Terdzo-WA-042Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user. 
Terdzo-WA-042.pdf

Click the picture above to view the Shechen manuscript.

ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་ཐུགས་ཐིག་གི་བརྒྱུད་འདེབས་

tshe sgrub 'chi med thugs thig gi brgyud 'debs

by  གར་དབང་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་ (Garwang Chime Dorje)
revealed by  གར་དབང་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་ (Garwang Chime Dorje)
in cycle  ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་ཐུགས་ཐིག་ (Tshe sgrub 'chi med thugs thig)
Volume 20 (ཝ) / Pages 583-584 / Folios 1a1 to 1b2

[edit]

ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་ཐུགས་ཐིག་གི་བརྒྱུད་འདེབས་བཞུགས་སོ། །ཀུན་ཁྱབ་གདོད་མའི་རྒྱལ་བ་ཚེ་མཐའ་ཡས། །འགག་མེད་སྙིང་རྗེའི་གཏེར་ཆེན་པད་དཀར་འཆང་། །གང་འདུལ་ཐུགས་རྗེའི་བདག་ཉིད་པདྨ་འབྱུང་། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་འཆི་མེད་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཡིད་འཛིན་དབང་མོ་ལས་དབང་དྲག་མོ་རྩལ། ཁྲི་སྲོང་ཡབ་སྲས་ལྷ་སྲས་མཆོག་གྲུབ་རྒྱལ། །ལོ་པཎ་རིག་འཛིན་གྲུབ་བརྙེས་རྒྱ་མཚོ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་འཆི་མེད་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཨོ་རྒྱན་འཆི་མེད་གླིང་། །བཀའ་བབས་མཆོག་གྱུར་རྡོ་རྗེ་ཆེ་མཆོག་རྩལ། །ལུང་ཟིན་ཆོས་བདག་བརྒྱུད་འཛིན་ཚོགས་བཅས་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་འཆི་མེད་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །པདྨ་བཀོད་ཞིང་འབུམ་ཕྲག་མཁའ་འགྲོའི་གླིང་། །རྒྱས་བཏབ་ཡང་ཟབ་འཆི་མེད་གདམས་པའི་ཆོས། །བཀའ་སྐྱོང་དྲེགས་ཚོགས་དམ་ཅན་སྲུང་མ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་འཆི་མེད་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །འགྲོ་ལ་རྗེས་བརྩེ་བཟོད་མེད་གདུང་ཤུགས་ཀྱིས། །མི་ཕྱེད་རྩེ་གཅིག་གསོལ་བཏབ་བདེན་པའི་མཐུས། །སྣོད་བཅུད་འཆི་མེད་ལྷ་ཡི་སྐུ་དང་ཞིང་། །སྒྲ་གྲགས་ནཱ་དའི་རང་བཞིན་སྐྱེ་མེད་དབྱངས། །འཁྲུལ་སྣང་ཆོ་འཕྲུལ་འཁྲུལ་མེད་དབྱིངས་སུ་སངས། །ཆམ་གཅིག་འཆི་མེད་བཙན་ས་ཟིན་པར་ཤོག །ཅེས་ལམ་འདིར་མོས་པས་བརྩོན་སྐབས་སྔགས་བན་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེས་རྩེ་གཅིག་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་ཉི་མ་བཟང་པོས་བགྱིས་པ་ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག ༈ །བསྡུས་པ་ནི། མཆོག་གསུམ་རྩ་གསུམ་སྐུ་གསུམ་འདུས་པའི་བདག །འཆི་མེད་རིག་འཛིན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་སྣང་གྲགས་རིག་གསུམ་པོ། །བླ་མའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་རྟོགས་པར་ཤོག །ཅེས་པ་འདི་ནི་གར་དབང་ཨོ་རྒྱན་འཆི་མེད་གླིང་པས་མཛད་པའོ།།


Footnotes[edit]

Other Information[edit]

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).