Zab bdun rtsa gsum tshe'i zab pa

From Rinchen Terdzö

Parent cycle(s)

  Sub-cycle(s)

   39 Text(s) in this Cycle

   ཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་ཚེའི་ཟབ་པ་ལས༔ རྩ་གསུམ་ཀུན་འདྲིལ་སྙིང་པོའི་རྒྱུད་བཞི་
   Front left margin rtsa rgyud
   Back left margin gter mdzod mchog gling rtsa gsum
   Location Volume 5, Text 27, Pages 527-536
   Cycle Zab bdun rtsa gsum tshe'i zab pa
   Parent Cycle Thugs dam zab pa skor bdun
   Authored by Mchog gyur gling pa
   Revealed by Mchog gyur gling pa
   Colophon ཁོ་བོ་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་ནམ་མཁའ་མཛོད་ནས་གདན་དྲངས་ཤིང་སྐྱིད་འབྱམས་འཆི་མེད་སེང་གེ་རྫོང་དུ་དག་པར་ཕབས་པ་སྟེ། བླ་མ་རྩ་གསུམ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་བཤད་བྱ་རྩ་བའི་རྒྱུད་ལེའུ་གཅིག །འཆད་བྱེད་བཤད་པའི་རྒྱུད་ལེའུ་ལྔ། བཤད་པའི་སྙིང་པོ་མདོར་དྲིལ་བ་ཕྱི་མའི་རྒྱུད་ལེའུ་གཅིག །ཕྱི་མའི་ཕྱི་མ་མན་ངག་གི་རྒྱུད་ལེའུ་གཅིག་སྟེ་རྒྱུད་བཞི་ལེའུ་བཀྲ་ཤིས་པའི་གྲངས་ཀྱིས་ཕྱེ་བས། རྩ་བ་གསུམ་གྱི་རྒྱུད་བཞི་ཞེས་གྲགས་པ་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་ཟབ་མོའི་གཞུང་དང་མན་ངག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ས་བོན་ལྟ་བུའི་ཆོས་སྡེ་སྙིང་པོའི་སྙིང་པོ་བླ་ན་མེད་པ་ངོ་མཚར་ཅན་ནོ། །མངྒ་ལཾ་བྷ་བ་ཏུ།།
   རྩ་གསུམ་ཚེའི་ཟབ་པ་ལས། བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་པདྨའི་རྒྱུད་མང་
   Front left margin brgyud 'debs
   Back left margin gter mdzod zab bdun rtsa gsum
   Location Volume 5, Text 28, Pages 537-538
   Cycle Zab bdun rtsa gsum tshe'i zab pa
   Parent Cycle Thugs dam zab pa skor bdun
   Authored by 'jam mgon kong sprul
   Revealed by Mchog gyur gling pa
   Colophon ཅེས་རྩ་གསུམ་ཚེའི་ཟབ་པའི་བརྒྱུད་འདེབས་འདིའང་། ཟབ་ཆོས་འདི་ཉིད་ཀྱི་བདག་པོ་དབོན་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་གནང་ལྟར་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་དཔལ་སྤུངས་སྙིང་པོ་ཡིད་དགའ་ཆོས་འཛིན་དུ་སྦྱར་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།
   ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་ལས༔ རྩ་བ་གསུམ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་
   Front left margin gter gzhung
   Back left margin gter mdzod zab bdun rtsa gsum
   Location Volume 5, Text 29, Pages 539-548
   Cycle Zab bdun rtsa gsum tshe'i zab pa
   Parent Cycle Thugs dam zab pa skor bdun
   Authored by Mchog gyur gling pa
   Revealed by Mchog gyur gling pa
   Colophon སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་ཀརྨའི་དམ་ཅན་བྲག་གི་རྟེན་མཁར་རྒྱབ་ངོས་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་གནམ་ལྕགས་ཕུར་སྒྲོམ་ནང་གི་བྱང་བུ་ཨོ་རྒྱན་ཕྱག་བྲིས་ལས་དག་པར་ཕབ་པའོ།།
   སྨན་མཆོད་ཚེ་ཟབ་
   Front left margin sman mchod tshe zab
   Location Volume 5, Text 30, Pages 549
   Cycle Zab bdun rtsa gsum tshe'i zab pa
   Parent Cycle Thugs dam zab pa skor bdun
   Authored by 'jam mgon kong sprul
   Revealed by Mchog gyur gling pa
   Colophon ཞེས་པའང་དབོན་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་ལྟར་གུ་ཎས་ཞབས་ཏོག་ཏུ་སྤེལ་བའོ།།
   རྩ་གསུམ་ཚེ་ཡི་ཟབ་པ་ལས། རྩ་བའི་དབང་བསྐུར་གྱི་ཆོག་ཁྲིགས་རིན་ཆེན་མྱུ་གུ་
   Front left margin dbang chog
   Back left margin gter mdzod mchog gling rtsa gsum
   Location Volume 5, Text 31, Pages 551-570
   Cycle Zab bdun rtsa gsum tshe'i zab pa
   Parent Cycle Thugs dam zab pa skor bdun
   Authored by 'jam mgon kong sprul
   Revealed by Mchog gyur gling pa
   Colophon ཅེས་པ་འདིའང་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་ཉིད་དང་། ལུང་ཟིན་ཆོས་བདག་ལང་གྲོ་ལོ་ཙཱའི་རྣམ་པར་རོལ་བ་རྗེ་དབོན་མཆོག་སྤྲུལ་ཀརྨ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་འཛིན་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས་གསུང་བསྐུལ་རྗེས་སུ་སྒྲུབ་སླད། པདྨའི་རྗེས་འཇུག་པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྩལ་གྱིས་དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་དེ་བཱི་ཀོ་ཊི་ཙ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་མགུལ་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་གླིང་དུ་ས་ག་ཟླ་བའི་དཀར་ཚེས་བཅུ་བཞི་ལ་ལེགས་པར་སྦྱར་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།
   ཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་སྐོར་ལས༔ གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་
   Front left margin gter gzhung
   Back left margin gter mdzod mchog gling gu ru bde ba chen po
   Location Volume 10, Text 16, Pages 249-252
   Cycle Zab bdun rtsa gsum tshe'i zab pa
   Parent Cycle Thugs dam zab pa skor bdun
