་གཅིག་གིས་འབྱུང་བ་ལས་གཞན་གྱིས་མ་ཡིན་ནོ། །པུཥྤ་ཧ་རིར་ནཱ་རོ་པ་ལས་རྙེད་པ་གཙིགས་ཀྱི་རྒྱ་བདུན་དང་བཅས་དམ་པར་སྦས་སོ། །ྀཨཚ། ས་མ་ཡཱ་ཏི།། །། ༄༅། །དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་དུད་སོལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་བྷ་ག་རྡོ་རྗེའི་ཤོག་དྲིལ་ས་མ་ཡཱ་ཏི་གུ་ཧྱ། ༼༡༤༽ རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཤྲཱི་ཡ་དེ་བཱི་ཀཱ་ལི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལི་སཱ་དྷ་ནོ་པི་ཀ །བོད་སྐད་དུ། དཔལ་ལྷ་མོ་ཆེན་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས། དཔལ་ལྷ་མོ་ཆེན་མོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དཔལ་ལྷ་མོ་བསྒྲུབ་པར་འདོད་པའི་རྣལ་འབྱོར་པས། ཡོ་བྱད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་བཤམས་ལ། གནས་དུར་ཁྲོད་དམ། ཤིང་དྲུང་ངམ། གཅོང་རོང་ཁང་སྟོང་ངམ། དབེན་པའི་གནས་སུ་ཕྱིན་ལ། དེ་ནས་དང་པོ་ཕྱོགས་སྐྱོང་བ་བཅུ་ལ་སོགས་པ་འཇིག་རྟེན་པའི་ལྷ་འདྲེ་ཐམས་ཅད་ལ་གཏོར་མ་སྦྱིན་ཞིང་། གསེར་སྐྱེམས་རྒྱས་པར་གཏོར་ལ། དེ་ནས་ཨེའི་མཎྜལ་ཁྲུ་རེ་མ་བྱའོ། །དེ་ལ་སྟེགས་བུ་གསུམ་རིམ་དུ་བྱའོ། །བར་མ་གསུམ་ལ་ཟླ་གམ་དུ་བྱ། ཐ་མ་གྲུ་གསུམ་རེ་རེ་ལའང་རབས་ཆད་ཀྱི་ཐོད་པ་རེ་རེའམ། གང་ཡང་རུང་བའི་ཐོད་པ་རེ་རེར་གཞུག །དེ་མི་མཐོང་བར་བྱས་ལ། ཐོད་པའི་སྟེང་དུ་རོ་སོལ་གྱིས་ཡི་གེ་ཡཾ་ནག་པོ་བྲི། ཐོད་པའི་ཕྱི་ལ་མ་དམར་པོ་རེ་མི་ཁྲག་གིས་བྲིའོ། །ཟླ་གམ་གསུམ་ཡང་དམར་པོ་བྱ། གྲུ་གསུམ་དང་པོ་ཚོན་གྱིས་འགེངས། དེ་ཡང་མ་ལེགས་ན་འདི་ལྟ་བུའི་སྐྱོན་ཡོད་དེ། ཚོན་སྦོམ་ན་སློབ་དཔོན་སློབ་བུ་ལ་ནད་མང་དུ་འབྱུང་། ཚོན་སྲབ་ན་སློབ་དཔོན་གྱི་བུ་ནོར་ཡལ་བར་འོང་། ཡོ་མོར་གྱུར་ན་ཡུལ་དུ་འཁྲུག་པ་འོང་། བར་ཆད་པར་གྱུར་ན་སློབ་དཔོན་མྱུར་དུ་འཆི་བར་འགྱུར་ཏེ། དེས་ན་རེ་ཁཱ་སྨྱུག་མ་འབྲིང་གི་ཚད་ཙམ་དུ་བྱས་ལ་གཡས་ནས་བསྐོར་ཞིང་བྲི། ཚོན་དགྱེ་བ་ཡང་གྲུ་གསུམ་གཉིས་འགྱུར་དུ་དགྱེ། ནང་གི་གྲུ་གསུམ་ནག་པོར་བྱ། ཕྱི་ཡི་གྲུ་གསུམ་དམར་པོར་བྱ། ནང་གི་གྲུ་གསུམ་གྱི་རྩེ་མོ་རེ་རེ་ལ་རྡོ་རྗེ་ཕྱེད་པ་རེས་མཚན་པ་བྲི། ཐལ་ཆེན་དང་ཁྲག་སྐམ་བསྲེས་ལ་ཨེའི་དབུས་སུ་སྔགས་ཀྱི་ས་བོན་ཡི་གེ་ཧཱུྃ་བྲི། ནང་གི་ཟུར་གསུམ་ལ་མ་མོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྲོག་སྙིང་ཡི་གེ་བྷྱོ་རེ་བྲི་བར་བྱའོ། །ད་དྷུ་རའི་ཁུ་བ་དང་། དུར་ཁྲོད་ཀྱི་སོལ་བ་དང་། ར་རོག་པོའི་ཁྲག་དང་། བྱ་ནག་མོའི་ཁྲག་དང་། དེ་དག་ཆ་སྙོམས་པར་བསྲེས་ནས་ཞིབ་ཏུ་བཏགས་ལ་ཚོན་རྩི་དང་སྦྱར་ཏེ། དུར་ཁྲོད་ཀྱི་རས་ལ་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་སྐུ་བྲིས་ལ་ཨེའི་མཎྜལ་གྱི་དབུས་སུ་བཞུགས་སུ་གསོལ་ཞིང་མཆོད་པ་འབུལ། དེ་ཡང་དང་པོར་བདག་དམ་ཚིག་ལྷ་མོར་བསྒོམ། རང་གི་སྙིང་གར་པདྨ་འདབ་མ་བཞི་སྙིང་པོ་དང་བཅས་པ་བསམ། དེའི་དབུས་སུ་ཡི་གེ་ཧཱུྃ་རང་གི་འོད་མེ་ལྟར་འབར་བ་གཅིག་བསམ། མེ་དེས་སྡིག་པ་ཅན་གྱི་ལུས་བསྲེགས་ནས་ཐལ་བར་གྱུར་པར་བསམ། དེ་ནས་ཡང་ཐལ་བ་དེའི་དབུས་སུ་སྔོན་གྱི་པདྨའི་སྙིང་པོ་ལ་གནས་པའི་སྲོག་གི་རང་བཞིན་ཡི་གེ་ཨཾ། དེའི་སྟེང་དུ་བཾ་བསམ། དེ་ནས་བཾ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་བུམ་པ་དཀར་པོ་ཁ་ནས་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་བབ་པ་གཅིག་བསམ། དེ་ནས་སྔོན་གྱི་སྲོག་ཏུ་བཤད་པའི་ཡི་གེ་ཨཾ་དེ་ལ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་བབ་ཅིང་སྦྲེངས་པས་ཡི་གེ་ཀུན་གྱི་མཆོག་ཏུ་བཤད་པའི་ཨཾ་ཅེས་པས་ཆུ་ལྷག་མར་བརྟེན་ཞིང་བརྟན་པར་བྱས་ནས། གཟི་མདངས་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ནས་དུ་བ་ལྟ་བུའི་ཁ་དོག་ཏུ་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་དཔལ་ལྷ་མོའི་མཚན་གྱི་སྔགས་ནི། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལི་དེ་བཱི་ཀ་ར་ལམྦི་ད་ན་སཏྭ་ཀཱ་ལ་རཱ་ཏྲི་ཙཎྜ་རཱུ་པི་ཎི་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཅེས་བརྗོད་པའི་སྒོ་ནས་སྔགས་ཀྱི་ས་བོན་ཨཾ་དེ་ལས་ལྷར་བསྒྲུབ་སྟེ། དཔལ་ལྷ་མོ་ཆེན་མོའི་སྐུར་གྱུར་ཅིང་བསྒོམ་པར་བྱ་བ་ནི། སྐུ་མདོག་སྤྲིན་དང་བུང་བ་ལྟར་ཤིན་ཏུ་གནག་པ། རབ་ཏུ་སྒེག་པ་ཀེང་རུས་ཀྱི་ལུས་ཅན། ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་ཞབས་གཉིས་མ། གཡས་ཀྱི་དང་པོ་ན་རལ་གྲི། འོག་མ་ན་བནྡྷ་ཁྲག་གིས་བཀང་བ། གཡོན་གྱི་དང་པོ་ན་ཤཀ་ཏི། འོག་མ་ཏྲི་ཤཱུ་ལ། སྤྱན་གསུམ་དམར་པོ་བཟློག་ནས་བལྟ་བ། དབུ་སྐྲ་ཁམ་ནག་གྱེན་དུ་བརྫེས་ཤིང་། ལན་བུ་གཡོན་དུ་འཁྱིལ་བ། དབུ་ལ་སྦྲུལ་དང་ཐོད་ཕྲེང་གིས་མཚན་པ། སྙན་ཆ་གཡས་ན་སྦྲུལ་གྱི་མགུལ་ནས་དྲིལ་བུ་འཁྲོལ་བ། སྙན་ཆ་གཡོན་ན་སེང་གེའི་རལ་པ་དམར་བ། རྣ་ལྟག་གཉིས་ན་མེ་ཏོག་དང་དར་ནག་པོའི་ཅོན་པན་འཕུར་བ། ལྷ་མ་ཡིན་ལ་སོགས་པའི་ཐོད་པས་དོ་ཤལ་བྱས་པ། གླང་པོ་ཆེའི་ཀོ་རློན་སྟོད་གཡོགས་སུ་གོན་པ། བ་གླང་གི་ཀོ་རློན་དྲས་པ་ལ་རེ་ལྡེ་སེར་པོས་ཤམ་བུར་བཏགས་པས་སྨད་དཀྲིས་པ། ཁྲག་དང་ཞག་གིས་དུམ་བུར་བྲེས་པ། ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་གཤིབས་པའི་སྐ་རགས་བྱས་པ། ཞབས་གཉིས་ལྕགས་སྒྲོག་གིས་བརྒྱན་པ་བོང་བུ་གྭ་པའི་སྟེང་ན་བཙན་སྐྱིལ་དུ་བཞུགས་པ། དུར་ཁྲོད་བརྒྱད་ཀྱི་དབུས་ན་སྐད་དུང་དང་འབྲུག་གི་སྒྲ་ལྟར་སྒྲོག་ཅིང་མ་མོ་དང་མཁའ་འགྲོ་དང་ཤ་ཟ་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་སྡུད་པ་གཅིག་བསྒོམ། དེ་ལྟར་གསལ་བའི་དབུས་སུ་ཐུགས་མར་མེའི་ཁ་དོག་ལྟ་བུ། རང་གི་སོར་བཞིའི་ཚད་ཙམ་སྒོ་ངའི་གཟུགས་འདྲ་བ་གཅིག་གསལ། སྒོ་ང་དེའི་ནང་གི་དབུས་སུ་ཧཱུྃ་ཉི་མ་དང་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དྭངས་པ་གཅིག་བསྒོམ། དེ་ཐིག་ལེ་ཉི་མ་ཟླ་བའོ། །དེའི་འོད་ཧཱུྃ་ལས་འོད་ཟེར་བྱུང་བས་ཟློ་བའི་ཡིག་འབྲུ་རྣམས་ཀྱི་ཕྲེང་བར་གྱུར་ནས་ཧཱུྃ་དེ་ཉིད་ཀྱི་མཐའ་མ་བསྐོར་ཞིང་། ཧཱུྃ་དེ་ཉིད་ལ་གསལ་བ་དང་འདྲེས་པར་བསྒོམ་མོ། །དེ་ལྟར་བདག་དང་དམ་ཚིག་ལྷ་མོར་གསལ་བ་དང་། གྲུབ་པའི་གནས་ནས་རང་བཞིན་གྱི་ལྷ་མོ་སྔོན་གྱི་དེ་འདྲ་བ་ཞིག་འཁོར་མ་མོ་ནག་མོ་གཅེར་བུ་རལ་པ་ཅན་ཐོད་པའི་ཕྲེང་བ་སེ་རལ་ཁར་བརྒྱན་པ། ལག་པ་གཡས་ན་མིའི་སྙིང་གཡོན་ན་བནྡྷ་ཁྲག་གིས་བཀང་བ་འཛིན་པ། སྙིང་གི་དཀྱིལ་ན་ཡི་གེ་བྷྱོཿརེ་ཡོད་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་བཅས་ཏེ་བྱོན་པར་བསམ། དེ་ལྟར་མདུན་གྱི་ནམ་མཁའ་ལ་སྤྱན་དྲངས་ནས་མདུན་གྱི་ཨེའི་དབུས་སུ་ཧཱུྃ་དང་བྷྱོཿལ་སོ་སོར་ཐིམ་པ་ལས་སྐུ་ཕྱག་རྒྱར་བཞེངས་པ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ནས་དགུག་པ་དང་གཞུག་པ་དང་བཅིང་བ་དང་དབང་དུ་བྱ་བའི་སྔགས་འདི་བཞིན་བྱའོ། །དྲྀ་ཤྱ་ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་སཏྭཾ། ས་མ་ཡ་ཧོཿ ཞེས་བརྗོད་པས་གཟུགས་མངོན་སུམ་དུ་སྟོན་པར་བསྒོམ་མོ། །དེ་ལྟར་མི་སྟོན་ན། ཨོཾ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲིཾ་ཛཿ ཞེས་སྔགས་ཏེ་བརྗོད་ཅིང་གཟིར་རོ། །མངོན་སུམ་མ་བྱུང་ཡང་། ངའི་སེམས་ལ་ཅི་འདོད་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་གྱིས་ཤིག་པར་བསྒོའོ། །དེ་ཡང་ལས་བྱེད་པའི་ཚེ་རིགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་སྦྱིན་ཏེ་གུར་གུམ་ལ་སྔགས་ཀྱིས་བཏབ་ལ་སྦྱིན་ནོ། །དམ་ཚིག་གི་སྔགས་འདིའོ། །ཨོཾ་ཧ་ན་ཧ་ན་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཨ་ཏི་པྲ་མ་ནི་ཧཱུྃ་ཕཊ། དམ་ཚིག་གི་ཆུ་སྦྱིན་ནས་བསྒོ་བ། ལྷ་མོ་ཁྱོད་ནི་དམ་ཚིག་འདི་ལས་འདས་ན་བསྒོ་བ་བཞིན་དུ་མ་བྱས་ཀྱི་བར་དུ་གཟིར་བ་ཆེན་པོ་བྱེད་པ་དང་། དམ་ཚིག་ཆུ་འདི་ལ་དུག་ཧ་ལ་ཧ་ལ་ཆེན་པོར་འགྱུར་ཏེ་མཐོང་བས་ཁྲག་ཏུ་སྐྱུག་པ་དང་། རྡོ་རྗེ་ཟ་བྱེད་ཆེན་པོས་སྙིང་འདྲལ་ཏེ་དུས་མ་ཡིན་པར་འཆི་བར་འགྱུར་བ་དང་། གནོད་སྦྱིན་གྱིས་གསོད་པར་འགྱུར་ཞིང་ལྟོ་འགས་པ་དང་། ཁྲོ་བོ་ཟ་བྱེད་ཆེན་པོ་དང་འཇིགས་བྱེད་ཆེན་མོར་འགྱུར་བ་དང་། མེ་དབལ་རྡོ་རྗེ་འབར་བས་ལུས་འཚིགས་ནས་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། སོ་སོ་རང་གིས་མནའ་བོར་བ་བཞིན་དུ་དམྱལ་བ་འབོད་སྒྲོག་ཏུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་དམ་ཚིག་བོར་ལ། དེ་ནས་དཔལ་ལྷ་མོ་དེ་ལ་མཆོད་པ་ལྔ་དང་གཏོར་མ་ལྔ་དབུལ་ཏེ། ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཤྲཱི་ཡ་དེ་བཱི་ཀཱ་ལི་ཀཱ་ལི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལི་ཧཱུྃ་བྷྱོ། མེ་ཏོག་གི་མཆོད་པ་དང་དངོས་ཚིག་གིས་བཞེས་ཤིག །ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་པཱུ་ཙ་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ། ཞེས་བརྗོད་དོ། །མཆོད་པ་གཞན་ལ་ཡང་གོང་གིས་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་ར་རོག་པོའི་ཁྲག་དང་། བྱ་ནག་པོའི་ཤ་དང་གཞན་ཤ་ཁྲག་གི་ཚོགས་གང་འབྱོར་པ་དང་། ཆང་ལ་སོགས་པའི་བཏུང་བ་གཏོར་མར་དབུལ་བར་བྱ་སྟེ། མ་ཧཱ་མཱཾ་ས་ཁཱ་ཧི། མ་ཧཱ་གོ་རོ་ཙ་ན་ཁཱ་ཧི། མ་ཧཱ་བ་སུ་ཏ་ཁཱ་ཧི། ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་གྲྀཧྞ་གྲྀཧྞ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཞེས་བརྗོད་དེ་གཏོར་མ་དབུལ་བར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་མཆོད་པ་ཚོགས་པར་ཕུལ་ནས་བསྟོད་དེ། གླིང་བུའམ་མི་རྐང་འབུད། མི་ཐོད་ཀྱི་རྔ་བརྡུང་ཞིང་དབྱངས་སྙན་པས་བསྟོད་པར་བྱའོ། །ཨོཾ། དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་མི་ཕམ་སྲིད་གསུམ་བདག །ཅེས་པ་ལ་སོགས་པས་བསྟོད་པ་བྱ། ཨོཾ་རུ་རུ་རོ་རུ་བི་ཏིཥྛ་བ་དྷོཏྶཱི་ཀ་མ་ལ་རཀྴ་སཱི་ཧཱུྃ་བྷྱོ། ཆེ་གེ་མོ་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཅེས་བཟླས་ནས་ཤ་ཁྲག་གཏོར་མར་བླུག་ཅིང་ཆང་ཕུད་གཏོར་མ་ལ་སྦྲེང་ཞིང་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་དམ། ཡང་ན་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་བཟླ། དེ་ནས་ལྷ་མོའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་གནས་ནས། གཡེང་བ་དང་མི་ཚིག་གི་སྐྱོན་སྤངས་ཏེ། ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཤྲཱི་ཡ་དེ་བཱི་ཀཱ་ལི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལི་ཧཱུྃ་བྷྱོ། ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲིཾ་ཛཿ ཞེས་ཡིག་འབྲུ་གསལ་བར་བལྟ་སྟེ། སྔགས་ཀྱི་བཟླས་པ་ཐམས་ཅད་ལྷ་མོའི་ཚོགས་ཡིན་པར་ཆེ་བའི་ང་རྒྱལ་བྱ་ཞིང་རང་གི་སྤྲུལ་པའི་ལྷ་མོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཞལ་ནས་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་བྱུང་བར་བསམ་ཞིང་། བཟླས་པ་ལ་བརྩོན་པར་བྱས་པས་དེ་ལྟ་བུས་ནི་ཐམས་ཅད་བཟླས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ནི་བསྙེན་པའི་སྔགས་ཏེ་འབུམ་ཕྲག་བདུན་བཟླས་པའམ། ཡང་ན་འབུམ་ཕྲག་གསུམ་བཟླས་པས་ལས་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ནས་སྨྱོ་ཞིང་གསད་པའི་ལས་བྱེད་ན་གྲོག་མཁར་གཉིས་ཀྱི་ས་དང་། ཆུ་འགྲམ་གཉིས་ཀྱི་ས་དང་། དུར་ཁྲོད་ཀྱི་ཐལ་བ་དྲོན་མོ་དང་། དུར་ཁྲོད་ཀྱི་སོལ་བ་དང་རྫས་དེ་དག་ཀུན་ཞིབ་ཏུ་བཏགས་ལ་བསྲེས་ནས། བོང་ལོང་གི་གཅིན་གྱིས་སྦྲུས་ཏེ་གཟུགས་བརྙན་བྱའོ། །ལྡུམ་བུ་མེད་ན་ལང་ཐང་ཙེའི་འབྲུ་དང་། དུག་དང་། སྐེ་ཚེ་དང་། ལན་ཚྭ་ཁྲག་དང་སྦྱར་བས་མི་དེའི་བླ་གཟུགས་གྲོ་ག་ལ་བྲིས་ལ་སྙིང་གར་མིང་རུས་བྲིས་ནས། འདི་སྐད་དུ། ཧཱུྃ་ཆེ་གེ་མོ་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ། ཨུ་མ་དེ་ན་ཀུ་རུ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཞེས་བྲིས་ལ་བླ་རྡོ་དང་སྦྲགས་ལ་གཟུགས་བརྙན་གྱི་ནང་དུ་བཅུག །གཞན་ཡང་གོང་གི་རྫས་དང་ཚ་བ་གསུམ་མུ་ཟི་ནག་པོ་དང་བསྲེས་ཏེ་ཞིབ་ཏུ་བཏགས་ལ། བོང་བུའི་གཅིན་དང་སྦྱར་ཏེ་གཟུགས་བརྙན་ལ་ཀུན་བརྟེན་དུ་བསྐུའོ། །དེ་ནས་གཅན་གཟན་གྱི་ཐོད་པའི་ཁ་ནང་དུ་བཅུག་ལ་མཎྜལ་གྱི་དབུས་སུ་བཞག་གོ །དེ་ནས་གང་ལ་ལས་བྱ་བ་དེ་བཀུག་ལ་གཟུགས་བརྙན་ལ་བསྟིམ་ཞིང་དེ་མིན་ན་ཁོ་རང་གི་བསམ་པ་དེ་ལ་ལས་བྱའོ། །རྒྱ་གར་ན་ཆད་པས་མི་གསོད་པ་གསལ་ཤིང་རྩེ་གཅིག་ལ་བྱེད་པ་སྟེ། འདིར་ལྕགས་ལ་གསལ་ཤིང་རྩེ་གཅིག་པ་བརྡུངས་པ་རྐུབ་ནས་ཁར་ཕྱུང་ལ་གཟུག་གོ །དེ་ནས་སྔགས་འབུམ་ཕྲག་གསུམ་བཟླས་ན་བརླག་པར་འགྱུར་རོ། །དེའི་དུས་སུ་བསམ་པར་བྱ་བ་ནི་བསྒྲུབ་བྱ་དེའི་སྙིང་གི་དབུས་སུ་ཀཾ་ལས་བྱུང་བའི་སྡིག་པ་ནག་པོ་མི་སྡུག་པ་ཞིག་གིས་སྙིང་གའི་མར་མེའི་དབུས་སུ་ཞུགས་པས་སྙིང་ཁྲག་འཐུང་ཞིང་ཟ་བར་བསམ་མོ། །གཞན་ཡང་བདག་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀའི་མར་མེའི་ནང་དུ་ཧཱུྃ་གི་འོད་ཟེར་ལས། ཛཿདམར་པོ་སྦྲེལ་མ་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས་འདུས་པ་ལས། ལྕགས་ཀྱི་སྤྱང་མོ་རལ་པ་ཅན་དུ་བསྒོམ་མོ། །དེས་བསྒྲུབ་བྱའི་སྙིང་རྩ་དབུ་མའི་ཁྲག་འཐུང་བར་བསམ་ཞིང་བཟླ། ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཤྲཱི་ཡ་དེ་བཱི་ཀཱ་ལི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལི་ཧཱུྃ་བྷྱོ། མ་མ་ཤ་ཏྲཱུཾ་ཨ་མུ་ཀ་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ། བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་འཁོར་ཏེ་བཟླས་ནས། རྫས་ནི་ཀ་ན་ཀའི་རྩ་བ་དང་། མུ་ཟི་ནག་པོ་དང་། དབང་པོ་ལག་པ་དང་། བྱེ་རུག་པ་དང་། སྐྱི་བ་དམར་པོ་དང་། དུར་ཁྲོད་ཀྱི་སོལ་བ་དང་། ལན་ཚྭ་བསྲེས་པའི་ཕྱེ་མ་རྣམས་ཞིབ་ཏུ་བཏགས་པའི་སྦྱོར་བ་བྱས་ལ། སྔགས་གཟུགས་བརྙན་ལ་གདབ། ཕུར་བུ་རྡོ་རྗེ་དྲག་པོ་སྙིང་གར་གདབ། དེ་ནས་གཟུགས་བརྙན་མཚོན་རྣོན་པོས་གཏུབས་ལ། སྨྱོ་ཤིང་གི་འབྲས་བུ་ཡོད་ན་རབ། མེད་ན་ལང་ཐང་ཙེའི་འབྲས་བུ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བླངས་ལ། རྩ་མ་མོའི་ནང་དུ་གདབ་ནས་གཟུགས་བརྙན་གྱི་ཕྱེ་མ་དང་བསྲེས་ཏེ་དཔལ་ལྷ་མོའི་སྦྱོར་བས་སྐྲ་བཤིག་ཅིང་ལུས་གཅེར་བུར་བྱས་ནས་ཁ་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་བལྟས་ནས། ཚེར་མ་ལ་སྦྱིན་སྲེག་བྱའོ། །དེའི་སྔགས་ལ། ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཤྲཱི་ཡ་དེ་བཱི་ཀཱ་ལི་ཀཱ་ལི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལི་ཧཱུྃ་བྷྱོ་མ་མ་ཤ་ཏྲཱུཾ་ཨ་མུ་ཀ་མཱ་ར་ཡ་ཨུནྨཱ་ད་ཀུ་རུ་ཧཱུྃ་ཕཊ། བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བཟླས་ཏེ་རྫས་དང་བསྟུན་ཞིང་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་དུ་བཟླས་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་བྱས་ན་སྨྱོ་ནས་འཆི་བར་འགྱུར་རོ། །ཡམ་ཤིང་གི་ཐལ་བ་དེ་ཉིད་བླངས་ཏེ་སྤྱི་གཙུག་ཏུ་བཏབ་ན་ལོ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་ཏུ་སྨྱོ་ནས་འཆི་བར་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་བདག་གི་རྨིས་ལྟས་སུ། །མ་མོ་ནག་མོ་ཁྲོས་པ་ཡིས། །གང་ཞིག་འཆིང་ཞིང་བཅིངས་གྱུར་ན། །ལྷ་མོ་ནག་མོ་དེར་ཤེས་བྱ། །བསྒྲུབ་བྱ་ཉི་མ་བདུན་ན་འཆི། །ཤི་སྟེ་གཤིན་རྗེའི་ཡུལ་དུ་འགྲོ། །པུཥྤ་ཧ་རིར་ནཱ་རོ་པས། །བོད་ཀྱི་བན་ཆུང་བདག་ལ་གནང་། །བྷ་ག་རྡོ་རྗེའི་ཤོག་དྲིལ་ས་མ་ཡཱ་ཏི་གུ་ཧྱ། །ྀཨཚ།། །། ༄། ལྷ་མོ་དུད་སོལ་མའི་སྐོང་གསོལ་བཞུགས་སོ། །གུ་རུ་བཛྲ་སཏྭ་ལ་ན་མོཿ དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་དུད་སོལ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ལྷ་མོའི་སྐོང་གསོལ་གཏང་བར་འདོད་པའི་རྣལ་འབྱོར་པས། ལྷ་མོའི་གཏོར་ཆོག་ལས་བྱང་ནས་འབྱུང་བ་བཞིན་དུ། གཏོར་མ་བཤམ་པ་དང་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་གཞུང་ནས་བཤད་པ་བཞིན་དུ་བྱའོ། །དེ་ནས་སྙན་པའི་དབྱངས་ཀྱིས་འདི་སྐད་དོ། །ཧཱུྃ། བདག་ནི་རིག་འཛིན་སྒྲུབ་པ་པོ། །བདག་ནི་རྣལ་འབྱོར་དམ་ཚིག་ཅན། །དམ་ལ་གནས་ཤིང་ལྷ་ལ་འཕྲེང་། ཁྱོད་ནི་ནག་མོ་མཐུ་རྩལ་ཅན། །སྔོན་ཚེ་དཔག་བསམ་ཤིང་གི་དྲུང་། །རྒྱལ་བ་ཤཱཀ་ཐུབ་སྤྱན་སྔ་རུ། །བསྟན་པ་བསྲུང་བར་ཞལ་བཞེས་པའི། ཁྱོད་ཀྱི་དམ་ཚིག་གཉན་པོ་དེ། །ད་ལྟ་རྣལ་འབྱོར་རྗེས་བསྐུལ་ཏེ། །སྒྲུབ་ཅིང་བསྐུལ་ཏེ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །མ་ཧཱ་ཀཱ་ལི་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ནག་མོ་ཆེན་མོ་གནས་འདིར་བྱོན། །ནག་མོ་འབུམ་སྡེ་གནས་འདིར་བྱོན། །བོས་སོ་ལྷ་མོ་སྙན་མ་སྲ། །གཡབ་བོ་ནག་མོ་སྤྱན་མ་བརྟུལ། །བསྟེན་ནོ་སྲུང་མ་རྒྱང་མ་རིང་། །སྒྲུབ་བོ་ནག་མོ་གོང་མ་གཡེལ། །རྦད་དོ་ཆོས་སྐྱོང་མཐུ་མ་ཆུང་། །དོ་ནུབ་དམ་ཚིག་གནས་འདིར་བྱོན། །དོ་ནུབ་ཆད་ལྟར་ཐོ་ལ་བྱོན། །མ་ལྟར་བསྟེན་ནོ་བྱམས་པར་གྱིས། །རྗེ་ལྟར་མཆོད་དོ་དབང་མ་ཆེ། །བྲན་ལྟར་བསྐུལ་ལོ་རྒྱུད་མ་ངན། །དམ་ཚིག་གཉན་པོ་མ་གཡེལ་ཅིག །དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་འཁོར་བཅས་ལ། །རིག་འཛིན་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་གིས། །དགའ་དང་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མོས་པའི་དུང་བས་མཆོད་པ་འབུལ། །ཧཱུྃ་བྷྱོ། ཏི་ལས་སྐྱེས་པའི་བོང་བུ་ནི། །ཞིང་ཆེན་རུས་པའི་ཐོ་རུ་བྱས། །སྲིན་པོའི་ཡ་མགལ་སྔ་རུ་ལ། །མ་མགལ་དག་གིས་ཕྱི་རུ་བྱས། །ཞིང་ཆེན་སྒ་སྟན་ཞིང་ཆུང་གི །གོང་སྨེད་སྦྲུལ་ནག་ཆུན་པོས་བྱས། །རུ་དྲའི་ཕྲུ་གུའི་སྒ་གཡོགས་བྱས། །དེ་སྟེང་ལྷ་མོ་དུད་སོལ་མ། །ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་སྤྱན་གསུམ་ཁྲོས། །གཡས་པ་རལ་གྲི་བྷནྡྷ་བསྣམས། །གཡོན་གཉིས་ཤཀ་ཏི་ཏྲི་ཤཱུལ་བསྣམས། །ཞབས་གཉིས་བཙན་སྐྱིལ་བརྐྱང་བསྐུམ་བཞུགས། །རལ་པའི་ཐོར་ཚུགས་གཡོན་དུ་འཁྱིལ། །བོང་བུའི་སྟེང་ནས་ཕྱོགས་བཅུར་གཟིགས། །བསྟན་སྲུང་བཀའ་ཡི་བྱ་ར་མཛད། །དམ་ཚིག་ཅན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཀཾ་ཀ་ལི་ཡི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །ཡོན་ཆབ་མེ་ཏོག་བདུག་སྤོས་མར་མེ་དང་། །དྲི་མཆོག་ཞལ་ཟས་སྒྲ་སྙན་རོལ་མོའི་ཚོགས། །ནག་མོ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་འབུལ། ཁྱད་པར་མཐུན་པའི་དམ་རྫས་ནི། །དཔལ་གྱི་གཏོར་མ་ཟུར་གསུམ་ལ། །ཙིཏྟ་སྙིང་གི་རྒྱལ་མཚན་བཙུགས། །གསེར་སྐྱེམས་བདུད་རྩིས་བྲན་པ་འདིས། །བསྐང་ངོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །བདུད་རྩི་སྨན་གྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །དམར་ཆེན་ཨརྒྷས་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །བྷ་ལིཾ་གཏོར་མས་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །འདོད་ཡོན་ལྔ་ཡིས་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །རྔ་གླིང་དབྱངས་སྙན་རོལ་མོའི་སྒྲས། །དཔལ་གྱི་ལྷ་མོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །སྤྲུལ་པའི་ལྷ་མོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །ལས་ཀྱི་ལྷ་མོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །མ་གཅིག་དཔལ་ལྡན་དུད་སོལ་ནི། །འཁོར་དུ་ནག་མོ་འབུམ་སྡེས་བསྐོར། །གཙོ་འཁོར་མ་ལུས་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །ཚོགས་དང་གཏོར་མས་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །གཙོ་མོ་ཆེན་མོ་དུད་སོལ་མ། ཁྱེད་ཀྱི་གཡས་ན་སྤྲུལ་པའི་ལས་མཁན་ནི། །དམར་མོ་སྤྱན་གསུམ་ལྕགས་ཀྱི་རལ་པ་ཅན། །ཕྱག་གཡས་ལྕགས་ཀྱུས་དགྲ་བོའི་སྙིང་ནས་འགུགས། །དམ་ཉམས་འཆིང་བྱེད་ཞགས་པ་གཡོན་ན་ཐོགས། །སྟོང་གསུམ་རྒྱུ་ཕྱིར་ཆིབས་སུ་བོང་བུ་འཆིབས། །དྲག་མོ་འགུགས་བྱེད་གསུམ་གྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། ཁྱེད་ཀྱི་གཡོན་ནས་སྤྲུལ་པའི་ལས་མཁན་ནི། །ནག་མོ་སྤྱན་གསུམ་ཁྲག་གི་རལ་པ་ཅན། །མ་རུངས་གསོད་བྱེད་ཕྱག་གཡས་རལ་གྲི་འཛིན། །གཙོ་ལ་སྟོབ་ཕྱིར་ཙིཏྟ་གཡོན་ན་ཐོགས། །དུར་ཁྲོད་ཆས་བརྒྱད་ཆིབས་སུ་བོང་བུ་འཆིབས། །དགྲ་བགེགས་གསོད་བྱེད་གསུམ་གྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། ཁྱེད་ཀྱི་མདུན་ནས་སྤྲུལ་པའི་ལས་མཁན་ནི། །གཅེར་བུ་སྤྱན་གསུམ་དུང་གི་མཆེ་བ་ཅན། །གསོད་བྱེད་སུན་འབྱིན་ཕྱག་གཡས་དགྲ་སྙིང་ཐོགས། །གདུག་པ་སྐྲག་མཛད་གཡོན་ན་ཐོད་ཁྲག་འཛིན། །མཁའ་ལ་རྒྱུ་ཕྱིར་རླུང་གི་བོང་བུ་འཆིབས། །དམར་མོ་ཙ་མུན་ཏི་ཡི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། ཁྱེད་ཀྱི་རྒྱབ་ནས་སྤྲུལ་པའི་ལས་མཁན་ནི། །དམར་ནག་ཕུར་པའི་ལྷ་མོ་རེ་མ་ཏི། །སྤྱན་གསུམ་མཆེ་གཙིགས་གཏུམ་དྲག་དྲེའུ་ཞོན། །ཕྱག་གཡས་རལ་གྲིས་དམ་ཉམས་སྲོག་རྩ་གཅོད། །གཡོན་པ་ལྕགས་ཕུར་དགྲ་བོའི་སྙིང་ལ་འདེབས། །ནག་མོ་ཐུན་ཁྲག་འདེབས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །ཐུགས་ལས་སྤྲུལ་པའི་མཁའ་འགྲོ་ཕོ་ཉ་ནི། །སྐུ་མདོག་དཀར་སེར་དམར་ལྗང་བོང་བུ་འཆིབས།། ཕྱག་གཡས་གྲི་གུག་གཡོན་པ་ཐོད་ཁྲག་འཛིན། །ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་མཛད་བཞི་ཡི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། ཁྲག་འཐུང་ནག་མོའི་སྤྱན་སྔར་ཁས་བླངས་པའི། །ཤར་ནས་དཀར་མོ་ཞལ་གཅིག་སེང་གེའི་གདོང་། །ལྷོ་ནས་དམར་ནག་ཞལ་གཅིག་སྟག་གི་གདོང་། །ནུབ་ནས་སྔོ་ནག་ཞལ་གཅིག་སྤྱང་ཀིའི་གདོང་། །བྱང་