Rta mgrin mgon po


རྟ་མགྲིན་མགོན་པོ་
rta mgrin mgon po

Hayagrīvanātha
Tamdrin Gönpo

Dates
Birth:   18th Century
About
Religious Affiliations
Nyingma
Teachers
chos kyi 'byung gnas
Students
rig 'dzin thugs kyi rdo rje
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P6102
Catalog PagesList of Works in the Rinchen Terdzö

  1. སྤྲོས་མེད་རྫས་གཅིག་ལ་བརྟེན་པའི་སྦྱིན་སྲེག་ཉི་མའི་མདངས་འོད་ (Vol. 42, Text 20)