Thugs rje chen po rtsa gsum snying thig

From Rinchen Terdzö

3 Text(s) in this Cycle

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྩ་གསུམ་སྙིང་ཐིག་ལས་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱང་བུ་ཚོགས་གཉིས་ཆུ་རྒྱུན་
Front left margin las byang
Back left margin gter mdzod zla rgyal thugs chen rtsa snying
Location Volume 24, Text 11, Pages 185-204
Cycle Thugs rje chen po rtsa gsum snying thig
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by gar dbang zla ba rgyal mtshan
Colophon ཅེས་པ་འདིའང་ཁྱེར་བདེའི་སླད་དུ་གཏེར་གཞུང་ཡིག་ཆ་མ་བུ་རྣམས་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བསྡེབས་ཏེ་བཀླགས་པས་གྲུབ་པར། པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱིས་འཕགས་པའི་བསྟི་གནས་ཆེན་པོ་ཙ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྒྲུབ་སྡེར་བཀོད་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ་
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྩ་གསུམ་སྙིང་ཐིག་ལས། དབང་གི་ཆོག་བསྒྲིག་བྱིན་རླབས་རྒྱུན་འབེབ་
Front left margin dbang chog
Back left margin gter mdzod zla rgyal thugs chen rtsa snying
Location Volume 24, Text 12, Pages 205-220
Cycle Thugs rje chen po rtsa gsum snying thig
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Gar dbang zla ba rgyal mtshan
Colophon ཅེས་བརྒྱུད་པ་སྔ་མ་རྣམས་ཀྱི་ཕྱག་བཞེས་བཞིན་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གིས་ཇི་ལྟར་བསྩལ་པ་གཞིར་བྱས་ཏེ་ལག་ལེན་རྣམ་པར་གསལ་བའི་སླད་དུ་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་ཙ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྒྲུབ་གནས་སུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ་
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྩ་གསུམ་སྙིང་ཐིག་ལས། ཚེ་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་ཉམས་ལེན་དང་དབང་ཆོག་ཚེ་དཔལ་ལྷུན་གྲུབ་
Front left margin tshe dbang
Back left margin gter mdzod zla rgyal thugs chen rtsa snying
Location Volume 24, Text 13, Pages 221-232
Cycle Thugs rje chen po rtsa gsum snying thig
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Gar dbang zla ba rgyal mtshan
Colophon ཅེས་པའང་ཐུགས་ཆེན་རྩ་གསུམ་སྙིང་ཐིག་གི་དབང་ཆོག་སྔར་བཀོད་པའི་ཆ་ལག་ཏུ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བཀོད་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ་