Tshe sgrub 'chi med dpal ster

Parent cycle(s)

  1 Text(s) in this Cycle[edit]

  གྲུབ་ཐོབ་ཐང་སྟོང་པའི་གདམས་པ་འཆི་མེད་དཔལ་སྟེར་གྱི་ཚེ་སྒྲུབ་དང་དབང་ཆོག་
  Front left margin thang rgyal tshe sgrub
  Back left margin gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
  Location Volume 61, Text 16, Pages 195-205
  Cycle Tshe sgrub 'chi med dpal ster
  Parent Cycle Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
  Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
  Colophon ཚེ་སྒྲུབ་ལྕགས་ཟམ་ལུགས་འཆི་མེད་དཔལ་སྟེར་དུ་གྲགས་པའི་ལེའུ་ཚན་ནོ