Dalai Lama, 5th


Line Drawing by Robert Beer Courtesy of The Robert Beer Online Galleries
Other names
 • རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་
 • རྡོ་རྗེ་ཐོགས་མེད་རྩལ་
 • ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ལྔ་པ་
 • ཟ་ཧོར་གྱི་བནྡེ་
 • ཟ་ཧོར་གྱི་སྔགས་སྨྱོན་ཆེ་མཆོག་འདུས་པ་རྩལ་
 • ཟ་ཧོར་སྔགས་སྨྱོན་ཟིལ་གནོན་བཞད་པ་རྩལ་
 • rgyal dbang lnga pa chen po
 • rdo rje thogs med rtsal
 • tA la'i bla ma lnga pa
 • za hor gyi ban+de
 • za hor gyi sngags smyon che mchog 'dus pa rtsal
 • za hor sngags smyon zil gnon bzhad pa rtsal
About
Is emanation of
spyan ras gzigs · Trisong Deutsen · Dalai Lama, 4th
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P37
Himalayan Art Resources Link or Other Art Resource
http://www.himalayanart.org/search/set.cfm?setID=540
Catalog PagesList of Cycles Associated with this Person

 1. Dag snang rgya can rdo rje gro lod gnam lcags me 'khor (4 of 4 Texts)
 2. Dag snang rgya can tshe dpag med dwangs ma bcud 'dren (4 of 4 Texts)
 3. Dag snang rgya can yang gsang karma drag po (4 of 4 Texts)
 4. Thugs rje chen po 'jig rten dbang phyug lha dgu dag snang rgya can (5 of 5 Texts)

