Gar dbang zla ba rgyal mtshan

From Rinchen Terdzö
Garwang Dawa Gyaltsen
གར་དབང་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་


Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: མངའ་རིས་གཏེར་སྟོན་གར་དབང་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་ (mnga' ris gter ston gar dbang zla ba rgyal mtshan)

Page #s for bio of this person: 618 to 620

Folio #s for bio of this person: 139b5 to 140b6

[edit]

།གཉགས་ལོ་བདུད་འཇོམས་ནམ་སྙིང་རྣམས་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་མངའ་རིས་གཏེར་སྟོན་གར་དབང་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་ནམ། གསང་མཚན་པདྨ་གར་དབང་རྩལ་དུ་གྲགས་པ་ནི། མངའ་རིས་གུང་ཐང་གི་ནུབ་རི་ཡམ་ཞེས་པའི་སའི་ཆར་འཁྲུངས། སྐུ་ཆུང་ངུ་ནས་ངོ་མཚར་དུ་མ་མངའ། ལྷག་པར་དབེན་གནས་མུ་སེའི་ཕ་ཝཾ་རུ་སྦལ་འདྲ་བའི་བྱ་སྐྱིབས་སུ་རིག་འཛིན་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེའི་གཏེར་མ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་བསྙེན་སྒྲུབ་མཛད་ནས་བཞུགས་པའི་སྐབས། ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་གཅེར་བུ་རུས་པའི་རྒྱན་ཅན་གསུམ་གྱིས་གླུ་དང་བརྡའ་ཡིས་བསྐུལ་པས་ཐུགས་ཉམས་འུར་ཏེ་ཞབས་ས་ལ་མ་རེག་པར་ཕ་ཝཾ་སྦྲུལ་ནག་འཁྱུགས་པ་འདྲ་བའི་སྟེང་དུ་ཕེབས་པ་ན་སྔར་གྱི་མཁའ་འགྲོ་གསུམ་དང་ཡུལ་དེའི་གཞི་བདག་གཏེར་བདག་རྣམས་ཀྱིས་བསྐུལ་མ་བྱུང་བ་བཞིན། ཐོག་མར་མིས་མི་ཐར་བའི་བྲག་གདོང་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་ཕེབས་ནས་གཏེར་གྱི་ཁ་བྱང་ཕྱག་ཏུ་སོན་པ་བཞིན། སྦས་ཡུལ་སྐྱིད་མོ་ལུང་ནས་སྔོན་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་རྒོད་ཀྱི་ལྡེམ་འཕྲུས་ཡང་གཏེར་དུ་རྒྱས་བཏབ་པའི་རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་མེ་ལོང་གི་སྐོར་རྣམས་སྤྱན་དྲངས་ཤིང་སྤེལ་བར་མཛད་པའི་དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་གྱི་རྒྱུན་ད་ལྟའི་བར་མ་ཉམས་པར་བཞུགས་ཤིང་འགྲོ་དོན་རྒྱ་ཆེར་བྱུང་། གཞན་ཡང་འཕགས་པ་ཝ་ཏིའི་ཁྲུས་ཁང་ནས་སྤྱན་རས་གཟིགས་རྩ་གསུམ་སྙིང་ཐིག་གིས་མཚོན