Rdzas gcig sbyin sreg

From Rinchen Terdzö


1 Text(s) in this Cycle

སྤྲོས་མེད་རྫས་གཅིག་ལ་བརྟེན་པའི་སྦྱིན་སྲེག་ཉི་མའི་མདངས་འོད་
Front left margin gter mdzod spyi'i yan lag rta mgon
Location Volume 42, Text 20, Pages 229
Cycle Rdzas gcig sbyin sreg
Authored by rta mgrin mgon po
Colophon ཅེས་པ་འདི་ཡང་དད་ལྡན་འགའ་ཞིག་གིས་བསྐུལ་ངོར་རིག་སྔགས་འཆང་བ་ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་ནཱ་ཐས་སྦྱར་པ་མངྒ་ལཾ།།