RTZ Volume 20
Property "Publisher" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user.


Click the picture above to view the original manuscript.
Rinchen Terdzö, Volume 20 ()
The Great Treasury of Rediscovered Teachings Volume 20
རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོ་པོད་ཉི་ཤུ་པ།

Texts in this Volume[edit]

 1. ཚེ་སྒྲུབ་རྒྱལ་བ་འདུས་པའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རིམ་པ་ཆུ་འབབ་ཀྱི་ཁྲིགས་སུ་བསྒྲིགས་པ་འཆི་མེད་སྲོག་སྒྲུབ་
  Pages 1-23 (23 pages total)
  Link to text
 2. ཚེ་སྒྲུབ་རྒྱལ་བ་འདུས་པའི་སྨིན་བྱེད་དབང་གི་ལག་ལེན་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བསྡེབས་པ་འཆི་མེད་ཐིག་ལེ་
  Pages 25-54 (30 pages total)
  Link to text
 3. ཚེ་དཔག་མེད་འཆི་མེད་སྐུ་གསུམ་འདུས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་ཚེ་དབང་བཅུད་འཁྱིལ་
  Pages 55-93 (39 pages total)
  Link to text
 4. ཚེ་སྒྲུབ་ཨ་ཧཾ་མི་ཤིགས་དྭངས་མ་གསུམ་ལྡན་མ་
  Pages 95-97 (3 pages total)
  Link to text
 5. ཚེ་དཔག་མེད་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེ་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ལས་བྱང་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་འཆི་མེད་སྲོག་གི་གཏེར་ཆེན་
  Pages 99-124 (26 pages total)
  Link to text
 6. ཚེ་དཔག་མེད་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེ་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་སྐོང་བ་འཆི་མེད་འདོད་འཇོའི་རྔ་སྒྲ་
  Pages 125-132 (8 pages total)
  Link to text
 7. ཚེ་དཔག་མེད་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའི་ཆ་ལག་འཆི་བསླུའི་གཏོར་ཆེན་འགྲིགས་ཆགས་སུ་བཀོད་པ་འཆི་བདག་གཡུལ་ཟློག་
  Pages 133-163 (31 pages total)
  Link to text
 8. འཆི་མེད་ཚེ་སྒྲུབ་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེ་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འདུས་ལས་གླུད་རབས་ལྷའི་གཎ་ཌེ་
  Pages 165-174 (10 pages total)
  Link to text
 9. ཚེ་དཔག་མེད་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེ་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་འཆི་མེད་ཐིག་ལེ་
  Pages 175-211 (37 pages total)
  Link to text
 10. ཡང་གསང་བླ་ན་མེད་པ་ལས༔ ཚེ་སྒྲུབ་རིག་འཛིན་སྲོག་ཐིག་ཚ་བ་དམར་ཐག་
  Pages 213-225 (13 pages total)
  Link to text
 11. ཚེ་འགུགས་པ་
  Pages 227-230 (4 pages total)
  Link to text
 12. ཚེ་སྒྲུབ་རིག་འཛིན་སྲོག་ཐིག་ཚ་བ་དམར་ཐག་གི་དབང་ཆོག་དྲི་མེད་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་
  Pages 231-256 (26 pages total)
  Link to text
 13. ཟབ་ཆོས་རིག་འཛིན་ཐུགས་ཐིག་ལས༔ ཚེ་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་
  Pages 237-247 (11 pages total)
  Link to text
 14. ཚེ་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་ཀུན་འདུས་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས་
  Pages 249-250 (2 pages total)
  Link to text
 15. ཚེ་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ལས་བྱང་འཆི་མེད་འདོད་འཇོ་
  Pages 251-265 (15 pages total)
