Gar dbang 'chi med rdo rje


གར་དབང་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་
gar dbang 'chi med rdo rje

Garwang Chime Dorje

Tibetan date of birth
Gender:   Female
Element:   Water
Animal:   Sheep
Rab Jyung:  
About
Religious Affiliations
Nyingma
Links
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: གཏེར་སྟོན་གར་དབང་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་ (gter ston gar dbang 'chi med rdo rje)

Page #s for bio of this person: 657 to 659

Folio #s for bio of this person: 159a4 to 160a1

།གཏེར་སྟོན་གར་དབང་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་ནི། རིག་འཛིན་ཆོས་རྗེ་གླིང་པས་སྤུ་སྟོད་ནོར་བུ་དོན་གྲུབ་ཚང་ལ་ལུང་བསྟན་ཕྱག་རིས་སུ་བསྩལ་པ་ལྟར། སྦས་གནས་པདྨོ་བཀོད་པའི་སྙིང་ཁ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཆར། སྐུ་ཡུལ་ཞེས་པ་མོན་པའི་གྲོང་དུ་ཡབ་སྔགས་འཆང་དཀོན་མཆོག་དང་ཡུམ་རྒྱ་ལ་སྡེ་པའི་སྲས་སུ་ཆུ་མོ་ལུག་གི་ལོར་བལྟམས། དེའང་དགའ་ཆགས་ནས་ཆོས་གླིང་སྤྲུལ་སྐུ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཞིང་གཤེགས་པ་དང་། འདི་ཉིད་ལྷུམས་སུ་ཞུགས་པ་དུས་འགྲིགས། སྐུ་ན་ཕྲ་མོ་ནས་དམ་པའི་སྤྱོད་པས་དུས་འདས་པས་ཀློ་དང་མོན་པ་རྣམས་ཀྱང་ཡ་མཚན་དུ་འཛིན། སྤུ་བོ་རྦ་ཁ་དགོན་དུ་བསླབ་སྦྱང་མཛད། འབྲུག་ཐང་གཏེར་སྟོན་ལ་གཙུག་ཕུད་ཕུལ་བས་མཚན་ཀུན་བཟང་འོད་ཟེར་གར་དབང་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ཞེས་གསོལ་ཞིང་མ་འོངས་པའི་ལུང་བསྟན་དང་དབུགས་དབྱུང་གཟེངས་བསྟོད་མཛད། རྦ་ཁ་དགོན་ནས་གཏེར་གྱི་ཁ་བྱང་ཕྱག་ཏུ་འབྱོར་བ་ལྟར། མེ་རྟ་ཟླ་བ་དྲུག་པའི་ཚེས་བཅུ་ལ་པདྨ་བཀོད་ཀྱི་གནས་སྟོད་མཁའ་འགྲོ་འབུམ་འདུས་ཀྱི་ལུང་པ་དམར་ནག་རཀྟའི་མཚོ་འགྲམ་ནས་འཆི་མེད་ཐུགས་ཐིག །ཚེ་ཆུ། དམ་རྫས། སྐུ་ཚབ་སོགས་སྤྱན་དྲངས། མི་ལོ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་གསང་རྒྱ་བསྡམས་ནས་ཉམས་བཞེས་མཐར་ཕྱིན་པར་མཛད། བཀའ་རྒྱ་གྲོལ་བའི་ཐོག་མར་སྒམ་པོ་སྤྲུལ་སྐུ་ལ་གདམས་ངག་རྫོགས་པར་བསྩལ། རིམ་གྱིས་སྦྱོར་ར་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་སོགས་ལའང་སྤེལ། དབུས་ཕྱོགས་སུ་ཕེབས་ཏེ་གཞུང་ས་རྩེ་ཤོད་དུའང་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་སུ་འགྲིགས། བསྟན་པའི་རིམ་གྲོ་འགའ་ཞིག་བསྒྲུབ། བྱོན་ལམ་གྱི་གནས་རྣམས་དང་། སྦ་ལྕག་ཤྲཱི་སོགས་ནས་གཏེར་ཁ་མང་དུ་བཞེས་པར་གྲགས་ནའང་དེང་སང་འཆི་མེད་ཐུགས་ཏིག་དང་གྲོ་ལོད་གནམ་ལྕགས་མེ་འཁོར་གཉིས་བཞུགས། རྗེ་འདི་དང་དྭགས་པོ་གཏེར་སྟོན་ལྷན་རྒྱས་ཀྱིས་སྦས་ཡུལ་ཆེན་པོའི་ལྟེ་བ་སྤྲུལ་པའི་འཁོར་ལོ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་གནས་སྒོ་མང་པོ་གསལ་འབྱེད་དང་། བོད་ཁམས་སྤྱིའི་བདེ་ཐབས་སུ་ས་གནད་རྣམས་སུ་ལྷ་ཁང་དང་མཆོད་རྟེན་མང་དུ་བཞེངས་ཤིང་སྒྲུབ་ཆེན་ལན་འགའ་ཞིག་མཛད། གློ་མོན་གྱི་འགྲོ་བ་མང་པོ་བསྡུ་བ་རྣམ་པ་བཞིས་རྗེས་སུ་བཟུང་བར་མཛད་ནས་ཞི་བར་གཤེགས་པའི་སྤྲུལ་བརྒྱུད་ཀྱང་སྦས་ཡུལ་དེ་ཉིད་དུ་རིམ་པར་བྱོན་པར་གྲགས། འདི་ཉིད་གཏེར་སྟོན་ཚད་ཐུབ་ཏུ་སྣང་བས་འཆི་མེད་ཐུགས་ཏིག་ཁོ་བོས་ཀྱང་ནོས་སོ།

