Dgongs 'dus 'gro ba kun sgrol

Notes about this cycle

Elsewhere Kongtrul refers to this cycle as thugs rje chen po'i dgongs don 'gro ba kun sgrol

2 Text(s) in this Cycle[edit]

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་རྒྱལ་པོའི་ཕྲིན་ལས་ལམ་ཁྱེར་གྱི་བྱང་བུ་དོན་ཟབ་དགོངས་བསྒྲིལ་
Front left margin las byang
Back left margin gter mdzod dri med lhun po'i thugs chen pad rgyal
Location Volume 22, Text 26, Pages 553-576
Cycle Don tig 'gro ba kun sgrolZab tig chos dbyings rang gsalDgongs 'dus 'gro ba kun sgrol
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Dri med lhun poGar dbang zla ba rgyal mtshanStag sham nus ldan rdo rje
Colophon ཅེས་དོན་ཏིག་འགྲོ་བ་ཀུན་གྲོལ་དང་ཟབ་ཏིག་ཆོས་དབྱིངས་རང་གསལ་གཉིས་ཆུ་བོ་མ་བུ་འདྲེས་ཤིང་ཚིག་དོན་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི་གཏེར་གཞུང་འཐོར་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས། ཚོགས་མཆོད་རྗེས་འབྲེལ་དང་བཅས་པའི་འདོན་བྱ་བཀའི་བབ་སྲོལ་གསུམ་པ་སྟག་ཤམ་པའི་དགོངས་འདུས་འགྲོ་བ་ཀུན་སྒྲོལ་ནས་བླངས་ཏེ། པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱིས་ཙ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྒྲུབ་གནས་སུ་སྦྱར་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་རྒྱལ་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་སློབ་མ་རྗེས་བཟུང་དབང་གི་ཆོ་ག་དོན་ཟབ་བཅུད་འདུས་
Front left margin dbang chog
Back left margin gter mdzod dri med lhun po'i thugs chen pad rgyal
Location Volume 22, Text 27, Pages 577-610
Cycle Don tig 'gro ba kun sgrolZab tig chos dbyings rang gsalDgongs 'dus 'gro ba kun sgrol
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Dri med lhun poGar dbang zla ba rgyal mtshanStag sham nus ldan rdo rje
Colophon ཅེས་དོན་ཟབ་དགོངས་པའི་བྱིན་རླབས་གཅིག་ཏུ་འདུས་པའི་སྨིན་བྱེད་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་ལས་སྐལ་པ་བཟང་པོའི་དཔྱིད་དུ་ལེགས་པར་ཐོབ་པས། ཆོས་ཚུལ་འདིའི་རྒྱུན་ཉག་ཕྲ་བ་ལ་ཞབས་ཏོག་ཏུ་འགྱུར་བའི་ལྷག་བློས་དེ་བཱི་ཀོ་ཊི་ཙ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་ཏུ་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་ཡིག་ཆ་སྔ་ཕྱི་རྣམས་ཀྱི་དོན་མ་ནོར་བར་བསྡེབས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།