Terdzo-NI-056Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user. 
Terdzo-NI-056.pdf

Click the picture above to view the Shechen manuscript.

ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་ལས༔ གོས་སྔོན་ཅན་གྱི་ཟ་ཡིག་

ye shes rab 'bar las:_gos sngon can gyi za yig

by  ཀློང་གསལ་སྙིང་པོ་ (Longsal Nyingpo)
revealed by  ཀློང་གསལ་སྙིང་པོ་ (Longsal Nyingpo)
in cycle  གུ་རུ་དྲག་པོ་ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་ (Gu ru drag po ye shes rab 'bar)
Volume 42 (ནི) / Pages 873-874 / Folios 1a1 to 1b5

Tibetan Text

ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་ལས༔ གོས་སྔོན་ཅན་གྱི་ཟ་ཡིག༔ ྈྈྈྈྈ ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་གཙོ་བོར་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཆེ་བཙན་འགྲན་བྲལ་དམར་ནག་ཧེ་རུ་ཀའི༔ ཐུགས་ཀློང་གསང་བའི་བདག་པོ་མངོན་པར་འཁྲུངས༔ བཞད་པའི་སྙིང་རྗེས་འགྲོ་ལ་ཆགས་པའི་ཕྱིར༔ འགྲོ་བའི་ཟུག་རྔུ་འབྱིན་ཕྱིར་ཡི་གེ་འདི༔ རྫས་སྔགས་མི་དགོས་ཟ་བ་ཁོ་ནས་ཆོག༔ ཐོག་མར་གནམ་ལྕགས་ཐོག་གི་སྲུང་བ་བསྟན༔ ྈྈྈྈྈྈྈ ཟོས་ན་ ཐོག་གི་འཇིགས་པ་སྲུང་བར་བྱེད༔ བཞག་ན་ཐོག་གི་འཇིགས་པ་སྲུང་བར་བྱེད༔ ྈྈྈ འདོགས་ན་ཐོག་གི་འཇིགས་པ་སྲུང་བར་བྱེད༔ ཐོག་ཟེར་ཕོག་པས་སླར་ཟོས་འཚོ་བར་འགྱུར༔ སྐར་མདའ་ལྟུང་བ་འཚོ་བར་བྱེད༔ སྐར་མདའ་ལྟུང་ བ་སྲུང་བར་བྱེད༔ སྡེ་བརྒྱད་གདོང་ཐུག་གི་དུག་སྲུང་བར་བྱེད༔ བཙན་གྱིས་གཟེར་བ་འཚོ་བར་བྱེད༔ དེ་བཞིན་སྲུང་བར་བྱེད༔ གུ་གུལ་ གླ་རྩི་རྟ་བོན་བྱུག༔ གཟེར་ཐབས་མ་རུངས་ པའི་འཇིགས་པ་སྲུང་བར་བྱེད༔ ཐར་ནུ་ཆུ་རྩ་བྱུག༔ ྈྈྈ སྐུ་གསུམ་གྱི་ཟ་ཡིག་སྟེ༔ ཐོ་རངས་ནམ་ལང་དགོང་མོ་གསུམ་ལ་ཟོས་ན་བྱད་དང་རིག་སྔགས་གཏད་དང་འཕྲུལ་འཁོར་ངན་པ་ཕྱིར་ཟློག་པར་འགྱུར་རོ༔ ྈྈྈྈྈྈྈ སྒྲ་གཅན་ འཛིན་ཉི་མ་ནས་རིམ་བཞིན་ཟོ༔ ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་ཐུགས་རྗེ་གཡོས་པའི་ཟེར༔ གསང་བའི་བདག་པོ་གོས་སྔོན་ཅན་དུ་ཤར༔ འགྲོ་བའི་སྡུག་ བསྔལ་གྲོལ་ ཕྱིར་འོད་ཟེར་འདི༔ ལས་ཅན་གང་དེས་འགྲོ་ལ་ཕན་དོན་གྱིས༔ ཞི་བདེ་ཐར་པའི་ལམ་ལ་འགོད་པར་ཤོག༔ དྲག་པོ་གསུམ་དང་སྲོག་བདག་ གསུམ་གྱིས་ ཟུངས༔ བདག་པོ་ནོར་འཁྲུལ་མེད་དང་འཕྲད་པར་གཅེས༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ཞེས་བདེ་ཆེན་གནམ་ཆེན་བྲག་དཀར་ནས་སྣང་བར་བྱས་པ་སྟེ། རྒྱ་ཆེན་བཀའི་བསྡུ་བས་བསྐུལ་ཕྱིར་ཀློང་གསལ་སྙིང་པོས་དག་པར་ཕབ་པའོ།། །།


Footnotes[edit]

Other Information[edit]

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).