Terdzo-RI-010Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user. 
Terdzo-RI-010.pdf

Click the picture above to view the Shechen manuscript.

རྫོགས་ཆེན་མ་རྒྱུད་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ལམ་ཁྱེར་གྱི་ཕྲིན་ལས་བཻ་ཌཱུརྱའི་ཟ་མ་ཏོག་

rdzogs chen ma rgyud mkha' 'gro gsang ba lam khyer gyi phrin las bai DUr+ya'i za ma tog

by  འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ (Jamgön Kongtrul Lodrö Taye)
revealed by  ཀུན་དགའ་འབུམ་མ་, མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (Kunga BumaChogyur Lingpa)
in cycle  རྫོགས་ཆེན་མ་རྒྱུད་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ལམ་ཁྱེར་ (Rdzogs chen ma rgyud mkha' 'gro gsang ba lam khyer)
Volume 55 (རི) / Pages 281-316 / Folios 1a1 to 18b4

Tibetan Text

༄༅། །རྫོགས་ཆེན་མ་རྒྱུད་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ལམ་ཁྱེར་གྱི་ཕྲིན་ལས་བཻ་ཌཱུརྱའི་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། ན་མོ་གུ་རུ་ཀྲོ་དྷཱི་ཀཱ་ལཱི་ཡཻ། རྣམ་མེད་ནམ་མཁའི་མདངས་འཛིན་ཤེས་རབ་དབྱིངས། །རྣམ་བཅས་ཕྱག་རྒྱ་རྟགས་ཀྱི་ཐབས་སུ་ཤར། །རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོ་རབ་དགྱེས་ཁྲོས་མའི་ཞབས། །ཙིཏྟའི་ཟེའུ་འབྲུར་བསྙེན་ལ་བྱིན་རླབས་སྩོལ། །སྒོམ་བཟླས་ལམ་དུ་ཁྱེར་བ་དང་། །སྒྲུབ་ཅིང་མཆོད་ལ་ཉེར་མཁོའི་ཕྱིར། །ཕྲིན་ལས་བྱང་བུ་ཁྲིགས་བཀོད་ན། །ཐུགས་བརྩེས་དགོངས་ལ་གནང་བ་སྩོལ། །དབང་གིས་སྨིན་ཅིང་དམ་ཚིག་ལ་གནས་པའི་རྣལ་འབྱོར་པས། གནས་དབེན་ཅིང་མཁའ་འགྲོ་འདུ་བའི་ཟིལ་དང་ལྡན་པ་ལ། ཡར་མར་ཚེས་བཅུ་ལ་སོགས་པའི་དུས་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་སྐབས་སུ་དམ་ཚིག་གི་བྲིས་སྐུ་སོགས་རྟེན་དང་ཡོ་བྱད་བཀྲམ། དབང་དང་འབྲེལ་ན་དཀྱིལ་འཁོར་དང་དབང་རྫས་ཚོགས་པར་བྱ། ཚོགས་མཆོད་ཙམ་ལ་སྨན་རཀ་གཏོར་གསུམ། ཕྱི་མཆོད་དང་ཚོགས་ཀྱི་རྫས་སོགས་བཀོད་པས་ཀྱང་འཐུས་ལ། འབྱོར་པ་དང་དུས་སྐབས་ཕྱེད་པའི་གཤོམ་གྱི་རིམ་པ་བྱ། ཞིང་ངམ་གཅན་ལྤགས་ཀྱི་སྟེང་དུ་རྣལ་འབྱོར་པ་ཁ་ནུབ་ཏུ་ཕྱོགས་པས་འཁོད་དོ། །ཕྲིན་ལས་དངོས་ལ་གསུམ། སྔོན་འགྲོ། དངོས་གཞི། རྗེས་ཀྱི་རིམ་པའོ། །དང་པོ་ལ་བདུན་ཡོད་པའི་ཐོག་མར་བསང་གཏོར་བྱ་བ་ནི། རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་རྗེ་བཙུན་ཁྲོས་མ་ནག་མོའི་སྐུར་གསལ་བས། ནང་མཆོད་ཧཱུྃ་བཞི་པས་བསང་། སྭཱ་བྷཱ་ཝས་སྦྱང་། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཡཾ་ལས་རླུང་། རཾ་ལས་མེ། ཀཾ་ལས་མི་མགོའི་སྒྱེད་པུ་གསུམ་ལ་བརྟེན་པའི་ཨ་ཡིག་ལས་བྱུང་བའི་ཐོད་པའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ། མ་ལས་ཉི་མ་ལ་གནས་པའི་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔ་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་རང་བཞིན་ཅན་དུ་གྱུར་པའི་སྟེང་དུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གསུམ་བརྩེགས་མར་གནས་པ་ཉིད། ཨ་ལས་ཟླ་དཀྱིལ་གྱིས་ཁ་བཅད་པའི་སྟེང་དུ་རྡོ་རྗེ་ཕྱེད་པ་ཧཱུྃ་ཡིག་གིས་མཚན་པ་རྣམས་སུ་གྱུར། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་འོད་ཀྱིས་བསྐུལ་བས་འོག་གི་རླུང་གཡོས། མེ་སྦར། རྫས་རྣམས་ཞུ་བ། འབྲུ་གསུམ་གྱི་འོད་ཀྱིས་སྦྱངས་བསྒྱུར་སྤེལ་པར་གྱུར། སླར་ཡང་རྡོ་རྗེ་ལ་གནས་པའི་ཧཱུྃ་ཡིག་ལས་བྱུང་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྦྱོར་མཚམས་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩི་བཀུག །རྡོ་རྗེ་ཟླ་བ་འབྲུ་གསུམ་རིགས་ལྔ་རྣམས་རིམ་པར་ཞུ་ཞིང་འདྲེས་པ་དམ་ཚིག་གི་བདུད་རྩི་དང་རོ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ༔ ཞེས་བརྒྱའམ་ཉེར་གཅིག་བཟླས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་མཐེབ་སྲིན་གྱིས་ཕྱོགས་གཡོན་སྐོར་དང་། མཚམས་གཡས་སྐོར་གྱིས་བདག་གནས་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་ལ་བསང་གཏོར་བྱའོ། །གཉིས་པ་སྔོན་གཏོར་གཏང་བ་ནི། བསང་སྦྱང་། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཡཾ་ལས་རླུང་སོགས་ནས། དམ་ཚིག་གི་བདུད་རྩི་དང་རོ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་ཅེས་པའི་བར་གོང་བཞིན། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོཿཧྲཱིཿ ཞེས་ལན་བདུན་གྱིས་རློབ། ཐུགས་ཀའི་འོད་དང་འབར་བའི་རྒྱ་བཅིང་ཞིང་ཕེཾ་ཞེས་བརྗོད་པས་ཞིང་སྐྱོང་འཁོར་བཅས་བཀུག་པར་བསམ། རྡོར་ཐལ་ཕྱེ་བ་གཏོར་ཏེ། སྡྱཱ་ན་པ་ཏི་ཀྵེ་ཏྲ་པཱ་ལཉྩ་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་གྲྀཧྣ་གྲྀཧྣ་བྷཱུཉྫ་ཧོཿ པི་པ་ཧོཿ ཨ་ཏི་པྲ་མ་ཏིཿ ས་མ་ཡ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧིཿ ཞེས་ལན་གསུམ་གྱིས་བསྔོ། ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་ལྔས་མཆོད་ནས། གང་དག་འདིར་གནས་ལྷ་དང་ཀླུ། །གནོད་སྦྱིན་སྲིན་པོའམ་གཞན་དག་ལ། །གསང་སྤྱོད་དོན་དུ་གཏོར་མ་འདི། །འབུལ་གྱིས་ཡང་དག་བཞེས་སུ་གསོལ། །མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ༔ ཞི་དང་རྒྱས་དང་དབང་དང་དྲག༔ དགུག་དང་བསྐྲད་དང་མནན་དང་གཟིར༔ ཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པར་མཛོད༔ མཁའ་འགྲོ་མཉེས་པའི་མཆོད་པ་འདིས༔ ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐངས་གྱུར་ནས༔ བདེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་སྩོལ༔ སུམྦྷ་བཟླ་ཞིང་རོལ་མོའི་སྒྲ་དང་བཅས་ཏེ་གཏོར་མ་ཕྱིར་དོར། གསུམ་པ་བགེགས་རིགས་བསྐྲད་ཅིང་སྲུང་བ་ནི། གུ་གུལ་གྱི་དུད་པ་བཏང་ནས། ཧཱུྃ༔ བདག་ཉིད་དག་པའི་གནས་མཆོག་འདིར༔ དུར་ཁྲོད་བདག་མོ་འཁོར་བཅས་ཀྱིས༔ དུར་ཁྲོད་གནས་སུ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ལོག་པར་འདྲེན་པ་རྡུལ་དུ་རློགས༔ བར་དུ་གཅོད་པ་དབང་དུ་སྡུས༔ ཨོཾ་གྷ་གྷ་གྷཱ་ཏ་ཡ་གྷཱ་ཏ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཧཱུྃ༔ ཉོན་ཅིག་བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་ཚོགས༔ ང་ནི་ཁྲོས་མ་ནག་མོའི་སྐུ༔ ང་ཡི་བཀའ་ལས་མ་འདའ་བར༔ གནས་འདིར་མ་འདུག་གཞན་དུ་དེངས༔ ཅི་སྟེ་མི་འགྲོ་འདུག་གྱུར་ན༔ ཁྲོས་མ་ནག་མོ་ཐུགས་ཁྲོས་ནས༔ གྲི་གུག་འབར་བའི་མཚོན་ཆ་ཡིས༔ ཁྱོད་ཀྱི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་རྣམས༔ རྡུལ་ཕྲན་བཞིན་དུ་བརླག་པར་འགྱུར༔ དེ་བས་རང་རང་གནས་སུ་དེངས༔ ཨོཾ་བུདྡྷ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་གནོད་བྱེད་ཨུ་ཙ་ཏ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཧཱུྃ༔ ཉོན་ཅིག་བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་ཚོགས༔ ང་ནི་བདེ་ཆེན་དཀར་མོའི་སྐུ༔ ང་ཡི་བཀའ་ལས་མ་འདའ་བར༔ གནས་འདིར་མ་འདུག་གཞན་དུ་དེངས༔ ཅི་སྟེ་མི་འགྲོ་འདུག་གྱུར་ན༔ བདེ་ཆེན་དཀར་མོ་ཐུགས་ཁྲོས་ནས༔ རྡོ་རྗེ་གྲི་གུག་འབར་བའི་མཚོན་ཆ་ཡིས༔ ཁྱོད་ཀྱི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་རྣམས༔ རྡུལ་ཕྲན་བཞིན་དུ་བརླག་པར་འགྱུར༔ དེ་བས་རང་རང་གནས་སུ་དེངས༔ ཧ་བཛྲ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་གནོད་བྱེད་ཨུ་ཙ་ཏ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཧཱུྃ༔ ཉོན་ཅིག་བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་ཚོགས༔ ང་ནི་སེར་མོ་དོན་གྲུབ་སྐུ༔ ང་ཡི་བཀའ་ལས་མ་འདའ་བར༔ གནས་འདིར་མ་འདུག་གཞན་དུ་དེངས༔ ཅི་སྟེ་མི་འགྲོ་འདུག་གྱུར་ན༔ སེར་མོ་དོན་གྲུབ་ཐུགས་ཁྲོས་ནས༔ རིན་ཆེན་གྲི་གུག་འབར་བའི་མཚོན་ཆ་ཡིས༔ ཁྱོད་ཀྱི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་རྣམས༔ རྡུལ་ཕྲན་བཞིན་དུ་བརླག་པར་འགྱུར༔ དེ་བས་རང་རང་གནས་སུ་དེངས༔ རི་རཏྣ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་གནོད་བྱེད་ཨུ་ཙ་ཏ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཧཱུྃ༔ ཉོན་ཅིག་བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་ཚོགས༔ ང་ནི་དམར་མོ་སྒྲ་སྒྲོག་སྐུ༔ ང་ཡི་བཀའ་ལས་མ་འདའ་བར༔ གནས་འདིར་མ་འདུག་གཞན་དུ་དེངས༔ ཅི་སྟེ་མི་འགྲོ་འདུག་གྱུར་ན༔ དམར་མོ་སྒྲ་སྒྲོག་ཐུགས་ཁྲོས་ནས༔ པདྨ་གྲི་གུག་འབར་བའི་མཚོན་ཆ་ཡིས༔ ཁྱོད་ཀྱི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་རྣམས༔ རྡུལ་ཕྲན་བཞིན་དུ་བརླག་པར་འགྱུར༔ དེ་བས་རང་རང་གནས་སུ་དེངས༔ ནི་པདྨ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་གནོད་བྱེད་ཨུ་ཙ་ཏ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཧཱུྃ༔ ཉོན་ཅིག་བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་ཚོགས༔ ང་ནི་སྣ་ཚོགས་མཐར་ཕྱིན་སྐུ༔ ང་ཡི་བཀའ་ལས་མ་འདའ་བར༔ གནས་འདིར་མ་འདུག་གཞན་དུ་དེངས༔ ཅི་སྟེ་མི་འགྲོ་འདུག་གྱུར་ན༔ སྣ་ཚོགས་མཐར་ཕྱིན་ཐུགས་ཁྲོས་ནས༔ རྒྱ་གྲམ་གྲི་གུག་འབར་བའི་མཚོན་ཆ་ཡིས༔ ཁྱོད་ཀྱི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་རྣམས༔ རྡུལ་ཕྲན་བཞིན་དུ་བརླག་པར་འགྱུར༔ དེ་བས་རང་རང་གནས་སུ་དེངས༔ ས་ཀརྨ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་གནོད་བྱེད་ཨུ་ཙ་ཏ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་དང་། སུམྦྷ་ནིའི་དྲག་སྔགས་བརྗོད་ལ་བསྐྲད། ཨོཾ་བཛྲ་རཀྵ་རཀྵ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བརྗོད་པས༔ ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས་འོད་ཟེར་རྡོ་རྗེའི་ཚྭ་ཚྭ་དཔག་མེད་འཕྲོས༔ རྡོ་རྗེའི་ས་གཞི༔ ར་བ༔ དྲྭ་བ༔ གུར༔ བླ་བྲེས་སྒྲིབ་ཡོལ་དུ་གྱུར༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཛྭ་ལ་རཾ༔ ཅེས་པས༔ རྡོ་རྗེའི་གུར་གྱི་ཕྱི་རོལ་དུ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་རི་དང་མཚོན་ཆ་སྣ་ཚོགས་པའི་གུར་གྱིས་གཏམས་པར་གྱུར༔ བཞི་པ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ནི། སྐྱབས་ཡུལ་མཆོག་གསུམ་རྩ་གསུམ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་སད་པར་བསམ་ལ། ན་མོ༔ རྐང་གཉིས་གཙོ་བོ་སངས་རྒྱས་དང༔ འདོད་ཆགས་བྲལ་བ་དམ་པའི་ཆོས༔ ཚོགས་ཀྱི་ཞིང་གྱུར་དགེ་འདུན་ལ༔ བདག་ཉིད་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ བྱིན་རླབས་ཅན་གྱི་བླ་མ་དང༔ དངོས་གྲུབ་བདག་ཉིད་ཞི་ཁྲོའི་ཚོགས༔ མཁའ་འགྲོ་བཀའ་སྲུང་ཐམས་ཅད་ལ༔ བདག་ཉིད་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ཀ་དག་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་སྐུ་དང༔ རང་གསལ་འཛིན་མེད་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས༔ རང་ཤར་རང་གྲོལ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༔ བདག་ཉིད་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ལན་གསུམ། ལྔ་པ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ནི། ཀྱེ༔ འགྲོ་རྣམས་བསྒྲལ་འདོད་བསམ་པ་ཡིས༔ སེམས་ཅན་མ་བསྒྲལ་བ་རྣམས་བསྒྲལ༔ མ་གྲོལ་བ་རྣམས་དགྲོལ་བ་དང༔ དབྱུགས་དབྱུང་མྱ་ངན་འདས་ལ་འགོད༔ དེང་ནས་འཁོར་བ་མ་སྟོངས་བར༔ ལུས་དང་སྲོག་ལ་མི་བལྟ་བར༔ འགྲོ་བའི་དོན་ལ་རབ་ཞུགས་ནས༔ བདེ་ཆེན་ཞིང་དུ་རབ་ཏུ་སྒྲོལ༔ ལན་གསུམ་བརྗོད། དྲུག་པ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ནི། ཧཱུྃ༔ རང་ལུས་དེར་འཛིན་མེད་པའི་ངང༔ སྣང་སྲིད་རྣམ་དག་འོག་མིན་ཞིང༔ བཀོད་པ་ཚད་མེད་ཡོན་ཏན་རྫོགས༔ མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་འཇའ་ཟེར་ཀློང༔ སེང་ཁྲི་པདྨ་ཉི་ཟླའི་སྟེང༔ རྩ་བའི་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང༔ ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་པདྨ་འབྱུང༔ དམར་སྨུག་རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ཚུལ༔ སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་གཟི་བརྗིད་འབར༔ ཕྱག་གཉིས་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཞལ་བསྣམས༔ གྲུ་མོ་གཡོན་ན་ཁ་ཊྭཱཾ་བསྒྲེངས༔ དར་གྱི་ན་བཟའ་རིན་ཆེན་བརྒྱན༔ རུས་རྒྱན་སྟག་ཤམ་དྲིལ་གཡེར་འཁྲོལ༔ ཐོད་སྐམ་དབུ་རྒྱན་རལ་པའི་རྩེར༔ རྡོ་རྗེ་ཕྱེད་པའི་ཏོག་གིས་མཚན༔ སྤྱན་གསུམ་ཉི་ཟླ་ལྟ་བུར་འཁྱིལ༔ ཞལ་རས་ཁྲོ་འཛུམ་གཟི་བརྗིད་འབར༔ ཞབས་གཉིས་རྒྱལ་པོ་རོལ་སྟབས་བཞུགས༔ རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ༔ སྐྱབས་ཀུན་འདུས་པའི་ངོ་བོར་གྱུར༔ ཞེས་གསལ་བཏབ་ལ༔ རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཁ་ཙམ་མིན་པའི་མོས་གུས་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་ཡན་ལག་བདུན་པ་འབུལ་ཞིང་གསོལ་བ་འདེབས་པར་བསམ་ལ་ངག་ཏུ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་ཨོ་རྒྱན་བླ་མ་ལ༔ སྒོ་གསུམ་རྩེ་གཅིག་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་ལྟོས་མེད་མཆོད་སྤྲིན་འབུལ༔ སྡིག་ལྟུང་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་མཐོལ་ཞིང་བཤགས༔ ཟག་བཅས་ཟག་མེད་དགེ་ལ་རྗེས་ཡི་རང༔ སྙིང་པོ་དོན་གྱི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བར་བསྐུལ༔ རྟག་པར་མྱ་ངན་མི་འདའ་བཞུགས་གསོལ་འདེབས༔ དགེ་བ་འདི་དང་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཀུན༔ འགྲོ་རྣམས་བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་འཐོབ་ཕྱིར་བསྔོ༔ ཨེ་མ་ཧོ༔ ངོ་བོ་བློ་འདས་འོད་གསལ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔ རང་བཞིན་ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས༔ ཐུགས་རྗེ་འགྲོ་འདུལ་སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་འབྱུང༔ སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་དྲིན་ཆེན་བླ་མ་ལ༔ མོས་གུས་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་བ་འདེབས༔ མགོན་མེད་བདག་ལ་རེ་ལྟོས་ཁྱེད་ལས་མེད༔ ཐུགས་རྗེས་གཟིགས་ཤིག་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆོད་སོལ༔ བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཅེས་མོས་གུས་ཀྱི་གདུང་བ་དྲག་པོས་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿསིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱ༔ ཞེས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བསྙེན༔ མཐར་དབང་བླང་བ་ནི༔ མཁའ་ཁྱབ་སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་རྡོ་རྗེ་འཆང༔ ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་ཐུགས་རྗེའི་ཤུགས་ཕྱུངས་ལ༔ འོད་ཟེར་ཆེན་པོའི་ཆོ་འཕྲུལ་རྨད་བྱུང་བས༔ དབང་དང་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ༔ ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་བླ་མའི་གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་ལས་འོད་ཟེར་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་རིམ་དང་ཅིག་ཅར་དུ་བྱུང་བ་རང་གི་གནས་གསུམ་དུ་རིམ་དང་ཅིག་ཅར་དུ་ཞུགས་ཤིང་ཐིམ༔ དབང་བཞིའི་ནུས་པ་རྒྱུད་ལ་སྨིན༔ མཐར་བླ་མ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ངོ་བོར་འོད་དུ་ཞུ༔ རང་ལ་ཐིམ་པས་རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་མ་ནག་མོའི་སྐུར་གྱུར་པར་བསམ་ལ་ཐུགས་ཡིད་བསྲེས་ཏེ་བླ་མ་ཆོས་སྐུའི་རང་ཞལ་བལྟ་བའི་ངང་དུ་མཉམ་པར་གཞག་གོ༔ བདུན་པ་མཆོད་པ་བྱིན་བརླབ་ནི། ཧཱུྃ༔ གནས་ཁང་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོའི་གཞལ་མེད་ཁང༔ ཡེ་ཤེས་བཀོད་པ་འབྱམས་ཀླས་འོད་འབར་དབུས༔ ཉེར་སྤྱོད་འདོད་ཡོན་དྲག་པོའི་ལོངས་སྤྱོད་ཀུན༔ བདེ་སྟོང་མཆོད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོར་གྱུར༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་པཱ་དྱཾ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་བིདྱཱ་ཤབྡ་པཉྩ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ༔ རླུང་མེ་ཐོད་པའི་སྒྱེད་བུ་གསུམ་གྱི་སྟེང༔ དབྱིངས་ཀྱི་བྷནྡྷར་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔ༔ ཡེ་ཤེས་རིགས་ལྔ་དབྱེར་མེད་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ རྩ་བརྒྱད་སྟོང་སྦྱར་སྨན་གྱི་བདུད་རྩིར་འཁྱིལ༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱཾ་ཧྲཱིཿཨཱཿམཱུཾ་ལཱཾ་མཱཾ་པཱཾ་ཏཱཾ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀཏ་ཀུཎྜ་ལཱི་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ༔ ཧཱུྃ༔ ལྕང་ལོར་བཅས་པའི་དུང་ཆེན་སྣོད་ཡངས་སུ༔ ཁམས་གསུམ་གདུག་པ་བསྒྲལ་པའི་ཁྲག་མཚོར་བསྐྱིལ༔ གཱིརྟིའི་མཁའ་ནས་ཡེ་ཤེས་བདེ་བའི་རྒྱུན༔ མི་ཕྱེད་སོ་སོར་རྟོག་པའི་ལྦུ་ཕྲེང་གཡོ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་ཀ་པཱ་ལ་རཀྟ་ཛྭ་ལ་མཎྜལ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ༔ ཧཱུྃ༔ གཏོར་སྣོད་རིན་ཆེན་བྷནྡྷ་སྟོང་གསུམ་ཁྱབ༔ གཏོར་མའི་ངོ་བོ་བླ་མེད་དམ་ཚིག་རྫས༔ འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་ཡིས་རབ་བརྒྱན་པ༔ ལྷ་ཚོགས་དགྱེས་སྐོང་མཆོད་པའི་ལྷུན་པོར་སྤུངས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་སརྦ་ཀཱ་མ་གུ་ཧྱ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ༔ བཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ༔ ཞེས་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་ལོ།། །།གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ་གཉིས། ཐུན་དང་ཐུན་མཚམས་ཀྱི་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ལ་བདུན་ཡོད་པའི་ཐོག་མར་དམ་ཚིག་གི་འཁོར་ལོ་བསྐྱེད་པ་ནི། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤཱུནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་བ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾཿ གཟུང་འཛིན་གྱིས་བསྡུས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྤྲོས་བྲལ་ཀ་དག་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་རང་མདངས་སྙིང་རྗེ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་དང་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་སྣང་ཆར། སྐད་ཅིག་གིས་རྡོ་རྗེ་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོས་མི་ཕྱེད་པར་བཅིངས་པའི་ནང་དུ་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བའི་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་པའི་དབུས་སུ་ཆོས་འབྱུང་གྲུ་གསུམ་ཉིས་བརྩེགས། གྲྭ་ཟུར་རྣམས་ལ་དགའ་བ་འཁྱིལ་བ་དང་ནང་དུ་པདྨ་འདབ་མ་བཞི་པ་ཟེའུ་འབྲུའི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བའི་ལྟེ་བ་དང་བཅས་པ། དེའི་དབུས་སུ་པད་ཉི་རོའི་སྟེང་དུ་ཧྲཱིཿམཐིང་ནག་འབར་བ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་བསྒྲུབས་ཏེ་ཚུར་འདུས། ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་དུས་ཀྱི་མུན་པ་ལྟར་གནག་ཅིང་ཁྲོས་པའི་ཉམས་ཅན། ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་སྤྱན་གསུམ་པ། ཕྱག་གཡས་གྲི་གུག་ཕྱར་ཞིང་གཡོན་ཐོད་པ་ཁྲག་གིས་གང་བ་ཐུགས་ཀར་འཛིན་པའི་གྲུ་མོར་ཐབས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་བརྟེན་པ། སྤྱི་གཙུག་ཕག་ཞལ་ནག་མོ་གྱེན་དུ་ངུར་བས་ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་སྡུད་པ། རལ་པ་དམར་ནག་ཕྱེད་གྱེན་དུ་འཁྱིལ་ཞིང་ཕྱེད་ཐུར་དུ་གཏིབས་པ། ཞིང་ཆེན་དང་གླང་པོ་ཆེའི་ཀོ་བས་སྟོད་གཡོགས་ཤིང་སྟགས་ལྤགས་ཀྱི་ཤམ་ཐབས་དཀྲིས་པ། སྦྲུལ་དང་རུས་པས་བརྒྱན་པ། མི་མགོ་སྐམ་པོ་ལྔས་དབུ་བརྒྱན་ཅིང་། རློན་པ་ལྔ་བཅུའི་དོ་ཤལ་ཅན་ཁྲག་གི་ཐིག་ལེས་མཚན་པ། ཞབས་གཡོན་བརྐྱང་བའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་ཕྱེད་པའི་གར་སྟབས་ཀྱིས་རོལ་ཅིང་ལང་ཚོ་དར་ལ་བབས་པ། སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདག་ཉིད་ཅན་མེ་དཔུང་འབར་བའི་དབུས་ན་བཞུགས་པའོ། །དེའི་ཕྱི་རོལ་གྱི་འདབ་མ་བཞི་ལ་ཧ་རི་ནི་སའི་ཡི་གེ་བཞི་འཕྲོ་འདུས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། ཤར་དུ་བདེ་ཆེན་དཀར་མོ། ལྷོར་སེར་མོ་དོན་གྲུབ་མ། ནུབ་ཏུ་དམར་མོ་སྒྲ་སྒྲོག་མ། བྱང་དུ་སྣ་ཚོགས་མཐར་ཕྱིན་མ་ལྗང་གུ་སྟེ། མེ་ལོང་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པ་ཡེ་ཤེས་བཞིའི་བདག་ཉིད་ཅན་ནོ། །ཆོས་འབྱུང་གི་ཕྱི་རོལ་པད་འདབ་བརྒྱད་ལ་ཧཱུྃ་ཡིག་རེ་རེ་ལས་དུར་ཁྲོད་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་བརྒྱད་དུ་གྱུར་པ་ནི། ཤར་དུ་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ། ལྷོར་རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ། ནུབ་ཏུ་པདྨ་མཁའ་འགྲོ། བྱང་དུ་ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ། ཤར་ལྷོར་དམ་ཚིག་མཁའ་འགྲོ། ལྷོ་ནུབ་ཏུ་སྣ་ཚོགས་མཁའ་འགྲོ། ནུབ་བྱང་དུ་ཐམས་ཅད་མཁའ་འགྲོ། བྱང་ཤར་དུ་འཇིག་རྟེན་མཁའ་འགྲོ་སྟེ། ཕྱོགས་རྣམས་རིགས་ཀྱི་ཁ་དོག་དང་མཚམས་རྣམས་འདྲེས་པའི་མདོག་ཅན། དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་གཅེར་བུ་དར་དང་རུས་པ་རིན་པོ་ཆེས་བརྒྱན་ཅིང་གྲི་ཐོད་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་ཐོགས་པ་པད་ཉི་རོ་ཡི་གདན་ལ་གར་སྟབས་ཀྱིས་བཞུགས་པ། རྩིབས་མཆན་གྱི་གཡུང་དྲུང་རྣམས་གོ་ཆའི་ལྷ་མོ་དྲུག་གི་ངོ་བོར་གྱུར། དེ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་སྐྱབས་གསུམ་ཀུན་འདུས་རྩ་བའི་བླ་མ་ཧེ་རུ་ཀ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་རྣམ་པར་བཞུགས་པ་ལ་བརྒྱུད་གསུམ་རིག་འཛིན་བླ་མའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་བའོ། །གཉིས་པ་ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱན་འདྲེན་པ་ནི། གཙོ་མོའི་ཐུགས་ཀར་པད་ཉིའི་སྟེང་དུ་གནས་པའི་ཧྲཱིཿལས་འོད་ཟེར་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས་པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་དཔའ་བོ་དང་རྣལ་འབྱོར་མའི་ཚོགས་མ་ལུས་ཤིང་ལུས་པ་མེད་པའི་འཁོར་ལོ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ གསུར་ཆེན་གྱི་དུད་པ་ཐོད་རྔ་རྐང་གླིང་གི་སྒྲས་བསྐུལ་ཏེ། ཧཱུྃ༔ འོག་མིན་ཆོས་དབྱིངས་ཕོ་བྲང་ནས༔ གྲུབ་ཐོབ་བླ་མ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཞིང་ཁམས་ནས༔ ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ སྟོང་ཉིད་ཆོས་དབྱིངས་ཕོ་བྲང་ནས༔ ཁྲོས་མ་ནག་མོ་གཤེགས༴ མི་འགྱུར་གནས་པའི་གཞལ་ཡས་ནས༔ བདེ་ཆེན་དཀར་མོ་གཤེགས༴ གཏེར་འབྱུང་ཡིད་བཞིན་གཞལ་ཡས་ནས༔ སེར་མོ་དོན་གྲུབ་གཤེགས༴ ཤེས་རབ་བཙུན་མོའི་བྷ་ག་ནས༔ དམར་མོ་སྒྲ་སྒྲོག་གཤེགས༴ ཕྲིན་ལས་ཐོགས་མེད་གཞལ་ཡས་ནས༔ སྣ་ཚོགས་མཐར་ཕྱིན་གཤེགས༴ ཤར་ཕྱོགས་གཏུམ་དྲག་དུར་ཁྲོད་ནས༔ རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་གཤེགས༴ ལྷོ་ཕྱོགས་གད་རྒྱངས་སྒྲོག་པའི་དུར་ཁྲོད་ནས༔ རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་གཤེགས༴ ནུབ་ཕྱོགས་པདྨ་འཁྱིལ་བའི་དུར་ཁྲོད་ནས༔ པདྨ་མཁའ་འགྲོ་གཤེགས༴ བྱང་ཕྱོགས་ཀཱི་ལ་སྒྲོག་པའི་དུར་ཁྲོད་ནས༔ ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་གཤེགས༴ ཤར་ལྷོ་རབ་འཇིགས་དུར་ཁྲོད་ནས༔ དམ་ཚིག་མཁའ་འགྲོ་གཤེགས༴ ལྷོ་ནུབ་གཏུམ་པའི་དུར་ཁྲོད་ནས༔ སྣ་ཚོགས་མཁའ་འགྲོ་གཤེགས༴ ནུབ་བྱང་རབ་རྒྱུའི་དུར་ཁྲོད་ནས༔ ཐམས་ཅད་མཁའ་འགྲོ་གཤེགས༴ བྱང་ཤར་དྲག་ཤུལ་དུར་ཁྲོད་ནས༔ འཇིག་རྟེན་མཁའ་འགྲོ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་རྣམས་གཤེགས་ཙ་ན༔ རིན་ཆེན་རུས་རྒྱན་སི་ལི་ལི༔ དབུ་རྒྱན་ཐོར་ཚུགས་ལྡེམས་སེ་ལྡེམ༔ རོལ་མོ་སྒྲ་སྙན་ཁྲ་ལ་ལ༔ གླུ་ལེན་གར་བྱེད་ཁྱུགས་སེ་ཁྱུག༔ ཧཱུྃ་དང་ཕཊ་སྒྲ་དི་རི་རི༔ བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་ཐིབས་སེ་ཐིབ༔ ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿབཛྲ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་སཏྭཾ༔ དྲྀ་ཤྱ་ཧོ༔ ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཕེཾ་ཕེཾ༔ ཞེས་པས་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་ཐིབས་ཀྱིས་བྱོན་པར་བསམ་མོ། །གསུམ་པ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ ཉོན་མོངས་ཡེ་ཤེས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ངང༔ སྤང་ཐོབ་བྲལ་བ་འཁོར་འདས་རང་བཞིན་ཉིད༔ དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་བཞིན༔ གཉིས་མེད་ཟུང་འཇུག་བརྟན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར༔ དུར་ཁྲོད་འབར་བའི་གཞལ་ཡས་ཆེན་པོ་འདིར༔ སྣ་ཚོགས་པདྨ་མི་རོའི་གདན་སྟེང་དུ༔ ཐུགས་རྗེ་ཁྲོས་མ་ནག་མོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་དབབ་ཕྱིར་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ བཛྲ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ བཞི་པ་ཕྱག་འཚལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ ལྷུན་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་ཕོ་བྲང་ནས༔ དག་སྣང་བཀའ་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེ༔ གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོའི་སྤྲིན་ཚོགས་བཅས༔ རྗེ་བཙུན་བླ་མ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཧཱུྃ༔ སྟོང་ཉིད་ངང་ལས་ཐུགས་རྗེ་ཁྲོས་མའི་སྐུ༔ རྒྱལ་བ་སྐྱེད་ཡུམ་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ༔ བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའི་གནས༔ ཐུགས་རྗེ་ཁྲོས་མའི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཧཱུྃ༔ བདེ་ཆེན་དཀར་མོ་འཇིགས་པ་ཀུན་ལས་སྒྲོལ༔ སེར་མོ་དོན་གྲུབ་ཚེ་དབང་རྒྱས་པར་མཛད༔ དམར་མོ་སྒྲ་སྒྲོག་ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་སྡུད༔ སྣ་ཚོགས་མཐར་ཕྱིན་མངོན་སྤྱོད་ལས་ཀུན་མཛད༔ མཁའ་འགྲོ་སྡེ་བརྒྱད་ཕྲིན་ལས་སྣ་ཚོགས་སྒྲུབ༔ བདེ་སྦྱོར་མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ལྔ་པ་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ལའང་བཞི། དང་པོ་ཕྱི་མཆོད་ནི། ཧཱུྃ༔ གཙང་ཞིང་གཙང་མར་སྦྱར་པ་ཡི༔ ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་དྲི་མ་མེད་པའི་ཆབ༔ ཉོན་མོངས་དྲི་མ་དག་བྱེད་ཁྲུས་ཆབ་འདི༔ ཐུགས་རྗེ་ཁྲོས་མའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་འབུལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ༔ ཆུ་སྐྱེས་ཐང་སྐྱེས་ཡིད་ལས་བྱུང་བ་ཡི༔ དབྱིབས་ལེགས་རྒྱ་ཆེ་ཁ་དོག་མདངས་དང་ལྡན༔ བྱང་ཆུབ་ཡན་ལག་མཛེས་པའི་མེ་ཏོག་འདི༔ ཐུགས་རྗེ་ཁྲོས་མའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་འབུལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ༔ ཙནྡན་ག་པུར་དྲི་ཞིམ་སྨན་རྣམས་དང༔ བཟང་པོའི་དྲི་རྣམས་ལེགས་པར་སྦྱར་པ་ཡི༔ ཚུལ་ཁྲིམས་དྲི་ལྡན་བདུག་སྤོས་དམ་པ་འདི༔ ཐུགས་རྗེ་ཁྲོས་མའི་ལྷ་ཚོགསྎ ཨོཾ་བཛྲ་དྷཱུ་པེ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ༔ དྲི་མེད་མཁའ་ལ་ཉི་ཟླ་ཤར་པ་ལྟར༔ ཡེ་ཤེས་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་མཆོག༔ མ་རིག་མུན་སེལ་སྣང་གསལ་སྒྲོན་མེ་འདི༔ ཐུགས་རྗེ་ཁྲོས་མའི་ལྷ་ཚོགས༴ ཨོཾ་བཛྲ་དྷཱུ་པེ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ༔ དྲི་མེད་མཁའ་ལ་ཉི་ཟླ་ཤར་པ་ལྟར༔ ཡེ་ཤེས་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་མཆོག༔ མ་རིག་མུན་སེལ་སྣང་གསལ་སྒྲོན་མེ་འདི༔ ཐུགས་རྗེ་ཁྲོས་མའི་ལྷ་ཚོགས༴ ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ༔ དྲི་ཞིམ་ངད་ལྡན་སྨན་དང་སྤོས་རྣམས་ཀུན༔ ལྷག་བསམ་དག་པས་རབ་ཏུ་སྦྱར་པ་ཡིས༔ ཡིད་འོང་ཐུགས་མཆོག་མཉེས་བྱེད་བྱུག་པ་འདི༔ ཐུགས་རྗེ་ཁྲོས་མའི་ལྷ་ཚོགས༴ ཨོཾ་བཛྲ་གནྡྷེ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ༔ འབྲུ་བཅུད་རོ་མཆོག་བརྒྱ་དང་ལྡན་པ་ཡི༔ ལྷ་མིའི་ཞལ་ཟས་ལོངས་སྤྱོད་ཕུན་ཚོགས་བཤོས༔ ལུས་སེམས་ཚིམས་བྱེད་རོ་མཆོག་ཞལ་ཟས་འདི༔ ཐུགས་རྗེ་ཁྲོས་མའི་ལྷ་ཚོགས༴ ཨོཾ་བཛྲ་ནཻ་བིདྱཱ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ༔ དྲིལ་ཆེན་སིལ་སྙན་ཚངས་པའི་དབྱངས་དང་ལྡན༔ གསུང་དབྱངས་དྲུག་ཅུ་ལྡན་པ་སྒྲ་ཡི་ཚོགས༔ ཡིད་འཕྲོག་གསུང་སྙན་སྒྲ་ཡི་ང་རོ་འདི༔ ཐུགས་རྗེ་ཁྲོས་མའི་ལྷ་ཚོགས༴ ཨོཾ་བཛྲ་ཤབྡ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ གཉིས་པ་ནང་མཆོད་ནི། ཧཱུྃ༔ འབྲས་རྒུན་བུ་རམ་བཅོས་པའི་ཆང༔ ཤེས་རབ་མ་དའི་མཆོད་པ་འདི༔ ཐུགས་རྗེ་ཁྲོས་མའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་འབུལ༔ ཐིག་ལེ་རྐང་དང་ཁུ་བ་ཞག༔ ཚོགས་དང་ལོངས་སྤྱོད་རཀྟའི་མཆོད་པ་འདི༔ ཐུགས་རྗེ་ཁྲོས་མའི་ལྷ་ཚོགས༴ དབང་པོ་ལྔ་ཡི་མཆོད་པ་དང༔ སྣ་ཚོགས་ཀེང་རུས་མཆོད་པ་འདི༔ ཐུགས་རྗེ་ཁྲོས་མའི་ལྷ་ཚོགས༴ ཤ་ལྔ་འབྲུ་ལྔ་ལ་སོགས་པ༔ གཏི་མུག་དག་པའི་མཆོད་པ་འདི༔ ཐུགས་རྗེ་ཁྲོས་མའི་ལྷ་ཚོགས༴ མངར་གསུམ་ཚ་བའི་པཱུ་ཛ་དང༔ དཀར་གསུམ་འོ་མའི་པཱུ་ཛ་འདི༔ ཐུགས་རྗེ་ཁྲོས་མའི་ལྷ་ཚོགས༴ ཤ་རུས་ཁྲག་དང་ཀླད་པ་དང༔ ཉོན་མོངས་དུག་ལྔའི་མཆོད་པ་འདི༔ ཐུགས་རྗེ་ཁྲོས་མའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་འབུལ༔ མཱཾ་ས་པཉྩ་པཱུ་ཛ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ གསུམ་པ་གསང་མཆོད་ནི། ཧཱུྃ༔ ཐབས་ཆེན་ཡབ་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་དང༔ ཤེས་རབ་ཡུམ་གྱི་བྷ་ག་གཉིས༔ དཀྲུགས་དང་སྐྱོད་པའི་སྦྱོར་བ་ཡིས༔ དགའ་བ་ཆེན་པོའི་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ ཡིད་ཀྱི་ཆུ་ནི་བྱང་སེམས་དྲི་མ་མེད༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས༔ ཐབས་དང་ཤེས་རབ་རང་བཞིན་གྱིས༔ པདྨ་རྡོ་རྗེ་མཆོག་སྦྱར་ཏེ༔ དགྱེས་པ་ཆེན་པོའི་མཆོག་གྲོལ་བའི༔ ཀུན་རྫོབ་དོན་དམ་བྱང་སེམས་མཆོད་པ་འདི༔ ཐུགས་རྗེ་ཁྲོས་མའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་འབུལ༔ གུ་ཧྱ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ བཞི་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་མཆོད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ ཉོན་མོངས་འཁྲུལ་པ་ལས་བྱུང་བའི༔ བདེ་སྟོང་ཡེ་ཤེས་མཆོད་པ་འདི༔ གྲུབ་ཐོབ་བླ་མས་བཞེས་སུ་གསོལ༔ ཉོན་མོངས་གཏི་མུག་ལས་བྱུང་བའི༔ ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་མཆོད་པ་འདི༔ ཁྲོས་མ་ནག་མོས་བཞེས་སུ་གསོལ༔ ཉོན་མོངས་ཞེ་སྡང་ལས་བྱུང་བའི༔ མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་མཆོད་པ་འདི༔ བདེ་ཆེན་དཀར་མོས་བཞེས་སུ་གསོལ༔ ཉོན་མོངས་ང་རྒྱལ་ལས་བྱུང་བའི༔ མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་མཆོད་པ་འདི༔ སེར་མོ་དོན་གྲུབ་བཞེས་སུ་གསོལ༔ ཉོན་མོངས་འདོད་ཆགས་ལས་བྱུང་བའི༔ ཀུན་རྟོག་ཡེ་ཤེས་མཆོད་པ་འདི༔ དམར་མོ་སྒྲ་སྒྲོག་བཞེས་སུ་གསོལ༔ ཉོན་མོངས་ཕྲག་དོག་ལས་བྱུང་བའི༔ ནན་ཏན་ཡེ་ཤེས་མཆོད་པ་འདི༔ སྣ་ཚོགས་མཐར་ཕྱིན་བཞེས་སུ་གསོལ༔ ཉོན་མོངས་ཚོགས་བརྒྱད་ལས་བྱུང་བའི༔ གནས་གསུམ་ཡེ་ཤེས་མཆོད་པ་འདི༔ དུར་ཁྲོད་མཁའ་འགྲོས་བཞེས་སུ་གསོལ༔ ཅེས་འབུལ་ལོ། །དྲུག་པ་བསྟོད་པ་གཞུང་འདིར་མ་བཤད་ཀྱང་སྤྱི་ལྟར་སྤྲོ་ན། ཧཱུྃ༔ སྟོང་ཉིད་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་བྷ་ག་ནས༔ དོན་དམ་སྟོང་ཉིད་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མ༔ སྐྱེ་འགག་གནས་མེད་བརྗོད་བྲལ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔ དོན་དམ་ཌཱ་ཀིའི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ བདེ་ཆེན་ཆོས་འབྱུང་ཆགས་མེད་བྷ་ག་ནས༔ བརྗོད་བྱ་སྒྲ་དོན་ཨཱ་ལི་སྐྱེ་བ་མེད༔ ཀཱ་ལི་མ་འགགས་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ༔ གཙོ་མོ་ཡུམ་ཆེན་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ དུར་ཁྲོད་གནས་མཆོག་སྤྲུལ་པའི་བྷ་ག་ནས༔ མཚོན་པ་དབྱིབས་ཀྱི་སྐུར་སྣང་ཕྱག་མཚན་གྱིས༔ དུག་གསུམ་ལ་སོགས་མི་མཐུན་ཕྱོགས་རྣམས་འཇོམས༔ འགྲོ་དོན་མཐར་ཕྱིན་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ སྣང་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཆོས་རྣམས་ཀུན་གྱི་གཞི༔ མི་སྐྱེ་མི་འགག་ནམ་མཁའི་ངོ་བོ་ཉིད༔ གང་ལ་ཅིས་འདུལ་དེ་ལ་དེར་སྟོན་པའི༔ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ བདུན་པ་བཟླས་པ་བྱ་བ་ནི། མཁའ་འགྲོའི་སྒྲུབ་གཞུང་སྤྱི་དང་མཐུན་པར་མི་སྡོད་པ་གསུམ་གྱིས་གནད་ནས་བསྐུལ་ཏེ། ལྷ་སྐུའི་རྟེན་ལ་ལྟ་ཞིང་སེམས་དང་བསྲེ་བ། ང་རྒྱལ་སྣང་ཞེན་དག་དྲན་ལ་བསླབ་པ། རླུང་བུམ་པ་ཅན་བཟུང་ཞིང་དེ་དང་བསྲེ་བ་རྣམས་ལ་གཙོ་བོར་བསླབ། དེ་ལ་གོམས་ནས་བཟླས་དམིགས་ནི། ཧཱུྃ། བདག་ཉིད་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མའི། །ཐུགས་ཀར་པདྨ་ཉི་མའི་སྟེང་། །ཧྲཱིཿཡིག་མཐིང་ནག་མཐའ་སྐོར་དུ། །སྔགས་ཕྲེང་གཡོན་དུ་འཁོར་བ་ལས། །འོད་ཟེར་ཕྱིར་འཕྲོས་འཕགས་པ་མཆོད། །སེམས་ཅན་སྒྲིབ་སྦྱངས་བདེ་ལ་བཀོད། །བྱིན་རླབས་ཚུར་བསྡུས་རང་ལ་ཐིམ། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་ཐོབ། །སྣང་གྲགས་རྟོག་ཚོགས་མཁའ་འགྲོ་མའི། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་འཁོར་ལོར་གྱུར། །ཅེས་དམིགས་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་བྷ་ར་ཧེ་ཀྲོ་དྷཱི་ཀཱ་ལཱི་ཧ་རི་ནི་ས་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་པས་རླུང་དང་སྦྱར་བའི་ཡིད་བཟླས་སམ། མ་སྦྱར་བའི་ཡིད་བཟླས་རྐྱང་པ་ཅི་ནུས། ངག་བཟླས་ཀྱང་སྐབས་དང་བསྟུན་ལ་བཟླ། མཐར་སྔགས་ཙམ་གྱིས་མཆོད་དོ།། །།གཉིས་པ་ཐུན་མཚམས་གཏོར་མ་འབུལ་བ་ནི། བསང་ཆུ་དང་བདུད་རྩི་བྲན་ལ། རཾ་ཡཾ་ཁཾ༔ གཏོར་མའི་ཉེས་སྐྱོན་མ་དག་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ ཡེ་ཤེས་མེ་རླུང་ཆུ་ཡིས་བསྲེགས་གཏོར་བཀྲུས༔ བནྡྷའི་སྣོད་དུ་དམ་ཚིག་རྫས་ཀྱི་བཅུད༔ ཡེ་ཤེས་སྤྲིན་ཕུང་མཁའ་ཁྱབ་འཕྲོ་བར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱི༔ ཧཱུྃ༔ དབྱིངས་ནས་སྐུ་སྐྱོད་བླ་མ་ཡི་དམ་ལྷ༔ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་མཁའ་འགྲོ་རབ་འབྱམས་ཚོགས༔ དུར་ཁྲོད་མ་མོ་སྤྱང་ཞོན་མཆེད་སྡེ་འབུམ༔ ཐུགས་དམ་དབང་གིས་འདིར་གཤེགས་བརྟན་པར་བཞུགས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་དྷེ་བ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་ས་མ་ཡ་ཛ་ཛ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ གཏོར་སྣོད་བནྡྷ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་དང་མཉམ༔ གཏོར་མའི་ངོ་བོ་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔ༔ ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་རང་བཞིན་ལྷུན་པོར་སྤུངས༔ ཀུན་ཏུ་དགྱེས་ཚིམ་འོད་ཟེར་རྣམ་པར་འཕྲོ༔ བཟའ་བཅའ་བཏུང་བ་མཆོག་གི་དམ་ཚིག་རྫས༔ གསེར་གྱི་རི་དང་རོལ་མཚོ་ལྟ་བུར་བསྐྱིལ༔ ཐུགས་དམ་གཉན་སྐོང་འདོད་ཡོན་བསམ་མི་ཁྱབ༔ གླིང་བཞི་མུ་ཁྱུད་ཁོར་ཡུག་བརྡལ་པ་འདི༔ བླ་མ་ཡི་དམ་ཚོགས་ལ་མཆོད་པར་འབུལ༔ གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོ་རབ་འབྱམས་དགྱེས་པར་བཞེས༔ ཆོས་སྲུང་དམ་ཅན་མཉེས་པའི་ཕུལ་གྱུར་ནས༔ བྱིན་རླབས་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་ཆར་ལྟར་ཕོབ༔ བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྐྱེན་ཞི་བ་དང༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་དྷེ་བ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ས་པ་རི་བཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ཨོཾ་བཛྲ་བྷ་ར་ཧེ་ཀྲོ་དྷཱི་ཀཱ་ལཱི་བཛྲ་རཏྣ་པདྨ་ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་མཎྜ་ལ་ས་པ་རི་བཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་བྷཱུཉྫ་ཧོ་པི་པ་ཧོ་མ་ཏི་ཀྲ་མ་ཏི༔ མ་མ་སརྦ་ཀརྨ་ཀུ་རུ་ཧོ༔ མ་བྷྱོ་ཛཿས་པ་རི་བཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་བྷཱུཉྫ་ཧོ༔ མ་ཧཱ་ཨ་མྲྀཏ་རཀྟ་པཉྩ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ཧཱུྃ༔ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཕྲིན་ལས་རྨད་བྱུང་བར༔ མངོན་པར་བསྟོད་ཅིང་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་བཤགས༔ ཐུགས་དམ་དགྱེས་སྐོང་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་སྩོལ༔ ཅེས་རྨད་དུ་བྱུང་བ་གཏོར་མའི་མཆོད་སྤྲིན་གྱིས་མཉེས་ཤིང་ཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་མཛད་པར་བསམ་མོ།། །།གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་བྱ་བ་ལ་བདུན་ཡོད་པའི། དང་པོ་ཚོགས་མཆོད་ནི། ཞིང་ལྤགས་ཀྱི་སྟེང་དུ་ཟན་དང་ཤ་ཆང་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བཟའ་བཏུང་གི་དམ་ཚིག་ཇི་ལྟར་འབྱོར་པ་ཚོགས་སུ་སྤུངས་པ་ལ་བདུད་རྩིས་བྲན་ཏེ། ཕྲིན་ལས་ཀྱི་དབུ་ནས་འབྱུང་བའི་ནང་མཆོད་བྱིན་རླབས་ལྟར་ལ། དམ་ཚིག་གི་བདུད་རྩི་དང་རོ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པས། ངོ་བོ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩི་ལ་རྣམ་པ་འདོད་ཡོན་ལྷ་མོའི་རོལ་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་སྤྲིན་འཕྲོ་བར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཧཱུྃ། ལན་བདུན་བརྗོད་པས་བྱིན་བརླབ། ཚོགས་མགྲོན་སྤྱན་དྲང་ཞིང་འབུལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་ཕག་མོ་ཡུམ༔ ཐུགས་རྗེ་ཁྲོས་མ་ནག་མོ་དང༔ གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་དང་བཅས༔ ཚོགས་ལ་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ བཟའ་དང་བཅའ་དང་བཏུང་བ་དང༔ བཤོས་དང་ཞལ་ཟས་སྣ་ཚོགས་དང༔ ཁ་དང་མངར་དང་སྐྱུར་བ་དང༔ ཚ་དང་རྩུབ་དང་ལན་ཚྭའི་རོ༔ གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རེག་བྱ་དང༔ ཆོས་དང་འདོད་ཡོན་ལྔ་ལ་སོགས༔ ཞལ་ཟས་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་འདིས༔ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་གྱུར་ཅིག༔ འཁོར་གྱི་མཁའ་འགྲོ་དགྱེས་པར་མཛོད༔ བཞེས་ཤིག་རོལ་ཅིག་ཨ་ལ་ལ༔ ཚོགས་མཆོད་དམ་པ་འདི་བཞེས་ལ༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཚེ་དབང་བསོད་ནམས་ལོངས་སྤྱོད་དང༔ འཁོར་དང་རྐང་འགྲོའི་ཕྱུགས་སོགས་སྤེལ༔ དུས་མིན་ཆག་ཆེ་བར་ཆད་ཟློགས༔ བསྡུ་ན་འདི་ཙམ་གྱིས་འཐུས་ཤིང་ཚར་གྲངས་ལའང་འདི་ཡན་གསག་ན་སྟབས་བདེའོ། །རྒྱས་པར་སྤྲོ་ན། ཧཱུྃ༔ རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་དག་སྣང་གཞལ་ཡས་ནས༔ འགྲོ་བའི་དོན་དུ་ཐུགས་རྗེ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༔ མཁའ་འགྲོའི་དབང་ཕྱུག་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་དང༔ ཕྲིན་ལས་མཚུངས་མེད་བཀའ་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེ༔ གནས་གསུམ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་དང་བཅས༔ རྣམ་འཕྲུལ་མཁའ་ལ་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས་ནས་ཀྱང༔ རིན་ཆེན་རུས་པའི་རྒྱན་ཆ་སི་ལི་ལི༔ རོལ་མོ་སྒྲ་སྙན་མང་པོ་ཁྲ་ལ་ལ༔ སྣ་ཚོགས་གླུ་ལེན་གར་བྱེད་ཁྱུགས་སེ་ཁྱུག༔ འདིར་གཤེགས་དམ་སྐོངས་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་བཞེས༔ ཨ་ལ་ལ་སྟེ་བཞེས་ནས་ཀྱང༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཧཱུྃ༔ སྟོང་ཉིད་ཆོས་དབྱིངས་ཕོ་བྲང་ནས༔ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཡུམ་གཅིག་མ༔ དཔལ་ལྡན་ཐུགས་རྗེ་ཁྲོས་མ་ནག་མོ་ནི༔ བདེ་སྟོང་གཉིས་མེད་འབར་བའི་གར་དང་ལྡན༔ གནས་གསུམ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་དང་བཅས༔ རྣམ་འཕྲུལ་མཁའ་ལ་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས་ནས་ཀྱང༔ རིན་ཆེན་རུས་པའི་རྒྱན་ཆ་སི་ལི་ལི༔ རོལ་མོ་སྒྲ་སྙན་མང་པོ་ཁྲ་ལ་ལ༔ སྣ་ཚོགས་གླུ་ལེན་གར་བྱེད་ཁྱུགས་སེ་ཁྱུག༔ འདིར་གཤེགས་དམ་སྐོངས་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་བཞེས༔ ཨ་ལ་ལ་སྟེ་བཞེས་ནས་ཀྱང༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཧཱུྃ༔ ཤར་ཕྱོགས་མི་འགྱུར་གནས་པའི་ཕོ་བྲང་ནས༔ ཞི་བའི་ལས་མཛད་བདེ་ཆེན་དཀར་མོ་ནི༔ རྡོ་རྗེ་རིགས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་འབུམ་དང་བཅས༔ རྣམ་འཕྲུལ་མཁའ་ལ་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས་ནས་ཀྱང༔ རིན་ཆེན་རུས་པའི་རྒྱན་ཆ་སི་ལི་ལི༔ རོལ་མོ་སྒྲ་སྙན་མང་པོ་ཁྲ་ལ་ལ༔ སྣ་ཚོགས་གླུ་ལེན་གར་བྱེད་ཁྱུགས་སེ་ཁྱུག༔ འདིར་གཤེགས་དམ་སྐོངས་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་བཞེས༔ ཨ་ལ་ལ་སྟེ་བཞེས་ནས་ཀྱང༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཧཱུྃ༔ ལྷོ་ཕྱོགས་གཏེར་འབྱུང་ཡིད་བཞིན་གཞལ་ཡས་ནས༔ རྒྱས་པའི་ལས་མཛད་སེར་མོ་དོན་གྲུབ་ནི༔ རིན་ཆེན་རིགས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་འབུམ་དང་བཅས༔ རྣམ་འཕྲུལ་མཁའ་ལ་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས་ནས་ཀྱང༔ རིན་ཆེན་རུས་པའི་རྒྱན་ཆ་སི་ལི་ལི༔ རོལ་མོ་སྒྲ་སྙན་མང་པོ་ཁྲ་ལ་ལ༔ སྣ་ཚོགས་གླུ་ལེན་གར་བྱེད་ཁྱུགས་སེ་ཁྱུག༔ འདིར་གཤེགས་དམ་སྐོངས་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་བཞེས༔ ཨ་ལ་ལ་སྟེ་བཞེས་ནས་ཀྱང༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཧཱུྃ༔ ནུབ་ཕྱོགས་ཤེས་རབ་བཙུན་མོའི་བྷ་ག་ནས༔ དབང་གི་ལས་མཛད་དམར་མོ་སྒྲ་སྒྲོག་ནི༔ པདྨ་རིགས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་འབུམ་དང་བཅས༔ རྣམ་འཕྲུལ་མཁའ་ལ་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས་ནས་ཀྱང༔ རིན་ཆེན་རུས་པའི་རྒྱན་ཆ་སི་ལི་ལི༔ རོལ་མོ་སྒྲ་སྙན་མང་པོ་ཁྲ་ལ་ལ༔ སྣ་ཚོགས་གླུ་ལེན་གར་བྱེད་ཁྱུགས་སེ་ཁྱུག༔ འདིར་གཤེགས་དམ་སྐོངས་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་བཞེས༔ ཨ་ལ་ལ་སྟེ་བཞེས་ནས་ཀྱང༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཧཱུྃ༔ བྱང་ཕྱོགས་ཕྲིན་ལས་གྲུབ་པའི་གཞལ་ཡས་ནས༔ དྲག་པོའི་ལས་མཛད་སྣ་ཚོགས་མཐར་ཕྱིན་ནི༔ ལས་ཀྱི་རིགས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་འབུམ་དང་བཅས༔ རྣམ་འཕྲུལ་མཁའ་ལ་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས་ནས་ཀྱང༔ རིན་ཆེན་རུས་པའི་རྒྱན་ཆ་སི་ལི་ལི༔ རོལ་མོ་སྒྲ་སྙན་མང་པོ་ཁྲ་ལ་ལ༔ སྣ་ཚོགས་གླུ་ལེན་གར་བྱེད་ཁྱུགས་སེ་ཁྱུག༔ འདིར་གཤེགས་དམ་སྐོངས་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་བཞེས༔ ཨ་ལ་ལ་སྟེ་བཞེས་ནས་ཀྱང༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཧཱུྃ༔ ཕྱོགས་མཚམས་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོའི་གནས་བརྒྱད་ནས༔ སྣ་ཚོགས་ལས་མཛད་དུར་ཁྲོད་མཁའ་འགྲོ་ནི༔ སོ་སོའི་རིགས་གྱི་མཁའ་འགྲོ་འབུམ་དང་བཅས༔ རྣམ་འཕྲུལ་མཁའ་ལ་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས་ནས་ཀྱང༔ རིན་ཆེན་རུས་པའི་རྒྱན་ཆ་སི་ལི་ལི༔ རོལ་མོ་སྒྲ་སྙན་མང་པོ་ཁྲ་ལ་ལ༔ སྣ་ཚོགས་གླུ་ལེན་གར་བྱེད་ཁྱུགས་སེ་ཁྱུག༔ འདིར་གཤེགས་དམ་སྐོངས་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་བཞེས༔ ཨ་ལ་ལ་སྟེ་བཞེས་ནས་ཀྱང༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ག་ཎ་ཙཀྲ་སརྦ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཞེས་འབུལ་ལ་ཚོགས་ཕུད་དཀྱིལ་འཁོར་དྲུང་དུ་མཆོད། བར་པ་བརྡ་དང་བརྡའི་འབུལ་ལེན་བཅས་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྱིས་ནང་གི་སྲེག་བླུག་དང་ལྡན་པས་རོལ། ཐ་མ་ཆ་གཅིག་དང་ཟོས་ལྷག་བསྡུས་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བྱང་ཤར་དུ་བཞག་གོ །གཉིས་པ་བསྟོད་བསྐུལ་བྱ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ མ་བཅོས་ཆོས་དབྱིངས་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ལས༔ རང་བྱུང་ལོངས་སྐུ་ཐུགས་རྗེ་ཁྲོས་མའི་སྐུ༔ སྐུ་མདོག་མཐིང་ནག་ཁྲོ་མོའི་ཆ་བྱད་ཅན༔ གཅེར་བུ་རྟོག་བྲལ་དབུ་སྐྲ་ཐུར་དུ་གྲོལ༔ ཁྲོ་གཉེར་སྤྱན་གསུམ་མཆེ་བ་རབ་ཏུ་གཙིགས༔ སྤྱི་གཙུག་ཕག་ཞལ་སྲིད་གསུམ་རྩེ་ནས་གདེངས༔ ཕག་མོའི་ངུར་སྒྲས་སྟོང་གསུམ་ཟིལ་གྱིས་གནོན༔ གྲི་གུག་ཐོད་ཁྲག་གཡས་དང་གཡོན་ན་བསྣམས༔ དུར་ཁྲོད་ཆས་བརྒྱད་ཁ་ཊྭཱཾ་གྲུ་མོར་བརྟེན༔ ཕྱག་རྒྱ་ལྔ་དང་དུར་ཁྲོད་ཆས་ཀྱིས་བརྒྱན༔ མེ་དཔུང་ཀློང་ན་ཞབས་གཉིས་བརྐྱང་བསྐུམ་གྱིས༔ ཉི་ཟླ་དུས་མཚན་རོ་ཡི་སྟེང་དུ་མནན༔ བདེ་སྟོང་ཉམས་ལྡན་འབར་བའི་གར་དང་ལྡན༔ ཐུགས་རྗེ་ཁྲོས་མའི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཧཱུྃ༔ སྟོང་ཉིད་རང་སྒྲ་རྣམ་པར་དག་པ་ཡི༔ ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལིའི་ངོ་བོར་ཡོངས་རྫོགས་པའི༔ ཨཱ་རལླི་ཞེས་བཞད་པའི་གད་རྒྱངས་སྒྲོག༔ ཕེཾ་གྱི་སྒྲ་སྒྲོག་མཁའ་འགྲོ་དབང་དུ་སྡུད༔ ཧཱུྃ་གི་ང་རོས་བདུད་དཔུང་ཟིལ་གྱིས་གནོན༔ སྟོང་ཉིད་ཆོས་སྒྲས་འཁོར་བ་དབྱིངས་སུ་སྒྲོལ༔ ཕཊཿཀྱི་འབྲུག་སྒྲས་ལོག་ལྟ་ཚར་གཅོད་མཛད༔ བདེ་བ་རྒྱས་པའི་ཧ་ཧེའི་སྒྲ་འབྱིན་ཅིང༔ གསུང་དབྱངས་དྲུག་ཅུས་འགྲོ་བ་ཐབས་ཀྱིས་འདུལ༔ ཐུགས་རྗེ་ཁྲོས་མའི་གསུང་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཧཱུྃ༔ དོན་དམ་སྟོང་ཉིད་བདེ་ཆེན་གསལ་དག་སྐུ༔ དབྱིབས་དང་ཁ་དོག་མཚན་མ་བརྗོད་ལས་འདས༔ ཉོན་མོངས་རྣམ་དག་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་ཉིད༔ གདོད་ནས་མ་སྐྱེས་སྤྲོས་བྲལ་དོན་སྟོན་མ༔ འཁོར་བའི་སྐྱོན་བྲལ་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན༔ བདེ་སྟོང་གཉིས་མེད་ཟུང་འཇུག་རང་བཞིན་ཅན༔ མཐོང་ཐོས་དྲན་པས་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ལ༔ འབར་བ་གསུམ་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཁྱབ་མཛད་ཅིང༔ དགའ་བདེ་ཡེ་ཤེས་གཉིས་མེད་འཆར་བར་མཛད༔ ཐུགས་རྗེ་ཁྲོས་མའི་ཐུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཧཱུྃ༔ དོན་དམ་ཆོས་ཉིད་ངང་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང༔ སྣ་ཚོགས་གཉིས་མེད་འཇའ་ལུས་གཟུགས་སྐུའི་ཚུལ༔ རྣམ་དག་སྐུ་ལ་ཡོན་ཏན་རབ་བརྒྱན་ཅིང༔ འགག་མེད་གསུང་གི་གདུལ་བྱའི་འགྲོ་བ་སྨིན༔ གྲོལ་མཛད་སྤྲོས་བྲལ་འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོ་སྐེམ༔ ཡོན་ཏན་ཕུན་ཚོགས་སྒྲུབ་ལ་དངོས་གྲུབ་སྟེར༔ ཕྲིན་ལས་ཐུགས་རྗེས་འགྲོ་བ་ཐབས་ཀྱིས་འདུལ༔ ཐུགས་རྗེ་ཁྲོས་མ་བདེ་ཆེན་རྣལ་འབྱོར་མ༔ འཁོར་ལོ་ལྔ་རྫོགས་ཕྲིན་ལས་ཀུན་གྱི་བདག༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་གཏེར་འཆང་མ༔ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་བདེ་གཤེགས་ཀུན་གྱི་ཡུམ༔ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ དམ་རྫས་བདུད་རྩི་འབར་བ་འདི་གསོལ་ལ༔ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་མངོན་སྤྱོད་ལ་སོགས་པ༔ རྣལ་འབྱོར་བཅོལ་པའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཧཱུྃ༔ ཧ་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་ཆེན་དཀར་མོ་ནི༔ ཞེ་སྡང་རྣམ་དག་མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔ ཞི་བའི་ལས་མཛད་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ༔ དཀར་མོ་དུང་མདོག་རྡོ་རྗེ་རིགས་ཀྱི་གཙོ༔ རྡོ་རྗེའི་རིགས་མཚོན་རྡོ་རྗེས་དབུ་ལ་བརྒྱན༔ རྡོ་རྗེ་གྲི་གུག་ཐོད་ཁྲག་ཕྱག་ན་བསྣམས༔ ཞེ་སྡང་རྩད་གཅོད་ཉོན་མོངས་ཞལ་དུ་གསོལ༔ བཅུ་དྲུག་ལོ་ལོན་ཁ་ཊྭཱཾ་གྲུ་མོར་བརྟེན༔ གཅེར་བུ་སྐྲ་གྲོལ་རུས་པའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན༔ ཐོད་སྐམ་དབུ་རྒྱན་ཐོད་རློན་དོ་ཤལ་བྱས༔ ཞབས་གཉིས་བརྐྱང་བསྐུམ་རོ་ཡི་གདན་ལ་བཞུགས༔ བཛྲ་ཌཱ་ཀི་ཧ་ཡི་སྒྲ་འབྱིན་ཅིང༔ རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་འབུམ་གྱི་འཁོར་དང་བཅས༔ བདེ་ཆེན་དཀར་མོའི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ དམ་རྫས་བདུད་རྩི་འབར་བ་འདི་གསོལ་ལ༔ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་མངོན་སྤྱོད་ལ་སོགས་པ༔ རྣལ་འབྱོར་བཅོལ་པའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཧཱུྃ༔ རི་ལས་བྱུང་བའི་སེར་མོ་དོན་གྲུབ་ནི༔ ང་རྒྱལ་རྣམ་དག་མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔ རྒྱས་པའི་ལས་མཛད་རིན་ཆེན་རྣལ་འབྱོར་མ༔ སེར་མོ་གསེར་མདོག་རིན་ཆེན་རིགས་ཀྱི་གཙོ༔ རིན་ཆེན་རིགས་མཚོན་རིན་ཆེན་དབུ་ལ་བརྒྱན༔ རིན་ཆེན་གྲི་གུག་ཐོད་ཁྲག་ཕྱག་ན་བསྣམས༔ ང་རྒྱལ་རྩད་གཅོད་ཉོན་མོངས་ཞལ་དུ་གསོལ༔ བཅུ་དྲུག་ལོན་ཚུལ་ཁ་ཊྭཱཾ་གྲུ་མོར་བརྟེན༔ གཅེར་བུ་སྐྲ་གྲོལ་རུས་པའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན༔ ཐོད་སྐམ་དབུ་རྒྱན་ཐོད་རློན་དོ་ཤལ་ཅན༔ ཞབས་གཉིས་བརྐྱང་བསྐུམ་རོ་ཡི་གདན་ལ་བཞུགས༔ རཏྣ་ཌཱ་ཀི་རི་ཡི་སྒྲ་འབྱིན་ཅིང༔ རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་འབུམ་གྱི་འཁོར་དང་བཅས༔ སེར་མོ་དོན་གྲུབ་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ དམ་རྫས་བདུད་རྩི་འབར་བ་འདི་གསོལ་ལ༔ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་མངོན་སྤྱོད་ལ་སོགས་པ༔ རྣལ་འབྱོར་བཅོལ་པའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཧཱུྃ༔ ནི་ལས་བྱུང་བའི་དམར་མོ་སྒྲ་སྒྲོག་ནི༔ འདོད་ཆགས་རྣམ་དག་ཀུན་རྟོག་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔ དབང་གི་ལས་མཛད་པདྨའི་རྣལ་འབྱོར་མ༔ དམར་མོ་ཟངས་མདོག་པདྨ་རིགས་ཀྱི་གཙོ༔ པདྨའི་རིགས་མཚོན་པདྨས་དབུ་ལ་བརྒྱན༔ པདྨ་གྲི་གུག་ཐོད་ཁྲག་ཕྱག་ན་བསྣམས༔ འདོད་ཆགས་རྩད་གཅོད་ཉོན་མོངས་ཞལ་དུ་གསོལ༔ བཅུ་དྲུག་ལོན་ཚུལ་ཁ་ཊྭཱཾ་གྲུ་མོར་བརྟེན༔ གཅེར་བུ་སྐྲ་གྲོལ་རུས་པའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན༔ ཐོད་སྐམ་དབུ་རྒྱན་ཐོད་རློན་དོ་ཤལ་ཅན༔ ཞབས་གཉིས་བརྐྱང་བསྐུམ་རོ་ཡི་གདན་ལ་བཞུགས༔ པདྨ་ཌཱ་ཀི་ནི་ཡི་སྒྲ་འབྱིན་ཅིང༔ པདྨ་མཁའ་འགྲོ་འབུམ་གྱི་འཁོར་དང་བཅས༔ དམར་མོ་སྒྲ་སྒྲོག་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ དམ་རྫས་འདུད་རྩི་འབར་བ་འདི་གསོལ་ལ༔ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་མངོན་སྤྱོད་ལ་སོགས་པ༔ རྣལ་འབྱོར་བཅོལ་པའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཧཱུྃ༔ ས་ལས་བྱུང་བའི་སྣ་ཚོགས་མཐར་ཕྱིན་ནི༔ ཕྲག་དོག་རྣམ་དག་ནན་ཏན་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔ དྲག་པོའི་ལས་མཛད་ལས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་མ༔ སྔོན་མོ་གཡུ་མདོག་ལས་ཀྱི་རིགས་ཀྱི་གཙོ༔ ལས་ཀྱི་རིགས་མཚོན་རྒྱ་གྲམ་དབུ་ལ་བརྒྱན༔ རྒྱ་གྲམ་གྲི་གུག་ཐོད་ཁྲག་ཕྱག་ན་བསྣམས༔ ཕྲག་དོག་རྩད་གཅོད་ཉོན་མོངས་ཞལ་དུ་གསོལ༔ བཅུ་དྲུག་ལོན་ཚུལ་ཁ་ཊྭཱཾ་གྲུ་མོར་བརྟེན༔ གཅེར་བུ་སྐྲ་གྲོལ་རུས་པའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན༔ ཐོད་སྐམ་དབུ་རྒྱན་ཐོད་རློན་དོ་ཤལ་ཅན༔ ཞབས་གཉིས་བརྐྱང་བསྐུམ་རོ་ཡི་གདན་ལ་བཞུགས༔ ཀརྨ་ཌཱ་ཀི་ས་ཡི་སྒྲ་འབྱིན་ཅིང༔ ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་འབུམ་གྱི་འཁོར་དང་བཅས༔ སྣ་ཚོགས་མཐར་ཕྱིན་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ དམ་རྫས་བདུད་རྩི་འབར་བ་འདི་གསོལ་ལ༔ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་མངོན་སྤྱོད་ལ་སོགས་པ༔ རྣལ་འབྱོར་བཅོལ་པའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ དེ་ནས་དུར་ཁྲོད་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་སྡེ་བརྒྱད་བསྐུལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ ཤར་ཕྱོགས་གཏུམ་དྲག་དུར་ཁྲོད་ནས༔ མི་ཕྱེད་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མ༔ གཅེར་བུའི་ལུས་ལ་དཀར་བའི་མདོག༔ རུས་པའི་འཁོར་ལོ་རྩིབས་དྲུག་ལ༔ ཟླ་ཕྱེད་རྡོ་རྗེས་མཚན་པས་བརྒྱན༔ ཐལ་བས་བྱུགས་པའི་ཞིང་དག་ལ༔ དཀར་དམར་ཐིག་ལེ་བརྩེགས་པས་སྤྲས༔ སྐྱིལ་ཀྲུང་ཕྱེད་པའི་གར་དང་ལྡན༔ འདོད་ཡོན་བྱེད་པ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ དམ་རྫས་བདུད་རྩི་འབར་བ་འདི་གསོལ་ལ༔ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་མངོན་སྤྱོད་ལ་སོགས་པ༔ རྣལ་འབྱོར་བཅོལ་པའི་ཕྲིན་ལ་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཧཱུྃ༔ ལྷོ་ཕྱོགས་གད་རྒྱངས་སྒྲོག་པའི་དུར་ཁྲོད་ནས༔ རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་གཟི་བརྗིད་ཅན༔ བཙོ་མ་གསེར་གྱི་མདངས་ལྡན་ཞིང༔ གཅེར་བུའི་ལུས་ལ་སྐྲ་གྲོལ་མ༔ རྩིབས་བརྒྱད་མུ་ཁྱུད་ལྡན་པ་ཡི༔ རིན་ཆེན་གསེར་གྱི་ནོར་བུ་འཛིན༔ ཐལ་བས་བྱུགས་པའི་ཞིང་དག་ཏུ༔ རྒྱན་ལྡན་རྒྱས་བྱེད་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ དམ་རྫས་བདུད་རྩི་འབར་བ་འདི་གསོལ་ལ༔ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་མངོན་སྤྱོད་ལ་སོགས་པ༔ རྣལ་འབྱོར་བཅོལ་པའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཧཱུྃ༔ ནུབ་ཕྱོགས་པདྨ་འཁྱིལ་པའི་དུར་ཁྲོད་ནས༔ དྲི་མེད་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མ༔ ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་སྙེམས་མ༔ བདེ་བ་ངེས་པར་གྲོལ་བྱེད་མ༔ བྷ་གའི་གནས་ལ་གཅེར་བུ་སྟེ༔ སྐྲ་གྲོལ་མུ་ཏིག་ཅོད་པན་ཅན༔ པདྨ་རཱ་གས་དབུ་ལ་བརྒྱན༔ བཅུ་དྲུག་མདངས་ལྡན་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ དམ་རྫས་བདུད་རྩི་འབར་བ་འདི་གསོལ་ལ༔ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་མངོན་སྤྱོད་ལ་སོགས་པ༔ རྣལ་འབྱོར་བཅོལ་པའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཧཱུྃ༔ བྱང་ཕྱོགས་ཀཱི་ལ་སྒྲོག་པའི་དུར་ཁྲོད་ནས༔ ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་བདེ་བ་ཅན༔ བརྩོན་འགྲུས་ཕ་རོལ་ཕྱིན་སྙེམས་ཤིང༔ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་མངོན་སྤྱོད་དང༔ ཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་མཐར་ཕྱིན་མཛད༔ གཅེར་བུ་སྐྲ་གྲོལ་བརྐྱང་བསྐུམ་ཚུལ༔ སྣ་ཚོགས་མཐར་ཕྱིན་དུར་ཁྲོད་ལུས༔ བཟང་པོའི་དབུ་རྒྱན་ཅོད་པན་ཅན༔ སྣ་ཚོགས་བྱིན་རླབས་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ དམ་རྫས་བདུད་རྩི་འབར་བ་འདི་གསོལ་ལ༔ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་མངོན་སྤྱོད་ལ་སོགས་པ༔ རྣལ་འབྱོར་བཅོལ་པའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཧཱུྃ༔ ཤར་ལྷོ་རབ་འཇིགས་དུར་ཁྲོད་ནས༔ དམ་ཚིག་མཁའ་འགྲོ་མི་འདའ་མ༔ བདུད་རྩི་ལྔ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཅིང༔ མི་རོ་ཤ་ལ་རོལ་མཛད་མ༔ གཅེར་བུ་རུས་པའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན༔ ཧ་ཧེའི་གད་མོ་ཆེན་མོ་སྒྲོག༔ ཁྲག་དང་མཚན་མས་ལུས་ལ་བྱུག༔ སྣ་ཚོགས་རྒྱན་ལྡན་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ དམ་རྫས་བདུད་རྩི་འབར་བ་འདི་གསོལ་ལ༔ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་མངོན་སྤྱོད་ལ་སོགས་པ༔ རྣལ་འབྱོར་བཅོལ་པའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཧཱུྃ༔ ལྷོ་ནུབ་གཏུམ་པའི་དུར་ཁྲོད་ནས༔ སྣ་ཚོགས་མཁའ་འགྲོ་མི་ཐུབ་མ༔ འོད་ཟེར་རྣམ་པ་སྟོང་འགྱེད་ཅིང༔ དུར་ཁྲོད་ཤུན་པ་གོས་སུ་གྱོན༔ མེ་ཐུལ་པདྨ་རཱ་གའི་མདོག༔ ཐལ་བས་བྱུགས་པའི་ཞིང་དག་ཏུ༔ ཁྲག་གི་ཚོམ་བུ་ཐིག་ལེས་བརྒྱན༔ ཨུཏྤལ་མདངས་ལྡན་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ དམ་རྫས་བདུད་རྩི་འབར་བ་འདི་གསོལ་ལ༔ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་མངོན་སྤྱོད་ལ་སོགས་པ༔ རྣལ་འབྱོར་བཅོལ་པའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཧཱུྃ༔ ནུབ་བྱང་རབ་རྒྱུའི་དུར་ཁྲོད་ནས༔ ཐམས་ཅད་མཁའ་འགྲོ་ཀུན་རྒྱུ་མ༔ ལེགས་པར་སྟེར་བྱེད་རབ་ཏུ་རོལ༔ འབྱུང་བཞི་དབང་སྡུད་དྲི་མ་མེད༔ རུས་པའི་ཐོར་ཚུགས་ཅོད་པན་ཅན༔ གར་སྟབས་མཁའ་ལ་འགྲོ་བྱེད་མ༔ མར་གད་མདོག་ཅན་ཡིད་འོང་གཟུགས༔ དབང་མཛད་དབང་བསྒྱུར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ དམ་རྫས་བདུད་རྩི་འབར་བ་འདི་གསོལ་ལ༔ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་མངོན་སྤྱོད་ལ་སོགས་པ༔ རྣལ་འབྱོར་བཅོལ་པའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཧཱུྃ༔ བྱང་ཤར་དྲག་ཤུལ་དུར་ཁྲོད་ནས༔ བརྒྱུད་འཛིན་འཇིག་རྟེན་མཁའ་འགྲོ་མ༔ ཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་རྫོགས་བྱེད་ཅིང༔ དབང་དུ་སྡུད་ཅིང་དགུག་ཅིང་བསྐྲད༔ དབྱེ་དང་གསད་མནན་ལས་ཀུན་སྒྲུབ༔ སྣ་ཚོགས་མདོག་ཅན་ཁ་དོག་སྒེགས༔ གསང་བའི་རྒྱུད་རྣམས་ངེས་མཛད་མ༔ སྣ་ཚོགས་སྐྱོད་བྱེད་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ དམ་རྫས་བདུད་རྩི་འབར་བ་འདི་གསོལ་ལ༔ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་མངོན་སྤྱོད་ལ་སོགས་པ༔ རྣལ་འབྱོར་བཅོལ་པའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ གསུམ་པ་ལྷག་གཏོར་དང་བརྟན་བསྐྱང་ནི། ལྷག་མ་གཙང་དམེ་བསྲེས་པ་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོཿཧྲཱིཿ ཞེས་པས་དམ་ཚིག་བདུད་རྩིའི་ཁ་ཕྲུ་བཏབ་ཅིང་། འདོད་ཡོན་ཟད་མི་ཤེས་པའི་གཏེར་དུ་བྱིན་བརླབ། འབར་བའི་རྒྱ་དང་། ཕེཾ་ཕེཾ་ཕེཾ། ལྷག་སྡུད་ཀྱི་ཕོ་ཉ་དམ་ཅན་སྤྲིན་ཕུང་ལྟར་འདུས་པར་བསམ་ལ། ཧཱུྃ༔ ཕྱི་རོལ་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོའི་གནས་བརྒྱད་ནས༔ མཁའ་འགྲོ་ཤུགས་འགྲོ་ཞིང་སྐྱོང་ཕྲ་མེན་མ༔ དབང་ཕྱུག་གིང་མོ་ལང་ཀ་འབར་མའི་ཚོགས༔ ནམ་མཁའི་ལུས་ཅན་གར་ཡང་ཐོགས་མེད་ཅིང༔ འདོད་དགུར་སྒྱུར་བའི་གཟུགས་ཅན་འཕྲུལ་མོ་ཆེ༔ རབ་ཏུ་འཇིགས་ཤིང་རྔམས་བྱེད་སྲིན་མོའི་གཟུགས༔ ཤ་ཟ་ཁྲག་འཐུང་རུས་འཆའ་ལས་བྱེད་མ༔ མྱུར་མགྱོགས་རྫུ་འཕྲུལ་སྟོབས་ལྡན་དབང་མོ་ཆེ༔ སྣ་ཚོགས་ལས་མཛད་སྤྲུལ་པ་འཁོར་དང་བཅས༔ གཏོར་མ་ཆུ་རྒྱུན་རྣམས་ཀྱི་ལྷག་སྡུད་མ༔ ཏིང་འཛིན་དྲོད་ཉུལ་རྣལ་འབྱོར་ཉམས་ལེན་མ༔ ལ་ལས་ཞལ་ཟས་ཚོགས་ཀྱི་ལྷག་མ་སྡུད༔ ཚོགས་ལེན་གར་བྱེད་ཁྱུགས་སེ་ཁྱུག༔ ལ་ལས་བ་ལིཾ་གཏོར་མའི་ལྷག་མ་སྡུད༔ གཏོར་ལེན་བྲོ་བརྡུང་ཁྲིགས་སེ་ཁྲིག༔ ལ་ལས་གཏི་མུག་ཤ་ཡི་ལྷག་མ་སྡུད༔ ཤ་ཟན་སྐན་སྒྲ་ཐགས་སེ་ཐག༔ ལ་ལས་འདོད་ཆགས་ཁྲག་གི་ལྷག་མ་སྡུད༔ ཁྲག་འཐུང་ལྕེ་དམར་ཁྱུགས་སེ་ཁྱུག༔ ལ་ལས་ཞེ་སྡང་རུས་པའི་ལྷག་མ་སྡུད༔ རུས་འཆའ་མཆེ་བ་ཟངས་སེ་ཟང༔ ལ་ལས་བདུད་རྩི་ཆང་གི་ལྷག་མ་སྡུད༔ ཆང་འཐུང་བཞད་གད་ཡ་ལ་ལ༔ ཕྱི་རོལ་སྐྱོང་བའི་མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་རྣམས༔ དཔལ་གྱི་ལྷག་གཏོར་འདི་ལོངས་ལ༔ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་མངོན་སྤྱོད་ལ་སོགས་པ༔ ཇི་ལྟར་ནུས་པའི་ཕྲིན་ལས་སོ་སོར་མཛོད༔ ཨོཾ་ཨུཙྪིཥྚ་སརྦ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་པྲ་ཏཱི་ཛ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ཞེས་ལྷག་མ་དུར་ཁྲོད་དམ་སྒྲུབ་ཁང་གི་བྱང་ཤར་དུ་བསྐྱལ་ལོ། །བརྟན་མ་བསྐྱང་བ་ནི། བརྟན་གཏོར་འབྲུ་གསུམ་གྱིས་བདུད་རྩིར་སྦར་ལ། ཧཱུྃ༔ བརྟན་མ་སྐྱོང་མཛད་མ་དང་སྲིང༔ དཔལ་གནས་མ་དང་ཡང་དག་ཤེས༔ ཁྱུང་བཙུན་ཀོང་ལྷ་གཡུ་བུན་མ༔ མེ་ཏོག་ཟླ་འོད་བྱང་རྒྱལ་མ༔ གསེར་ཐང་ཀུན་བཟང་ཤཱན་ཏིང་དཔལ༔ ཀླུ་མོ་གཟི་འབར་ལ་སོགས་པ༔ བརྟན་མ་བཅུ་གཉིས་གཏོར་མ་ལོངས༔ མི་མཐུན་གནོད་པའི་རྐྱེན་རྣམས་ཟློགས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ བཛྲ་ཨ་མྲྀཏ་ཁཱ་ཧི་མ་མ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ཞེས་བཤལ་ཆུས་མཆོད། བཞི་པ་གཏང་རག་མཆོད་བསྟོད་ནོངས་བཤགས་དང་བཅས་པ་ནི། ཨོཾ་གུ་རུ་མཎྜལ་ཤྲཱི་བཛྲ་ཡོ་གི་ནཱི་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་སོགས་ནས། ཤབྡ་པཉྩ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི། ཧཱུྃ༔ སྣང་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཆོས་རྣམས་ཀུན་གྱི་གཞི༔ མི་སྐྱེ་མི་འགག་ནམ་མཁའི་ངོ་བོ་ཉིད༔ གང་ལ་ཅིས་འདུལ་དེ་ལ་དེར་སྟོན་པའི༔ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ས་མ་ཡ་མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ། བཛྲ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཏྭེ་ནོ་པ་སོགས་ནས། ཌཱ་ཀི་ནཱི་མཱ་མེ་མུཉྩ། ཌཱ་ཀི་ནཱི་བྷ་བ་མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་སཏྭ་ཨཱཿ ལན་གསུམ་དང་། མ་རྙེད་ཡོངས་སུ་མ་ཚང་སོགས་ཀྱིས་ནོངས་པ་བཤགས། ལྔ་པ་གཤེགས་བསྡུ་ནི། ཚོགས་མགྲོན་སོགས་རྟེན་ལ་བརྟན་བཞུགས་དང་། རྟེན་མེད་པའམ་ཚོམ་བུའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་གཤེགས་སུ་གསོལ་བ་སྐབས་དང་སྦྱར། བདག་བསྐྱེད་ཁོ་ནའམ་བདག་མདུན་དབྱེར་མེད་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་དམིགས་ཏེ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ སྣོད་བཅུད་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་ལྷ༔ མཁའ་ལ་སྤྲིན་ལྟར་དབྱིངས་སུ་ཐིམ༔ གནས་ལུགས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ངང༔ དོན་གྱི་ཕག་མོའི་རང་ཞལ་བལྟ༔ ཨ་ཨ་ཨ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ སླར་ཡང་གཟུགས་སྒྲ་དྲན་རྟོག་ཀུན༔ རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་མའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས༔ ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མར་མཉམ་སྦྱར་བས༔ མཐའ་ཡས་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་འཇུག༔ ཨོཾ་བཛྲ་བྷ་ར་ཧེ་ཀྲོ་དྷཱི་ཀཱ་ལཱི་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་སྭཱ་བྷཱ་བ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ༔ དྲུག་པ་བསྔོ་སྨོན་ནི། ཧོ༔ དགེ་བ་འདི་དང་དགེ་བའི་རྩ་བ་གཞན༔ མ་ལུས་བློ་ཡིས་ཕྱོགས་གཅིག་བསྡོམས་བྱས་ཏེ༔ མཐའ་ཡས་འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་དོན་གྱི་ཕྱིར༔ ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོར་བསྔོ་བར་བགྱི༔ དེང་ནས་གཟུང་སྟེ་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར༔ གསང་ཆེན་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པའི་རིགས་གྱུར་ཏེ༔ དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱིས༔ ཁ་སྦྱོར་བདེ་བས་རྗེས་སུ་འཛིན་པར་ཤོག༔ བརྟན་གཡོའི་དངོས་ཀུན་བདེ་ཆེན་ལྷ་སྐུར་དག༔ ལྡང་འཇུག་རླུང་རྣམས་སྐྱེ་མེད་སྔགས་སུ་རྫོགས༔ དྲན་རྟོག་འོད་གསལ་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོར་སྨིན༔ རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག༔ བདུན་པ་ཤིས་བརྗོད་ནི། ཨོཾ༔ བྱིན་རླབས་གཟི་བརྗིད་དཔལ་དུ་འབར༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཡི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ནུས་པ་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་ཆེན་སྒྲོག༔ བདེ་ཆེན་གསུང་གི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྨད་པོ་ཆེ༔ འོད་གསལ་ཐུགས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ གསང་བ་གསུམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ དངོས་གྲུབ་མཆོག་གི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཅེས་དབྱངས་སུ་གྱེར་ལ་མེ་ཏོག་འཐོར་ཞིང་རོལ་མོའི་སྒྲ་སྙན་ལ་ཡུན་རིང་བ་བྱའོ། །གསང་ཆེན་ངེས་པ་གསང་བའི་ལམ་མཆོག་འདིར། །ཞུགས་ལ་གེགས་མེད་བགྲོད་པ་མྱུར་མཐར་ཕྱིན། །མཁའ་སྤྱོད་དགའ་མའི་གྲོང་ཁྱེར་ཚོགས་ཀྱི་རྗེ། །རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོར་རྩེ་དགས་རོལ་གྱུར་ཅིག །འདིའི་ཡིག་རྙིང་དུམ་དུམ་ཁྲིགས་ལས་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རིམ་པ་མཐར་ཆགས་སུ་མ་བཞུགས་པས། ཉང་གཏེར་ཁྲོས་ནག་དང་ཇོ་མོ་སྨན་མོའི་ཟབ་གཏེར་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས་ཁ་བསྐངས་ཏེ་འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པས་རྫོང་གསར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་ཆོས་གྲྭར་བསྡེབས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།


Footnotes[edit]

Other Information[edit]

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).