List of Works in the Rinchen Terdzö

 1. ཚེ་དཔག་མེད་དྭངས་མ་བཅུད་འདྲེན་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་འཆི་མེད་གྲུབ་སྟེར་ (Vol. 9, Text 7)
 2. ཚེ་དཔག་མེད་དྭངས་མ་བཅུད་འདྲེན་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་འཆི་མེད་འདོད་འཇོ་ (Vol. 9, Text 8)
 3. ཚེ་དཔག་མེད་དྭངས་མ་བཅུད་འདྲེན་གྱི་དབང་ཆོག་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་འཆི་མེད་དགའ་སྟོན་ (Vol. 9, Text 9)
 4. ཚེ་དཔག་མེད་དྭངས་མ་བཅུད་འདྲེན་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་གསལ་བྱེད་ཉུང་ངུ་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ་ (Vol. 9, Text 10)
 5. བླ་མ་ཀརྨ་གུ་རུའི་བསྙེན་ཡིག་སྤར་བཅངས་མ་ (Vol. 12, Text 33)
 6. རྒྱ་ཅན་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་མྱུར་སྩོལ་ (Vol. 13, Text 6)
 7. བྷྲཱུྃ་མཚན་རྡོ་རྗེ་རྭ་གདེངས་ཐོག་མདའི་རྒྱ་ཅན་གྱི་ནང་ཚན་རྡོ་རྗེ་གྲོ་བོ་ལོད་གྱི་ཆོག་བསྒྲིགས་གནམ་ལྕགས་འབར་བ་ (Vol. 13, Text 7)
 8. ལྔ་པའི་དག་སྣང་རྒྱ་ཅན་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ཀྱི་སྨན་མཆོད་ (Vol. 13, Text 8)
 9. རྡོ་རྗེ་གྲོ་བོ་ལོད་ཀྱི་བསྙེན་ཡིག་རྟ་ལྗང་དབང་པོ་ (Vol. 13, Text 9)
 10. ཡང་གསང་ཀརྨ་དྲག་པོའི་བརྒྱུད་འདེབས་ཁྱེར་བདེ་ (Vol. 13, Text 10)
 11. ཡང་གསང་ཀརྨ་དྲག་པོའི་ལས་བྱང་དང་དབང་ཆོག་གཏོར་བཟློག་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པ་བདུད་སྡེ་འཇོམས་པའི་བཤན་པ་རྣམ་རོལ་ (Vol. 13, Text 11)
 12. ལྔ་པའི་དག་སྣང་རྒྱ་ཅན་ཡང་གསང་ཀརྨ་དྲག་པོའི་སྨན་མཆོད་ཀྱི་ལྷན་ཐབས་ (Vol. 13, Text 12)
 13. ཡང་གསང་ཀརྨ་དྲག་པོའི་བསྙེན་ཡིག་འཇིགས་པ་མེད་པའི་ཞལ་ལུང་ (Vol. 13, Text 13)
 14. འཇམ་དཔལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཕྲིན་ལས་དང་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་ཆོག་བསྒྲིག་སྣང་སྟོང་འོད་ལྔའི་རྒྱ་ཅན་ (Vol. 16, Text 38)
 15. ཡང་ཟློག་ནག་པོ་མེའི་སྤུ་གྲིའི་ལས་བྱང་རྡོ་རྗེའི་ཐོག་མདའ་ (Vol. 17, Text 18)
 16. ཡང་ཟློག་ (Vol. 17, Text 19)
 17. ཡང་བཟློག་ལས་བྱང་རྡོ་རྗེའི་ཐོག་མདའི་ལྷན་ཐབས་རིག་འཛིན་ཞལ་གྱི་དྲོད་རླངས་ (Vol. 17, Text 20)
 18. ཡང་ཟློག་མེའི་སྤུ་གྲིའི་ལས་སྦྱོར་གྱི་སྔོན་འགྲོའི་བསྙེན་ཡིག་བཻཌཱུརྻའི་དོ་ཤལ་ (Vol. 17, Text 21)
 19. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་སྙེ་མ་ (Vol. 24, Text 5)
 20. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ལྷ་དགུའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཆོ་ག་འཕགས་མཆོག་དགྱེས་པའི་མཆོད་སྤྲིན་ (Vol. 24, Text 6)
 21. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་རྒྱུན་ཁྱེར་ཟབ་ལམ་སྙིང་པོ་ (Vol. 24, Text 7)
 22. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ལྷ་དགུའི་དབང་གི་ཆོ་ག་འཕགས་མཆོག་དགྱེས་པའི་འཇུག་ངོགས་ (Vol. 24, Text 8)
 23. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་བསྙེན་ཡིག་ཉུང་གསལ་ (Vol. 24, Text 9)
 24. མ་དང་མཁའ་འགྲོ་མཉེས་བྱེད་མེ་མཆོད་ཀྱི་ཆོ་ག་རིག་འཛིན་སྲོག་མཐུད་རྩི་སྨན་ལྗོན་པ་ (Vol. 34, Text 31)
 25. རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་སྡེ་ལྔའི་བསྐང་གསོ་ (Vol. 39, Text 21)
 26. གསང་བའི་བདག་པོས་གནང་བའི་དགྲ་བླ་དཔངས་སྟོད་ (Vol. 43, Text 27)
 27. ཐུན་མོང་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིག་བྱེད་པའི༔ ལྷ་རྣམས་མཉེས་བྱེད་བསང་ཡིག་ (Vol. 43, Text 29)
 28. ལྷ་ལྔའི་གསོལ་མཆོད་བསོད་ནམས་དཔལ་སྐྱེད་ (Vol. 44, Text 43)
 29. ལྷ་བྲག་གཏེར་བྱོན་ལས་ཁྱུང་གི་འཕྲིན་ལས་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའི་ཐོག་མདའ་ (Vol. 46, Text 25)
 30. ཉེ་བརྒྱུད་ཚེ་ཁྲིད་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་ཤིང་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་ (Vol. 48, Text 51)
 31. འདོད་གསོལ་སྨོན་ལམ་དགོངས་འདུས་རྟ་ནག་གི་པདྨ་དབང་ཆེན་འདོན་པ་བསྒྱུར་པ་ (Vol. 53, Text 49)
 32. གནུབས་ལུགས་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཀྱི་གདམས་ངག་གསད་པ་མྱུར་མགྱོགས་སྟག་བྱང་མའི་ཟིན་བྲིས་དགྲ་དཔུང་སྲོག་འཕྲོག་ (Vol. 54, Text 14)