Kun dga' 'bum ma


ཀུན་དགའ་འབུམ་མ་
kun dga' 'bum ma

Kunga Buma

Other names
 • མཁའ་འགྲོ་ཀུན་དགའ་འབུམ་པ་
 • མ་གཅིག་ཀུན་དགའ་འབུམ་
 • mkha' 'gro kun dga' 'bum pa
 • ma gcig kun dga' 'bum
Dates
Birth:   13th Century
Death:   14th Century
Place of birth:   bkra shis rdo mkhar ('on)
Tibetan date of birth
Gender:  
Element:  
Animal:   Monkey
Rab Jyung:   5
About
Religious Affiliations
Nyingma
Is emanation of
Yeshe Tsogyal
Students
dung mtsho ras pa phyi ma
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P5910
Treasury of Lives Link
http://treasuryoflives.org/biographies/view/Kunga-Bum/8474
Catalog Pages
Notes
Dates are based on Kongtrul's reckoning in the Terton Gyatsa.
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: མཁའ་འགྲོ་མ་ཀུན་དགའ་འབུམ་པ་ (mkha' 'gro ma kun dga' 'bum pa)

Page #s for bio of this person: 547 to 549

Folio #s for bio of this person: 104a4 to 105a4

།རྒྱལ་ཡུམ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་རྣམ་འཕྲུལ་གཉིས་ཀྱི་ཕྱི་མ་མཁའ་འགྲོ་མ་ཀུན་དགའ་འབུམ་པ་ནི་འོན་གྱི་བཀྲ་ཤིས་རྡོ་མཁར་དུ། ཡབ་གཙང་པ་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་དང་། ཡུམ་ཤེལ་དཀར་བཟའ་རྡོ་རྗེ་འཚོའི་སྐྱེ་བ་མཚན་ལྡན་ལྷ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་སྤྲེའུ་ལོར་འཁྲུངས། དགུང་ལོ་དྲུག་པར། གདན་ས་མཐིལ་གྱི་སྤྱན་སྔ་ཚེས་བཞི་རྙིང་མ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ལ་གཙུག་ཕུད་ཕུལ། མཚན་ཀུན་དགའ་འབུམ་དུ་གསོལ། དེ་ལ་སོགས་པའི་བླ་མ་མང་དུ་བསྟེན་ཅིང་། གསང་སྔགས་གསར་རྙིང་གི་ཆོས་ཚུལ་མང་པོ་དང་དབང་ཁྲིད་གདམས་པ་མཐའ་ཡས་པ་གསན་ཅིང་སྒྲུབ་པ་ཁོ་ན་མཛད་པས། ཐུགས་དམ་གྱི་རྟོགས་པ་ཀློང་དུ་གྱུར། ཁྱད་པར་དུ་ནུབ་གཅིག་གི་སྲོད་འཁོར་ཙམ་ལ། ཀྱེ་སྐལ་ལྡན་ལས་ཅན་མ་ཁྱོད། སྦྲགས་ཡང་རྫོང་གི་འོད་གསལ་ཕུག་ཅེས་བྱ་བར། ལོ་བདུན་ཟླ་བ་བདུན་ཞག་བདུན་དུ་ཟ་མ་བདུན་དུ་སྒྲུབ་པ་མཛོད་ཅིག་དང་། ཌཱ་ཀིའི་ལུང་བསྟན་དང་། མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་ཞིང་སོགས་མཇལ་བ་ཡོད་དོ། །ཟེར་བ་ཞིག་གསན་ནས། སྦྲགས་ཡང་རྫོང་གི་བྱེ་བྲག་རྫོང་ཤེལ་གྱི་འོད་གསལ་ཕུག་ཏུ་ལོ་བདུན་ཏུ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་ལ་བཞུགས་པས། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོས་ལུང་བསྟན་ནས་ཕུག་པ་དེ་ཉིད་ནས་མ་རྒྱུད་གསང་བ་ལམ་ཁྱེར་གྱི་ཆོས་སྐོར་ཆ་ལག་དང་བཅས་གཏེར་ནས་གདན་དྲངས། དབུས་སྟོད་སྨད་ཀུན་ཏུ་སྐལ་ལྡན་མང་པོ་ལ་གནང་བས་སྨིན་གྲོལ་ལ་བཀོད། ཁྱད་པར་དུ་གཏེར་ལུང་ལས་བྱུང་བ་བཞིན་འགྲོ་མགོན་དུང་མཚོ་རས་པ་ལ་གནང་། དེ་ནས་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་རྒྱ་ཆེར་འཕེལ་ནའང་དེང་སང་དཔེ་ལུང་གི་རྒྱུན་ཤིན་ཏུ་དཀོན་པ་ལ་ཁོ་བོས་ཡར་ལུང་ཤེལ་བྲག་ནས་དཔེ་རྙིང་ཞིག་རྙེད། གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པས་སྔོན་གནས་རྗེས་དྲན་དང་བྱིན་རླབས་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་བཀའ་བབས་པའི་སྨིན་གྲོལ་གདམས་སྐོར་རྫོགས་པར་ཞུས་ནས་གཞན་ལའང་སྤེལ། མཁའ་འགྲོ་མ་འདིས་སྦྲགས་ཡང་རྫོང་གི་གནས་སྒོ་ཡང་། གཏེར་འདོན་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཕྱེས་པ་ཡིན་ཏེ་དེ་དུས་གྲ་དོལ་གཞུང་གསུམ། སྐྱི་གཡོར་ཡར་འོན། ཀློ་རྡོ་བསམ་ཡས་ཟུར་མཁར་རྣམས་སུ་མེ་ཏོག་གི་ཆར་བབས་པ་དང་། མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རོལ་མོའི་སྒྲ་སྒྲོག་པ་བྱུང་། ཕྱོགས་འདུས་ཀྱི་བླ་མ་མི་དཔོན་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་སོགས་གྲྭ་པ་བུ་སློབ་ཀྱང་མང་དུ་འདུས་ཤིང་ཆོས་དང་གདམས་པ་ཞུ་བ་བགྲང་བ་ལས་འདས། མཛད་པ་མཐར་ཕྱིན་ནས། འོན་གྱི་བཀྲ་ཤིས་ཡང་དགོན་དང་། རྗེ་མོ་མཆོད་རྟེན་གྱི་དགོན་པར་ཞག་བདུན་དུ་སྐུ་མཚམས་མཛད་ནས། སྒྲ་དང་འོད་དང་མེ་ཏོག་གི་ཆར་འབབ་པ་ལ་སོགས་པའི་ངོ་མཚར་གྱི་ལྟས་བཟང་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་བཅས། སྐུ་ལུས་མ་སྤངས་པར་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་གྲུབ་པར་མཛད་པ་ཡིན་ནོ།