  Link to text
 16. དངོས་གྲུབ་ལེན་པ་
  Pages 267-269 (3 pages total)
  Link to text
 17. འཆི་མེད་ཡང་སྙིང་ཀུན་འདུས་ཀྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་
  Pages 271-272 (2 pages total)
  Link to text
 18. འཆི་མེད་ཡང་སྙིང་ཀུན་འདུས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བརྟན་བཞུགས་ཀྱི་ཆོ་ག་བྱ་བའི་ཁྲིགས་རིམ་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དགའ་སྟོན་
  Pages 273-280 (8 pages total)
  Link to text
 19. འཆི་མེད་ཡང་སྙིང་ཀུན་འདུས་ཀྱི་དབང་ཆོག་འཆི་བདག་བདུད་འཇོམས་
  Pages 281-288 (8 pages total)
  Link to text
 20. ཐུགས་ཐིག་ཚེ་དབང་གི་མཚམས་སྦྱོར་ངག་འདོན་གསལ་བདེར་སྤེལ་བ་
  Pages 289-302 (14 pages total)
  Link to text
 21. འཆི་མེད་ཡང་སྙིང་ཀུན་འདུས་ཀྱི་བསྙེན་ཡིག་ཐོ་བྱང་
  Pages 303-312 (10 pages total)
  Link to text
 22. རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་མེ་ལོང་གི་ཆོས་སྡེ་ཚེ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མདུད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་ཆོག་བཅས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་མི་ཤིགས་སྲོག་གི་རྒྱ་མདུད་
  Pages 313-337 (25 pages total)
  Link to text
 23. རྡོ་རྗེ་ཚེའི་སྐོར་ལས༔ གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་སྒྲུབ་ཀྱི་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་
  Pages 339-340 (2 pages total)
  Link to text
 24. རྡོ་རྗེ་ཚེའི་སྐོར་ལས། ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བྱིན་འབེབ་
  Pages 341-342 (2 pages total)
  Link to text
 25. ཚེ་སྒྲུབ་ཡང་གསང་བླ་མེད་ལས༔ ཕྲིན་ལས་རང་གཞུང་འཆི་མེད་ལམ་བཟང་
  Pages 343-366 (24 pages total)
  Link to text
 26. རྡོ་རྗེ་ཚེའི་སྐོར་ལས༔ ཚེ་འགུགས་ཡེ་ཤེས་ཐུགས་རྗེའི་ལྕགས་ཀྱུ་
  Pages 363-367 (7 pages total)
  Link to text
 27. ཀློང་གསལ་གཏེར་བྱོན་ཚེ་སྒྲུབ་ཡང་གསང་བླ་མེད་ཀྱི་དབང་གི་མཚམས་སྦྱོར་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བཟང་
  Pages 375-383 (9 pages total)
  Link to text
 28. གནས་མཆོག་སྐྱིད་འབྱམས་བྲག་ངོས་ནས༔ ཟླ་བདུན་བརྐོས་པའི་ཤོག་སེར་གྱི༔ གསང་སྒྲུབ་ཚེ་སྒྲུབ་ཨེ་མ་ཧོ༔
  Pages 385-393 (9 pages total)
  Link to text
 29. ནམ་སྙིང་ཚེ་སྒྲུབ་དབང་གི་མཚམས་སྦྱོར་
  Pages 395-403 (9 pages total)
  Link to text
 30. ཚེ་སྒྲུབ་གསང་དྲིལ་ཟུང་འཇུག་ཡང་སྙིང་བཅུད་བསྡུས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཚིག་དོན་རབ་གསལ་
  Pages 405-424 (20 pages total)
  Link to text
 31. ཚེ་སྒྲུབ་གསང་དྲིལ་ཟུང་འཇུག་ཡང་སྙིང་བཅུད་བསྡུས་ཀྱི་དབང་ཆོག་འཆི་མེད་མྱུར་སྩོལ་
  Pages 425-442 (18 pages total)
  Link to text
 32. རྫོགས་ཆེན་ཀུན་བཟང་སྙིང་ཐིག་ལས༔ རིགས་བདག་ཚེ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྲོག་ཏིག་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་
  Pages 443-450 (8 pages total)
  Link to text
 33. ཚེ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྲོག་ཏིག་གི་དབང་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་དངོས་གྲུབ་སྒོ་འབྱེད་
  Pages 451-460 (10 pages total)
