Pad+ma'i zhal gdams grol thig mthong ba rang grol

From Rinchen Terdzö

Parent cycle(s)

  3 Text(s) in this Cycle

  པདྨའི་ཞལ་གདམས་གྲོལ་ཐིག་མཐོང་བ་རང་གྲོལ་ལས༔ བླ་མ་རིག་འཛིན་ཀུན་འདུས་ཀྱི་བདག་མདུན་དབང་དོན་དེ་ཉིད་གསལ་བ་
  Front left margin phrin rgyas
  Back left margin gter mdzod phreng po sher 'od grol thig
  Location Volume 8, Text 4, Pages 65-119
  Cycle Pad+ma'i zhal gdams grol thig mthong ba rang grol
  Parent Cycle Grol tig dgongs pa rang grol gyi chos sde
  Authored by 'phreng po gter ston shes rab 'od zer
  Revealed by 'phreng po gter ston shes rab 'od zer
  Colophon པདྨའི་ཞལ་གདམས་གྲོལ་ཐིག་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་ལས། བླ་མ་རིག་འཛིན་ཀུན་འདུས་ཀྱི་བདག་མདུན་དབང་དོན་དེ་ཉིད་གསལ་བ་འདི། ཤོག་སེར་ལས་སྔ་སོར་ཕབ་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན་ཡང་། སླད་ནས་ཆོག་བསྒྲིག་ཁྱེར་བདེ་བ་ཞིག་དགོས་ཞེས་དད་ལྡན་མང་པོ་ཞིག་གིས་བསྐུལ་མ་མཛད་པ་དང་། ཁྱད་པར་རིག་འཛིན་པདྨཱ་ཀ་ར་དང་གཉགས་ཛྙཱ་ན་ཀུ་མཱ་རའི་སྨོན་ལམ་གྱིས་ཉེ་བར་བསྐྱངས་པའི། ཀརྨ་རྒྱལ་སྲས་ཀུན་བཟང་གིས་ནན་གྱིས་བསྐུལ་བ་ལྟར། མཁའ་འགྲོའི་ཟབ་ལམ་གསང་བ་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ལས་བྱང་གིས་ཁ་བསྐངས་ཏེ། སྔོན་གྱི་རྒྱལ་བློན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དུ་མས་ཞབས་ཀྱི་པདྨོས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ཡུལ་གྱི་བདེ་ལེགས་མཐའ་དག་གི་འདུན་ས་འཕྱིང་བར་སྟག་རྩེའི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོར། དུས་མཐའི་སྙོམ་ལས་པ་པྲ་ཛྙཱ་རསྨིའམ་མིང་གཞན་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་ཞེས་བྱ་བས་དག་པར་ཕབ་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་ཨུ་པ་སི་ཀ་ཀུན་བཟང་འོད་ཟེར་ཉིད་དོ། །སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།།
  པདྨའི་ཞལ་གདམས་གྲོལ་ཐིག་མཐོང་བ་རང་གྲོལ་ལས༔ རང་ལུས་ཨ་ནུའི་ཚོགས་མཆོད
  Front left margin lus tshogs
  Back left margin gter mdzod spyi'i yan lag sher 'od
  Location Volume 41, Text 36, Pages 611-612
  Cycle Bla ma yang tigPad+ma'i zhal gdams grol thig mthong ba rang grol
  Authored by 'phreng po gter ston shes rab 'od zer
  Revealed by 'phreng po gter ston shes rab 'od zer
  པདྨའི་ཞལ་གདམས་གྲོལ་ཐིག་མཐོང་བ་རང་གྲོལ་ལས༔ ཆོས་ཉིད་ཀློང་བཤགས་
  Front left margin klong bshags
  Back left margin gter mdzod spyi'i yan lag sher 'od grol tig
  Location Volume 41, Text 46, Pages 679-681
  Cycle Pad+ma'i zhal gdams grol thig mthong ba rang grol
  Parent Cycle Grol tig dgongs pa rang grol gyi chos sde
  Authored by 'phreng po gter ston shes rab 'od zer
  Revealed by 'phreng po gter ston shes rab 'od zer
  Colophon ཕྲེང་པོ་གཏེར་ཆེན་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར་གྱི་ཟབ་གཏེར་རོ་