Terdzo-WA-017

From Rinchen Terdzö

འཆི་མེད་ཡང་སྙིང་ཀུན་འདུས་ཀྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་

'chi med yang snying kun 'dus kyi rgyun khyer

by  གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་ (Minling Terchen Gyurme Dorje)
revealed by  གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་ (Minling Terchen Gyurme Dorje)
in cycle  ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་ཡང་སྙིང་ཀུན་འདུས་ (Tshe sgrub 'chi med yang snying kun 'dus)
parent cycle  ཟབ་ཆོས་རིག་འཛིན་ཐུགས་ཐིག་ (Zab chos rig 'dzin thugs thig)
Volume 20 (ཝ) / Pages 271-272 / Folios 1a1 to 1b5

[edit]

འཆི་མེད་ཡང་སྙིང་ཀུན་འདུས་ཀྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་བཞུགས་སོ། །སྐྱབས་འགྲོ་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ འཆི་མེད་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་རྗེ་ཅན༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་རྫོགས་ལྷ་རྣམས་ལ༔ ཚེ་ཡི་རིག་འཛིན་མ་ཐོབ་བར༔ བདག་སོགས་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ལན་གསུམ། སེམས་བསྐྱེད་ནི། ཧྲཱི༔ བདག་གཞན་འཆི་མེད་ཐོབ་བྱའི་ཕྱིར༔ ཚེ་ཡི་ལྷ་ཚོགས་བསྒྲུབ་ནས་ནི༔ གང་ལ་གང་འདུལ་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས༔ འགྲོ་དོན་བྱེད་པར་སེམས་བསྐྱེད་དོ༔ ལན་གསུམ། ༈ ཨ་མཱ་ར་སིདྡྷི་རསྟུ། སྐྱབས་སེམས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། ཧྲཱིཿ རང་རིག་ཧྲཱིཿཡིག་འོད་ཟེར་སྤྲིན། །རྡོ་རྗེའི་གུར་གྱིས་ཕྱོགས་བཅུར་བཅིངས། །དེ་དབུས་ཡེ་ཤེས་གཞལ་ཡས་ཁང། །ཡིད་འོང་ལྟེ་བར་པད་ཉིའི་སྟེང་། །ཧྲཱིཿལས་རང་ཉིད་ཚེ་དཔག་མེད། །དམར་པོ་མཉམ་གཞག་ཚེ་བུམ་འཛིན། །ལོངས་སྐུའི་རྒྱན་སྤྲས་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས། །མཚན་དཔེའི་གཟི་བྱིན་ཕུང་པོར་འབར། །གནས་གསུམ་ཡིག་འབྲུ་གསུམ་གྱིས་མཚན། །འོད་འཕྲོས་རང་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་པ། །སྤྱན་དྲངས་དབྱེར་མེད་རོ་གཅིག་གྱུར། །བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ ཐུགས་ཀར་པད་ཟླར་ཏིང་འཛིན་ཧྲཱིཿ དེ་མཐར་དམར་གསལ་སྔགས་ཀྱིས་བསྐོར། །འོད་འཕྲོས་འཕགས་མཆོད་དངོས་གྲུབ་བསྡུས། །འགྲོ་ཀུན་འཆི་མེད་ལམ་ལ་བཀོད། །བརྟན་དང་གཡོ་བའི་ཆོས་བཅུ་བཞིའི། །དྭངས་མ་བདུད་རྩིའི་འོད་ཟེར་གྱི། །རྣམ་པས་ཏིང་འཛིན་ཧྲཱིཿལ་བསྟིམ། །ལུས་ཀུན་འཆི་མེད་དྭངས་མས་གཏམས། །གཞོམ་མེད་རྡོ་རྗེའི་གཡུང་དྲུང་སྐུ །རྟག་བརྟན་བདེ་བ་ཆེན་པོར་གྱུར། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཧཱུྃ་བྷྲཱུྃ་ནྲྀ་ཛ༔ སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱ༔ ཞེས་པའི་བཟླས་པ་ཅི་ནུས་སུ། །ཏིང་འཛིན་ང་རྒྱལ་བརྟན་པོས་བཟླ། །རེས་འགའ་ཁ་སྦྱོར་རླུང་བཟུང་ནས། །ཡིད་བཟླས་ཏིང་འཛིན་ཉིད་དང་སྦྱར། ཐུན་མཐར་སྣོད་བཅུད་འོད་དུ་ཞུ། །ཐུགས་སྲོག་དྭངས་མའི་ཧྲཱིཿལ་བསྡུ། །དེ་ཉིད་མི་དམིགས་བརྗོད་བྲལ་ངང་། །འཆི་མེད་གཉུག་མའི་ངང་ལ་བཞག །སླར་ཡང་སྐད་ཅིག་ལྷ་ཡི་སྐུར། །ཆུ་ལས་ཆུ་བུར་རྡོལ་བ་བཞིན། །དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འཁོད་པར་ཤོག །ཅེས་སོགས་སྨོན་ལམ་ཤིས་བརྗོད་བྱ། །འཆི་མེད་ཡང་སྙིང་ཀུན་འདུས་ཀྱི། །གདམས་པའི་ཉམས་བཞེས་རྒྱུན་ཁྱེར་དུ། །མི་དབང་མཆོག་གི་བཀའ་བསྩལ་བཞིན། །སྙོམ་ལས་འཛིན་པ་གང་དེས་བྲིས། །དགེའོ།། །།

[edit]
[edit]

Footnotes

Other Information

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).