Terdzo-PA-010Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user. 
Terdzo-PA-010.pdf

Click the picture above to view the Shechen manuscript.

ཡང་གསང་ཀརྨ་དྲག་པོའི་བརྒྱུད་འདེབས་ཁྱེར་བདེ་

yang gsang karma drag po'i brgyud 'debs khyer bde

by  ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ (Ngawang Lobzang Gyatso)
revealed by  ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ (Ngawang Lobzang Gyatso)
in cycle  དག་སྣང་རྒྱ་ཅན་ཡང་གསང་ཀརྨ་དྲག་པོ་ (Dag snang rgya can yang gsang karma drag po)
Volume 13 (པ) / Pages 167-168 / Folios 1a1 to 1b4

Tibetan Text

ཡང་གསང་ཀརྨ་དྲག་པོའི་བརྒྱུད་འདེབས་ཁྱེར་བདེ་བཞུགས། བདུད་སྡེའི་དཔུང་འཇོམས་ཀརྨ་ཧེ་རུ་ཀ །ཕྲིན་ལས་གྲུབ་པ་པྲ་ཆེན་ཧསྟིའི་ཞབས། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་སྤྱི་གཟུགས་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདུད་བཞི་མཐར་བྱེད་ཤོག །ཟབ་གཏེར་བཀའ་ཡི་སྡུད་པོ་མཁར་ཆེན་བཟའ། །འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་འུ་བཙན། །སྐྱེ་བའི་ཡང་སྲིད་བཀྲ་ཤིས་སྟོབས་རྒྱལ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདུད་བཞི་མཐར་བྱེད་ཤོག །ལུང་ཟིན་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ངག་གི་དབང་། །བཀའ་བབས་ཁྱབ་བདག་ཆོས་དབྱིངས་རང་གྲོལ་རྗེ། ཁ་སྐོང་ནི། པདྨས་རྗེས་བཟུང་རྡོ་རྗེ་ཐོགས་མེད་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདུད་བཞི་མཐར་བྱེད་ཤོག །རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་པདྨ་ཕྲིན་ལས་དང་། །ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འགྲོ་འདུལ་གཏེར་བདག་གླིང་། །ངག་དབང་ཀླུ་སྒྲུབ་ངག་དབང་འཇིགས་མེད་ཞབས། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདུད་བཞི་མཐར་བྱེད་ཤོག །འགྱུར་མེད་མཆོག་གྲུབ་པདྨ་ཚེ་དབང་རྩལ། །འཇིགས་མེད་གོ་ཆ་བསྟན་འཛིན་འཕེལ་རྒྱས་དང་། །བརྒྱུད་སྲོལ་ཀུན་འདུས་རྩ་བའི་བླ་མ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདུད་བཞི་མཐར་བྱེད་ཤོག །ཞེས་སོ། །གཙང་རོང་ཁམས་བུ་ལུང་ཞེས་གཡས་རུའི་ཆར། །རྒྱས་བཏབ་ཕྲིན་ལས་དྲག་པོ་གསང་བའི་གཏེར། །གནས་ཆོས་བཀའ་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ཚོགས་བཅས་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདུད་བཞི་མཐར་བྱེད་ཤོག །སྲོག་གཏད་དབང་གིས་རང་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་སྨིན། །གང་སྣང་ལྷ་སྐུར་ཤར་བའི་བསྐྱེད་རིམ་གསལ། །ཆོས་ཀུན་རིག་ངོར་འཕྲོད་པས་རང་སར་གྲོལ། །འཕྱུགས་མེད་ཚུལ་བཞིན་ཉམས་སུ་ལོངས་པར་ཤོག །ནང་དུ་རང་རྒྱུད་དུག་ལྔ་བདུད་བཞིའི་དཔུང་། །ཀ་དག་དབྱིངས་སུ་ཡེ་ཤེས་ལྔར་དག་པས། །ཕྱི་རོལ་འཁྲུལ་ངོར་ཤར་བའི་དགྲ་བགེགས་རྣམས། །ཚར་གཅོད་རྟེན་འབྲེལ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་ཤོག །སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་ཤར། །གྲགས་པ་ཐམས་ཅད་གྲགས་སྟོང་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ །སྣང་སེམས་བརྗོད་བྲལ་ཆོས་སྐུའི་རང་རྩལ་དུ། །ལེགས་ཤར་དོན་གཉིས་འགྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་པ་འདིའང་སྔར་བརྒྱུད་འདེབས་ཤིག་བརྩམས་པའང་མང་སྐྱོན་དུ་གྱུར་ནས་ཕན་བདེ་ལེགས་བཤད་གླིང་གི་ཆོག་གྲྭ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཁྱེར་བདེ་བའི་སླད་དུ་ཟ་ཧོར་གྱི་བནྡེས་སྦྱར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་དགེ་སློང་འཇམ་དབྱངས་གྲགས་པའོ།། །།


Footnotes[edit]

Other Information[edit]

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).