Terdzo-WI-010Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user. 
Terdzo-WI-010.pdf

Click the picture above to view the Shechen manuscript.

གུ་རུ་སྐྱེས་མཆོག་ཚུལ་བཟང་གི་ནོར་སྒྲུབ་རིན་ཆེན་བུམ་བཟང་གི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་འདོད་དགུའི་ཆར་འབེབ་

gu ru skyes mchog tshul bzang gi nor sgrub rin chen bum bzang gi brgyud 'debs byin rlabs 'dod dgu'i char 'beb

by  དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Dilgo Khyentse Tashi Paljor)
revealed by  མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (Chogyur Lingpa)
in cycle  ནོར་སྒྲུབ་རིན་ཆེན་བུམ་བཟང་ (Nor sgrub rin chen bum bzang)
parent cycle  བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ (Bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel)
Volume 50 (ཝི) / Pages 159-160 / Folios 1a1 to 1b2

Tibetan Text

གུ་རུ་སྐྱེས་མཆོག་ཚུལ་བཟང་གི་ནོར་སྒྲུབ་རིན་ཆེན་བུམ་བཟང་གི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་འདོད་དགུའི་ཆར་འབེབ་བཞུགས། །ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་མཐའ་ཡས་འོད་དཔག་མེད། །མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་བའི་རྒུད་སེལ་སྤྱན་རས་གཟིགས། །ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་ཨོ་རྒྱན་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་འདོད་དགུའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །པདྨའི་ཐུགས་སྲས་ལོ་ཆེན་རྣམ་སྣང་སྲུང་། །སྨིན་གྲོལ་བཀའ་བབས་ཆོས་རྒྱལ་ཡབ་སྲས་དང་། །གསང་ཆེན་བཀའ་ཡི་སྡུད་པོ་མཚོ་རྒྱལ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་འདོད་དགུའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །གནས་གཏེར་བརྒྱ་རྩའི་སྒོ་འབྱེད་མཆོག་གྱུར་གླིང་། །སྨིན་གྲོལ་རྒྱ་མཚོའི་བཀའ་བབས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་། །བཻ་རོ་དངོས་སྣང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་འདོད་དགུའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །གཏེར་ཆེན་རྣམ་འཕྲུལ་ཐེག་མཆོག་བསྟན་འཕེལ་ཞབས། །འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སོགས། །རྩ་བ་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་མཆོག་རྣམས་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་འདོད་དགུའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །འདོད་དགུའི་མཆོག་སྩོལ་སྐྱེས་མཆོག་ཚུལ་བཟང་རྩལ། །རིགས་མཆོག་རྣམ་བཞི་ནོར་བདག་ཆེན་པོ་བཞི། །བསམ་ཡས་དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་ཐམས་ཅད་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་འདོད་དགུའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སྨིན་གྲོལ་ཆིག་རྫོགས་རིམ་གཉིས་ལམ་བཟང་གིས། །བསྟན་འགྲོའི་རྒུད་སེལ་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ། །ཚོགས་ཟུང་མཐར་ཕྱིན་པདྨ་སཾ་བྷ་ཝའི། །རྡོ་རྗེའི་གསང་བ་གསུམ་དང་དབྱེར་མེད་ཤོག །ཅེས་པའང་དཔལ་ལྷ་ལུང་གི་དགེ་སྦྱོང་དམ་པའི་ཡོན་ཏན་ནོར་གྱིས་ཕྱུག་པ་ངག་དབང་མཆོག་ལེགས་ནས་བསྐུལ་བ་བཞིན་དིལ་མཁྱེན་མངྒ་ལས་བྲིས་པ་བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་ཡོན་རྒྱས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །། ༈ དཔེ་ཚན་འདི་སྔོན་ཆད་གཏེར་མཛོད་དཀྱུས་སུ་མེད་ཅིང་། བལ་ཡུལ་ཞེ་དགོན་གྱི་པར་གསར་འདིར་གསར་བཞག་བྱས་པས་ལུང་རྒྱུན་ལ་ཞིབ་རྟོག་དགོས་པ་ཡིན་ནོ།།


Footnotes[edit]

Other Information[edit]

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).