Terdzo-HI-027Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user. 
Terdzo-HI-027.pdf

Click the picture above to view the Shechen manuscript.

རིགས་གསུམ་སྙིང་ཐིག་ལས། དབང་བསྐུར་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་སོ་སོའི་ཆོ་ག་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་

rigs gsum snying thig las/_dbang bskur spyi dang bye brag so so'i cho ga phyogs gcig tu bkod pa ye shes bdud rtsi'i chu rgyun

by  འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ (Jamgön Kongtrul Lodrö Taye)
revealed by  མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (Chogyur Lingpa)
in cycle  རིགས་གསུམ་སྙིང་ཐིག་ (Rigs gsum snying thig)
parent cycle  དམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་ (Dam chos rdzogs pa chen po sde gsum)
Volume 59 (ཧི) / Pages 627-699 / Folios 1a1 to 37a3

[edit]

༄༅། །རིགས་གསུམ་སྙིང་ཐིག་ལས། དབང་བསྐུར་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་སོ་སོའི་ཆོ་ག་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། ན་མོ་གུ་རུ་ཏྲི་ཀུ་ལ་ནཱ་ཐ་ཡ། རྡོ་རྗེའི་གསང་བ་གསུམ་བདག་རྒྱལ་ཀུན་གྱི། །ཕྲིན་ལས་འཁོར་ལོ་མཁའ་ཁྱབ་སྒྱུར་བའི་དཔལ། །བླ་མ་རིགས་གསུམ་མགོན་པོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །སྒོ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་དུ་སྨིན་པར་མཛོད། །བསྟན་པ་ཀུན་གྱི་ཡང་སྙིང་ཆོས། །སྡེ་གསུམ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡི། །ཡན་ལག་རིགས་གསུམ་སྙིང་ཐིག་གི །སྨིན་བྱེད་བཀླག་པས་ཆོག་པ་དགོད། །བཀའ་སྲོལ་འདིའི་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་ཕྱག་ལེན་རྒྱས་བསྡུས་རྣམས་མདོར་དྲིལ་ཏེ་ལྷག་ཆད་མེད་པར་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་འགོད་པ་ལ་དོན་བཅུ་གཅིག་ཏུ་འདུས་པ་ལས། ༈ དང་པོ་ལམ་གྱི་འཇུག་སྒོ་མངོན་མཐོ་ལྷ་མིའི་ཐེག་པའི་ཉམས་ལེན་ཐེག་ཆེན་སྐྱབས་འགྲོའི་སྡོམ་པ་འབོགས་པ་ནི། སློབ་དཔོན་གྱིས་རྗེས་དྲན་དྲུག་གི་རྣལ་འབྱོར་སྔོན་དུ་གཏང་། ཐེག་རིམ་དགུའི་དབང་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བསྐུར་བ་རྣམས་ལ་ཁྲུས་དང་། བགེགས་བསྐྲད། སྲུང་འཁོར་མཎྜལ། གསོལ་གདབ་རྣམས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་ཆོ་ག་ལ་འཇུག་པ་ལྟར་འདིར་ཡང་དེ་རྣམས་དང་། ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་ལྟ་བུས་གསོལ་གདབ་སྔོན་དུ་གཏང་ནའང་ཆོག་མོད། འདིར་ནི་ཆོ་ག་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པའི་དབང་གིས་ཐམས་ཅད་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་མི་འགྲུབ་པས་ཀུན་འབྱུང་འདྲེན་པའི་ཐེག་པ་གསུམ་ལ་དེ་དག་མེད་ཀྱང་ཆོག །ཐོག་མར་ཆོས་བཤད་མདོར་བསྡུས་པ་ནི། འོ། མ་གྱུར་ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀུན་བཟང་འོད་མི་འགྱུར་བའི་གོ་འཕང་འཐོབ་པར་བྱ། དེའི་ཆེད་དུ་བསྟན་པ་ཀུན་གྱི་སྙིང་པོ་ཟབ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་གྱི་ཆ་ལག་རིགས་གསུམ་སྙིང་གི་ཐིག་ལེའི་དབང་བསྐུར་རྣམས་རིམ་པར་ནོད་ལ་དོན་ཚུལ་བཞིན་དུ་ཉམས་སུ་ལེན་པར་བགྱིའོ་སྙམ་པའི་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་ཐུགས་བསྐྱེད་པ་གསལ་བཏབ་ནས་གསན་པར་ཞུ། ཞེས་སེམས་བསྐྱེད་གསལ་གདབ་ལ་སྤྱི་བཤད་རྒྱས་བསྡུས་གང་འགྲུབ་བྱ། དེ་ལ་འདིར་སྐབས་སུ་བབས་པའི་འཆད་བྱའི་གསང་བ་ཟབ་མོ་འདི་ནི་གངས་ཅན་ཙམ་ན་མཁས་ཤིང་གྲུབ་པའི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་ཆེན་པོ་རིགས་བརྒྱའི་ཁྱབ་བདག་༧པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་དང་། རྩོད་བྲལ་དུས་བབས་ཀྱི་གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོ་༧ཨོ་རྒྱན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་རྣམ་གཉིས་ལ་བཀའ་བབས་པ་ཐེག་དགུའི་རྩེ་རྒྱལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཨ་ཏི་ཡོ་གའི་ཡང་བཅུད་སྙིང་ཐིག་ཟབ་མོ་སྐོར་བདུན་གྱི་ནང་ཚན། སྤྲུལ་པའི་ལོ་ཙཱ་བ་བཻ་རོ་ཙ་ནའི་ཐུགས་ཐིག་བོད་ཡུལ་ས་འོག་ཀུན་གྱི་གཏེར་གཅིག་རྫོགས་ཆེན་སྡེ་གསུམ་ཞེས་སྔ་ན་མེད་པའི་ཟབ་ཆོས་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ཆ་ལག་ཏུ་གྱུར་པ། འཇམ་དཔལ་སྙིང་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་བསྟན་དོན་རིགས་གསུམ་སྙིང་ཐིག་གི་ཆོས་སྡེ་འདིའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱང་གཏེར་གཞུང་འདི་ཉིད་ལས། ན་མོ་གུ་རུ༔ སྟག་ལོ་སྤྲེལ་ཟླའི་ཚེས་བཅུ་ལ༔ སྦས་ཡུལ་ཆེན་པོ་ཟབ་བུ་གངས་ཀྱི་ར་བ་དཔལ་གྱི་ནགས་ཁྲོད་ཚོགས་ཁང་ཆེན་པོར་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས༔ ཟབ་མོ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བའི་ཚེ༔ དམ་ཆོས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་ཡོངས་སུ་འདུས་པའི་ཐིག་ལེ་འདི་ཉིད་གསུངས་པའི་སྐབས་སུ༔ ཚེས་བཅུའི་ནུབ་མོར་ཨོ་རྒྱན་ཡབ་ཡུམ་གསང་ཕུག་གོང་མ་ན་བཞུགས་པའི་དུས་ལྷ་སྲས་བདག་གིས་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཕུལ་ནས་ཞུས་པ༔ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདག་ཉིད་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཉིད་དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་གཞན་ལས་ལྷག་པའི་ཐུགས་རྗེ་མཁྱེན་རབ་མཐུ་སྟོབས་ཐོགས་པ་མེད་པ་མངའ་བས༔ བདག་ཅག་དང་མ་འོངས་པའི་སེམས་ཅན་ལ་བརྩེ་བར་དགོངས་ཏེ༔ རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཞེ་ཕུགས༔ དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དུ་མ་བསྐོར་བའི་ནང་ནས༔ ཁ་ཚང་དོན་འདྲིལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་འདུས་པའི་ཐིག་ལེ་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་པའི་དོན་ཉུང་ངུར་བསྡུས་པ༔ འདིར་གཅིག་སེམས་གཅིག་ལ་ལས་པ༔ བདག་ཅག་མཆེད་ལྕམ་ལྔ་ལ་ལྐོག་ཆོས་སུ་བསྩལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ༔ ཞེས་གསོལ་པས༔ གུ་རུ་དགྱེས་བཞིན་དུ༔ འོ་ན་ལྷ་སྲས་སྙིང་གི་བུ༔ དེ་ལ་འདུན་པའི་མཆེད་ལྕམ་བཞི༔ ཀུན་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་དམ་ཚིག་དག༔ སྐུ་གསུམ་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ་ཉིད༔ བསྡུས་ཏེ་འདི་རུ་བསྟན་པར་བྱ༔ ཡལ་བར་མ་དོར་ཉམས་སུ་ལོངས༔ སྒྲུབ་པ་ཚེ་དང་མཉམ་པར་གྱིས༔ ཞེས་པས་ཐོག་དྲངས་ཏེ་ཟབ་ཅིང་འདྲིལ་བའི་ཆོས་སྡེ་ཉིད་དགྱེས་པས་བསྩལ། མ་འོངས་པའི་གདུལ་བྱ་སྐལ་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ་མདོ་ཁམས་གླ་བ་རྐང་གཅིག་ཏུ་གྲགས་པ་ཡེ་རྒྱལ་ནམ་མཁའ་མཛོད་དུ་ཟབ་མོ་གཏེར་རྒྱས་བཏབ་པ་ཉིད། ལྷ་སྲས་དམ་འཛིན་གྱི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་འགྲོ་འདུལ་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ། ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ལྷན་རྒྱས་པས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཟབ་ཆོས་འདིའི་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་རིམ་པའང་། རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལས། ཐེག་པ་གསུམ་གྱིས་ངེས་འབྱུང་ལ༔ ཐེག་པ་གཅིག་གི་འབྲས་བུར་གནས༔ ཞེས་གསུངས་པའི་ཐེག་པ་གསུམ་ནི་སྤྱི་མདོ་དགོངས་འདུས་ལས། དོན་དམ་ངེས་པའི་ཐེག་པ་ནི། །གསུམ་དུ་ངེས་པར་སྣང་བ་སྟེ། །ཀུན་འབྱུང་འདྲེན་དང་དཀའ་ཐུབ་རིག །དབང་བསྒྱུར་ཐབས་ཀྱི་ཐེག་པ་འོ། །ཞེས་བསྟན་པ་སྟེ། དེ་རེ་རེ་ལའང་ནང་གསེས་ཀྱིས་ཕྱེ་ན་ཐེག་པ་རིམ་པ་དགུར་འགྱུར་བ་སྟེ། གཞུང་འདི་ཉིད་ལས། ལྷ་མི་ཉན་རང་བྱང་སེམས་གསུམ༔ མཚན་ཉིད་རྒྱུ་ཡི་ཐེག་པར་བཤད༔ བྱ་རྒྱུད་སྤྱོད་རྒྱུད་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད༔ དཀའ་ཐུབ་རིག་བྱེད་སྔགས་ཕྱི་པ༔ བླ་མེད་ཤིན་ཏུ་རྣལ་འབྱོར་གཉིས༔ ནང་པ་གསང་སྔགས་ཐུན་མོང་པ༔ ཁྱད་པར་ཡང་ཟབ་རྡོ་རྗེའི་སྙིང༔ ཐེག་པ་ཀུན་གྱི་རྩེ་མོ་ཡིན༔ ཞེས་སོགས་རྒྱས་པར་བསྟན་པའི་ཐེག་རིམ་དགུ་པོའང་བཅོམ་ལྡན་འདས་རིགས་གསུམ་མགོན་པོའི་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་སྡོམ་པ་དང་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་ཆོ་ག་རྣམས་རིམ་པར་བསྒྲུབ་པའི་ཐོག་མར། སྡུག་བསྔལ་གསུམ་གྱི་རྒྱུ་ཀུན་འབྱུང་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པ་ལས་འདྲེན་པར་བྱེད་པའི་རིམ་པ་གསུམ་གྱི་དང་པོ། སངས་རྒྱས་གསང་བའི་ལམ་རིམ་ལས། གཞི་ཡི་ཐེག་པ་དང་པོར་བཞག །ཅེས་གསུངས་པའི་སོར་བཞག་མངོན་མཐོ་ལྷ་མིའི་ཐེག་པ་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བས་ཟིན་པའི་དགེ་བཅུའི་ལས་ལམ་འཁོར་བཅས་ལ་འཇུག་དགོས་པ་ཡིན་ཞིང་། དེའི་ཡང་ཐོག་མར། སྙིང་པོའི་རྒྱུད་ལས། ངེས་འབྱུང་སྣ་ཚོགས་བགྲོད་རྣམས་ཀྱི༔ སྐྱབས་དང་སྐྱོབ་པ་བླ་ན་མེད༔ གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་འཛིན་ཅིང༔ ཞེས་པའི་བསྟན་དོན། ཁམས་གསུམ་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་བློ་རྣམ་པར་དག་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞི་རྟེན། ལམ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འཇུག་སྒོ་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་དགོས་ཏེ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། རྙེད་དཀའ་ཞིང་འཇིག་སླ་བའི་དལ་འབྱོར་གྱི་མི་ལུས་རིན་པོ་ཆེ་ཐོབ་པའི་དུས་འདིར་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ལམ་ལ་འཇུག་དགོས། དེ་དག་གི་ཐོག་མར་འཇིགས་རུང་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་སྐྱོབ་པའི་ཕྱིར་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་དགོས། དེ་ནི་ལམ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞི་རྟེན་ལ་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཡིན་ཏེ། ཅིའི་ཕྱིར་ན་སྡོམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུ། མྱང་འདས་ཀྱི་བསམ་པ་བརྟན་བྱེད་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། སྐྱབས་སུ་མ་སོང་བ་ལ་སྡོམ་པ་མི་སྐྱེ། སྡོམ་པས་མ་བསྡམས་ན་ཡང་དག་པའི་ལམ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། སྐྱབས་འགྲོ་བདུན་ཅུ་པ་ལས། དགེ་བསྙེན་གསུམ་ལ་སྐྱབས་འགྲོ་བས། །དེ་ནི་སྡོམ་བརྒྱད་རྩ་བ་ཡིན། །ཞེས་དང་། སྡོམ་པ་ཀུན་ལ་ཡོད་མོད་ཀྱི། །སྐྱབས་སུ་མ་སོང་བ་ལ་མེད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། ལམ་གྱི་རྩ་བ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ལ། བླ་མ་དང་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་རྒྱལ་སྲས་རིགས་གསུམ་མགོན་པོ་ལ་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་དཔག་ཏུ་མེད་པས་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་མཆོད་པ་འབུལ་བའི་འདུན་པས་འདི་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གསུང་བར་ཞུ། ཞེས་དཀོན་མཆོག་རྗེས་དྲན་འདོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་དུ་གཞུག །མེ་ཏོག་དམ་པ་སོགས་ཤློཀ་གསུམ་བརྗོད། དེ་ལྟར་ཕྱག་དང་མཆོད་པས་བསྟི་སྟངས་བྱ་བ་སྔོན་དུ་སོང་ནས། དངོས་གཞི་ལ། བདག་གཞན་ནམ་མཁས་ཁྱབ་པའི་མ་གྱུར་འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་གིས་བསྡུས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དེང་ནས་གཟུང་སྟེ། བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་མ་བྱས་ཀྱི་བར་དུ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གུས་པ་ཆེན་པོས་སྙིང་ཐག་པ་ནས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའི་འདུན་པ་རྩེ་གཅིག་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ན་མོ༔ བླ་མ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་དངོས༔ དཔལ་ལྡན་རིགས་གསུམ་མགོན་པོ་ལ༔ བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་རྣམས༔ བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་མཆོད་པ་འབུལ༔ ཁམས་གསུམ་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ འཇིགས་པ་མ་ལུས་བསལ་བ་དང༔ ཐར་པའི་གནས་སུ་དྲང་དུ་གསོལ༔ ལན་གསུམ་རྗེས་ཟློས་བྱར་གཞུག །རྟེན་གསུམ་སློབ་མའི་སྤྱི་བོར་གཞག་ལ། ན་མོ་བུདྡྷ་ཡ། ན་མོ་དྷརྨཱ་ཡ། ན་མོ་སངྒྷ་ཡ། ཨོཾ་ཡེ་དྷརྨཱ་ཧེ་ཏུ་པྲ་བྷ་བཱཿ ཧེ་ཏུནྟེ་ཥཱནྟ་ཐཱ་ག་ཏེ་ཧྱ་བ་དཏ྄། ཏེ་ཥཱཉྩ་ཡོ་ནི་རོ་དྷ། ཨེ་ཝཾ་བཱ་དཱི་མ་ཧཱ་ཤྲ་མ་ཎཿསྭཱ་ཧཱ། ཞེས་རྟེན་སྙིང་བརྗོད། དེ་ལྟར་སྐྱབས་འགྲོའི་སྡོམ་པ་ཐོབ་ནས། དེའི་བསླབ་བྱ་ལ་སློབ་དགོས་ཏེ། སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་ལ་སྐྱབས་སུ་སོང་ནས་འཇིག་རྟེན་པའི་ལྷ་མཐུ་བོ་ཆེ་ལ་གཏན་གྱི་སྐྱབས་མི་ཚོལ་བ་དང་། ཆོས་དཀོན་མཆོག་ལ་སྐྱབས་སུ་སོང་ནས་སེམས་ཅན་ལ་གནོད་འཚེ་སྤོང་བ་དང་། དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་ལ་སྐྱབས་སུ་སོང་ནས་སྡིག་པའི་གྲོགས་པོ་དང་མི་འགྲོགས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་གཟུགས་ཆག་དུམ་ཡན་ཆད་དང་། གསུང་རྟེན་ཡིག་འབྲུ་གཅིག་ཡན་ཆད་དང་། དགེ་འདུན་ངུར་སྨྲིག་གི་ལྷན་པ་གདབ་པ་ཡན་ཆད་ལ་དད་གུས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་བརྟེན་དགོས། གཞན་ཡང་ཐུན་མོང་གི་བསླབ་བྱ་དུས་ནམ་དུའང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་མི་སྤང་བ་དང་། ནད་གདོན་སོགས་རྐྱེན་ངན་དང་འཇིགས་པ་ཅི་བྱུང་ཡང་། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བློ་བཀལ་བ་ལས་ཐབས་གཞན་མི་ཚོལ་བ་དང་། དུས་ཀྱི་མཆོད་པ་མི་བཅག་པ། ཕན་ཡོན་རྗེས་སུ་དྲན་པས་རང་གཞན་སྐྱབས་འགྲོར་འགོད་པ་དང་། གང་དུ་འགྲོ་བའི་ཕྱོགས་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བ་བཅས་ལྔ་པོ་རྣམས་ལའང་དུས་རྟག་ཏུ་བརྩོན་པར་གྱིས་ཤིག །དེ་ལྟ་བུའི་སྡོམ་པ་ཐོབ་པའི་ཕན་ཡོན་ཡང་། གཏེར་གཞུང་ལས། བྱང་ཆུབ་ཐར་པའི་ས་བོན་ཐེབས༔ འཇིགས་པ་ཀུན་ལས་ཐར་པ་དང༔ བསམ་པ་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པར་འགྱུར༔ ལྷ་མིའི་ཐེག་པའི་སྙིང་པོ་འོ༔ ཞེས་དང་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་རྣམས་ལས་རྒྱས་པར་འབྱུང་བ་ལྟར་ལགས་པས་ཐུགས་ལ་ངེས་པར་མཛད་འཚལ། དེ་ནས་སྔ་འགྱུར་བཀའ་མ་མདོའི་ཕྱག་བཞེས་སུ་ངང་སྒོམ་གྱི་ཁྲིད་སྦྲེལ་བ་ལྟར་འདིར་ཡང་གསང་བདག་སྙིང་ཐིག་གིས་བསྟན་དོན་བཞིན་ཁྲིད་སོ་སོར་གྲུབ་ན་ལེགས་པས། འདིར་ལྷ་མིའི་ཐེག་པའི་ཁྲིད་བྱ་བ་སོགས་འོག་མ་རྣམས་ལའང་འགྲེ་ཤེས་པར་བྱའོ།། །། ༈ གཉིས་པ་ཉན་ཐོས་ཐེག་པའི་དབང་ནི། དེ་ནས་ལུང་གི་མདོ་ཆེན་པོ་སོགས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ཐེག་པའི་རྩེ་རྒྱལ་ཉིད་ལའང་ལམ་རིམ་པར་འཇུག་པའི་དོན་གྱིས་ནང་གསེས་ཐེག་པའི་རིམ་པ་དགུར་དབྱེ་ཞིང་། ཐམས་ཅད་ཀྱང་སྔགས་ཀྱི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་པར་བསྟན་པའི་ཐེག་དམན་ལ་ཉན་རང་གཉིས་ལས་དང་པོ་རྒྱུད་ལས། དགེ་སློང་དགྲ་བཅོམ་ཟག་པ་ཟད༔ ཅེས་པའི་བསྟན་དོན་ཉན་ཐོས་ཐེག་པའི་དབང་བསྐུར་བ་ལ་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་དུ་མཛོད། མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ཚོགས་ཞིང་ལས་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཚུལ་འཛིན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་རིན་པོ་ཆེ་བསྣམས་པ་བྱོན་ཏེ་ཁྱེད་རང་ལ་ཐིམ་པས་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་མོས་ཤིག །སྐུ་ཙཀ་མགོར་བཞག་ལ། ཨོཾ༔ ཉན་ཐོས་ཚུལ་བཟུང་འཇམ་པའི་དབྱངས༔ ཉོན་མོངས་མ་ལུས་སེལ་བར་མཛད༔ ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་པར་དག་ལྡན་པའི༔ བྱིན་རླབས་མཆོག་ནི་བསྩལ་དུ་གསོལ༔ ཅེས་དང་། གླེགས་བམ་གཙུག་ཏུ་བཞག་ལ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་དག་གི་གཟུངས། ཨོཾ་ཨ་མོ་གྷ་ཤཱི་ལ་སོགས་བརྗོད། མཆོད་རྟེན་གཙུག་ཏུ་བཀོད་ལ་རྟེན་སྙིང་བརྗོད། དེ་ཉིད་ལ་ཁ་བསྒྱུར་ཏེ། མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ཚོགས་ཞིང་ལས་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཚུལ་འཛིན་པ་ཀུན་དགའ་བོ་བསིལ་གཡབ་ཐོགས་པ་བྱོན་ཏེ་སོགས་དང་། ཨོཾ༔ ཉན་ཐོས་ཚུལ་བཟུང་སྤྱན་རས་གཟིགས༔ ཞེས་བསྒྱུར་བ་སྐུ་དང་གསུང་ཐུགས་དབང་སྔར་ལྟར་བསྐུར། མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ཚོགས་ཞིང་ལས་གསང་བའི་བདག་པོ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཚུལ་འཛིན་པ་མཽངྒལ་བུ་པདྨ་བསྣམས་པ་བྱོན་ཏེ་སོགས་དང་། ཨོཾ༔ ཉན་ཐོས་ཚུལ་བཟུང་གསང་བའི་བདག༔ ཅེས་བསྒྱུར་ལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དབང་བསྐུར། ཕྱག་འཚལ་སྐབས་ཀྱི། ཤཱ་རིའི་བུ་དང་སོགས་ཤིས་བརྗོད་ལ་བསྒྱུར་བ་དང་། ཁྲིམས་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་སྐྱོན་མེད་ཅིང་། །སོགས་བརྗོད་ལ་མེ་ཏོག་འཐོར། དེའང་འདིར་བཤད་པའི་ཉན་ཐོས་ནི་རང་དོན་ཞི་བདེ་དོན་གཉེར་ཅན་གྱི་ཉན་ཐོས་རང་རྒྱུད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཡིན་ན་ཐེག་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་ལྟུང་བ་འབྱུང་བའི་ཕྱིར། འདི་དག་ནི་བསམ་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དང་ལྡན་པས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ཐེག་པ་ཡིན། དེའང་འདིའི་སྒྲ་དོན་ནི་ཤྲ་བ་ཀཿཞེས་པའི་སྒྲ་ཉན་པ་དང་ཐོས་པ་ལ་འཇུག་པས་ཉན་ཐོས་སམ། ཐོས་པ་གཞན་ལ་སྒྲོག་པས་ཐོས་སྒྲོག་ཅེས་ཀྱང་བྱའོ། །ལྟ་བ་ནི། གཟུང་འཛིན་རགས་པ་འདི་ཀུན་ཀུན་རྫོབ་ཏུ་སྣང་བ་ཙམ་ལས་རང་བཞིན་མེད་པས་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རྟོགས་ཀྱང་། གཟུང་ཡུལ་དངོས་པོར་རགས་སྣང་རྩོམ་པའི་གཞི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་འདི་གཉེན་པོ་དང་བློས་གཞོམ་དུ་མེད་པ་དང་། འཛིན་སེམས་སྐད་ཅིག་མ་དུས་ཀྱི་ཆ་དང་བྲལ་བས་གཟུང་འཛིན་ཕྲ་བ་དོན་དམ་དུ་འདོད་པའི་ཕྱིར། ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་མ་རྟོགས་པར། ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོའི་མན་ངག་ལྟ་བའི་ཕྲེང་བ་ལས་གསུངས་པ་དང་། ཇི་སྐད་དུ། ཚུལ་གནས་ཐོས་དང་བསམ་ལྡན་པས། །སྒོམ་པ་ལ་ནི་རབ་ཏུ་སྦྱོར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། གཞི་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་བརྟེན་ནས། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལས་ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྡེ་སྣོད་མཉན་ཏེ་དོན་ལ་མཁས་ཤིང་སྒོམ་པའི་རིམ་པ་ལའང་གོམས་པར་གྱིས་ཤིག །ཅེས་བརྗོད།། །། ༈ གསུམ་པ་རང་རྒྱལ་ཐེག་པའི་དབང་ནི། དེ་ནས་རྒྱུད་ལས། འདྲེན་པ་རང་རྒྱལ་བསེ་རུའི་ཚུལ༔ ཞེས་པའི་བསྟན་དོན་དམན་པའི་ཐེག་པ་གཉིས་པ་རང་རྒྱལ་ཐེག་པའི་དབང་བསྐུར་བ་ལ་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་མཛོད། མདུན་གྱི་ཚོགས་རྟེན་ལས་འཇམ་དཔལ་རང་རྒྱལ་གྱི་ཚུལ་བསྟན་པ་ཤེས་རབ་མཆོག་ཆེན་ཟླ་ཚེས་བསྣམས་པ་ཚངས་པར་སྤྱོད་པའི་ཆ་ལུགས་ཅན་བྱོན་ནས་ཁྱེད་རང་ལ་ཐིམ་པས་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་མོས་ཤིག །སྐུ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཨོཾ༔ རང་རྒྱལ་ཚུལ་བསྟན་འཇམ་པའི་དབྱངས། རྟེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉིས་དོན་རྟོགས་ཕྱིར༔ བྱིན་རླབས་དམ་པ་བགྱིས་པ་ཡིས༔ འཕགས་ལམ་ཞི་བ་ཐོབ་པར་ཤོག༔ རྟེན་འབྲེལ་སྙིང་པོ་བརྗོད་ཅིང་མེ་ཏོག་འཐོར། དེས་འགྲེས་ཏེ། མདུན་གྱི་ཚོགས་རྟེན་ལས་སྤྱན་རས་གཟིགས་རང་རྒྱལ་གྱི་ཚུལ་བསྟན་པ་གདུང་བ་སེལ་བ་བསིལ་གཡབ་ཐོགས་པ་ཚངས་པར་སྤྱོད་པའི་ཆ་ལུགས་ཅན་སོགས་དང་། ཨོཾ༔ རང་རྒྱལ་ཚུལ་བསྟན་སྤྱན་རས་གཟིགས༔ ཞེས་ཁ་བསྒྱུར་བ་དང་། མདུན་གྱི་ཚོགས་རྟེན་ལས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་རང་རྒྱལ་གྱི་ཚུལ་བསྟན་པ་རྫུ་འཕྲུལ་ཆེར་སྟོན་མེ་ཕུང་བསྣམས་པ་ཞེས་སོགས་དང་། ཨོཾ༔ རང་རྒྱལ་ཚུལ་བསྟན་གསང་བའི་བདག༔ ཅེས་བསྒྱུར་བ་ལ་སོ་སོའི་སྐུ་ཙཀ་མགོར་བཞག་པ་སོགས་བྱ། རྟེན་འབྲེལ་ལུགས་འབྱུང་ཚུལ་ལ་སོགས་ཀྱིས་ཤིས་པ་བརྗོད། དེའང་པྲཏྱེཀབུདྡྷའི་སྒྲ་ལས་རང་གི་བྱང་ཆུབ་རང་གིས་རྟོགས་པར་བྱེད་པའི་ཕྱིར། སོ་སོའམ་གཅིག་པུར་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པས་ན་རང་རྒྱལ་ལོ། །འཇུག་སྒོ་རྟེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ནས་འཇུག་སྟེ། ཧེ་རུ་ཀ་གལ་པོ་ལས། རང་རྒྱལ་ཆོས་ལ་བློ་སྦྱོང་ཕྱིར། །ཕྱི་དང་ནང་གི་རྟེན་འབྲེལ་ཆོས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ལུགས་འབྱུང་འཁོར་བའི་རྟེན་འབྲེལ་དང་། ལུགས་ལྡོག་མྱང་འདས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་ལ་མཁས་པས་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་གནས་པར་གྱིས་ཤིག །ཅེས་གདམས་སོ།། །། ༈ བཞི་པ་བྱང་སེམས་ཐེག་པའི་དབང་ནི། དེ་ནས་རྒྱུད་ལས། ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་བཅུ་ལ་གནས༔ ཞེས་པའི་བསྟན་དོན་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་མཐའ་དག་གི་སྙིང་པོ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྡོམ་པ་འབོགས་པའི་ཐོག་མར། མདུན་གྱི་ཚོགས་ཞིང་འཕགས་པ་རིགས་གསུམ་མགོན་པོ་རྒྱལ་སྲས་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་ཏེ་མངོན་སུམ་བཞིན་དུ་བཞུགས་པའི་སྤྱན་སྔར་གསག་སྦྱང་སྤེལ་གསུམ་ཚུལ་བཞིན་བགྱི་བའི་འདུན་པས་འདི་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གསུང་བར་ཞུ། ཇི་སྙེད་སུ་དག་སོགས་ཚང་བར་བརྗོད། དེ་ལྟར་བསགས་སྦྱང་སྔོན་དུ་སོང་ནས་སྡོམ་པ་གཟུང་བ་དངོས་ལ། འདི་ལྟར་ནམ་མཁས་ཁྱབ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རང་གི་ཕ་མ་དྲིན་ཅན་ཤ་སྟག་ཡིན། འདི་ཐམས་ཅད་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་འཁོར་བ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་བྱིང་ཞིང་ཐར་དུས་མེད་པ་སྙིང་རེ་རྗེ། དེ་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བསྒྲལ་ཏེ་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ལ་འགོད་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ། སྔོན་གྱི་རྒྱལ་སྲས་ཐུ་བོ་རིགས་གསུམ་མགོན་པོས་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་ཐུགས་ཇི་ལྟར་བསྐྱེད་པ་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསླབ་པ་ལ་ཇི་ལྟར་བསླབ་པ་བཞིན་དུ། བདག་གིས་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ཅིང་བསླབ་བྱ་རྣམས་ལ་རིམ་པར་བསླབ་པར་བགྱིའོ་སྙམ་པ་སྨོན་པ་དང་འཇུག་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་གྱི་སེམས་བསྐྱེད་པ་གསལ་ཐོབས་ལ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། རྒྱལ་སྲས་རིགས་གསུམ་མགོན་པོ་ཡིས༔ བྱང་ཆུབ་ཐུགས་ནི་བསྐྱེད་པ་ལྟར༔ བདག་གིས་འགྲོ་ལ་ཕན་དོན་དུ༔ བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དོ༔ ཚད་མེད་བཞི་ཡིས་ཀུན་བསླངས་ཏེ༔ ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་དྲུག་དང་ནི༔ བསྡུ་བའི་དངོས་པོ་བཞི་ལ་སོགས༔ བསླབ་བྱ་ཀུན་ལ་བསླབ་པར་བགྱི༔ ལན་གསུམ་རྗེས་ཟློས་བྱར་གཞུག །སྨོན་འཇུག་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གཉིས་མི་ཉམས་ཤིང་བརྟན་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ། མདུན་གྱི་འཇམ་དཔལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚུལ་འཛིན་པ་གསེར་མདོག་མཆོག་སྦྱིན་དང་ཨུཏྤལ་བསྣམས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་འཁོར་དང་བཅས་པ་བྱོན་ཏེ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་མོས་ཤིག །སྐུ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཨོཾ༔ མཐའ་ཡས་རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཀྱི་གཙོ༔ འགྲོ་བ་ཡོངས་ཀྱི་མགོན་དང་སྐྱབས༔ འཇམ་དཔལ་དཔལ་དང་ལྡན་པ་ཡིས༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་བརྟན་པར་མཛོད༔ བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་འཕེལ་བར་བྱེད་པའི་སྔགས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ༔ ན་མོ་མཉྫུ་ཤྲཱི་ཡེ༔ ཀུ་མཱ་ར་བྷུ་ཏཱ་ཡ༔ བོ་དྷི་སཏྭཱ་ཡ༔ མ་ཧཱ་སཏྭཱ་ཡ༔ མ་ཧཱ་ཀ་རུ་ཎི་ཀ་ཡ༔ ཏདྱ་ཐཱ༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀ་རུ་ཎི་ཀ་ཝརྡྷ་ནི༔ བོ་དྷི་སཏྭཱ་ཝརྡྷ་ནི༔ མ་ཧཱ་སཏྭཱ་ཝརྡྷ་ནི༔ བོ་དྷི་བོ་དྷི་མ་ཧཱ་བོ་དྷི་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་ལན་གསུམ་རྗེས་ཟློས་བྱར་གཞུག་དེས་འགྲེས་ཏེ། མདུན་གྱི་སྤྱན་རས་གཟིགས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚུལ་འཛིན་པ་དུང་མདོག་མཆོག་སྦྱིན་དང་སོགས་དང་། འཇམ་དཔལ་སོགས་ཚིག་རྐང་གསུམ་པར། འཕགས་མཆོག་སྙིང་རྗེའི་དབང་ཕྱུག་གིས༔ ཞེས་བསྒྱུར་སྔགས་ཀྱི་རྗེས་ཟློས་བྱ། མདུན་གྱི་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚུལ་འཛིན་པ་མཐིང་མདོག་སྐྱབས་སྦྱིན་དང་སོགས་དང་། ཚིག་རྐང་གསུམ་པར། གསང་བདག་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཡིས༔ ཞེས་བསྒྱུར་སྔགས་ཀྱི་རྗེས་ཟློས་བཅས་བྱ། རླབས་ཆེན་སྤྱོད་པའི་ཚུལ་ནི་རབ་བཟུང་ནས། །བསྡུ་བ་རྣམ་བཞིས་འགྲོ་དོན་མཛད་གྱུར་པ། །རབ་དགའ་ལ་སོགས་ས་ལ་བཞུགས་པ་ཡི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་ཤིས་པ་བརྗོད་ཅིང་མེ་ཏོག་འཐོར། དེའང་བོདྷིསཏྭའི་སྒྲ་ལས། སེམས་སྟོབས་ཆེན་པོས་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པ་ལ་གཅིག་ཏུ་མི་འགྱུར་བས་སེམས་དཔའ་ཞེས་བྱའོ། །འདི་ཡན་ཆད་ཐེག་རིམ་རྣམས་ཀྱིས་བདག་མེད་གཉིས་ཀྱི་གནས་ལུགས་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་གཞིར་བྱས་ནས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཁོར་འདས་སུ་སྣང་བ་འདི་རྣམས་སྣང་ཡང་ངོ་བོ་བདེན་མེད་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་ཤེས་པའི་བློས་བྱམས་སྙིང་རྗེ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱིས་ཟིན་པར་བྱས་ནས་དགེ་མི་དགེའི་འཇུག་ལྡོག་གི་ཚུལ་གྱིས་ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་བདེན་པར་འཇུག་ལ། དོན་དམ་པར་གཤིས་ཀྱི་གནས་ལུགས་སྤྲོས་བྲལ་དུ་ཤེས་པར་བྱས་ཏེ། བདེན་གཉིས་ཟུང་འཇུག་གི་སྒོ་ནས་ཚོགས་གཉིས་དང་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གིས་བསྡུས་པའི་ལེགས་སྤྱོད་ཐམས་ཅད་དགེ་བ་ཆོས་སྡུད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས། བསྡུ་བ་རྣམ་པ་བཞིའི་ཚུལ་གྱིས་བསམ་སྦྱོར་ཐམས་ཅད་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་དུ་སྤྱོད་པ་སེམས་ཅན་དོན་བྱེད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས། སྨོན་འཇུག་བྱང་སེམས་ཀྱི་བསླབ་བྱ་མཐའ་དག་ལ་བླང་དོར་ཚུལ་བཞིན་བྱེད་པ་ཉེས་སྤྱོད་སྡོམ་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམས་ལ་ལེགས་པར་སློབ་དགོས་ཤིང་། སྡོམ་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་ཤིང་རྟ་གཉིས་ཀྱི་བཀའ་སྲོལ་ལས་དབྱེ་བསྡུ་མང་དུ་འབྱུང་ཡང་རྩ་བ་ནི། སློབ་དཔོན་ཙནྡྲ་གོ་མཱིས། རྙེད་དང་བཀུར་སྟིར་ཆགས་པ་ཡིས། །བདག་བསྟོད་གཞན་ལ་སྨོད་པ་དང་། །སྡུག་བསྔལ་མགོན་མེད་གྱུར་པ་ལ། །སེར་སྣས་ཆོས་ནོར་མ་སྟེར་དང་། །གཞན་གྱིས་བཤགས་ཀྱང་མི་ཉན་པར། ཁྲོས་ནས་གཞན་ལ་འཚོག་པ་དང་། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་སྤོང་བྱེད་ཅིང་། །དམ་ཆོས་འདྲར་སྣང་སྟོན་པ་འོ། །ཞེས་དང་། དབུ་མ་ལྟར་ན། རྒྱལ་པོ་ལ་ངེས་པ་ལྔ། བློན་པོ་ལ་ངེས་པ་ལྔ། ཕལ་པ་ལ་ངེས་པ་བརྒྱད། ཐུན་མོང་སྨོན་སེམས་བཏང་བ་བཅས་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོའི་མདོའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ཏེ་བསླབ་བཏུས་སུ་བཤད། དེའི་སྟེང་དུ་འཇུག་སེམས་སྤངས་ཏེ་དགེ་བ་ལ་མི་སྦྱོར་བ་དཀོན་བརྩེགས་ལས་གསུངས་སོ། །དེ་དག་ཀྱང་། རྒྱལ་སྲས་ཞི་བ་ལྷའི་སྤྱོད་འཇུག་ཏུ། སེམས་བསྲུང་འདོད་པ་རྣམས་ལ་ནི། །དྲན་པ་དང་ནི་ཤེས་བཞིན་དག །སྲོག་ལ་བབས་ཀྱང་སྲུངས་ཤིག་ཅེས། །བདག་ནི་དེ་ལྟར་ཐལ་མོ་སྦྱོར། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན། དྲན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་མ་ཉམས་པས། ནག་པོའི་ཆོས་བཞི་སྤང་ཞིང་། དཀར་པོའི་ཆོས་བཞི་དང་དུ་བླང་བ་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཆུད་མ་ཟོས་པར་བསྲུང་བ་ལ་འབད་པར་མཛོད་ཅིག །ཅེས་གདམས་སོ།། །། ༈ ལྔ་པ་ཀྲི་ཡཱ་རིགས་གསུམ་སྤྱི་བསྡུས་ཀྱི་དབང་ནི། སྔ་མ་དང་མཚམས་བྱེད་ན་ཁྲུས་བྱ། སེམས་བསྐྱེད་གསལ་གདབ་ལ། འདིར་རིགས་གསུམ་སྙིང་ཐིག་ལས། ཕྱིའི་དཀའ་ཐུབ་ལ་གཙོ་བོར་བརྟེན་ཅིང་ནང་གི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རིག་པར་བྱེད་པའི་ཐེག་པ་ལའང་རྣམ་གྲངས་གསུམ་ཡོད་པ་ལས། དང་པོ་ནི་རྒྱུད་ལས། རིགས་གསུམ་འཆང་བ་གསང་སྔགས་འཆང༔ ཞེས་པའི་བསྟན་དོན་ལྔ་པ་བྱ་སྤྱོད་ཐུན་མོང་དུ་གྱུར་པ་རིགས་གསུམ་སྤྱི་བསྡུས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བ་ལ་བདག་ཉིད་ཀྱི་བགྱི་བར་འོས་པ་རྣམས་གྲུབ། ཁྱེད་རང་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱི་ངོ་སྐལ་དུ་གྱུར་པ་ཐོག་མར་ཞུ་བའི་ཡོན་དུ་མཎྜལ་ཕུལ། ཞེས་འབུལ་དུ་གཞུག །ཐལ་མོ་མེ་ཏོག་དང་བཅས་ཏེ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རིགས་འཆང་བ༔ རྒྱལ་བའི་སྲས་པོ་ཐུགས་རྗེ་ཅན༔ རིག་སྔགས་མ་ལུས་བདག་གིས་གཟུང༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་རློབས། ཅེས་ལན་གསུམ་རྗེས་ཟློས་བྱར་གཞུག །དེ་ནས་དབང་དངོས་གཞིའི་དོན་དུ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་དུ་མཛོད། རྣམ་བུམ་ཐོགས་ལ། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་རིགས་གསུམ་མགོན་པོས་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་གང་བ་ཐོགས་ཏེ་ཁྲུས་མཛད་པས། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་སྡིག་སྒྲིབ་བག་ཆགས་ནད་གདོན་ཐམས་ཅད་བྱང་ཞིང་དག །རིགས་གསུམ་སེམས་དཔའི་བྱིན་རླབས་མ་ལུས་པ་རྒྱུད་ལ་ཞུགས་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཨོཾ༔ བཀྲ་ཤིས་དགེ་བའི་བུམ་པ་རུ༔ ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩི་ཆེན་པོས་གཏམས༔ སྐལ་ལྡན་སློབ་མར་ཁྲུས་བགྱིས་པས༔ དྲི་མ་ཐམས་ཅད་དག་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲཱི་ཡེ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བུམ་པས་དབང་བསྐུར་ཞིང་ཁྲུས་བྱ། བུམ་ཆུ་སྦྱིན། དེ་ནས་སྔགས་ཀྱི་རིག་པ་གཏད་པའི་ཕྱིར་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་མེ་ཏོག་གི་ཕྲེང་བ་རེ་ལྷ་ལ་ཕུལ་བའི་མོས་པས་སློབ་དཔོན་ལ་མེ་ཏོག་འཐོར་བཞིན་དུ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། བཅོམ་ལྡན་བདག་གིས་གཟུང་ལགས་ཀྱིས། །བདག་ལ་འགོ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །ཅེས་ལན་གསུམ་བྱའོ། །མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་སྔགས་ཕྲེང་གཉིས་པ་བྱུང་། ཞལ་ནས་ཐོན། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་རྣ་བ་ནས་ཞུགས་ཏེ་སྙིང་གར་ཐིམ་པར་མོས་ལ་སྔགས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཅེས་སྙིང་པོ་རྣམས་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་བྱར་གཞུག །མེ་ཏོག་ཉིད་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་སྤྱི་བོར་བཅིངས་པས་རིག་སྔགས་ཀྱི་ལས་རབ་འབྱམས་ཐོགས་མེད་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །བཅོམ་ལྡན་འདི་ལ་བསྩལ་ལགས་ཀྱིས། །འདི་ལ་འགོ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །སྔགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ། །བརྟུལ་ཞུགས་བརྟན་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །རིག་པ་འཛིན་པ་འདི་དག་གི་རྒྱུད་ལ་རིགས་གསུམ་མགོན་པོའི་གསུང་རིག་སྔགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་མ་ལུས་པ་འཇུག་ཅིང་བརྟན་པར་གྱུར་ཅིག །ཏིཥྛ་བཛྲ། མེ་ཏོག་སྤྱི་བོར་བཀོད། རིན་པོ་ཆེའི་དབུ་རྒྱན་སྤྱི་བོར་བཅིངས་ཤིང་དར་དཔྱང་གི་ལྷབ་ལྷུབ་དང་སྟོད་གཡོགས་སྨད་གཡོགས་བགོས་པས་རྒྱལ་སྲས་རིགས་གསུམ་མགོན་པོའི་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་ཡོན་ཏན་རྒྱུད་ལ་རྫོགས་པའི་སྐལ་པ་དང་ལྡན་པར་མོས་ཤིག །དབུ་རྒྱན་བཅིངས་ལ། ཨོཾ་རཏྣ་མུ་ཀུ་ཊ་ཨ་ལཾ་ཀཱ་ར་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ དར་དཔྱང་སོགས་བགོ་ཚུལ་བྱས་ལ། ཨོཾ་བི་ཤྭ་ཝསཏྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ མཐའ་རྟེན་དུ་བཀྲ་ཤིས་པའི་རྫས་རྟགས་རྣམས་དང་རྒྱལ་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་བདུན་མདུན་དུ་བདར་ནས་མངའ་གསོལ་བར་མོས་ཤིག །རྫས་བརྒྱད་ཐོགས་ལ། བཅོམ་ལྡན་ཤཱཀྱ་སེང་གེས་བྱིན་བརླབས་པའི། །འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་བཀྲ་ཤིས་རྫས། །རེག་པས་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀུན་ཞི་བ་དང་། །དགེ་ལེགས་ཡོན་ཏན་རྟག་ཏུ་འཕེལ་གྱུར་ཅིག །ཨོཾ་མངྒ་ལཾ་དྲ་བྱ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི། རྟགས་བརྒྱད་ཐོགས་ལ། བསོད་ནམས་ཡོངས་རྫོགས་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་མཚན། །རྣམ་ཐར་བརྒྱད་ལྡན་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་ཀྱིས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་མའི་ཚོགས་བཅས་མངའ་གསོལ་བས། །འཇིག་རྟེན་ཀུན་ན་རྟག་ཏུ་བདེ་ལེགས་ཤོག །ཨོཾ་ཨཥྚ་མངྒ་ལཾ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི། རྒྱལ་སྲིད་སྣ་བདུན་ཐོགས་ལ། འཕགས་པའི་སར་གནས་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་རྣམས་ཀྱི། །བྱང་ཆུབ་ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་རིན་ཆེན་གྱིས། །དེང་འདིར་ཉོན་མོངས་དགྲ་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཞིང་། །སྲིད་ཞིའི་དཔལ་གྱིས་འབྱོར་པའི་དབང་བསྐུར་རོ། །ཨོཾ་མ་ཧཱ་རཏྣ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི། ཤིས་བརྗོད་ནི། བཅོམ་ལྡན་གསེར་མདོག་རི་ཡི་རྒྱལ་པོ་འདྲ། །འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་སྐུ། །བདེ་གཤེགས་སྐུ་ཡི་བཀྲ་ཤིས་གང་ལགས་པ། །བཀྲ་ཤིས་དམ་པ་དེས་ཀྱང་བདེ་ལེགས་ཤོག །བཅོམ་ལྡན་དུང་མདོག་རི་ཡི་རྒྱལ་པོ་འདྲ། །འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་གསུང་། །བདེ་གཤེགས་གསུང་གི་བཀྲ་ཤིས་གང་ལགས་པ། །བཀྲ་ཤིས་དམ་པ་དེས་ཀྱང་བདེ་ལེགས་ཤོག །བཅོམ་ལྡན་མཐིང་མདོག་རི་ཡི་རྒྱལ་པོ་འདྲ། །འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས། །བདེ་གཤེགས་ཐུགས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་གང་ལགས་པ། །བཀྲ་ཤིས་དམ་པ་དེས་ཀྱང་བདེ་ལེགས་ཤོག །ཅེས་པའམ་བསྡུ་ན། ཨོཾ༔ མི་འགྱུར་སྐུ་དང་འགག་མེད་གསུང༔ འཁྲུལ་མེད་ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ རིགས་གསུམ་སེམས་དཔའི་སྣང་བས་ཁྱབ༔ བརྒྱུད་གསུམ་བླ་མའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཅེས་ལས་བྱང་ནས་འབྱུང་བའི་ཤློཀ་གཅིག་བརྗོད། དེའང་ཀྲིཡཱའི་སྒྲ་ནི་བྱ་བ་སྟེ། ཕྱིའི་བྱ་བ་གཙོ་བོར་སྟོན་པའི་ཕྱིར་ན། བསམ་གཏན་ཕྱི་མའི་འགྲེལ་པ་ལས། རྒྱུད་འདི་ནི་ལུས་ངག་གི་བྱ་བ་གཙོ་བོར་སྟོན་པས་ན་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཅེས་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས། དེའང་དོན་དམ་པ་སེམས་དག་པའི་མཐའ་བཞི་དང་བྲལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཀུན་རྫོབ་རིགས་གསུམ་ལྷར་ཤར་བ་རྗེ་དང་འབངས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བལྟས་ཏེ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བཞིའི་ཉམས་ལེན་ལ་བརྩོན་པ་དང་། དེ་དག་གི་སྐབས་སུ་བསྲུང་བྱའི་དམ་ཚིག་ནི། ཡང་འབྱེད་འཕྲུལ་གྱི་ལྡེའུ་མིག་ལས། དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས། །སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱ་མི་སྤང་ཞིང་། །རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་སྤང་མི་བྱ། །ལྷ་དང་བླ་མ་དེ་བཞིན་ནོ། །དེ་ནི་ཡན་ལག་དམ་ཚིག་ཡིན། །རྩ་བའི་དམ་ཚིག་ལྔ་པོ་ནི། ཁྲི་ལ་ཉལ་བར་མི་བྱ་ཞིང་། །ཤ་མི་ཟ་ཞིང་ཆང་མི་བཏུང་། །སྒོག་པ་ལ་ཕུག་བཟའ་མི་བྱ། །ཞེས་གསུངས་པས་མཚོན་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་གྱི་དམ་ཚིག་ཚུལ་བཞིན་བསྲུང་བར་བགྱིའོ་སྙམས་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། གཙོ་བོས་ཇི་ལྟར་སོགས་དང་། གཏང་རག་མཎྜལ། ལུས་ལོངས་སྤྱོད་འབུལ་བ། དགེ་བསྔོ་བཅས་ཀྱིས་གྲུབ། སློབ་དཔོན་གྱིས་རྗེས་རིམ་དབང་སྒྲུབ་ཏུ་སྨྲོས་པ་ལྟར་བྱའོ།། །། ༼ཨུ་པའམ་སྤྱོད་རྒྱུད་ལྟ་སྤྱོད་གོང་འོག་གི་ཐེག་པར་བསྡུས་ནས་གཏེར་གཞུང་ནང་ལོགས་སུ་མ་གསུངས་སོ། །མཆན།༽ ༈ དྲུག་པ་ཡོ་ག་རིགས་གསུམ་ལྷ་ཉེར་གཅིག་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་ཡོད་པའི། དང་པོ་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབང་ནི། ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ་སོགས་ཀྱིས་ཁྲུས་བྱ། བདེན་སྟོབས་བརྗོད། སུམྦྷ་ནིའི་དྲག་སྔགས་རོལ་མོ་སོགས་ཀྱིས་བགེགས་བསྐྲད་དང་། ཨོཾ་བཛྲ་རཀྵ་རཀྵ་ཧཱུྃ། རྡོ་རྗེའི་ས་གཞི་ར་བ་དྲྭ་བ་གུར་བླ་བྲེ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་འབར་བ་དང་བཅས་པའི་སྲུང་འཁོར་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་ཅིས་ཀྱང་མི་ཤིགས་པར་གྱུར། སེམས་བསྐྱེད་གསལ་གདབ། དེ་ལ་འདིར་སྐབས་སུ་བབས་པ། རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ལས། ཕྱག་རྒྱ་བཞི་པོའི་དོན་སྟོན་པ༔ ཞེས་པའི་བསྟན་དོན་ཡོ་ག་སྟེ་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་དང་འབྲེལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྣམ་པ་གསུམ་བཞུགས་པའི་དང་པོ་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ལྷ་ཉེར་གཅིག་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་ཞུ་བའི་ཡོན་དུ་མཎྜལ་ཕུལ། ཕྱག་སྙིམ་པ་མེ་ཏོག་དང་བཅས་པའི་ཐལ་མོ་སྦྱོར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཁྱབ་བདག་བདག་ལ་སྨན་པ་དང༔ བདག་དོན་བདག་ལ་ཐུགས་བརྩེའི་ཕྱིར༔ སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བས་མངོན་རྫོགས་པའི༔ བྱང་ཆུབ་ཅི་ནས་བདག་ཐོབ་མཛོད༔ ལན་གསུམ། རྒྱུད་དག་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ་ཚོགས་ཞིང་ནམ་མཁའ་གང་བའི་སྤྱན་སྔར་ལམ་ལོག་པ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་བྱ་ཞིང་ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འཇུག་སྒོར་གྱུར་པ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བར་བགྱིའོ་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ན་མོ༔ བླ་མ་དཀོན་མཆོག་སོགས་ལས་བྱང་ལྟར་ལན་གསུམ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་འཐོབ་པར་བྱ། དེའི་ཆེད་དུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་ལ་བསླབ་པར་བགྱིའོ་སྙམ་པའི་དམ་བཅའ་བརྟན་པོས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། རྒྱལ་སྲས་འཇམ་དཔལ་སོགས་ལན་གསུམ། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡཿལས་ཁྲོ་བོ་ཡཀྴ་མེ་དབལ་མེ་དཔུང་མཚོན་ཆའི་ཚྭ་ཚྭ་དང་བཅས་པ་འཕྲོས་ཏེ་སློབ་མ་རྣམས་ལ་དབང་གི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེ་བ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་བག་ཆགས་གདོན་བགེགས་རྣམ་སྨིན་གྱི་ཕུང་པོ་དང་བཅས་པ་བསྲེགས་ཤིང་སྦྱང་བར་གྱུར། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་དྲག་ཏུ་བརྗོད་ལ་རོལ་མོ་ཡུངས་ཐུན་གུ་གུལ་དུད་པས་བདུག །ཁྱེད་རང་རྣམས་སྐད་ཅིག་གིས་དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་དཀར་པོ་ལོངས་སྐུའི་ཆས་ཅན་རྡོ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པའི་སྐུར་གསལ་བའི་དཔྲལ་བར་ཨོཾ། མགྲིན་པར་ཨཱཿ ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་གིས་མཚན་པར་མོས་ཤིག །སོ་ཤིང་གཏད་ལ། དྲི་བཟང་པོའི་སོ་ཤིང་ཅོད་པན་བཅིངས་པ་ཐལ་མོའི་བར་དུ་ཐོགས་ལ་དངོས་གྲུབ་ཇི་ལྟར་ཐོབ་པའི་ལྟས་བསྟན་དུ་གསོལ་སྙམ་པས་སྔགས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་བཅས་འདོར་བ་ཞུ། ཨོཾ་བཛྲ་ཧ་ས་ཧ། ཞེས་སོ་ཤིང་གི་ར་བར་འདོར་དུ་གཞུག་ལ་སྤྲོ་ན་སྤྱི་དང་མཐུན་པར་ལུང་བསྟན། གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་དམ་ཚིག་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གིས་བསྡུས་པ་རྣམས་ལེགས་པར་བླངས་ནས་ཚུལ་བཞིན་བསྲུང་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། རྒྱས་པར་ན། མགོན་པོ་སངས་རྒྱས་སོགས་རིགས་ལྔའི་སྡོམ་གཟུང་བྱ། བསྡུ་ན། བདེ་གཤེགས་སྲས་བཅས་བདག་ལ་དགོངས། །རིག་པ་འཛིན་པ་བདག་གིས་ནི། །བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་མཆིས་ཀྱི་བར། །སོ་སོར་ཐར་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས། །རིག་འཛིན་སྔགས་ཀྱི་སྡོམ་པའི་ཚོགས། །མ་ལུས་ཡོངས་སུ་གཟུང་བར་བགྱི། །ལན་གསུམ། ཡེ་ཤེས་པ་དབབ་པའི་སླད་དུ་སྒོ་གསུམ་གྱི་གནད་ལེགས་པར་གཅུན་ལ་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་མཛོད། ལས་ཆུ་དང་ལས་སྔགས་ཀྱིས་བསང་། སྭ་བྷཱ་བས་སྦྱང་། ཆོས་ཀུན་མི་དམིགས་སྟོང་པའི་ངང་། ཁྱེད་རྣམས་གང་དུ་གནས་པའི་སར། །གསེར་གྱི་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ལ༔ སོགས་མངོན་རྟོགས་ལྟར་ལ། འོད་དང་འོད་ཟེར་རབ་ཏུ་འབར༔ ཐུགས་ནས་འོད་འཕྲོས་ཡེ་ཤེས་པ། །སྤྱན་དྲངས་གཉིས་མེད་ཐིམ་པར་གྱུར། །ཅེས་བསྒོམ། རོལ་མོ་སྤོས་དུད་བཅས། སྔགས་རིང་ཐུང་ལ། བཛྲ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ ཞེས་བཏགས་པ་བརྗོད་ལ་དབབ། ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿས་གཉིས་མེད་དུ་བསྟིམ། བྱིན་ཕབ་པའི་ཡེ་ཤེས་པ་དེ་ཉིད་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་རབ་ཏུ་གནས་པར་གྱུར། ཏིཥྛ་བཛྲ། ཞེས་རྡོ་རྗེ་དང་མེ་ཏོག་སློབ་མའི་གཙུག་ཏུ་བཀོད། འདི་ཉིད་ཁོལ་འདོན་ལྟ་བུའི་སྐབས་སུ་འདིར་བུམ་དབང་འོག་གི་པདྨ་གར་དབང་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་འདིར་སྦྱར། དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བསྐུར་བའི་ཚེ་དེ་ཉིད་ཀྲིཡཱའི་སྐབས་སུ་སོང་བས་མི་དགོས། དངོས་གཞི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བ་ལ་ཐོག་མར་ལྷ་སྐུ་ཕྱག་རྒྱའི་དབང་བསྐུར་བའི་སླད་དུ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོའི་ཐུགས་ཀ་ནས་རང་འདྲའི་སྐུ་གཉིས་པ་བྱུང་། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་དཔྲལ་བར་ཐིམ་པས་སྐུའི་བྱིན་རླབས་མ་ལུས་པ་ཐོབ་པའི་མོས་པ་མཛོད། སྐུ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཨོཾ༔ དཔལ་ལྡན་སངས་རྒྱས་སྐུ་འཆང་བ༔ རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་སྐུ་དང་ལྡན༔ འཇམ་དཔལ་སྐུ་ཡི་དབང་བསྐུར་བས༔ དག་པ་ལྷ་ཡི་སྐུ་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དྷཱི༔ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོ༔ དེང་ཕྱིན་ཆད་འདི་ལྟར་སྣང་བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་འཇམ་དཔལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་སྐུ་རྡོ་རྗེ་སྣང་སྟོང་ལྷའི་འཁོར་ལོར་རྣམ་པར་དག་པ་ཡིན་ནོ། །གསུང་བཟླས་པ་སྔགས་ཀྱི་ལུང་གི་ཆེད་དུ་སློབ་དཔོན་དང་དཀྱིལ་འཁོར་པའི་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་སྔགས་ཕྲེང་དང་བཅས་པ་ལས་སྔགས་ཕྲེང་གཉིས་པ་བྱུང་། ཞལ་ནས་ཐོན། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཞུགས། ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་གྱི་མཐར་འཁོད་པས་གསུང་བཟླས་པ་སྔགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་མ་ལུས་པ་རྒྱུད་ལ་ཞུགས་པའི་མོས་པ་དང་བཅས་ཏེ་སྔགས་འདི་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། སྔགས་རིང་ཐུང་ལན་གསུམ་རེ་བཟླར་གཞུག །དེ་བརྟན་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ་སྔགས་བྱང་མགྲིན་པར་བཞག་ནས་དབང་བསྐུར་བར་མོས་ཤིག །ལྷ་དབང་ཤྭ་ལོ་ཀ་གསུང་དུ་བསྒྱུར་བའམ་བསྡུ་ན་སྔགས་བརྗོད་ཅིང་། ཀཱ་ཡའི་མལ་དུ། ཝཱ་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱ༔ སྦྱར་ལ་སྔགས་ཕྲེང་སྔགས་བྱང་གང་ཡོད་མགྲིན་པར་བཞག །དེང་ཕྱིན་ཆད་བརྟན་གཡོའི་སྒྲ་སྐད་ཐམས་ཅད་གྲགས་སྟོང་གཞོམ་མེད་གསུང་རྡོ་རྗེའི་ངོ་བོར་རྣམ་པར་དག་པ་ཡིན་ནོ། །ཐུགས་འོད་གསལ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་དགོངས་པ་ངོ་སྤྲད་པའི་སླད་དུ། ལྷ་སྔགས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་སྤྲོས་པ་ཐམས་ཅད་རང་རིག་སྐད་ཅིག་མའི་རང་རྩལ་དུ་ངོ་ཤེས་པར་བྱས་ནས། སེམས་ཀྱི་གཤིས་སྟོང་ཉིད་དུ་རྗེན་ནེ། གདངས་རིག་རྩལ་དུ་ལམ་མེ། དེ་གཉིས་དབྱེར་མེད་ཉམས་སུ་མྱོང་བཞིན་དུ་བརྗོད་པའི་མཐའ་ཐམས་ཅད་འདས་པའི་བདེན་གཉིས་ཟུང་འཇུག་ལྷག་པའི་ཆོས་སྐུ་ཆེན་པོའི་དབྱིངས་སུ་འཛིན་མེད་དུ་མཉམ་པར་འཇོག་མཛོད། ཅེས་བརྗོད་ཅིང་དཔོན་སློབ་གཉིས་ཀ་ཅུང་ཟད་མཉམ་པར་བཞག །དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཕྱག་མཚན་འབར་བ་བྱུང་སྟེ་སྙིང་གར་ཐིམ་པས་བྱིན་རླབས་བརྟན་པར་བྱས་པར་མོས་ཤིག །སྔགས་ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བསྒྱུར་ལ་ཕྱག་མཚན་སྙིང་གར་བཞག །དེང་ཕྱིན་ཆད་ཁམས་གསུམ་གྱི་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་འཇུག་ལྡང་ཐམས་ཅད་རིག་སྟོང་དབྱེར་མེད་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཐུགས་རྡོ་རྗེའི་ངོ་བོར་རྣམ་པར་དག་པ་ཡིན་ནོ། །ཤིས་བརྗོད་རྒྱས་པར། རྣམ་པར་སྣང་མཛད་སོགས་སམ། བསྡུ་ན། ཆོས་སྐུ་ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་དབྱེར་མེད་སོགས་དང་། གཞོན་ནུའི་སྐུ་ལུས་འཆང་བ་སོགས་ཀྱིས་ཤིས་པ་བརྗོད། དེ་ལ་ཡོ་གའི་སྒྲ་ལས་ནང་གི་རྣལ་འབྱོར་གཙོ་བོར་སྟོན་པས་ན་རྣལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱུད་དོ། །དོན་དམ་བདེན་པ་སྤྲོས་པ་ཀུན་དང་བྲལ་བའི་རང་བཞིན་འོད་གསལ་སྟོང་པ་ཉིད་དང་། ཀུན་རྫོབ་ཅིར་སྣང་རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་ནས། མངོན་བྱང་ལྔ་དང་ཆོ་འཕྲུལ་བཞིའི་སྒོ་ནས་ཕྱག་རྒྱ་བཞི་ལྡན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ལ་གཙོ་བོར་གནས་པས་ཕྱིའི་གཙང་སྦྲ་གྲོགས་ཙམ་དུ་བརྟེན་པ་ཡིན་ཅིང་། དམ་ཚིག་ནི་བྱ་རྒྱུད་དམ་ཚིག་བཅུའི་སྟེང་དུ། ཉམས་པ་དང་ལྷན་གཅིག་ཏུ་ལུང་པ་གཅིག་གི་ཆུ་མི་བཏུང་། ཉམས་པ་དང་ཁ་མི་བསྲེ་བ་དང་། བཅུ་གསུམ་ཡང་འབྱེད་འཕྲུལ་ལྡེ་ལས་གསུངས་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་ཚུལ་བཞིན་བསྲུང་བའི་བློས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། གཙོ་བོས་ཇི་ལྟར་སོགས་དབང་གི་རྗེས་རྣམས་སྤྱི་དང་མཐུན། ཆོ་གའི་རྗེས་རིམ་རྣམས་ཚང་བར་བྱའོ།། ༧ །།གཉིས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུག་གི་དབང་ནི། ཁྲུས། བགེགས་བསྐྲད། སྲུང་འཁོར་རྣམས་བྱ། སྔ་ཕྱི་སྦྲེལ་ནས་བསྐུར་སྐབས་མི་དགོས། སེམས་བསྐྱེད་གསལ་གདབ། རིགས་གསུམ་སྙིང་ཐིག་གི་ཡོ་ག་དང་འབྲེལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་གྱི་གཉིས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུག་ལྷ་ཉེར་གཅིག་པའི་དབང་བསྐུར་ཞུ་བའི་ཡོན་དུ་མཎྜལ་ཕུལ། གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། དཔལ་ལྡན་པདྨ་གར་གྱི་དབང༔ ཁྱབ་བདག་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་བདག༔ མགོན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་གི༔ དབང་བསྐུར་དམ་པ་བསྩལ་དུ་གསོལ༔ ལན་གསུམ། རྒྱུད་དག་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ་སོགས་གོང་གི་འཇམ་དབྱངས་སྐབས་ལྟར་མཚམས་སྦྱོར་ལ་ལས་བྱང་ལྟར་སྐྱབས་སེམས་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ། ཡེ་ཤེས་དབབ་པའི་མཚམས་སྦྱོར་དེ་ལྟར་ལ། ལས་ཆུས་བསང་། ཨོཾ་ཧ་ཡ་གྲཱི་ཝ་ཧཱུྃ་ཕཊཿ ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་བ་སོགས། སློབ་མ་མི་དམིགས་སྟོང་པའི་ངང་། །པདྨ་ཉི་ཟླའི་གདན་སྟེང་དུ༔ སོགས་མངོན་རྟོགས་ལྟར་ལ། འོད་ཕུང་དམར་པོ་ཀུན་ཏུ་འབར༔ གནས་གསུམ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་མཚན༔ ཐུགས་ཀའི་ཧྲཱིཿལས་འོད་འཕྲོས་པས༔ ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་སྤྱན་དྲངས་གྱུར༔ རྩ་སྔགས་ཀྱི་མཐར། ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ ཞེས་པས་ཡེ་ཤེས་པ་དབབ། ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿས་གཉིས་སུ་མེད་པར་བསྟིམ། ཏིཥྛ་བཛྲས་བརྟན་པར་བྱས། དབང་བསྐུར་དངོས་གཞིའི་སླད་དུ་འདུན་པ་འདི་བཞིན་མཛད་འཚལ། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་སྤྲོས་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས། དབང་གི་ལྷ་ནམ་མཁའ་གང་བར་སྤྱན་དྲངས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་གྱིས་གང་བས་དབང་བསྐུར་བས་ཉོན་མོངས་པ་དང་ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པ་དག །སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གོ་འཕང་གི་ཆོས་རྒྱུད་ལ་བཞག་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཨོཾ༔ བཀྲ་ཤིས་དགེ་བའི་བུམ་པ་རུ༔ ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩི་ཆེན་པོས་གཏམས༔ སྐལ་ལྡན་སློབ་མར་ཁྲུས་བགྱིས་པས༔ དྲི་མ་ཐམས་ཅད་དག་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲཱི་ཡེ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་གསུངས་ཤིང་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་གྱིས་དབང་བསྐུར་པས་ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་གང་། དབང་ཐམས་ཅད་ཐོབ། དྲི་མ་ཐམས་ཅད་དག །བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ཉམས་སུ་མྱོང་། ཆུའི་ལྷག་མ་སྤྱི་བོར་བརྟན་པ་ལས་རིགས་ཀྱི་བདག་པོ་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤྲུལ་སྐུའི་རྣམ་པ་ཅན་གྱིས་དབུ་བརྒྱན་པའི་མོས་པ་མཛོད། རྗེས་འབྲེལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བ་ལ་ཐོག་མར་ལྷ་སྐུ་ཕྱག་རྒྱའི་དབང་བསྐུར་བའི་སླད་དུ། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོའི་ཐུགས་ཀ་ནས་རང་འདྲའི་སྐུ་གཉིས་པ་བྱུང་། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་དཔྲལ་བར་ཐིམ་པས་སྐུའི་བྱིན་རླབས་མ་ལུས་པ་ཐོབ་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཧྲཱི༔ ཇི་སྙེད་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ གསུང་གི་རྡོ་རྗེ་འདུས་པ་ནི༔ དཔལ་ལྡན་པདྨ་གར་གྱི་བདག༔ སྐུ་ཡི་དབང་མཆོག་སྦྱིན་གྱིས་ལོངས༔ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ གསུང་བཟླས་པའི་ལུང་སྦྱིན་པའི་སླད་དུ། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀའི་སྔགས་ཕྲེང་ལས་སྔགས་ཕྲེང་གཉིས་པ་བྱུང་། ཞལ་ནས་ཐོན། ཁྱེད་རང་རྣམས་ལྷར་གསལ་བའི་ཞལ་དུ་ཞུགས། ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་གྱི་མཐར་འཁོད་པ་བཟླས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་སྔགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་མ་ལུས་པ་རྒྱུད་ལ་ཞུགས་པའི་མོས་པ་དང་བཅས་ཏེ་སྔགས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། ཡིག་དྲུག་དང་སྤྲོ་ན་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུག་གི་གཟུངས་ཀྱི་རྗེས་ཟློས་ཀྱང་བྱ། སྔགས་ཕྲེང་མགྲིན་པར་བཞག་སྟེ་དབང་བསྐུར་པས་དེ་ཉིད་བརྟན་པར་བྱས་པའི་མོས་པ་མཛོད། སྔགས་བྱང་སྔགས་ཕྲེང་གང་ཡོད་བཞག་ལ། ཧྲཱི༔ ཇི་སྙེད་སངས་རྒྱས་སོགས་གོང་ལྟར་ལ། གསུང་གི་དབང་མཆོག་དང་། ཝཱ་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱ༔ ཞེས་བསྒྱུར། ཐུགས་འོད་གསལ་གྱི་དགོངས་པ་ངོ་སྤྲད་པའི་སླད་དུ་སེམས་དུས་གསུམ་གྱི་རྟོག་པའི་རྗེས་སུ་མི་འབྲེང་བར་འོད་གསལ་གཉུག་མའི་ངང་དུ་མཉམ་པར་བཞག་པས། འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཅེས་བརྗོད་ལ་དཔོན་སློབ་གཉིས་ཀས་ཅུང་ཟད་མཉམ་པར་བཞག །དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པ་དུ་མ་བྱུང་ནས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་གར་ཐིམ་པས་བྱིན་རླབས་བརྟན་པར་བྱས་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཕྱག་མཚན་སྙིང་གར་བཞག་ལ། ཧྲཱི༔ ཇི་སྙེད་སངས་རྒྱས་སོགས་གོང་ལྟར་ལ། ཐུགས་ཀྱི་དབང་མཆོག་དང་། ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བསྒྱུར། ཤིས་བརྗོད་གོང་གིས་འགྲེ། དབང་གི་རྗེས་དམ་ཚིག་ཁས་བླང་བ་སོགས་དང་། ཆོ་གའི་རྗེས་རིམ་སྤྱི་ལྟར་བྱའོ།། ༧ །།གསུམ་པ་ཕྱག་རྡོར་ངན་སོང་ཀུན་འདྲེན་གྱི་དབང་ལ། ཁྲུས་བགེགས་བསྐྲད་སྲུང་འཁོར་རྣམས་སྐབས་དང་བསྟུན། སེམས་བསྐྱེད་གསལ་གདབ། འདིར་རིགས་གསུམ་སྙིང་གི་ཐིག་ལེའི་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་བྱེ་བྲག་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་དང་འབྲེལ་བའི་རིགས་གསུམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལས་གསུམ་པ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ངན་སོང་ཀུན་འདྲེན་ལྷ་ཉེར་གཅིག་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་ཞུ་བའི་ཡོན་དུ་མཎྜལ་ཕུལ། གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཐེག་པ་མཆོག་ལ་མོས་པ་དང༔ གསང་སྔགས་འབྲས་བུ་འཐོབ་བྱའི་ཕྱིར༔ བླ་མ་མགོན་པོར་གུས་འདུད་ན༔ རེ་བ་ཐམས་ཅད་རྫོགས་པར་མཛོད༔ ལན་གསུམ། རྒྱུད་དག་པར་བྱ་བའི་སོགས་སྔ་མ་ལྟར་ལ་ལས་བྱང་གི་སྐྱབས་སེམས་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ། ཡེ་ཤེས་པ་དབབ་པའི་སླད་དུ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་མཛོད། ལས་སྔགས་དང་ལས་ཆུས་བསང་། སྭ་བྷཱ་བས་སྦྱང་། སློབ་མ་མི་དམིགས་སྟོང་པའི་ངང་། །པདྨ་ཉི་ཟླའི་གདན་སྟེང་དུ༔ ཧཱུྃ་ལས་རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་གིས་མཚན༔ འོད་འཕྲོས་འཕགས་མཆོད་བྱིན་རླབས་བསྡུས༔ འགྲོ་བའི་སྒྲིབ་སྦྱངས་བདེ་ལ་བཀོད༔ ཡོངས་གྱུར་བཅོམ་ལྡན་གསང་བའི་བདག༔ སྔོན་པོ་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་འཛིན༔ དར་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན༔ གནས་གསུམ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཡིག་ལས༔ འོད་འཕྲོས་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་དྲངས་གྱུར༔ སྙིང་པོའི་མཐར། ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ ཞེས་པས་ཡེ་ཤེས་པ་དབབ། ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿས་གཉིས་སུ་མེད་པར་བསྟིམ། ཏིཥྛ་བཛྲས་བརྟན་པར་བྱ། དབང་བསྐུར་དངོས་གཞིའི་སླད་དུ་འདུན་པ་འདི་བཞིན་མཛད་འཚལ། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་སྤྲོས་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས། དབང་གི་ལྷ་ནམ་མཁའ་གང་བར་སྤྱན་དྲངས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་གྱིས་གང་བས་དབང་བསྐུར་བས་ཉོན་མོངས་པ་དང་ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པ་དག །སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གོ་འཕང་གི་ཆོས་རྒྱུད་ལ་བཞག་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཧཱུྃ༔ རིན་ཆེན་བུམ་པ་གཞལ་ཡས་ཁང༔ ནང་དུ་ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ འོད་ཞུ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་གྱིས༔ སྤྱི་བོའི་གཙུག་ཏུ་དབང་བསྐུར་བས༔ སྒྲིབ་པ་མ་ལུས་དག་པ་དང༔ ཡེ་ཤེས་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཤྲཱི་ཡེ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་གསུངས་ཤིང་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་གྱིས་དབང་བསྐུར་པས་ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་གང་། དབང་ཐམས་ཅད་ཐོབ། དྲི་མ་ཐམས་ཅད་དག །བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ཉམས་སུ་མྱོང་། ཆུའི་ལྷག་མ་སྤྱི་བོར་བརྟན་པ་ལས་རིགས་ཀྱི་བདག་པོ་མི་བསྐྱོད་པ་སྤྲུལ་སྐུའི་རྣམ་པ་ཅན་གྱིས་དབུ་བརྒྱན་པའི་མོས་པ་མཛོད། རྗེས་འབྲེལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བ་ལ་ཐོག་མར་ལྷ་སྐུ་ཕྱག་རྒྱའི་དབང་བསྐུར་བའི་སླད་དུ། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོའི་ཐུགས་ཀ་ནས་རང་འདྲའི་སྐུ་གཉིས་པ་བྱུང་། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་དཔྲལ་བར་ཐིམ་པས་སྐུའི་བྱིན་རླབས་མ་ལུས་པ་ཐོབ་པའི་མོས་པ་མཛོད། སྐུ་ཙཀ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཨོཾ༔ རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཐུགས་རྡོ་རྗེ༔ བླ་ན་མེད་པ་གསང་བའི་བདག༔ རང་བྱུང་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོར་ཤར༔ སྐུ་ཡི་དབང་མཆོག་སྦྱིན་གྱིས་ལོངས༔ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ གསུང་བཟླས་པའི་ལུང་སྦྱིན་པའི་སླད་དུ། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀའི་སྔགས་ཕྲེང་ལས་སྔགས་ཕྲེང་གཉིས་པ་བྱུང་། ཞལ་ནས་ཐོན། ཁྱེད་རང་རྣམས་ལྷར་གསལ་བའི་ཞལ་དུ་ཞུགས། ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་གྱི་མཐར་འཁོད་པ་བཟླས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་སྔགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་མ་ལུས་པ་རྒྱུད་ལ་ཞུགས་པའི་མོས་པ་དང་བཅས་ཏེ་སྔགས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། སྙིང་པོ་དང་སྤྲོ་ན་གཟུངས་བཅས་རྗེས་ཟློས་བྱར་གཞུག །སྔགས་ཕྲེང་མགྲིན་པར་བཞག་སྟེ་དབང་བསྐུར་པས་དེ་ཉིད་བརྟན་པར་བྱས་པར་མོས་ཤིག །སྔགས་བྱང་ངམ་སྔགས་ཕྲེང་བཞག་ལ། ཨོཾ༔ རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཐུགས་རྡོ་རྗེ༔ བླ་ན་མེད་པ་གསང་བའི་བདག༔ རང་བྱུང་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོར་ཤར༔ གསུང་གི་དབང་མཆོག་སྦྱིན་གྱིས་ལོངས༔ ཝཱ་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱ༔ ཐུགས་འོད་གསལ་གྱི་དགོངས་པ་ངོ་སྤྲད་པའི་སླད་དུ་སེམས་དུས་གསུམ་གྱི་རྟོག་པའི་རྗེས་སུ་མི་འབྲང་བར་འོད་གསལ་གཉུག་མའི་ངང་དུ་མཉམ་པར་བཞག་པས། བཅོམ་ལྡན་འདས་གསང་བའི་བདག་པོའི་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཅེས་བརྗོད་ལ་དཔོན་སློབ་གཉིས་ཀས་ཅུང་ཟད་མཉམ་པར་བཞག་ལ། དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་བོའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པ་དུ་མ་བྱུང་ནས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་གར་ཐིམ་པས་བྱིན་རླབས་བརྟན་པར་བྱས་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཕྱག་མཚན་སྙིང་གར་བཞག་ལ། ཨོཾ༔ རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཐུགས་རྡོ་རྗེ༔ བླ་ན་མེད་པ་གསང་བའི་བདག༔ རང་བྱུང་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོར་ཤར༔ ཐུགས་ཀྱི་དབང་མཆོག་སྦྱིན་གྱིས་ལོངས༔ ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཤིས་བརྗོད་གོང་གིས་འགྲེ། དབང་གི་རྗེས་དམ་ཚིག་ཁས་བླང་བ་སོགས་སྤྱི་ལྟར་དང་། ཆོ་གའི་རྗེས་ཆོག་དེར་སྨྲོས་པ་ལྟར་བྱའོ།། ࿊ །།ཞར་བྱུང་འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོ་གཅིག་པའི་དབང་བསྐུར་ན། ཁྲུས་བྱ། སེམས་བསྐྱེད་གསལ་གདབ། དེའང་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡབ་གཅིག་རྒྱལ་སྲས་གཞོན་ནུའི་ཚུལ་བཟུང་བ་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་རྒྱུད་སྡེ་གོང་འོག་དང་འབྲེལ་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱས་བསྡུས་ཀྱི་བཀའ་སྲོལ་མཐའ་ཡས་པ་བཞུགས་པ་ལས། འདིར་རིགས་གསུམ་སྙིང་ཐིག་གི་ཆོས་སྡེ་འཇམ་དཔལ་རྩ་བའི་རྣལ་འབྱོར་རམ་ཕྱི་སྒྲུབ་རྒྱུན་གྱི་ཉམས་ལེན་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པའི་དབང་བསྐུར་བསྒྲུབ་པ་ལ་སོགས་ཀྱིས་མཚམས་སྦྱར་ནས་མཎྜལ་འབུལ་དུ་གཞུག །གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཐེག་པ་མཆོག་ལ་མོས་པ་དང༔ གསང་སྔགས་འབྲས་བུ་འཐོབ་བྱའི་ཕྱིར༔ བླ་མ་མགོན་པོར་གུས་འདུད་ན༔ རེ་བ་ཐམས་ཅད་རྫོགས་པར་མཛོད༔ ལན་གསུམ། རྒྱུད་དག་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ་ཚོགས་ཞིང་ནམ་མཁའ་གང་བའི་སྤྱན་སྔར་ལམ་ལོག་པ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་བྱ་ཞིང་ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འཇུག་སྒོར་གྱུར་པ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བར་བགྱིའོ་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ན་མོ༔ བླ་མ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་དངོས༔ དཔལ་ལྡན་འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེ་ལ༔ བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་རྣམས༔ བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ལན་གསུམ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་འཐོབ་པར་བྱ། དེའི་ཆེད་དུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་ལ་བསླབ་པར་བགྱིའོ་སྙམ་པའི་དམ་བཅའ་བརྟན་པོས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། རྒྱལ་སྲས་འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོ་ཡིས༔ བྱང་ཆུབ་ཐུགས་ནི་བསྐྱེད་པ་ལྟར༔ བདག་གིས་འགྲོ་ལ་ཕན་དོན་དུ༔ བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དོ༔ ལན་གསུམ། ཡེ་ཤེས་པ་དབབ་པའི་སླད་དུ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་དུ་མཛོད། ལས་བུམ་གྱི་ཆུས་བསང་ཞིང་། ཨོཾ་ཨ་མྲྀ་ཏེ་ཧཱུྃ་ཕཊཿ སློབ་མ་མི་དམིགས་སྟོང་པའི་ངང་། །རལ་གྲི་དྷཱིཿས་མཚན་འོད་འབར་བ། །དེ་ལས་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེའི་སྐུ༔ གསེར་མདོག་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་རྫོགས༔ རལ་གྲི་དང་ནི་པུསྟི་འཛིན༔ དར་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས༔ སྐྱིལ་ཀྲུང་པད་ཟླའི་གདན་ལ་བཞུགས༔ འོད་ཟེར་བྱེ་བ་བསམ་ཡས་འཕྲོ༔ གནས་གསུམ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཡིག་ལས༔ འོད་འབར་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་དྲངས་གྱུར། །རྩ་སྔགས་ཀྱི་མཐར། ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ ཞེས་པས་ཡེ་ཤེས་པ་དབབ། ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ ཞེས་གཉིས་སུ་མེད་པར་བསྟིམ། ཏིཥྛ་བཛྲས་བརྟན་པར་བྱ། དེ་ལྟར་ཡེ་ཤེས་པ་དབབ་ཅིང་བརྟན་པར་བྱ་བ་སྔོན་དུ་སོང་ནས། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འཕྲོས་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས་དབང་གི་ལྷ་ནམ་མཁའ་གང་བར་སྤྱན་དྲངས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་གྱིས་གང་བས་དབང་བསྐུར་བས་ཉོན་མོངས་པ་དང་ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པ་དག །སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གོ་འཕང་གི་ཆོས་རྒྱུད་ལ་བཞག་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཨོཾ༔ བཀྲ་ཤིས་དགེ་བའི་བུམ་པ་རུ༔ ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩི་ཆེན་པོས་གཏམས༔ སྐལ་ལྡན་སློབ་མར་ཁྲུས་བགྱིས་པས༔ དྲི་མ་ཐམས་ཅད་དག་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཤྲཱི་ཡེ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་གསུང་ཞིང་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་གྱིས་དབང་བསྐུར་པས་ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་གང་། དབང་ཐམས་ཅད་ཐོབ། དྲི་མ་ཐམས་ཅད་དག །བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ཉམས་སུ་མྱོང་། ཆུའི་ལྷག་མ་སྤྱི་བོར་བརྟན་པ་ལས། རིགས་ཀྱི་བདག་པོ་མི་བསྐྱོད་པ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཆ་ལུགས་ཅན་གྱིས་དབུ་བརྒྱན་པའི་མོས་པ་མཛོད། རྗེས་འབྲེལ་དུ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བས་ཐོག་མར་ལྷ་སྐུ་ཕྱག་རྒྱའི་དབང་བསྐུར་བའི་སླད་དུ། དཀྱིལ་འཁོར་བའི་གཙོ་བོའི་ཐུགས་ཀ་ནས་རང་འདྲའི་སྐུ་གཉིས་པ་བྱུང་། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་དཔྲལ་བར་ཐིམ་པས་སྐུའི་བྱིན་རླབས་མ་ལུས་པ་ཐོབ་པའི་མོས་པ་མཛོད། སྐུ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཨོཾ༔ དཔལ་ལྡན་སངས་རྒྱས་སྐུ་འཆང་བ༔ རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་སྐུ་དང་ལྡན༔ འཇམ་དཔལ་སྐུ་ཡིས་དབང་བསྐུར་བས༔ དག་པ་ལྷ་ཡི་སྐུ་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དྷཱི༔ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོ༔ དེང་ཕྱིན་ཆད་འདི་ལྟར་སྣང་བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་འཇམ་དཔལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་སྐུ་རྡོ་རྗེ་སྣང་སྟོང་ལྷའི་འཁོར་ལོར་རྣམ་པར་དག་པ་ཡིན་ནོ། །གསུང་བཟླས་པ་སྔགས་ཀྱི་ལུང་གི་ཆེད་དུ། སློབ་དཔོན་དང་དཀྱིལ་འཁོར་པའི་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་སྔགས་ཕྲེང་དང་བཅས་པ་ལས་སྔགས་ཕྲེང་གཉིས་པ་བྱུང་། ཞལ་ནས་ཐོན། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཞུགས། ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་གྱི་མཐར་འཁོད་པས་གསུང་བཟླས་པ་སྔགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་མ་ལུས་པ་རྒྱུད་ལ་ཞུགས་པའི་མོས་པ་དང་བཅས་ཏེ་སྔགས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། སྙིང་པོ་ལན་གསུམ། དེ་བརྟན་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ་སྔགས་བྱང་མགྲིན་པར་བཞག་ནས་དབང་བསྐུར་བར་གྱུར། ཨཱ༔ དཔལ་ལྡན་སངས་རྒྱས་གསུང་འཆང་བ༔ རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་གསུང་དང་ལྡན༔ འཇམ་དཔལ་གསུང་གིས་དབང་བསྐུར་བས༔ དག་པ་ལྷ་ཡི་གསུང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དྷཱི༔ ཝཱ་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོ༔ དེང་ཕྱིན་ཆད་བརྟན་གཡོའི་སྒྲ་སྐད་ཐམས་ཅད་གྲགས་སྟོང་གཞོམ་མེད་གསུང་རྡོ་རྗེའི་ངོ་བོར་རྣམ་པར་དག་པ་ཡིན་ནོ། །ཐུགས་འོད་གསལ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་དགོངས་པ་ངོ་སྤྲད་པའི་སླད་དུ། ལྷ་སྔགས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་སྤྲོས་པ་ཐམས་ཅད་རང་རིག་སྐད་གཅིག་མའི་རང་རྩལ་དུ་ངོ་ཤེས་པར་བྱས་ནས། སེམས་ཀྱི་གཤིས་སྟོང་ཉིད་དུ་རྗེན་ནེ། གདངས་རིག་རྩལ་དུ་ལམ་མེ། དེ་གཉིས་དབྱེར་མེད་ཉམས་སུ་མྱོང་བཞིན་དུ་བརྗོད་པའི་མཐའ་ཐམས་ཅད་ལས་འདས་པའི་བདེན་གཉིས་ཟུང་འཇུག་ལྷག་པའི་ཆོས་སྐུ་ཆེན་པོའི་དབྱིངས་སུ་འཛིན་མེད་དུ་མཉམ་པར་འཇོག་མཛོད། ཅེས་བརྗོད་ཅིང་དཔོན་སློབ་གཉིས་ཀ་ཅུང་ཟད་མཉམ་པར་བཞག །དེ་ཉིད་བརྟན་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ་མེ་ལོང་སྙིང་གར་བཞག་ནས་དབང་བསྐུར་བར་མོས་ཤིག །ཧཱུྃ༔ དཔལ་ལྡན་སངས་རྒྱས་ཐུགས་འཆང་བ༔ རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་ཐུགས་དང་ལྡན༔ འཇམ་དཔལ་ཐུགས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་བས༔ དག་པ་ལྷ་ཡི་ཐུགས་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དྷཱི༔ ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོ༔ དེང་ཕྱིན་ཆད་ཁམས་གསུམ་གྱི་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་འཇུག་ལྡང་ཐམས་ཅད་རིག་སྟོང་དབྱེར་མེད་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཐུགས་རྡོ་རྗེའི་ངོ་བོར་རྣམ་པར་དག་པ་ཡིན་ནོ། །ཤིས་པ་བརྗོད། དབང་དང་ལས་བྱང་གི་རྗེས་ཆོག་སྤྱི་ལྟར་བྱའོ།། །། ༈ བདུན་པ་རྒྱུད་མ་ཧཱ་ཡོ་གའི་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་ལ། རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་གསུམ་ལས་དང་པོ་ནི། དངོས་བསྟན་གསང་དབང་ཁོ་ན་ཡིན་ཡང་འདི་ཉིད་སྒེར་དུ་ཉམས་ལེན་བྱེད་པ་ལྟ་བུ་ལ་དབང་བཞི་ཁོལ་འདོན་དུ་རྫོགས་པར་བསྐུར་བ་སོགས་ལ་དགོངས་ནས་རྒྱས་པར་མཛད་པའི་ཕྱག་བཞེས་ལྟར། ཁྲུས་བྱ། བགེགས་གཏོར་སྤྱི་ལྟར་གཏང་། ལས་བྱང་ལྟར་བཀའ་བསྒོ་ཞིང་མཚམས་གཅད། སེམས་བསྐྱེད་གསལ་གདབ་ལ། འདིར་རིགས་གསུམ་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ལས་སྣོད་བཅུད་དག་མཉམ་ཆེན་པོར་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ། ཉོན་མོངས་ཡེ་ཤེས་སུ་དབང་སྒྱུར་བར་བྱེད་པ་ཐབས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡོ་ག་རྣམ་པ་གསུམ་ལས་དང་པོ་ནི་རྒྱུད་ལས། སྒྱུ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་དགའ་བས་དགའ༔ ཞེས་པའི་བསྟན་དོན་རྒྱུད་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་བདུན་པ་མ་ཧཱ་ཡོ་ག་ལའང་ནང་གསེས་སུ་དབྱེ་བའི་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་གསུམ་གྱི་དབང་རིམ་པར་འབྱུང་བའི། དང་པོ་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱུད་༵དང་འབྲེལ་བ་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་ཞི་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་ཞུ་བའི་ཡོན་དུ་མཎྜལ་ཕུལ། དངོས་བསྟན་གསང་དབང་ཁོ་ན་ལས་མི་བསྐུར་ན། ཞི་བ་ལ་བརྟེན་ནས་གསང་དབང་ཞུ་བའི་ཡོན་དུ་ཞེས་བསྒྱུར་བ་དང་། དེ་ནས་གསང་དབང་ཁོ་ན་བསྐུར་བས་འཐུས། གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། འཇམ་དཔལ་གཙོ་བོ་ཁྱོད་ལ་འདུད། །ཐར་པ་ཆེན་པོ་བདག་འདོད་དེ། །དེ་ཉིད་དབང་དང་དམ་ཚིག་དང་། །མགོན་པོ་དཔའ་བོར་སྐྱབས་གསོལ་ན། །ཐེག་ཆེན་ཁང་པར་གཞུག་པ་དང་། །མཁྱེན་རབ་ཡེ་ཤེས་བདག་ལ་སྩོལ། །ལན་གསུམ། མཚམས་སྦྱོར་སྤྱི་ལྟར་བྱས་ལ། ཨོཾ་ཙཀྵུརྦནྡྷ་བཱ་ར་མ་ཎ་ཡ་ཧཱུྃ་གིས་མིག་དར་བཅིང་། ཨཱ་ཁཾ་བཱི་ར་ཧཱུྃ་གིས་མེ་ཏོག་གཏད། བླ་མ་རིག་འཛིན་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་སྤྲིན་གཏིབས་པ་ལྟར་བཞུགས་པའི་སྤྱན་སྔར་རྒྱུན་བཤགས་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་སྒོམ་དོན་གསལ་ཐོབས་ལ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སོགས་གསུམ། གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་དམ་ཚིག་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ལྷག་པས་བསྡུས་པ་རྣམས་ལེགས་པར་བླངས་ནས་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྲུང་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། བདེ་གཤེགས་སྲས་བཅས་བདག་ལ་དགོངས། །རིག་པ་འཛིན་པ་བདག་གིས་ནི། །བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་མཆིས་ཀྱི་བར། །སོ་སོ་ཐར་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས། །རིག་འཛིན་ནང་གི་སྡོམ་པའི་ཚོགས། །མ་ལུས་ཡོངས་སུ་གཟུང་བར་བགྱི། །ལན་གསུམ། དམ་ཚིག་རྡོ་རྗེའི་ཆུ་ནན་སྙིང་ནང་དུ་ཧཱུྃ་ཡིག་གི་རྣམ་པས་ཁེ་ཉེན་གྱི་དཔང་པོར་བཞུགས་པའི་དོན་ངེས་པར་གྱིས་ཤིག །དམ་ཆུ་སྦྱིན་ལ། ཧཱུྃ༔ ཇི་སྙེད་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ རྡོ་རྗེའི་གཡར་དམ་བླ་ན་མེད༔ དམ་ཚིག་ཆེན་པོ་ཧཱུྃ་གི་ཚོགས༔ ཁྱོད་ཀྱི་སྙིང་ལ་ཡང་དག་གནས༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ དབང་གི་གཞི་དགོད་ཅིང་ཡེ་ཤེས་པ་དབབ་པ་ལ་སྒོ་གསུམ་གྱི་གནད་ལེགས་པར་གཅུན་ལ་དམིགས་པ་འདི་རྩེ་གཅིག་ཏུ་སྒོམས་ཤིག །ལས་སྔགས་དང་ལས་ཆུས་བསང་། སྭ་བྷཱ་བས་སྦྱང་། སློབ་མ་མི་དམིགས་སྟོང་པའི་ངང་། །པད་ཟླ་ཉི་སྟེང་དྷཱིཿདང་ཧྲཱི༔ ཡོངས་གྱུར་རལ་གྲི་པི་ཝང་ནི༔ སོགས་མངོན་རྟོགས་ལྟར་བརྗོད། རྡོ་རྗེ་པདྨ་བདེ་ཆེན་རོལ༔ གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་འོད་ཟེར་གྱིས། །ཡེ་ཤེས་སྤྱན་དྲངས་གཉིས་མེད་གྱུར། །ལས་བྱང་ལྟར་སྤྱན་འདྲེན་ཚིགས་གཅད་དང་སྙིང་པོའི་མཐར་ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ བཏགས་པ་ལན་མང་དུ་བརྗོད་ཅིང་སྤོས་རོལ་སོགས་ཀྱིས་དབབ། ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿས་བསྟིམ། ཏིཥྛ་བཛྲས་བརྟན་པར་བྱ། སྔར་བྱིན་པའི་མེ་ཏོག་དེ་ཉིད་ཚེ་རབས་ནས་འབྲེལ་བའི་རིགས་ཀྱི་ལྷ་ལ་འབུལ་བའི་མོས་པས་སྔགས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་དང་བཅས་འདོར་བ་ཞུ། ཨོཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་བཛྲ་ཧོཿ ཞེས་འདོར་དུ་གཞུག །མེ་ཏོག་ལྷག་པའི་ལྷས་བཞེས་ཏེ་སླར་དབང་རྟགས་ཅོད་པན་དུ་བཅིངས་པར་མོས་ཤིག །པྲ་ཏི་གྲྀཧྞ་ཨི་མཾ་སཏྭ་མ་ཧཱ་བ་ལ། མེ་ཏོག་སླར་བཅིངས། མ་རིག་པའི་སྒྲིབ་གཡོགས་དང་མིག་དར་ལྷན་ཅིག་བསལ་བར་མོས། ཨོཾ་བཛྲ་ནེ་ཏྲ་ཨ་པ་ཧ་ར་ཕཊ་ལཾ་ཧྲི། ཞེས་མིག་དར་བསལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་ཡབ་ཡུམ་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་དུ་མཇལ་བའི་མོས་པ་མཛོད། དེས་འཇུག་པའི་ཆོས་གྲུབ། ཞུགས་ནས་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་བ་ཞུ་བའི་ཡོན་དུ་མཎྜལ་ཕུལ། གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེས་སངས་རྒྱས་ལ། །མཆོད་ཆེན་ཇི་ལྟར་བསྩལ་པ་ལྟར། །བདག་ཀྱང་སྐྱོབ་པའི་དོན་གྱི་ཕྱིར། །ནམ་མཁའི་རྡོ་རྗེ་དེང་བདག་སྩོལ། །ལན་གསུམ། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འཕྲོས་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས་གདན་གསུམ་ཚང་བའི་དབང་གི་ལྷ་ནམ་མཁའ་གང་བ་སྤྱན་དྲངས། དེ་རྣམས་ཀྱིས་རྡོ་རྗེའི་བུམ་པ་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་གྱིས་གང་བ་ཐོགས་ཏེ་བཀྲ་ཤིས་པའི་རྣམ་པ་དུ་མ་དང་ལྡན་པས་དབང་བསྐུར་བར་གྱུར། རྣམ་བུམ་གྱིས་དབང་བསྐུར་ལ། ཧཱུྃ༔ བདེ་ཆེན་གསང་བའི་བུམ་པ་རུ༔ ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ་བཅུད་དུ་འཁྱིལ༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་བས༔ ཕུང་ཁམས་ལྷ་སྐུར་འཆར་བར་ཤོག༔ ཀ་ལ་ཤ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ དེ་ལྟར་བུམ་པའི་བདུད་རྩིས་ལུས་ཐམས་ཅད་གང་། ལས་ཉོན་གྱི་དྲི་མ་དག །ཆུའི་ལྷག་མ་ཡར་ལུད་པ་ལས་རིགས་ཀྱི་བདག་པོ་མི་བསྐྱོད་པས་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། དེ་ལྟར་བརྡ་བུམ་པས་དབང་བསྐུར་བ་ལ་བརྟེན་ནས། དོན་ཕྱི་སྣོད་གཞལ་ཡས་ཁང་། ནང་བཅུད་ལྷའི་དཀྱིལ་འཁོར། རྒྱུད་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་གདན་གསུམ་ཚང་བའི་ལྷ་ཚོགས་སུ་དག་པ་ཡིན་ནོ། །འདི་ཉིད་ཁོལ་འདོན་དུ་དབང་བཞི་རྫོགས་པར་བསྐུར་ན་འདིའི་འཕྲོས་སུ་འོག་ཏུ་འབྱུང་བའི་གར་དབང་དང་གསང་བདག་སྙིང་ཐིག་ཟུང་འདྲ་ལྟར་གསང་དབང་། ཤེར་དབང་། བཞི་པ་རྣམས་བསྐུར། དབང་བཞིའི་དག་པའང་སྤྱི་ལྟར་བརྗོད་པས་གྲུབ། འདིར་དཀྱུས་སུ་དངོས་དོན་གསང་དབང་ནི། བླ་མ་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་བདེ་བའི་སྒྲ་དང་དགའ་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་བཀུག་ཏེ་ཞལ་དུ་ཞུགས། ཐུགས་ཀར་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སུ་ཞུ། མཁའ་གསང་ནས་ཕྱུང་སྟེ་དཀར་དམར་ལྷག་པའི་བྱང་སེམས་ཐོད་པའི་བདུད་རྩི་དང་རོ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པ་ལྕེ་ལ་བཞག་སྟེ་དབང་བསྐུར་བར་མོས་ཤིག །གསང་ཐོད་གནས་གསུམ་དུ་བཞག་ཅིང་བདུད་རྩི་སྦྱིན་ལ། ཧཱུྃ༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་སྤྲིན་ཆེན་པོ༔ ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་སྐྱེད་པའི་རྒྱུ༔ བུ་ཡི་ལྕེ་ལ་བཞག་པ་ཡིས༔ བདེ་ཆེན་གསང་བའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ རྩ་ཁམས་དྭངས་མ་དཀར་དམར་གྱིས་གང་། རང་བཞིན་བརྒྱད་ཅུའི་རྟོག་ཚོགས་འགག །བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པར་མོས་ཤིག །ཅེས་བརྗོད་དོ། །གཉིས་པ་རྒྱུད་ཀྱི་ལུང་༵དང་འབྲེལ་བ་ཁྲོ་བོ་འཇིགས་བྱེད་རོལ་པའི་དབང་གིས་ཤེར་དབང་གཙོ་བོར་བསྐུར་བ་ལ། ཐོག་མར་ཡེ་ཤེས་པ་དབབ་པའི་སླད་དུ་སློབ་མ་ལྷར་བསྐྱེད་པ་འདི་ལྟར་གསལ་ཐོབས། ཆོས་རྣམས་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ངང༔ སོགས་དབང་སྒྲུབ་ལྟར་ལ། འབར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་རྫོགས༔ དེ་ལྟར་གསལ་བའི་གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་གྱིས་མཚན་པ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་རབ་འབྱམས་ནས། བསྒོམས་པ་དང་འདྲ་བའི་ཡེ་ཤེས་པའི་ཚོགས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་སྤྱན་དྲངས་ནས་དབྱེར་མེད་དུ་ཐིམ་པར་གྱུར། ཧཱུྃ། མགོན་པོ་ཀུན་གཟིགས་ཞིང་ཁམས་ནས། །འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོ་སྤྱན་འདྲེན་ནོ། །གཤིན་རྗེ་རོལ་པའི་དུར་ཁྲོད་ནས། །དཔའ་བོ་བདུད་དགྲ་བདུད་འདུལ་བ། །འཇིགས་བྱེད་རོལ་པ་གཤིན་རྗེ་གཤེད། །འཁོར་དང་བཅས་པ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཨོཾ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་ཧྲཱིཿཥྚཱིཿབི་ཀྲྀ་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ ཞེས་པས་བྱིན་དབབ། ཏིཥྛ་བཛྲས་བརྟན། དངོས་གཞི་ཤེར་དབང་རྗེས་ཆགས་ཀྱི་ལམ་སྒོམ་པ་ལ་ཁྲོ་བོའི་གསང་བུམ་གྱིས་དབང་བསྐུར་བ་ལ། འདུན་པ་འདི་ལྟར་དུ་མཛོད། གསང་བུམ་ཐོགས་ལ། དེ་ནས་གཤིན་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་རོལ་པ་ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་དཀར་དམར་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གསང་བའི་བུམ་པར་འཁྱིལ་བ་སློབ་མའི་ལྕེ་ལ་བཞག་སྟེ་དབང་བསྐུར་བས། རྩ་གནས་རྣམས་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་གང་། བདེ་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་དབང་འབྱོར་པར་མོས་ཤིག །ཧོ༔ རྨད་བྱུང་ཁྲག་འཐུང་རོལ་པའི་བུམ་པ་རུ༔ དཀར་དམར་ལྷག་པའི་བྱང་སེམས་ཐིག་ལེར་འཁྱིལ༔ འཇམ་དཔལ་སྲས་སུ་བྱིན་བརླབས་སྤྱི་བོ་རུ༔ མངོན་པར་དབང་བསྐུར་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱཾ་ཧྲཱིཿཨཱ༔ ཀ་ལ་ཤ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་སློབ་མའི་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ་ངག་ཏུ་སྦྱིན། དཔལ་གཏོར་ཐོགས་ལ། གཏོར་སྣོད་གྲུ་གསུམ་མཐིང་ནག་འབར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་མེ་རི་མེ་ཕུང་འཚུབ་མར་འཁྱིལ་བའི་ཀློང་དུ། གཏོར་མ་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་གཤེད་འཇིགས་བྱེད་རོལ་པ་ཡབ་ཡུམ་རིགས་བཞིའི་གཤེད་ཆེན་སྡེ་བཞི། སྒོ་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་མངོན་སུམ་བྱོན་ནས་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་མི་གནས་པའི་དབྱིངས་སུ་བསྒྲལ། འཇམ་དཔལ་འཁོར་ལོ་རྣམ་བཞིའི་དགོངས་པས་ཁྱབ་བདག་འབྲས་བུ་ཧེ་རུ་ཀ་མངོན་དུ་གྱུར་ནས་ཁྲོ་བོ་རོལ་པའི་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་མོས་ཤིག །ཧཱུྃ༔ བྷནྡྷ་གྲུ་གསུམ་འབར་བའི་གཞལ་ཡས་ཁང༔ ལྷ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་བ་ལིངྟ༔ ཁྲག་འཐུང་རོལ་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ལྡན༔ དམ་རྫས་གཏོར་མ་ཆེན་པོའི་དབང་བསྐུར་བས༔ ཁྲོ་བོ་རོལ་པའི་དབང་མཆོག་ཡོངས་རྫོགས་ཤོག༔ ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་བ་ལིངྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ རིག་ཙཀ་གཏད་ལ། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་དགའ་བ་བཞིའི་འབྱུང་གནས་ཕྱག་རྒྱ་གཟུགས་དང་ལང་ཚོ་རྫོགས་པར་སྤྲོས་ཏེ། ཁྱེད་རང་གི་མདུན་དུ་ཆགས་པའི་ཉམས་འགྱུར་དང་བཅས་འཁོད་ནས་བདེ་བ་བསྟེན་པར་བསྐུལ་བར་གྱུར་པར་མོས་ཤིག །ཧོ༔ བདེ་ཆེན་ཕྱག་རྒྱའི་པདྨོའི་མཁའ་དབྱིངས་སུ༔ གཉིས་མེད་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རྒྱུན་དང་ལྡན༔ རྣམ་གྲོལ་ལྷན་གཅིག་སྐྱེས་པའི་འཇམ་དཔལ་མཆོག༔ སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་མཇལ་བ་འདི་ལོངས་ཤིག༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བྷཉྫ་མོཀྵ་ཧོ༔ དེང་ནས་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་ལས་སུ་རུང་བས་རིག་མའི་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་བསྟེན་ནས་འདོད་ཆགས་ལམ་དུ་ལོངས་པར་གྱིས་ཤིག །འཇམ་དཔལ་ཁྲོ་བོའི་བཀའ་སྡོད་ཕོ་ཉ་སྒྲོལ་བའི་གིང་ཆེན་བཻ་བ་ས་ཏྭ་ཡབ་ཡུམ་བྲན་དུ་གཏད་པར་གྱུར། ཧཱུྃ༔ དཔལ་གྱི་བཀའ་ཉན་བཛྲ་ཨཱ་རལླི༔ རུ་ཏྲ་བསྒྲལ་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་མཐུ༔ རྔམས་མཛད་བྷཻ་བ་ས་ཏྭ་ཡབ་དང་ཡུམ༔ ལས་ཀྱི་ཕོ་ཉ་ཆེན་པོར་གཉེར་དུ་གཏད༔ ཨོཾ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་ཡ་མ་རཱ་ཛ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ས་མ་ཡ་ཨཱ་ས་ན་ཏིཥྛནྟུ༔ དེང་ནས་ཟབ་གསང་ཐབས་མཁས་ཀྱི་ལྟ་དགོངས་གདེང་དུ་གྱུར་པས་སྒྲོལ་བའི་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་བརྟེན་ནས་ཞེ་སྡང་ལམ་དུ་ལོངས་པར་གྱིས་ཤིག །དེ་དག་ནི་གཏེར་གཞུང་ལས། སྦྱོར་བས་འདོད་ཆགས་བདེ་ཆེན་འབར༔ སྒྲོལ་བས་ཞེ་སྡང་གསལ་སྟོང་རྟོགས༔ བརྟུལ་ཞུགས་སྤྱོད་པའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས༔ ཡེ་ཤེས་མཆོག་ཏུ་བརྟན་པར་བྱ༔ ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་ལགས་སོ། །གསུམ་པ་རྒྱུད་ཀྱི་མ༵ན་ངག་དང་འབྲེལ་བར་རིག་པ་རྩལ་གྱི་དབང་བསྐུར་བའི་དོན་དུ། སློབ་དཔོན་ཉིད་ཀ་དག་ཡེ་རྫོགས་ཆེན་པོའི་དགོངས་པའི་ངང་དུ་མཉམ་པར་བཞག་ལ། ཁྱེད་རང་རྣམས་མོས་གུས་ཀྱི་རྩལ་བསྐྱེད་དེ། དབྱིངས་རིག་ཟུང་འཇུག་ངོ་སྤྲད་པའི་ཚིག་དོན་རྣམས་རྗེས་སུ་རྟོགས་པར་མཛོད་ཅིག །ཀུན་བཟང་དོན་ཕྲིན་ནི། ཨ༔ ཆོས་རྣམས་ཡེ་ནས་སངས་རྒྱས་རང་བཞིན་ལ༔ བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་དམིགས་སུ་མ་མཆིས་སོ༔ རང་རྩལ་རྫོགས་པའི་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས༔ འོད་གསལ་ཐིག་ལེ་རང་ཤར་ཀློང་དུ་བསྐྱེད༔ འཁྲུལ་མ་མྱོང་བའི་ཀ་དག་ཆོས་སྐུ་ལ༔ སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ་བ་ག་ལ་ཡོད༔ ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་ཅིང་འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་ལྷ༔ སྟོང་གསལ་འདུས་མ་བྱས་པར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་འདུ་འབྲལ་མེད་པ་ལ༔ དབང་བསྐུར་རྒྱས་གདབ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བྱ་ཅི༔ འོད་གསལ་སྤྲོས་བྲལ་རིག་པ་ཟང་ཐལ་ངང༔ ཡེ་ནས་མ་བཅོམ་རང་བབ་བཞུགས་གསོལ་རྫོགས༔ ཆོས་རྣམས་དབྱིངས་རིག་སྐུ་དང་ཞིང་ཁམས་ལ༔ མཆོད་པའི་ལོངས་སྤྱོད་སྤྲོ་རུ་མ་མཆིས་ཕྱིར༔ དག་པའི་སྣང་བ་འབྱམས་ཀླས་ཡེ་ཤེས་སྤྲིན༔ གཉིས་མེད་མཉམ་པའི་ངང་དུ་འབུལ་བར་བགྱི༔ སྟོང་གསལ་ཉིད་ལས་གཡོས་པ་མ་མཆིས་པའི༔ ཡོན་ཏན་ལྷུན་གྲུབ་ནང་དབྱིངས་ཆེན་པོའི་ངང༔ ངོ་བོ་རང་བཞིན་མ་འདྲེས་སོ་སོར་གསལ༔ གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཚུལ་གྱིས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ དབང་དངོས་ནི་སློབ་དཔོན་གྱིས་ཤེལ་རྡོ་ཐོགས་ལ། གདོད་མའི་གནས་ལུགས་ཤེལ་ལྟར་དྭངས་པ་ལ༔ ལྷུན་གྲུབ་སྣང་བ་འཇའ་ལྟར་ཀུན་ཏུ་ཤར༔ གཉིས་མེད་ཟུང་འཇུག་རིག་པའི་རྩལ་དབང་ཆེས༔ འབྲས་བུ་གཞི་རུ་སྨིན་པར་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཞེས་ཤེལ་རྡོ་གདེངས་ཤིང་བསྟན། བླ་ན་མེད་པའི་སྣང་བ་མཐར་ཕྱིན་ཕྱིར༔ རེ་དོགས་མེད་པར་སྒོམ་པ་ཀློང་ཆུབ་པ༔ ལྟ་བའི་རྒྱལ་པོ་ནམ་འཕངས་གཅོད་པ་བཞིན༔ ཁྱུང་ཆེན་རྩལ་རྫོགས་ངང་དུ་ངོ་སྤྲད་དོ༔ ཀུན་བཟང་འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོའི་སྙིང་ཐིག་བཅུད༔ སྙིང་དང་འདྲ་བའི་བུ་ལ་ལྷུག་པར་གདམས༔ གཟུང་འཛིན་བློ་ཟད་འཁོར་འདས་ཁྱབ་བརྡལ་ངང༔ དགོངས་ཀློང་གཅིག་འདྲེས་ཡེ་ཤེས་མཐར་ཕྱིན་ཤོག༔ ཅེས་བརྗོད་ལ་ཅུང་ཟད་མཉམ་པར་གཞག །དེང་ནས་དབྱིངས་རིག་ཟུང་འཇུག་ཀ་དག་ཡེ་སངས་རྒྱས་པའི་དགོངས་པ་དང་མ་བྲལ་བས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཀློང་དུ་ལ་ཟླ་བར་གྱིས་ཤིག །དེའང་གཞུང་ལས། དོན་གྱི་ཕྲིན་ལས་དབང་བསྐུར་དང༔ ངོ་སྤྲོད་ཉམས་ལེན་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ གཅིག་ཏུ་དྲིལ་བའི་གདམས་པ་འདི༔ སྙིང་གི་བུ་ལ་གདམས་པར་བྱ༔ ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་ལགས་སོ། །ཤིས་བརྗོད་རྒྱས་བསྡུས་གང་འཐད་བྱ། དེའང་མ་ཧཱ་ཡོ་གའི་སྒྲ་ལས་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་སྟེ། གཉིས་མེད་མཉམ་པ་ཆེན་པོ་ལ་དབང་འབྱོར་བས་ཡོ་ག་ཕྱི་རྒྱུད་ལས་ཆེས་འཕགས་པས་ན་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་སྟེ། བདེན་གཉིས་དབྱེར་མེད་སྤྱོད་ཡུལ་དང་བྲལ་བའི་མཚན་བཅས་བསྐྱེད་རིམ་དང་སྟེང་སྒོ་འཇུ་འདུལ་འོག་སྒོ་ཁམས་གསུམ་རོལ་པའི་མན་ངག །མཚན་མེད་ཆོས་ཉིད་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་འཛིན་ཉམས་སུ་ལེན་ཅིང་། དམ་ཚིག་རྩ་བ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་གསུམ། ཡན་ལག་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་རྣམས་མ་ཉམས་པར་བསྲུང་དགོས་པས་དེ་དག་ཚུལ་བཞིན་བགྱི་བའི་བློས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། གཙོ་བོས་ཇི་ལྟར་སོགས་དབང་རྗེས་རྣམས་སྤྱི་ལྟར་དང་། ཆོ་གའི་རྗེས་ཚོགས་མཆོད་ཕྱིན་དབང་སྒྲུབ་ལས་བྱང་དུ་བཤད་པ་རྣམས་བྱའོ།། །། ༈ བརྒྱད་པ་ལུང་ཨ་ནུ་ཡོ་ག་པདྨ་གར་དབང་ལ་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་གསུམ་ལས་དང་པོ་ནི། ཁྲུས་བྱ། བགེགས་གཏོར་གཏང་ཞིང་བཀའ་བསྒོ་མཚམས་གཅོད་བྱ། སྔ་མ་དང་སྦྲེལ་ན་མི་དགོས། སེམས་བསྐྱེད་གསལ་གདབ་ལ། འདིར་རིགས་གསུམ་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ལས་སྐབས་སུ་བབས་པ་ནི་རྒྱུད་རྒྱལ་སྙིང་པོ་ལས། ཚོགས་རྗེ་ཚོགས་བདག་དབང་དང་ལྡན༔ ཞེས་པའི་བསྟན་དོན་ལུང་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་བརྒྱད་པ་ཨ་ནུ་ཡོ་ག་ལའང་ནང་གསེས་སུ་དབྱེ་བའི་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་གསུམ་གྱི་དབང་རིམ་པར་འབྱུང་བའི། དང་པོ་ལུང་གི་རྒྱུད་༵དང་འབྲེལ་བ་པདྨ་གར་དབང་ཞི་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་ཞུ་བའི་ཡོན་དུ་མཎྜལ་ཕུལ། གསོལ་འདེབས་ནས་བུམ་དབང་བར་གོང་བཤད་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེའི་དབང་ཉིད་ཁ་བསྒྱུར་ཏེ། འཇམ་དཔལ་གཙོ་བོ་ལ། པདྨ་སེམས་གཙོ་ཞེས་བསྒྱུར། བསྡུ་ན། མིག་དར་འཆིང་འགྲོལ། མེ་ཏོག་གཏད་འབུལ། དམ་གཞག་རྣམས་དོར། སློབ་མ་ལྷ་བསྐྱེད་སྐབས། སློབ་མ་མི་དམིགས་སྟོང་པའི་ངང་། །པདྨ་རིན་ཆེན་འབར་བའི་དབུས༔ སོགས་ལས་བྱང་ལྟར་ལ། རུས་པའི་རྒྱན་གསོལ་གར་གྱིས་བཞེངས༔ གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་སོགས་སྦྱར། མིག་དར་འགྲོལ་རྒྱུ་ཡོད་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་པདྨ་གར་དབང་ཡབ་ཡུམ་རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞེས་བསྒྱུར། བུམ་དབང་བསྐུར། ལྷ་ཚོགས་སུ་དག་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པ་ཡན་སོང་ནས། གསང་དབང་ནི། བླ་མ་པདྨ་གར་དབང་ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་དཀར་དམར་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཐོད་པའི་བདུད་རྩི་དང་རོ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པས་དབང་བསྐུར་བར་གྱུར། ཨཱ༔ གསང་བ་བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ དཀར་དམར་ལྷག་པའི་དམ་ཚིག་རྫས༔ བུ་ཡི་ལྕེ་ལ་བཞག་པ་ཡིས༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྟོགས་པར་ཤོག༔ ཝཱ་ཀ་གུ་ཧྱ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱ༔ ཞེས་བདུད་རྩི་ངག་ཏུ་སྦྱིན། དེ་ལྟར་གསང་རྫས་ཀྱི་བདུད་རྩི་མྱངས་པས་རྩ་ཁམས་ཐམས་ཅད་དྭངས་མ་དཀར་དམར་གྱིས་གང་སྟེ་བདེ་བའི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པར་མོས་ཤིག །ཤེར་དབང་ནི། མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་མ་ལ་བསྟེན་ནས་འདུ་ཤེས་གསུམ་ལྡན་གྱི་སྒོ་ནས་དགའ་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་ངོས་ཟིན་པར་གྱིས་ཤིག །ཧཱུྃ༔ བདེ་ཆེན་མཆོག་ནི་སྟེར་མཛད་པའི༔ གསང་བའི་ལྷ་མོ་ཆེན་མོ་མཆོག༔ ཡིད་འོང་གཟུགས་མཛེས་ལང་ཚོར་ལྡན༔ འདི་སྤྱོད་བདེ་ཆེན་རྟོགས་པར་ཤོག༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བྷཉྫ་མོཀྵ་ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ དེ་ལྟར་ཕྱག་རྒྱར་སྙོམས་འཇུག་གི་རེག་བྱ་ལ་བརྟེན་ནས། རང་ལུས་ལྷ་སྐུར་སྒོམ་པ་ཆོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ། དེ་ལས་བདེ་དྲོད་མི་རྟོག་པའི་གཏུམ་མོ་འབར་བ་དམ་ཚིག་གི་ཕྱག་རྒྱ། དེ་དག་གི་མྱོང་བྱ་འོད་གསལ་སྟོང་ཉིད་དུ་གྲོལ་བ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྟེ་བདེ་ཆེན་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བརྡ་དོན་ངོ་འཕྲོད་པར་གྱིས་ཤིག །བཞི་པ་ཚིག་དབང་ངོ་སྤྲོད་ནི། ཁྱེད་རང་རྣམས་ལུས་གནད་རྣམ་སྣང་ཆོས་བདུན་དྲང་པོར་བསྲང་། ངག་གནད་རླུང་རྩོལ་མེད་དུ་བཞག །ཡིད་ཀྱིས་སྔར་ཉམས་སུ་མྱོང་བའི་བདེ་ཆེན་གྱི་ཡེ་ཤེས་དེ་དྲན་པར་བྱས་ནས་དྲན་བསམ་སྔ་མ་འགགས། ཕྱི་མ་མ་སྐྱེས་པ། ད་ལྟར་གྱི་སེམས་སྐད་ཅིག་མ་དེའི་སྟེང་བསལ་བཞག་མེད་པར་ཤིགས་སེ་ཞོག་མཛོད། ཅེས་དཔོན་སློབ་ཐམས་ཅད་མཉམ་པར་བཞག །ཨ༔ ངོ་བོ་སྟོང་ལ་རང་བཞིན་གསལ༔ ཐུགས་རྗེ་སྣ་ཚོགས་འགགས་མེད་ཤར༔ རིག་སྟོང་ཟུང་འཇུག་བདེ་བ་ཆེ༔ འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་རྟོགས་པར་ཤོག༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧོ༔ དེ་ལྟར་བཞག་པའི་ཚེ་རིག་པ་གསལ་སྟོང་རྗེན་པ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་དེའི་ངང་ལ་ཞེན་འཛིན་མེད་པར་ཁྲིགས་སེ་གནས་པ་ནི་རང་བཞིན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མ་བཅོས་རང་བྱུང་གི་ལྟ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ངོ་སྤྲད། དཀྱིལ་འཁོར་འདི་ཁོལ་འདོན་དུ་བསྐུར་ན་དབང་བཞི་སོ་སོའི་མཇུག་ཏུ་དག་པ་བརྗོད་པ་དང་འདིར་ཤིས་བརྗོད་བྱས་པས་གྲུབ་བོ། །གཉིས་པ་ལུང་གི་ལུང་༵དང་འབྲེལ་བ་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀའི་དབང་བསྐུར་བ་ལ། ཐོག་མར་ཡེ་ཤེས་པ་དབབ་པའི་སླད་དུ་སོགས་གོང་གི་རྒྱུད་ཀྱི་ལུང་ལྟར་ལ་མངོན་རྟོགས་རང་གཞུང་ལེན། བྱིན་འབེབ་ཚིག །ཧཱུྃ། མི་མངོན་དབྱིངས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས། །དབང་ཆེན་འདུས་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས། །གནས་འདིར་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་རློབས། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །དབང་མཆོག་མ་ལུས་བསྐུར་བ་དང་། །ཡེ་ཤེས་བརྟན་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །སྙིང་པོའི་མཐར་དབབ་སྔགས་བཏགས་པ་བརྗོད། ཏིཥྛ་བཛྲས་བརྟན། གསང་བུམ་ཐོགས་ལ། དེ་ནས་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ་ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་སོགས་དང་། འཇམ་དཔལ་སྲས་ལ། ཁྲག་འཐུང་སྲས་ཞེས་བསྒྱུར། གཏོར་སྣོད་གྲུ་གསུམ་དམར་ནག་འབར་བའི་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་གཏོར་མ་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ་ཡབ་ཡུམ་དུ་གསལ་བའི་སྟེང་གི་ཆ་ལ་བརྒྱུད་གསུམ་བླ་མའི་ལྷ་ཚོགས། བར་གྱི་ཆ་ལ་ཡི་དམ་དབང་དྲག་རོལ་པའི་ལྷ་ཚོགས། འོག་གི་ཆ་ལ་དམ་ཅན་སྲུང་མའི་ཚོགས་རྣམས་ཆར་སྤྲིན་འཁྲིགས་པ་ལྟར་བཞུགས་པ་སློབ་མའི་སྤྱི་བོར་བྱོན་ནས་དབང་བསྐུར་བས། དབང་དང་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག །ཧཱུྃ༔ བྷནྡྷ་གྲུ་གསུམ་སོགས་བརྗོད། སྦྱོར་བའི་དབང་ཚིག་གི་འཇམ་དཔལ་མཆོག༔ ཅེས་པར་ཡེ་ཤེས་མཆོག༔ ཅེས་བསྒྱུར། སྒྲོལ་དབང་སྐབས། པདྨ་རིགས་ཀྱི་ཕོ་ཉ་ཀིཾ་ཀ་ར་སྒྲོལ་བའི་གིང་དུ་གཏད་པར་མོས་ཤིག །ཧཱུྃ༔ དཔལ་གྱི་བཀའ་ཉན་བཛྲ་ཨཱ་རལླི༔ རུ་ཏྲ་བསྒྲལ་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་མཐུ༔ རྔམས་མཛད་སྒྲོལ་བའི་ལས་བྱེད་ཀིངྐ་ར༔ ལས་ཀྱི་ཕོ་ཉ་ཆེན་པོར་གཉེར་དུ་གཏད༔ ཨོཾ་པདྨ་ཀྲོ་དྷ་ཀིངྐ་ར་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ས་མ་ཡ་ཨཱ་ས་ན་ཏིཥྛནྟུ༔ དེང་ནས་ཟབ་གསང་སོགས་གོང་ལྟར་རོ། །གསུམ་པ་ལུང་གི་མ༵ན་ངག་དང་འབྲེལ་བར་སོགས་གོང་བཞིན་ལ། འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས༔ ཞེས་པར། པདྨ་གར་གྱི་དབང༔ ཞེས་དང་། ཀུན་བཟང་འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོའི་ལ། ཀུན་བཟང་པདྨ་གར་དབང་ཞེས་བསྒྱུར། ཤིས་བརྗོད། དེའང་ཨ་ནུ་ཡོ་ག་ཞེས་པའི་སྒྲ་ལས་ཤེས་རབ་རྗེས་སུ་ཆགས་པའི་ལམ་གཙོ་བོར་སྟོན་པའི་རྗེས་སུ་རྣལ་འབྱོར་ཞེས་བྱ་སྟེ། དབྱིངས་ཡེ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་སྒྲས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཤེས་པས། སྟེང་སྒོ་འཁོར་ལོ་བཞིའམ་དྲུག་ལ་བརྟེན་པ་དང་། འོག་སྒོ་མཁའ་གསང་སྙོམས་འཇུག་ལ་བརྟེན་ནས་བདེ་ཆེན་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བྱ་བ་དང་། གལ་མདོ་ངེས་པའི་དམ་ཚིག་བཞིས་མཚོན་པའི་བསྲུང་སྡོམ་རྣམས་ཚུལ་བཞིན་བགྱིའོ་སྙམས་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། གཙོ་བོས་ཇི་ལྟར་སོགས་དབང་རྗེས་སྤྱི་ལྟར་དང་། ཆོ་གའི་རྗེས་ཚོགས་མཆོད་སོགས་ཕྲིན་ལས་ལྟར་ཚང་བར་བྱའོ།། །། ༈ དགུ་པ་མན་ངག་ཨ་ཏི་ཡོ་ག་གསང་བདག་སྙིང་ཐིག་ལའང་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་གསུམ་ལས་དང་པོ་ནི། ཁྲུས་བྱ། བགེགས་བསྐྲད་མཚམས་གཅོད་སྐབས་བསྟུན། སེམས་བསྐྱེད་གསལ་གདབ། འདིར་རིགས་གསུམ་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ལས་སྐབས་སུ་བབས་པ་ནི་སྙིང་པོའི་རྒྱུད་རྒྱལ་ལས། སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་བསྟན་པ་གཅིག༔ ཅེས་པའི་བསྟན་དོན་མན་ངག་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་དགུ་པ་ཨ་ཏི་ཡོ་ག་ལའང་ནང་གསེས་སུ་དབྱེ་བའི་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་གསུམ་གྱི་དབང་བསྐུར་རིམ་པར་འབྱུང་བའི། དང་པོ་མན་ངག་གི་རྒྱུད་༵དང་འབྲེལ་བ་གསང་བདག་བླ་མེད་ཞི་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་ཞུ་བའི་ཡོན་དུ་མཎྜལ་ཕུལ། གསོལ་འདེབས་ནས་བུམ་དབང་བར་གོང་བཤད་རྒྱུད་རྒྱུད་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེའི་དབང་ཉིད་ཁ་བསྒྱུར་ཏེ། འཇམ་དཔལ་གཙོ་བོ་ལ། རྡོ་རྗེ་སེམས་གཙོ་ཁྱོད་ལ་འདུད། །ཅེས་བསྒྱུར། བསྡུ་ན་མིག་དར་འཆིང་འགྲོལ། མེ་ཏོག་གཏད་འབུལ། དམ་གཞག་རྣམས་དོར། སློབ་མ་ལྷ་བསྐྱེད་སྐབས། སློབ་མ་མི་དམིགས་སྟོང་པའི་ངང་། །པདྨ་ཉི་ཟླའི་གདན་སྟེང་དུ༔ ཧཱུྃ་ལས་རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་གིས་མཚན༔ ཡོངས་གྱུར་བཅོམ་ལྡན་གསང་བའི་བདག༔ མཐིང་གསལ་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་འཛིན༔ དབྱིངས་ཕྱུག་ཡུམ་དང་གཉིས་མེད་འཁྲིལ༔ གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་སོགས་སྦྱར། མིག་དར་འགྲོལ་རྒྱུ་ཡོད་ཚེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་གསང་བའི་བདག་པོ་ཡབ་ཡུམ་རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞེས་བསྒྱུར། བུམ་དབང་བསྐུར། ལྷ་ཚོགས་སུ་དག་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པ་ཡན་སོང་ནས། གསང་དབང་ནི། བླ་མ་གསང་བའི་བདག་པོ་ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་སོགས་ལུང་གི་རྒྱུད་དང་འབྲེལ་བའི་པདྨ་གར་དབང་ལྟར། ཤེར་དབང་། ཚིག་དབང་མཇུག །མ་བཅོས་རང་བྱུང་གི་ལྟ་བ་ཡིན་ནོ། །བར། དཀྱིལ་འཁོར་འདི་ཁོ་ན་ཁོལ་འདོན་དུ་བསྐུར་ན་དབང་བཞི་སོ་སོའི་མཇུག་ཏུ་དག་པ་བརྗོད་པ་དང་འདིར་ཤིས་བརྗོད་བྱས་པས་གྲུབ་བོ། །གཉིས་པ་མན་ངག་གི་ལུང་༵དང་འབྲེལ་བ་བཛྲ་ཧེ་རུ་ཀའི་དབང་བསྐུར་བ་ལ། ཐོག་མར་ཡེ་ཤེས་པ་དབབ་པའི་སླད་དུ་སོགས་གོང་གི་རྒྱུད་ཀྱི་ལུང་ལྟར་ལ་མངོན་རྟོགས་མན་ངག་གི་ལུང་གི་ཁྲོ་བོ་རང་གཞུང་ལེན། བྱིན་འབེབ་ཚིག །ཧཱུྃ། ལྕང་ལོ་ཅན་གྱི་ཕོ་བྲང་ནས། །རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་གསང་བའི་བདག །རབ་འབྱམས་ཁྲོ་བོའི་འཁོར་དང་བཅས། །འདིར་གཤེགས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །ཨོཾ་བཛྲ་པཱ་ཎི་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཙཎྜ་མ་ཧཱ་རོ་ཥ་ཎ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ ཞེས་དབབ། ཏིཥྛ་བཛྲས་བརྟན། གསང་བུམ་ཐོགས་ལ། དེ་ནས་བཛྲ་ཧེ་རུ་ཀ་ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་སོགས་དང་། གསང་བདག་སྲས་སུ་ཞེས་དང་། གཏོར་མ་གསང་བདག་བཛྲ་ཧེ་རུ་ཀ་ཡབ་ཡུམ་གསང་བདག་རིགས་བཞི་སྒོ་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་མངོན་སུམ་དུ་བྱོན་ནས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་དབང་དང་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག །ཅེས་དང་། སྦྱོར་བའི་དབང་ཚིག །གསང་བ་མཆོག༔ ཅེས་བསྒྱུར། སྒྲོལ་བའི་དབང་ལ། བཛྲ་རིགས་ཀྱི་ཕོ་ཉ་ཀིཾ་ཀ་ར་སོགས་གར་དབང་དང་འདྲ་བ་ལས། སྔགས། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཀིཾ་ཀ་ར་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ས་མ་ཡ་ཨཱ་ས་ན་ཏིཥྛནྟུ༔ དེང་ནས་ཟབ་གསང་སོགས་གོང་ལྟར་རོ། །གསུམ་པ་མན་ངག་གི་མ༵ན་ངག་དང་འབྲེལ་བ་ཡང་སྙིང་ཐུན་མིན་ཨ་ཏི་རིག་པའི་རྩལ་དབང་ནི། གསང་བདག་སྙིང་ཐིག་ལས། དེ་ལྟར་ཐེག་པ་དགུ་པོ་ཡི༔ ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་པ་མང་བསྟན་ཀྱང༔ དྲང་དོན་ཐུན་མོང་ལམ་ཡིན་ལ༔ མཐར་ཐུག་ཡང་ཟབ་ངེས་པའི་དོན༔ རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་པའི་མཐིལ༔ རིག་འཛིན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡི༔ ཐུགས་ཀྱི་ཏི་ལ་ཀ་ཆེན་པོ༔ མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་ཏིག་ནི༔ འདི་རུ་བསྟན་གྱིས་ཉམས་སུ་ལོངས༔ ཞེས་དང་། སྙིང་པོའི་གདམས་པ་དུ་མ་ལ༔ དབང་གི་བྱེ་བྲག་ཅིར་བསྟན་ཀྱང༔ འདི་ནི་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་འོ༔ ཞེས་བསྔགས་པ་དོན་དང་ལྡན་པའི་དབང་བསྐུར་ཟབ་པའི་ཡང་རྩེ་གསན་པའི་ཡོན་དུ་མཎྜལ་ཕུལ། གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། དཔལ་ཆེན་ཆེ་མཆོག་བླ་མ་རྗེ༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་རྫོགས་རྡོ་རྗེ་སེམས༔ ཀུན་བཟང་བླ་མ་བདག་ལ་དགོངས༔ རིག་རྩལ་དབང་མཆོག་བསྐུར་དུ་གསོལ༔ ཞེས་ལན་གསུམ། དོན་དམ་དབྱིངས་དང་རིག་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྟན་པ་ལགས་པས་ངོ་འཕྲོད་པར་གྱིས་ཤིག །དབྱིངས་ནི་མཐིང་ག་ཁྱབ་པ་ཆེ༔ ལྷུན་གྲུབ་ཐིག་ལེ་འོད་ལྔར་འབར༔ རིག་པ་སྙིང་པོ་སྐུ་རུ་ཤར༔ རང་གི་སེམས་ཉིད་ངོ་བོ་སྟོང༔ རང་བཞིན་གསལ་བའི་ངང་ཉིད་ལས༔ ཐུགས་རྗེ་སྣ་ཚོགས་སྣང་བའི་དཔལ༔ དེ་ལས་གཞན་དུ་མ་གྲུབ་བོ༔ དབང་དངོས་གཞི་ལ་རྣམ་གྲངས་བཞིར་ཡོད་པ་ལས་དང་པོ་སྤྲོས་བཅས་བུམ་པའི་དབང་ནི། བརྡ་བུམ་པ་རྒྱན་དང་བཅས་པས་མཚོན་ཏེ་དོན་དབྱིངས་རིག་ཟུང་འཇུག་གི་གནས་ལུགས་རྟོགས་པར་མཛོད་ཅིག །རྣམ་བུམ་ཐོགས་ལ། ཨོཾ༔ ཆོས་སྐུ་གཞོན་ནུ་བུམ་པའི་ཀློང༔ ལྷུན་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་ཤར༔ ཐུགས་རྗེའི་ཁ་རྒྱན་མཁའ་ལ་ཁྱབ༔ དབྱིངས་ནི་སྟོང་པ་མེ་ལོང་ལ༔ ཐིག་ལེ་ཐིག་ཕྲན་རྨ་བྱའི་མདོངས༔ རིག་པ་ཤེལ་གྱི་ཕྲེང་བ་བསྟར༔ འགུལ་འཕྲིག་མེད་པར་བཀྲ་ལམ་མེ༔ འོད་ལྔ་ཁ་དོག་ལྔ་ཡི་དར༔ དབྱིངས་རིག་ཐབས་ཤེས་ཟུང་འཇུག་མདའ༔ བུམ་པའི་དཔེ་ཡི་བརྡས་མཚོན་ཏེ༔ དོན་དམ་སྟོང་གསལ་འདུས་མ་བྱས༔ རིག་རྩལ་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག༔ དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ཨ༔ བུམ་པ་སྤྱི་བོར་བཞག་བུམ་ཆུ་བླུད་ཅིང་ཁྲུས་བྱ། སྨོན་ལམ་གདབ་པ་ནི། དེ་ལྟར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡེ་ནས་སངས་རྒྱས་པའི་རང་བཞིན་དུ་ངོ་སྤྲད་པས་འབྲས་བུ་ཕྱི་དུས་ལ་མི་ལྟོས་པར། ལྷུན་རྫོགས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་དགོངས་པ་མངོན་སུམ་རིག་ཐོག་ཏུ་ངོ་འཕྲོད་ནས་འཁོར་འདས་གཞི་གྲོལ་དུ་ལ་བཟླ་བའི་ལམ་བཟང་། དེ་ཡང་གཞི་ཀ་དག་ལྷུན་གྲུབ་དབྱེར་མེད་ཀྱི་གནས་ལུགས་ལྟ་བས་གཏན་ལ་ཕབ། ལམ་ཁྲེགས་ཆོད་དང་ཐོད་རྒལ་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་སྒོམ་པས་ཉམས་སུ་བླངས། འབྲས་བུ་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་ཐེག་མཆོག་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ། ཆོས་ཉིད་ཀྱི་དོན་དམ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བུམ་པའི་དབང་བསྐུར་པས་བུམ་པའི་ནང་དབྱིངས་སྟོང་པ་ཉིད་ལྟར་ངོ་བོ་ཀ་ནས་དག་པ་གཞོན་ནུ་བུམ་པ་སྐུའི་རང་བཞིན་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་འགྲུབ་པའི་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །བུམ་པའི་བཅུད་དང་རྣམ་པ་གསལ་ལ་མ་འདྲེས་པར་སྣང་བའི་དབང་བསྐུར་བས་ལྷུན་གྲུབ་སྒོ་བརྒྱད་ཀྱི་སྣང་བ་འགགས་མེད་རང་སྣང་དུ་ངོ་ཤེས་ནས་རང་བཞིན་གསལ་བ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ་འགྲུབ་པའི་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །བུམ་པའི་ཁ་རྒྱན་གྱི་དབང་བསྐུར་བས་རིག་རྩལ་ཅིར་ཡང་འཆར་བ་ཡེ་གྲོལ་འཛིན་མེད་དུ་ཤེས་ནས་ཐུགས་རྗེ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་འགྲུབ་པའི་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །མེ་ལོང་གི་དབང་བསྐུར་བས་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་ནམ་མཁའ་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཀུན་མངོན་སུམ་དུ་སྣང་ཡང་སྐྱེ་འགག་གནས་མེད་བློ་འདས་བྱ་རྩོལ་དང་བྲལ་བ་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་འགྲུབ་པའི་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །རྨ་བྱའི་མདོངས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བས་ཐིག་ལེ་ཐིག་ཕྲན་གྱི་ཀློང་དུ་ཐིག་ལེ་སྟོང་པའི་སྒྲོན་མ་གསལ་ལ་དྭངས་པ་མཐོང་བའི་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །ཤེལ་གྱི་ཕྲེང་བའི་དབང་བསྐུར་བས་རིག་པ་རྡོ་རྗེ་ལུ་གུ་རྒྱུད་འགུལ་འཕྲིག་མེད་པར་བརྟན་པ་ཤེས་རབ་རང་བྱུང་གི་སྒྲོན་མ་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །དར་ཟབ་ཁ་དོག་ལྔ་ལྡན་གྱི་དབང་བསྐུར་བས་སྐུ་ལྔ། ཡེ་ཤེས་ལྔ། ཞིང་ཁམས་ལྔ། རླུང་ལྔ། ཤེས་རབ་ལྔ། མཁའ་འགྲོ་ལྔ། ཁ་དོག་ལྔ་ལ་སོགས་པ་ཚད་ལ་ཕེབས་པའི་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །ཐབས་ཀྱི་མདའ་བཟང་ཤེས་རབ་མདེའུས་བརྒྱན་པའི་དབང་བསྐུར་བས་ཕྱིའི་སྣང་བ་ཞིང་ཁམས། ནང་གི་སྒྱུ་ལུས་འོད་སྐུ། གསང་བ་རླུང་སེམས་གཞོམ་བྲལ་གཟུང་འཛིན་རྟོག་ཚོགས་ཆོས་སྐུར་གྲོལ་ནས། དབྱིངས་དང་རིག་པ་ཟུང་འཇུག་ནང་གསལ་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་དགོངས་པ་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་མངོན་དུ་གྱུར། འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་ནས་རང་གཞན་གྱི་དོན་གཉིས་འགྲུབ་པའི་དབང་མཆོག་དམ་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །གཉིས་པ་སྤྲོས་མེད་གསང་བའི་དབང་ནི། བརྡ་ཐོད་པའི་བདུད་རྩི་ལ་བརྟེན་ནས་རླུང་རྣམས་དབུ་མར་ཐིམ་པས་སྨྲ་བསམ་བརྗོད་བྲལ་གསལ་ལ་མི་རྟོག་ལྷག་གེར་མཐོང་བར་གྱུར་པར་མོས་ཤིག །གསང་ཐོད་བདུད་རྩི་སྦྱིན་ལ། ཨཱ༔ ཐོད་པ་དབྱིངས་ཀྱི་བྷ་ག་རུ༔ རིག་པ་ཐབས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་བཅུད༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་སྐྱོབས་དང་སྦྱར༔ ཁམས་ལྔ་དག་པའི་རྫས་དང་བཅས༔ བུ་ཡི་ངག་ལ་སྦྱིན་པ་ཡིས༔ རླུང་རྣམས་མ་ལུས་དབུ་མར་ཐིམ༔ སྨྲ་བསམ་བརྗོད་བྲལ་གསལ་ལམ་མེ༔ རིག་རྩལ་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་དྷཱ་ཏུ་ཨ་ཨཱ༔ གསུམ་པ་ཤིན་ཏུ་སྤྲོས་མེད་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་ནི། བརྡ་མཚན་ཉིད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་རིག་མ་གཏད་པ་དང་མཉམ་པར་སྦྱོར་བའི་རྐྱེན་གྱིས་དོན་ལྷན་སྐྱེས་ཀ་དག་གི་ཡེ་ཤེས་སྩོལ་མེད་དུ་སྐྱེས་པར་མོས་ཤིག །རིག་ཙཀ་གམ་རྡོར་པད་གཏད་ལ། ཧོ༔ སྣང་བ་རིག་པ་ཡབ་ཀྱི་ངང༔ སྟོང་པ་ཡུམ་གྱི་དབྱིངས་ཉིད་ལ༔ སྙོམས་ཞུགས་དབྱིངས་རིག་ཟུང་དུ་འཇུག༔ ཐབས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་རིག་པའི་རྩལ༔ དབྱིངས་ཀྱི་པདྨར་སྤྱོད་པ་ཡིས༔ ཡེ་ཤེས་ནམ་མཁའ་གང་བར་འཕེལ༔ དབྱིངས་རིག་ཟུང་འཇུག་བདེ་བ་ཆེ༔ ཁྲེགས་ཆོད་ལྟ་བ་དེར་རྟོགས་པའི༔ རང་རྩལ་ཐོད་རྒལ་སྣང་བ་འཆར༔ གཞི་ཐོག་འབྲས་བུ་སྨིན་པ་ཡིས༔ ཐམས་ཅད་བདེ་སྟོང་ཟང་ཐལ་ལེ༔ རིག་རྩལ་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག༔ པྲ་ཛྙཱ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཏུ་ཨ་ཨ༔ བཞི་པ་རབ་ཏུ་སྤྲོས་མེད་ངོ་སྤྲོད་དོན་གྱི་དབང་ནི། བརྡ་ཇི་སྙེད་བརྗོད་པའི་ཚིག་གིས་མཚོན་ཏེ་དོན་རྩོལ་བྲལ་བློ་འདས་འོད་གསལ་བའི་ངང་དུ་མཉམ་པར་ཞོག་ཅིག །ཅེས་དཔོན་སློབ་ཐམས་ཅད་མཉམ་པར་བཞག་ལ་ངོ་སྤྲད་པ་ནི། ཨ༔ འདི་ལྟར་སྣང་བའི་སློབ་དཔོན་དང༔ སློབ་མ་མཆེད་ལྕམ་དཀྱིལ་འཁོར་རྫས༔ དབང་བསྐུར་ཚིག་བརྗོད་ཐོས་བསམ་མྱང་། ཐམས་ཅད་བློ་འདས་གདོད་མའི་དབྱིངས༔ གང་ཡང་མ་བྱས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ མ་བཅོས་ཡེ་ནས་རྫོགས་སངས་རྒྱས༔ ལྟ་བ་སྤྱི་འབྱམས་དབང་འདི་ནི༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་མཐར་ཐུག་དབང༔ འདི་ཉིད་ཐོབ་ནས་དེ་ཕྱིན་ཆད༔ རྫས་དང་ཚིག་ལ་བརྟེན་པ་ཡི༔ ཀུན་རྫོབ་དབང་ནི་གཅིག་མི་དགོས༔ རྒྱལ་བ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ དབང་མཆོག་ཀུན་གྱི་དམ་པ་ནི༔ སྐད་ཅིག་རེ་ལའང་བྱེ་བ་བསྐུར༔ དེ་བས་སྤྲོས་པ་མང་མི་འཚལ༔ ཐམས་ཅད་འུབ་ཆུབ་རྫོགས་སངས་རྒྱས༔ ཨ་ཏི་བི་ཤུདྡྷ་དྷཱ་ཏུ་ཨ་ཨ༔ འདི་ལྟར་མཉམ་རྗེས་ཀུན་ཏུ་རིག་པ་ཕྱོགས་བྲལ་རྒྱ་ཡན་གསལ་སྟོང་རང་ཤར་རང་གྲོལ་གྱི་ངང་ལ་ཞེན་འཁྲིས་མེད་པར་སྦྱངས་པས། རིག་པའི་ངོ་བོ་གང་དུའང་མ་གྲུབ་པའི་སྐྱེ་མེད་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ཆ་དེ་ཆོས་སྐུ། དེའི་རང་མདངས་འགགས་མེད་དུ་འཆར་བ། ས་ལེ་ཡེར་རེ་ཧྲིག་གེ་གསལ་ལ་དེར་འཛིན་གྱིས་མ་བསླད་པའི་ཆ་དེ་ལོངས་སྐུ། དེ་ལྟར་གསལ་བཞིན་དུ་སྟོང་། སྟོང་པའི་ངོ་བོ་གསལ་བ། གསལ་སྟོང་རང་བཞིན་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པ་ཟུང་འཇུག་གི་རྩལ་རང་ཤར་རང་གྲོལ་དུ་འཆར་བའི་ཆ་དེ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། དེ་གསུམ་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པའི་ཆ་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་རང་ལ་གནས་པ་ངོ་འཕྲོད་པར་གྱིས་ཤིག །ཅེས་བྱས་ལ་ཤིས་པ་བརྗོད། དེའང་ཨ་ཏི་ཡོ་གའི་སྒྲ་ལས་རྩོལ་བྲལ་གྱི་རྫོགས་རིམ་མཐར་ཐུག་སྟོན་ཅིང་ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་རྩེར་གྱུར་པས་ཤིན་ཏུ་རྣལ་འབྱོར་ཞེས་བྱ་སྟེ། སྣང་སྲིད་འཁོར་འདས་ཀྱིས་བསྡུས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་ངོ་བོ་བྱ་རྩོལ་ལས་འདས་པ་གདོད་ནས་ཡེ་སངས་རྒྱས་པར་ཤེས་པས། ཀ་དག་ཁྲེགས་ཆོད་དང་ལྷུན་གྲུབ་ཐོད་རྒལ་གྱི་ཉམས་ལེན་མཐར་ཕྱིན་པར་བྱ་དགོས་ཤིང་། གཉིས་འཛིན་བློས་རྟོག་གིས་བསྲུང་དུ་མེད་པ་རང་བཞིན་ལྟ་བའི་དམ་ཚིག་ཆེན་པོ་བཞི་ལས་འདའ་བར་མི་བྱ་བའི་བློས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། གཙོ་བོས་ཇི་ལྟར་སོགས་དབང་གི་རྗེས་དང་། ཚོགས་མཆོད་ནས་ཤིས་བརྗོད་ཀྱི་བར་ཆོ་གའི་རྗེས་རིམ་རྣམས་དབང་སྒྲུབ་ཏུ་སྨྲོས་པ་ལྟར་བྱའོ།། །། ༈ བཅུ་པ་རིགས་གསུམ་འདུས་པ་ཕྲིན་ལས་དང་བཅས་པའི་དབང་ལ། ཁྲུས་བྱ། བགེགས་གཏོར་གཏང་ལས་བྱང་ལྟར་བཀའ་བསྒོ་ཞིང་མཚམས་གཅད། སེམས་བསྐྱེད་གསལ་གདབ་ལ། འདིར་སྐབས་སུ་བབས་པ་ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ཐུགས་བཅུད། སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་པདྨཱཀ་རའི་མན་ངག །བོད་ཡུལ་ས་འོག་ཀུན་གྱི་གཏེར་གཅིག །ཟབ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་གྱི་ཆ་ལག །རིགས་གསུམ་སྙིང་གི་ཐིག་ལེའི་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་རིམ་པ་ལས་བཅུ་པ་བསྐྱེད་རྫོགས་ཁོག་ཕུབ་ལས་བྱུང་བའི་རིགས་གསུམ་འདུས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་འགྲོ་འདུལ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་རྣམས་རིམ་བཞིན་སྒྲུབ་པ་ལ་བདག་ཉིད་ཀྱི་བགྱི་འོས་རྣམས་གྲུབ། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ངོ་སྐལ་དུ་གྱུར་པ་དབང་བསྐུར་ཞུ་བའི་ཡོན་དུ་མཎྜལ་ཕུལ། གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཐེག་པ་མཆོག་ལ་མོས་པ་དང༔ གསང་སྔགས་འབྲས་བུ་འཐོབ་བྱའི་ཕྱིར༔ བླ་མ་མགོན་པོར་གུས་འདུད་ན༔ རེ་བ་ཐམས་ཅད་རྫོགས་པར་མཛོད༔ ལན་གསུམ། དེ་ནས་གོང་གི་རྒྱུད་རྒྱུད་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེའི་སྐབས་ལྟར། མིག་དར་མེ་ཏོག་སྦྱིན། རྒྱུན་བཤགས། དམ་ཚིག་གཟུང་། དམ་ཆུ་སྦྱིན། ཡེ་ཤེས་དབབ་པའི་སྐབས། སློབ་མ་མི་དམིགས་སྟོང་པའི་ངང་། ཁྲི་མཆོག་པདྨ་ཉི་ཟླའི་སྟེང༔ ཞེས་རིགས་འདུས་མངོན་རྟོགས་ལྟར་ལ། ཕྱག་གཉིས་རིན་ཆེན་པི་ཝང་བསྒྲེང༔ གཉིས་ཀ་དར་དང་རིན་པོ་ཆེ༔ རུས་པའི་རྒྱན་ལྡན་འོད་ཟེར་འབར༔ གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་སོགས་དང་སྤྱན་འདྲེན་ཚིག་བསྒྱུར། སྙིང་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཤམ་དུ་འབེབ་སྔགས་བཏགས་པ་བརྗོད། བསྟིམ་ཞིང་བརྟན་པར་བྱ། མེ་ཏོག་འདོར་འཆིང་མིག་དར་དགྲོལ། ལྷ་ངོ་བསྟན། དངོས་གཞིའི་མཎྜལ་དང་གསོལ་གདབ་བྱ། དབང་དངོས་གཞིའི་དང་པོ་བུམ་པའི་དབང་བསྐུར་བ་ལ་འདུན་པ་འདི་བཞིན་མཛོད། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འཕྲོས་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས་དབང་གི་ལྷ་ནམ་མཁའ་གང་བར་སྤྱན་དྲངས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་གྱིས་གང་བས་དབང་བསྐུར་བས། ཉོན་མོངས་པ་དང་ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པ་དག །སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གོ་འཕང་གི་ཆོས་རྒྱུད་ལ་བཞག་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཧཱུྃ༔ སྣོད་བཅུད་དག་པའི་བུམ་པ་རུ༔ ཡབ་ཡུམ་མཉམ་སྦྱོར་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀུན་སྦྱངས་ནས༔ བདེ་ཆེན་སྐུ་གསུང་ཐུགས་འགྲུབ་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཤྲཱི་ཡེ་ཧཱུྃ། ཞེས་གསུངས་ཤིང་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་གྱིས་དབང་བསྐུར་པས་ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་གང་། དབང་ཐམས་ཅད་ཐོབ། དྲི་མ་ཐམས་ཅད་དག །བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ཉམས་སུ་མྱོང་། ཆུའི་ལྷག་མ་སྤྱི་བོར་བརྟན་པ་ལས་རིགས་ཀྱི་བདག་པོ་མི་བསྐྱོད་པ་སྤྲུལ་སྐུའི་རྣམ་པ་ཅན་གྱིས་དབུ་བརྒྱན་པར་མོས་ཤིག །དེས་ཕྱི་མཚན་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བུམ་པའི་དབང་བསྐུར་བ་ཐོབ། ལུས་རྩའི་དྲི་མ་དག །ལམ་སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་སྒོམ་པ་ལ་དབང་། འབྲས་བུ་སྐུ་རྡོ་རྗེ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་འཐོབ་པའི་སྐལ་པ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་གསང་བའི་དབང་བསྐུར་བའི་དོན་དུ་བླ་མ་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་མཁའ་གསང་ནས་བྱུང་བའི་ཀུནྡ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྟེན་དུ་གྱུར་པ་ཐོད་པའི་བདུད་རྩི་དང་རོ་གཅིག་ཏུ་སྦྱར་ཏེ་ལྗགས་ཐོག་ཏུ་བཞག་པར་མོས་ཤིག །ཐོད་པའི་བདུད་རྩི་སྦྱིན་ལ། ཧཱུྃ༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་སྤྲིན་ཆེན་པོ༔ ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་སྐྱེད་པའི་རྒྱུ༔ བུ་ཡི་ལྕེ་ལ་བཞག་པ་ཡིས༔ བདེ་ཆེན་གསང་བའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་རྩ་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཁྱབ། རང་བཞིན་བརྒྱད་ཅུའི་རྟོག་པ་དབྱིངས་སུ་ནུབ། གསལ་སྟོང་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པར་མོས་ཤིག །དེས་ལུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་གསང་བའི་དབང་ཐོབ། ངག་རླུང་གི་དྲི་མ་དག །ལམ་རང་བྱིན་བརླབས་ཀྱི་རིམ་པ་བསྒོམ་པ་ལ་དབང་། འབྲས་བུ་གསུང་རྡོ་རྗེ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ་འགྲུབ་པའི་སྐལ་པ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་གི་སླད་དུ། མཚན་ཉིད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་མ་བྱིན་པ་དང་འདུ་ཤེས་གསུམ་ལྡན་གྱིས་སྙོམས་པར་ཞུགས་པས་ཡས་བབས་རྒྱུ་དང་མས་བརྟན་འབྲས་བུའི་དགའ་བ་བཞི་ཉམས་སུ་མྱོང་། ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་འགྱུར་མེད་དུ་བརྟན་པར་གྱུར་པ་མོས་ཤིག །ཕྱག་རྒྱའམ་རྡོར་པད་གཏད་ལ། ཧཱུྃ༔ བདེ་ཆེན་གསང་བའི་ཡུམ་མཆོག་ནི༔ ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་འདྲེན༔ གཉིས་མེད་བདེ་བའི་ཏིང་འཛིན་མཆོག༔ གང་དུའང་མི་གནས་རྣམ་པར་གྲོལ༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཧོ། དེས་ཕྱག་རྒྱ་བྷ་གའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བ་ཐོབ། ཡིད་ཐིག་ལེའི་སྒྲིབ་པ་དག །ལམ་གཞན་ལུས་ཕོ་ཉའི་ལམ་སྒོམ་པ་ལ་དབང་། འབྲས་བུ་ཆོས་སྐུ་ཐོབ་པའི་སྐལ་པ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །དབང་བཞི་པ་དོན་དམ་ངོ་སྤྲོད་རིག་པ་རྩལ་གྱི་དབང་གི་སླད་དུ། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་མེ་ལོང་གི་བརྡས་མཚོན་ཏེ། དབྱིངས་ཀ་དག་ནང་གསལ་སྤྲོས་པ་དང་བྲལ་བ་ལས་རིག་གདངས་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་སྣང་བ་ཕྱིར་གསལ་དུ་འཆར་ཡང་ངོ་བོ་ལས་ནམ་ཡང་མ་གཡོས་པའི་དོན་གོ་བར་མཛོད་ལ་མཉམ་པར་ཞོག་ཅིག །འཇའ་ཤེལ་བསྟན་ལ། ཨེ་མ་ཧོ༔ ཁམས་གསུམ་འཁོར་བའི་སེམས་ཅན་རྣམས༔ གཞི་ནི་ཀ་དག་ཀུན་ཏུ་བཟང༔ ལམ་ནི་ལྷུན་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་སེམས༔ འབྲས་བུ་རིགས་ལྔའི་སྙིང་པོ་ཅན༔ བྲི་གང་མེད་པར་བཞུགས་པ་ལ༔ རང་བྱུང་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་རྩལ༔ རིག་དང་མ་རིག་དབྱེ་བ་ཡིས༔ འཁོར་འདས་རྒྱབ་གྱེས་གྱུར་པ་འོ༔ ཨེ་མ་ཧོ༔ སེམས་ཉིད་མ་བཅོས་རྗེན་པར་བུད༔ ཆོས་སྐུ་ཟང་ཐལ་ཉིད་དུ་གནས༔ རོལ་པ་འགགས་མེད་ཤར་བ་རྣམས༔ ཆོས་ཉིད་རྒྱན་དུ་ཤེས་པར་བྱ༔ གདོད་ནས་གྲོལ་བའི་ངོ་མཚར་ཅན༔ རང་ཤར་རང་གྲོལ་ངང་དུ་བསྐྱང༔ ནང་དབྱིངས་ཤེལ་དང་འཇའ་ཚོན་བཞིན༔ རྐྱེན་གྱིས་ཕྱི་རུ་ཤར་བ་ལ༔ གཉིས་མེད་ཟུང་འཇུག་ངང་དུ་བསྒོམ༔ སྣང་བ་དང་ནི་མཆེད་པ་དང༔ ཚད་དུ་ཕེབས་དང་ཟད་པ་ཡིས༔ ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་རྫོགས་པ་འོ༔ དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ཨ་ཨ་ཨཿ དེས་དབང་བཞི་པ་ཐོབ། སྒོ་གསུམ་ཆ་མཉམ་གྱི་སྒྲིབ་པ་དག །ལམ་ཀ་དག་དང་ལྷུན་གྲུབ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་དབང་། འབྲས་བུ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་འགྲུབ་པའི་སྐལ་པ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ།། །།དེ་རྣམས་ཀྱིས་དཀྱིལ་འཁོར་རྩ་བའི་དབང་བཞི་གྲུབ། དེ་ནས་རིགས་གསུམ་འགྲོ་འདུལ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་ཞུ་བའི་ཡོན་དུ་མཎྜལ་ཕུལ། གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། རིགས་གསུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ཡི༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་བདག་ལ་དགོངས༔ སྐུ་གདུང་འབར་བའི་དངོས་གྲུབ་དབང༔ ཐུགས་རྗེས་དགོངས་ཏེ་བསྩལ་དུ་གསོལ༔ མཆོད་རྟེན་ཐོགས་ལ། གསེར་སྦྱངས་ལས་གྲུབ་མཆོད་རྟེན་གྱི༔ བུམ་པ་གཞལ་ཡས་ཁང་ཆེན་དབུས༔ རིགས་གསུམ་འདུས་པའི་ལྷ་ཚོགས་བཞུགས༔ དེ་ལས་སྐུ་གདུང་གྲངས་མེད་སྤྲོས༔ རྡོ་རྗེའི་སློབ་མ་ལ་ཐིམ་པས། །སངས་རྒྱས་མཛད་པ་སྒྲུབ་པར་གྱུར༔ ཧཱུྃ༔ སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་གདུང་འཛིན་པ༔ རྨད་བྱུང་ཕྲིན་ལས་རོལ་པ་ཆེ༔ སྐུ་གདུང་དབང་མཆོག་སྦྱིན་པར་བྱ༔ ཨོཾ་རཏྣ་ཙཻཏྱ་པཉྩ་ཡི་བི་བི་སཱ་ར་སྭཱ་ཧཱ༔ ཏདྱ་ཐཱ༔ སཱུཀྵྨེ་སཱུཀྵྨེ༔ ཤཱནྟེ་ཤཱནྟེ༔ ནི་ར་ཀུ་ལེ༔ ཡ་ཤོ་ཏེ་ཛོ༔ སརྦ་བུདྡྷེ༔ ཨ་དྷིཥྛཱ་ན༔ ཨ་དྷིཥྛི་ཏེ༔ ཨ་ནུ་མི་དི་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་མཆོད་རྟེན་གྱི་དབང་བསྐུར་རོ། །རིང་བསྲེལ་ཐོགས་ལ། ཐུགས་ཀའི་འོད་ཀྱིས་བསྐུལ་བ་ཡིས༔ རིང་བསྲེལ་འོད་ཀྱི་གོང་བུའི་ཚོགས༔ ནམ་མཁའི་མཐའ་ཁྱབ་སྤྲོ་ཞིང་བསྡུ༔ སློབ་མ་རྣམས་ལ་ཐིམ་པ་ཡིས། །སངས་རྒྱས་མཛད་པ་སྒྲུབ་པར་གྱུར༔ ཧཱུྃ༔ སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་གདུང་འཛིན་པ༔ རྨད་བྱུང་ཕྲིན་ལས་རོལ་པ་ཆེ༔ རིང་བསྲེལ་དབང་མཆོག་སྦྱིན་པར་བྱ༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤ་རཱི་རཾ་གི་ལི་གི་ལི་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་དབང་བསྐུར། རིལ་བུ་ཡོད་ན་སྦྱིན། ཤེས་རབ་རིལ་བུའི་དབང་གི་སླད་དུ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། འཇམ་དཔལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ཡི༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་བདག་ལ་དགོངས༔ ཤེས་རབ་རིལ་བུའི་དངོས་གྲུབ་དབང༔ ཐུགས་རྗེས་དགོངས་ཏེ་བསྩལ་དུ་གསོལ༔ ཞེས་ལན་གསུམ། དེ་ནས་རིལ་བུ་ཐོགས་ལ། ལྷ་རྣམས་བདུད་རྩིའི་གོང་བུར་གྱུར༔ མྱོང་བས་ལུས་གང་བདེ་ཆེན་བསྐྱེད༔ འཇིག་རྟེན་འཇིག་རྟེན་འདས་པ་ཡི༔ བློ་གྲོས་སྣང་བ་རྒྱས་པར་གྱུར༔ ཨོཾ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་གདུང་འཛིན་པ༔ རྨད་བྱུང་ཕྲིན་ལས་རོལ་པ་ཆེ༔ ཤེས་རབ་རིལ་བུའི་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དྷཱི༔ པྲ་ཛྙཱ་ཛྙཱ་ན་སིདྡྷི་ཕེཾ་ཕེཾ་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ བྷ་ག་ཝཱན་ཛྙཱ་ན་མཱུརྟྟི་ཝཱ་གཱི་ཤྭ་ར། མ་ཧཱ་བཱ་ཙ་སརྦ་དྷརྨ། ག་ག་ནཱ་མ་ལ་སུ་པ་རི་ཤུདྡྷ། དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ཛྙཱ་ན་གརྦྷ་ཨཱ༔ སྤྲོ་ན་ཤེས་རབ་བློ་འཕེལ་གྱི་གཟུངས་བཟླ་ཞིང་རིལ་བུ་སྤྱི་བོར་བཞག་ངག་ཏུ་སྦྱིན། དབང་རྫོགས་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བསྐུར་བའི་ཚེ་འོག་ནས་འབྱུང་བའི་དུད་སོལ་མའི་རྗེས་གནང་འདིར་བྱའོ།། །།མཐའ་རྟེན་བཀྲ་ཤིས་འཆི་མེད་ཚེའི་དབང་བསྐུར་ཞུ་བའི་ཡོན་དུ་མཎྜལ། གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། རིགས་གསུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ཡི༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་བདག་ལ་དགོངས༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་དབང༔ ཐུགས་རྗེས་དགོངས་ཏེ་བསྩལ་དུ་གསོལ༔ ལན་གསུམ། ཚེ་དབང་རིགས་གསུམ་སོ་སོར་སྦྲེལ་ན། འཇམ་དཔལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་སོགས་བསྒྱུར་བ་དང་། བྱིན་འབེབ་ལའང་སོ་སོའི་གཙོ་རྐྱང་བསྐྱེད་དགོས་ཀྱང་། འདིར་རིགས་འདུས་ལ་སྦྱོར་སྐབས་གོང་གསལ་རིགས་འདུས་ཀྱི་བྱིན་འབེབ་བསྐྱར་ནས་བྱེད་ལ་བརྟན་པར་བྱ། ཚེའི་རྣམ་རྒྱལ་བུམ་པ་ཐོགས་ལ། ཧཱུྃ༔ རིན་ཆེན་དཔལ་གྱི་བེ་འུ་ནས༔ འགུག་པའི་ལྷ་མོ་མགྱོགས་མ་བཞི༔ ཙཎྜ་ལཱི་ཡི་རྣམ་པར་སྤྲོས༔ སྟོང་ཁམས་མ་ལུས་ཀུན་བསྐུལ་ནས༔ འབྱུང་བ་ལྔ་ཡི་བཅུད་རྣམས་བསྡུས༔ མཐུ་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་ཚེ་འཕྲོགས་ནས༔ རྒྱལ་བའི་མཁྱེན་བརྩེའི་ཡེ་ཤེས་ཚེ༔ དངོས་གྲུབ་ཀུན་གྱི་དབྱིག་ཏུ་བསྐྱིལ༔ ཕྱག་རྒྱས་བཀུག་ཅིང་བུམ་པར་བསྡུས༔ སྤྱི་བོའི་གཙུག་ནས་དབང་བསྐུར་བས༔ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་རྩ་འགྲུབ༔ འགྱུར་བ་མེད་པར་རྒྱས་ཐོབས་ཤིག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏ་སོགས་ཀྱིས་བུམ་པ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ་བུམ་ཆུ་བླུད། ཚེ་རིལ་ཚེ་ཆང་སྦྱིན་ལ། ཧཱུྃ༔ ཁམས་གསུམ་ཀུན་གྱི་བཅུད་སྡུས་ལ༔ སྙིང་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རྒྱུན༔ ཚེ་ཡི་དབང་བསྐུར་རྡོ་རྗེའི་རྒྱ༔ ཐབས་ལ་མཁས་པའི་དབང་མཆོག་ནི༔ རིགས་གསུམ་འདུས་པས་བསྐུར་དུ་གསོལ༔ ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ བླ་མ་དཀྱིལ་འཁོར་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཀྲ་ཤིས་པའི་བདེན་ཚིག་དབྱངས་སུ་ལེན་ཅིང་། མེ་ཏོག་མནྡཱ་ར་བའི་ཆར་སིལ་མར་བསྙིལ་བས་དབང་གི་ཡེ་ཤེས་སྔར་མ་སྐྱེས་པ་བསྐྱེད། སྐྱེས་པ་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་ཞིང་བརྟན་པར་བྱས་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཡེ་དྷརྨཱ་དང་ཞལ་ནས་གསུངས་པའི་ཚིགས་གཅད་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་ཤིས་བརྗོད་རྒྱས་པར་སྤེལ། དེ་ལྟར་ན་དེ་དག་རྣམས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཁྱད་པར་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ཟབ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་གྱི་ཆ་ལག་རིགས་གསུམ་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེའི་དབང་བསྐུར་ཡན་ལག་བཅས་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་ལགས་པས་སོགས་ཀྱིས་མཚམས་སྦྱར་ལ། དམ་ཚིག་ཁས་བླང་། གཏང་རག་མཎྜལ། ལུས་འབུལ་དགེ་བསྔོ་རྣམས་སྤྱི་ལྟར་བྱ། ཆོ་གའི་རྗེས་རིམ་ཚོགས་མཆོད་ནས་ཤིས་བརྗོད་བར་ཕྲིན་ཆོག་ཏུ་བཤད་པ་ལྟར་བྱའོ།། །། ༈ བཅུ་གཅིག་པ་བསྟན་སྲུང་དུད་སོལ་ལྷ་མོའི་རྗེས་གནང་ལ། སྒེར་དུ་བྱེད་ན། ཁྲུས་བགེགས་བསྐྲད་སོགས་བྱ། སྔར་གྱི་འཕྲོས་སུ་བསྐུར་ན་དེ་དག་མི་དགོས། འདིར་ངོ་བོ་དབྱིངས་ཡུམ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་མ་ཉིད་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་བསྟན་སྲུང་ཡོངས་ཀྱི་གཙོ་མོ་འདོད་པ་ཁམས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་མའི་སྐུར་བཞེངས་པ་ཁྲག་འཐུང་དུད་པའི་སོལ་བ་མ་ཞེས། འཕགས་བོད་མཁས་གྲུབ་ཀུན་གྱིས་ཁྱད་པར་དུ་བསྔགས་ཤིང་ཟབ་གཏེར་འདི་ཉིད་ཀྱི་བཀའི་གཉེར་ཁ་འཛིན་པའི་སྲུང་མའི་དབང་མོ་ཆེན་མོའི་རྗེས་སུ་གནང་བ་སྒྲུབ་པ་ལ་སོགས་ཀྱིས་མཚམས་སྦྱར་ནས་མཎྜལ་འབུལ་དུ་གཞུག །འདིར། ལས་བཞིའི་རྫས་ཀྱི་མཎྜལ་ཕུལ༔ ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་འཛོམ་ན་རྟེན་འབྲེལ་ཆེའོ། །ཐལ་མོ་མེ་ཏོག་དང་ལྡན་པས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཨེ་མ་རིགས་ཀུན་བདག་པོ་མཆོག༔ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་དགོངས་སུ་གསོལ༔ མ་གཤིན་དྲེགས་པ་ཀུན་གྱི་རྗེ༔ བསྟན་སྲུང་ཆེན་མོའི་སྲོག་དབང་སྩོལ༔ ཅེས་ལན་གསུམ་བྱ། དེ་ནས་རྒྱུད་སྦྱོང་བའི་སླད་དུ་བླ་མ་རིགས་གསུམ་མགོན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པའི་སྤྱན་སྔར་རྒྱུན་བཤགས་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ཚུལ་བཞིན་བྱ་བའི་འདུན་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་དཔལ། །སོགས། དེ་ལྟར་རྒྱུད་སྦྱངས་པ་སྔོན་དུ་སོང་ནས། མདུན་གྱི་གཏོར་མ་དང་ཁྱེད་རང་སློབ་མ་རྣམས་སྐད་ཅིག་གིས་དཔལ་ལྷ་མོའི་སྐུར་གྱུར་པ་ནི། སྐུ་མདོག་ནག་མོ་ཀེང་རུས་ལྟར་སྐེམ་པའི་ལུས་ཅན། ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་ཞབས་གཉིས་པ། གཡས་ཀྱི་དང་པོ་ན་རལ་གྲི་གཉིས་པ་ན་བྷཉྫ་དམར་ཆེན་གྱིས་བསྐྱིལ་བ། གཡོན་གྱི་དང་པོ་ན་ཤཀྟི་གཉིས་པ་ན་ཏྲི་ཤཱུ་ལ་དར་དཔྱང་ཅན་འཛིན་པ། མི་རོ་རངས་པོ་ཁར་བཅུག་ནས་མཆེ་བ་གཙིགས་པ། སྤྱན་གསུམ་དམར་བ། དབུ་སྐྲ་རལ་པ་དམར་སེར་གྱེན་བརྫེས་ལན་བུ་གཡོན་དུ་འཁྱིལ་བ། སྦྲུལ་དང་ཐོད་ཕྲེང་གིས་བརྒྱན་པ། སྙན་གཡས་ན་དྲིལ་བུའི་མགུལ་རྒྱན་ཅན་གྱི་སྦྲུལ་དང་གཡོན་ན་སེང་གེས་བརྒྱན་པ། མེ་ཏོག་དང་དར་ནག་གི་ཅོད་པན་ཅན། ལྷ་མ་ཡིན་གྱི་མགོ་བོས་དོ་ཤལ་བྱས་པ། གླང་པོ་ཆེའི་ཀོ་བས་སྟོད་གཡོགས་ཤིང་། བ་གླང་གི་པགས་པ་རེ་ལྡེ་སེར་པོའི་ཤམ་བུ་ཅན་གྱི་སྨད་དཀྲིས་པ་ལ་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་གཤིབས་པས་སྐ་རགས་བྱས་པ། ལྕགས་སྒྲོག་གིས་བརྒྱན་པའི་ཞབས་གཉིས་བོང་བུ་གྭ་པའི་སྟེང་ན་བཙན་སྐྱིལ་གྱིས་བཞུགས་པ། དུར་ཁྲོད་ཀྱི་དབུས་ན་སྒྲ་དྲག་པོ་སྒྲོག་ཅིང་མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་ཤ་ཟ་འབུམ་སྡེས་བསྐོར་བ། ཐུགས་ཀར་ཉི་མ་ལ་གནས་པའི་བྷྱོ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། རང་བཞིན་གྱིས་གྲུབ་པའི་དཔལ་ལྷ་མོ་ནག་མོ་འབུམ་སྡེ་དང་བཅས་པ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ དད་པ་དང་ནི་དམ་ཚིག་གིས༔ སོགས་གཏེར་གཞུང་སྤྱན་འདྲེན་ཚང་མ་དང་སྔགས་རོལ་བཅས་ནན་ཏན་བསྐྱེད་ལ་སྙིང་པོའི་མཐར། ཨོཾ་ཀཱ་ཡ་བཛྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མཱི། ཞེས་སྐུ་སྤྱི་བོར་བཞག །ཡེ་ཤེས་པ་དེ་ཉིད་བརྟན་པར་གྱུར་ཅིག །ཏིཥྛ་བཛྲ་ཨོཾ། དེས་སྐུའི་རྗེས་སུ་གནང་བ་ལེགས་པར་ཐོབ་པས་ལྷ་སྐུ་སྒོམ་པ་ལ་དབང་བའོ། །གསུང་བཟླས་པ་སྔགས་ཀྱི་ལུང་གི་ཕྱིར་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་དུ་མཛོད། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་མདུན་བསྐྱེད་ལྷ་མོའི་ཐུགས་ཀར་ཕོག །ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་ཞིང་དམ་ཚིག་དྲན་པར་བྱས། སྔགས་ཕྲེང་ལས་འོད་ཟེར་གྱི་རང་བཞིན་སྔགས་ཕྲེང་གཉིས་པ་འཕྲོས། སློབ་མ་ལྷར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་གྱི་མཐར་འཁོད་པར་སྒོམ་ལ་སྔགས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཨོཾ་རོ་རུ་རོ་རུ་བི་ཏིཥྛ་བ་དྷོཏྶི་ཀ་མ་ལ་རཀྴ་སཱི་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ༔ ལན་གསུམ། ཤཱནྟིཾ་པུཥྚིཾ་བཱ་ཤཾ་མཱ་ར་ཡ་རྦད༔ ཅེས་ཤམ་བུ་ཡང་སྦྱར། སྔགས་བྱང་མགྲིན་པར་བཞག་པས་བརྟན་པར་གྱུར་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཝཱ་ཀ་བཛྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མཱཾ། ཏིཥྛ་བཛྲ་ཨཱཿ སྔགས་བྱང་ངམ་ཕྲེང་བ་མགྲིན་པར་བཞག་གོ །དེས་གསུང་གི་རྗེས་སུ་གནང་བ་ལེགས་པར་ཐོབ་པས་བཟླས་བརྗོད་སྔགས་ཀྱི་འཕྲུལ་འཁོར་ལ་དབང་བ་ཡིན་ནོ། །ཐུགས་གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཀློང་དུ་བསྲེ་བ་ནི་སེམས་དུས་གསུམ་གྱི་རྟོག་པའི་རྗེས་སུ་མི་འབྲང་བར་འོད་གསལ་གཉུག་མའི་ངང་དུ་མཉམ་པར་བཞག་པས་ཀུན་ཁྱབ་ཀུན་བཟང་ལྷ་མོ་དང་ཐུགས་ཡིད་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པ་ཡིན་ནོ། །སྙིང་གར་དྲི་བཟང་གི་ཐིག་ལེ་བཀོད་ཅིང་། ཨོཾ་ཙིཏྟ་བཛྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མཱཾ། ཏིཥྛ་བཛྲ་ཧཱུྃ། དེས་ཐུགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་གནང་བ་ལེགས་པར་ཐོབ་པ་ཡིན་པས་འོད་གསལ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་སྒོམ་པ་ལ་དབང་བ་ཡིན་ནོ། །ཡོན་ཏན་གཏོར་མ་ལ་བརྟེན་ནས་དམ་ཚིག་བསྲེ་བ་ནི། གཏོར་མ་སློབ་མའི་ལག་ཏུ་གཏད་ཅིང་། ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ དབྱིངས་ཡུམ་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན༔ ཞེས་གཏེར་གཞུང་གི་བསྟོད་པ། རྣམ་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཅེས་པའི་བར་བཏང་ལ་མཐར། ཁྱད་པར་རྡོ་རྗེ་སློབ་མ་འདིའི༔ ལུས་དང་གྲིབ་མ་བཞིན་དུ་འགྲོགས༔ རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པས་བཀའ་བསྒོས་ལྟར༔ ཅི་བཅོལ་ལས་ཀུན་མྱུར་དུ་སྒྲུབས༔ ས་མ་ཡ་སྨ་ར་རཀྵནྟུ༔ གཏོར་མ་ལ་བདུད་རྩི་བྲན། སློབ་མ་ལ་བདུད་རྩི་སྦྱིན། སློབ་དཔོན་གྱིས་རྡོ་རྗེ་གདེངས་ཤིང་དམ་བསྒྲག་པ་ནི། ཧོ༔ འདི་ནི་གསང་བའི་བདུད་རྩི་སྟེ༔ དམ་ཚིག་བསྲུངས་ན་མཆོག་དངོས་འགྲུབ༔ ཉམས་ན་སྲེག་པར་འགྱུར་བ་ཡིན༔ དེ་ཕྱིར་བུ་དང་སྲུང་མ་གཉིས༔ ཕན་ཚུན་དམ་ལས་མ་འདའ་ཞིག༔ ཨོཾ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ་རཀྵནྟུ༔ དེ་དག་ནི་ཡོན་ཏན་གཏོར་མ་ལ་བརྟེན་ནས་རྡོ་རྗེའི་སློབ་མ་དང་སྲུང་མ་གཉིས་དམ་ཚིག་བསྲེ་བའོ།། ཕྲིན་ལས་ཕྱག་མཚན་གྱི་དབང་བསྐུར་བ་ནི། དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡེ་ཤེས་པ་ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་སློབ་མ་ལ་ཐིམ་པར་གྱུར། དེ་ཡང་ཕྱག་མཚན་བཞིས་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པ་སྟེ། ཤཀྟི་ལ་བརྟེན་ནས་ཞི་བ། ཐོད་ཁྲག་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱས་པ། རྩེ་གསུམ་ལ་བརྟེན་ནས་དབང་། རལ་གྲི་ལ་བརྟེན་ནས་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པས་ཕྱག་མཚན་ལག་ཏུ་གཏད་ནས་དབང་བསྐུར་བའི་མོས་པ་མཛོད། ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ ཞི་དང་རྒྱས་དང་དགུག་པ་དང༔ མངོན་སྤྱོད་དམོད་པས་གྲུབ་པ་ཡི༔ མ་མོའི་ཕྱག་མཚན་ཁྱོད་ལ་གཏད༔ རྣམ་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་ཡོངས་རྫོགས་ཤོག༔ སརྦ་ཀརྨ་ཀུ་རུ་ཧོ༔ དེས་ཕྲིན་ལས་ཕྱག་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་ལས་རབ་འབྱམས་ལ་དབང་བའི་རྗེས་སུ་གནང་བ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །རྟེན་འབྲེལ་སྙིང་པོ་དང་། སྔོན་ཚེ་དཔག་བསམ་བྱང་ཆུབ་ཤིང་གི་དྲུང་། །རྒྱལ་བ་ཐུབ་པ་ཆེན་པོའི་སྤྱན་སྔ་རུ། །བསྟན་པ་གཉན་པོ་བསྲུང་བར་དམ་བཅས་པའི། ཁྲག་འཐུང་དུད་སོལ་ལྷ་མོའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་སོགས་ཤིས་པ་བརྗོད་ཅིང་མེ་ཏོག་འཐོར། དེ་ལྟར་བསྟན་སྲུང་ཀུན་གྱི་གཙོ་མོ་དཔལ་ལྷ་མོ་ཁྲག་འཐུང་དུད་པའི་སོལ་བ་མའི་རྗེས་གནང་རྒྱས་པ་ཐོབ་པའི་ཕན་ཡོན་ཀྱང་གཞུང་ལས། འདིས་ནི་མ་མོ་གྲིབ་བཞིན་འགྲོགས༔ རྟག་ཏུ་གསོལ་མཆོད་བརྩོན་པར་བྱ༔ ཞེས་གསུངས་པ་ལགས་པས་དེང་ནས་བསྙེན་སྒྲུབ་དང་གསོལ་མཆོད་ལ་རྟག་ཏུ་བརྩོན་དགོས་པས་དེ་ལྟར་བྱ་བའི་བློས་དམ་བཅའ་བ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། གཙོ་བོས་ཇི་ལྟར་སོགས་དང་ཆོ་གའི་རྗེས་སྡུད་སྤྱི་ལྟར་བྱས་པས་འགྲུབ་བོ། །རབ་འབྱམས་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་གསང་གསུམ་དང་། །མཛད་པའི་ཕྲིན་ལས་གཅིག་བསྡུས་རྒྱལ་སྲས་མཆོག །རྣམ་གསུམ་སྒྲུབ་ཐབས་བྱེ་བའི་སྙིང་པོ་ཡི། །སྨིན་བྱེད་ཡན་ལག་དང་བཅས་བཀླག་ཆོག་ཏུ། །ཟབ་ཆོས་མངའ་བདག་ཟུང་གི་ཕྱག་བཞེས་དང་། །གསུང་རྒྱུན་འཁྲུལ་མེད་གསལ་བར་བཀོད་པའི་དགེས། །འདི་བསྟན་ཕྱོགས་མཐར་བརྡལ་བས་མཐའ་ཡས་འགྲོ། །རིགས་ གསུམ་རྒྱལ་བའི་རྣམ་ཐར་ལ་འཇུག་ཤོག །ཅེས་རིགས་གསུམ་སྙིང་ཐིག་རྩ་བ་བསྡུས་ཆེས་པས་རྟོགས་དཀའ་ཞིང་ཕྱག་ལེན་འདྲ་མིན་འགའ་ཞིག་འདུག་ཀྱང་གཙོ་བོར་གཏེར་གཞུང་ཉིད་ལ་ཞིབ་མོར་དཔྱད། ༧ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་ཕྱག་བཞེས་རྩ་བར་བཟུང་། གཏེར་ཆེན་ཉིད་ཀྱི་ཕྱག་ལེན་དང་ཡང་མི་འགལ་ཞིང་འཐད་འོས་རྣམས་ཀྱིས་ཁ་བསྐངས་ཏེ། ཀུ་སཱ་ལི་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་སྒྲུབ་གནས་ཆེན་པོར་བཀོད་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།

RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-03-rigs gsum snying thig lha ma'i skyabs sdom-01.jpeg
RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-03-rigs gsum snying thig lha ma'i skyabs sdom-02.jpeg
RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-03-rigs gsum snying thig lha ma'i skyabs sdom-03.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-04-rigs gsum snying thig nyan thos-01.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-04-rigs gsum snying thig nyan thos-02.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-04-rigs gsum snying thig nyan thos-03.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-04-rigs gsum snying thig nyan thos-04.jpeg
RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-04-rigs gsum snying thig nyan thos-05.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-04-rigs gsum snying thig nyan thos-06.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-04-rigs gsum snying thig nyan thos-07.jpeg
RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-04-rigs gsum snying thig nyan thos-08.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-04-rigs gsum snying thig nyan thos-09.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-05-rigs gsum snying thig rang rgyal-01.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-05-rigs gsum snying thig rang rgyal-02.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-05-rigs gsum snying thig rang rgyal-03.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-06-rigs gsum snying thig byang sems-01.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-06-rigs gsum snying thig byang sems-02.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-06-rigs gsum snying thig byang sems-03.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-07-rigs gsum snying thig bya rgyud-01.jpeg
RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-07-rigs gsum snying thig bya rgyud-02.jpeg
RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-07-rigs gsum snying thig bya rgyud-03.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-07-rigs gsum snying thig bya rgyud-04.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-07-rigs gsum snying thig bya rgyud-05.jpeg
RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-08-rigs gsum snying thig yo ga 'jam dpal-01.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-08-rigs gsum snying thig yo ga 'jam dpal-02.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-08-rigs gsum snying thig yo ga 'jam dpal-03.jpeg
RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-08-rigs gsum snying thig yo ga 'jam dpal-04.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-09-rigs gsum snying thig yo ga spyan gzigs-01.jpeg
RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-09-rigs gsum snying thig yo ga spyan gzigs-02.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-09-rigs gsum snying thig yo ga spyan gzigs-03.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-09-rigs gsum snying thig yo ga spyan gzigs-04.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-09-rigs gsum snying thig yo ga spyan gzigs-05.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-10-rigs gsum snying thig yo ga phyag rdor-01.jpeg
RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-10-rigs gsum snying thig yo ga phyag rdor-02.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-10-rigs gsum snying thig yo ga phyag rdor-03.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-10-rigs gsum snying thig yo ga phyag rdor-04.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-10-rigs gsum snying thig yo ga phyag rdor-05.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-11-zhal byung 'jam dpal dpa' bo gcig pa'i dbang-01.jpeg
RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-11-zhal byung 'jam dpal dpa' bo gcig pa'i dbang-02.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-11-zhal byung 'jam dpal dpa' bo gcig pa'i dbang-03.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-11-zhal byung 'jam dpal dpa' bo gcig pa'i dbang-04.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-12-rigs gsum snying thig ma hA yo ga-01.jpeg
RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-12-rigs gsum snying thig ma hA yo ga-02.jpeg
RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-12-rigs gsum snying thig ma hA yo ga-03.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-12-rigs gsum snying thig ma hA yo ga-04.jpeg
RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-12-rigs gsum snying thig ma hA yo ga-05.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-12-rigs gsum snying thig ma hA yo ga-06.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-12-rigs gsum snying thig ma hA yo ga-07.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-12-rigs gsum snying thig ma hA yo ga-08.jpeg
RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-13-rigs gsum snying thig a nu yo ga-01.jpeg
RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-13-rigs gsum snying thig a nu yo ga-02.jpeg
RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-13-rigs gsum snying thig a nu yo ga-03.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-13-rigs gsum snying thig a nu yo ga-04.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-13-rigs gsum snying thig a nu yo ga-05.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-13-rigs gsum snying thig a nu yo ga-06.jpeg
RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-13-rigs gsum snying thig a nu yo ga-2.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-14-rigs gsum snying thig rdzogs chen-01.jpeg
RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-14-rigs gsum snying thig rdzogs chen-02.jpeg
RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-14-rigs gsum snying thig rdzogs chen-03.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-14-rigs gsum snying thig rdzogs chen-04.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-14-rigs gsum snying thig rdzogs chen-05.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-14-rigs gsum snying thig rdzogs chen-06.jpeg
RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-15-rigs gsum snying thig man ngag-01.jpeg
RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-15-rigs gsum snying thig man ngag-02.jpeg
RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-15-rigs gsum snying thig man ngag-03.jpeg
RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-15-rigs gsum snying thig man ngag-04.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-16-rigs gsum snying thig rigs gsum 'dus pa-01.jpeg
RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-16-rigs gsum snying thig rigs gsum 'dus pa-02.jpeg
RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-16-rigs gsum snying thig rigs gsum 'dus pa-03.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-16-rigs gsum snying thig rigs gsum 'dus pa-04.jpeg
RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-16-rigs gsum snying thig rigs gsum 'dus pa-05.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-16-rigs gsum snying thig rigs gsum 'dus pa-06.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-16-rigs gsum snying thig rigs gsum 'dus pa-07.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-17-rigs gsum snying thig bka' srung dud sol ma-01.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-17-rigs gsum snying thig bka' srung dud sol ma-02.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-17-rigs gsum snying thig bka' srung dud sol ma-03.jpeg
RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-17-rigs gsum snying thig bka' srung dud sol ma-04.jpeg
RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-17-rigs gsum snying thig bka' srung dud sol ma-05.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-18-rigs gsum snying thig tshe dkyil-01.jpeg
RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-18-rigs gsum snying thig tshe dkyil-02.jpeg
RTZ-Tsagli-Dzongsar-HI-18-rigs gsum snying thig tshe dkyil-03.jpeg
RTZ-Tsagli-NA-08-rigs gsum snying thig-01.jpg
RTZ-Tsagli-NA-08-rigs gsum snying thig-02.jpg
RTZ-Tsagli-NA-08-rigs gsum snying thig-03.jpg
RTZ-Tsagli-NA-08-rigs gsum snying thig-04.jpg
RTZ-Tsagli-NA-08-rigs gsum snying thig-05.jpg
RTZ-Tsagli-NA-08-rigs gsum snying thig-06.jpg
RTZ-Tsagli-NA-08-rigs gsum snying thig-07.jpg
RTZ-Tsagli-NA-08-rigs gsum snying thig-08.jpg
RTZ-Tsagli-NA-08-rigs gsum snying thig-09.jpg
RTZ-Tsagli-NA-08-rigs gsum snying thig-10.jpg
RTZ-Tsagli-NA-08-rigs gsum snying thig-11.jpg
RTZ-Tsagli-NA-08-rigs gsum snying thig-12.jpg
RTZ-Tsagli-NA-08-rigs gsum snying thig-13.jpg
RTZ-Tsagli-NA-08-rigs gsum snying thig-14.jpg
RTZ-Tsagli-NA-08-rigs gsum snying thig-15.jpg
RTZ-Tsagli-NA-08-rigs gsum snying thig-16.jpg
RTZ-Tsagli-NA-08-rigs gsum snying thig-17.jpg
RTZ-Tsagli-NA-08-rigs gsum snying thig-18.jpg
RTZ-Tsagli-NA-08-rigs gsum snying thig-19.jpg
RTZ-Tsagli-NA-08-rigs gsum snying thig-20.jpg
RTZ-Tsagli-NA-08-rigs gsum snying thig-21.jpg
RTZ-Tsagli-NA-08-rigs gsum snying thig-22.jpg
RTZ-Tsagli-NA-08-rigs gsum snying thig-23.jpg
RTZ-Tsagli-NA-08-rigs gsum snying thig-24.jpg
RTZ-Tsagli-NA-08-rigs gsum snying thig-25.jpg
RTZ-Tsagli-NA-08-rigs gsum snying thig-26.jpg
RTZ-Tsagli-NA-08-rigs gsum snying thig-27.jpg
RTZ-Tsagli-NA-08-rigs gsum snying thig-28.jpg
RTZ-Tsagli-NA-08-rigs gsum snying thig-29.jpg
RTZ-Tsagli-NA-08-rigs gsum snying thig-30.jpg
RTZ-Tsagli-NA-08-rigs gsum snying thig-31.jpg
RTZ-Tsagli-NA-08-rigs gsum snying thig-32.jpg
RTZ-Tsagli-NA-08-rigs gsum snying thig-33.jpg
RTZ-Tsagli-NA-08-rigs gsum snying thig-34.jpg
RTZ-Tsagli-NA-08-rigs gsum snying thig-35.jpg
RTZ-Mandala-315-mchog gling gter byon rigs gsum snying thig las a ti yog ga.jpeg
RTZ-Mandala-318-mchog gling rigs gsum snying thig las bzhi pa byang sems thig le'i dkyil 'khor.jpeg
RTZ-Mandala-319-rigs gsum snying thig gi lnga pa kyi ya sde bya rgyud rigs gsum dkyil 'khor.jpeg
RTZ-Mandala-321-rigs gsum snying thig las 'khor ba dong sprug dkyil thang.jpeg
RTZ-Mandala-322-mchog gling rigs gsum snying thig las yo gi gsang bdag lha nyer gcig.jpeg
RTZ-Mandala-323-mchog gling rigs gsum snying thig las rgyud ma hA yo ga 'jam dpal rdo rje'i dkyil 'khor.jpeg
RTZ-Mandala-324-mchog gling rigs gsum snying thig las lung a nu yo ga gar dbang snying thig.jpeg
RTZ-Mandala-326-mchog gling gter byon rigs gsum snying thig las rigs gsum.jpeg
RTZ-Mandala-327-rdzogs pa chen po'i gsang bdag snying thig gi rgyud lung gsum gyi man ngag lugs so.jpeg
RTZ-Mandala-Dzongsar-06-586-rigs gsum snying thig byang sems.jpeg
RTZ-Mandala-Dzongsar-06-587-rigs gsum snying thig bya rgyud.jpeg
RTZ-Mandala-Dzongsar-06-588-rigs gsum snying thig yo ga 'jam dpal.jpeg
RTZ-Mandala-Dzongsar-06-589-rigs gsum snying thig yo ga spyan gzigs.jpeg
RTZ-Mandala-Dzongsar-06-590-rigs gsum snying thig yo ga phyag rdor.jpeg
RTZ-Mandala-Dzongsar-06-591-zhal byung 'jam dpal dpa' bo gcig pa'i dbang.jpeg
RTZ-Mandala-Dzongsar-06-592-rigs gsum snying thig ma hA yo ga.jpeg
RTZ-Mandala-Dzongsar-06-593-rigs gsum snying thig a nu yo ga.jpeg
RTZ-Mandala-Dzongsar-06-594-rigs gsum snying thig rdzogs chen.jpeg
RTZ-Mandala-Dzongsar-06-595-rigs gsum snying thig man ngag.jpeg
RTZ-Mandala-Dzongsar-06-596-rigs gsum snying thig rigs gsum 'dus pa.jpeg
RTZ-Mandala-Dzongsar-06-597-rigs gsum snying thig tshe dkyil.jpeg

Footnotes[edit]

Other Information[edit]

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).