Terdzo-RA-035Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user. 
Terdzo-RA-035.pdf

Click the picture above to view the Shechen manuscript.

དཔལ་རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་གྱི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་གྲུབ་སྟེར་

dpal rta mgrin dregs pa kun 'dul gyi gsol 'debs byin rlabs grub ster

by  རྩ་སྡེ་སྤྱན་སྔ་ནམ་མཁའ་རྡོ་རྗེ་ (Tsade Chenga Namkha Dorje)
revealed by  གྲུ་གུ་ཡང་དབང་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (Drugu YangwangJamyang Khyentse Wangpo)
in cycle  རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་ (Rta mgrin dregs pa kun sgrol)
Volume 25 (ར) / Pages 737-738 / Folios 1a1 to 1b3

Tibetan Text

དཔལ་རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་གྱི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་གྲུབ་སྟེར་བཞུགས་སོ། །གསུང་གི་རྡོ་རྗེ་རྟ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ །གསང་བ་ཀུན་འཛིན་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདུད་བཞིའི་བར་ཆད་སོལ། །བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཨོ་རྒྱན་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་པོ་གཟི་བརྗིད་ཞབས། །མ་ཧཱ་རཱ་ཛ་ཆེ་དང་པྲ་ཧསྟིར། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདུད་བཞིའི་བར་ཆད་སོལ། །བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །གོ་མ་དེ་ཝཱི་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལོ་ཆེན་བཻ་རོ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདུད་བཞིའི་བར་ཆད་སོལ། །བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཟབ་གཏེར་མངའ་བདག་གྲུ་གུ་ཡང་དབང་གཏེར། །ལུང་ཟིན་ཆོས་བདག་བརྒྱུད་པར་བཅས་པ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདུད་བཞིའི་བར་ཆད་སོལ། །བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །པདྨ་ཁྲག་འཐུང་ཡེ་ཤེས་རྣམ་རོལ་ཆེ། །བྱིན་རླབས་མཆོག་སྩོལ་རྩ་བའི་བླ་མ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདུད་བཞིའི་བར་ཆད་སོལ། །བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །དཀྱིལ་འཁོར་ཁྱབ་བདག་དབང་ཆེན་རྟ་མཆོག་དཔལ། །རིགས་བཞིའི་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་ཡབ་ཡུམ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདུད་བཞིའི་བར་ཆད་སོལ། །བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །རྡོ་རྗེ་མཁའ་ལྡིང་སྤྲུལ་པའི་ཁྲོ་བོ་བཅུ། །སྒོ་སྐྱོང་བཞི་སོགས་ལྷ་ཚོགས་ཡོངས་རྫོགས་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདུད་བཞིའི་བར་ཆད་སོལ། །བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །དབང་གིས་རྒྱུད་སྨིན་དམ་ཚིག་རྣམ་པར་དག །བསྐྱེད་རྫོགས་ཟབ་མོས་གཉིས་སྣང་བདུད་ཚོགས་བཅོམ། །ཚར་གཅོད་རྗེས་འཛིན་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །པདྨ་དབང་ཆེན་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །ཅེས་རྩ་སྡེ་སྤྱན་སྔ་ནམ་མཁའ་རྡོ་རྗེས་མཛད་པའི་ཡིག་རྙིང་ལ་ཞུ་བཅོས་ཕྲན་བུ་བཅས་བྲིས་པ་དགེ། །།


Footnotes[edit]

Other Information[edit]

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).