Gu ru zhi drag khyung chen rigs lnga'i sgrub thabs gdug pa kun 'dul

2 Text(s) in this Cycle[edit]

གུ་རུ་ཞི་དྲག་གི་ཆ་ལག་ཁྱུང་ཆེན་རིགས་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་གདུག་པ་ཀུན་འདུལ་
Front left margin gter gzhung
Back left margin gter mdzod zhi las ra zhi'i khyung lnga
Location Volume 46, Text 34, Pages 475-484
Cycle Gu ru zhi drag khyung chen rigs lnga'i sgrub thabs gdug pa kun 'dul
Authored by ra zhi pad+ma rig 'dzin
Revealed by ra zhi pad+ma rig 'dzin
Colophon
  • Treasure colophon page 483: མ་འོངས་ལྷ་ལྕམ་སྐྱེ་མཐའ་པདྨའི་མིང༔ འགྲོ་འདུལ་སྨོན་ལམ་དབང་གིས་མཐའ་འཁོབ་རོང༔ ཀླུ་གཉན་ས་བདག་གདུག་པ་དར་བའི་ས༔ གནམ་ས་ཆོས་འབྱུང་འདྲ་བའི་གནས་སུ་སྐྱེ༔ དེ་དུས་གདམས་པ་འདི་འཕྲད་དོན་ལྡན་ཕྱིར༔ བླ་མ་ཞི་དྲག་སྒྲུབ་པའི་ཆ་རྐྱེན་དུ༔ ཡི་གེར་ཐོབས་ལ་གནས་ལྕགས་བྲག་ཏུ་སྦོས༔ བཙན་རྒོད་ཆེན་པོས་བཀའ་འདི་ཐུབ་པར་སྲུངས༔ སྐལ་ལྡན་ལས་འཕྲོ་ཅན་ལ་གཏོད་ཅིག་རྒྱ༔ ས་མ་ཡ༔ གཏེར་རྒྱ༔ སྦས་རྒྱ༔ ཟབ་རྒྱ༔ གཉན་རྒྱ༔ གཏད་རྒྱ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔
  • Revealer colophon page 483: བདུད་རི་གནམ་ལྕགས་འབར་བའི་བྲག་ནས་ཁོ་བོ་པདྨ་རིག་འཛིན་རྩལ་གྱིས་སྤྱན་དྲངས་པའོ
རིགས་ལྔའི་ཁྱུང་སྒྲུབ་གདུག་པ་ཀུན་འདུལ་གྱི་དབང་ཆོག་དུག་ལྔའི་སྟོབས་འཇོམས་
Front left margin dbang chog
Back left margin gter mdzod zhi las ra zhi'i khyung lnga
Location Volume 46, Text 35, Pages 485-491
Cycle Gu ru zhi drag khyung chen rigs lnga'i sgrub thabs gdug pa kun 'dul
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Ra zhi pad+ma rig 'dzin
Colophon ཟབ་གཉན་དཀོན་པའི་གསང་སྔགས་སྐལ་པ་བཟང་པོའི་དཔྱིད་དུ་འོངས་པའི་ཞབས་ཏོག་དང་མི་ནུབ་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་བཙས་སུ་དམིགས་ནས་རིག་པ་འཛིན་པའི་གཟུགས་བརྙན་པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་གིས་ཤྲཱི་དེ་བཱི་ཀོ་ཊིའི་དབེན་ཁྲོད་དུ་སྦྱར་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།