Terdzo-SHA-038Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user. 
Terdzo-SHA-038.pdf

Click the picture above to view the Shechen manuscript.

གཏེར་གསར་ཡང་དག་གི་ལས་བྱང་ཕྲིན་ལས་སྒྱུ་འཕྲུལ་ནས་གསབ་སྟེ་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་བྱ་བའི་སྐབས། བདུད་རྩི་སྨན་མཆོད་ཀྱི་མཚན་དོན་

gter gsar yang dag gi las byang phrin las sgyu 'phrul nas gsab ste cung zad rgyas par bya ba'i skabs/_bdud rtsi sman mchod kyi mtshan don

by  འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ (Jamgön Kongtrul Lodrö Taye)
revealed by  མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (Chogyur Lingpa)
in cycle  དཔལ་ཡང་དག་ཐུགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ (Dpal yang dag thugs kyi snying po)
parent cycle  ཟབ་བདུན་མཆོག་ཟབ་ཡང་དག་ (Zab bdun mchog zab yang dag)
Volume 27 (ཤ) / Pages 895 / Folios 1a1 to 1b5

Tibetan Text

གཏེར་གསར་ཡང་དག་གི་ལས་བྱང་ཕྲིན་ལས་སྒྱུ་འཕྲུལ་ནས་གསབ་སྟེ་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་བྱ་བའི་སྐབས། བདུད་རྩི་སྨན་མཆོད་ཀྱི་མཚན་དོན་ནི། ཀ་དག་གཏིང་གསལ་རང་བྱུང་གདོད་མའི་མགོན། ཁྱབ་བདག་བླ་མ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་མཆོག །རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ་ལ། སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་ཚེ་དབང་མཆོག་དངོས་སྩོལ། །འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་རོ་ལངས་བདེ་བའི་ཞབས། །སངས་རྒྱས་གསང་བ་བལ་པོ་ཧཱུྃ་ཀཱ་ར། །པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་ལ། །སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་ཚེ་དབང་མཆོག་དངོས་སྩོལ། ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་མ། །ལྷ་སྲས་དམ་འཛིན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་། །མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ལ། །སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་ཚེ་དབང་མཆོག་དངོས་སྩོལ། །རྡོ་རྗེ་ཁྲག་འཐུང་དབྱིངས་ཕྱུག་རྣལ་འབྱོར་མ། །གཽ་རཱི་མ་བརྒྱད་ཕྲ་མེན་ཌཱ་ཀིའི་ཚོགས། །དཔལ་གྱི་རྣམ་རོལ་བཀའ་སྡོད་དམ་ཅན་ལ། །སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་ཚེ་དབང་མཆོག་དངོས་སྩོལ། །ཅེས་པའང་ལྷོ་བྲག་མཁར་ཆུའི་སྒྲུབ་གནས་སུ་བསྙེན་སྒྲུབ་འབྲེལ་འཇོག་སྐབས་པདྨ་གར་དབང་གིས་སྤེལ།།


Footnotes[edit]

Other Information[edit]

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).