   Authored by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
   Revealed by Mchog gyur gling pa
   Colophon སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་མདོ་ཁམས་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་གནས་མཆོག་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་བདུད་རྩི་ལྔའི་ཤོག་གུ་ཞེང་མཐོ་གང་དཀྱུས་སོར་བཞི་ཡིག་ཕྲེང་གསུམ་པ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་བྲིས་ན་ག་ར་ཡིག་ཕྱི་མ་ལས། གནས་དུས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ། བོད་ཆེན་པོའི་སའི་ཐིག་ལེ། དཔལ་གནམ་སའི་དབང་ཕྱུག་སྡེ་དགེ་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་ལྷུན་གྲུབ་སྟེང་དང་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའི་ཆོས་གྲྭར་སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་སྐབས་གཏན་ལ་ཕབ་རིམ་བཞིན་དུ། བྱ་བྲལ་བ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པའི་དགེ་བས་ཕན་བདེའི་འདོད་རྒུ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །མངྒ་ལཾ།།
   ཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་སྐོར་ལས། གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཕྲིན་ལས་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་བདེ་ཆེན་བཅུད་འདྲེན་
   Front left margin phrin dbang
   Back left margin gter mdzod mchog gling gu ru bde ba chen po
   Location Volume 10, Text 17, Pages 253-268
   Cycle Zab bdun rtsa gsum tshe'i zab pa
   Parent Cycle Thugs dam zab pa skor bdun
   Authored by 'jam mgon kong sprul
   Revealed by Mchog gyur gling pa
   Colophon །གདམས་ཟབ་ཁྱད་པར་ཅན་འདི་ཉིད་རྒྱུན་ལ་ཕན་པའི་ལྷག་མོས་ཀྱིས་པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱིས་ཙ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྒྲུབ་གནས་སུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།
   རྩ་གསུམ་ཚེའི་ཟབ་པ་ལས། བླ་མ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་རྡོ་རྗེའི་རྒྱུད་མང་
   Front left margin brgyud 'debs
   Back left margin gter mdzod mchog gling bla ma bka' brgyad
   Location Volume 13, Text 65, Pages 849-850
   Cycle Bla ma bka' brgyad 'dus pa
   Parent Cycle Zab bdun rtsa gsum tshe'i zab pa
   Authored by 'jam mgon kong sprul
   Revealed by Mchog gyur gling pa
   Colophon ཅེས་པའང་གསང་བ་འདི་ཉིད་ཀྱི་བདག་པོའི་གོ་འཕང་ལ་འཁོད་པ་དབོན་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་ལྟར་པདྨ་གར་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་མིང་ཅན་གྱིས། དཔལ་སྤུངས་སྙིང་པོ་ཡིད་དགའ་ཆོས་འཛིན་དུ་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ
   ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་ལས༔ རྩ་གསུམ་ཚེའི་ཟབ་པའི་ཡན་ལག་བླ་མ་བཀའ་བརྒྱད་འདུས་པའི་ལས་བྱང་
   Front left margin las byang
   Back left margin gter mdzod mchog gling bla ma bka' brgyad
   Location Volume 13, Text 66, Pages 851-868
   Cycle Bla ma bka' brgyad 'dus pa
   Parent Cycle Zab bdun rtsa gsum tshe'i zab pa
   Authored by Mchog gyur gling pa
   Revealed by Mchog gyur gling pa
   Colophon
   • Treasure colophon page 867: དེ་ལྟར་བླ་མ་བཀའ་བརྒྱད་འདུས་པ་འདི༔ ད་ལྟ་སྤེལ་འཕང་རིན་ཆེན་གཏེར་དུ་སྦོས༔ མ་འོངས་ལྷ་སྲས་སྐྱེ་མཐའི་སྐལ་ལྡན་གྱིས༔ རྙེད་ནས་བསྟན་འགྲོ་ཀུན་ལ་ཕན་པར་ཤོག༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ༔ གཏེར་རྒྱ༔ སྦས་རྒྱ༔ ཟབ་རྒྱ༔
   • Revealer colophon page 867:

   ཁོ་བོ་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་འབྲུག་ལོ་སྤྲེའུ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་ལ་ལས་ལྡན་ཕོ་མོ་བདུན་དང་བཅས་མདོ་ཁམས་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཕུག་གོང་མའི་སྒོ་གོང་ནས་གདན་དྲངས་པའི་ཤོག་སེར་མཐོ་གང་བ་ཞིག་ལས་སྐྱི་འབྱམས་འཆི་མེད་སེང་གེ་རྫོང་དུ་དག་པར་ཕབ་པ་ལགས། དགེའོ།།

   རྩ་གསུམ་ཚེ་ཟབ་བླ་མ་བཀའ་བརྒྱད་འདུས་པའི་སྨན་མཆོད་
   Front left margin sman mchod
   Location Volume 13, Text 67, Pages 869
   Cycle Bla ma bka' brgyad 'dus pa
   Parent Cycle Zab bdun rtsa gsum tshe'i zab pa
   Authored by 'jam mgon kong sprul
   Revealed by Mchog gyur gling pa
   Colophon ཞེས་པའང་དབོན་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་ལྟར་གུ་ཎས་ཞབས་ཏོག་ཏུ་སྤེལ་བ་དགེ
   རྩ་གསུམ་ཚེའི་ཟབ་པ་ལས། བླ་མ་དྲག་པོ་བཀའ་བརྒྱད་འདུས་པའི་དབང་བསྐུར་གྱི་ཆོག་ཁྲིགས་རྡོ་རྗེའི་མྱུ་གུ་
   Front left margin dbang chog
   Back left margin gter mdzod mchog gling bla ma bka' brgyad
   Location Volume 13, Text 68, Pages 871-926
   Cycle Bla ma bka' brgyad 'dus pa
   Parent Cycle Zab bdun rtsa gsum tshe'i zab pa
   Authored by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
   Revealed by Mchog gyur gling pa
   Colophon ཅེས་པའང་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་མཆོག་གིས་བཀའི་གནང་བ་རྗེས་སུ་ཐོབ་ཅིང་། ལང་གྲོ་ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོའི་རྣམ་འཕྲུལ་ཆོས་འདིའི་བདག་པོར་ཁྱད་པར་དུ་བསྔགས་པ་རྗེ་དབོན་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ཀརྨ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་འཛིན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཞལ་སྔ་ནས་གསུང་གི་ཅོད་པན་སྤྱི་བོའི་རྒྱན་དུ་ཕེབས་པ་གུས་པས་མཆོད་དེ། བྱ་བྲལ་བ་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་རྩལ་གྱིས་སྒྲུབ་གནས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་བདེ་ཆེན་པདྨ་ཤེལ་ཕུག་གི་འདབས་འབྱོར། དཔལ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་ཀློང་དགུའི་ཆོས་སྐུའི་རྟེན་གྱིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའི་གནས་ཆེན་རི་བོ་དབང་ཞུའི་དབང་ཕྱོགས་རྫོང་སར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་ཆོས་གྲྭར་གཉིས་མེད་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བའི་དུས་ཚེས་དགེ་བར་གྲུབ་པར་སྦྱར་བ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ་བྷ་བ་ཏུ།
   མཆོག་གླིང་ཟབ་བདུན་ཚེ་དཀར་བརྒྱུད་འདེབས་
   Front left margin brgyud 'debs
   Back left margin gter mdzod mchog gling zab bdun tshe dkar
   Location Volume 20, Text 52, Pages 725-726
   Cycle Zab bdun tshe dkar
   Parent Cycle Zab bdun rtsa gsum tshe'i zab pa
   Authored by 'jam mgon kong sprul
   Revealed by Mchog gyur gling pa
   Colophon ཅེས་པ་འདི་ནི་སྒྲུབ་གནས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་བྲག་དམར་གཡའ་མ་ལུང་གི་ཀེའུ་ཚང་དུ་འཆི་མེད་ཚེའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཞག་བདུན་མ་བགྱིས་པའི་ཐོག་མར་རྟེན་འབྱུང་ཆེད་དུ། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་ཤར་མར་སྤེལ་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ
   མཆོག་གླིང་ཟབ་བདུན་ཚེ་དཀར་མཚམས་སྦྱོར་
   Front left margin mtshams sbyor
   Back left margin gter mdzod mchog gling zab bdun tshe dkar
   Location Volume 20, Text 53, Pages 727-728
   Cycle Zab bdun tshe dkar
   Parent Cycle Zab bdun rtsa gsum tshe'i zab pa
   Authored by 'jam mgon kong sprul
   Revealed by Mchog gyur gling pa
   Colophon ཞེས་པའང་གུ་ཎས་ཞབས་ཏོག་ཏུ་སྤེལ་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ་
   ཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་གདམས་སྐོར་ལས༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་ལས་བྱང་པདྨའི་ཕྲེང་བ་
   Front left margin las byang
   Back left margin gter mdzod mchog gling zab bdun tshe dkar
   Location Volume 20, Text 54, Pages 729-761
   Cycle Zab bdun tshe dkar
   Parent Cycle Zab bdun rtsa gsum tshe'i zab pa
   Authored by Mchog gyur gling pa
   Revealed by Mchog gyur gling pa
   Colophon
   • Treasure colophon page 760: ཨེ་མ་བདག་ཉིད་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས༔ མཱ་ར་ཏཱི་ཀར་འཆི་མེད་བསྒྲུབས་པའི་དུས༔ ཚེ་དཔག་མེད་མཇལ་སྒྲུབ་ཐབས་བརྒྱ་རྩ་ཞུས༔ ཀུན་གྱི་སྤྱི་སྒྲུབ་ཡང་དྲིལ་འདི་ལས་མེད༔ ད་ལྟ་སྤེལ་ཕངས་རིན་ཆེན་གཏེར་དུ་སྦོས༔ མ་འོངས་མཆོག་གི་མིང་གྱུར་དེ་དང་སྤྲོད༔ འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ གོ་འཕང་བླ་མེད་འགྲུབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གཏེར་རྒྱ༔ སྦས་རྒྱ༔ ཟབ་རྒྱ༔
   • Revealer colophon page 761: ལྷ་སྲས་རྒྱལ་པོའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས། དགུང་ལོ་ཉེར་བརྒྱད་པ་མེ་ཕོ་འབྲུག་གི་ལོའི་ཆུ་སྟོད་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུའི་ཉི་ཤར་ལ། མདོ་ཁམས་ལྷོ་ཟླ་ཟལ་མོ་སྒང་གི་སའི་ཐིག་ལེ། དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲུབ་གནས་ཡེལ་བྲག་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཕུག་གོང་མ་ནས་ལས་ལྡན་གྱི་གྲོགས་བདུན་གྱིས་མཐོང་བར་སྤྱན་དྲངས་པའི་ཟངས་ཤོག་དམར་པོའི་ངོས་ལས། ལོ་དེ་ཉིད་ཀྱི་མགོ་ཟླ་བའི་དམར་ཕྱོགས་མཁའ་འགྲོ་འདུ་བའི་དུས་ཆེན་ལ་རྫོགས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་གསུང་གི་བདུད་རྩིས་སྐལ་བཟང་དུ་གྱུར་པ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ཀུན་དགའ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བྲིས་པ་བསྟན་འཛིན་མཆོག་རྣམས་ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་ཅིང་། ཟབ་གཏེར་གྱི་བསྟན་པ་ཕྱོགས་དུས་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་དར་ཞིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག།
   ཟབ་བདུན་ཚེ་དཀར་སྨན་མཆོད་
   Front left margin gter mdzod mchog gling zab bdun tshe dkar
   Location Volume 20, Text 55, Pages 763
   Cycle Zab bdun tshe dkar
   Parent Cycle Zab bdun rtsa gsum tshe'i zab pa
   Authored by 'jam mgon kong sprul
