Bla ma chos sku snang ba mtha' yas tshe dpag med pa

Parent cycle(s)

  4 Text(s) in this Cycle[edit]

  ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། བླ་མ་ཆོས་སྐུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཚེ་དཔག་མེད་པའི་ལས་བྱང་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་འཆི་མེད་བཅུད་འདྲེན་
  Front left margin chog sgrig
  Back left margin gter mdzod mchog gling thugs sgrub tshe dmar
  Location Volume 20, Text 59, Pages 829-866
  Cycle Bla ma chos sku snang ba mtha' yas tshe dpag med pa
  Parent Cycle Bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel
  Authored by 'jam mgon kong sprul
  Revealed by Mchog gyur gling pa
  Colophon ཅེས་པ་འདིའང་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་ཉིད་དང་། ཁྱབ་བདག་འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་རྗེས་སུ་གནང་བའི་གསུང་གསང་གསེར་གྱི་པདྨོ་ཡང་ཡང་གཙུག་ཏུ་བཅིངས་པ་དང་། སད་ན་ལེགས་གནམ་སའི་དབང་ཕྱུག་ལྷ་རིགས་ཀྱི་མྱུ་གུར་བྱོན་པ་སྡེ་དགེ་ཆོས་རྒྱལ་དཔལ་ལྡན་འཆི་མེད་རྟག་པའི་རྡོ་རྗེ་སྲས་ཡུམ་གྱི་གསུང་བསྐུལ་རྗེས་སུ་བསྒྲུབ་སླད། ཀུན་མཁྱེན་སི་ཏུ་པ་པདྨ་དབང་ཆེན་གྱིས་རྗེས་སུ་བཟུང་བ། རིག་པ་འཛིན་པ་པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྩལ་གྱིས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པར་བྱས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།
  ཐུགས་སྒྲུབ་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཟིན་བྲིས་དགེ་
  Front left margin bsnyen zin
  Back left margin gter mdzod mchog gling thugs sgrub tshe dmar
  Location Volume 20, Text 60, Pages 867-870
  Cycle Bla ma chos sku snang ba mtha' yas tshe dpag med pa
  Parent Cycle Bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel
  Revealed by Mchog gyur gling pa
  ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། རིགས་བདག་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་ལས་ཚོགས་བླ་ཚེ་སླུ་བའི་ཆོ་ག་ཀུན་སྐྱོབ་དཔལ་འབར་
  Front left margin bla slu
  Back left margin gter mdzod mchog gling thugs sgrub tshe dmar
  Location Volume 20, Text 61, Pages 871-893
  Cycle Bla ma chos sku snang ba mtha' yas tshe dpag med pa
  Parent Cycle Bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel
  Authored by 'jam mgon kong sprul
  Revealed by Mchog gyur gling pa
  Colophon ཅེས་པ་འདིའང་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་ཉིད་དང་། ཁྱབ་བདག་འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་རྗེས་སུ་གནང་བའི་གསུང་གསང་གསེར་གྱི་པདྨོ་ཡང་ཡང་གཙུག་ཏུ་བཅིངས་པ་དང་། སད་ན་ལེགས་གནམ་སའི་དབང་ཕྱུག་ལྷ་རིགས་ཀྱི་མྱུ་གུར་བྱོན་པ་སྡེ་དགེ་ཆོས་རྒྱལ་དཔལ་ལྡན་འཆི་མེད་རྟག་པའི་རྡོ་རྗེ་སྲས་ཡུམ་གྱི་གསུང་བསྐུལ་རྗེས་སུ་བསྒྲུབ་སླད། ཀུན་མཁྱེན་ཏཱའི་སི་ཏུ་པདྨ་དབང་ཆེན་གྱིས་རྗེས་སུ་བཟུང་བ། རིག་པ་འཛིན་པ་པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྩལ་གྱིས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པར་བྱས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།
  བླ་བསླུའི་འགྲེས་བྱང་
  Front left margin gter mdzod mchog gling thugs sgrub bla bslu
  Location Volume 20, Text 62, Pages 895
  Cycle Bla ma chos sku snang ba mtha' yas tshe dpag med pa
  Parent Cycle Bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel
  Authored by Mchog gyur gling pa
  Revealed by Mchog gyur gling pa