  Link to text
 34. ཚེ་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེའི་རྒྱ་མདུད་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་མི་ཤིགས་དྭངས་མ་ཡོངས་འགྲུབ་
  Pages 461-464 (4 pages total)
  Link to text
 35. ཀློང་གསལ་མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཐིག་གི་ཆ་ལག་ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་མདུད་ཀྱི་བདག་མདུན་བསྐྱེད་བཟླས་བདག་འཇུག་བཅས་ཀྱི་ཆོ་ག་འགྲིགས་ཆགས་སུ་བཀོད་པ་
  Pages 465-484 (20 pages total)
  Link to text
 36. འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་སྒྲུབ་ཐབས་རྡོ་རྗེའི་རྒྱ་མདུད་ཀྱི་ཟབ་ཁྲིད་དམ་ལྡན་གྱི་སྙིང་ནོར་བཀའ་རྒྱ་མ་
  Pages 485-498 (14 pages total)
  Link to text
 37. ཀློང་གསལ་མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཐིག་གི་ཡན་ལག་ཚེ་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་མདུད་ཀྱི་ཡང་གསང་སྨིན་བྱེད་ཟབ་མོ་མདོར་དྲིལ་བཀོད་པ་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་
  Pages 499-520 (22 pages total)
  Link to text
 38. ཚེ་སྒྲུབ་ལྕགས་ཀྱི་བང་མཛོད་སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་གྱི་ཡང་སྙིང་
  Pages 521-544 (24 pages total)
  Link to text
 39. ཚེ་སྒྲུབ་ལྕགས་ཀྱི་བང་མཛོད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ལྕགས་ཀྱི་འཕྲུལ་ལྡེ་
  Pages 545-562 (18 pages total)
  Link to text
 40. རྟ་མགྲིན་ཡིད་བཞིན་འབར་བ་ལས༔ རིག་འཛིན་ཚེ་ཡི་སྒྲུབ་ཐབས་གསང་བ་རྨད་བྱུང་
  Pages 563-570 (8 pages total)
  Link to text
 41. ཚེ་སྒྲུབ་གསང་བ་རྨད་བྱུང་གི་དབང་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་དགོས་པ་རྨད་བྱུང་
  Pages 571-581 (11 pages total)
  Link to text
 42. ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་ཐུགས་ཐིག་གི་བརྒྱུད་འདེབས་
  Pages 583-584 (2 pages total)
  Link to text
 43. ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་ཐུགས་ཐིག་གི་ཆོ་ག་གྲུབ་གཉིས་བདུད་རྩིའི་ཆར་རྒྱུན་འབེབ་པའི་སྤྲིན་མཛེས་
  Pages 585-614 (30 pages total)
  Link to text
 44. ཛཔ྄་བསྐུལ་
  Pages 615 (1 pages total)
  Link to text
 45. གུ་རུའི་སྒྲུབ་ཐབས་འཆི་མེད་ཐུགས་ཐིག་ལས༔ ཚེ་འགུགས་ཚེའི་ཕོ་ཉ་བསྐུལ་བ་ཚེ་པྲ་བརྟག་པ་བཅས་
  Pages 617-630 (14 pages total)
  Link to text
 46. འཆི་མེད་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེའི་དོན་དབང་མཚམས་སྦྱོར་གྱིས་བརྒྱན་པ་བདེ་ཆེན་འཁྱིལ་བ་
  Pages 631-642 (12 pages total)
  Link to text
 47. བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་རིག་འཛིན་བདེ་འདུས་ལས༔ ཚེ་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་འོད་ཀྱི་དྲྭ་བ་
  Pages 643-664 (22 pages total)
  Link to text
 48. བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་རིག་འཛིན་བདེ་འདུས་ལས༔ ཚེ་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་དབང་ཆོག་ནོར་བུ་པད་ཕྲེང་
  Pages 665-679 (15 pages total)
  Link to text
 49. དགོངས་གཏེར་ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་གི་བརྒྱུད་འདེབས་
  Pages 681 (1 pages total)
  Link to text
