Pawo Rinpoche, 8th


པདྨ་བསྟན་འཛིན་གྲུབ་མཆོག་རྩལ་
pad+ma bstan 'dzin grub mchog rtsal

Eighth Pawo Pema Tendzin Drupchok Tsal

Tertön name
pad+ma gar dbang 'gro 'dul rgyal po rtsal  པདྨ་གར་དབང་འགྲོ་འདུལ་རྒྱལ་པོ་རྩལ་
Other names
  • དཔའ་བོ་བརྒྱད་པ་
  • གཙུག་ལག་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་
  • dpa' bo brgyad pa
  • gtsug lag chos kyi rgyal po
Alternate names
  • Pawo Rinpoche, 8th
Dates
Birth:   1782
Tibetan date of birth
Gender:   Male
Element:   Water
Animal:   Tiger
Rab Jyung:   13
About
Affiliations
Younger brother of Tai Situpa, 9th
Religious Affiliations
Kagyu; Nyingma
Is emanation of
Vairotsana · Prajñākara · Pawo Rinpoche, 7th
Teachers
Tai Situpa, 9th · Karmapa, 13th · Drukchen, 8th
Students
'jam mgon kong sprul · Mchog gyur gling pa
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P1420
Treasury of Lives Link
https://treasuryoflives.org/en/biographies/view/biography/2704
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: གནས་ནང་དཔའ་བོ་བརྒྱད་པ་གཙུག་ལག་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ (gnas nang dpa' bo brgyad pa gtsug lag chos kyi rgyal po)

Page #s for bio of this person: 735 to 735

Folio #s for bio of this person: 198a1 to 198a5

།རྗེ་དེ་ཉིད་ཀྱི་སྐུའི་གཅུང་རྒྱ་གར་མཁས་པ་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་དང་ལོ་ཆེན་བཻ་རོ་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་དཔལ་ལྡན་དཔའ་བོ་བརྒྱད་པ་གཙུག་ལག་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་གྲགས་པ་གསར་རྙིང་རིས་མེད་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་མཛོད་ཆེན་པོར་གྱུར་ཅིང་། བསྟན་འགྲོའི་དོན་རླབས་པོ་ཆེ་གནང་བར་མ་ཟད། ཟབ་མོ་གཏེར་གྱི་བཀའ་བབས་པས་གནས་མཆོག་སྤྱི་འབྱམས་བྲག་ནས་ཤོག་སེར་དང་ཆོས་སྐྱོང་གི་རྟེན་རལ་གྲི་བཅས་དངོས་སུ་བཞེས་ནའང་ཤོག་སེར་གཤིན་རྗེའི་སྐོར་ཞིག་ཡིན་པར་གྲགས་པ་ལས་མཇལ་དུ་མི་སྣང་། རལ་གྲི་དེ་ཉིད་རྟགས་དང་ཆོ་འཕྲུལ་བྱིན་རླབས་ཆེ་བས་རྟེན་གྱི་གྲལ་དུ་བཞུགས་པར་སྣང་། སྔོན་བསམ་ཡས་བར་ཁང་དུ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོའི་སྤྱན་སྔར་ཟབ་ཆོས་གསན་པའི་ཐུགས་ཉམས་དང་། པདྨ་གར་དབང་འགྲོ་འདུལ་རྒྱལ་པོ་རྩལ་གྱི་མཚན་བཏགས་པ་སོགས་སྔོན་རབས་ཀྱི་གནས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་བྱུང་པ་ལ་བརྟེན་གདམས་ངག་རྗེས་དྲན་གྱི་ཚུལ་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཚེ་སྒྲུབ་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་ཞེས་ཟབ་ཁྱད་ཅན་བཞུགས་པ་ཁོ་བོས་ཀྱང་ནོས་སོ།

rje de nyid kyi sku'i gcung rgya gar mkhas pa shes rab 'byung gnas dang lo chen bai ro zung du 'jug pa'i rnam 'phrul dpal ldan dpa' bo brgyad pa gtsug lag chos kyi rgyal po zhes grags pa gsar rnying ris med kyi chos kyi mdzod chen por gyur cing /_bstan 'gro'i don rlabs po che gnang bar ma zad/_zab mo gter gyi bka' babs pas gnas mchog spyi 'byams brag nas shog ser dang chos skyong gi rten ral gri bcas dngos su bzhes na'ang shog ser gshin rje'i skor zhig yin par grags pa las mjal du mi snang /_ral gri de nyid rtags dang cho 'phrul byin rlabs che bas rten gyi gral du bzhugs par snang /_sngon bsam yas bar khang du slob dpon chen po'i spyan sngar zab chos gsan pa'i thugs nyams dang /_pad+ma gar dbang 'gro 'dul rgyal po rtsal gyi mtshan btags pa sogs sngon rabs kyi gnas shin tu gsal bar byung pa la brten gdams ngag rjes dran gyi tshul du gtan la phab pa'i tshe sgrub bdud rtsi'i bum bzang zhes zab khyad can bzhugs pa kho bos kyang nos so


List of Cycles Associated with this Person

  1. Dgongs gter tshe sgrub 'chi med bdud rtsi'i bum bzang (3 of 3 Texts)

List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. དགོངས་གཏེར་ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་གི་བརྒྱུད་འདེབས་ (Vol. 20, Text 49)
  2. ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་འཆི་བདག་བདུད་འཇོམས་ (Vol. 20, Text 50)
  3. དགོངས་གཏེར་ཚེ་སྒྲུབ་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་གི་བསྙེན་ཟིན་མདོར་བསྡུས་ (Vol. 20, Text 51)