Terdzo-PA-067Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user. 
Terdzo-PA-067.pdf

Click the picture above to view the Shechen manuscript.

རྩ་གསུམ་ཚེ་ཟབ་བླ་མ་བཀའ་བརྒྱད་འདུས་པའི་སྨན་མཆོད་

rtsa gsum tshe zab bla ma bka' brgyad 'dus pa'i sman mchod

by  འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ (Jamgön Kongtrul Lodrö Taye)
revealed by  མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (Chogyur Lingpa)
in cycle  བླ་མ་བཀའ་བརྒྱད་འདུས་པ་ (Bla ma bka' brgyad 'dus pa)
parent cycle  ཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་ཚེའི་ཟབ་པ་ (Zab bdun rtsa gsum tshe'i zab pa)
Volume 13 (པ) / Pages 869 / Folios 1a1 to 1a6

Tibetan Text

རྩ་གསུམ་ཚེ་ཟབ་བླ་མ་བཀའ་བརྒྱད་འདུས་པའི་སྨན་མཆོད། ཀུན་བཟང་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་འཇིག་རྟེན་དབང་། །རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་རིག་འཛིན་མཆོག་བརྒྱད་ལ། །ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་མཆོད་པ་འབུལ། །ཚེ་དབང་མཐུ་ཡི་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ། །རྒྱལ་བ་ཀུན་དངོས་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །རྡོ་རྗེའི་ས་བརྙེས་གྲུབ་ཆེན་རྣམ་དགུ་ལ། །ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་མཆོད་པ་འབུལ། །ཚེ་དབང་མཐུ་ཡི་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ། །མུ་རུབ་བཙན་པོ་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་། །བཀའ་བབས་ཆོས་བདག་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ལ། །ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་མཆོད་པ་འབུལ། །ཚེ་དབང་མཐུ་ཡི་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ། །པདྨ་ཁྲག་འཐུང་རྡོ་རྗེ་ཐོད་པ་རྩལ། །དཔལ་ཆེན་ཚོམ་བུ་སྡེ་བརྒྱད་འཁོར་བཅས་ལ། །ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་མཆོད་པ་འབུལ། །ཚེ་དབང་མཐུ་ཡི་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ། །དཔལ་གྱི་བཀའ་སྡོད་འབུམ་ཕྲག་ཡངས་པའི་འཁོར། །གནས་དང་གཏེར་སྲུང་དམ་ཚིག་ཅན་རྣམས་ལ། །ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་མཆོད་པ་འབུལ། །ཚེ་དབང་མཐུ་ཡི་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ། །སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི། ཞེས་པའང་དབོན་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་ལྟར་གུ་ཎས་ཞབས་ཏོག་ཏུ་སྤེལ་བ་དགེ། །།


Footnotes[edit]

Other Information[edit]

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).