Terdzo-WA-049

From Rinchen Terdzö

དགོངས་གཏེར་ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་གི་བརྒྱུད་འདེབས་

dgongs gter tshe sgrub 'chi med bdud rtsi'i bum bzang gi brgyud 'debs

by  པདྨ་བསྟན་འཛིན་གྲུབ་མཆོག་རྩལ་ (Eighth Pawo Pema Tendzin Drupchok Tsal)
revealed by  པདྨ་བསྟན་འཛིན་གྲུབ་མཆོག་རྩལ་ (Eighth Pawo Pema Tendzin Drupchok Tsal)
in cycle  དགོངས་གཏེར་ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་ (Dgongs gter tshe sgrub 'chi med bdud rtsi'i bum bzang)
Volume 20 (ཝ) / Pages 681 / Folios 1a1 to 1a4

[edit]

དགོངས་གཏེར་ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་གི་བརྒྱུད་འདེབས་བཞུགས་སོ། །ཚེ་འོད་ཡེ་ཤེས་མཐའ་ཡས་འཇིག་རྟེན་དབང་། །ཚེ་བདག་པདྨ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་མ། །ཚེ་དབང་བཻ་རོ་འགྲོ་འདུལ་རྒྱལ་པོ་རྩལ། །ཚེ་ཡི་བརྒྱུད་པའི་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །ཚེ་ཡི་མངའ་བདག་བཅོམ་ལྡན་ཡབ་ཡུམ་དང་། །ཚེ་དཀྱིལ་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཚེ་ལ་བར་གཅོད་ཉམས་གུད་མཐའ་དག་སོལ། །ཚེ་ཡི་དབང་ཕྱུག་བགྲེས་རྒུད་བྲལ་བ་ཐོབ། །ཚེ་བཅུད་དྭངས་མའི་སྟོབས་སུ་རབ་སྨིན་ཅིང་། །ཚེ་དབང་རྟག་བརྟན་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་བརྙེས་ནས། །ཚེ་ལ་དབང་འབྱོར་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག །ཅེས་ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་འཆི་བདག་བདུད་འཇོམས་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་འདིའང་། ཆོས་འདིར་མོས་པའི་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་འདོད་བཞིན་པདྨ་གར་དབང་འགྲོ་འདུལ་རྒྱལ་པོས་སོ།། །།

[edit]
[edit]

Footnotes

Other Information

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).