Karma pak+shi zhal gzigs ma'i bla sgrub

2 Text(s) in this Cycle[edit]

རྗེ་ཀརྨ་པཀྴི་ཞལ་གཟིགས་མའི་ལས་བྱང་
Front left margin las byang
Back left margin gter mdzod yon dge'i dag snang pak+shi'i bla sgrub
Location Volume 11, Text 45, Pages 815-828
Cycle Karma pak+shi zhal gzigs ma'i bla sgrub
Authored by yongs dge mi 'gyur rdo rje
Revealed by yongs dge mi 'gyur rdo rje
Colophon ཡང་ཟབ་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་དབང་དང་བཅས་པ་འདི། བཀའ་བབས་ཀྱི་རིག་འཛིན་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་དྲག་པོ་ནུས་ལྡན་རྩལ་གྱིས་བརྩམས་པའི་ཆོས་སོ། །ས་མ་ཡ། མངྒ་ལཾ
གྲུབ་ཆེན་ཀརྨ་པཀྴི་ཞལ་གཟིགས་མའི་བླ་སྒྲུབ་ཀྱི་དབང་ཆོག་གི་མཚམས་སྦྱོར་ངོ་མཚར་སྣང་བ་
Front left margin dbang chog
Back left margin gter mdzod yon dge'i dag snang pak+shi'i bla sgrub
Location Volume 11, Text 46, Pages 829-839
Cycle Karma pak+shi zhal gzigs ma'i bla sgrub
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Yongs dge mi 'gyur rdo rje
Colophon འདིའང་རིན་ཐང་བྲལ་བའི་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་གྱི་མཛོད་ཆེན་གང་བའི་ཆ་རྐྱེན་དུ་འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གཡུ་དྲུང་གླིང་པས་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོར་སྦྱར་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