Terdzo-WA-034

From Rinchen Terdzö

ཚེ་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེའི་རྒྱ་མདུད་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་མི་ཤིགས་དྭངས་མ་ཡོངས་འགྲུབ་

tshe sgrub rdo rje'i rgya mdud kyi gsol 'debs mi shigs dwangs ma yongs 'grub

by  ཀཿ་ཐོག་རིག་འཛིན་ཚེ་དབང་ནོར་བུ་ (Khatok Rigdzin Tsewang Norbu)
revealed by  པདྨ་བདེ་ཆེན་གླིང་པ་ (Pema Dechen Lingpa)
in cycle  ཐིག་ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་མདུད་ (Tshe sgrub 'chi med rdo rje rgya mdud)
parent cycle  ཀློང་གསལ་མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ (Klong gsal mkha' 'gro snying thig)
Volume 20 (ཝ) / Pages 461-464 / Folios 1a1 to 2b5

[edit]

༄༅། །ཚེ་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེའི་རྒྱ་མདུད་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་མི་ཤིགས་དྭངས་མ་ཡོངས་འགྲུབ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ མི་ཤིགས་དྭངས་མ་རྟག་བརྟན་གཡུང་དྲུང་གི །ངོ་བོར་རབ་བཞུགས་བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོས་སྒྱུར། །རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲུལ་གཞི་འོད་དཔག་མེད། །ཚེ་བདག་མགོན་པོ་མཆོག་དེར་གསོལ་བ་འདེབས། །པདྨའི་རིགས་ཅན་ཡོངས་ཀྱི་བདག་པོ་ཆེ། །རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཐུགས་རྗེ་གཅིག་བསྡུས་དཔལ། །ལག་ན་པདྨོས་བརྒྱན་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས། །འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་དེར་གསོལ་བ་འདེབས། །ཕྱོགས་དུས་རྒྱལ་བ་ཡོངས་དང་སངས་རྒྱས་སྟོང་། །མཐུ་སྟོབས་བྱིན་རླབས་གཅིག་བསྡུས་ཀོ་ཥའི་མཚོར། །རང་བྱུང་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་བརྙེས་པདྨ་འབྱུང་། །མ་ནོར་བླ་མ་མཆོག་དེར་གསོལ་བ་འདེབས། ཁ་སྦྱོར་ཡན་ལག་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་སྐུ །གྲུབ་པའི་རྒྱལ་མོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་མ། །སྟོང་ཉིད་མཁའ་ལ་སྙིང་རྗེའི་གཏེར་འགྲོ་བ། །མཁའ་འགྲོ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུར་གསོལ་བ་འདེབས། །སྤངས་རྟོགས་མཐར་ཕྱིན་རྒྱལ་བར་ཡོངས་གྲུབ་ཀྱང་། །གདུལ་བྱར་སྨན་པའི་གཟུགས་སྐུ་ཅིར་ཡང་འཆར། །འདྲེན་པ་ཡོངས་ཀྱི་གཙོ་མཆོག་བདེ་ཆེན་གླིང་། །རིག་འཛིན་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་དེར་གསོལ་བ་འདེབས། །གང་གིས་རྗེས་བཟུང་ཐུགས་ལས་སྐྱེས་པའི་སྲས། །ལུང་རྟོགས་ཆོས་ཀྱིས་དམ་པའི་གདུང་འཚོབ་པ། །རྣལ་འབྱོར་རྡོ་རྗེ་ཚེ་དབང་ནོར་བུའི་སྡེ། །དྲིན་ཆེན་བླ་མ་མཆོག་དེར་གསོལ་བ་འདེབས། །སྨིན་དབང་ཆུ་རྒྱུན་གྲོལ་བྱེད་གདམས་པའི་གཏེར། །ལེགས་པར་བསྩལ་ནས་ཐར་པ་མཆོག་སྦྱིན་མཛད། །འགྲོ་བའི་འདྲེན་མཆོག་བཀའ་དྲིན་ཟླ་མེད་མགོན། །དྲན་མཆོག་རྩ་བའི་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་ཀྱི་གཙོ་བོ་མཆོག །ཀུན་རྫོབ་དོན་དམ་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་ཚེ། །འགྱུར་མེད་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་མཛད་ཚེ་དཔག་མེད། །གོས་དཀར་མགྱོགས་མར་བཅས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཚེ་ཡི་བར་ཆད་སེལ་ཞིང་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ། །ཚངས་པ་བརྒྱ་བྱིན་ཕྱོགས་སྐྱོང་རྒྱལ་ཆེན་བཞི། །བདག་སྐྱོབ་ལྷ་དང་དཀར་པོའི་ཆོས་སྲུང་བའི། །དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དེ་ལྟར་ཚེ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་བླ་མ་ལྷར། །རྩེ་གཅིག་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །བདག་སོགས་སྐྱེ་བ་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །མཐོ་རིས་ཡོན་ཏན་འཕགས་ནོར་བདུན་གྱིས་ཕྱུག །དལ་འབྱོར་རྟེན་ཐོབ་བཤེས་གཉེན་དམ་པས་བཟུང་། །བསླབ་གསུམ་རྣམ་དག་ཐེག་ཆེན་ས་ལམ་གྱི། །ཡོན་ཏན་མ་ལུས་མྱུར་ཐོབ་རྩལ་ཆེན་རྫོགས། །དོན་གཉིས་ཕུན་ཚོགས་རྒྱལ་བའི་གནས་དམ་པ། །བདུད་སྡེ་བཞི་བཅོམ་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ །སྐལ་པ་དྲུག་ལྡན་མཐའ་ཡས་འགྲོ་བའི་དཔལ། །སྲིད་ཞི་ལས་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གནས། །བདེ་ཆེན་མགོན་པོའི་གོ་འཕང་ལ་འཁོད་ཤོག །དེ་ལྟར་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་མན་ངག་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་མདུད་ཀྱི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་མི་ཤིགས་དྭངས་མ་ཡོངས་གྲུབ་ཅེས་བྱ་བ་འདི་ནི་ཞ་ལུ་དགེ་སློང་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་རིན་ཆེན་འཇམ་དཔལ་ཆོས་དར་གྱིས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་གསུང་གིས་བསྐུལ་བར་བརྟེན། རིག་འཛིན་ཚེ་དབང་ནོར་བུས་དྲག་པོ་ལྕགས་སྤྲེལ་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་དམར་ཕྱོགས་ཚེས་བཅུའི་ཐུན་ཆ་ཤས་གཅིག་ཏུ་ཀློ་ལམ་དཀར་ནག་གི་དབུས་རྟག་བརྟན་རིན་ཆེན་དེའུའི་སྐེ་ན་བསམ་གཏན་སྒོམ་པའི་སྤྱིལ་པོ་འཆི་མེད་གཡུང་དྲུང་འཁྱིལ་བར་བྲིས་པ་སྟེ་དགེའོ།། །།

[edit]
[edit]

Footnotes

Other Information

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).