Gnyal pa nyi ma shes rab


གཉལ་པ་ཉི་མ་ཤེས་རབ་
gnyal pa nyi ma shes rab

Nyalpa Nyima Sherab

Dates
Birth:   11th Century
Place of birth:   gnyal
About
Religious Affiliations
Nyingma
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P3381
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: གཉལ་པ་ཉི་མ་ཤེས་རབ་ (gnyal pa nyi ma shes rab)

Page #s for bio of this person: 532 to 533

Folio #s for bio of this person: 96b3 to 97a1

།གཉལ་པ་ཉི་མ་ཤེས་རབ་ནི། གཉལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཟངས་དཀར་ལོ་ཙཱ་བ་འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་སློབ་མ་ཡིན། རྣལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱུད་ལ་སྦྱངས་པས་ཡོ་ག་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས། གཉལ་སྟོད་སྨད་རྣམས་སུ་ཆོས་གཞི་བཙུགས་ཤིང་། ལྷ་ཁང་མང་པོར་རྣམ་སྣང་སྐུ་བཞེངས་པ་དང་། ཡོ་ག་ལ་ཉན་བཤད་སོགས་ཀྱི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བས། འདིའི་རིང་ལ་ཡོ་གའི་སྐོར་རྣམས་དར་རྒྱས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་བྱུང་སྟེ་ཡོ་གའི་བསྟན་པ་ལ་ཕན་ཐོགས་དང་སྐུ་དྲིན་ཆེ། བཞུགས་ས་དངོས་གཙང་པོ་དོང་དུ་མཛད། འདིས་བྱ་རྒོད་གཤོང་གི་ལྷ་ཁང་གི་གློ་འབུར་ནས། སྔར་བློན་ཆེན་ལྷ་བཟང་ཀླུ་དཔལ་གྱིས་སྦས་པའི་སྐུ་འབག་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་རྣམ་སྲས་ཀྱི་ཕྱར་དར་ལྗོངས་ཡུལ་མར་གྲགས་པ་དང་རྣམ་སྲས་མདུང་དམར་ཅན་གྱི་སྒྲུབ་སྐོར་རྣམས་སྤྱན་དྲངས་པ་ད་ལྟའི་བར་བཀའ་མ་ནུབ་པར་བཞུགས་པ་ཡིན།

gnyal pa nyi ma shes rab ni/_gnyal du sku 'khrungs/_zangs dkar lo tsA ba 'phags pa shes rab kyi slob ma yin/_rnal 'byor gyi rgyud la sbyangs pas yo ga la shin tu mkhas/_gnyal stod smad rnams su chos gzhi btsugs shing /_lha khang mang por rnam snang sku bzhengs pa dang /_yo ga la nyan bshad sogs kyi chos 'khor bskor bas/_'di'i ring la yo ga'i skor rnams dar rgyas shin tu che bar byung ste yo ga'i bstan pa la phan thogs dang sku drin che/_bzhugs sa dngos gtsang po dong du mdzad/_'dis bya rgod gshong gi lha khang gi glo 'bur nas/_sngar blon chen lha bzang klu dpal gyis sbas pa'i sku 'bag dang lhan cig tu rnam sras kyi phyar dar ljongs yul mar grags pa dang rnam sras mdung dmar can gyi sgrub skor rnams spyan drangs pa da lta'i bar bka' ma nub par bzhugs pa yin


List of Cycles Associated with this Person

  1. Rgyal po chen po rnam thos sras mdung dmar can (3 of 3 Texts)
  2. Rnam sras ser chen sprin gseb ma (2 of 2 Texts)
  3. Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang (3 of 70 Texts)

List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. རྒྱལ་ཆེན་རྣམ་ཐོས་སྲས་སེར་ཆེན་ལྷ་དགུ་སྤྲིན་གསེབ་མར་གྲགས་པ་སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་མཛད་པ་རྗེས་གནང་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ (Vol. 50, Text 60)
  2. རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྣམ་ཐོས་སྲས་མདུང་དམར་ཅན་གྱི་རྒྱུད་སྒྲུབ་ཐབས་མན་ངག་དང་བཅས་པའི་སྐོར་ (Vol. 50, Text 61)
  3. རྣམ་སྲས་སེར་ཆེན་སྤྲིན་གསེབ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ (Vol. 61, Text 59)
  4. རྒྱལ་ཆེན་ནང་སྒྲུབ་མདུང་དམར་ཅན་རྩ་སྒྲུབ་རྟ་སྔོན་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ (Vol. 61, Text 60)
  5. མདུང་དམར་ཅན་ཡང་གསང་ཕྱག་མཚན་བཞི་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ (Vol. 61, Text 62)