Terdzo-DZA-004Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user. 
Terdzo-DZA-004.pdf

Click the picture above to view the Shechen manuscript.

འཇམ་དཔལ་ནཱ་ག་རཀྴའི་རྒྱུན་ཁྱེར་

'jam dpal nA ga rak+sha'i rgyun khyer

by  གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་ (Terdak Lingpa Gyurme Dorje)
revealed by  མེ་བན་རིན་ཆེན་གླིང་པ་ (Meben Rinchen Lingpa)
in cycle  འཇམ་དཔལ་ནཱ་ག་རཀྴ་ ('jam dpal nA ga rak+sha)
Volume 19 (ཛ) / Pages 105-106 / Folios 1a1 to 1b4

Tibetan Text

འཇམ་དཔལ་ནཱ་ག་རཀྴའི་རྒྱུན་ཁྱེར་བཞུགས་སོ། །བླ་མ་མཆོག་གསུམ་རིག་པའི་རྒྱལ་པོ་ལ། །གུས་པས་སྐྱབས་མཆི་མཁའ་མཉམ་འགྲོ་བ་རྣམས། །གཏི་མུག་གདུག་པ་ཀླུ་ཡི་ནད་གདོན་ལས། །སྐྱོབ་ཕྱིར་འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོ་བསྒྲུབ་པར་བགྱི། །ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་བ་ཤུདྡྷཿསརྦ་དྷརྨཿསྭ་བྷཱ་བ་ཤུདྡྷོ྅་ཧཾ། སྟོང་པའི་ངང་ལས་རང་སེམས་ཡི་གེ་ཕེ། །ནག་པོ་འབར་བའི་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བར་གྱུར། །ཕེ་རཀྵ་ཀུ་རུ་བྷྲཱུྃ། འཁོར་འདས་སོ་མཚམས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་ཀློང་། །མེ་ཏོག་ནོར་བུ་གཅལ་དུ་བཀྲམ་པའི་དབུས། །རིན་ཆེན་ཕོ་བྲང་ཀླུ་བརྒྱད་ཀ་བ་ཅན། །སྟེང་འོག་ཕྱོགས་མཚམས་སྦྲུལ་གྱིས་དཀྲིས་པའི་ནང་། །ཀླུ་གཉན་ས་བདག་འབུམ་སྡེའི་གདན་སྟེང་དུ། །རིག་པའི་རྒྱལ་པོ་ནཱ་ག་རཀྴ་པ། །སྟང་ཟིལ་མདོག་ཅན་རྩ་ཞལ་སྲིན་པོའི་གདོང་། །རབ་ཁྲོས་སྦྲུལ་མགོ་དགུ་ཡི་གདེངས་ཀ་འཕྱོ། །དབུས་དམར་པྲོག་ཞུ་མི་བསྐྱོད་ཅོད་པན་ཅན། །བཅུ་དྲུག་ཕྱག་གི་གཡས་བརྒྱད་གྲི་གུག་དང་། །གཡོན་བརྒྱད་སྦྲུལ་ཞགས་དང་པོ་ཐུགས་ཀར་བསྣོལ། །ལྷག་མ་རབ་གདེངས་རྔམ་བརྗིད་བཟོད་དཀའི་སྐུ །རི་རབ་ལ་བརྟེན་མཇུག་མ་རྒྱ་མཚོར་འཁྱིལ། །ཞལ་ནས་ཨིག་ཤའི་སྒྲ་སྒྲོག་མཆེ་བ་གཙིགས། །གྲུ་གསུམ་སྤྱན་བགྲད་སྦྲུལ་ནག་རལ་པ་ལས། །སྡོམ་སྡིག་མེ་ཡི་ཚྭ་ཚྭ་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོ། །སྦྲུལ་རིགས་ལྔ་དང་རཏྣ་དུ་མས་བརྒྱན། །དྲེགས་པ་ཐམས་ཅད་དངངས་ཤིང་སྐྲག་པའི་གཟུགས། །ཡེ་ཤེས་མེ་དཔུང་འབར་བའི་ཀློང་ན་བརྗིད། །ཐུགས་ཀར་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་སྦྲུལ་དཀར་པོ། །གཡས་འཁྱིལ་མགོ་བོ་གྱེན་གདེངས་སྙིང་གར་ཕེ། །མདོག་ནག་ཡི་གེ་བཞི་པས་གཡས་སུ་བསྐོར། །འོད་འཕྲོས་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ས་མཱ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿགཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། །ཕེ་ལས་འབར་བའི་འོད་ཟེར་ལྔ་ལྡན་འཕྲོས། །ལུས་ཀྱི་ནད་གདོན་ཐམས་ཅད་བ་སྤུ་དང་། །དབང་པོའི་སྒོ་ནས་ཕྱི་རོལ་འཐོན་པར་གྱུར། །ཨོཾ་ཕེ་ལཾ་ཧཱུྃ། ནག་པོ་ཏི་པ་ཙ་ཡ་ནཱ་ག་རཀྴ་ཨོཾ་ཕེ་ལཾ་ཧཱུྃ། ཕྱི་ནང་སྣོད་བཅུད་འོད་ཞུ་རང་ལ་ཐིམ། །རང་ཉིད་ཕེ་དང་ཕེ་ཡང་སྟོང་པར་གྱུར། །དགེ་བ་འདི་ཡིས་བདག་དང་འགྲོ་བ་ཀུན། །གདུག་པ་ཀླུ་ཡི་ནད་གདོན་ལས་ཐར་ཞིང་། །བླ་ན་མེད་པའི་བདེ་དགའ་རྒྱ་མཚོ་ཡིས། །ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །ཅེས་པའང་དོན་གཉེར་ཅན་དུ་མས་བསྐུལ་བ་ལས་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེས་སྨྲས་པའོ།། །།


Footnotes[edit]

Other Information[edit]

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).