Rin chen rnam rgyal


རིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་
rin chen rnam rgyal

Ratna Vijaya
Rinchen Namgyal

Other names
 • རྒྱལ་སྲས་རིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་
 • སྨིན་གླིང་ཁྲི་ཆེན་གསུམ་པ་
 • རཏྣ་བི་ཛ་ཡ་
 • rgyal sras rin chen rnam rgyal
 • smin gling khri chen gsum pa
 • rat+na bi dza ya
Dates
Birth:   1694
Death:   1758
Tibetan date of birth
Gender:   Male
Element:   Wood
Animal:   Dog
Rab Jyung:   12
About
Affiliations
Son of Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje, nephew of Smin gling lo chen d+harma shrI, brother of Pad+ma 'gyur med rgya mtsho, mi 'gyur dpal sgron, and 'gyur med yid bzhin legs grub, and father of O rgyan bstan 'dzin rdo rje and 'gyur med pad+ma bstan 'dzin.
Religious Affiliations
Nyingma
Teachers
Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje · Smin gling lo chen d+harma shrI · Pad+ma 'gyur med rgya mtsho
Students
O rgyan bstan 'dzin rdo rje · 'gyur med pad+ma bstan 'dzin · Nga phod pad+ma dgyes pa · KaH thog rig 'dzin tshe dbang nor bu
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P674
Treasury of Lives Link
http://treasuryoflives.org/biographies/view/rin-chen-rnam-rgyal/9352
Catalog PagesList of Works in the Rinchen Terdzö

 1. སྒྲུབ་ཆེན་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ལས་བྱང་ཁྱེར་བདེ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་མྱུར་ལམ་ (Vol. 14, Text 20)
 2. འཇོམས་བྱེད་འཆར་ཀ་ནག་པོའི་ཆོ་གའི་ལག་ལེན་ཉུང་ངུ་རྣམ་གསལ་ (Vol. 18, Text 17)
 3. ཚེ་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་ཀུན་འདུས་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས་ (Vol. 20, Text 14)
 4. གནོད་སྦྱིན་ཡ་བ་རྐྱ་བདུན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་སྲོག་གཏད་ཀྱི་ཆོ་ག་འདོད་པའི་རེ་སྐོང་ (Vol. 39, Text 23)
 5. ལྷ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འབར་བ་རྩལ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་སྲོག་གཏད་ཀྱི་ཆོ་ག་སྐལ་ལྡན་ཡིད་ཀྱི་གདུང་སེལ་ (Vol. 39, Text 26)
 6. རྡོ་རྗེའི་ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་ཀྱི་སྐོང་གསོ་ཉུང་ངུར་བསྡུས་པ་འདོད་རྒུའི་ཆར་འབེབ་ (Vol. 41, Text 17)
 7. ཞིག་གླིང་གི་གཏེར་བྱོན་དམག་ཟློག་ཉེར་ལྔ་ལས་རྒྱལ་ཆེན་མཆོད་ཐབས་དང་གཏོར་ཟློག་མདོས་རྣམས་ཉམས་སུ་བླང་བའི་ལག་ལེན་བཀླག་ཆོག་མཐོང་བས་དོན་རྟོགས་ (Vol. 44, Text 79)
 8. ཟབ་ཆོས་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་ཀྱི་ཚེ་ཆོག་དང་འབྲེལ་བར་བརྟན་བཞུགས་འབུལ་བའི་ཆོ་ག་ (Vol. 49, Text 47)
 9. རྟགས་བརྒྱད་འབུལ་ཚིག་ (Vol. 49, Text 48)