Ta'u rong pa rog rje gling pa


ཏའུ་རོང་པ་རོག་རྗེ་གླིང་པ་
ta'u rong pa rog rje gling pa

Taurongpa Rokje Lingpa

Other names
  • རོག་རྗེ་གླིང་པ་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་
  • rog rje gling pa 'gro 'dul rtsal
About
Religious Affiliations
Nyingma
Is emanation of
Vairotsana · Pema Dechen Lingpa
Teachers
Tai Situpa, 8th
Links
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: རོག་རྗེ་གླིང་པ་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་ (rog rje gling pa 'gro 'dul rtsal)

Page #s for bio of this person: 656 to 657

Folio #s for bio of this person: 158b2 to 159a4

།ཏའུ་རོང་དུ་བྱོན་པའི་རོག་རྗེ་གླིང་པ་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་ནི། རོང་གཏེར་ལས་ལོ་ཆེན་བཻ་རོའི་སྤྲུལ་པའི་བྱེ་བྲག་ཏུ་གསུངས་པ་ལྟར་རོང་སྟོན་པདྨ་བདེ་ཆེན་གླིང་པ་ཞིང་གཤེགས་རྗེས་དེ་མ་ཐག་པར་འཁྲུངས་པ་ཡིན་འདུག་པས་དེའི་སྐྱེ་བར་འབྲེལ་མཚུངས་སུ་མངོན། འདིས་ཕྱོགས་དེའི་རོང་དོང་བོ་ལུང་པ་ནག་པོའི་སྲིན་རྫོང་བྲག་དམར་སོགས་གཏེར་གནས་གསུམ་ནས་རྟ་ཕག་ཡིད་བཞིན་འབར་བ་གཙོས་ཡིད་བཞིན་སྐོར་གསུམ་དུ་གྲགས་པའི་ཆོས་གཏེར་རྣམས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་བཀོད་པས་གསང་གཏེར་དུ་བཞེས། ཆོས་བདག་ཀྱང་རྟ་མགྲིན་གྱི་ལུང་བྱང་ལས། རྟ་མགྲིན་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་ཡང་ཟབ་ཆོས༔ ཐེམས་སུ་མ་བསྟན་སྙན་བརྒྱུད་ཚུལ་དུ་གདམས༔ བཻ་རོ་ཙ་ན་རང་གི་ཐུགས་དམ་མཛོད༔ མ་འོངས་དོན་དུ་ཤར་རོང་མཚམས་སུ་སྦོས༔ སྤྲུལ་པས་རྙེད་ནས་རང་གསང་ཉམས་སུ་ལོངས༔ འོད་དཔག་མེད་དང་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་གི༔ སྤྲུལ་པ་དམར་མཐིང་ཅོད་པན་འཆང་བ་དང༔ མངའ་བདག་སྐྱེ་བ་བཟང་པོའི་མིང་ཅན་དང༔ ཆོས་ཀྱི་སྤྱན་ཅན་སོགས་ལ་འདི་འཕྲོད་ན༔ སྐུ་ཚེ་བརྟན་ཅིང་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་པར་འགྱུར༔ ཞེས་སྣང་ཡང་རྒྱལ་དབང་ཞྭ་དམར་ནག་དང་སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་སོགས་སྐུ་ཡུལ་གཉན་ཅིང་ཡུལ་དུས་ཀྱིས་བསྐལ་པས་ཕྱག་ཏུ་འབུལ་བ་མ་བྱུང་། རྗེ་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ཧོར་ཕྱོགས་སུ་ཕེབས་སྐབས་ཤིག་འདི་ཉིད་སྦས་ཚུལ་གྱིས་བྱོན་ནས་གསང་ཁོག་ཏུ་ཆོས་བཀའ་ཕུལ་བ་དང་དུ་བཞེས་པས་སྐུ་ཚེ་མཐར་ཕྱིན་པར་གྲགས། འོན་ཀྱང་གཏེར་སྟོན་ཉིད་སྦས་ཚུལ་ཁོ་ན་མཛད་པས་ཤིན་ཏུ་གྲགས་ཆུང་ཞིང་གཏེར་ཆོས་རྣམས་ཀྱང་འགྲོ་དོན་བྱུང་ཚུལ་མ་ཐོས་པ་མ་ཟད་ད་ལྟ་ནི་མཚན་ཙམ་ཡང་ཐོས་མཁན་མི་སྣང་མོད། རྗེ་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེར་ཉེ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་པ་གོང་མའི་རྟེན་འབྲེལ་ལ་བསམ་ཁོ་བོས་ཀྱང་རྟ་མགྲིན་ཆ་ལག་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དབང་ལུང་སྐལ་པ་བཟང་པོར་ནོས་སོ།

ta'u rong du byon pa'i rog rje gling pa 'gro 'dul rtsal ni/_rong gter las lo chen bai ro'i sprul pa'i bye brag tu gsungs pa ltar rong ston pad+ma bde chen gling pa zhing gshegs rjes de ma thag par 'khrungs pa yin 'dug pas de'i skye bar 'brel mtshungs su mngon/_'dis phyogs de'i rong dong bo lung pa nag po'i srin rdzong brag dmar sogs gter gnas gsum nas rta phag yid bzhin 'bar ba gtsos yid bzhin skor gsum du grags pa'i chos gter rnams rdzu 'phrul gyi bkod pas gsang gter du bzhes/_chos bdag kyang rta mgrin gyi lung byang las/_rta mgrin yid bzhin nor bu'i yang zab chos:_thems su ma bstan snyan brgyud tshul du gdams:_bai ro tsa na rang gi thugs dam mdzod:_ma 'ongs don du shar rong mtshams su sbos:_sprul pas rnyed nas rang gsang nyams su longs:_'od dpag med dang spyan ras gzigs dbang gi:_sprul pa dmar mthing cod pan 'chang ba dang:_mnga' bdag skye ba bzang po'i ming can dang:_chos kyi spyan can sogs la 'di 'phrod na:_sku tshe brtan cing phrin las rgyas par 'gyur:_zhes snang yang rgyal dbang zhwa dmar nag dang skal bzang rgya mtsho sogs sku yul gnyan cing yul dus kyis bskal pas phyag tu 'bul ba ma byung /_rje chos kyi 'byung gnas hor phyogs su phebs skabs shig 'di nyid sbas tshul gyis byon nas gsang khog tu chos bka' phul ba dang du bzhes pas sku tshe mthar phyin par grags/_'on kyang gter ston nyid sbas tshul kho na mdzad pas shin tu grags chung zhing gter chos rnams kyang 'gro don byung tshul ma thos pa ma zad da lta ni mtshan tsam yang thos mkhan mi snang mod/_rje bla ma rin po cher nye brgyud kyi tshul du bzhugs pa gong ma'i rten 'brel la bsam kho bos kyang rta mgrin cha lag tshe sgrub kyi dbang lung skal pa bzang por nos so


List of Cycles Associated with this Person

  1. Tshe sgrub gsang ba rmad 'byung (2 of 2 Texts)

List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. རྟ་མགྲིན་ཡིད་བཞིན་འབར་བ་ལས༔ རིག་འཛིན་ཚེ་ཡི་སྒྲུབ་ཐབས་གསང་བ་རྨད་བྱུང་ (Vol. 20, Text 40)
  2. ཚེ་སྒྲུབ་གསང་བ་རྨད་བྱུང་གི་དབང་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་དགོས་པ་རྨད་བྱུང་ (Vol. 20, Text 41)