rgyal yum ye shes mtsho rgyal gyi rnam 'phrul gnyis kyi phyi ma mkha' 'gro ma kun dga' 'bum pa ni 'on gyi bkra shis rdo mkhar du/_yab gtsang pa rdo rje dbang phyug dang /_yum shel dkar bza' rdo rje 'tsho'i skye ba mtshan ldan lha skyid dpal 'dzom gnyis kyi sras su spre'u lor 'khrungs/_dgung lo drug par/_gdan sa mthil gyi spyan snga tshes bzhi rnying ma grags pa rgyal mtshan la gtsug phud phul/_mtshan kun dga' 'bum du gsol/_de la sogs pa'i bla ma mang du bsten cing /_gsang sngags gsar rnying gi chos tshul mang po dang dbang khrid gdams pa mtha' yas pa gsan cing sgrub pa kho na mdzad pas/_thugs dam gyi rtogs pa klong du gyur/_khyad par du nub gcig gi srod 'khor tsam la/_kye skal ldan las can ma khyod/_sbrags yang rdzong gi 'od gsal phug ces bya bar/_lo bdun zla ba bdun zhag bdun du za ma bdun du sgrub pa mdzod cig dang /_DA ki'i lung bstan dang /_mkha' spyod kyi zhing sogs mjal ba yod do/_/zer ba zhig gsan nas/_sbrags yang rdzong gi bye brag rdzong shel gyi 'od gsal phug tu lo bdun tu rtse gcig tu sgrub pa la bzhugs pas/_rdo rje phag mos lung bstan nas phug pa de nyid nas ma rgyud gsang ba lam khyer gyi chos skor cha lag dang bcas gter nas gdan drangs/_dbus stod smad kun tu skal ldan mang po la gnang bas smin grol la bkod/_khyad par du gter lung las byung ba bzhin 'gro mgon dung mtsho ras pa la gnang /_de nas phyogs kun tu rgya cher 'phel na'ang deng sang dpe lung gi rgyun shin tu dkon pa la kho bos yar lung shel brag nas dpe rnying zhig rnyed/_gter chen mchog gyur gling pas sngon gnas rjes dran dang byin rlabs nye brgyud du bka' babs pa'i smin grol gdams skor rdzogs par zhus nas gzhan la'ang spel/_mkha' 'gro ma 'dis sbrags yang rdzong gi gnas sgo yang /_gter 'don pa dang lhan cig tu phyes pa yin te de dus gra dol gzhung gsum/_skyi g.yor yar 'on/_klo rdo bsam yas zur mkhar rnams su me tog gi char babs pa dang /_mkha' 'gro ma rnams kyis rol mo'i sgra sgrog pa byung /_phyogs 'dus kyi bla ma mi dpon dge ba'i bshes gnyen sogs grwa pa bu slob kyang mang du 'dus shing chos dang gdams pa zhu ba bgrang ba las 'das/_mdzad pa mthar phyin nas/_'on gyi bkra shis yang dgon dang /_rje mo mchod rten gyi dgon par zhag bdun du sku mtshams mdzad nas/_sgra dang 'od dang me tog gi char 'bab pa la sogs pa'i ngo mtshar gyi ltas bzang bsam gyis mi khyab pa dang bcas/_sku lus ma spangs par 'ja' lus rdo rje'i sku grub par mdzad pa yin no