ནས་མཐིང་ནག་ཞལ་གཅིག་ཕག་གི་གདོང་། ཁྱེད་རྣམས་རྒྱན་དང་ཆ་ལུགས་གཅིག་པ་སྟེ། །དུར་ཁྲོད་ཆས་བརྒྱན་དྲེལ་ནག་རྐང་གསུམ་འཆིབས། །ཕྱག་གཡས་གྲི་གུག་གཡོན་པ་ཐོད་ཁྲག་འཛིན། །དགྲ་བགེགས་འཇོམས་ཤིང་ཤ་དང་ཁྲག་ལ་རྔམས། །དགྲ་ཤ་ཟ་ཞིང་འབྱུང་པོའི་ཤ་ལ་རོལ། །ཕྱོགས་བཞི་ལྷ་མོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །བྱང་ཤར་མཚམས་ནས་སྨུག་ནག་བྱ་རྒོད་གདོང་། །ཤར་ལྷོ་མཚམས་ནས་མུན་མདོག་ལྕུང་ཀའི་གདོང་། །ལྷོ་ནུབ་མཚམས་ནས་ཁྲག་མདོག་དུར་བྱའི་གདོང་། །ནུབ་བྱང་མཚམས་ནས་དུད་མདོག་བྱ་རོག་གདོང་། །སྐུ་མདོག་སོ་སོར་ཆ་ལུགས་གཅིག་པ་སྟེ། །དུར་ཁྲོད་ཆས་བརྒྱན་ཆིབས་སུ་དྲེལ་ནག་འཆིབས། །མཆོང་ཞིང་རོལ་པས་དམ་ཉམས་སྲོག་དང་འབྲལ། །དགོད་ཅིང་འཇོམས་དང་ལྡིང་ཞིང་རོལ་ལ་སོགས། །མཚམས་བཞི་ལྷ་མོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །ཕྱོགས་བཞི་མཚམས་ན་བཞུགས་པ་ཡི། །ཕྲ་མེན་བརྒྱད་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །ལས་མཁན་ཕོ་ཉ་ནག་མོ་ཀང་ཀའི་གདོང་། །ཀུན་ཀྱང་མདའ་གཞུ་སྤུ་གྲི་བྷནྡྷ་དང་། །སྦྲུལ་ཞགས་རྒྱུ་ཞགས་ནད་ཀྱི་རྐྱལ་པ་བསྣམས། །མ་རུངས་གསོད་བྱེད་ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །དམ་ཉམས་འདུལ་བྱེད་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །དགྲ་བགེགས་སྒྲོལ་བྱེད་ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །གཞན་ཡང་ལས་བྱེད་མ་མོ་འབུམ་སྡེ་དང་། །མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་བདུད་མོ་བྱེ་བའི་ཚོགས། །ནག་མོ་གཅེར་བུ་འཇིགས་ཤིང་སྐྲ་གཤལ་མ། །ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་གྲི་དང་ཐོད་པ་འཛིན། །སྟོང་གསུམ་མ་ལུས་སྤྲིན་གྱི་ཚོགས་ལྟར་གཏིབས། །སྲིད་གསུམ་གཡོ་མཛད་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །ཚོགས་དང་གཏོར་མས་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །བདུད་རྩི་སྨན་གྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །དམར་ཆེན་ཨརྒྷཾ་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །དམར་ཆེན་གཏོར་མས་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །མཆོད་པ་རྣམ་ལྔས་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །འདོད་ཡོན་ལྔ་ཡིས་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །རྔ་གཤང་རོལ་མོས་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །དབྱངས་སྙན་བསྟོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །སྲིད་གསུམ་ལྷ་མོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །འགུགས་གསོད་ཐུན་ཁྲག་འབེབ་པ་དང་། །གཅེར་བུ་སྤྱན་གསུམ་ཁྱེད་རྣམས་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །རིགས་བཞི་ལྷ་མོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །ཕྲ་མེན་བརྒྱད་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །ཀང་ཀ་མ་བཞིའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །ནག་མོ་འབུམ་སྡེའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །མ་མོ་མཁའ་འགྲོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །བདུད་མོ་བྱེ་བའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། ཁྱོད་ཀྱི་སྤྲུལ་པས་སྟོང་གསུམ་ཁྱབ། །སྲིད་གསུམ་ལྷ་མོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །གཙོ་འཁོར་མ་ལུས་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །སྲིད་གསུམ་དག་ན་ཁྱོད་འདྲའི་མགོན་མེད་པ། །མ་བས་བྱམས་ཤིང་སྲིང་བས་བརྩེ། །མ་སྲིང་ཐུགས་དམ་གཉན་པོ་བསྐང་། །དོ་ནུབ་མཉེས་པའི་ཚོགས་མཆོད་འབུལ། །དོ་ནུབ་མཉེས་པའི་གཏང་རག་གཏོང་། །དོ་ནུབ་ཕྱི་མའི་ཞུ་བ་འབུལ། །དོ་ནུབ་ཁྱེད་རྣམས་དགོངས་སུ་གསོལ། །སྔོན་ཚེ་སངས་རྒྱས་སྤྱན་སྔ་རུ། ཁས་བླངས་དམ་བཅས་མ་གཡེལ་ཅིག །གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་དུད་སོལ་མ། །རིག་འཛིན་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་དང་། །བཀའ་སྲུང་ལྷ་མོ་དུད་སོལ་གཉིས། །བསྐལ་པ་ཞིག་ཀྱང་མི་འབྲལ་ལོ། །བླ་མའི་སྐུ་ལ་བསྡོ་བ་དང་། །སངས་རྒྱས་བསྟན་ལ་གནོད་པ་དང་། །བདག་ལ་སྡང་བའི་དགྲ་བྱུང་ན། །ཞག་གསུམ་ཁོང་དུ་དགྲ་རྩད་ཆོད། །དུས་ལས་མ་འདའ་ས་མ་ཡ། །དོ་ནུབ་ལྷ་ལ་སེམས་མཁོན་སྦྱོང་། །རྩ་བའི་སློབ་དཔོན་མ་བཀུར་དང་། །རྡོ་རྗེ་སྤུན་ལ་མཁོན་བཙུགས་དང་། །རྩ་བའི་དམ་ཚིག་མ་ཐུབ་དང་། །དམ་རྫས་གཉན་པོ་མ་ཚང་དང་། །གཏོར་མ་དུས་སུ་མ་ཐོངས་དང་། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལས་འགལ་བ་རྣམས། །དོ་ནུབ་ཉམས་ཆག་མ་ལུས་བསྐང་། །བདག་གིས་ཚོར་བར་མ་ཉམས་ཀྱང་། །འཁྲུལ་པའི་དབང་གིས་ཉམས་སྲིད་པས། །དམ་ཅན་ཐུགས་དམ་འགལ་སྲིད་པས། །ཉེས་པ་མཆིས་ན་ལྷ་ལ་མཐོལ། །ཕྱིན་ཆད་ཉམས་པ་མི་བགྱིད་དོ། །རྣལ་འབྱོར་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་བསྐང་། །ཉམས་ཆག་ཐམས་ཅད་ད་བསྐང་ངོ་། །བསྐང་ངོ་བཤགས་སོ་ཐུགས་དམ་ཅན། །ཧཱུྃ། འགྲོ་བའི་དོན་དུ་སྐུ་མདོག་འཇིགས་པ་ལ། །མ་ལུས་ཁྱབ་པར་གསལ་བར་མཛད་པ་ཡིས། །ང་རྒྱལ་དྲེགས་པ་ཅན་རྣམས་འཇོམས་མཛད་པའི། །ཡོན་ཏན་རྫོགས་པའི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །ཧཱུྃ། འདའ་ཀ་རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་གཏན་གཉེར་མཛོད། །བསྲུང་བར་དམ་བཅས་སྐུ་ཡི་དམ་ཚིག་རྣམས། །སྐུ་ཡི་སྤྱོད་པ་ཚུལ་བཞིན་མ་རྟོགས་ཏེ། ཁམས་གསུམ་ཁྱབ་པའི་སྐུ་ལ་བཟོད་པར་གསོལ། །ཧཱུྃ། རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འདིར་འདུས་རྣམས། །སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་དམ་ཚིག་མི་གཏོང་ཡང་། །ཀློང་དུ་གྱུར་པའི་གོམས་ཤས་རྩལ་ཆུང་བ། །མ་གཅིག་ལྷ་མོའི་སྐུ་ལ་བཟོད་པར་གསོལ། །ཧཱུྃ། ཐུགས་རྗེས་ངེས་པར་གཟིགས་པའི་ལྷ་མོ་ལ། །དམ་རྫས་མཆོད་པ་ཚང་བར་མ་བཤམས་ཏེ། །ཕོངས་པའི་དབང་གིས་མཆོད་པའི་རྒྱུ་ཆུང་བས། །མ་འབྱོར་པ་རྣམས་སྐུ་ལ་བཟོད་པར་གསོལ། །ཧཱུྃ། མ་གཅིག་སྐུ་མདོག་ཕྱག་མཚན་ཕྱག་རྒྱ་ལ། །དོན་དང་མཐུན་པར་ཚུལ་བཞིན་མ་བྲིས་ཏེ། །འཕགས་པའི་ཐུགས་རྗེས་གཡེལ་བར་གྱུར་པ་རྣམས། །བདུད་ལས་རྒྱལ་བའི་སྐུ་ལ་བཟོད་པར་གསོལ། །ཧཱུྃ། བུ་ཡི་ཚུལ་གྱིས་རྒྱུ་ཡི་དམ་ཚིག་ལ། །ལེ་ལོ་གཉིད་དང་གཡེང་བྲེལ་གཏམ་ལ་སོགས། །ཐུགས་དང་འགལ་བར་གྱུར་པ་ཅི་མཆིས་པ། །ཐུགས་རྗེ་ཆེ་བའི་སྐུ་ལ་བཟོད་པར་གསོལ། །ཡི་གེ་བརྒྱ་པས་ལྷག་ཆད་ཁ་བསྐང་། ཧཱུྃ། ཁྱོད་ལ་དངོས་གྲུབ་ཞུ་བ་ནི། །རྒྱལ་པོ་ཀླུ་བདུད་ལ་སོགས་པའི། །གདོན་གྱི་རིགས་རྣམས་ཞི་བར་མཛོད། །རླུང་མཁྲིས་བད་ཀན་ལ་སོགས་པའི། །ནད་ཀྱི་རིགས་རྣམས་ཞི་བར་མཛོད། །འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་དངོས་གྲུབ་ནི། །ཚེ་དབང་རྒྱས་དང་ལོངས་སྤྱོད་འཕེལ། །ཟང་ཟིང་ནོར་དང་འབྲུ་ཡི་ཕུང་པོ་དང་། །རིན་ཆེན་རྐང་འགྲོའི་ཕྱུགས་རྣམས་འཕེལ་བར་མཛོད། །དཔལ་དང་གྲགས་དང་ལྡན་པ་ཡི། །ལོངས་སྤྱོད་དམ་པ་བསྩལ་དུ་གསོལ། །མ་གཅིག་ཕྲིན་ལས་བཅོལ་བ་ནི། །ནད་གཏོང་མ་མོ་འཁོར་བཅས་རྣམས། །དམར་ཆེན་གཏོར་མ་འདི་གསོལ་ལ། །རིམས་ཁ་ཆོད་ལ་དལ་ཁ་སྒྱུར། །མ་མོའི་དལ་ཡམས་དགྲ་ལ་སྒྱུར། །གློ་བུར་ཡེ་འདྲོག་དགྲ་ལ་སྒྱུར། །རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་མཆེད་ལྕམ་དང་། །རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །རྐྱེན་ངན་ཟློག་ལ་བར་ཆད་སོལ། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་ཞུ། །ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཤྲཱི་ཡ་དེ་བཱི་ཀཱ་ལི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལི། ནད་གདོན་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། དཔལ་ལྷ་མོའི་སྐོང་གསོ་རྫོགས་སོ།། །། ༄༅། །གནོད་སྦྱིན་ཁོལ་པོ་དར་ཐོད་ཅན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བཞུགས་སོ།། ༼༡༥༽ གནོད་སྦྱིན་དར་ཐོད་ཅན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ནི། ཨུ་པཱ་ཡ་ཞེས་ཀྱང་བྱའོ། །ཤིང་གཅིག་གི་དྲུང་དུ་སྤྱིལ་པོ་ཕུབ་ལ། རང་བདག་མེད་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཞིན་བསྒོམས་ལ། ཧྲཱིཿནག་པོ་ལས་ལྷ་མོར་བསྐྱེད་པར་བྱ། རང་གི་མདུན་དུ་ཤ་གསར་པའི་གཏོར་མ་བཤམ། མདུན་དུ་ཤ་ཆེན་གྱི་དུད་པ་གཏང་། གཏོར་མ་རྗེ་བཙུན་མ་ལ་གཏང་། ཁོ་ལ་མི་གཏང་། ཐུན་བཞིར་བྱེད་ན་གཏོར་མ་བཞི་བཤམ། གཏོར་མ་སྒྲུབ་སྔགས་ཀྱིས་དབུལ། དེ་ཡང་བསྙེན་སྔགས་ལ་རྟགས་མ་བྱུང་གི་བར་དུ་བརྗོད། རྟགས་ནི་ལུས་ཚ་ཆིལ་འོང་། བུ་ཡུག་ཆེན་པོ་འོང་། རབ་ནི་བྱིས་པ་དར་ཐོད་ཅན་འོང་། ཡང་ན་དངོས་སུ་འོང་། སྔགས་འོག་མ་སྒྲུབ་སྔགས་ལ་བརྗོད། གོང་མ་བསྙེན་སྔགས་ཡིན། གཏོར་མ་ཡང་དེས་སྦྱིན་ནོ། །དེ་ལ་བསྙེན་པ་བྱ་བར་འདོད་ན། ཨོཾ་སིདྡྷི་ཨོཾ་བཛྲ་བྷ་རཱ་ཧི་པྲ་མ་རཱ་ཙ་ར་ཏ་ཀརྨ་ཤ་ཡ་ཧྲིཾ་ཛ། ཞེས་བསྙེན་སྔགས་སོ། །རྟགས་མ་བྱུང་གི་བར་དུ་བཟླས་པ་བྱ། མི་གཙང་བ་ལ་གཟབ། ཨོཾ་བཛྲ་ཛི་ཛི་པྲ་མ་རཱ་ཙ་ཀ་ར་ཏི་མེ་པྲ་ཡཙྪ། ཞེས་བརྗོད་དོ། །དོན་མ་གྲུབ་ཀྱི་བར་དུ་བཟླའོ། །རྗེ་བཙུན་མའི་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ཟས། དེ་ནས་ལོངས་སྤྱོད། དེ་ནས་གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད། དེ་ནས་མཁའ་ལ་སྤྱོད་པའོ། །ཡང་ལས་བྱེད་དུ་མ་འདོད་ན་བསྙེན་སྔགས་དཀྲུགས་ལ་བྱའོ། །ཡང་ན་བསྙེན་པ་བསྐྱར་རོ། །དམངས་ཕྲིན་ལས་མཐུན་སྦྱོར་གྱི་མན་ངག་བདེ་མཆོག་དང་བདག་མེད་མ་སྦྱོར། བདག་མེད་མ་དང་གནོད་སྦྱིན་ཨུ་པཱ་ཡ་སྦྱོར། དེས་ཕྲིན་ལས་མ་ལུས་པ་འགྲུབ་བོ། །པུཥྤ་ཧ་རིའི་ནཱ་རོ་པ་ལས་རྙེད། ཤིན་ཏུ་གསང་ངོ་། །ྀཨཚ། ས་མ་ཡ། ༈ དེ་ལྟར་མངའ་བདག་མར་པ་ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོས་བླ་མ་གསུམ་ལས་གསན་པའི་གདམས་ངག་མཐའ་དག་གི་སྙིང་བཅུད་སྲས་མཁར་མར་གྲགས་པ་འདི་ལ་གཉིས། ལོ་རྒྱུས་དང་། གདམས་པ་དངོས་སོ། །དང་པོ་ལོ་རྒྱུས་ནི། གཏེར་བྱུང་ཆོས་དབང་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པ་དང་། ལོ་རྒྱུས་དཀར་ཆག་དང་བཅས་པ་རྗེ་མར་པ་ལོ་ཙཱ་བས་མཛད་པའོ། །གཉིས་པ་གདམས་པ་དངོས་ལ་གསུམ། སྨིན་བྱེད་དབང་། གྲོལ་བྱེད་ལམ། བཀའ་སྲུང་ཆོས་སྐྱོང་གི་སྐོར་རོ། །དང་པོ་སྨིན་དབང་ནི། དབང་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་ཤོག་དྲིལ་ལོ། །གཉིས་པ་གྲོལ་བྱེད་ལ་གསུམ། ལྟ་བ། བསྐྱེད་རིམ། རྫོགས་རིམ་མོ། །དང་པོ་ལྟ་བ་ནི། ལྟ་བ་ནམ་མཁའི་རྡོ་རྗེའི་ཤོག་དྲིལ་ལོ། །གཉིས་པ་སྐྱེད་རིམ་ལ། དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་འཇིགས་བྱེད་རྡོ་རྗེའི་ཤོག་དྲིལ་རྒྱ་གཞུང་། དེའི་ལྷན་ཐབས། དཔལ་དགྱེས་པ་རྡོ་རྗེ་དཔའ་བོ་གཅིག་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེའི་ཤོག་དྲིལ་རྒྱ་གཞུང་སློབ་དཔོན་མཚོ་སྐྱེས་ཀྱིས་མཛད་པ། དེའི་སྒྲུབ་ཐབས་བསྡུས་པ། དཔལ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་སེར་སྣ་རྡོ་རྗེའི་ཤོག་དྲིལ། དེ་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་དུས་སྦྱོར་ཐུན་ཚོད་བརྩི་བ་དང་ལས་བཞིའི་སྦྱིན་སྲེག །ཞར་བྱུང་ལས་ཁ་ཚར་དང་ཆོས་དྲུག་རྡོ་རྗེའི་མགུར་དང་བཅས་པ་རྣམས་སོ། །གསུམ་པ་རྫོགས་རིམ་ལས། སྟེང་སྒོ་གཏུམ་མོ་འདོད་ཆགས་རྡོ་རྗེའི་ཤོག་དྲིལ། འོག་སྒོ་ཐབས་ལམ་ལས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་ཤོག་དྲིལ། སྒྱུ་ལུས་སྒྱུ་འཕྲུལ་རྡོ་རྗེའི་ཤོག་དྲིལ། འོད་གསལ་གཏི་མུག་རྡོ་རྗེའི་ཤོག་དྲིལ། རྨི་ལམ་ཕྲག་དོག་རྡོ་རྗེའི་ཤོག་དྲིལ། འཕོ་བ་ཞེ་སྡང་རྡོ་རྗེའི་ཤོག་དྲིལ། བར་དོ་ང་རྒྱལ་རྡོ་རྗེའི་ཤོག་དྲིལ། གྲོང་འཇུག་སྒྱུ་འཕྲུལ་རྡོ་རྗེའི་ཤོག་དྲིལ་རྣམས་སོ། །གསུམ་པ་བཀའ་སྲུང་ལ། བཀའ་སྲུང་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་དུད་སོལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་བྷ་ག་རྡོ་རྗེའི་ཤོག་དྲིལ། ཐུན་མོང་གི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པ་གནོད་སྦྱིན་མོ་ཁོལ་པོ་དར་ཐོད་ཅན་གྱི་སྒྲུབ་པའི་ཤོག་དྲིལ་ཏེ། གདམས་པའི་དངོས་གཞི་ཤོག་དྲིལ་བཅོ་ལྔ་དང་། དེ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་ལེ་ཚན་ལྔ་སྟེ། དྲིལ་བས་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཉི་ཤུ་ཐམ་པ་ལེགས་པར་བཞུགས་སོ། །ཤུ་བྷ་མསྟུ་སརྦ་ཛ་ག་ཏཱཾ།། །། འདི་ཡི་ནང་ནས་གཏེར་བྱུང་དང་དཀར་ཆག་ཚིགས་གཅད་ཁོལ་པོ་དར་ཐོད་ཅན་གསུམ་མ་གཏོགས་གཞན་ཟུར་མང་ལུགས་ཀྱི་བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེར་ཡང་ཚང་བར་བཞུགས་སོ།།


Footnotes[edit]

Other Information[edit]

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).