 50. ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་འཆི་བདག་བདུད་འཇོམས་
  Pages 683-712 (30 pages total)
  Link to text
 51. དགོངས་གཏེར་ཚེ་སྒྲུབ་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་གི་བསྙེན་ཟིན་མདོར་བསྡུས་
  Pages 713-724 (12 pages total)
  Link to text
 52. མཆོག་གླིང་ཟབ་བདུན་ཚེ་དཀར་བརྒྱུད་འདེབས་
  Pages 725-726 (2 pages total)
  Link to text
 53. མཆོག་གླིང་ཟབ་བདུན་ཚེ་དཀར་མཚམས་སྦྱོར་
  Pages 727-728 (2 pages total)
  Link to text
 54. ཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་གདམས་སྐོར་ལས༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་ལས་བྱང་པདྨའི་ཕྲེང་བ་
  Pages 729-761 (33 pages total)
  Link to text
 55. ཟབ་བདུན་ཚེ་དཀར་སྨན་མཆོད་
  Pages 763 (1 pages total)
  Link to text
 56. ཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་ཚེ་ཡི་ཟབ་པ་ལས༔ ཚེ་འགུགས་པདྨའི་ཞགས་པ་
  Pages 765-775 (11 pages total)
  Link to text
 57. ཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་གདམས་སྐོར་ལས། འཆི་མེད་ཚེའི་ཕྲིན་ལས་རྒྱུན་ཁྱེར་པདྨའི་སྙིང་པོ་
  Pages 777-789 (13 pages total)
  Link to text
 58. ཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་ཚེའི་ཟབ་པ་ལས། ཚེ་དཔག་མེད་རིགས་ལྔ་སྤྱི་སྒྲུབ་ཀྱི་དབང་སྐུར་མཚམས་སྦྱོར་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་
  Pages 791-828 (38 pages total)
  Link to text
 59. ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། བླ་མ་ཆོས་སྐུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཚེ་དཔག་མེད་པའི་ལས་བྱང་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་འཆི་མེད་བཅུད་འདྲེན་
  Pages 829-866 (38 pages total)
  Link to text
 60. ཐུགས་སྒྲུབ་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཟིན་བྲིས་དགེ་
  Pages 867-870 (4 pages total)
  Link to text
 61. ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། རིགས་བདག་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་ལས་ཚོགས་བླ་ཚེ་སླུ་བའི་ཆོ་ག་ཀུན་སྐྱོབ་དཔལ་འབར་
  Pages 871-893 (23 pages total)
  Link to text
 62. བླ་བསླུའི་འགྲེས་བྱང་
  Pages 895 (1 pages total)
  Link to text

Karchag[edit]

གཏེར་མཛོད། ༼ཝ༽པ་ལ། ཞིག་གླིང་ཚེ་སྒྲུབ་རྒྱལ་བ་འདུས་པའི་ལས་བྱང་ལྡེབ། ༡༢ 1-23 དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༡༥ 25-54 གྲོལ་ཐིག་ཚེ་སྒྲུབ་སྐུ་གསུམ་འདུས་པ་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་ལྡེབ། ༢༠ 55-93 ཨ་ཧཾ་དྭངས་མ་གསུམ་ལྡན་ལྡེབ། ༢ 95-97 འཇའ་ཚོན་ཚེ་སྒྲུབ་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའི་ལས་བྱང་ལྡེབ། ༡༣ 99-124 སྐོང་བ་ལྡེབ། ༤ 125-132 འཆི་བདག་གཏོར་ཆེན་ལྡེབ། ༡༦ 133-163 གླུད་རབས་ལྡེབ། ༥ 165-174 དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༡༩ 175-211 བདུད་འདུལ་ཚེ་སྒྲུབ་ཚ་བ་དམར་ཐག་ལས་བྱང་ལྡེབ། ༧ 213-225 ཚེ་འགུགས་ལྡེབ། ༢ 227-230 དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༡༣ 231-256 སྨིན་གླིང་ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་ཡང་སྙིང་ཀུན་འདུས་གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༦ 