   Revealed by Mchog gyur gling pa
   Colophon ཞེས་པའང་ཉེར་མཁོའི་དབང་གིས་བྲག་དམར་གཡའ་མ་ལུང་འཆི་མེད་ཚེའི་ཀེའུ་ཚང་དུ་གུ་ཎས་སོ།།
   ཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་ཚེ་ཡི་ཟབ་པ་ལས༔ ཚེ་འགུགས་པདྨའི་ཞགས་པ་
   Front left margin tshe 'gugs
   Back left margin gter mdzod mchog gling zab bdun tshe dkar
   Location Volume 20, Text 56, Pages 765-775
   Cycle Zab bdun tshe dkar
   Parent Cycle Zab bdun rtsa gsum tshe'i zab pa
   Authored by 'jam mgon kong sprul
   Revealed by Mchog gyur gling pa
   Colophon ལྷ་སྲས་རྣམ་རོལ་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པས་ཡེལ་ཕུག་ནམ་མཁའ་མཛོད་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་ཟངས་ཤོག་གུ་རུའི་ཕྱག་བྲིས་ལས་ཕབ་རིམ་བཞིན་དུ། ཁམས་ཕྱོགས་གནས་ཆེན་ཉེར་ལྔའི་ནང་ཚན་ཡོན་ཏན་ཐུགས་ཀྱི་གནས་མཆོག་དེ་ཝཱི་ཀོ་ཊི་ཙ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་མགུལ། ཡང་ཁྲོད་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་གླིང་དུ་པ་སངས་ནམ་གྲུའི་འགྲུབ་སྦྱོར་ལ་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བྲིས་ཤིང་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་ཚོགས་རབ་ཏུ་དགེ་བར་གྱུར་པས། བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་ཆེན་རྣམས་ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང་བདག་གཞན་ཐམས་ཅད་བར་ཆད་ཀྱི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་ཏེ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་གོ་འཕང་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །ཤུ་བྷ་ཙི་ཏཾ་ཛཱི་བནྟུ།།
   ཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་གདམས་སྐོར་ལས། འཆི་མེད་ཚེའི་ཕྲིན་ལས་རྒྱུན་ཁྱེར་པདྨའི་སྙིང་པོ་
   Front left margin las byang bsdus pa
   Back left margin gter mdzod mchog gling zab bdun tshe dkar
   Location Volume 20, Text 57, Pages 777-789
   Cycle Zab bdun tshe dkar
   Parent Cycle Zab bdun rtsa gsum tshe'i zab pa
   Authored by 'jam mgon kong sprul
   Revealed by Mchog gyur gling pa
   Colophon ཟབ་གཏེར་གཉན་པོ་ལ་གཟུ་ལུམ་རས་ཆོད་མ་ཡིན་ཀྱང་གཏེར་གཞུང་ཕྲིན་ལས་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐུན་དང་རྒྱུན་ཁྱེར་ལྟ་བུར་ལྕོགས་དཀའ་བས། བླ་མ་ལྷ་ལ་གསོལ་བཏབ་གནང་བ་ཞུས་ཏེ་ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུར་འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པས་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་བྱེ་བྲག་གསུང་མཆོག་པདྨའི་རྫོང་དུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།།
   ཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་ཚེའི་ཟབ་པ་ལས། ཚེ་དཔག་མེད་རིགས་ལྔ་སྤྱི་སྒྲུབ་ཀྱི་དབང་སྐུར་མཚམས་སྦྱོར་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་
   Front left margin dbang chog
   Back left margin gter mdzod mchog gling zab bdun tshe dkar
   Location Volume 20, Text 58, Pages 791-828
   Cycle Zab bdun tshe dkar
   Parent Cycle Zab bdun rtsa gsum tshe'i zab pa
   Authored by 'jam mgon kong sprul
   Revealed by Mchog gyur gling pa
   Colophon ཅེས་པ་འདིའང་གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཉིད་དང་། ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་ལུང་གསེར་གྱི་ཅོད་པན་ཐོད་དུ་བཅིངས་ཤིང་། གནམ་སའི་དབང་ཕྱུག་སྡེ་དགེ་ཆོས་རྒྱལ་དཔལ་ལྡན་འཆི་མེད་རྟག་པའི་རྡོ་རྗེ་སྲས་ཡུམ་ཟུང་གི་དགོངས་པ་རྗེས་སུ་བསྒྲུབ་སླད། པདྨའི་རྒྱལ་ཚབ་ཏཱའི་སི་ཏུའི་བཀའ་འབངས་པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་རྩལ་གྱིས། བྲག་དམར་གཡའ་མ་ལུང་འཆི་མེད་ཚེའི་ཀེའུ་ཚང་དུ་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་སྒོ་ཐོག་མར་ཕྱེས་ཤིང་། རིམ་བཞིན་གངས་ཅན་མགོན་པོ་ཀར་འབྲུག་སི་ཏུ་དཔའ་བོ་ཡབ་སྲས། སྨིན་གླིང་ཁྲི་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ། ལྷ་ལྡན་མིའི་དབང་པོ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་སྐྱེས་ཆེན་ཆེ་ཕྲ་དུ་མ་ལ། སྨིན་བྱེད་ཀྱི་ཆོ་ག་མཚམས་སྦྱོར་བཅས་འདི་ལྟར་སྤེལ་བ་ལ་བར་ཆད་མེད་ཅིང་ཕྲིན་ལས་གོང་འཕེལ་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་གྱུར་པའི་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པོར་རང་གཙིགས་སུ་བཟུང་སྟེ་མཱ་ར་ཏཱི་ཀ་གཉིས་པ་གཡའ་མ་ལུང་རྡོ་རྗེའི་ཀེའུ་ཚང་དུ་དབུ་བཟུང་། བཀྲ་ཤིས་དབུ་མའི་ཐང་ཆེན་པོར་མཇུག་རྫོགས་པར་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ་
   ཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་ལས༔ རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་གདུགས་དཀར་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་
   Front left margin sgrub thabs
   Back left margin gter mdzod zhi las mchog gling gdugs dkar
   Location Volume 47, Text 57, Pages 747-754
   Cycle Rdo rje mkha' 'gro gdugs dkar
