Dri med lhun po

From Rinchen Terdzö
Drime Lhunpo
དྲི་མེད་ལྷུན་པོ་


Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: དྲི་མེད་ལྷུན་པོ་ (dri med lhun po)

Page #s for bio of this person: 557 to 559

Folio #s for bio of this person: 109a3 to 110a4

[edit]

།ཨ་ཙ་ར་ས་ལེའི་སྐྱེ་བ་དྲི་མེད་ལྷུན་པོ་ནི། ཀོང་པོ་འོར་ཤོང་དུ་ཡབ་ཕྱག་རྡོར་དང་། ཡུམ་པདྨ་མཚོ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་ཆུ་ཕོ་འབྲུག་ལོ་དཔྱིད་ཟླ་ར་བའི་བཅོ་ལྔར་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དུ་མ་དང་བཅས་ཏེ་སྐུ་འཁྲུངས། བླ་མ་གཡའ་བཟང་པས་འགྲོ་མགོན་རྒྱལ་བའི་སྲས་སུ་ལུང་བསྟན་ནས་མཚན་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་འོད་དུ་བཏགས། ལོ་དེའི་དབྱར་ཟླ་ར་བའི་ཚེས་གཅིག་ལ་གཏེར་གྱི་ཁ་བྱང་ཕྱག་ཏུ་བབས། དགུང་ལོ་གསུམ་བཞེས་པ་ནས་མངོན་ཤེས་ཕྱོགས་མེད་དུ་ཤར། དྲང་ངེས་ཆོས་རྣམས་ཐོགས་མེད་དུ་གསུངས། ཨོ་རྒྱན་ཡབ་ཡུམ་དངོས་སུ་ཞལ་བསྟན་ནས་དབང་དང་བྱིན་རླབས་ཞལ་གདམས་གནང་། དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་པ་ལ་མཆིམས་ཀྱི་གད་པ་སྐྱ་བོར་མཆོད་རྟེན་བྱིན་རླབས་རང་བབས་ནས་བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དགོངས་པ་འདུས་པ་དང་། རིང་བསྲེལ་དམ་རྫས། གཏེར་ཁ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཅིག་གི་ཁ་བྱང་སོགས་སྤྱན་དྲངས། མཁན་པོ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ལས་རབ་བྱུང་དང་། ས་སྐྱ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ལས་བསྙེན་རྫོགས་བསྒྲུབས། རིག་པའི་གནས་ལྔ་སོགས་བསླབ་ཤེས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་ཅིང་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སོགས་གསན་པའང་རྒྱ་ཆེར་མཛད། ཟབ་གཏེར་བརྒྱ་དང་སུམ་ཅུའི་ཁ་བྱང་ཕྱག་ཏུ་སོན་པ་ཕལ་ཆེར་ཞིག་གཏེར་ནས་བཞེས་པ་ལ་འདུས་པ་སྐོར་དགུ་དང། དོན་ཏིག་འགྲོ་བ་ཀུན་སྒྲོལ། མཆོག་ཏིག་ཡེ་ཤེས་རྣམ་གྲོལ། ཟབ་ཏིག་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་སོགས་གྲགས་ཆེ་ཞིང་། འགའ་ཞིག་ཡང་གཏེར་དུའང་སྦས། རྒྱལ་པོའི་བླ་དཔེ་མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་ཤངས་མཚལ་གྱིས་བྲིས་པའི་རྒྱས་པ་འབུམ་གྱི་གླེགས་བམ་འབུམ་དམར་མར་གྲགས་པ་དང་། སྐུ་རྟེན་ངོ་མཚར་ཅན་དང་ནོར་གཏེར་ཁྱད་པར་ཅན་མང་པོ་སོགས་གཏེར་ཁ་བསམ་ལས་འདས་པ་བཞེས། གཏེར་ཆེན་སངས་རྒྱས་གླིང་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བསྟན་པའི་སྤྱི་རིམ་ཆེན་མོའང་མཛད། ལོ་རེ་བཞིན་དུ་དཔྱིད་རར་མཆོད་པ་ཆེན་པོ་དང་། དབྱར་རར་མཆོད་སྦྱིན་སྟོང་རྩ། སྟོན་རར་སྭཙྪ་འབུམ་ཐེར། དགུན་རར་ཚོགས་འཁོར་བརྒྱ་རྩ་རྣམས་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་མཛད། རྒྱལ་དབང་རོལ་པའི་རྡོ་རྗེ་ལ་ཆོས་བདག་གི་རྟེན་འབྲེལ་བསྒྲིགས་པས་ཐུགས་དགྱེས་པའི་རྩེར་སོན། ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དང་ཆོ་འཕྲུལ་ནི་སྐྱེ་བོ་ཀུན་གྱི་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པ་དུས་རྒྱུན་དུ་བྱུང་། ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་ཞལ་བསྟན་ཅིང་ཕྱག་སྤྱི་བོར་བཞག་ནས། མ་འོངས་པ་ན་སྟེང་ཕྱོགས་ལྷུན་གྲུབ་ཡོན་ཏན་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དྲི་མེད་ལྷུན་གྲུབ་དཔལ་བརྩེགས་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བར་འགྱུར་བའི་ལུང་བསྟན་ཐོབ། དེ་ལྟ་བུའི་འགྲོ་དོན་མཐར་ཕྱིན་ནས་པདྨ་འོད་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་སུ་གཤེགས་པའི་གདུང་རྟེན་དང་། མཆོད་རྟེན་དཀར་པོ་འགུལ་ཤེས་སོགས་ཙ་གོང་གི་དགོན་པར་ད་ལྟའང་བཞུགས་པར་འདུག །འདིའི་ཟབ་གཏེར་གྱི་གཙོ་བོར་དོན་ཏིག་འགྲོ་བ་ཀུན་སྒྲོལ་དུ་གྲགས་པ་ངོ་མཚར་ཅན་གྱི་སྨིན་གྲོལ་རྣམས་རྫོགས་པར་ཐོབ། ཁམས་གསུམ་འཁྲུགས་བྱེད་ལས་ཀྱི་རླུང་དམར་སྐོར་དྲག་སྔགས་མཁན་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཕྱག་ཆར་དེང་སང་གི་བར་རྒྱུན་ཡོད་པར་སྣང་ཡང་སྔར་མ་ཐོས། དེ་ལས་གཞན་པའི་དཔེ་ལུང་གི་རྒྱུན་མི་བཞུགས་པར་མངོན།

