Terdzo-CA-002

From Rinchen Terdzö

ཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་གྱི་གསོལ་འདེབས་

thugs dam zab pa skor bdun gyi gsol 'debs

by  ཞིག་པོ་གླིང་པ་ (Zhikpo Lingpa)
revealed by  ཞིག་པོ་གླིང་པ་ (Zhikpo Lingpa)
in cycle  མངའ་བདག་ཡབ་སྲས་ཐུགས་དམ་རྒྱུན་གྱི་ཉམས་ལེན་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན (Mnga' bdag yab sras thugs dam rgyun gyi nyams len zab pa skor bdun)
Volume 5 (ཅ) / Pages 47 / Folios 1a1 to 1a4

[edit]

ཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་གྱི་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཀུན་བཟང་རིགས་ལྔ་རྡོར་འཆང་རྡོ་རྗེ་སེམས། །དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ་མཁས་པ་ཤྲཱི་སིཾ། །ཨོ་རྒྱན་པདྨ་མངའ་བདག་ཡབ་སྲས་དང་། །རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་མངོན་སུམ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཉམས་སྣང་གོང་དུ་འཕེལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །རིག་པ་ཚད་ལ་ཕེབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཆོས་ཉིད་ཟད་སར་སྐྱོལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །སྐུ་གསུམ་གདོད་མའི་ཀློང་དུ་སངས་རྒྱས་ཤོག །ཅེས་པ་འདི་གུང་ཐང་བཀའ་བཅུ་པ་ཆོས་འབྱོར་དཔལ་བཟང་སོགས་སློབ་མ་མང་ཞིག་གིས་བསྐུལ་ངོར། བདག་འདྲ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྩལ་གྱིས་ཐུན་མཚམས་སུ་བགྱིས་པའོ། །འདི་ཉིད་ཀྱི་ཡི་གེ་པ་ནི་དྷེ་བའི་མིང་ཅན་གྱིས་སྣང་རྩེ་མཆོད་ཁང་དུ་བྲིས་པའོ།། །།

[edit]
[edit]

Footnotes

Other Information

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).