   Parent Cycle Zab bdun rtsa gsum tshe'i zab pa
   Authored by Mchog gyur gling pa
   Revealed by Mchog gyur gling pa
   Colophon
   • Treasure colophon: བདག་འདྲ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས༔ བོད་ལ་རུ་བཞིའི་དགྲ་དར་ནས༔ ངན་སྔགས་བྱད་གཏད་བྱུང་བའི་ཚེ༔ མན་ངག་འདི་བསྟན་བཟློགས་པར་བྱས༔ འདིར་ནི་སྙིང་པོ་བསྡུས་ཏེ་བཀོད༔ མ་འོངས་ཆོས་བྱེད་ཡོན་མཆོད་ལ༔ བྱད་རྦོད་ཟློག་པའི་ཐབས་སུ་བཞག༔ ལས་འཕྲོ་ཅན་དང་འཕྲད་པར་ཤོག༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔
   རྩ་གསུམ་ཚེའི་ཟབ་པའི་ཆ་ལག་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་གདུགས་དཀར་མོའི་གཏོར་ཟློག་འགལ་རྐྱེན་ཀུན་སེལ་
   Front left margin gtor zlog
   Back left margin gter mdzod zhi las mchog gling gdugs dkar
   Location Volume 47, Text 58, Pages 755-783
   Cycle Rdo rje mkha' 'gro gdugs dkar
   Parent Cycle Zab bdun rtsa gsum tshe'i zab pa
   Authored by 'jam mgon kong sprul
   Revealed by Mchog gyur gling pa
   Colophon རྙིང་ཕྱོགས་སོགས་སུ་གདུགས་དཀར་གྱི་སྲུང་ཟློག་ཁུངས་ལྡན་དཀོན་པས་འདི་ཉིད་བསྒྲིག་འདུན་ཡོད་ཀྱང་སྙོམ་ལས་སུ་གྱུར་པ། འཕྲལ་འདིར་ཉེར་མཁོའི་དབང་གིས་བསྐུལ་ཏེ་མཆོག་གླིང་གཏེར་བྱོན་སྤྱི་འགྲོའི་ལུགས་དང་བསྟུན་ནས་པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱིས་ཙ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་ཡང་ཁྲོད་དུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། དགེའོ་
   ཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་ཚེའི་ཟབ་པའི་ཆ་ལག །རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་གདུགས་དཀར་མོའི་དབང་ཆོག་གསལ་བར་བཀོད་པ་ཆུ་ཤེལ་བུམ་བཟང་
   Front left margin dbang chog
   Back left margin gter mdzod zhi las mchog gling gdugs dkar
   Location Volume 47, Text 59, Pages 785-792
   Cycle Rdo rje mkha' 'gro gdugs dkar
   Parent Cycle Zab bdun rtsa gsum tshe'i zab pa
   Authored by 'jam mgon kong sprul
   Revealed by Mchog gyur gling pa
   Colophon ཅེས་པའང་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་ཉིད་ཀྱིས་བཀའ་ཡིས་རྗེས་སུ་གནང་ཞིང་སྲས་ཡུམ་ཟུང་གིས་གསུང་བསྐུལ་མཛད་པ་ལྟར། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་འཕགས་མཆོག་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོའི་མདུན་རོལ་གྲུབ་པའི་བསྟི་གནས་བྱང་ཆུབ་ཤིང་གི་སྐྱེད་ཚལ་གྱིས་མཛེས་པའི་དབེན་ཁྲོད་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་གླིང་དུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ་
   ཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་ཚེ་ཟབ་ལས༔ ནོར་སྒྲུབ་ཀུན་འཁྱིལ་མཆེད་གསུམ་
   Front left margin gter gzhung
   Back left margin gter mdzod rgyas las mchog gling kun 'khyil gsuM
   Location Volume 51, Text 30, Pages 331-336
   Cycle Nor sgrub kun 'khyil mched gsum
   Parent Cycle Zab bdun rtsa gsum tshe'i zab pa
   Authored by Mchog gyur gling pa
   Revealed by Mchog gyur gling pa
   Colophon ལྷ་སྲས་མུ་རུབ་བཙད་པོའི་རྣམ་རོལ་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་མདོ་ཁམས་ཡེལ་བྲག་ནམ་མཁའ་མཛོད་ནས་ལས་ལྡན་གྱི་གྲོགས་དང་བཅས་པས་སྤྱན་དྲངས་པའི་བདུད་རྩི་ལྔ་ཤོག་ཨོ་རྒྱན་ཕྱག་བྲིས་ལས། ས་སྤྱོད་གསུང་གི་འཁོར་ལོ་འོག་མིན་ཀརྨའི་གདན་ས་ཆེན་པོའི་རི་ཁྲོད་བདེ་ཆེན་གླིང་དུ་མེ་སྦྲུལ་ལོ་ཐ་སྐར་ཟླ་བའི་ཡར་ངོ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་དུས་ཆེན་ཚེས་བཅུའི་སྔ་དྲོའི་ཆར་དབུ་བརྩམས་ནས་ཕབ་རིམ་བཞིན་དུ། ཟུར་མང་བསྟན་འཛིན་སྤྲུལ་མིང་པ་པདྨ་ངེས་གསང་བསྟན་པ་རབ་རྒྱས་ཀྱིས་བྲིས་པ་དགེའོ།། །།
   ཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་ཚེའི་ཟབ་པ་ལས། ནོར་སྒྲུབ་ཀུན་འཁྱིལ་མཆེད་གསུམ་གྱི་རྗེས་གནང་གི་ཆོ་ག་དགེ་ལེགས་འདོད་དགུའི་ཆར་འབེབ་
   Front left margin bka' gtad
   Back left margin gter mdzod rgyas las mchog gling kun 'khyil gsuM
   Location Volume 51, Text 31, Pages 337-350
   Cycle Nor sgrub kun 'khyil mched gsum
   Parent Cycle Zab bdun rtsa gsum tshe'i zab pa
   Authored by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
   Revealed by Mchog gyur gling pa
   Colophon ཅེས་པའང་ཟབ་ཆོས་འདི་ཉིད་ཀྱི་བདག་པོར་ཁྱད་པར་དུ་བསྔགས་པ་རྗེ་དབོན་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ཀརྨ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་འཛིན་ཕྲིན་ལས་ལས་ཚུལ་འདིའི་བཀའ་དྲིན་ཐོག་མར་ནོད་པའི་སྐབས་ཟིན་བྲིས་སུ་བགྱིས་པ་ལ། སླར་ཡང་གསལ་བར་བྱེད་པ་པོ་ནི་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་སྟེ་དགེ་ལེགས་ཀྱི་འབྱོར་པས་འཇིག་རྟེན་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པའི་རྒྱུར་སིདྡྷི་རསྟུ་
   ཟབ་བདུན་ལས༔ རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་སོ་སོར་འབྲང་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་
