Terdzo-WA-024Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user. 
Terdzo-WA-024.pdf

Click the picture above to view the Shechen manuscript.

རྡོ་རྗེ་ཚེའི་སྐོར་ལས། ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བྱིན་འབེབ་

rdo rje tshe'i skor las/_tshe sgrub kyi byin 'beb

by  ཀློང་གསལ་སྙིང་པོ་ (Longsal Nyingpo)
revealed by  ཀློང་གསལ་སྙིང་པོ་ (Longsal Nyingpo)
in cycle  རྡོ་རྗེ་ཚེའི་སྐོར་ཚེ་སྒྲུབ་ཡང་གསང་བླ་མེད་ (Rdo rje tshe'i skor tshe sgrub yang gsang bla med)
Volume 20 (ཝ) / Pages 341-342 / Folios 1a1 to 1b1

Tibetan Text

རྡོ་རྗེ་ཚེའི་སྐོོར་ལས། ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བྱིན་འབེབ་བཞུགས་སོ། །ཧྲཱི༔ སྔོན་གྱི་བསྐལ་པའི་དང་པོ་ལ༔ བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་ཁམས་སུ༔ མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་པ་དང༔ ཡུམ་ཆེན་ན་བཟའ་དཀར་མོ་ཡིས༔ སྐྱེ་འཆི་མེད་པའི་ཚེ་དབང་ཐོབ༔ བསྒྲེས་རྒུད་མེད་པའི་སྐུ་མཆོག་བརྙེས༔ ཁྱེད་ཀྱིས་ཚེ་དབང་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ རི་བོ་ཏ་ལའི་ཕོ་བྲང་ན༔ འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང༔ ཡུམ་ཆེན་གསང་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས༔ སྐྱེ་འཆི་མེད་པའི་ཚེ་དབང་ཐོབ༔ བསྒྲེས་རྒུད་མེད་པའི་སྐུ་མཆོག་བརྙེས༔ ཁྱེད་ཀྱིས་ཚེ་དབང་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ བྲག་ཕུག་མཱ་ར་ཏཱི་ཀ་རུ༔ སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང༔ ལྷ་ལྕམ་མནྡཱ་ར་བ་ཡིས༔ སྐྱེ་འཆི་མེད་པའི་ཚེ་དབང་ཐོབ༔ བསྒྲེས་རྒུད་མེད་པའི་སྐུ་མཆོག་བརྙེས༔ ཁྱེད་ཀྱིས་ཚེ་དབང་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ གཡའ་མ་ལུང་གི་དབེན་གནས་སུ༔ འཆི་མེད་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང༔ བདེ་ཆེན་རྒྱ་མཚོ་གཉིས་མེད་ཀྱིས༔ སྐྱེ་འཆི་མེད་པའི་ཚེ་དབང་ཐོབ༔ བསྒྲེས་རྒུད་མེད་པའི་སྐུ་མཆོག་བརྙེས༔ ཁྱེད་ཀྱིས་ཚེ་དབང་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ སྟག་ཚང་སེང་གེ་བསམ་འགྲུབ་ཏུ༔ སྐད་གཉིས་སྨྲ་བའི་རིག་ལྡན་དང༔ བདེ་བའི་དཔལ་མོ་གཉིས་མེད་ཀྱིས༔ སྐྱེ་འཆི་མེད་པའི་ཚེ་དབང་ཐོབ༔ བསྒྲེས་རྒུད་མེད་པའི་སྐུ་མཆོག་བརྙེས༔ ཁྱེད་ཀྱིས་ཚེ་དབང་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ སྔོན་ཚེ་ཚེ་ཡི་ཁུངས་རེ་བཟང༔ ད་ནི་ཚེ་ཡི་དཔལ་རེ་འདུས༔ བྱིན་ཆེན་རྣམས་ཀྱིས་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ དབང་ཆེན་རྣམས་ཀྱིས་དབང་སྐུར་ཅིག༔ བཛྲ་གྷུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་སིདྡྷི་པུཎྱེ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ཡུཿསིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཛ་ཛ༔


Footnotes[edit]

Other Information[edit]

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).