Bla ma rig 'dzin yongs 'dus kyi chos sde

Parent cycle(s)

  Sub-cycle(s)

   7 Text(s) in this Cycle[edit]

   དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་སྤྱི་སྒྲུབ་བཞུགས་སོ༔ རིག་འཛིན་ཡོངས་འདུས་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་
   Front left margin gter gzhung
   Back left margin gter mdzod pad dbang rgyal bspyi sgrub
   Location Volume 4, Text 36, Pages 745-750
   Cycle Bla ma rig 'dzin yongs 'dus kyi chos sde
   Authored by mnga' ris paN chen pad+ma dbang rgyal
   Revealed by mnga' ris paN chen pad+ma dbang rgyal
   Colophon བསམ་ཡས་ཀྱི་གཏེར་མའོ། །ཤུ་བྷཾ།། །།
   དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་གསང་སྒྲུབ་བཞུགས་སོ༔ ༔ རིག་འཛིན་ཡོངས་འདུས་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་
   Front left margin gter gzhung
   Back left margin gter mdzod pad dbang mchog gsum sgrub pa
   Location Volume 4, Text 37, Pages 751-760
   Cycle Bla ma rig 'dzin yongs 'dus kyi chos sde
   Authored by mnga' ris paN chen pad+ma dbang rgyal
   Revealed by mnga' ris paN chen pad+ma dbang rgyal
   བླ་མ་བཀའ་བརྒྱད་ཡོངས་འདུས་ལས། རིག་འཛིན་སྤྱི་སྒྲུབ་ཡང་ཏིག་སྙིང་པོ་ལྔ་དང་དེའི་དབང་བསྐུར་གྱི་ཡི་གེ་དྲི་མེད་པདྨའི་ཕྲེང་བ་
   Front left margin dbang chog
   Back left margin gter mdzod rig 'dzin yongs 'dus
   Location Volume 7, Text 28, Pages 619-778
   Cycle Bla ma rig 'dzin yongs 'dus kyi chos sde
   Parent Cycle Bla ma bka' brgyad yongs 'dus
   Authored by 'jam mgon kong sprul
   Revealed by Mnga' ris paN chen pad+ma dbang rgyal
   Colophon ཅེས་པའང་པདྨའི་རྒྱལ་ཚབ་ཀུན་མཁྱེན་ཏཱའི་སི་ཏུ་པདྨ་དབང་ཆེན་གྱི་གསང་བ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་ཐོབ་ཅིང་། གཉགས་ཆེན་དྲི་མེད་ཟླ་ཤར་གྱི་རྣམ་འཕྲུལ་གྲུབ་དབང་ཟླ་བ་བཟང་པོ་སོགས་ཡོངས་འཛིན་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་ལས་ཟབ་ཆོས་འདིའི་སྨིན་གྲོལ་གྱི་བདུད་རྩི་དང་རྗེས་སུ་གནང་བ་ལེགས་པར་ཐོབ་པའི་སྐལ་བ་བཟང་པོ་ཅན། སྔགས་རིག་འཆང་བ་པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱིས་དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་ཙ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་བསྟི་གནས་སུ་སྦྱར་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། ཉི་མ་ལྷོ་ནུབ་མའི་དབང་རྒྱུན་གསན་ཡིག་ཁུངས་མ་ཕལ་ཆེར་དུ་མི་བཞུགས་ཀྱང་ཁམས་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱུན་འགའ་རེར་བྱུང་བ་ལྟར་བཀོད་པའོ།།
   རིག་འཛིན་ཚེ་ཡི་སྒྲུབ་པ་ཡང་གསང་བླ་ན་མེད་པའི་སྙིང་ཏིག་ཡེ་ཤེས་འོད་མཆོག་
   Front left margin gter gzhung
   Back left margin gter mdzod mnga' paN tshe sgrub ye shes 'od mchog
   Location Volume 19, Text 24, Pages 593-674
   Cycle Tshe sgrub ye shes 'od mchog
   Parent Cycle Bla ma rig 'dzin yongs 'dus kyi chos sde
   Authored by Mnga' ris paN chen pad+ma dbang rgyal
   Revealed by Mnga' ris paN chen pad+ma dbang rgyal
   Colophon
   • Treasure colophon page 673: ཨེ་མ་ཧོ༔ དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་མཐོང་བའི་རིག་འཛིན་གྱིས༔ རྒྱུད་ཀུན་སྙིང་པོ་སྦས་པའི་གཏེར་ཕྱུང་སྟེ༔ ཕྱི་རབས་རིག་འཛིན་རྣལ་འབྱོར་དོན་ཆེད་དུ༔ ཚེ་དཔག་མེད་དང་ལྷ་མོ་ཙཎྜ་ལི༔ མཆོག་གི་སྒྲུབ་པ་ཡེ་ཤེས་འོད་མཆོག་ཅེས༔ སྙིགས་མའི་དུས་སུ་དོན་ལ་གོམས་པ་ཡི༔ སྐྱེ་བོའི་ཚོགས་ཀྱི་མགོན་དང་སྐྱབས་འགྱུར་ཕྱིར༔ ཡང་གསང་སྲོག་གི་གཏེར་དུ་སྦས་པའི་ཆོས༔ གབ་པ་མངོན་ཕྱུང་པདྨ་རྒྱལ་པོ་རྩལ༔ དེ་ཡིས་འགྲོ་ལ་ཡེ་ཤེས་སྣང་བའི་ལྷ༔ རྒྱུན་དུ་མ་ཉམས་ལམ་མེར་སྟོན་པར་ཤོག༔ འདི་འཕྲད་འདི་ཡི་དོན་ལ་གང་བལྟས་པས༔ ཉི་མ་ཕྱེད་དམ་སྐད་ཅིག་གཅིག་ཉིད་ཀྱིས༔ ཀུན་བཟང་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཉིད་དུ་འགྱུར༔ མ་མགོན་ལྕམ་དྲལ་དཔལ་མགོན་བདུན་ཅུ་ལྔ༔ ཁྱད་པར་གནོད་སྦྱིན་སྐར་མའི་གདོང་པ་ཅན༔ སྐྱེས་བུ་ལྷ་མཆོག་ཨཱརྱ་ཛཾ་བྷ་ལ༔ ཡང་དག་དོན་གྱི་མ་མོ་རལ་གཅིག་མ༔ འཁོར་དང་བཅས་ལ་གཏད་དོ་ཐུབ་པར་ཆོངས༔ དུས་ལ་བབ་ཚེ་སྐལ་ལྡན་ལག་ཏུ་སྤྲོད༔ བཀའ་ལ་རས་ཆོད་བྱེད་པའི་སྙིང་ལ་ཛ༔ བཀའ་དང་དམ་ཚིག་ཅན་གྱི་མགོན་དུ་ཤོག༔ ས་མ་ཡ༔ ཡང་ཏིག་གསང་བ་དོན་གྱི་སྙིང་པོ་རྫོགས་སོ༔ གསང་རྒྱ༔ སྦས་རྒྱ༔ བཀའ་རྒྱ༔ ཟབ་རྒྱ༔ གཉན་རྒྱ༔ གཏེར་རྒྱ༔ གཏད་རྒྱ༔ དམ་ཚིག་རྒྱའོ༔ མནྟྲ་གྷུཧྱ་ཁ་ཐཾ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ༔
   རིག་འཛིན་ཡོངས་འདུས་ལས། ཚེ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་འོད་མཆོག་གི་གསང་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱང་བུ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱི་ཐིག་ལེ་
   Front left margin phrin las
   Back left margin gter mdzod mnga' paN tshe sgrub ye shes 'od mchog
   Location Volume 19, Text 25, Pages 675-718
   Cycle Tshe sgrub ye shes 'od mchog
   Parent Cycle Bla ma rig 'dzin yongs 'dus kyi chos sde
   Authored by 'jam mgon kong sprul
   Revealed by Mnga' ris paN chen pad+ma dbang rgyal
   Colophon འདིའི་གཏེར་གཞུང་ཤིན་ཏུ་ཟབ་ཅིང་རྒྱས་པས་ཁྱེར་བདེ་བའི་སླད་དུ་འདོན་ཆ་ཡོངས་རྫོགས་གཞུང་སོར་བཞག་དང་། དཀྱུས་སུ་མཁོ་བའི་ཛཔ྄་དམིགས་ཙམ་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་སྟེ་ཚེ་དབང་པདྨའི་རིག་པ་འཛིན་པ་པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱིས་ཡོན་ཏན་གནས་ལྔ་གཅིག་འདུས་རྫོང་ཤོད་ཀྱི་སྒྲུབ་གནས་ཆེན་པོར་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ
   རིག་འཛིན་ཡོངས་འདུས་ལས། ཚེ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་འོད་མཆོག་གི་དབང་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་གསལ་བར་བསྡེབས་པ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱི་བུམ་པ་
   Front left margin dbang chog
   Back left margin gter mdzod mnga' paN tshe sgrub ye shes 'od mchog
   Location Volume 19, Text 26, Pages 719-741
   Cycle Tshe sgrub ye shes 'od mchog
   Parent Cycle Bla ma rig 'dzin yongs 'dus kyi chos sde
   Authored by 'jam mgon kong sprul
   Revealed by Mnga' ris paN chen pad+ma dbang rgyal
   Colophon དེ་ལྟར་སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་མགྲིན་གཅིག་ཏུ་བསྔགས་པའི་ཟབ་ཆོས་འདི་ཉིད་དེང་སང་དཔེ་རྒྱུན་ཙམ་ཡང་ཆད་དུ་ཉེ་བ་ན། རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་མངའ་བདག་རྗེ་བླ་མ་༧འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་བཀའ་དྲིན་ལས་སྨིན་གྲོལ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་སྐལ་བཟང་ཐོབ་པས་རིན་ཆེན་གཏེར་གྱི་མཛོད་ཆེན་པོའི་དབྱིག་གི་སྙིང་པོར་བཞུགས་སུ་གསོལ་བའི་སླད་དུ། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་སྒྲུབ་གནས་སུ་བཀླག་ཆོག་གི་ཁྲིགས་སུ་བཀོད་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ
   འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་ཐུགས་སྒྲུབ་
   Front left margin gter gzhung
   Back left margin gter mdzod rgyas las mnga' paN 'jam dbyangs
   Location Volume 49, Text 60, Pages 731-736
   Cycle Bla ma rig 'dzin yongs 'dus kyi chos sde
   Authored by Mnga' ris paN chen pad+ma dbang rgyal
   Revealed by Mnga' ris paN chen pad+ma dbang rgyal
   Colophon པདྨ་རྒྱལ་པོ་ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་རྩལ་གྱི་གསང་གཏེར་རོ