   Front left margin gter gzhung
   Back left margin gter mdzod rgyas las mchog gling sor 'brang
   Location Volume 51, Text 71, Pages 893-898
   Cycle Rin chen mkha' 'gro so sor 'brang ma
   Parent Cycle Zab bdun rtsa gsum tshe'i zab pa
   Authored by Mchog gyur gling pa
   Revealed by Mchog gyur gling pa
   Colophon རྩ་གསུམ་ཚེའི་ཟབ་པའི་ཆ་ལག་མཆོག་གྱུར་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་རོ།།
   ཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་ཚེའི་ཟབ་པའི་ཆ་ལག །རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་སོ་སོར་འབྲང་མའི་དབང་ཆོག་གསལ་བར་བཀོད་པ་གསེར་གྱི་བུམ་བཟང་
   Front left margin dbang chog
   Back left margin gter mdzod rgyas las mchog gling sor 'brang
   Location Volume 51, Text 72, Pages 899-905
   Cycle Rin chen mkha' 'gro so sor 'brang ma
   Parent Cycle Zab bdun rtsa gsum tshe'i zab pa
   Authored by 'jam mgon kong sprul
   Revealed by Mchog gyur gling pa
   Colophon ཅེས་པའང་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་ཉིད་ཀྱིས་བཀའ་ཡིས་རྗེས་སུ་གནང་ཞིང་སྲས་ཡུམ་ཟུང་གིས་གསུང་བསྐུལ་མཛད་པ་ལྟར། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་འཕགས་མཆོག་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོའི་མདུན་རོལ་གྲུབ་པའི་བསྟི་གནས་བྱང་ཆུབ་ཤིང་གི་སྐྱེད་ཚལ་གྱིས་མཛེས་པའི་དབེན་ཁྲོད་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་གླིང་དུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ
   ཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་ཚེ་ཟབ་ལས༔ དབང་གི་ལས་སྦྱོར་པདྨ་མཁའ་འགྲོའི་སྒྲུབ་ཐབས་
   Front left margin gter gzhung
   Back left margin gter mdzod dbang las mchog gling pad+ma mkha' 'gro
   Location Volume 52, Text 46, Pages 701-709
   Cycle Dbang gi las sbyor pad+ma mkha' 'gro
   Parent Cycle Zab bdun rtsa gsum tshe'i zab pa
   Authored by Mchog gyur gling pa
   Revealed by Mchog gyur gling pa
   Colophon
   • First colophon page 706: ཁོ་བོ་ཨོ་རྒྱན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་ཡེལ་ཕུག་ནམ་མཁའ་མཛོད་ནས་ལས་ལྡན་གྱི་སུ་ཁ་གྲོགས་དང་བཅས་ཏེ་སྤྱན་དྲངས་པའོ
   • Second colophon page 707: ཁོ་བོ་མཆོག་གྱུར་གླིང་པས་གདན་དྲངས་པའོ
   • Third colophon page 709: མཆོག་གྱུར་གླིང་པས་སུ་ཁ་ཁྲིད་ནས་ཡེལ་ཕུག་ནམ་མཁའ་མཛོད་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའོ
   པདྨ་མཁའ་འགྲོར་གཏོར་མ་འབུལ་ཞིང་བསྟོད་པ་ཕྲིན་ལས་བཅོལ་བ་
   Front left margin gter gzhung gtor 'bul
   Back left margin gter mdzod dbang las mchog gling pad+ma mkha' 'gro
   Location Volume 52, Text 47, Pages 711-713
   Cycle Dbang gi las sbyor pad+ma mkha' 'gro
   Parent Cycle Zab bdun rtsa gsum tshe'i zab pa
   Authored by Mchog gyur gling pa
   Revealed by Mchog gyur gling pa
   Colophon ཨོ་རྒྱན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་ཡེལ་བྲག་ནམ་མཁའ་མཛོད་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་ཟབ་གཏེར་ཡང་དག་པའོ་
   ཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་ཚེའི་ཟབ་པ་ལས། པདྨ་མཁའ་འགྲོའི་རྫས་དང་ས་རླུང་མེ་ཡི་ལས་སྦྱོར་རྣམས་
   Front left margin gter gzhung
   Back left margin gter mdzod dbang las mchog gling pad+ma mkha' 'gro
   Location Volume 52, Text 48, Pages 715-720
   Cycle Dbang gi las sbyor pad+ma mkha' 'gro
   Parent Cycle Zab bdun rtsa gsum tshe'i zab pa
   Authored by Mchog gyur gling pa
   Revealed by Mchog gyur gling pa
   Colophon
   • First colophon page 717: མཆོག་གྱུར་གླིང་པས་ཡེལ་བྲག་ནམ་མཁའ་མཛོད་ནས་གདན་དྲངས་པའོ་
   • Second colophon page718: མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་ཡེལ་ཕུག་ནམ་མཁའ་མཛོད་ནས་གདན་དྲངས་པའོ་
   • Third colophon page 718: མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་ཡེལ་ཕུག་ནམ་མཁའ་མཛོད་ནས་རིགས་ལྡན་ཌཱ་ཀིའི་གྲོགས་དང་བཅས་པས་སྤྱན་དྲངས་པའོ་
   • Fourth colophon page 720: ཞེས་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་ཡེལ་ཕུག་ནམ་མཁའ་མཛོད་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའོ།།
   ཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་ཚེ་ཟབ་ལས༔ པདྨ་མཁའ་འགྲོའི་དབང་བསྐུར་
   Front left margin gter gzhung dbang chog
   Back left margin gter mdzod dbang las mchog gling pad+ma mkha' 'gro
   Location Volume 52, Text 49, Pages 721-722
   Cycle Dbang gi las sbyor pad+ma mkha' 'gro
   Parent Cycle Zab bdun rtsa gsum tshe'i zab pa
   Authored by Mchog gyur gling pa
   Revealed by Mchog gyur gling pa
   Colophon མཆོག་གྱུར་གླིང་པས་ནམ་མཁའ་མཛོད་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའོ་
   ཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་ཚེའི་ཟབ་པ་ལས། པདྨ་མཁའ་འགྲོའི་ཕྲིན་ལས་སྔོན་འགྲོ་ཁྱེར་བདེ་
   Front left margin sngon chings
   Back left margin gter mdzod dbang las mchog gling pad+ma mkha' 'gro
   Location Volume 52, Text 50, Pages 723-727
   Cycle Dbang gi las sbyor pad+ma mkha' 'gro
   Parent Cycle Zab bdun rtsa gsum tshe'i zab pa
   Authored by 'jam mgon kong sprul
   Revealed by Mchog gyur gling pa
   Colophon འདི་ཡང་དཔལ་ངེ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །ཆོས་དབྱིངས་མཆོག་གི་ཐུགས་བཞེད་ལྟར། །འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གླིང་པ་ཡིས། །གང་དྲན་ཤར་མར་སྤེལ་བའི་དགེས། །རང་སྣང་དབང་དུ་འདུ་བར་ཤོག །དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།
   ཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་ཚེའི་ཟབ་པ་ལས། པདྨ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་མཆོད་སོགས་རྗེས་ཀྱི་ལས་རིམ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་མཁའ་འགྲོ་དགྱེས་པའི་རོལ་མོ་
   Front left margin rjes chings
   Back left margin gter mdzod dbang las mchog gling pad+ma mkha' 'gro
   Location Volume 52, Text 51, Pages 729-738
   Cycle Dbang gi las sbyor pad+ma mkha' 'gro
   Parent Cycle Zab bdun rtsa gsum tshe'i zab pa
   Authored by 'jam mgon kong sprul
   Revealed by Mchog gyur gling pa
   Colophon ཅེས་པའང་གཏེར་གསར་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་ཟུར་བཀོལ་སྐབས་ཁྱེར་བདེ་ཉེར་མཁོར་འོས་པར་མཐོང་ཞིང་འབྲི་འདོད་པ་ཞིག་བྱུང་ནས་ཐོལ་བྱུང་དུ་པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྩལ་གྱིས་ཙ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་ཏུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། སྣོད་མིན་ནས་དཔེ་ཙམ་ཡང་མི་མཐོང་བ་བཀའ་སྲུང་ལྕམ་དྲལ་ལ་གཉེར་དུ་གཏད་དོ། །ས་མ་ཡ། སྦས་རྒྱ།།
   གཏེར་གསར་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་བཀའ་སྲུང་བཅས་པའི་སྐོང་བ་བདེ་ཆེན་རབ་དགྱེས་
   Front left margin skong ba
   Back left margin gter mdzod dbang las mchog gling pad+ma mkha' 'gro
   Location Volume 52, Text 52, Pages 739-743
   Cycle Dbang gi las sbyor pad+ma mkha' 'gro
   Parent Cycle Zab bdun rtsa gsum tshe'i zab pa
   Authored by 'jam mgon kong sprul
   Revealed by Mchog gyur gling pa
   Colophon ཅེས་པ་འདིའང་སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་ཤིང་རྟ་༧དབོན་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་གཞན་ཕན་ཐུགས་བསྐྱེད་ཆེན་པོས་རིན་ཆེན་གཉིས་པའི་མེ་ཏོག་བཅས་བཀའ་ཡིས་བསྐུལ་བས། པདྨ་གར་དབང་བདེ་བའི་རྡོ་རྗེས་དེ་བཱི་ཀོ་ཊིའི་དགའ་ཚལ་དུ་སྦྱར་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།
   རྩ་གསུམ་ཚེའི་ཟབ་པ་ལས། དབང་བྱེད་པདྨ་མཁའ་འགྲོའི་མེ་མཆོད་བརྟན་གཡོའི་ལྕགས་ཕྱེ་སྡུད་པའི་ཁབ་ལེན་
   Front left margin sbyin sreg
   Back left margin gter mdzod dbang las mchog gling pad+ma mkha' 'gro
   Location Volume 52, Text 53, Pages 745-756
   Cycle Dbang gi las sbyor pad+ma mkha' 'gro
   Parent Cycle Zab bdun rtsa gsum tshe'i zab pa
   Authored by 'jam mgon kong sprul
   Revealed by Mchog gyur gling pa
   Colophon ཅེས་པའང་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ཉིད་ཀྱིས་ཆོག་སྒྲིག་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བབ་ཏུ་གནང་བ་བསྩལ་ཅིང་། སྐྱབས་མགོན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རྒྱལ་དབང་བཅུ་བཞི་པའི་བཀའ་ལུང་ཨུ་དུམྦ་རའི་ཕྲེང་བ་གཙུག་ཏུ་བཅིངས་ཏེ། པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་ལམ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས། དབང་ཆེན་དགྱེས་པའི་ཕོ་བྲང་གི་མདུན་ཙ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་ཏུ་སྦྱར་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། སྣོད་མིན་ནས་དཔེ་ཙམ་ཡང་མི་མཐོང་བ་བཀའ་སྲུང་ལྕམ་དྲལ་ལ་གཉེར་དུ་གཏད་དོ། །ས་མ་ཡ། སྦས་རྒྱ།། །།
   རྩ་གསུམ་ཚེའི་ཟབ་པ་ལས། པདྨ་མཁའ་འགྲོའི་ཕྱི་ནང་གསང་སྒྲུབ་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་ཚུལ་པདྨ་རཱ་གའི་ཆུན་པོ་
   Front left margin bsnyen yig
   Back left margin gter mdzod dbang las mchog gling pad+ma mkha' 'gro
   Location Volume 52, Text 54, Pages 757-770
   Cycle Dbang gi las sbyor pad+ma mkha' 'gro
   Parent Cycle Zab bdun rtsa gsum tshe'i zab pa
   Authored by 'jam mgon kong sprul
   Revealed by Mchog gyur gling pa