། པདྨའི་སྙན་བརྒྱུད་ཡང་གསང་དྲི་མེད། ཟབ་ཏིག་ཆོས་དབྱིངས་རང་གསལ། རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་སོགས་ཆོས་དང་རྟེན་དང་དམ་རྫས་ཀྱི་ཟབ་གཏེར་མང་དུ་བཞེས། རྫུ་འཕྲུལ་དང་མངོན་ཤེས་ཕྱོགས་མེད་དུ་ཤར། ལྔ་པ་ཆེན་པོར་བྱ་མ་རྟའི་ལམ་ནས་གནས་ཚུལ་གསོལ་བར་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བརྟགས་པ་དང་རིག་འཛིན་གཏེར་བདག་གླིང་པ་ལའང་བཀའ་འདྲི་ཞུས་ཏེ་གཏེར་སྟོན་འཁྲུལ་མེད་དུ་ངེས་པ་འཁྲུངས་ཏེ་འགྲོ་དོན་ཕྱོགས་བྲལ་དུ་སྐྱོང་ཆོག་པའི་བཀའ་ཕེབས་པས་རྩོད་མེད་ཡོངས་གྲགས་སུ་གྱུར་ཅིང་འགྲོ་དོན་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་ཆེར་བྱུང་། དེའི་སྐྱེ་བ་ནི་གྲུབ་ཆེན་ཉི་ཟླ་ཀློང་གསལ་གྱི་སྲས་སུ་འཁྲུངས་པ་ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་དབང་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་སྟེ། འདིས་རིག་འཛིན་གཏེར་བདག་གླིང་པ་སྐུ་མཆེད་གྱི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ཤིང་སྨིན་གླིང་དུ་ཡུན་རིང་བཞུགས། མདོ་སྔགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པར་གསན་བསམ་མཛད་པས་མཁྱེན་པ་རྒྱས་པ་ལ་བརྟེན། གོང་མའི་གཏེར་ཆོས་རྣམས་ལ་ཆོག་བསྒྲིག་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་བ་ལས། གཙང་པོ་བྱང་གསང་ཆོས་པདྨ་ལྷུན་སྡིངས་སུ་ད་ལྟའང་བརྒྱུད་འཛིན་མ་ཉམས་པར་བཞུགས་ཤིང་། ཁོ་བོས་ཀྱང་ཟབ་ཏིག་ཆོས་དབྱིངས་རང་གསལ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྩ་གསུམ་སྙིང་ཐིག །རྡོར་སེམས་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་ཚེ་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་མདུད་རྣམས་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་རྗེ་བླ་མའི་བཀའ་དྲིན་ལས་ནོས། འདིའི་ཟབ་ཏིག་དང་དྲི་མེད་ལྷུན་པོའི་དོན་ཏིག །སྟག་ཤམ་པའི་དགོངས་འདུས་འགྲོ་བ་ཀུན་སྒྲོལ་རྣམས་རྒྱུད་ཀྱི་སྐོར་ཡོད་མེད་མ་གཏོགས་ཚིག་དོན་ཞུ་དག་ཕེར་བས་བརྒྱུད་པ་གསུམ་འདུས་སུ་སྦྱར་རུང་བར་མངོན་ནོ། །དེར་མ་ཟད་འཇའ་ཚོན་ཞབས་ཀྱི་སྙིང་ཐིག་ཆོས་དབྱིངས་རང་གསལ་ཡང་གཏན་ལ་འབེབས་པར་མ་མཛད་མོད་དོན་འདི་དང་འདྲ་བར་རྗེ་བླ་མའི་གསུང་ལས་ཐོས་སོ།