[edit]

a tsa ra sa le'i skye ba dri med lhun po ni/_kong po 'or shong du yab phyag rdor dang /_yum pad+ma mtsho gnyis kyi sras su chu pho 'brug lo dpyid zla ra ba'i bco lngar ngo mtshar ba'i ltas du ma dang bcas te sku 'khrungs/_bla ma g.ya' bzang pas 'gro mgon rgyal ba'i sras su lung bstan nas mtshan rnam par snang mdzad 'od du btags/_lo de'i dbyar zla ra ba'i tshes gcig la gter gyi kha byang phyag tu babs/_dgung lo gsum bzhes pa nas mngon shes phyogs med du shar/_drang nges chos rnams thogs med du gsungs/_o rgyan yab yum dngos su zhal bstan nas dbang dang byin rlabs zhal gdams gnang /_dgung lo bcu gsum pa la mchims kyi gad pa skya bor mchod rten byin rlabs rang babs nas bstan pa thams cad kyi dgongs pa 'dus pa dang /_ring bsrel dam rdzas/_gter kha sum cu rtsa gcig gi kha byang sogs spyan drangs/_mkhan po chos kyi blo gros las rab byung dang /_sa skya dpal ldan bla ma las bsnyen rdzogs bsgrubs/_rig pa'i gnas lnga sogs bslab shes kyi yon tan phul du phyin cing rdzogs pa chen po sogs gsan pa'ang rgya cher mdzad/_zab gter brgya dang sum cu'i kha byang phyag tu son pa phal cher zhig gter nas bzhes pa la 'dus pa skor dgu dang/_don tig 'gro ba kun sgrol/_mchog tig ye shes rnam grol/_zab tig dgongs pa rang grol sogs grags che zhing /_'ga' zhig yang gter du'ang sbas/_rgyal po'i bla dpe mkhan slob chos gsum shangs mtshal gyis bris pa'i rgyas pa 'bum gyi glegs bam 'bum dmar mar grags pa dang /_sku rten ngo mtshar can dang nor gter khyad par can mang po sogs gter kha bsam las 'das pa bzhes/_gter chen sangs rgyas gling pa dang lhan cig tu bstan pa'i spyi rim chen mo'ang mdzad/_lo re bzhin du dpyid rar mchod pa chen po dang /_dbyar rar mchod sbyin stong rtsa/_ston rar swats+tsha 'bum ther/_dgun rar tshogs 'khor brgya rtsa rnams rgyun mi 'chad par mdzad/_rgyal dbang rol pa'i rdo rje la chos bdag gi rten 'brel bsgrigs pas thugs dgyes pa'i rtser son/_ngo mtshar ba'i ltas dang cho 'phrul ni skye bo kun gyi mthun snang du grub pa dus rgyun du byung /_phyogs bcu'i sangs rgyas rnams kyis zhal bstan cing phyag spyi bor bzhag nas/_ma 'ongs pa na steng phyogs lhun grub yon tan dpag tu med pa'i zhing khams su/_de bzhin gshegs pa dri med lhun grub dpal brtsegs rgyal po zhes bya bar 'gyur ba'i lung bstan thob/_de lta bu'i 'gro don mthar phyin nas pad+ma 'od kyi zhing khams su gshegs pa'i gdung rten dang /_mchod rten dkar po 'gul shes sogs tsa gong gi dgon par da lta'ang bzhugs par 'dug_/'di'i zab gter gyi gtso bor don tig 'gro ba kun sgrol du grags pa ngo mtshar can gyi smin grol rnams rdzogs par thob/_khams gsum 'khrugs byed las kyi rlung dmar skor drag sngags mkhan po rnams kyi phyag char deng sang gi bar rgyun yod par snang yang sngar ma thos/_de las gzhan pa'i dpe lung gi rgyun mi bzhugs par mngon


3 Cycles

  1. དོན་ཏིག་འགྲོ་བ་ཀུན་སྒྲོལ་, ཟབ་ཏིག་ཆོས་དབྱིངས་རང་གསལ་, དགོངས་འདུས་འགྲོ་བ་ཀུན་སྒྲོལ་
    Don tig 'gro ba kun sgrol, Zab tig chos dbyings rang gsal, Dgongs 'dus 'gro ba kun sgrol (2 of 2 Texts)
  2. དོན་ཏིག་འགྲོ་བ་ཀུན་སྒྲོལ་
    Don tig 'gro ba kun sgrol (5 of 5 Texts)
  3. དོན་ཏིག་འགྲོ་བ་ཀུན་སྒྲོལ་, ཟབ་ཏིག་ཆོས་དབྱིངས་རང་གསལ་, དགོངས་འདུས་འགྲོ་བ་ཀུན་སྒྲོལ་
    Don tig 'gro ba kun sgrol, Zab tig chos dbyings rang gsal, Dgongs 'dus 'gro ba kun sgrol (2 of 2 Texts)


Works