Rwa dong snyan brgyud


1 Text(s) in this Cycle[edit]

རྫས་སྲུང་གི་གདམས་པ་
Front left margin rwa dong rdzas srung
Back left margin gter mdzod thung mong las tshogs rwa dong snyan brgyud
Location Volume 44, Text 40, Pages 463-470
Cycle Rwa dong snyan brgyud
Authored by chos dpal bzang po
Colophon
  • First colophon page 469: འདི་ལྟར་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས། །མངའ་བདག་རྗེ་ལ་གདམས་པ་ཡིན། །མན་ངག་རིན་ཆེན་གསེར་འདྲ་འདི། །ཆོས་དཔལ་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་ཡིས། །ཀུན་ལ་ཕན་ཕྱིར་ཡི་གེར་བྲིས། །དགེ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་མངྒ་ལཾ།།
  • Second colophon page 470: རྭ་དོང་གི་སྙན་བརྒྱུད་རྭ་བན་ཆོས་དཔལ་བཟང་པོས་བདག་བྱ་བྲལ་ནམ་མཁའ་དགེ་ལ་གནང་བའོ། །དེ་ནས་རིམ་བརྒྱུད་རིན་ཆེན་བཀྲ་བཟང་བས་བདག་སྒྲོལ་མ་པ་ཆོས་རྒྱལ་ལའོ།།