Bla 'gugs 'chi med rig 'dzin


1 Text(s) in this Cycle[edit]

བླ་འབོད་པ་
Front left margin bla 'bod
Back left margin gter mdzod rgyas las sngon byon zhal rgyun
Location Volume 49, Text 39, Pages 485-486
Cycle Bla 'gugs 'chi med rig 'dzin
Authored by Yar klungs sprul sku
Colophon ཞེས་པ་འདི་དང་པོའི་དཔེ་རྙིང་མར་མི་འདུག །ཕྱིས་སུ་དཀྱུས་ན་བྲིས་སྣང་བས་སྔགས་འཆང་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་རྒྱུན་ལྟར་ཚིགས་བཅད་དུ་བསྡེབས་པ་ཞིག་ཡིན་འདུག་གོ །མངྒ་ལཾ། །བླ་ཚེ་འཕེལ།།