[edit]

gnyags lo bdud 'joms nam snying rnams zung du 'jug pa'i rnam 'phrul mnga' ris gter ston gar dbang zla ba rgyal mtshan nam/_gsang mtshan pad+ma gar dbang rtsal du grags pa ni/_mnga' ris gung thang gi nub ri yam zhes pa'i sa'i char 'khrungs/_sku chung ngu nas ngo mtshar du ma mnga'/_lhag par dben gnas mu se'i pha waM ru sbal 'dra ba'i bya skyibs su rig 'dzin bdud 'dul rdo rje'i gter ma thugs rje chen po'i bsnyen sgrub mdzad nas bzhugs pa'i skabs/_ye shes mkha' 'gro gcer bu rus pa'i rgyan can gsum gyis glu dang brda' yis bskul pas thugs nyams 'ur te zhabs sa la ma reg par pha waM sbrul nag 'khyugs pa 'dra ba'i steng du phebs pa na sngar gyi mkha' 'gro gsum dang yul de'i gzhi bdag gter bdag rnams kyis bskul ma byung ba bzhin/_thog mar mis mi thar ba'i brag gdong chen po zhig tu rdzu 'phrul gyis phebs nas gter gyi kha byang phyag tu son pa bzhin/_sbas yul skyid mo lung nas sngon rig 'dzin chen po rgod kyi ldem 'phrus yang gter du rgyas btab pa'i rdor sems thugs kyi me long gi skor rnams spyan drangs shing spel bar mdzad pa'i dbang lung khrid gsum gyi rgyun da lta'i bar ma nyams par bzhugs shing 'gro don rgya cher byung /_gzhan yang 'phags pa wa ti'i khrus khang nas spyan ras gzigs rtsa gsum snying thig gis mtshon/_pad+ma'i snyan brgyud yang gsang dri med/_zab tig chos dbyings rang gsal/_rdo rje phur pa sogs chos dang rten dang dam rdzas kyi zab gter mang du bzhes/_rdzu 'phrul dang mngon shes phyogs med du shar/_lnga pa chen por bya ma rta'i lam nas gnas tshul gsol bar rje nyid kyi thugs dam brtags pa dang rig 'dzin gter bdag gling pa la'ang bka' 'dri zhus te gter ston 'khrul med du nges pa 'khrungs te 'gro don phyogs bral du skyong chog pa'i bka' phebs pas rtsod med yongs grags su gyur cing 'gro don phrin las rgya cher byung /_de'i skye ba ni grub chen nyi zla klong gsal gyi sras su 'khrungs pa kun mkhyen chos dbang rdo rje 'dzin pa ste/_'dis rig 'dzin gter bdag gling pa sku mched gyi zhabs la gtugs shing smin gling du yun ring bzhugs/_mdo sngags rig gnas dang bcas par gsan bsam mdzad pas mkhyen pa rgyas pa la brten/_gong ma'i gter chos rnams la chog bsgrig rgya cher spel ba las/_gtsang po byang gsang chos pad+ma lhun sdings su da lta'ang brgyud 'dzin ma nyams par bzhugs shing /_kho bos kyang zab tig chos dbyings rang gsal/_thugs rje chen po rtsa gsum snying thig_/rdor sems kyi chos sde tshe sgrub rdo rje rgya mdud rnams kyi smin grol rje bla ma'i bka' drin las nos/_'di'i zab tig dang dri med lhun po'i don tig_/stag sham pa'i dgongs 'dus 'gro ba kun sgrol rnams rgyud kyi skor yod med ma gtogs tshig don zhu dag pher bas brgyud pa gsum 'dus su sbyar rung bar mngon no/_/der ma zad 'ja' tshon zhabs kyi snying thig chos dbyings rang gsal yang gtan la 'bebs par ma mdzad mod don 'di dang 'dra bar rje bla ma'i gsung las thos so


5 Cycles

 1. དོན་ཏིག་འགྲོ་བ་ཀུན་སྒྲོལ་, ཟབ་ཏིག་ཆོས་དབྱིངས་རང་གསལ་, དགོངས་འདུས་འགྲོ་བ་ཀུན་སྒྲོལ་
  Don tig 'gro ba kun sgrol, Zab tig chos dbyings rang gsal, Dgongs 'dus 'gro ba kun sgrol (2 of 2 Texts)
 2. དོན་ཏིག་འགྲོ་བ་ཀུན་སྒྲོལ་
  Don tig 'gro ba kun sgrol (2 of 5 Texts)
 3. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྩ་གསུམ་སྙིང་ཐིག་
  Thugs rje chen po rtsa gsum snying thig (3 of 3 Texts)
 4. ཚེ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མདུད་
  Tshe sgrub ye shes rgya mdud (1 of 1 Texts)
 5. དོན་ཏིག་འགྲོ་བ་ཀུན་སྒྲོལ་, ཟབ་ཏིག་ཆོས་དབྱིངས་རང་གསལ་, དགོངས་འདུས་འགྲོ་བ་ཀུན་སྒྲོལ་
  Don tig 'gro ba kun sgrol, Zab tig chos dbyings rang gsal, Dgongs 'dus 'gro ba kun sgrol (2 of 2 Texts)


Works