gter ston gar dbang 'chi med rdo rje ni/_rig 'dzin chos rje gling pas spu stod nor bu don grub tshang la lung bstan phyag ris su bstsal pa ltar/_sbas gnas pad+mo bkod pa'i snying kha chos kyi 'khor lo'i char/_sku yul zhes pa mon pa'i grong du yab sngags 'chang dkon mchog dang yum rgya la sde pa'i sras su chu mo lug gi lor bltams/_de'ang dga' chags nas chos gling sprul sku 'jig rten dbang phyug zhing gshegs pa dang /_'di nyid lhums su zhugs pa dus 'grigs/_sku na phra mo nas dam pa'i spyod pas dus 'das pas klo dang mon pa rnams kyang ya mtshan du 'dzin/_spu bo rba kha dgon du bslab sbyang mdzad/_'brug thang gter ston la gtsug phud phul bas mtshan kun bzang 'od zer gar dbang bstan pa'i nyi ma zhes gsol zhing ma 'ongs pa'i lung bstan dang dbugs dbyung gzengs bstod mdzad/_rba kha dgon nas gter gyi kha byang phyag tu 'byor ba ltar/_me rta zla ba drug pa'i tshes bcu la pad+ma bkod kyi gnas stod mkha' 'gro 'bum 'dus kyi lung pa dmar nag rak+ta'i mtsho 'gram nas 'chi med thugs thig_/tshe chu/_dam rdzas/_sku tshab sogs spyan drangs/_mi lo bcu gnyis kyi bar du gsang rgya bsdams nas nyams bzhes mthar phyin par mdzad/_bka' rgya grol ba'i thog mar sgam po sprul sku la gdams ngag rdzogs par bstsal/_rim gyis sbyor ra thams cad mkhyen pa sogs la'ang spel/_dbus phyogs su phebs te gzhung sa rtse shod du'ang rten 'brel legs su 'grigs/_bstan pa'i rim gro 'ga' zhig bsgrub/_byon lam gyi gnas rnams dang /_sba lcag shrI sogs nas gter kha mang du bzhes par grags na'ang deng sang 'chi med thugs tig dang gro lod gnam lcags me 'khor gnyis bzhugs/_rje 'di dang dwags po gter ston lhan rgyas kyis sbas yul chen po'i lte ba sprul pa'i 'khor lo gtso bor gyur pa'i gnas sgo mang po gsal 'byed dang /_bod khams spyi'i bde thabs su sa gnad rnams su lha khang dang mchod rten mang du bzhengs shing sgrub chen lan 'ga' zhig mdzad/_glo mon gyi 'gro ba mang po bsdu ba rnam pa bzhis rjes su bzung bar mdzad nas zhi bar gshegs pa'i sprul brgyud kyang sbas yul de nyid du rim par byon par grags/_'di nyid gter ston tshad thub tu snang bas 'chi med thugs tig kho bos kyang nos so


List of Cycles Associated with this Person

  1. Tshe sgrub 'chi med thugs thig (5 of 5 Texts)

List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་ཐུགས་ཐིག་གི་བརྒྱུད་འདེབས་ (Vol. 20, Text 42)
  2. ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་ཐུགས་ཐིག་གི་ཆོ་ག་གྲུབ་གཉིས་བདུད་རྩིའི་ཆར་རྒྱུན་འབེབ་པའི་སྤྲིན་མཛེས་ (Vol. 20, Text 43)
  3. ཛཔ྄་བསྐུལ་ (Vol. 20, Text 44)
  4. གུ་རུའི་སྒྲུབ་ཐབས་འཆི་མེད་ཐུགས་ཐིག་ལས༔ ཚེ་འགུགས་ཚེའི་ཕོ་ཉ་བསྐུལ་བ་ཚེ་པྲ་བརྟག་པ་བཅས་ (Vol. 20, Text 45)
  5. འཆི་མེད་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེའི་དོན་དབང་མཚམས་སྦྱོར་གྱིས་བརྒྱན་པ་བདེ་ཆེན་འཁྱིལ་བ་ (Vol. 20, Text 46)