Terdzo-DI-035

From Rinchen Terdzö

པདྨའི་ཞལ་གདམས་གྲོལ་ཐིག་མཐོང་བ་རང་གྲོལ་ལས༔ རང་ལུས་ཨ་ནུའི་ཚོགས་མཆོད

pad+ma'i zhal gdams grol thig mthong ba rang grol las:_rang lus a nu'i tshogs mchod

by  འཕྲེང་པོ་གཏེར་སྟོན་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར་ (Trengpo Tertön Sherab Özer)
revealed by  འཕྲེང་པོ་གཏེར་སྟོན་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར་ (Trengpo Tertön Sherab Özer)
in cycle  པདྨའི་ཞལ་གདམས་གྲོལ་ཐིག་མཐོང་བ་རང་གྲོལ་, བླ་མ་ཡང་ཏིག་ (Bla ma yang tig, Pad+ma'i zhal gdams grol thig mthong ba rang grol)
Volume 41 (དི) / Pages 611-612 / Folios 1a1 to 1b6

[edit]

པདྨའི་ཞལ་གདམས་གྲོལ་ཐིག་མཐོང་བ་རང་གྲོལ་ལས༔ རང་ལུས་ཨ་ནུའི་ཚོགས་མཆོད་བཞུགས་སོ༔ ྈྈྈྈྈ མ་འོངས་དུས་སུ་ང་ནི་སྔགས་པ་ཞེས༔ བསྐྱེད་རྫོགས་དང་བྲལ་བཟའ་བ་ཟ་བ་རྣམས༔ ཁྱི་ཕག་ཟས་ལ་སྤྱོད་དང་ཁྱད་མེད་པས༔ རང་ལུས་ཨ་ནུ་ཡོ་གའི་བསྐྱེད་རིམ་ལས༔ མ་གཡོས་བཞིན་དུ་ཟས་ལ་སྤྱོད་གྱུར་ན༔ དཀོན་མཆོག་གླུད་དང་དགེ་འདུན་དཀོར་ལ་སོགས༔ ལོག་པའི་ཟས་ཀྱི་འཇིགས་པ་ཀུན་ལས་བྲལ༔ རང་ལུས་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་འདི་ལྟར་བསྐོར༔ ས་མ་ཡ༔རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ རང་ཉིད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པར་གསལ་བཞིན་དུ༔ ཡ་རྐན་རིགས་ལྔ་མ་རྐན་གཤེགས་མ་ལྔ༔ ལག་གཡས་དཔའ་བོ་ལག་གཡོན་དཔའ་མོ་ལྔ༔ ཟས་སྐོམ་ལག་པ་གཡས་པས་བཀབ་པ་ཡིས༔ སྙོམས་འཇུག་ཚུལ་བསམ་སྦྱོར་མཚམས་བྱང་སེམས་བབ༔ འབྲུ་གསུམ་བྱིན་བརླབས་བདེ་སྟོང་བདུད་རྩིར་གྱུར༔ ལག་གཉིས་སྦྱར་བས་ཚིམ་ཞིང་མཉེས་པར་བསམ༔ མགྲིན་པའི་པདྨར་བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་ཚོགས༔ ཆོས་འཁོར་དབུས་སུ་ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་དང༔ ལྟེ་བར་གྲུ་གསུམ་དམ་ཅན་སྲུང་མའི་ཚོགས༔ ཚིགས་ཆེན་རྣམས་སུ་ཁྲོ་ཆེན་འབར་བ་དང༔ མདོར་ན་རྩ་ཁམས་ཞི་ཁྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལས༔ གནས་གྱུར་ལག་གཡས་འདོད་ཡོན་ལྷ་མོ་ལྔས༔ ཟག་མེད་བདུད་རྩིའི་མཆོད་པ་ཕུལ་བར་བསམ༔ འགུལ་བསྐྱོད་གཡོ་བ་གཉིས་མེད་སྦྱོར་བ་སྟེ༔ ཡེ་ནས་རང་གསལ་གདོད་ནས་དག་པ་ལ༔ གློ་བུར་རྐྱེན་གྱིས་སྤྱོད་པ་མ་ཡིན་པར༔ རང་བྱུང་རང་གསལ་ལྷུན་གྲུབ་ཆེན་པོ་འོ༔ བྱ་བྱེད་ཚོགས་ཀྱི་རོལ་པས་ཀུན་གྲོལ་ཤོག༔ གཏེར་རྒྱ༔ སྦས་རྒྱ༔ ཟབ་རྒྱ༔ གཏད་རྒྱ༔ ༈ གུང་གི་དུས་སུ་ཁ་ཟས་ཀྱི་བྱ་བ་ལ་བབ་པའི་ཚེ། བཟའ་བཏུང་གི་དངོས་པོ་རྣམས་མདུན་དུ་བདར་ལ། ལག་གཡས་ཀྱིས་སྟེང་ནས་བཀབ་པའི་ཚུལ་དང་བཅས། རང་ཉིད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པར་སོགས་ནས། མཆོད་པ་ཕུལ་བར་གྱུར༔ ཞེས་དང་། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མང་དུ་བརྗོད། ལག་གཉིས་པད་སྐོར་གྱི་མཐར་ཐལ་མོ་སྦྱར་ལ། ཧོཿ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་ཁ་ཟས་བླངས་ཏེ། བདག་ལུས་་་ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་པའི་བླ་མ་ཡང་ཏིག་གི་ཚོགས་མཆོད་ལས་སོ།ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ནི། །གདན་གསུམ་ཚང་བའི་ངོ་བོ་སྟེ། །དམ་པ་རིགས་བརྒྱའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ། །འགུལ་བསྐྱོད་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་ཆེ། །རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་བླ་ན་མེད། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་སྤྲིན་ཆེན་པོར། །གཉིས་མེད་མཉམ་པའི་ངང་དུ་རོལ། །རྣལ་འབྱོར་ལམ་གྱི་ཚོགས་རྫོགས་ནས། །ཟས་ཀྱི་སྒྲིབ་པར་མི་འགྱུར་བར། །གཏན་པ་མེད་པའི་སྦྱིན་བདག་ཀྱང་། །ཐེག་ཆེན་འབྲས་བུར་སྤྱོད་པར་ཤོག །ཅེས་བརྗོད་ཅིང་ཁ་ཟས་བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ་བས། རང་གི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་གདན་གསུམ་ཚང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་གསལ་བ་མཆོད་པའི་ཚུལ་གྱིས་ཐ་མལ་གྱི་སྣང་ཞེན་སྤངས་ཏེ་ཚིམས་པར་ལོངས་སྤྱད་པའི་མཐར། གདན་གསུམ་ཚང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་པ་ཡིས། །བདག་གཞན་འགྲོ་བ་མ་ལུས་པ། །དཀྱིལ་འཁོར་གཅིག་ཏུ་འགྲུབ་པར་ཤོག །ཅེས་སྨོན་ལམ་གདབ་བོ། །ནང་གི་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་རིམ་པ་མདོར་བསྡུས་པའོ། །མངྒ་ལཾ།། །།

[edit]
[edit]

Footnotes

Other Information

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).