Thugs rje chen po bcu gcig zhal dpal mo lugs

From Rinchen Terdzö

Notes about this cycle

This is the form of spyan ras gzigs that was the original basis for the practice of smyung gnas

2 Text(s) in this Cycle

སྤྱན་རས་གཟིགས་དཔལ་མོ་ལུགས་ཀྱི་རྗེས་གནང་གི་ཡི་གེ་བཀླགས་པས་གྲུབ་པ་
Front left margin rjes gnang
Back left margin gter mdzod thugs chen dpal mo lugs
Location Volume 25, Text 15, Pages 257-272
Cycle Thugs rje chen po bcu gcig zhal dpal mo lugs
Authored by Smin gling lo chen d+harma shrI
Revealed by dge slong ma dpal mo
Colophon སྤྱན་རས་གཟིགས་དཔལ་མོ་ལུགས་ཀྱི་རྗེས་གནང་གི་ཡི་གེ་འདི་ནི་རང་གི་ཚ་བོ་ཐུབ་སྟོན་འཇམ་དབྱངས་བསོད་ནམས་བཟང་པོའི་ངོར་གཉོས་བཙུན་རྨོངས་པ་དྷརྨ་ཤྲཱིས་ཟིན་བྲིས་སུ་སྤེལ་བའོ་
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བཅུ་གཅིག་ཞལ་གྱི་སྨྱུང་བར་གནས་པའི་ཆོ་ག་སྙིང་པོར་བསྡུས་པ་
Front left margin smyung chog
Back left margin gter mdzod thugs chen dpal mo lugs
Location Volume 25, Text 16, Pages 273-293
Cycle Thugs rje chen po bcu gcig zhal dpal mo lugs
Authored by Smin gling lo chen d+harma shrI
Revealed by Dge slong ma dpal mo
Colophon དེ་སྐད་དྷརྨ་ཤྲཱི་ཡིས། །རྟ་ལོ་ཟླ་བའི་ཚེས་བརྒྱད་ཀྱི། །ཉིན་གཅིག་ཁོ་ནར་ཤར་མར་སྤེལ། །དགེ་བས་འགྲོ་ཀུན་སངས་རྒྱས་ཤོག །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