Rnam sras ser chen sprin gseb ma

Parent cycle(s)

  2 Text(s) in this Cycle[edit]

  རྒྱལ་ཆེན་རྣམ་ཐོས་སྲས་སེར་ཆེན་ལྷ་དགུ་སྤྲིན་གསེབ་མར་གྲགས་པ་སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་མཛད་པ་རྗེས་གནང་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་
  Front left margin rnam sras
  Back left margin gter mdzod rgyas las ser chen lha dgu
  Location Volume 50, Text 60, Pages 849-876
  Cycle Rnam sras ser chen sprin gseb ma
  Revealed by gnyal pa nyi ma shes rab
  Colophon སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་མཛད་པའི་རྣམ་སྲས་སྤྲིན་གསེབ་མ་གཏེར་མ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ། །ཤུ་བྷ་མསྟུ་སརྦ་ཛ་ག་ཏཱམ།། །།
  རྣམ་སྲས་སེར་ཆེན་སྤྲིན་གསེབ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ
  Front left margin phyi sgrub ser chen
  Back left margin gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
  Location Volume 61, Text 59, Pages 699-710
  Cycle Rnam sras ser chen sprin gseb ma
  Parent Cycle Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
  Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
  Revealed by Gnyal pa nyi ma shes rab
  Colophon རྣམ་སྲས་སེར་ཆེན་སྤྲིན་གསེབ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པའི་ལེའུ་ཚན་ནོ