   Colophon ཅེས་པའང་སྒྲུབ་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེའི་བསྟན་པ་འཛིན་པའི་སྐྱེས་ཆེན་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་གཞན་ཕན་ལྷག་བསམ་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་པའི་ཞབས་འདེགས་སུ་དམིགས་ནས། མན་ངག་འདིའི་གནད་གསང་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་མང་དུ་ཐོས་པའི་སྤོང་བ་པ་སྔགས་རིག་འཆང་བ་པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྩལ་གྱིས་ཙ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་མགུལ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་མའི་ཕོ་བྲང་དང་ཉེ་བའི་ནགས་ཁྲོད་དུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། སྣོད་མིན་ལས་དཔེ་ཙམ་ཡང་མི་མཐོང་བར་བཀའ་སྲུང་ལྷ་ཆེན་ལྕམ་དྲལ་ལ་གཉེར་དུ་གཏད་དོ། །ས་མ་ཡ། སྦས་རྒྱ་
   རྩ་གསུམ་ཚེའི་ཟབ་པ་ལས། པདྨ་མཁའ་འགྲོ་དབང་གི་ལྷ་མོའི་དབང་བསྐུར་བའི་ཆོ་གའི་ལྷ་ཐབས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་པདྨ་རཱ་གའི་བུམ་པ་
   Front left margin dbang lhan
   Back left margin gter mdzod dbang las mchog gling pad+ma mkha' 'gro
   Location Volume 52, Text 55, Pages 771-782
   Cycle Dbang gi las sbyor pad+ma mkha' 'gro
   Parent Cycle Zab bdun rtsa gsum tshe'i zab pa
   Authored by 'jam mgon kong sprul
   Revealed by Mchog gyur gling pa
   Colophon ཅེས་པ་འདིའང་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་ཉིད་ནས་སྤྱིར་གཏེར་གསར་ཀུན་དང་ཁྱད་པར་འདི་དག་གི་ཆོག་སྒྲིག་ཇི་ལྟར་འོས་པ་བགྱིད་དགོས་པའི་ཐོག་མའི་རྟེན་འབྲེལ་དུ། འདིའི་དབང་བསྐུར་གྱི་མཚམས་སྦྱོར་རྒྱམ་རྒྱལ་གནོད་སྦྱིན་ཆེན་པོའི་གངས་ཞོལ་འགྱུར་མེད་གཏན་འཁྱིལ་གཡུ་མཚོ་ནས་གསང་གཏེར་སྤྱན་འདྲེན་པར་མཛད་པའི་ཚོགས་འཁོར་གྱི་དུས་སྐབས་དེ་ཉིད་དུ་འབྲི་དགོས་པའི་བཀའ་ནན་ཕེབས་པ་ལྟར། དབུ་བརྩམས་ཏེ་གཤམ་ཚང་བར་བགྱིད་པ་པོ་ནི་པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་ཏེ་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །དགེ་ལེགས་འཕེལ། སྣོད་མིན་ནས་དཔེ་ཙམ་ཡང་མི་མཐོང་བ་བཀའ་སྲུང་ལྕམ་དྲལ་ལ་གཉེར་དུ་གཏད་དོ། །ས་མ་ཡ། སྦས་རྒྱ་
   ཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་ཚེ་ཟབ་ལས༔ དབང་གི་མཁའ་འགྲོའི་བཀའ་སྲུང་
   Front left margin gter gzhung
   Back left margin gter mdzod dbang las lha chen mchog gling
   Location Volume 53, Text 7, Pages 241-251
   Cycle Dbang gi las sbyor pad+ma mkha' 'gro
   Parent Cycle Zab bdun rtsa gsum tshe'i zab pa
   Authored by Mchog gyur gling pa
   Revealed by Mchog gyur gling pa
   Colophon མཆོག་གྱུར་གླིང་པས་སུ་ཁ་ཁྲིད་ནས་ནམ་མཁའ་མཛོད་ནས་བཏོན་པའོ་
   ཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་ཚེ་ཟབ་ལས། པདྨ་མཁའ་འགྲོའི་བཀའ་སྲུང་ལྷ་ཆེན་གྱི་དབང་ཆོག་སིནྡྷུ་བ་རའི་ཆུ་རྒྱུན་
   Front left margin dbang chog
   Back left margin gter mdzod dbang las lha chen mchog gling
   Location Volume 53, Text 8, Pages 253-261
   Cycle Dbang gi las sbyor pad+ma mkha' 'gro
   Parent Cycle Zab bdun rtsa gsum tshe'i zab pa
   Authored by 'jam mgon kong sprul
   Revealed by Mchog gyur gling pa
   Colophon ཅེས་པའང་གཏེར་ཆེན་ཉིད་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་གནང་བའི་ཕྱག་བཞེས་ལ་བཅོས་བསླད་ནོར་འཁྲུལ་མེད་པར་པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱིས་ཙ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྒྲུབ་གནས་སུ་བཀོད་པ་འདི་ལ་བཀའ་རྒྱ་དམ་པོ་ཡོད་པས་འཆད་སྤེལ་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་གལ་ཆུང་མི་མཛད་པར་འདི་རིགས་ཀུན་ལ་ངེས་དགོས་སོ། །དགེ་ལེགས་འཕེལ་
   ཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་ཚེ་ཟབ་ཀྱི༔ ཆ་ལག་ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་
   Front left margin gter gzhung
   Back left margin gter mdzod drag las mchog gling rdo rje sder mo
   Location Volume 53, Text 18, Pages 497-504
   Cycle Las kyi mkha' 'gro rdo rje sder mo
   Parent Cycle Zab bdun rtsa gsum tshe'i zab pa
   Authored by Mchog gyur gling pa
   Revealed by Mchog gyur gling pa
   ཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་ཚེའི་ཟབ་པའི་ཆ་ལག །ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་རྡོ་རྗེ་སྡེར་མོའི་དབང་ཆོག་གསལ་བར་བཀོད་པ་གཡུའི་བུམ་བཟང་
   Front left margin dbang chog
   Back left margin gter mdzod drag las mchog gling rdo rje sder mo
   Location Volume 53, Text 19, Pages 505-514
   Cycle Las kyi mkha' 'gro rdo rje sder mo
   Parent Cycle Zab bdun rtsa gsum tshe'i zab pa
   Authored by 'jam mgon kong sprul
   Revealed by Mchog gyur gling pa
   Colophon ཅེས་པའང་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་ཉིད་ཀྱིས་བཀའ་ཡིས་རྗེས་སུ་གནང་ཞིང་སྲས་ཡུམ་ཟུང་གིས་གསུང་བསྐུལ་མཛད་པ་ལྟར། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་འཕགས་མཆོག་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོའི་མདུན་རོལ་གྲུབ་པའི་བསྟི་གནས་བྱང་ཆུབ་ཤིང་གི་སྐྱེད་ཚལ་གྱིས་མཛེས་པའི་དབེན་ཁྲོད་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་གླིང་དུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