Terdzo-WA-055Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user. 
Terdzo-WA-055.pdf

Click the picture above to view the Shechen manuscript.

ཟབ་བདུན་ཚེ་དཀར་སྨན་མཆོད་

zab bdun tshe dkar sman mchod

by  འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ (Jamgön Kongtrul Lodrö Taye)
revealed by  མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (Chogyur Lingpa)
in cycle  ཟབ་བདུན་ཚེ་དཀར་ (Zab bdun tshe dkar)
parent cycle  ཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་ཚེའི་ཟབ་པ་ (Zab bdun rtsa gsum tshe'i zab pa)
Volume 20 (ཝ) / Pages 763 / Folios 1a1 to 1a6

Tibetan Text

ཟབ་བདུན་ཚེ་དཀར་སྨན་མཆོད་ནི། ཆོས་སྐུ་ཀུན་བཟང་ལོངས་སྐུ་ཚེ་དཔག་མེད། །རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་དང་། །དབང་གི་ལྷ་མོ་ཨིནྡྲ་བྷཱུ་ཏི་ལ། །སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ་ཤྲཱི་སིཾ་ཧ་དང་། །ནཱ་གཱརྫུ་ན་ཧཱུྃ་མཛད་བི་མ་ལ། །ཚེ་མཆོག་གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ལ། །སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་ལྷ་ལྕམ་མནྡཱ་ར། །ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་མངའ་བདག་ཡབ་སྲས་དང་། །ལོ་ཆེན་བཻ་རོ་གཉགས་ཆེན་ཛྙཱ་ན་ལ། །སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །དཔལ་གྱི་དབང་ཕྱུག་ལང་གྲོ་དཀོན་མཆོག་འབྱུང་། །བདུད་འཇོམས་རྡོ་རྗེ་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་། །ཆོས་བདག་སྐྱེས་མཆོག་བརྒྱུད་པར་བཅས་རྣམས་ལ། །སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཚེ་བདག་རིགས་ལྔ་ཕོ་ཉ་མགྱོགས་མ་བཞི། །ཌཱ་ཀི་དམ་ཅན་དྲང་སྲོང་རིག་པ་འཛིན། །གཏེར་བདག་ཞིང་སྐྱོང་སྣང་སྲིད་ཀ་དག་ལ། །སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །དངོས་གྲུབ་བླང་བ་ནི། གནས་གསུམ་དུ་ཐིག་ལེ་བྱས་ལ། ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ལྕེར་མྱང་ལ། བཛྲ་ཨ་མྲྀཏ་སྭ་དཾ་ཀུ་རུ་ཥཱ་མེ། ཞེས་པའང་ཉེར་མཁོའི་དབང་གིས་བྲག་དམར་གཡའ་མ་ལུང་འཆི་མེད་ཚེའི་ཀེའུ་ཚང་དུ་གུ་ཎས་སོ།། །།


Footnotes[edit]

Other Information[edit]

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).