Terdzo-TSHA-006
Terdzo-TSHA-006.pdf

Click the picture above to view the Shechen manuscript.

ཟབ་བདུན་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་ཚེ་བདག་ནག་པོའི་སྔགས་བྱང་རྣམས་

zab bdun 'jam dpal gshin rje tshe bdag nag po'i sngags byang rnams

revealed by  མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (Chogyur Lingpa)
in cycle  འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་ཚེ་བདག་ནག་པོ་ ('jam dpal gshin rje tshe bdag nag po)
parent cycle  ཟབ་བདུན་དྲག་སྔགས་ཟབ་པ་གཤིན་རྗེ་ (Zab bdun drag sngags zab pa gshin rje)
Volume 18 (ཚ) / Pages 21-22 / Folios 1a1 to 1b5

Tibetan Text

ཟབ་བདུན་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་ཚེ་བདག་ནག་པོའི་སྔགས་བྱང་རྣམས་བཞུགས་སོ། །རྩ་སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ་ནི༔ ཨོཾ་ཨ་ཀྲོ་ཏེ་ཀ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ རྩ་སྔགས་འབྲིང་པོ་ནི༔ ཨྱཻ་ཨ་ཀྲོ་ཏེ་ཀ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་ཧྲཱིཿཥྚི་ཨ་པ་ཡེ་ཧཱུྃ༔ སྐུ་ཡི་སྙིང་པོ་ནི། ཨོཾ་ཨེ་ཀ་ཡ་མ་ཧེ་དུན་རཀྵ་དུན་དུན་ཛ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ གསུང་གི་སྙིང་པོ་ནི༔ ཨེ་ཀ་ཧེ་དུན་ཡ་མ་སྙིང་ཁྲག་ར་མ་ཙ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཐུགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ནི༔ ཨེ་མྱགས་ཡ་རྔུབས་མུག་ཤག་ཀ་དུན་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨྱཻ་རིང་ནི༔ ཨྱཻ་ཨྱཻ་ཨྱཻ༔ ཨ་ཀྲོ་ཏེ་ཀ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་ཡ་མ་ཡེ་ཨོཾ༔ ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་ཀ་པ་ཡེ་ཨཱ༔ ཧྲཱིཿཥྚི་ཨ་པ་ཡེ་ཧཱུྃ༔ ཨ་ཨ༔ ཨ་ནི་ཨ་ནི༔ ཨཱུ་ཨཱུ༔ ཨཱུ་ནི་ཨཱུ་ནི༔ དུ་དུ༔ དུ་ནི་དུ་ནི༔ ཨ་ཨི༔ ཨུ་ཨེ༔ ཨོ་ཨཾ༔ ར་རཱི༔ ལ་ལཱི༔ དུ་རུ་ཡེ༔ བྱ་ཚ་ཡེ༔ སིང་ཧ་ཡེ༔ ཧྲཱི་ད་ཡེ༔ བྷི་ད་ཡེ༔ ཙིཏྟ་ཡེ༔ ཧ་ལ་ཡེ༔ མུ་ཁ་ཡེ༔ ཨུ་ཨུ་ནི་ཨུ་ནི༔ བྱི་ཊི་ཏ༔ ཨ་ཨ་ནན༔ ཡ་མ་རཱ་ཛ༔ ཡ་མ་རཀྴ༔ ཡ་མ་རཀ་ཨ༔ ཡ་མ་རཀྵ༔ བེ་ཏཱ་ལི་ཀྲོ་ཏཱི་ཤྭ་རཱི་མ་མ་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊི་དྷེ་མ་ཀཱ་ལི་བཾ་རིལ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཤྲཱི་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཡ་མ་ཀརྨ་རོ་ཥ་ཎ་ཀྲོ་དྷ་ཙཎྜ་རཀྵ་མནྟོ་ཨ་ཧཱུྃ་ཛ༔ སྲུང་སྔགས་ནི༔ ཨོཾ་ཨེ་ཀ་ཡ་མ་དུ་རུ་ཙཀྲས་སྲུངས༔ ཧེ་ཀ་ཡ་མ་དུ་རུ་ཙཀྲས་སྲུངས༔ གྷྲྀ་མ་ཡ་མ་དུ་རུ་ཙཀྲས་སྲུངས༔ སརྦ་ཙིཏྟ་གཟིར་ཐུམས་བྷིག་ནན་ཏྲིག་ནན་རྦད་ཡ་ཟློག་ཡ༔ སཾ་གྷྲྀ་ཝ་རི་ནྲྀ་བྷྲཱུྃ་ཧཱུྃ་ཛ༔ བདག་ཅག་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་སྲུངས་ཤིག་རཀྵ་སྭཱ་ཧཱ༔ བཟློག་སྔགས་ནི༔ ཨོཾ་ཨེ་ཀ་ཡ་མ་དུ་རུ་ཙཀྲས་ཟློག༔ ཧེ་ཀ་ཡ་མ་དུ་རུ་ཙཀྲས་ཟློག༔ གྷྲི་མ་ཡ་མ་དུ་རུ་ཙཀྲས་ཟློག༔ སརྦ་ཙིཏྟ་གཟིར་ཐུམས་བྷིག་ནན་ཏྲིག་ནན་རྦད་ཡ་ཟློག་ཡ༔ དགྲ་བོ་བྱད་མ་ལྷ་སྲུང་དང་བཅས་པའི་ཤ་ལ་རྒྱུག༔ སྙིང་ལ་མཱ་ར་ཡ་རྒྱུག༔ དབུགས་ལ་རྒྱུག༔ སྲོག་ལ་མཱ་ར་ཡ་རྒྱུག༔ ཁྲག་ལ་རྒྱུག༔ རྩ་ལ་མཱ་ར་ཡ་རྒྱུག༔ ཧཱུྃ་ཕཊ༔ དགྲ་བོ་བྱད་མ་ལྷ་སྲུང་དང་བཅས་པ་མཱ་ར་ཡ་ཟློག་ཡ༔ བསད་སྔགས་ནི༔ ཨོཾ་ཨེ་ཀ་ཡ་མ་དུ་རུ་ཙཀྲས་སོད༔ ཧེ་ཀ་ཡ་མ་དུ་རུ་ཙཀྲས་སོད༔ གྷྲྀ་མ་ཡ་མ་དུ་རུ་ཙཀྲས་སོད༔ སརྦ་ཙིཏྟ་གཟིར་ཐུམས་བྷིག་ནན་ཏྲིག་ནན་རྦད་ཡ་སོད་ཡ༔ དགྲ་བོ་བྱད་མ་ལྷ་སྲུང་དང་བཅས་པའི་ཤ་ལ་རྒྱུག༔ སྙིང་ལ་མཱ་ར་ཡ་རྒྱུག༔ དབུགས་ལ་རྒྱུག༔ སྲོག་ལ་མཱ་ར་ཡ་རྒྱུག༔ ཁྲག་ལ་རྒྱུག༔ རྩ་ལ་མཱ་ར་ཡ་རྒྱུག༔ ཧཱུྃ་ཕཊ༔ དགྲ་བོ་བྱད་མ་ལྷ་སྲུང་དང་བཅས་པ་མཱ་ར་ཡ་སོད་ཡ༔


Footnotes[edit]

Other Information[edit]

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).