List of Cycles Associated with this Person

 1. Rdzogs chen ma rgyud mkha' 'gro gsang ba lam khyer (10 of 10 Texts)

List of Works in the Rinchen Terdzö

 1. རྫོགས་ཆེན་མ་རྒྱུད་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ལམ་ཁྱེར་ལས༔ བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་བཀའ་བབས་ནང་གི་ལོ་རྒྱུས་ (Vol. 55, Text 2)
 2. རྫོགས་ཆེན་མ་རྒྱུད་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ལམ་ཁྱེར་ལས༔ གཏེར་གྱི་བྱུང་ཁུངས་སྦས་ཚུལ་གསང་བའི་ལོ་རྒྱུས་དང༔ གསང་བའི་རྣམ་ཐར་ཁྲིད་གཞུང་ཆེན་མོ (Vol. 55, Text 3)
 3. རྫོགས་ཆེན་མ་རྒྱུད་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ལམ་ཁྱེར་ལས༔ གསང་དབང་གི་ལག་ལེན་ (Vol. 55, Text 4)
 4. རྫོགས་ཆེན་མ་རྒྱུད་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ལམ་ཁྱེར་ལས༔ ཞེ་སྡང་རྡོ་རྗེའི་ཤོག་དྲིལ་ (Vol. 55, Text 5)
 5. རྫོགས་ཆེན་མ་རྒྱུད་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ལམ་ཁྱེར་ལས༔ འདོད་ཆགས་རྡོ་རྗེའི་ཤོག་དྲིལ (Vol. 55, Text 6)
 6. རྫོགས་ཆེན་མ་རྒྱུད་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ལམ་ཁྱེར་ལས༔ གཏི་མུག་རྡོ་རྗེའི་ཤོག་དྲིལ་ (Vol. 55, Text 7)
 7. རྫོགས་ཆེན་མ་རྒྱུད་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ལམ་ཁྱེར་ལས༔ ཕྲག་དོག་རྡོ་རྗེའི་ཤོག་དྲིལ་ (Vol. 55, Text 8)
 8. རྫོགས་ཆེན་མ་རྒྱུད་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ལམ་ཁྱེར་ལས༔ ང་རྒྱལ་རྡོ་རྗེའི་ཤོག་དྲིལ་ (Vol. 55, Text 9)
 9. རྫོགས་ཆེན་མ་རྒྱུད་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ལམ་ཁྱེར་གྱི་ཕྲིན་ལས་བཻ་ཌཱུརྱའི་ཟ་མ་ཏོག་ (Vol. 55, Text 10)
 10. རྫོགས་ཆེན་མ་རྒྱུད་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ལམ་ཁྱེར་གྱི་དབང་གི་ཆོ་ག་བཻ་ཌཱུརྻའི་དོ་ཤལ་ (Vol. 55, Text 11)