Terdzo-SHA-029AProperty "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user. 
Terdzo-SHA-029A.pdf

Click the picture above to view the Shechen manuscript.

དཔལ་ཆེན་ཡང་དག་ཟབ་ཏིག་གི་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབ་

dpal chen yang dag zab tig gi brgyud pa'i bla ma rnams la gsol ba 'debs pa bde chen char 'beb

by  མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (Chogyur Lingpa)
revealed by  འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (Jamyang Khyentse Wangpo)
in cycle  དཔལ་ཆེན་ཡང་དག་ཟབ་ཏིག་ (Dpal chen yang dag zab tig)
Volume 27 (ཤ) / Pages 645 / Folios 1a1 to 1a4

Tibetan Text

དཔལ་ཆེན་ཡང་དག་ཟབ་ཏིག་གི་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབ་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཆོས་སྐུ་ཀུན་བཟང་ལོངས་སྐུ་རྡོ་རྗེ་སེམས། །སྤྲུལ་སྐུ་དགའ་རབ་སློབ་དཔོན་ཧཱུྃ་ཀཱ་ར། །ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྩོལ། །གསང་བའི་མཛོད་འཛིན་མཁའ་འགྲོ་མཚོ་རྒྱལ་མ། །ཡང་དག་ཐུགས་ཀྱི་བཀའ་བབས་ནམ་མཁའི་སྙིང་། །སྙན་བརྒྱུད་གདམས་པའི་གཏེར་ཆེན་མདོ་སྔགས་གླིང་། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྩོལ། །ཡང་དག་གྲུབ་པ་གཅིག་པུ་གཞི་རྒྱུད་རྟོགས། །རྣལ་འབྱོར་སྐུ་གསུམ་ལམ་གྱི་སྨིན་གྲོལ་རྫོགས། འབྲས་བུ་མཁའ་འགྲོ་སྒྱུ་མ་བདེ་མཆོག་བདེ། །ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞེས་པ་འདི་ནི་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་གོ་སྟོད་འོད་འབར་བྲག་གི་རི་ཞོལ་དུ་སྦྱར་བ་དགེ། །།


Footnotes[edit]

Other Information[edit]

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).