257-247 བརྒྱུད་འདེབས་དང་ལས་བུམ་སྒྲུབ་ཐབས་བཅས་ལྡེབ། ༡ 249-250 ལས་བྱང་ལྡེབ། ༨ 251-265 རྗེས་ཆོག་ལྡེབ། ༢ 267-269 རྒྱུན་ཁྱེར་ལྡེབ། ༡ 271-272 བརྟན་བཞུགས་ལྡེབ། ༤ 273-280 དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༤ 281-288 མཚམས་སྦྱོར་ལྡེབ། ༧ 289-302 བསྙེན་ཡིག་ལྡེབ། ༥ 303-312 གར་དབང་རྡོ་རྗེའི་ཚེ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མདུད་ལས་བྱང་དབང་ཆོག་དང་བཅས་ལ་ལྡེབ། ༡༣ 313-337 ཀློང་གསལ་ཡང་གསང་བླ་མེད་གསོལ་འདེབས་ལྡེབ། ༡ 339-340 བྱིན་འབེབ་ལྡེབ། ༡ 341-342 ལས་བྱང་དང་དེའི་མཐར་ཚོགས་མཆོད་སྤྱི་འགྲོ་ཟབ་རྒྱས་ཤིག་ཀྱང་ཡོད་པ་བཅས་ལ་ལྡེབ། ༡༢ 343-366 ཚེ་འགུགས་རྒྱས་པ་དང་བསྡུས་པ་བཅས་ལ་ལྡེབ། ༤ 367-373 དབང་ཆོག་མཚམས་སྦྱོར་ལྡེབ། ༥ 375-383 ཡོན་དགེའི་ནམ་སྙིང་ཚེ་སྒྲུབ་ལྡེབ། ༥ 385-393 དབང་ཆོག་རྗེ་པདྨའི་གསུང་ལྡེབ། ༥ 395-403 སྟག་ཤམ་ཚེ་སྒྲུབ་གསང་དྲིལ་ཟུང་འཇུག་ཡང་སྙིང་བཅུད་བསྡུས་ཀྱི་ལས་བྱང་ལྡེབ། ༡༠ 405-424 དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༩ 425-442 དབོན་གསས་ཁྱུང་ཐོགས་ཀྱི་ཚེ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྲོག་ཏིག་གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༤ 443-450 དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༥ 451-460 བདེ་གླིང་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་མདུད་བརྒྱུད་འདེབས་ལྡེབ། ༢ 461-464 ལས་བྱང་ལྡེབ། ༡༠ 465-484 ཁྲིད་ཡིག་ལྡེབ། ༧ 485-498 དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༡༡ 499-520 རོལ་རྡོར་ལྕགས་ཀྱི་བང་མཛོད་ལས་བྱང་གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༡༢ 521-544 དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༩ 545-562 རོག་རྗེ་གླིང་པའི་ཚེ་སྒྲུབ་གསང་བ་རྨད་བྱུང་གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༤ 563-570 དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༦ 571-581 ཆོས་གླིང་གཉིས་པ་གར་དབང་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་ཐུགས་ཏིག་གི་བརྒྱུད་འདེབས་ལྡེབ། ༡ 583-584 ལས་བྱང་ལྡེབ། ༡༥ 585-614 ཛཔ྄་བསྐུལ་ལྡེབ། ༡ 615 ཚེ་འགུགས་ལྡེབ། ༧ 617-630 དོན་དབང་ལྡེབ། ༦ 631-642 ཐེག་གླིང་རྒྱལ་སྲས་ཟླ་བའི་འོད་ཟེར་ཚེ་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་འོད་ཀྱི་དྲྭ་བའི་ལས་བྱང་ལྡེབ། ༡༡ 643-664 དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༨ 665-679 དཔའ་བོ་བརྒྱད་པའི་དགོངས་གཏེར་ཚེ་སྒྲུབ་སྐོར་ལ། བརྒྱུད་འདེབས་ལྡེབ། ༡ 681 གཏེར་གཞུང་ལས་བྱང་སོགས་དང་གསང་སྒྲུབ་ཟིན་བྲིས་དངོས་སློབ་པད་སྤྲུལ་གསུང་བཅས་ལ་ལྡེབ། ༡༥ 683-712 བསྙེན་ཡིག་གསར་བྲིས་ལྡེབ། ༦ 713-724 མཆོག་གླིང་ཟབ་བདུན་ཚེ་དཀར་བརྒྱུད་འདེབས་ལྡེབ། ༡ 725-726 མཚམས་སྦྱོར་ལྡེབ། ༡ 727-728 ལས་བྱང་ལྡེབ། ༡༧ 729-761 སྨན་མཆོད་ལྡེབ། ༡ 763 ཚེ་འགུགས་ལྡེབ། ༦ 765-775 ཕྲིན་ལས་བསྡུས་པ་ལྡེབ། ༧ 777-789 དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༡༩ 791-828 མཆོག་གླིང་ཐུགས་སྒྲུབ་ཆོས་སྐུ་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་ལས་བྱང་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་ལྡེབ། ༡༩ 829-866 བསྙེན་སྒྲུབ་ཟིན་བྲིས་ལྡེབ། ༢ 867-870 བླ་བསླུའི་ཆོ་ག་ལྡེབ། ༡༢ 871-893 དེའི་འགྲེས་བྱང་ལྡེབ། ༡ 895 བཅས་བཞུགས།།